Студенту

Історія кафедри

У Вінницькому медичному інституті вперше курс онкології був створений у 1968 році. Створював та очолив його кандидат медичних наук, доцент Микола Максимович Шевченко. Учбовою базою курсу стало онкологічне відділення на 50 ліжок, яке було розташоване на першому поверсі хірургічного корпусу Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. Викладання проводилось для субординаторів, терапевтичного, хірургічного та акушерсько-гінекологічних циклів по двотижневій програмі. В той час на курсі працювали два викладачі – доцент М.М. Шевченко та асистент М.М.Погуляйко.

У 1976 році в зв'язку з розширенням лікувальної бази Вінницького обласного онкологічного диспансеру, курс онкології був передислокований на базу вказаного диспансеру. Онкологічний диспансер в той час розміщувався в приміщені бувшого обласного туберкульозного диспансеру по вул. Мічуріна на «П'ятничанах».

В якості навчальної бази курсу онкології виділено одне хірургічне відділення на 60 ліжок. В складі викладачів онкології працювали доцент М.М. Шевченко (зав. курсом) асистенти к.м.н. Д.Д. Шульга, асистенти М.М. Погуляйко та Н.І.Петрашова. Остання викладала гемобластози на базі обласної лікарні ім. М.І.Пирогова в гематологічному відділені. Програма викладання не змінилась і навчальний процес з онкології проводився на 3 циклах субординатури (хірургічному, терапевтичному та гінекологічному).

В 1981 році було закінчено будівництво приміщення нового багатопрофільного обласного онкологічного диспансеру, в якому були створені усі необхідні профільні відділення. Кількість лікарняних ліжок збільшилось до 350 ліжок, куди переведено і курс онкології. Це дозволило курсу отримати нові сучасні навчальні приміщення, які складались із 2 навчальних кімнат, лабораторії та допоміжних приміщень.

Перехід онкологічного диспансеру в новозбудовані приміщення дозволив розширити лікувальну та навчальну базу онкології і тому на початку 1982 року був створений другий новий курс онкології для факультету удосконалення лікарів. Створював його кандидат медичних наук, доцент Болюх Борис Афанасійович. На курсі онкології ФУЛ крім завідуючого працювали викладачами доцент Годлевський І. Ф., асистенти Погуляйко М. М. та Шанчук М. І. Курс онкології ФУЛ проводив удосконалення лікарів із областей західної половини України. Навчання проводилось по 1,5 місячній програмі і охоплювало удосконаленням лікарів загальної лікарської мережі (районні онкологи, хірурги, терапевти, дільничні лікарі та ін.). Для такого курсу було виділено дві навчальні кімнати та відбулось забезпечення необхідним матеріальними потребами, проекційною апаратурою та навчальними посібниками.

Викладачами на обох курсах онкології до1985 року працювали завідувач доценти Шевченко М.М., Болюх Б. А. та Потолочний П. Л., асистентами були Погуляйко М.М. та Шанчук М.І.

З 1 січня 1986 року курс онкології ФУЛ ліквідовано, а курс онкології лікувального факультету у складі 3-х викладачів Болюх Б.А., Шевченко М.М., Шанчук М.І. було приєднано до кафедри рентгенології і організована кафедра рентгенології та онкології. Завідувачем кафедри призначено доцента Ковальського О. В. Підрозділи онкології та рентгенології у складі нової кафедри зберегли склад та структуру автономних курсів на весь період такого існування. З 1986 року істотно змінилась програма викладання онкології. Була введена нова програма онкології, як самостійної дисципліни на 5 курсі по 46-годиннній програмі. До неї включено 14 годин лекцій та 32 години практичних занять. Зміни відбулись і у викладанні онкології на 6 курсі. В зв'язку зі скасуванням профілдьних циклів всі групи субординаторів стали навчатись по єдиній 34 годинній програмі.

1 вересня 1988 року курс онкології був відділений від кафедри рентгенології і приєднаний до кафедри хірургії педіатричного факультету. Завідував цією кафедрою професор Кадощук Тарас Адамович. У складі такої кафедри курс онкології був автономним і працював за програмою 1986 року до вересня 1992 року. Зміни особового складу та прогарами викладання онкології за цей період не відбулося.

У серпні 1992 року кафедра рентгенології та курс медичної радіології післядипломної освіти було з'єднано з курсом онкології в одну кафедру, яка отримала назву «Кафедра онкології, променевої діагностики та променевої терапії». Кафедру очолив доктор медичних наук, професор Болюх Борис Афанасійович. Викладачами з онкології на новій кафедрі працювали доценти М.М.Шевченко та В.С. Тарасюк, а асистентами були кандидати медичних наук М.П.Кавка та В.Г.Орлов, які працювали на кафедрі до 1995 року.

Обидва курси рентгенології у складі нової кафедри зберегли структуру та самостійну програму викладання, котрі існували до об'єднання. Курс онкології після об'єднання в 1992 році також не змінив раніш існувавшого складу та структури підрозділу. Проф. Болюх Б.А. проводив викладання онкології. Програма викладання онкології теж залишилась незмінною. Під час реорганізації кафедри із викладачів вибув асистент Шанчук М.І., і на вільну посаду в 1993 році був обраний асистент Какарькін О. Я. З 1992 до 1996 року на курсі онкології трудився кандидат медичних наук, доцент Тарасюк Володимир Семенович, який одночасно працював директором Вінницького медичного училища. Находячись на базі обласного онкологічного диспансеру кафедра онкології для своєї навчальної та наукової роботи використовує усі діагностичні та лікувальні підрозділи диспансеру.

У зв'язку із новими тенденціями в державі колективом кафедри удосконалено та перекладено на державну мову, українську мову методичні розробки практичних занять. Створено карти контролю початкового та кінцевого рівня знань студентів з еталонами відповідей. Усі методичні матеріали створювались та удосконалювались з вимогами єдиної методичної системи запропонованої навчальним відділом університету.

Для проведення тестового контролю знань кафедра накопичила біля 3 тис. тестів державною та російською мовами ( для українських та іноземних студентів). Удосконалені і лекційні заняття. Існують електронні варіанти та друковані тексти лекцій по всім темам. До них створені всі необхідні наочні матеріали: таблиці, малюнки, сканограми, діапозитиви, кінофільми, мультимедійні фільми. Поряд з цим в педагогічному процесі використовуються діагностичні лікувальні прилади та апарати, котрі є власністю онкологічного диспансеру. В даний час колектив проводить викладання онкології за Болонською системою.

В 2010 році на кафедрі відбувся перехід викладання онкологічної дисципліни на нову програму за Болонською системою. Згідно даної системи викладання заплановано по 90-годинні програмі, 60 годин із якої виділено для заняття в клініці і 30 годин як самостійна позааудиторна підготовка. Із 60 навчальних годин 10 визначено для лекційних занять (5 лекцій) і 50 годин практичної підготовки ( 25 занять ). Для практичних занять виділено 24 теми, в яких викладаються найбільш часті локалізації злоякісних новоутворень.

Для навчання з онкології за Болонською системою колектив створив всі необхідні методичні матеріали. Такі матеріали включають 24 методичні розробки для викладачів, 24 методрозробки для самопідготовки студентів, тести контролю знань та задачі по всім темам занять. Методичні розробки для студентів та матеріали контролю знань підготовлені на трьох мовах (українська, англійська, російська ). Всі навчальні наочні посібники кафедри проводяться в відповідність до нової навчальної системи та програми. Робітники кафедри ( Хурані І.Ф., Какарькін О.Я. та Ковальчук А.П.) видалипосібник тестів та задач під назвою «Основи клінічної онкології».

Співробітники курсу онкології проводять спільно з науковими працівниками кафедри екології та екологічного захисту Вінницького національного технічного університету пошукову наукову роботу по ранній діагностиці меланоми шкіри людини методом спектрофотометриї первинної пухлини та методом люмінесцентного аналізу крові. Науковими керівниками даної проблеми є проф. Б.А. Болюх та проф. Вінницбкого політехнічного інституту, доктор техн. наук Петрук В.Г.

Викладачами кафедри проводиться і видавнича робота. В 1997 році видано перший навчальний посібник з онкології (автор проф.. Болюх Б.А.) під назвою «Лекції з клінічної онкології». В 2000 році проф. Болюх Б.А. випустив розширений та удосконалений такий же посібник для студентів медичних університетів накладом 1500 екземплярів за двома мовами (українською 1000 та російською -500 екз.) під грифом МОН України.

Для навчання студентів з онкології за Болонською системою колективом кафедри випущено посібник для самостійної підготовки студентів 5 курсу до практичних занять під грифом МОН та МОЗ (2012 р.) за назвою «Клініка і лікування злоякісних новоутворень» (за редакцією проф. Б.А.Болюха) двома мовами.

В тому ж (2012) році за науковою редакцією та в співавторстві проф. Болюх Б.А. видано новий підручник «Клінічна онкологія» призначений для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів та практичних лікарів, книга видана у м. Вінниця, 2012 р., 708 сторінок, накладом у 1000 екз, українською мовою. У посібнику 32 розділи. В кожному розділі висвітлюється інформація про пухлини окремого органа або системи людини. В розділі спочатку описуються доброякісні пухлини названого органа (епітеліальні та неепітеліальні), далі викладаються матеріали стосовно злоякісних епітеліальних (рак і карциноїд) та неепітеліальних (саркоми, лімфоми та інші) новоутворень. Крім описання пухлин частих локалізацій в посібнику висвітлюються новоутворення, які спостерігаються зовсім рідко: тонкої кишки, очеревини, брижі кишок, жовчних вивідних шляхів, селезінки, серця, плеври. Виділені окремо такі важливі розділи, як онкоурологія, онкогінекологія, гемобластози, пухлини ендокринних органів.

Структура висвітлення кожної злоякісної пухлини стандартна і відображає епідеміологію пухлини, її етіологію, гістологічну і макроскопічну форми, локалізацію в органі. Відображено шляхи розповсюдження (інфільтративний ріст, метастази гематогенні та лімфогенні), класифікацію ТNM та групування за стадіями. При описані клінічних проявів робиться акцент на виявлення перших ознак злоякісного процесу та на ранню діагностику захворювання. Лікування злоякісних пухлин висвітлено з позицій стандартів МОЗ України, затверджених в 2007 році.

На кафедрі онкології в даний час (січерь 2013р.) працюють проф.. Болюх Борис Афанасійович (завідувач кафедри), доц. Какарькін О. Я., доц. Ткач А. А., доц. Хурані І. Ф., доц. Дроненко В.Г., к.м.н. Лисенко С.А., асистенти Печевистий О. М. та Ткачук Т. В.. Порад з кадровими викладачами на кафедрі працюють висококваліфіковані лікарі обласного онкологічного диспансеру: д.м.н., доцент Костюк О.Г., доцент Ковальчук А.П., к.м.н. Болюх Д.Б., к.м.н. Одарченко С.П., к.м.н. Шамрай та Ковальчук Б.П.

Співробітниками курсу онкології написано та успішно захищено три докторську та сім кандидатських дисертацій на тему діагностики та лікування злоякісних пухлин. Серед них докторські дисертації Б.А.Болюха, Хурані І.Ф. та Костюка О.Г.

Штат кафедри

Костюк Олександр Григорович


завідуючий кафедри, д.мед.н, проф.

Народився 1967 р. Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова в 1992 р. за спеціальністю – лікарська справа. З 1992 по 1995 р.р. навчався в інтернатурі за спеціальністю урологія. Після закінчення інтернатури працює лікарем ординатором урологічного відділення до теперішнього часу. На кафедрі онкології ВНМУ ім. М.І.Пирогова працює з 2003 року.
В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Морфофункціональні зміни нирок та підшлункової залози при набряковій формі гострого панкреатиту». З 2012 році виконав та захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Автор 70 наукових праць, 5 патентів на винахід. Підготував до друку 2 посібника по самопідготовці студентів «Клініка та діагностика злоякісних новоутворень», де написав розділи по раку сечовидільних шляхів та чоловічих статевих органів. В співавторстві з проф. Болюхом Б.А. підготував до друку розділ онкоурології в національний підручник «Онкологія».

Какарькін Олександр Якович


завуч кафедри, к.мед.н., доц.

Народився 25.03.1957р. Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова в 1980 р. за спеціальністю – лікарська справа. В 1985-1987 рр. навчався в клінічній ординатурі по хірургії на базі кафедри загальної хірургії Вінницького медичного інституту. Працював лікарем-хірургом в Гайсинській, Іллінецькій та Погребищенській ЦРЛ, викладачем хірургії та зав. фельдшерським відділенням Погребищенського медичного училища.
На кафедрі онкології ВНМУ ім. М.І.Пирогова працює з 1995 року, виконує навчальне навантаження – 900 академічних годин, з них лекційних – 24, керує очною інтернатурою по онкології, викладає онкологію на 5 та 6 курсі. Склав понад 200 тестових завдань в тому числі 20 до ліцензійних іспитів Крок-2 та Крок-3, підготував 5 лекцій з мультимедійним забезпеченням, 4 – навчальні відеофільми, 26 - методичних розробок для викладачів та студентів. Педагогічний стаж – 32 роки.
Лікувально-профілактичну роботу проводить на базі онко-хірургічного відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансера. Проводить клінічні обходи, консультує хворих, приймає участь в клінічних та патологоанатомічних конференціях. Володіє оперативними втручаннями на шлунку, кишечнику, молочній залозі, лімфатичному апараті, сечовому міхурі, м’яких тканинах. Пройшов спеціалізацію по онкохірургії (Харківська МАПО – 2003р.) та курси удосконалення по онкології (Запоріжжя ФУЛ – 2000р., Київ ФПК при НМУ ім. О.О.Богомольця – 2004р., Донецьк ПАЦ на кафедрі онкології ФПО ДМУ ім. М.Горького – 2006р. КМАПО ім. Шупика – 2011р.). Атестований на вищу категорію з онкохірургії (2011р).
Дисертацію на тему тему ‘‘Оптимізація хіміотерапії злоякісних пухлин шляхом модуляції біотрансформації циклофосфаміду’’ захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.155.01 Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Е. Кавецького НАН України 11 грудня 2002 року. Сфера наукової діяльності – діагностика та профілактика ускладнень комбінованого лікування раку грудної залози, протектори хіміотерапевтичних та променевих ушкоджень. Автор 60 публікацій, трьох впроваджень, двох інформаційних листів, трьох рацпропозицій та одного авторського свідоцтва.
Приймав участь і виступав з усними та стендовими доповідями в ряді республіканських та міжнародних наукових форумів: ІХ, Х, ХІ та ХІІ з’їзди онкологів України; в І, ІІ та ІІІ з’їзди онкологів та радіологів країн СНД; ІІІ та ІV науково-практичній конференції молодих онкологів України; моно тематичних конференціях по онкології та фармакології (Київ-2003; Черкаси - 2004; Тернопіль–2004; Вінниця-2004,2005).

Лисенко Сергій Андрійович


професор, д.мед.н.

Народився 1978 року. З 1995 по 2001 рік навчався у Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І. Пирогова. Після його закінчення з відзнакою проходив стажування в Літньому Інституті охорони здоров’я (університет штату Алабама, UAB, США – 2001 р.) та двічі навчався на Весняному Симпозіумі (ВНМУ-UAB – 2003 та 2006 рр.). В 2001-2002 роках успішно пройшов навчання в інтернатурі з онкології. Спочатку працював старшим лаборантом та асистентом на кафедрі гістології, цитології та ембріології, після чого у 2003 році був переведений на кафедру онкології. З вересня 2009 р. по травень 2015 р. – асистент кафедри онкології. В травні 2015 р. на конкурсній основі обраний доцентом кафедри онкології.
В 2006-2009 роках навчався в аспірантурі по спеціальності «Онкологія» з достроковим захистом дисертації. 08.04.2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ,,Стан мікроциркуляторного русла пухлин під впливом фітопрепарату ГА-40 (експериментальне дослідження)”. Захист відбувся у Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. 14.10.2009 р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України видано диплом кандидата медичних наук зі спеціальності «Онкологія». У 2009 році отримав диплом доктора філософії (PhD) з онкології ВАК України як додаток до диплома кандидата медичних наук.
В 2011-2014 роках навчався в докторантурі по спеціальності «Онкологія» та успішно завершив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Молекулярні та структурно-функціональні особливості паранеопластичного синдрому при раку легені». Захист відбувся 18.11.2015 року у спеціалізованій вченій раді Національного інституту раку МОЗ України. Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 25.02.2016 р. видано диплом доктора медичних наук зі спеціальності «Онкологія». Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 27.04.2017 р. Лисенку С.А. присвоєно вчене звання доцента кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології та видано атестат доцента.
У 2012 році прийняв участь у написанні та виданні навчальних посібників «Діагностика та лікування злоякісних новоутворень» під грифом МОНмолодьспорту України на українській та російській мовах. Є автором 95 наукових праць (серед них 4 статті в іноземних журналах та 2 – в журналах, які входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS), 7-ми Державних патентів України на винахід та корисну модель, 4 галузевих нововведень, 12 впроваджень, 2 рацпропозицій.
З 2009 року Лисенко С.А. здійснює викладання онкології іноземним студентам англійською мовою, в тому числі і лекцій. Він є автором понад 200 тестових завдань та задач, 12-и методичних розробок для викладачів та студентів на англійській мові. Приймає активну участь в суспільному житті кафедри на посаді відповідального за роботу з іноземними студентами (з березня 2011 року), а також є куратором студентського наукового гуртка (з квітня 2012 року). Виконує лікувально-консультативну роботу в торакальному та поліклінічному відділеннях ВОКОД. Володіє методиками оперативних втручань на легені, органах середостіння, шлунку, стравоході, лімфатичній системі, шкірі та м’яких тканинах. В 2011 році – курси первинної спеціалізації по онкохірургії на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика з отриманням сертифіката лікаря-онкохірурга, в 2014 році – атестований Центральною атестаційною комісією МОЗ України на першу категорію з онкохірургії. З вересня 2017 року працює експертом консультативно-експертної групи ДП «Державного експертного центру» МОЗ України.

Дроненко Володимир Григорович


доцент, к.мед.н.

Закінчив з відзнакою Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова. Навчався в інтернатурі по загальній хірургії в міській клінічній лікарні №2 м. Вінниці (1999р.). Первинна спеціалізація з онкохіругії у Харківській медичній академії післядипломної освіти (2001 р.). Підвищення кваліфікації на кафедрі педагогіки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з тематики "Вища медична освіта та Болонський процес" (2005р.). Спеціалізація з онкохірургії ДУ Національний інститут раку МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (2009р.). Атестований на вищу лікарську категорію з онкохірургії.
Має 12 років навчально-педагогічного та онкохірургічного стажу, виконуючи лікувально-консультативну роботу на базі онкохірургічного відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Володіє методиками оперативних втручань у хворих при пухлинах грудної залози, шлунка, кишечника, лімфатичної системи, шкіри та м’яких тканин.
Доц. Дроненко В.Г. Є автором і співавтором 54 наукових праць, 3-х Державних патентів на винахід, навчального посібника для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів інтернів „Клінічна онкологія”, навчально-методичного посібника для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації „Діагностика та лікування злоякісних новоутворень” для вітчизняних та іноземних студентів з грифом МОН України, 120 тестових завдань, в тому числі 18 – до ліцензійних іспитів Крок-2 та Крок-3, 12-и методичних розробок для викладачів та студентів за основною тематикою навчальної програми згідно з вимогами Болонської декларації, 2-х навчальних відеофільмів.
У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Обґрунтування нового методу формування антирефлюксного ілеотрансверзоанастомозу після правобічної геміколектомії.”Приймає участь в плановій науково-дослідній роботі кафедри: „Оптимізація процесу діагностики та спеціального лікування хворих на злоякісні новоутворення.” Працює над проблемою оптимізації медико-соціальної реабілітації та якості життя у хворих на рак шлунку, грудної залози, ободової та прямої кишки

Ткач Андрій Анатолійович


доцент, к.мед.н.

Народився 1972 року. В 1990-1996 рр. навчався у Вінницькому медичному університеті ім. М.І. Пирогова. З 1996 по 1999 рік навчався у магістратурі на базі кафедри онкології ВНМУ. З 2003 року – асистент кафедри онкології ВНМУ. . З 2008 року на посаді доцента кафедри онкології. 2004 року виконує обов’язки відповідального за наукову роботу кафедри онкології. Лікувально-консультативну роботу проводить на базі онкоторакального відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Онкохірург вищої категорії. Володіє оперативними втручаннями на шлунку, легенях, середостінні, лімфатичній системі, шкірі та м’яких тканинах.
Захистив магістерську наукову роботу на тему: “Первинно-множинні злоякісні новоутворення. Особливості епідеміології, розповсюдження та виявлення у Вінницькій області”. У 1999-2002 проходив аспірантуру з онкології ВНМУ. Захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Обґрунтування оригінального оперативного доступу при хірургічному та комбінованому лікуванні місцево-поширеного раку легені”. В 2007 році обраний доцентом кафедри онкології.
Має близько 50 публікацій в медичних виданнях України, з яких – 3 патенти на винаходи. Ткач А.А. активно продовжує нові наукові дослідження, які пов’язані з пошуком нових методів паліативного лікування та покращення якості життя хворих онкоторакального профілю. Є співавтором навчально-методичного посібника «Клініка та діагностика злоякісних новоутворень» в якому написав розділи по темам рак легенів, стравоходу, середостіння та плеври. Також є співавтором фундаментальної книги «Клінічна онкологія».

Сміюха Олександр Анатолійович


асистент, к.мед.н.

1975 року народження. В 1999 р. закінчив Вінницький державний медичний інститут за фахом лікувальна справа. В 1999-2001 роках проходив інтернатуру з урології на базі курсу урології ВНМУ. З 2001 року працював урологом Вінницького РТМО. З 2011 року працював асистентом кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. З 2015 року працює асистентом кафедри онкології, де проводить викладання українською, російською мовами. У жовтні 2015 року присвоєна перша категорія з урології. Підготував методичні розробки для викладачів та студентів з тестовими завданнями та задачами.
В 2015 році захистив в Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова кандидатську дисертацію на тему « Морфологічне обгрунтування оперативного лікування при варикоцеле». Є автором 19 наукових публікацій та 1 патенту. Постійно впроваджує в клінічну практику нові наукові розробки.

Печевистий Олег Миколайович


асистент

Народився в 1964 році. У 1981-1987 роках навчався у Вінницькому Державному медичному інституті ім. М. І. Пирогова. 1987-1989 роки клінічний ординатор кафедри загальної хірургії педіатричного факультету. З 1993 року асистент кафедри загальної хірургі і з 1998 року асистент кафедри онкології.
Обрав дисертаційну роботу на тему: “Удосконалення та оптимізація методів лікування хворих на рак зовнішніх локалізацій (рак шкіри, губи, меланома)”. Автор 19 наукових робіт. Є співавтором двох навчально-методичних посібників «Клініка та діагностика злоякісних новоутворень», в якому написав розділи про пухлини нижньої губи, язика, слизових оболонок роту та слинних залоз. Лікувально-профілактичну роботу проводить на базі відділення пухлин голови та шиї ВОКОД.

Ткачук Тетяна Володимирівна


асистент

З акінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа у 2010 році. З 2010 по 2012р.р. навчалась в інтернатурі за спеціальністю клінічна онкологія на базі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру.
З 2012 року працює асистентом кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії. Проводить практичні заняття згідно з учбовими планами в академічних групах медичного факультету. Має 11 публікацій в медичних виданнях України. Є співавтором навчального посібника «Діагностика і лікування злоякісних пухлин» з таких розділів: пухлини м’яких тканин, нижньої губи, слизових оболонок ротової порожнини і раку передміхурової залози.
Лікувально-консультативну роботу проводить на базі хіміотерапевтичного відділення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру, з 2013 року являється куратором хіміотерапевтичного віділення.

Шамрай Володимир Анатолійович


доцент, д.мед.н.

Головний лікар Подільського регіонального центру онкології.
Голова правління ГО Асоціація онкологів Поділля.
Лікар-онкогінеколог вищої категорії.

Болюх Дмитро Борисович


доцент, к.мед.н.,

1970 року народження. В 1994 р. закінчив Вінницький державний медичний інститут за фахом лікувальна справа. В 1994-1996 роках проходив інтернатуру з онкології на базі кафедри онкології ВНМУ. З 1996 року працює онкохірургом у Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері. З 2008 року працює асистентом кафедри онкології, де проводить викладання українською, російською та англійською мовами. У вересні 2010 року присвоєна вища категорія з онкохірургії. Підготував методичні розробки для викладачів та студентів з тестовими завданнями та задачами.
Підготував та в 2012 році захистив в Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова кандидатську дисертацію на тему. Є автором 45 наукових публікацій та 2 патентів. Має 2 винаходи, раціоналізаторські пропозиції, постійно впроваджує в клінічну практику нові наукові розробки. Є співавтором книги «Клінічна онкологія». Прийняв участь в підготовці до друку 2 навчально-методичних посібників з самопідготовки студентів «Клініка та діагностика злоякісних новоутворень», де написав розділи по раку шкіри та меланомі.
Приймає участь в Міжнародних багатоцентрових рандомізованих клінічних дослідженнях з 2003 року

Церковнюк Руслан Георгійович


асистент, к.мед.н.

Зав. відділенням урології.
Лікар-уролог вищої категорії

Ковальчук Анатолій Пилипович


асистент, к.мед.н.

Зав. відділенням онкохірургії.
Лікар-онкохірург вищої категорії.

Машевська Оксана Василівна


асистент, к.мед.н.

У 2001 році закінчила Вінницький національни медичний університет за фахом лікувальна справа. З 2015 року працює асистентом кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії.

Феджага Ігор Павлович


асистент, к.мед.н

Народився 7 січня 1977р. в м.Стебнику, Дробицького району, Львівської області.
В 1994 році із золотою медаллю закінчив Стебницьку середню школу №7.
В 1994 вступив до Вінницького державного медичного інституту ім.М.І.Пирогова, який закінчив з відзнакою в 2001 році.
З 2001 по 2003р. проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія», паралельно навчаючись в магістратурі за тією ж спеціальністю, яку закінчив з відзнакою в 2003 році.
З квітня 2003 року працює на посаді лікаря ординатора відділення пухлин голови та шиї Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансера.
В 2004-2005 роках пройшов спеціалізацію з онкології та онко-отоларингології, в 2011 році отримав І категорію з онко-отоларингології.
Автор та співавтор 15 публікацій в фахових медичних виданях та 3 патентів на корисну модель.

Новини

Засідання гуртка 26.02.18
07.02.2018
Олімпіада з онкології 2018 р.
07.02.2018

Наукова діяльність

 

 

АНОТАЦІЯ

НДР кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова,

що планується до виконання в 2010-2015 роках

 

1. Тема: Дослідження ролі генетичних факторів в розвитку пухлинних процесів у населення Вінницької області.

2. Науковий напрям: 2301030 – прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини

3. Державний замовник: МОЗ України

4. Автори розробки та відповідальні виконавці

Прізвище, ім'я, по-батькові

Науковий ступінь, місце роботи, посада, телефон

Підпис

1

2

3

Хурані Іяд Фахід

д.ф.м., доцент кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова телефон: (0432) 461335, 570561

факс: (0432) 461335, 570207

E-mail: drhourani@yahoo.com

 

Какарькін Олександр Якович

 

к.мед.н., доцент кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова телефон: (0432) 461335 факс: (0432) 461335

E-mail: Kakarkin@rambler.ru

 

Печевистий Олег Миколайович

асистент кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова телефон: (0432) 547484, факс: (0432) 461335

E-mail: drhourani@yahoo.com

 

Ковальчук Анатолій Пилипович

асистент кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова телефон: (0432) 461335 факс: (0432) 461335

E-mail: drhourani@yahoo.com

 

 

 

 

5. Відомості про заявника

Повна назва організації: Вінницький національний медичний університет  ім.М.І.Пирогова

Код організації за ЄДРПОУ:  02010669

Підпорядкованість за СПОДУ: 07184 – Міністерство охорони здоров’я України

Місцезнаходження: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56

Код території за СПАТО: 051013660

Банківські реквізити: р.р. 35229004000026, банк ГУДКУ у Вінницькій обл., МФО 802015

Форма власності (код за ЗКФВ): 31

Код галузі народного господарства за ЗКГНГ:92110

Прізвище, ім'я, по-батькові керівника підприємства: Мороз Василь Максимович

Тел. 0432 570360     Факс 0432 670191     E-mail admission@vsmu.vinnica.ua

6. Ключові слова: пухлини людини, антропометрія, соматотипологія, дерматогліфіка.

 7. Спрямованість проекту (потрібне зазначити)

випуск нового виду продукції (послуг) …………………………….

[   ]

поліпшення якості продукції (послуг), що випускається …………

[х ]

збільшення обсягів виробництва …………………………………...

[   ]

поліпшення умов праці ……………………………………………...

[   ]

поліпшення стану навколишнього середовища …………………...

[   ]

економія енергоресурсів …………………………………………….

[   ]

економія матеріалів (сировини) …………………………………….

[х ]

зменшення зносу обладнання ………………………………………

[   ]

збільшення продуктивності праці …………………………….........

[   ]

поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих ……..

[х ]

8. Мета НДР та її стислий зміст

8.1. Цілі та завдання роботи, її актуальність, соціальна та економічна значимість.

Мета дослідження: на підставі аналізу особливостей антропометричних, соматотипологічних, дерматогліфічних та серологічних показників у хворих на пухлинні процеси різної локалізації розробити прогностичні математичні моделі для виділення груп підвищеного ризику розвитку доброякісних та злоякісних пухлини з подальшою організацією у цих груп населення профілактичних заходів.

Завдання дослідження:

 • визначити відмінності антропометричних та соматотипологічних показників між здоровим та хворим на пухлинні процеси різної локалізації (доброякісні та злоякісні пухлини молочної залози, шкіри та щитоподбної залози) населенням Вінницької області;
 • виявити особливості пальцевої та долонної дерматогліфіки у хворих чоловіків та жінок з пухлинами різної локалізації (доброякісні та злоякісні пухлини молочної залози, шкіри та щитоподбної залози);
 • робити прогностичні математичні моделі ризику виникнення різних пухлин за допомогою фенотипічних ознак і генетичних маркерів, що вивчалися;
 • розробити профілактичні заходи в групах підвищеного ризику.

Об’єкт дослідження: генетичні та середовищні фактори розвитку пухлинних процесів.

Предмет дослідження: особливості антропометричних, соматотипологічних, дерматогліфічних та серологічних показників у хворих на пухлинні процеси різної локалізації мешканців Подільського регіону України.

8.2. Наявність матеріально-технічної бази для виконання теми.

Виконання проекту планується до проведення співробітниками онкологічної клініки та науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (атестат акредитації вимірювальної лабораторії на право проведення вимірювань у сфері охорони здоров’я серія ГНЛ №002088, дата реєстрації 20 жовтня 2004 року).

У роботі буде використано апарати та інструменти, більша частина яких є оригінальними, патентоспроможними й створюються за безпосередньою участю співробітників кафедри:

1)   антропомір;

2)  каліпер;

3)     метрова стрічка;

4)     вага;

5)     кутоміри;

6)     тазомір;

7)     штангенциркуль;

8)     набір для проведення дерматогліфічних досліджень;

9)     персональні комп’ютери типу IBM PC як засоби збереження, обробки та аналізу Інформації;

10)  стандартний статистичний пакет „Statistica 5.5”.

 

9. Характеристика науково-технічної продукції, яку буде створено внаслідок виконання проекту.

Планується встановити особливості антропометричних, соматотипологічних і дерматогліфічних показників у хворих з пухлинами різної локалізації (доброякісні та злоякісні пухлини молочної залози, шкіри та щитоподбної залози) чоловіків та жінок. Отримані результати нададуть можливість розробити математичні дискримінантні моделі для визначення груп підвищеного ризику щодо розвитку доброякісних та злоякісних пухлин, що стане основою для своєчасного проведення профілактичних обстежень та лікувальних заходів на ранніх стадіях захворювання у даної групи осіб.

 

10. Зміст НДР.

При виконанні роботи необхідно провести наступне.

 1. Інформаційно-патентний пошук.
 2. Аналіз наукової літератури.
 3. Засвоїти методики дослідження.
 4. Провести антропометричні та дерматогліфічні дослідження у хворих з пухлинами різної локалізації.
 5. Статистична обробка отриманих результатів методами варіаційної статистики.
 6. Робити математичні дискримінантні моделі для прогнозування виникнення неоплазій за допомогою фенотипічних ознак і генетичних маркерів.
 7. Опублікувати результати дослідження, доповісти про результати досліджень (усні та стендові доповіді на наукових конференціях), отримати патенти на винаходи. Написати проміжні та підсумкові звіти.

 

11. Обгрунтування НДР.

11.1. Ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладені в основу роботи.

Основні ідеї, гіпотези, які знаходяться в основі проекту, можуть бути прослідковані наступною логічною побудовою:

1) Генетична схильність до виникнення деяких пухлин відмічається у 5-7% загальної кількості хворих. Генетичні порушення в більшості випадків проявляються соматичними захворюваннями, на підгрунті яких злоякісні трансформації виникають значно частіше та в більш молодому віці, ніж у решти населення.

Відомо близько 200 спадкових синдромів, які сприяють злоякісним новоутворенням. Зустрічаються так звані „фатальні” сім’ї, в котрих серед кровних родичів існує підвищена захворюваність окремими формами злоякісних захворювань [Фрадкин С.З., Залуцкий И.В., Аверкин Ю.И., 2003; Гарькавцева Р.Ф., Казубская Т.П., Любченко Л.Н. и др. 2007; Бородай Н.В., Дацюк І.О., Лук’янова Н.Ю. та ін. 2007].

2) З доповіді „Спадковість раку” проф. В.К. Ліндемана  на урочистому відкритті 1-го Всеросійського з’їзду з боротьби зі злоякісними новоутвореннями: „спадкова передача схильності до неоплазії, найбільш вірогідно дійсно існує, але є полігенною і при тому рецесивною ознакою, в силу чого для доведення її існування потрібен величезний експериментальний та статистичний досвід.

3) Важлива роль генетичної обумовленості у виникненні передракових станів та хвороб, які характеризуються розвитком атрофічних, дистрофічних та проліферативних процесів з підвищеним рівнем малігнізації [Агеенко А.И., 2004].

4) Не дивлячись на значні успіхи останніх років, численні наукові розробки, присвячені питанням етіології та патогенезу виникнення доброякісних та злоякісних пухлин молочної залози, шкіри та щитоподібної залози, багато питань залишаються відкритими.

5) Отримання максимально повної інформації про зв’язок різних конституційних ознак як прогностичних (100% генетично детермінованих – антигени крові, ознаки дерматогліфіки тощо, в основі застосування яких лежить висока спадкова обумовленість, незмінність з віком, значна індивідуальна і територіальна мінливість), так і констатуючих (на які, крім спадковості, впливають фактори довкілля – соматотип, конституційні показники: генетично детерміновані на 70%, на 30% залежать від впливу факторів зовнішнього середовища; з антропометричних показників: довжина тіла в цілому і довжина окремих його сегментів на 90% генетично детерміновані, маса тіла – на 50%) з виникненням мультифакторіальних захворювань, в тому числі онкологічних, є одним із підходів для реалізації феногенетичного аналізу [Никитюк Б.А., Корнетов Н.А., 1998].

Виходячи з пунктів 1-4 про роль генетичних факторів в онкогенезі, розвитку і особливостях перебігу передракових захворювань та пункту 5 про ступінь генетичної зумовленості конституційних ознак, показників дерматогліфіки та антигенного складу крові, цілком логічною постає мета представленого проекту дослідження: розроблення, на підставі аналізу особливостей антропометричних, соматотипологічних, дерматогліфічних і серологічних показників у хворих на доброякісні та злоякісні пухлини молочної залози, шкіри та щитоподібної залози, прогностичних математичних моделей щодо можливості їх виникнення для виділення груп підвищеного ризику розвитку цих захворювань та їх несприятливого перебігу.

В основу проекту також покладені, як результати попередніх досліджень, проведених у 2002 – 2006 роках під час виконання планової наукової роботи науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова „Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань (підлітковий вік)” (№ державної реєстрації: 0103U008992), так і результати чисельних досліджень вітчизняних та закордонних авторів про зв’язок антропогенетичних характеристик організму людини з виникненням та особливостями перебігу різноманітних захворювань і патологічних станів.

Одними із результатів виконання планової наукової роботи науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова досліджень єбули розробка та впровадження у практичне використання прогностичних математичних моделей можливості виникнення сезонних і цілорічних алергічних ринітів, бронхіальної астми, захворювань щитоподібної залози, ураження зубів карієсом у міських підлітків Подільського регіону України на підставі аналізу особливостей антропометричних, соматотипологічних, дерматогліфічних і серологічних показників.

Розроблені і впроваджені: спосіб прогнозування ризику виникнення та особливостей перебігу псоріазу в залежності від статі, антропометричних та соматотипологічних показників у чоловіків та жінок першого зрілого віку; спосіб прогнозування ризику виникнення у підлітків дифузного нетоксичного зобу в залежності від статі, дерматогліфічних, антропометричних та соматотипологічних показників; спосіб прогнозування ризику виникнення та особливостей перебігу цукрового діабету в залежності  від фенотипічних ознак та генетичних маркерів.

Подібних комплексних досліджень, висвячених дослідженням ролі генетичних факторів в розвитку пухлинних процесів не було.

У зв’язку зі значним ростом онкозахворюваності серед населення України, високої смертності від цієї патології, на яку мало впливає удосконалення методів лікування, проблема формування груп ризику, прогнозування виникнення пухлин, раннього виявлення та профілактики онкологічних захворювань є однією з найбільш актуальних і невирішених у сучасній онкології. Генетична зумоленість пухлинних процесів є незаперечною, тому існує необхідність вивчення зв’язку між генетично зумовленими конституціональними параметрами організму та розвитком пухлинного процесу в популяції жителів певних регіонів.

 

 11.2. Техніко-економічне обґрунтування НДР.

Класичний вислів М.І.Пирогова «легше профілактувати ніж лікувати» не втратив свого значення до сьогодні, особливо, коли це торкається такої галузі медицини, як онкологія. Відомо, що лікування злоякісних пухлин, особливо в пізніх стадіях, процес тривалий, трудомісткий, дорогий і при цьому малоефективний. Рання діагностика й лікування передракової патології зекономить не тільки значні кошти і час, але й дозволить радикально оздоровити значну кількість потенційних пацієнтів онкологічних клінік (зменшення витрат на медичні препарати, термінів перебування в клініці, покращення якості життя тощо), продовження працездатного періоду.

За останні роки, з появою сучасних методів діагностики, дещо покращилась діагностика злоякісних пухлин на ранніх стадіях, але ситуація мало змінилась на краще: відсоток хворих із запущеними та ускладненими формами раку залишається досить високим, а удосконалення методів комбінованого та комплексного лікування не дозволяють добитись суттєвого прориву в покращенні безпосередніх і віддалених результатів та виживаності хворих.

Буде створено математичну модель визначення ризику виникнення пухлинного процесу у окремого індивідуума за допомогою фенотипічних ознак. Це дозволить зекономити значні кошти на закупівлю хіміотерапевтичних препаратів, на проведення променевої терапії та час і завантаженість операційних онкологічних клінік.

.

11.3. Календарний план робіт. 

 

№ з/п

 

Найменування етапу робіт

 

Термін виконання

 

Виконавець

Обсяги фінансування за рахунок (тис. грн.)

 

Науково-технічна продукція

початок - закінчення (місяць - рік)

державного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

 

 Визначити відмінності антропометричних та соматотипологічних показників між здоровим та хворим на пухлинні процеси різної локалізації (доброякісні та злоякісні пухлини молочної залози, шкіри та щитоподбної залози) населенням Вінницької області; виявити особливості пальцевої та долонної дерматогліфіки у хворих чоловіків та жінок з пухлинами різної локалізації (доброякісні та злоякісні пухлини молочної залози, шкіри та щитоподбної залози);

 

02.2010 – 02.2011

кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології та науково-дослідний центр Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

 

 

проміжний звіт

 

Набір хворих з доброякісними та злоякісними пухлинами молочної залози, шкіри та щитоподібної залози. Провести статистичну обробку матеріалу, аналіз отриманих даних. публікація результатів дослідження, виступи з усними і стендовими доповідями на наукових конференціях, отримання патентів на винаходи.

 

01.2011 – 02.2012

кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології та науково-дослідний центр Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

 

 

проміжний звіт

 

Продовжувати набір хворих з доброякісними та злоякісними пухлинами молочної залози, шкіри та щитоподібної залози. Провести статистичну обробку матеріалу, аналіз отриманих даних. публікація результатів дослідження, виступи з усними і стендовими доповідями на наукових конференціях, отримання патентів на винаходи.

 

02.2012 – 02.2013

кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології та науково-дослідний центр Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

 

 

проміжний звіт

 

Математична обробка отриманих результатів, аналіз і узагальнення отриманих результатів, створення математичні дискримінантні моделі для прогнозування виникнення неоплазій за допомогою фенотипічних ознак і генетичних маркерів.

02.2013 – 02.2014

кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології та науково-дослідний центр Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

 

 

проміжний звіт

 

Математична обробка отриманих результатів, аналіз і узагальнення отриманих результатів, створення математичні дискримінантні моделі для прогнозування виникнення неоплазій за допомогою фенотипічних ознак і генетичних маркерів, публікація результатів дослідження, виступи з усними і стендовими доповідями на наукових конференціях, отримання патентів на винаходи, написання звіту.публікація результатів дослідження, виступи з усними і стендовими доповідями на наукових конференціях, отримання патентів на винаходи, отримання патентів на винаходи.

 

02.2014 – 02.2015

роменевої діагностики, променевої терапії та онкології та науково-дослідний центр Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

 

 

кінцевий

звіт

 

 

 

11.4. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується (потрібне зазначити):

[ х ]

немає аналогів у світі або краща за існуючі в світі аналоги

[   ]

немає аналогів в Україні

[   ]

краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками

[   ]

перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками

 

12. Строки виконання:  2010-2015 роки.

13. Наявний досвід.

13.1. Термін роботи наукового колективу онкологічної клініки

За попередніми дослідженням науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова опубліковано: публікацій – 119 (із них статей - 87, публікацій за кордоном – 11); навчально-методичних посібників – 4; інформаційних листів – 2; патентів – 7. Захищено кандидатських дисертацій – 8; виконується – 2 докторських та 9 кандидатських дисертацій.

13.2. Два приклади попередніх розробок авторського колективу в цій галузі, які були доведені до практичного використання.

1. Прогностична оцінка ризику виникнення алергічних ринітів серед міських дівчаток і хлопчиків з урахуванням дерматогліфічних показників та еритроцитарних антигенів крові / Т.І. Антонець, І.В. Гунас, І.В. Сергета, Л.А. Клімас // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я. - Вип.2 з проблеми „Морфологія людини”. - Київ. - №80 - 2004. – 3 с.

2. Деклараційний патент на корисну модель №21139 U Україна. МПК(2007) А61В 5/107. Спосіб прогнозування інтенсивності карієсу зубів у осіб юнацького віку в залежності від статі, антропометричних та соматотипологічних показників / І.В. Гунас, Е.В. Беляєв, М.О. Дмітрієв // Бюл. №2, 2007р.

13.3. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту: монографії ____; статті __2_; патенти ____. Захищено ____ кандидатські дисертації; виконується докторська та 3 кандидатських дисертації.

 

Приклади найбільш вагомих публікацій за останні 7 років

- Деклараційний патент № 6457 Україна (UA). МПК А61В10/00. Спосіб прогнозування виникнення сезонних і цілорічних алергічних ринітів у міських підлітків різної статі/ Антонець Т.І., Гунас І.В., Сергета І.В., Клімас Л.А.- Заявлено 17.08.2004; Опубл. 16.05.2005 //Бюл. №5.

- Деклараційний патент № 7101 Україна (UA). МПК А61В10/00. Спосіб прогнозування виникнення сезонних і цілорічних алергічних ринітів у міських підлітків різної статі/ Антонець Т.І., Гунас І.В., Сергета І.В.- Заявлено 17.08.2004; Опубл. 15.06.2005 //Бюл. №6.

- Деклараційний патент на корисну модель №21138 U Україна. МПК(2007) А61В 5/107. Спосіб прогнозування інтенсивності карієсу зубів у осіб юнацького віку в залежності від статі та дерматогліфічних показників / І.В. Гунас, Е.В. Беляєв, М.О. Дмітрієв // Бюл. №2, 2007р.

- Деклараційний патент на корисну модель №21139 U Україна. МПК(2007) А61В 5/107. Спосіб прогнозування інтенсивності карієсу зубів у осіб юнацького віку в залежності від статі, антропометричних та соматотипологічних показників / І.В. Гунас, Е.В. Беляєв, М.О. Дмітрієв // Бюл. №2, 2007р.

- Деклараційний патент на корисну модель. №25250. Україна. МПК (2006) А61В 10/00. Спосіб прогнозування ризику виникнення у підлітків  дифузного нетоксичного зобу в залежності від статі, дерматогліфічних,  антропометричних та соматотипологічних показників. Власенко М.В., Гунас І.В., Дмітрієв М.О. Заявлено 26.06.2007; Опубл. 25.07.2007 //Бюл.№11

- Деклараційний патент на корисну модель №25251. Україна. МПК (2006) А61В 10/00. Спосіб прогнозування ризику виникнення та особливостей перебігу псоріазу в залежності від статі, антропометричних та соматотипологічних показників у чоловіків та жінок першого зрілого віку. Дмитренко С.В., Коляденко В.Г., Гунас І.В., Дмітрієв М.О. Заявлено 26.06.2007; Опубл. 25.07.2007 //Бюл.№11

- Деклараційний патент на корисну модель №34641 Спосіб прогнозування ризику виникнення та особливостей перебігу цукрового діабету в залежності  від фенотипічних ознак та генетичних маркерів. Жмурик В.В., Гунас І.В., Дмітрієв М.О. Заявлено 03.07.2008; Опубл. 11.08.2008 //Бюл.№15

- Деклараційний патент на корисну модель No.42708 Спосіб прогнозування можливої наявності чи відсутності у жінок соматичної, гінекологічної і акушерської патології в залежності від показників пальцьової та долонної дерматогліфіки і групи крові за системою АВО. / Пролигіна О.В., Булавенко О.В., Гунас І.В., Дмітрієв М.О. Заявлено 26.05.2009 ; Опубл. .10.07.2009 // Бюл.No.13

- Деклараційний патент на корисну модель No.42709 Спосіб моделювання можливості виникнення і перебігу хронічних вірусних гепатитів в залежності від статевих, антропометричних і соматотипологічних показників. / Дугельний А.Г., Даценко Г.В., Гаврилюк А.О., Дмітрієв М.О.Заявлено 26.05.2009 ; Опубл. .10.07.2009 // Бюл.No.13

 

Керівник НДР


доцент кафедри променевої діагностики,

променевої терапії та онкології

Вінницького національного медичного

 університету ім. М.І. Пирогова

доктор філософії та медицини

17.12.2009 р.                                                                                         І.Ф.Хурані

Література, що видана кафедрою

Викладачами кафедри видано наступні навчальні посібники:

 

«Лекції з клінічної онкології». Вінниця - 1997р. Під редакцією проф.. Болюх Б.А..

В 2000 році посібник доповнено і видано під грифом МОН України двома мовами накладом 1500 екземплярів (українською 1000 та російською -500 екз.) 

Для навчання студентів з онкології за Болонською системою колективом кафедри випущено посібник «Клініка і лікування злоякісних новоутворень» (за редакцією проф.  Б.А.Болюха) двома мовами для самостійної підготовки студентів 5 курсу до практичних занять під грифом МОН та МОЗ (2012 р.) та  «Основи клінічної онкології» (автори І. Ф. Хурані, О. Я. Какарькін, А. П. Ковальчук) для підготовки студентів 5 курсу до ПМК під грифом МОН та МОЗ (2011 р.)

 

В 2012 році великим колективом авторів за науковою редакцією проф. Болюха Б.А. видано підручник (керівництво на 708 ст) «Клінічна онкологія» призначений для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів та практичних лікарів, наклад 1000 екз. В посібнику 32 розділи. В кожному розділі висвітлюється інформація про пухлини окремого органа або системи людини. Детально описані предракові захворювання, доброякісні та злоякісні пухлини: епітеліальні (рак, карциноїд), неепітеліальні (саркоми, лімфоми) та інші рідкісні новоутворення. В посібнику висвітлюються новоутворення, які спостерігаються вкрай рідко: пухлини тонкої кишки, очеревини, брижі кишок, жовчно-вивідних шляхів, селезінки, серця, плеври. Виділені окремо такі розділи, як онкоурологія, онкогінекологія, гемобластози, пухлини ендокринних органів, тощо. Посібник отримав високу оцінку української онкологічної спільноти. 

 

Список наукових та навчально-методичних праць

 

професора БОЛЮХА БОРИСА АФАНАСІЙОВИЧА      

 

 1. Болюх  Б.А., Фищенко А.Я. «Диференциальная диагностика параректальных свищей». //Некоторые вопросы   морфологи человека и животного. – Одесса, 1968. -С.33-36.
 2. Болюх  Б.А., Фищенкио А.Я. «Некоторые топографо-клинические данные о кресцово-копчиковом отделе позвоночника».  //Некоторые вопросы   морфологи человека и животного. – Одесса, 1968. -С.33-36.
 3. Болюх Б.А. Грабченко И.М.  «О диагностике и лечении параректальных свищей».  //Материалы ХІІ Пленума Правления Украинских хирургов.                 - Полтава, 1969. - С.77-72.
 4. Доповідь на ХІІ Пленумі Правлення Українських хірургів  «О диагностике и лечении параректальных свищей». -  Полтава. 1969.
 5. Болюх Б.А. «Методика исследования параректальных клетчаточных пространств у человека.  //Морфологические закономерности реакций в  фило- и онкогенезе человека. -Винница , 1970. -С.50-51.
 6. Болюх Б.А., Годлевский И.Ф., Сухоруков Б.З., Юшков В.А. «Диагностика и лечение параректальных свищей».  //Материалы Украинской республиканской проктологической конференции. - Донецк, 1975. –С.86-87.
 7. Болюх Б.А., Нечипорук В.М. «Учебный стенд по разделу факультетской хирургии». //Краткие методразработки для внедрения в практику. – Винница, 1975. -С.4 друк.
 8. Болюх Б.А. «Материалы к диагностике и лечению параректальных свищей».  //Автореферат дис. канд. мед. наук. - Львов. -1974. -28 с.
 9. Нечипорук В.М. Болюх Б.А. «Отчет о работе Винницького обласного общества хирургов за 1972-1975 годы».  //Клиническая хирургия. -1976.  -№9. -С.88-90.
 10. Болюх Б.А. «Материалы к диагностике и лечению параректальных свищей». //Дис. канд. мед. наук. -Винница. - 1973. -158 с. На правах рукопису.
 11. Болюх Б.А.Сухоруков Б.З. «Топографические особенности параректальных свищей». // Клиническая рентгенология. -Киев, -1977. -№8.    -С.69-72 друк .
 12. Сухоруков Б.З. «Ушиватель глибоких ран». Изобретения и рац. предложения сотрудников ВМИ за 1976. -Винница, 1977. -С.9-10 друк.
 13. Нечипорук В.М., Вознюк Б.А., Болюх Б.А., Шрамко Н.Ф., Рыжановская В.М. «Морфология слизистой оболочки желудка и его моторика после ваготомии». //Тезисы ІІ итоговой научно-практической конференции по использованию НИР в практике. –Винница, 1978. - С. 35-36.
 14. Нечипорук В.М., Болюх Б.А. « К 100-летию со дня рождения         
 15. Н.Н. Болярского». //Весник хирургии. - 1978. –ІІ, –С.135-136 друк.
 16. Нечипорук В.М., Болюх Б.А. «Отчет о работе Винницького обласного общества хирургов за 1976-1977 годы».   //Клиническая хирургия. -1978.              -№12. -С.60-62 друк.
 17. Болюх Б.А., Сухоруков Б.З. «О рентгендиагностике параректалльных свищей». // Клиническая хирургия. -1979. -№2. -С. 52-55 друк.
 18. Болюх Б.А., Сухоруков Б.З. «О редко встречающихся осложнениях хронического парапроктита». // Клиническая хирургия. -1979. -№2. -С. 52-55 друк.
 19. Нечипорук В.М., Болюх Б.А. «Из истории съездов хирургов УССР».    //Клиническая хирургия. -1979. -№11. -С.61-66 друк.
 20. Нечипорук В.М., Болюх Б.А. «О критериях оценки эффективности  осложненной ваготомии при лечении гастродуоденальной язвы».                         // Гастроэнтерология. -Вып.12. – К, 1980. -С.79-82 друк.
 21. Болюх Б.А., Нечипорук В.М. «О редко встречающихся свищах промежности и околоанальной области, симулярующих хронический парапроктит»  //Клиническая хирургия. -1980. -№2. -С.19-22.
 22. Нечипорук В.М., Островский  В.П., Болюх Б.А., Полубуткин М.С. «О некоторых особенностях диагностики и хирургической тактики при закрытой травме живота». //Закрытая травма живота. Тезисы респ. научной конференции хирургов. – Харьков, 1981. -С.66-68  друк.
 23. Болюх Б.А. Галиенко Б.И., Зацерковный М.С. «Зеркало применяемое в палате для тяжёлых и обездвиженных больных». //Тезисы УІІ научной конференции изобретателей и рационализаторов, посвященной памяти Н.И. Пирогова.  – Винница, 1982. - С.6-7.
 24. Нечипорук В.М., Островский В.П, Болюх Б.А., Дударенко Б.И., Слободянюк А.Д. « Динамика периферического кровообращения при остром панкреатите и холицестите». //Тезисы ІІ итоговой научной конференции по использованию НИР в практике. –Винница, 1982. - С. 23.
 25. Нечипорук В.М., Островский  В.П., Болюх Б.А. «О некоторых ошибках и трудностях в диагностике острого аппендицита у больных пожилого возраста». //Клиническая хирургия. -1982. -№4. -С.60-61  друк.
 26. Нечипорук В.М., Островский  В.П., Болюх Б.А. « Диагностика и лечение острого панкреатита». // Клиническая хирургия. -1982. -№11. -С.21-24  друк.
 27. Нечипорук В.М., Островский  В.П., Болюх Б.А. «Изменение скорости кровотока и периферического давления при остром панкреатите». //Хирургия жёлчных путей и поджелудочной железы. /Тезисы респ. науч. конф./.                - Запорожье. - 1982. - С.165-166 друк.
 28. Болюх Б.А., Нечипорук В.М., Островский  В.П. и др. «Диагностические и тактические ошибки при закрытых травмах живота и их предупреждение». //Клинич.хирургия. - 1983. -№4. -С.66-67.
 29. Болюх Б.А., Нечипорук В.М., Островский  В.П. «Неокторые показатели периферического кровотока  в оценке тяжести острого панкреатита и холецастопанкреатита».  Лечебное дело. -1983. -№ 6. –С.72-76.
 30. Болюх Б.А., Нечипорук В.М., Островский  В.П., Полубуткин М.С. Диагностические и тактические ошибки при остром панкреатите. //Общая неотложная хирургия. /Респ. межведомств. сборник/. - Киев, 1983.  -№13.        -С.84-88 друк.
 31. Погуляйко Н.М., Шанчук Н.И., Болюх Б.А.,Пиневич Г.М.. «Отдаленные результаты у больных с резекцией нижнеампулярного отдела и наданальным анастамозом при раке прямой кишки». //Актуальные проблемы диагностики и лечения рака прямой кишки. / Тезисы докладов/. -Калинин, 1984.- С.67-68.
 32. Погуляйко Н.М., Шанчук Н.И., Пиневич Г.М. «Отдаленные результаты у больных с резекцией нижнеампулярного отдела и наданальным анастомозом при раке прямой кишки». //Доповідь на Всесоюзному симпозіумі «Актуальные проблемы диагностики и лечения рака прямой кишки.                - Калинин, 1984.
 33. Шевченко Н.М., Потолочный П.Л., Болюх Б.А. и др. «Основные пути совершенствования онкопомощи больным раком прямой кишки по материалам Винницкой области». //УІІ съезд онкологов УССР. /Тезисы докладов/. - Киев, 1985. -С.67-68.
 34. Шевченко Н.М., Болюх Б.А., Заробян Р.К. и др. «Бронхоскопическая картина рака легкого различного строения». // УІІ съезд онкологов УССР. /Тезисы докладов/.- Киев, 1985. -С.188-189 друк.
 35. Шевченко Н.М., Болюх Б.А. «Предоперационная подготовка больных РМЖ и сахарным диабетом».  //Информ. Лист. Выпуск 134. По проблеме «Злокачественные новообразования».- Киев 1986. -2с. Друк.
 36. Болюх Б.А. «О повышении онкологической грамотности врачей первичного звена. // Тезисы докладов ІУ  Всесоюзного съезда онкологов.       -Ленинград.1986. -С.75.
 37. Шевченко Н.М., Погуляйко Н.М., Болюх Б.А., Шанчук Н.И. «Некоторые показатели иммунологического статуса у больных РМЗ». //Клиническая онкология. – Киев, 1986. -С.75-78.
 38. Шевченко Н.М., Болюх Б.А., Шанчук Н.И. «Аппарат для дозированного автоматического введения лекарственных и контрастных веществ в лимфатические сосуды». //Тезисы ХІУ областной научной конференции изобретателей и рационализаторов. – Винница, 1987. - С.5-6.
 39. Болюх Б.А., Тарасов А.Н. «Вентиляционный тест переносимости предстоящей пульмонектомии». //Тезисы ХІУ областной научной конфе-ренции изобретателей и рационализаторов. – Винница, 1987. - С.5-6.
 40. Болюх Б.А., Ляшенко И.Н. «Способ лечения микозов гладкой кожи первомуром».  //Тезисы ХІУ областной научной конференции изобретателей и рационализаторов. – Винница, 1987. - С.5-6.
 41. Нечипорук В.М., Островский В.П., Болюх Б.А., Дударенко Б.И. «Реовазография как диагностический метод при остром панкреатите». //Тезисы ХІУ областной научной конференции изобретателей и рационали-заторов. – Винница, 1987. - С.5-6.
 42. Нечипорук В.М.,  Полубуткин М.С., Болюх Б.А. «Игла-зонд для исследования желчевыводящих путей». //Тезисы ХІУ областной научной конференции изобретателей и рац. – Винница. 1987. - С.45-46.
 43. Болюх Б.А., Ивацко Е.П., Болюх Л.А., Виноградова Р.А. «Организация комплексного обследования больных раком желудка в поликлинике облонкодиспансера». //Тезисы докл. Всесоюзной конф. «Актуальные вопросы усовершенствования поликлин. обслуживания онкобольных».                  - Винница, 1987. -Ч.І. -С.56-58 ..
 44. Болюх Б.А., Ивацко Е.П., Болюх Л.А., Виноградова Р.А. «Организация комплексного обследования больных раком желудка в поликлинике облонкодиспансера». //Тезисы докл. Всесоюзной конф. «Актуальные вопросы усовершенствования поликлин. обслуживания онкобольных».            - Винница, 1987. -Ч.І. -С.107-109.
 45. Сагайдак В.Н., Болюх Б.А.,  Остапенко И.И. и др. Член редакционной коллегии сборника Всесоюзной конференции /тезисы докладов/ «Актуальные вопросы усовершенствования поликлин. обслуживания онкобольных».           - Винница, 1987. -Ч.І. - Ч.2.
 46. Болюх Б.А., Дударенко Б.И. «Дифференциальная диагностика обтарационной желтухи на почве острого холецистита и вирусного гепатита». //Клиническая хирургия. -1988. -№9. -С.12-13 друк.
 47. Шевченко Н.М., Болюх Б.А., Заробян Р.К. и др. «Хирургическое лечение рака лёгкого у больных пожилого возраста». //Современные диагностики и лечения злокач. новообразований органов грудной полости. Укр. респ. совещание. – Киев, 1989. -С.44-46.
 48. Шевченко Н.М., Болюх Б.А., Заробян Р.К. и др. «Хирургическое лечение рака лёгкого у больных пожилого возраста».  Доповідь на республіканській нараді. -Запоріжжя, - 1989.  - С.71-72.  Уточнити текст тезів.
 49. Шевченко Н.М., Болюх Б.А., Заробян Р.К. и др. «Хирургическое лечение рака кардии и нижній трети пищевода». Доповідь на республіканській нараді. -Запоріжжя, - 1989.
 50. Болюх Б.А.,  Болюх Л.А.. Остапенко И.И., «Опыт радионуклидной диагностики метастатических опухолей скелета с помощью 113-m In- индифора».  //УІІІ съезд онкологов УССР. Тезисы докл. -Киев, 1990. -С. 293-294.
 51. Болюх Б.А. «О причинах поздней диагностики рака желудка». //УІІІ съезд онкологов УССР. Тезисы докл. -Киев, 1990. -С.164-166.
 52. Шевченко Н.М., Болюх Б.А., Заробян Р.К. и др. «Профилактика осложнений при разных видах пищеводно-кишечного анастомоза при гастрэктомии». Тезисы докл. -Киев, 1990. -С. 554-556.
 53. Болюх Б.А. «О радикальном оперативном лечении рака желудка в хирургических стационарах.  //Вопросы онкологии. – 1991. -т.37. -№7-8.          -С69-872.
 54. Болюх Б.А. «О диагностике рака желудка у больных, госпита-лизированных в  неонкологиченские стационары».  //Лечебное дело. – 1991.   -№11. -С.101-103.
 55. Болюх Б.А. Анализ причин отказа в госпитализации больным раком желудка в поликлинике онкологического диспансера».  //Редкол. журнала      «Советская медицина». - М. 1991. - 9С. -Депон. во ВНИИМИ 02.07.91. ND-21454.
 56. Болюх Б.А. «Об отказах больных раком желудка от  оперативного лечения». //Вопросы онкологии. -1991. -№1-3. -С.98-10.
 57. Болюх Б.А. «Диагностика рака желудка и полнота обследования больных в поликлинике онкологического диспансера». Клиническая хирургия. -1992.   -№5. -С.52-53.
 58. Болюх Б.А. «Пути повышения эффективности хирургического лечения рака желудка». //Автореф. дис. докт. мед. наук. - Винница, 1991. -29с.
 59. Болюх Б.А. «Пути повышения эффективности хирургического лечения рака желудка». //Дис. докт. мед. наук. - Винница, 1991. -327с. На правах рукописи.
 60. Болюх Б.А., Алексеев В.А. «О пробних лапаротомиях при раке желудка». //Клиническая хирургия. -1992. -№9-10. -С.52-53.
 61. Болюх Б.А. «О некоторых тактических ошибках при выполнении субтотальной резекции желудка». //Клинична хірургія. -1992. - №12.                      -С.60-61.
 62. Болюх Б.А. «Рак шлунка як хірургічна проблема». //Х об’єднана науково медико-технічна конференція /з міжнародною участю/. Тези доповідей. - Вінниця-Київ, 1992. -С.66-69.
 63. Болюх Б.А. «Кафедра онкології». //Вінницький держ. мед. університет. Матеріали з історії університету. -Вінниця, 1994. -С.134-136.
 64. Болюх Б.А. «Діагностика та лікування раку стравоходу за матеріалами онкоторакальної клініки ВООД». //Вінницький держ. мед. університет. Мате-ріали з історії університету. -Вінниця, 1994. -С.134-136.
 65. Болюх Б.А., Петрук В.Г., Піджаренко В.О., Кухарук В.В., Кучерук В.Ю., Кавка М.П. «Спектро-фотометричні характеристики крові здорових людей і хворих на злоякісні новоутворення». //Тези доповідей ІХ з’їзду онкологів України. - Київ, 1995. -С.79.
 66. Болюх Б.А., Ковальчук А.В., Київський П.І., Стрижалковський О.В. «Аналіз діагностики та лікування бронхолегеневого раку». //Тези доповідей ІХ з’їзду онкологів України. - Київ, 1995. -С.224.
 67. Болюх Б.А.,Ковальчук А.П., Алексеєв В.О., Мулевич В.А. «Аналіз радикального лікування хворих на рак прямої кишки». //Доповідь ІХ з’їзду онкологів України. - Київ, 1995. -С.184.
 68. Болюх Б.А.,Ковальчук А.П., Алексеєв В.О., Мулевич В.А. «Досвід лікування раку ободової кишки». //Доповідь ІХ з’їзду онкологів України.        - Київ, 1995. -С. 146-147.
 69. Болюх Б.А., Завадюк О.В., Шамрай В.А. «Взаємозв’язок показників онкологічної служби в розрізі областей України». //Доповідь ІХ з’їзду онкологів України. - Київ, 1995. -С. 52-53.
 70. Болюх Б.А., Буткалюк Д.Д., Вовчук О.М. «Аналіз захворюваності на рак ліквідаторів ЧАЕС». //Доповідь на науково-практичній конференції   «Медико-соціальні аспекти ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС». –Вінниця.               

1996. –С.23.

 1. Болюх Б.А., Буткалюк Д.Д., Болюх Д.Б., Магдебура Л.П.,                              Одарченко С.П. Частота захворювань на рак молочної залози в структурі онкопатології зони посиленого радіаційного контролю Вінницької області.        //Чернобиль – біль України. Медико–соціальні аспекти. –Вінниця.1996.                 -С.44-45.
 2. Пентюк А.А., Болюх Б.А., Блажневская Т.Ф., Какарькін А.Я. «Влияние витаминов А и Е на токсичность циклофосфамида, образование алкирующих метаболитов и активность ферментов метаболирующих ксенобиотики».          //Труды І съезда онкологов стран СНГ. – М. 1996. -Ч.І.  –С.163-164.
 3. Болюх Б.А. « Вопросы улучшения преподадавания онкологии в ВУЗ-ах и опыт подготовки онкологов в последипломном периоде». //І съезд онкологов стран СНГ. Материалы съезда – М. 1996. -Ч.І. –С.674-675.
 4. Болюх Б.А., Буткалюк Д.Д., Вовчук О.М. «Заболеваемость ликви-даторов авариии на ЧАЕС злокачественными новообразованиями». // І съезд онкологов стран СНГ. Мавтериалы съезда – М. 1996.-Ч.І. –С.682-683.    
 5. Болюх Б.А., Буткалюк Д.Д., Вовчук О.М. Аналіз захворюваності на рак ліквідаторів ЧАЕС. //Чернобиль- біль України. Медико-соціальні аспекти.     –Вінниця.1996. -С.53.                    
 6. Болюх Б.А., Буткалюк Д.Д., Вовчук О.М. доповідь на областній конференції на тему «Аналіз захворюваності на рак ліквідаторів аварії на ЧАЕС». //Чернобиль- біль України. Медико-соціальні аспекти.                         –Вінниця.1996.
 7. Болюх Б.А.  Рецензія монографії С.М.Шувалова «Злокачественные опухоли рото-глотки». - Вінниця, 1996.-231с.
 8. Болюх Б.А. Лекції з клінічної онкології. -Вінниця. 1997. – 125с.
 9. Болюх Б.А., Ковальчук А.В., Київський П.І., Стрижалковський О.В. та інші «Захворюваність та лікування бронхо-легеневого раку у Вінницькій області за період 1982-1996 р.р.».  //Рак в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. –Київ, 1997. - С.19-21.
 10. Болюх Б.А., Ковальчук А.В., Київський П.І., Стрижалковський О.В. та інші «Захворюваність та лікування бронхо-легеневого раку у Вінницькій області за період 1982-1996 р.р.». //Доповідь на науково-практичної конференції. –Київ, 1997.  –С.
 11. Болюх Б.А. Стаття «С.М. Шувалов. Злоякісні пухлини ротоглотки. Вінниця: Вінниччина, 1996. -232с. //Журнал вушних, носових і горлових хвороб».         – 1997.- №2.-С.87-88.
 12. Болюх Б.А., Годлевський А.І. Рецензія методичного збірника «Класифікація урологічних захворювань».  //Методичний збірник.                          –Віннниця. 1997. -Ч.І. -58С -Ч.ІІ. -68С.
 13. Болюх Б.А., Островський В.П. «Викладання у ВУЗ-і українською мовою – важливий виховний фактор». //Гуманітарне та патріотичне виховання студентів. - Віннниця 1998. -С.3.
 14. Болюх Б.А., Середін В.Г. «Викладання історії онкології в Україні і патріотичного виховання студентів ВДМУ». //Гуманітарне та патріотичне виховання студентів. - Віннниця 1998. -С.4                                                                                                                                                                                                                           
 15. Жученко П.Г., Болюх Б.А., Яблонський Г.О. «Аутоімуно-фіто-ензимотерапія, як метод профілактики рецидивів злоякісних пухлин в післяопераційному періоді у хірургічних та гінекологічних хворих». //Імунотерапія при лікуванні злоякісних новоутворень. - Київ, 1998. -С.16-19
 16. Болюх Б.А., Шевченко М.М., Середін В.Г., Ковальчук А.П. та інші.       «Аналіз віддалених результатів лікування хворих на рак шлунка, виявлених у Вінницькій області в період 1981-92р.р.».  //Злоякісні новоутворення шлунка. Матеріали науково-практичної конференції. М. Кіровоград. - Київ, 1998.         -С.7-12.
 17. Болюх Б.А., Шевченко М.М., Середін В.Г., Ковальчук А.П. та інші.        «Засвоєння студентами практичних навичок ендоскопічних досліджень у хворих злоякісними пухлинами». //Робота кафедр з удосконалення практичної підготовки студентів. Тези доповідей науково-практичної конференції. - Вінниця, 1999. -1с.
 18. Болюх Б.А.,  Островський В.П.  «Практичні навички, як важливий засіб розвитку клінічного мишлення».   //Робота кафедр з удосконалення прак-тичної підготовки студентів. Тези доповідей науково-практичної конференції.- Вінниця, 1999.-1с.
 19. Болюх Б.А., Островський В.П.  «Самостійна аудиторна та поза- аудиторна робота студентів в структурі оволодіння практичними навичками». //Робота кафедр з удосконалення практичної підготовки сту-дентів. Тези доповідей науково-практичної конференції. - Вінниця, 1999.-1с.
 20. Болюх Б.А., Шнайдерман П.Ю, Одарченко П.Я., Мацішевська І.В. «Аналіз захворюваності, стану діагностики та лікування хворих на лімфосаркоми у Вінницькій області (1995-98р.р.). //Сучасні аспекти діагностики та лікування лімфом. - Київ. 1999. -С.171-174.
 21. Болюх Б.А., Шнайдерман П.Ю, Одарченко П.Я., Мацішевська І.В.       Доповідь «Аналіз захворюваності, стану діагностики та лікування хворих на лімфосаркоми у Вінницькій області (1995-98р.р.)» на укр. конференції онкологів. -Чернігів, 1999.
 22. Болюх Б.А. Рецензія монографії П.І. Пивоварова, К.Кубільоса, А.М. Пушкаря. «Современнные подходы к диагностике и лечению заболеваний простаты». - Виннница, 1999. -186 с.
 23. Болюх Б.А., Слічна Л.А. «Аналіз результатів термографічних досліджень пухлин молочної залози». //Актуальні питання медицини.                     -Вінниця, 2000. -С.76-77.
 24. 84. Болюх Б.А.,Ткач А.А,   Пушкарь М.С.  «Морфологічні зміни консолідованої грудної кістки собак під впливом дистанційної телегамматерапії. // Вісник морфології. -2000. -т.7, №2. -С.250-252.
 25. Болюх Б.А., Ткач А.А. «Заболеваемость злокачественными новообразованиями  ликвидаторов аварии на ЧАЭС».  //Тези ІІ з’їзду онкологів СНД. – Київ, 2000. –С.91.
 26. Болюх Б.А., Ткач А.А. Стендова доповідь на ІІ з’їзді онкологів СНД. «Заболеваемость злокачественными новообразованиями  ликвидаторов аварии на ЧАЭС».  – Київ, 2000.
 27. Болюх Б.А.,Ткач А.А. «Первично-множественные злокачественные новообразования у населения Винницкой области».  //Тези ІІ з’їзду онкологів СНД. – Київ, 2000, -С.46.
 28. 87. Болюх Б.А.,Ткач А.А.  Стендова доповідь на ІІ з’їзді онкологів СНД. «Первично-множественные злокачественные новообразования у населения Винницкой области »   – Київ, 2000.
 29. 88. Болюх Б.А.  «Лекції з клінічної онкології (друге видання). //Навчальний посібник для студентів та лікарів. Затверджено ЦМК МОЗ України. Протокол №3 від 21.06.2001 р.   - Вінниця, 2001. -295 с.
 30. Болюх Б.А., Островский В.П. «Удосконалення методики викладання променевого лікування онкологічних хворих». //Перспективи організації навчального процесу у медичному університеті.  -Віннниця, 2001. -С.7-8.
 31. Болюх Б.А., Островский В.П. «Вдосканалення організації викладання на кафедрі онкології». //Проблеми організації навчального процесу у медичному університеті. -Віннниця, 2001. -С.10-11.
 32. Болюх Б.А., Островский В.П. «Покращення організації викладання онкології субординаторам в поліклініці». //Проблеми організації навчального процесу у медичному університеті. -Вінниця, 2001. -С.11-13.
 33. Болюх Б.А., Буткалюк Д.Д., Одарченко С.П., Магдебура Л.П.
 34. «Особливості захворюваності та лікування злоякісних пухлин у ліквідаторів аварії на ЧАЕС». //Чорнобиль біль України. Медико-соціальні аспекти. Матеріпали науково-практичної конференції. – Віннниця, 2001. -С.18-19.
 35. Болюх Б.А., Буткалюк Д.Д., Одарченко С.П., Магдебура Л.П. Доповідь на науковій практичній конференції «Чорнобиль-біль України».  //Захво-
 36. рювання на злоякісні новоутворення жителів територій посиленного радіаційного контролю на Вінниччині». - Вінниця. 2001.
 37. Болюх Б.А., Палагнюк Н.В., Дацюк Л.В. «Об особенностях анестезиологического обеспечения радикальных операций при злокачественных опухолях пищевода». //Матеріали Х з’їзду онкологів України. - Київ, 2001. -С.156.
 38. Болюх Б.А. «Досвід діагностики та лікування бронхолегеневого раку у Вінницькій області». //Матеріали Х з’їзду онкологів України. - Київ, 2001.        -С.145.
 39. Болюх Б.А. Аналіз діагностики та лікування раку проксимального відділу шлунку».  //Матеріали Х з’їзду онкологів України. - Київ, 2001.           -С.95-96.
 40. Болюх Б.А. «Діагностика та лікування раку стравоходу за матеріалами Вінницького облонкодиспансеру».  // Матеріали Х з’їзду онкологів України.            - Київ, 2001. -С.146.
 41. Болюх Б.А. Хурани И.Ф., Пивторак В.И. «Ультрастуктурные особенности цитогенеза рака грудной железы». //Матеріали Х з’їзду онкологів України. - Київ, 2001. -С. 305-306.
 42. Болюх Б.А., Ковальчук А.П., Київський П.І., Болюх Д.Б. «Аналіз діагностики та лікування раку стравоходу та проксимального відділу шлунка». //Матеріали Х з’їзду онкологів України. - Ялта, 2001. -С. 65-66.
 43. Болюх Б.А., Ткач А.А., Щурський В.О. «Клінічний стан собак після серединної стернотомії з подальшим опроміненням». //Вісник ВДМУ. -2001. -т.5, №2. - С.250-252.
 44. Болюх Б.А., Ткач А.А., Пушкарь М.С. «Морфологічні зміни консолідованої грудної кістки собак під впливом дистанційної телегамматерапії». //Вісник морфології. -2001. -7,  -№2. -С.250-252.
 45. Болюх Б.А.,Ткач А.А., Ковальчук А.П., «Хірургічний апарат для зшивання кісткової тканини». 176/072 №47154 А. Україна. Опубл. Пром. Власність. – 2002. -бюл № 76.
 46. Болюх Б.А, Хурані І.Ф., Біхтіміров В.В., «Особенности цитогенеза РМЗ на ультрасруктурном уровне».   //Вісник морфології. -2002. -т.8, №1.                    -С.89-91.  Друк.
 47. Болюх Б.А., Ткач А.А.  «Розширені комбіновані операції при місцево-поширеному раку легенів». //Вісник наукових досліджень. -2002. -№3.               -С.23-26  друк.
 48. Болюх Б.А., Хурані І.Ф., Какарькін О.Я. «Ультразвуковая денситометрия в оценке структурно-функционального состояния грудных мышц после комбинированого лечения рака молочной железы». //Вісник ВНМУ.            
 49. т.8.№1.-С.223-225
 50. Болюх Б.А., Ковальчук А.П., Мханна Ж.А. «Морфологічна характеристика злоякісних пухлин стравоходу та шлунка виявлених протягом останніх десяти років на Вінниччині». //Вісник морфології.               -2002. -т.8. №1. -С.163-164.  друк.
 51. Болюх Б.А. Каюк В.Г. «Анализ онкологической заболеваемости у жительниц територий постоянного радиционного контроля». //Материалы научно-практической конференции 2-3.04.02г. Обнинск. -2002 -С.45-47. Друк.
 52. Болюх Б.А., Ковальчук А.П., Київський П.І. Аналіз діагностики та лікування раку стравоходу та проксимального відділу шлунка». //Вісник ВДМУ. -2002. -6. -№2 друк.
 53. Болюх Б.А., Одарченко С.П., Лагодич І.І. « Результати лікування хворих на РМЗ після радикальних мастектомій та органрозберігаючих операцій».      // Злоякісні новоутворення. Збірка наукових робіт. -Випуск 2. –Київ. 2002. -С.107-108  друк.
 54. Болюх Б.А., Одарченко П.Я., Мацішевська І.В. «Аналіз результатів лікування на лімфогранулематозу за матеріалами Вінницького облонко-диспансеру».  //Сучасні підходи до діагностики та лікування хворих на злоякісні лімфоми. Якість життя. Збірка наукових робіт.  -Випуск 1. –Київ. 2002. -С.87-88 друк.
 55. Болюх Б.А., Ковальчук А.В.. «Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на рак грудного відділу стравоходу». //Вісник ВДМУ. 2003. -т.7.          -№1/1. - С.64-65 друк.
 56. Болюх Б.А., Ковальчук А.В., Ткач А.А.,  Київський П.І., «Непосред-ственные результаты лечения рака пищевода». //Материалы ІІІ съезда онекологов и радиологов  СНГ, ч.ІІ. – Минск, 2004. -С.89 друк.
 57. Болюх Б.А.,  Ковальчук А.В., Притуляк С.П., Ткач А.А.  «Результаты комбинированного лечения рака проксимального отдела желудка». Материалы ІІІ съезда онкологов и радиологов  СНГ. - ч.ІІ. – Минск. 2004.        -С.123  друк.
 58. Болюх Б.А., Ковальчук А.В., Притуляк С.Н., Ткач А.А. Стаття «Опыт комбинированного лечения рака легких». Труди ІІІ з’їзду онкологів і радіологів СНГ.– Мінськ. 2004. –С.
 59. Болюх Б.А., Ковальчук А.В., Притуляк С.Н., Ткач А.А. Стендова доповідь на ІІІ з’їзді онкологів і радіологів СНГ. «Опыт комбинированного лечения рака легких». – Мінськ. -2004.
 60. Болюх Б.А.,Ткач А.А., Болюх Д.Б.,  Хурані І.Ф. Стаття  «Структура онкологических заболеваний у ликвидаторов на ЧАЕС». ІІІ з’їзді онкологів і радіологів СНГ.– Мінськ. 2004. –С.
 61. Болюх Б.А.,Ткач А.А., Болюх Д.Б.,  Хурані І.Ф. Стендова доповідь на ІІІ з’їзді онкологів і радіологів СНГ. «Структура онкологических заболеваний у ликвидаторов на ЧАЕС». – Мінськ. 2004.
 62. Болюх Б.А. Лисенко С.А., Пушкарь М.С. и др.. «Элементы ангиогенеза в растущем опухолевом трансплантанте». Материалы ІІІ съезда онкологов и радиологов  СНГ. -ч.ІІ. – Минск, 2004. -С. 339 друк.
 63. Болюх Б.А., Хурани И.Ф., Какарькин А.Я. «Морфо-функциональное состояние мышц и выраженность постмастектомического синдрома у больных раком грудной железы. Материалы ІІІ съезда онкологов и радиологов  СНГ, ч.ІІ. – Минск, 2004. -С. 84. Друк.
 64. Болюх Б.А. Хурани И.Ф., Какарькин А.Я. Стендова доповідь на ІІІ зїзді онкологів та радіологів «Морфо-функциональное состояние мышц и выраженность постмастектомического синдрома у больных раком грудной железы. -Мінськ. 2004.
 65. Болюх Б.А. Лисенко С.А., Пушкар М.С., Мікроскопічні зміни в структурі трансплантованої інтактної пухлини Герена на різних стадіях її розвитку. //Вісник морфології. – 2005. –№ 11. – С.259-263.
 66. Болюх Б.А.  Перспективи організації університетських онкологічних клінік. //Український медичний альманах. Луганськ.  – 2005. –Т. 8.  –№ 3. – С.19-21.
 67. 111. Болюх Б.А. Рецензія монографії  Дрижака В.І. та Домбровича М.І. «Рак молочної залози». – Тернопіль. 2005. - 152 с.
 68. Болюх Б.А. Буткалюк Д.Д., Каюк В.Г., Ямчук М.Н. Частота раку статевих органів у структурі онкологічної захворюванності у мешканок території посиленного радіаційного контролю Вінниччини». //Чернобиль- біль України. Медико-соціальні аспекти. – Випуск 3. -Вінниця: Книга-вега, 2006 –С.43-44.
 69. Болюх Б.А. Редактор матеріалів обласної науково-практичної конференції 2001-2006 р. – Чорнобиль біль України (медико-соціальні аспекти. Випуск 3. -Вінниця: Книга-вега, 2006. -128 с.
 70. Болюх Б.А., Хурані І.Ф., Какарькін О.Я. «Ультразвуковая денситометрия в оценке структурно-функционального состояния грудных мышц после комбинированого лечения рака молочной железы». //Вісник ВНМУ.- 200х. -т.8.№1. -С.223-225.
 71. Болюх Б.А., Ткач А.А., Болюх Л.А., Хурані І.Ф., Лисенко С.А. «Структура онкологічних захворювань у жителів радіаційно-забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС». //Матеріали ХІ з’їзду онкологів України. -Вінниця. 2006. -С.5.
 72. Болюх Б.А., Ткач А.А., Болюх Л.А., Хурані І.Ф., Лисенко С.А. Секційна доповідь ХІ з’їзду онкологів України «Структура онкологічних захворювань у жителів радіаційно-забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС».         -Судак. 2006.
 73. Болюх Б.А., Ковальчук А.В., Київський П.І., Ткач А.А., Лисенко С.А. «Результати хірургічного лікування раку стравоходу». //Тези доповідей ХІ з’їзду онкологів України. -КиЇв. 2006. -С.105.
 74. Болюх Б.А., Ковальчук А.В., Київський П.І., Ткач А.А., Лисенко С.А. //Стендова доповідь ХІ з’їзду онкологів України. «Результати хірургічного лікування раку стравоходу». -Судак. 2006.
 75. Болюх Б.А., Ковальчук А.В., Київський П.І., Стрижалковський О.В., Ткач А.А. «Результати радикального хірургічного лікування при раку легені». //Матеріали ХІ з’їзду онкологів України. -Вінниця. 2006. -С.105.
 76. Болюх Б.А.,Пушкар М.С., Лисенко С.А. «Особливості судинного русла експериментальної пухлини Герена під впливом циклофосфаміду».  //Матеріали ХІ з’їзду онкологів України. -Київ. 2006. –С.29.
 77. Болюх Б.А., Пушкар М.С., Лисенко С.А. Стендова доповідь на ХІ зїзді онкологів України «Особливості судинного русла експериментальної пухлини Герена під впливом циклофосфаміду». //Матеріали ХІ з’їзду онкологів України. -Київ. 2006.
 78. Болюх Б.А., Клибанівський В.В., Мацишевская И.В., Шевня С.П. Шнайдерман П.Е. «Первый опыт применения  селективной внутриартериальной полихимиотерапии при запущенных раках желудка».    // Матеріали ХІ з’їзду онкологів України. –Київ. 2006. -С.126-127.
 79. Болюх Б.А., Ковальчук А.В., Ткач А.А., Шевня С.П., Луцкер О.О., Болюх Д.Б. «Характеристика результатів лікування раку проксимального відділу шлунка». Матеріали ХІ з’їзду онкологів України. – Київ. РІК. -С. 127.
 80. Болюх Б.А. Рецензія навчального посібника Шевченко А.І. «Паліативна допомого онкологічним хворим». Запоріжжя.-2006. -120 с.
 81. Болюх Б.А. Хурані И.Ф., Какарькін А.Я. «Влияние фллівоеноидного препарата детралекс на многофункциональное состояние мышц плечового пояса у больных раком грудной железы после радикального лечения».            // Biomedikcal and Biosoctal anthkxplogy. -2006/-№6. -P.154-158.
 82. Болюх Б.А., Хурані І.Ф. «Вплив аварії на ЧАЕС на структуру онкологічних захворювань у жителів радіаційно забруднених територій».              // Вісник морфології. -2008. - №4(2). -С.407-410
 83. Мазорчук Б.Ф., Болюх Б.А., Дністрянська А.П., Тарнопольсьька В.О., Лавренюк В.С.. Безопасность вакцинации с целью профилактики рака шейки матки. //Здоровье женщины. 2009. -П.7(43). - ч.2. -С.37-38.
 84. Ткач А.А. Болюх Б.А., Одарченко П.Я. «Паліативне лікування хворих на рак легенів та стравоходу. //Сучасні проблеми торакальної хірургії. Матеріали з міжнародної участю. - Кіровоград. 2010. -С.
 85. Болюх Б.А., Притуляк С.М., Лисенко С.А. «Морфологічна діагностика метастазів у лімфовузлах шиї та середостіння у хворих з підозрою на рак легені». //Онкологія. Onkology. 2010. -т.№13.№12. -С.197-198.
 86. Болюх Б.А., Притуляк С.М., Шевня С.П., Стрижалковський О.В., Лисенко С.А. «Досвід діагностики та лікування хворих на рак проксимального відділу шлунка». //Онкологія. Onkology. 2011.-т.№13. -№1(47)   -С. 682-84.
 87. Болюх Б.А. Електронні інноваційні технології в забезпечені практичних занять з онкології. //Тези доповідей конференції «Іноваційні методики викладання в сучасній вищій освіті». -Вінниця. -2011. -С.14-18.
 88. Болюх Б.А. Редактор матеріалів обласної науково-практичної конференції «Оптимізація спеціальних методів лікування злоякісних пухлин органів грудної порожнини. – Вінниця. -2011. -20с.
 89. Болюх Б.А., Притуляк С.М., Ткач А.А. «Сучасний стан захворюваності, діагностики та лікування злоякісних пухлин органів грудної порожнини». – Вінниця. -2011. -С.3-5.    
 90. Ткач А.А., Болюх Б.А., Притуляк С.М. та інші. Зміни фізичного та емоційного стану хворих на рак стравоходу під впливом спеціального лікування. -Вінниця. -2011. -С.3-5.    
 91. Ткач А.А., Болюх Б.А., Притуляк С.М. та інші. «Вплив паліативного лікування на фізичний стан у пацієнтів на місцево-розповсюджений та поширений рак легенів.» -Вінниця. -2011. -С.3-5.
 92. Болюх Б.А. Редактор навчального посібника «Клінічна онкологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів 1У рівня акредитації та лікарів інтернів (Мін. освіти і науки, молоді та спорту України за № 1/11-8758 від 22.09.11р). Наклад 1000 екземплярів. Мова державна.         - Вінниця. 2012. -263с.
 93. Болюх Б.А. Пухлини стравоходу. /Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 94. Болюх Б.А. Пухлини шлунка. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 95. Болюх Б.А. Пухлини дванадцятипалої кишки. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012.    -С.
 96. Болюх Б.А. Пухлини тонкої кишки. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 97. Болюх Б.А. Пухлини ободової кишки. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 98. Болюх Б.А. Пухлини прямої кишки. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 99. Болюх Б.А. Пухлини печінки. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 100. Болюх Б.А. Пухлини селезінки. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 101. Болюх Б.А. Пухлини заочеревинного простору. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012.    -С.
 102. Болюх Б.А. Пухлини мяких тканин. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 103. Болюх Б.А. Пухлини кісток. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 104. Болюх Б.А. Пухлини АПУД-системи. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 105. Болюх Б.А. Пухлини наднирника. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 106. Болюх Б.А. Пухлини загрудинної залози. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012. -С.
 107. Болюх Б.А. Пухлини щитоподібної залози. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012.    -С.
 108. Болюх Б.А. Пухлини паращитоподібних залоз. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012.    -С.
 109. Болюх Б.А. Пухлини легенів. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012.    -С.
 110. Болюх Б.А. Пухлини середостіння. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012.    -С.
 111. Болюх Б.А. Пухлини плеври. //Навчальний посібник «Клінічна онкологія» для студентів та лікарів інтернів.  - Вінниця. 2012.    -С.
 112. Болюх Б.А. Редактор навчально-методичного посібника для організації самопідготовки студентів 5 курсу вищих медичних навчальних закладів «Діагностика та лікування злоякісних новоутворень» (Мін. освіти і науки, молоді та спорту України за № 11-471 від16.01.12р). Наклад 1500 екз. Мова державна. – Вінниця: ДП»ДКФ», 2012. -264 с.
 113. Болюх Б.А. Злоякісні пухлини кісток. //Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів «Діагностика та лікування злоякісних новоутворень». – Вінниця: ДП»ДКФ», 2012. -С.40-52.
 114. Болюх Б.А. Лімфома Ходжкіна. //Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів «Діагностика та лікування злоякісних новоутворень». – Вінниця: ДП»ДКФ», 2012. -С.53-64.
 115. Болюх Б.А., Костюк О.Г. Співавтори Національного підручника «Онкологія» за науковою редакцією акад. Г.В. Бондаря. -2012. -С.
 116. Болюх Б.А. Рак нирки. //Національний підручник «Онкологія» онкоурологія за редакцією акад. Г.В. Бондаря. -2012. -С.
 117. Болюх Б.А. Рак сечового міхура. //Національний підручник «Онкологія» онкоурологія за редакцією акад. Г.В. Бондаря. -2012. -С.
 118. Болюх Б.А. Рак яєчка. //Національний підручник «Онкологія» онкоурологія за редакцією акад. Г.В. Бондаря. -2012. -С.
 119. Болюх Б.А. Тести самоконтролю за темами рак нирки, рак сечового міхура та пухлина яєчка. //Національний підручник «Онкологія» онкоурологія за редакцією акад. Г.В. Бондаря. -2012. -С.
 120. Болюх Б.А. та співавтори. Програма навчальної дисципліни з онкології для спеціальності «Медична психологія». –Київ.2011.-с
 121. Болюх Б.А. Рецензент навчальної програми «Паліативна та хоспісна медицина» для студентів УІ курсів вищих навчальних закладів. -Донецьк, 2012. -20 стор.

 

Список наукових та навчально-методичних праць

 

доцента КАКАРЬКІНА ОЛЕКСАНДРА ЯКОВИЧА      

 

 1. Фищенко А.Я., Желиба Н.Д., Шевня П.Д., Какарькин А.Я. Сравнительная характеристика эффективности антисептических средств в лечении гройно-воспалительных процесов. ІІ Всесоюзная конференция ‘‘Раны и ранневая инфекция’’ Материалы конференции. – Москва., 1986.
 2. Пентюк А.А., Болюх Б.А., Блажиевская Г.И., Матвийчук Н.В., Какарькин А.Я., Истошин В.М., Пентюк Н.А. Влияние витаминов А и Е на токсичность циклофосфамида, образование алкилирующих метаболитов и активность ферментов, метаболизирующих ксенобиотики.  1-й съезд онкологов стран СНГ. Материалы съезда. – Москва., 1996. – С.163-164.
 3. О.Я Какарькін, В.М.Істошин. Вплив антиоксидантів на метаболічну активацію, токсичність та імуносупресивну дію циклофосфаміду у щурів. Вісник Вінницького державного медичного університету. -1997.- №.1.- С.19-20.  
 4. М.В Матвійчук, О.Я.Какарькін, М.М.Черв’як, К.Ю.Дмітрієва. Вплив додаткового введення ретинолу, ретиноєвої кислоти та бета-каротину на активність ферментів, що метаболізують ксенобіотики, токсичність нітрозодиметиламіну та циклофосфаміду. Вісник Вінницького державного медичного університету. -1997.- №.2.- С.36-37.
 5. Какарькин А.Я., Матвийчук Н.В., Истошин В.М. Влияние препаратов ретинола и токоферола на образование алкилирующих метаболитов циклофосфамида и активность ферментов, участвующих в его биотрансформации. XIV об’єднана  наукова  медико-технічна  конференція з міжнародною участю. Матеріали  конференції. – Київ-Вінниця., 1996. – С.53.
 6. О.Я.Какарькін. Вплив комплексу антиоксидантів та ентеросорбенту силард П на токсичні ефекти цитостатичної терапії у хворих на рак молочної залози. Вісник Вінницького державного медичного університету. -1999.-Т.3, №.1.- С.232-233.
 7. О.Я.Какарькін, М.С.Пушкарь, Т.В.Кузяків. Морфологічні зміни в пухлині Герена під впливом лікування циклофосфамідом в комбінації з препаратом Три Ві плюс та сорбентом силардом. Вісник морфології. –1999. -Т.5,№2. -С.182-184.
 8. Какарькин А., Пентюк А., Пушкарь М. Модуляция противоопухолевого и токсического эффекта циклофосфамида у крыс с карциномой Герена комплексом антиоксидантов Три Ви плюс и энтеросорбентом силлардом. Тезисы II съезда онкологов стран СНГ. Киев –2000. Экспериментальная онкология. –2000. –Т.22. –С.258
 9. О.Я.Какарькін, І.Ф.Хурані. Шляхи удосконалення методики викладання хіміотерапії онкологічних захворювань. Тези доповідей навчально-методичної конференції “Перспективи впровадження нових форм і методів навчання в медичному університеті” . Вінниця – 2000р.

10. Какарькін О.Я., Пентюк О.О. Особливості фармакокінетики  циклофосфаміду. Зв’язок з ефективністю хіміотерапії. Тези ІV науково-практичної конференції молодих онкологів України  ‘‘Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології’’ Київ –2001. -С.4.

11. О.Я. Какарькін, О.В.Ільченко, Т.Л.Полеся. Комп’ютерна програма для розрахунків параметрів фармакокінетики. Вісник Вінницького державного медичного університету. –2001. –Т.5, №2. –С.601-603.

12. О.Я.Какарькін. Вплив антиоксидантів та фенобарбіталу на ферментні системи метаболічної активації циклофосфаміду у щурів. Экспериментальная онкология –2001. –Т. 23, №3. –С.213-216.

13.  О.Я.Какарькін, О.О.Пентюк., М.С.Пушкарь, Л.І.Какарькіна. Вплив антиоксидантно-сорбентного комплексу на нефро- і уротоксичну дію циклофосфаміду та екскрецію його метаболітів з сечею у щурів з карциномою Герена. Экспериментальная онкология –2001. –Т. 23, №4. –С.287-290.

14.  О.О.Пентюк, О.Я.Какарькін, П.О.Юрченко. Ферментні системи біотрансформації циклофосфаміду та іфосфаміду: шляхи підвищення ефективності протипухлинної терапії. Огляд. Онкология –2001. –Т. 3, №4. –С.245-252.

15. О.О.Пентюк, О.Я.Какарькін, П.О.Юрченко. О.В.Тертишна. Шляхи біотрансформації  циклофосфаміду та іфосфаміду. Зв,язок з токсичністю та антибластомним ефектом. Огляд. Современные проблемы токсикологии –2001. – №4. –С.3-11.

16. А.Я.Какарькин, А.А.Пентюк.О.Н.Печевистый. Примененние препаратов три-ви плюс и силлард для предупреждения уротоксичных еффектов циклофосфамида. Тезисы.  ІІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ. – Минск,2004.-С. 497. (Стендовый доклад).

17. И.Ф.Хурани, Б.А.Болюх, А.Я.Какарькин. Влияние морфо-функционального состояния грудных мышц на выраженность постмастектомического синдрома у больных раком грудной железы. Тезисы. ІІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ. – Минск,2004. –С.84. (Стендовій доклад).

18. И.Ф.Хурани, Б.А.Болюх, А.Я.Какарькин. Ультразвуковая денситометрия в оценке структурно-функционального состояния грудных мышц после комбинированного лечения рака молочной железы. Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2004. – Т.8,  №1. – С.223-225.

19. И.Ф.Хурани, М.С.Пушкарь, А.Я.Какарькин  Изменения морфологической структуры большой грудной мышцы после радикального лечения рака молочной железы. Вісник морфології.- 2004. –Т.10,№1. –С.177-181. выступ на конфер. “Юбилею А.Я.Фищенко “ Винница 2004)

20. Хурани И.Ф., Какарькин А.Я. Влияние детралекса на развитие отдаленных осложнений комбинированного лечения рака молочной железы Тезисы на конференцию “Сучасні проблеми організації онкологічної допомоги хворим на рак грудної залози“.Черкаси (9-10.09.04). Збірка наукових робіт “Злоякісні новоутворення “ – К.,2004. - №9. – С.78-79.

21. Какарькін О.Я., Мацишевська І.В., Шнайдерман П.Ю, Одарченко Н.Я. Вплив препаратів Три-Ві плюс та Силард на токсичніть хіміотерапії у хворих на рак молочної залози. Тези на конференцію “Сучасні засоби супроводу в комплексному лікуванні онкологічних хворих “ Тернопіль (29.09.04 – 01.10.04) Вісник наукових досліджень – 2004.- №3. – С.68-69.

22. Какарькін О. Я., Мацишевська І. В. Хурані І.Ф.  Вплив препаратів Три-Ві плюс та Силард на рівень ендогенної інтоксикації у хворих на рак молочної залози під час проведення їм хіміотерапії. Доповідь на конференції “Сучасні засоби супроводу в комплексному лікуванні онкологічних хворих “ Тернопіль (29.09.04 – 01.10.04)  Вісник наукових досліджень – 2004.- №3. – С.69.

23.  Хурани И.Ф., Какарькин А.Я. Профилактика постлучевого фиброза грудных мышц у больных раком молочной железы путем применения детралекса. Тезисы на конференцию  “Сучасні засоби супроводу в комплексному лікуванні онкологічних хворих “ Тернопіль (29.09.04 – 01.10.04)  Вісник наукових досліджень – 2004.- №3. – С.67.

24. Іноземцева К.О. Какарькін О.Я. Токсичність хіміотерапії у хворих із злоякісними лімфомами за схемою СНОР та експериментальна оцінка протекторної дії антиоксидантів. Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2004. - №.. –С.  Доповідь на конференції “Актуальні питання фармакології“ (Вінниця 7-8.10.2004.)

25. И.Ф. Хурани, А.Я.Какарькин, А.А.Пентюк. Динамика развития лучевого миофиброза в эксперименте под влиянием флавоноида детралекс. Тези на ХІ з’їзд онкологів України (Судак-2006).

26. И.Ф.Хурани, Б.А.Болюх, А.Я.Какарькин, А.А.Пентюк. Изменения белкового и липидного состава мышечной ткани крыс под влиянием облучения и применения цитрусовых флавоноидов. Вісник морфології – . -2006. – Т10,№1. – С.10-14.

27. И.Ф. Хурани, А.Я.Какарькин, А.А.Пентюк. Влияние флавоноида детралекса на биохимические изменения в мышцах  и токсический эффект при облучении крыс. Вісник антропології – 2006. - № -С.

28. Какарькін О.Я. Університетська клініка – шлях до переходу на європейську систему навчання. Тези на міжвузівську конференцію Болонський процес…. Вінниця, 2006

29. К.О.Іноземцева, О.Я.Какарькін. Токсичність хіміотерапії у хворих зі злоякісними лімфомами за схемою СНОР та експериментальна оцінка протекторної дії антиоксидантів. // Острые и неотложные состояния в практике врача. -2006. -№1(01). –С.62-63.

 

УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА З’ЇЗДАХ

 І съезд онкологов и радиологов стран СНГ. – Москва,1996. (Стендовый доклад).

 XIV об'єднана науково медико-технічна конференція. Київ – Вінниця – 1996. (Усна  доповідь.)

 ІХ з’їзд онкологів України. – Вінниця, 1997.

 Республіканська наукова конференція ''Застосування в медичній практиці лікарських препаратів на основі високодисперсного кремнезему та механізми їх дії'' - Вінниця, 1999. (Усна  доповідь.)

 ІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ. – Киев, 2000. (Стендовый доклад). 

 Х з’їзд онкологів України. – Ялта, 2001.

 ІV науково-практична конференція молодих онкологів України  ‘‘Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології’’ – Київ, 2001. (Усна  доповідь.)

 ІІІ съезд онкологов и радиологов стран СНГ. – Минск, 2004.-С. 497. (Стендовый доклад).

 Конференция “Сучасні проблеми організації онкологічної допомоги хворим на рак грудної залози“.- Черкаси (9-10.09.04).

 Конференція “Сучасні засоби супроводу в комплексному лікуванні онкологічних хворих “ - Тернопіль (29.09.04 – 01.10.04) (Усна  доповідь.)

 Конференція “Актуальні питання фармакології“ - Вінниця (7-8.10.2004.) (Усна доповідь)

 Конференція “Вітчизняні протипухлинні препарати: аналіз сьогодення та погляд в майбутнє“ - Київ, (14-15.10.2004.)

Науково-практична конференція ‘‘Актуальні проблеми терапії’’      Вінниця, (23-24 березня 2005) (Усна доповідь)

IV з’їзд променевих діагностів, променевих терапевтів та радіаційних онкологів України. – Алушта, 2005р.

ХІ з’їзд онкологів України. – Судак, 2006. (стендова доповідь)