Загальна інформація

На медичному факультеті №2 здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

1. Спеціальність 222 «Медицина»
    Кваліфікація – лікар.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (222)
    Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
    Термін навчання –  6 років з подальшим проходженням інтернатури з лікарських спеціальностей первинної спеціалізації: «Загальна практика – сімейна медицина», «Акушерство та гінекологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Внутрішні хвороби», «Інфекційні хвороби», «Клінічна онкологія», «Медицина невідкладних станів», «Неврологія», «Нейрохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна анатомія», «Психіатрія», «Пульмонологія та фтизіатрія», «Судово-медична експертиза», «Урологія», «Хірургія» тощо.

2. Спеціальність – 228 «Педіатрія»
    Кваліфікація – лікар-педіатр.
    Освітньо-кваліфікаційний рівеньмагістр (228)
    Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
    Термін навчання – 6 років з подальшим проходженням інтернатури з лікарських спеціальностей первинної спеціалізації: «Педіатрія», «Дитяча хірургія», «Дитяча травматологія», «Дитяча анестезіологія», «Дитяча оториноларингологія», «Неонатологія», із наступною вторинною спеціалізацією з: «Дитячої неврології», «Дитячої дерматовенерології», «Дитячої нефрології», «Дитячих інфекційних хвороб» тощо.

3. Спеціальність – 225 «Медична психологія»
    Кваліфікація – лікар-психолог.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (225).
    Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
    Термін навчання – 6 років.

Професорсько-викладацький склад факультету налічує 593 особи, у тому числі: 467 – професори та доценти. На факультеті навчається понад 1200 студентів.

Підготовка здійснюється на етапах додипломного (6 років) і післядипломного навчання – інтернатура, факультет післядипломної освіти. Навчання магістрів здійснюється за очно-заочною формою, причому термін підготовки співпадає з  терміном навчання в інтернатурі.

Протягом навчання студенти мають змогу проходити повноцінну виробничу практику.

Всі клінічні, фундаментальні та випускові кафедри, які задіяні у підготовці спеціальності «медицина», «педіатрія» та «медична психологія» очолюються докторами наук, професорами.

До складу факультету входять наступні  кафедри: 

Кафедра дитячих хвороб №1
Кафедра дитячих хвороб №2
Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом ПО
Кафедра терапії медичного факультету № 2
Кафедра хірургії медичного факультету № 2
Кафедра дитячої хірургії
Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Оголошення

Іcторія факультету

Педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова було відкрито у 1961 році. До його складу увійшли 16 кафедр, з них три – профільні (кафедра педіатрії, як відокремлений підрозділ факультету, створена у 1964 році; кафедра дитячої хірургії – сформована у 1960 році; кафедра дитячих інфекційних хвороб – організована у 1965 році (до цього дитячі інфекційні хвороби вивчали на кафедрі педіатрії)). Основними клінічними базами стали новозбудована обласна дитяча лікарня, обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова, центральна районна лікарня, пологовий будинок №2 і дитяча інфекційна лікарня.

1 2
Зруйнований у роки війни морфологічний корпус інституту (1944) Відбудований морфологічний корпус інституту (1958)
3 4
Морфологічний корпус ВНМУ ім. М.І.Пирогова (наші дні) Морфологічний корпус університету
5 6
Морфологічний корпус ВНМУ ім. М.І.Пирогова Новозбудований навчальний корпус ВНМУ ім. М.І.Пирогова
7 8
Новозбудована обласна дитяча клінічна лікарня Актова зала. На лекції. Студенти-педіатри 1967 рік

Вагомий внесок у створенні та розбудові педіатричного факультету внесли його колишні декани. Першим деканом факультету став професор Столярчук Олександр Олександрович (з 1963 по 1972), професор Гоменюк Іван Прокопович (з 1972 по 1984), професор Мороз Василь Максимович (з 1984 по 1986), доцент Псюк Степан  Кіндратович (з 1986 по 1997).

9 10 11
Столярчук О.О. Гоменюк І.П. Мороз В.М.
12 13
Псюк С.К. Власенко О.В.

У 1994 році у зв’язку із суттєвими змінами в організації вищої медичної освіти і у практичній охороні здоров’я педіатричний та лікувальний факультети було реорганізовано у єдиний «Медичний факультет» з підготовкою на ньому лікарів за спеціальностями: «лікувальна справа» та «педіатрія».

З 1967 по 1997 роки здійснено 31 випуск та підготовлено більш ніж 4300 лікарів-педіатрів.

У 1996 році було відновлено набір за спеціальністю «педіатрія». У зв’язку зі збільшенням обсягів підготовки студентів-педіатрів в 2001 році виникла потреба у формуванні «Медичного факультету №2». Крім профільних кафедр (кафедра пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, кафедра педіатрії №1, кафедра педіатрії №2, кафедра дитячих інфекційних хвороб та кафедра дитячої хірургії) створені кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 та хірургії  медичного факультету №2, які опікуються підготовкою лікарів-педіатрів. Деканом медичного факультету №2 було призначено доцента Власенка Олега Володимировича, заступником декана – доцента Школьнікова Володимира Семеновича. У 2003 році у зв’язку з початком підготовки за спеціальністю «медична психологія» на факультеті заступником декана призначено доцента Серебреннікову Оксану Анатоліївну. У тому ж році була сформована ще одна профільна кафедра – кафедра медичної психології та психіатрії.

У 2005 році у звязку із тимчасовим припиненням набору за спеціальностями «педіатрія» та «медична психологія» наш факультет прийняв частину студентів-лікувальників. З 2006 року набір за спеціальностями «педіатрія» та «медична психологія» відновлено.

З 2016 року деканом медичного факультету №2 за конкурсом обрано професора Школьнікова Володимира Семеновича,

14

заступником – професора Дмитренко Світлану Володимирівну.

15

З 2016 року підготовка лікарів на факультеті здійснюється за трьома спеціальностями: «медицина», «педіатрія» та «медична психологія».

З 2002 по 2018 рік було здійснено 16 випусків лікарів-педіатрів та 10 випусків лікарів-медичних психологів, загалом понад 2000 випускників.

Особливих успіхів на науковій та педагогічній ниві досягли випускники, які нині стали докторами наук, професорами – Погорілий В.В. (проректор з лікувальної роботи ВНМУ з 2009), Фоміна Л.В. (керівник навчального відділу ВНМУ з 2007), Пухлик Б.М. (завідувач кафедри фтизіатрії та імунології з 1991 по 2014), Сергета І.В. (проректор з наукової роботи з 2006 по 2009, завідувач кафедри загальної гігієни та екології з 1993), Незгода І.І. (завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб з 2006), Яблонь О.С. (завідувач кафедри педіатрії №1 з 2010), Дуднік В.М. (завідувач кафедри педіатрії №2 з 2007), Йолтухівський М.В. (завідувач кафедри нормальної фізіології з 2015), Конопліцький В.С. (завідувач кафедри дитячої хірургії з 2016).

Серед випускників факультету відомі практики, педагоги та організатори охорони здоров’я – Толстанов О.К., Риков С.О., Фомін О.О., Бабій Т.Ф.,  Антонець Т.І., Довгополюк Н.В., Шатіло В.Й., Андрієвський І.Ю., Хомик Є.В., Марченко В.Ф., Драгалюк Ю.А., Ковальська О.А., Правдивець М.М., Слободянюк М.І., Маломуж Ю.П., Слічний О.І., Чепіжний Ю.А. та багато інших  прекрасних лікарів.

Керівництво факультету

1

Декан медичного факультету №2

Школьніков Володимир Семенович

професор, доктор медичних наук

Тел. (0432) 66-09-83, e-mail: med2@vnmu.edu.ua

У 1997 році закінчив Вінницький державний медичний університетт ім. М.І. Пирогова за спеціальністю лікар-педіатр.
З 1997 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної анатомії. У 1999 році переведений на посаду асистента тієї ж кафедри, як обраний за конкурсом. У 2002 році переведений на посаду старшого викладача кафедри нормальної анатомії за контрактом.
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему:  «Макроскопічна будова та спіралеподібна організація м’язів верхньої кінцівки людини» у спеціалізованій вченій раді Д.05.600.02 Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова. У 2007 році переведений на посаду доцента кафедри нормальної анатомії за конкурсом. У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему: «Закономірності розвитку структур спинного мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу та при мальформаціях». З 2018 року – професор кафедри анатомії людини.
У 2001 році призначений заступником декана медичного факультету №2 (спеціальності «педіатрія» та «медична психологія»). З 2016 року – декан медичного факультету №2 (спеціальності «медицина», «педіатрія» та «медична психологія»), з погодинним викладанням анатомії людини.
Є автором 120 наукових та науково-методичних праць, з них 3 навчальні посібники з грифом МОН та МОЗ України «Анатомія дитини (з основами ембріології)», «Історія анатомії (хронологія розвитку)» та «Атлас спинного мозку людини (пренатальний період онтогенезу)», а також має 17 патентів на винаходи та корисні моделі. Підготував 1 доктора медичних наук та під керівництвом виконується 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії».

2

Заступник декана медичного факультету №2

Дмитренко Світлана Володимирівна

професор, доктор медичних наук

Тел. (0432) 66-09-83, e-mail: med2@vnmu.edu.ua

У 1995 році закінчила з відзнакою Могилів–Подільське медичне училище за спеціальністю «сестринська справа».
У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова.
З 2001 – 2004 рр. працювала лікарем дерматовенерологом у Житомирському обласному шкірно-венерологічному диспансері.
З 2003 – 2005 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ВНМУ імені М.І. Пирогова.
У 2008 році захистила дисертаційну роботу на тему «Фенотипічні та генетичні маркери у хворих на псоріаз жителів Поділля».
Кандидат медичних наук від 28 квітня 2009 року.
17 січня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри шкірних та венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 2016 році захистила докторську дисертаційну роботу на тему: «Диференційована терапія хворих на іхтіоз з урахуванням ступеня патогенетичних розладів та клінічних форм дерматозу».
Доктор медичних наук від 12 травня 2016 року.
Вчене звання професора кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова присвоєно 18 грудня 2018 року.
Загальний стаж роботи – 25 років; зі спеціальності «Дерматовенерологія» – 18 років, має вищу кваліфікаційну категорію.
Надруковано понад 100 наукових праць у фахових журналах та отримано 5 патентів.
Веде лікувально-консультативну роботу на базі кафедри шкірних та венеричних хвороб, є експертом атестаційної комісії Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації. Консультант у Військово-медичному центрі Центрального регіону м.Вінниці з питань ветеранів та учасників АТО. Консультант з екстреної допомоги населенню Вінницької області за спеціальністю «дерматовенерологія».
Член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів. Член Президії Вінницького осередку лікарів-дерматовенерологів та косметологів. Член науково-методичної ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 
Член Державної екзаменаційної комісії медичного факультету №2. Голова екзаменаційної комісії при вступі до аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Відповідальна за інтернатуру кафедри шкірних та венеричних хвороб та курси підвищення кваліфікації (ПАЦ та ТУ), спеціалізації за фахом «Дерматовенерологія» при кафедрі терапевтичних дисциплін ФПО. Викладає курси лікарям «загальна практика сімейна медицина».
Керує підготовкою іноземних клінічних ординаторів згідно наказу №12 «Положення про клінічну ординатуру». Підготувала 1 кандидата медичних наук.
Закінчила курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноевропейському стандарту В2.
Є співавтором навчального підручника «Дерматологія, венерологія» (Київ, видавництво «КІМ»), рекомендованого Міністерством охорони здоров’я України, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІV рівня акредитації, з україномовною, російськомовною, англомовною формою навчання, лікарів – інтернів, практикуючих лікарів.

Інспектори

3

 

Подольська Тетяна Віталіївна
Тел. +38(0432)553966,
e-mail: med2@vnmu.edu.ua

4

 

Федорчук Оксана Борисівна
Тел. +38(0432)660342,
e-mail: med2@vnmu.edu.ua

 

Рябоконь Людмила Василівна
Тел. +38(0432)553966,
e-mail: med2@vnmu.edu.ua