Студенту

Інтерну

Master

Силабус

Силабус навчальної дисципліни "Медична хімія" (222 Медицина) Силабус навчальної дисципліни "Медична хімія" (228 Педіатрія) Силабус навчальної дисципліни "Медична хімія" (221 Стоматологія) Силабус навчальної дисципліни "Медична хімія" (225 Медична психологія) Силабус навчальної дисципліни "Біоорганічна хімія" (222 Медицина) Силабус навчальної дисципліни "Біоорганічна хімія" (228 Педіатрія) Силабус навчальної дисципліни "Біоорганічна хімія" (221 Стоматологія) Силабус навчальної дисципліни 'Біологічна та біоорганічна хімія' (225 Медична психологія) Силабус навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (222 Медицина) Силабус навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (222 Медицина, норм.термін навчання) Силабус навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (221 Стоматологія) Силабус навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (221 Стоматологія, норм.термін навчання) Силабус навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (228 Педіатрія) Силабус навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (226 Фармація, пром.фармація) Силабус навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (226 Фармація, пром.фармація, норм.термін навчання) Силабус навчальної дисципліни "Біологічна хімія" (226 Фармація, пром.фармація, заочно) Силабус навчальної дисципліни 'Біохімія запалення та імунної системи' (222 Медицина) Силабус вибіркової дисципліни Біохімія харчування (222 Медицина) Силабус вибіркової дисципліни Біохімія харчування (228 Педіатрія) Силабус навчальної дисципліни "Біохімія харчування" (226 Фармація, пром.фармація) Силабус навчальної дисципліни "Біохімія харчування" (226 Фармація, пром.фармація, заочна форма) Силабус навчальної дисципліни "Клінічна біохімія" (226 Фармація, пром.фармація) Силабус 'Клінічна біохімія, вибрані питання' (222 Медицина) Силабус 'Клінічна біохімія, вибрані питання' (228 Педіатрія)

Clinical ordinator

Історія кафедри


Історія кафедри біологічної та загальної хімії (скачати)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

Штат кафедри

Заічко Наталія Валентинівна


Завідувач кафедри, доктор медичних наук

У 1992 році з відзнакою закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова, лікувальний факультет, спеціальність «лікувальна справа». У 1992-1994 рр. навчалась в клінічній ординатурі, з 1994 по 2001 рік працювала лікаркою в гастроентерологічному та приймальному відділеннях обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, 2001-2011 рр. - науковим співробітником і завідувачкою відділу біохімічних досліджень в Науково-дослідному інституті реабілітації інвалідів. У 2002 - 2011 рр. працювала асистентом (за сумісництвом), потім доцентом кафедри біологічної та загальної хімії. За час роботи в університеті виконала і у 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лікувальна ефективність амізону у хворих на ревматоїдний артрит та остеоартроз (клініко-експериментальне дослідження)» за спеціальністю клінічна фармакологія - 14.01.28 (науковий керівник - д.мед.н., професор М.А. Станіславчук). У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Біохімічні аспекти формування тромбофілій, асоційованих з порушеннями обміну гомоцистеїну та цистеїну» за спеціальністю 14.01.32 – медична біохімія (науковий консультант – професор О.О. Пентюк). З червня 2011 року працює на посаді завідувачки кафедри біологічної та загальної хімії. Автор 382 друкованих праць (Scopus - 16, WoS - 6), 25 патентів, співавтор 2-х підручників МОН України. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 05.600.05 ВНМУ ім. М.І. Пирогова (03.00.07 – мікробіологія, 14.01.32 – медична біохімія). Член спеціалізованої вченої ради К58.601.04 Тернопільського національного медичного університету (03.00.04 – біохімія). Член редакційної колегії наукового журналу Medical and Clinical Chemistry. Голова Вінницького регіонального відділення Українського біохімічного товариства.

Мельник Андрій Володимирович


Професор , доктор медичних наук

Член спеціалізованої вченої ради Д 05.600.05 ВНМУ ім. М.І. Пирогова (03.00.07 – мікробіологія, 14.01.32 – медична біохімія). Член Вінницького регіонального відділення Українського біохімічного товариства. Заступник декана по роботі з іноземними студентами. У 2006 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «Педіатрія», а у 2017 році - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, природничо-географічний факультет за спеціальністю «Хімія». У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Процеси транссульфування, метилування та утворення гідроген сульфіду в нирках у нормі та при гіпергомоцистеїнемії: зв’язок з функціональним станом нирок та можливості корекції (експериментальне дослідження)» за спеціальністю медична біохімія - 14.01.32. Науковий керівник - д.мед.н., професор Пентюк Олександр Олексійович. У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Статеві особливості метаболізму сірковмісних амінокислот і гідроген сульфіду та їх зв’язок зі станом серцево-судинної системи (експериментальне дослідження)», спеціальність 03.00.04 – біохімія, науковий консультант – проф. Заічко Н.В. Загальна кількість публікацій – 125, патентів – 6.

Смірнова Ольга Валентинівна


Доцент, завуч кафедри, Кандидат хімічних наук

Закінчила у 1963 р. Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д.І.Менделєєва (зараз РХТУ ім. Д.І.Менделєєва). Дисертація «Исследования в области хроматографии комплексных соединений металов в неводных растворах. Разделение дитизонатов.» захищена в 1970 році. Загальна кількість публікацій – 129, з них: 3 підручника; 1 монографія; 6 навчальних посібників; 24 навчально-методичних посібників, практикумів, словників для студентів; 95 наукових статей та тез; а також 4 раціоналізаторські пропозиції та 1 авторське свідоцтво.

Тертишна Олена Володимирівна


Доцент, завуч кафедри, Кандидат біологічних наук

В 1977 р. закінчила Саратовський державний університет ім. М.Г.Чернишевського. Спеціальність «викладач біології та хімії».
В 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Білоксорбційні властивості високодисперсного кремнезему та експериментальне обґрунтування його використання в біохімічній практиці» за спеціальностями 03.00.04 «Біохімія» та 02.00.04 «Фізична хімія»

Личик Галина Зіновіївна


Доцент, кандидат біологічних наук

У 1971 р закінчила Одеський державний університет імені І. Мечникова
Дисертація захищена 21.11.1991 р. в Інституті біохімії імені О.В.Палладіна НАН України, м Київ.
Назва дисертації: «Исследование воздействия рибофлавина на биотрансформацию ксенобиотиков в эксперименте».

Штатько Олена Іванівна


Доцент, кандидат медичних наук

В 1985 році закінчила Вінницький медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1985 по 1988 рік пройшла навчання в очній клінічній ординатурі ВМУ за спеціальністю “Інфекційні хвороби”, спеціалізація “Екстракорпоральні методи детоксикації”. В 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Експериментальне обґрунтування застосування полісорбу для лікування гострих кишкових інфекцій та вірусних гепатитів". Лауреат Державної премії України за 2016 рік

Істошин Валерій Михайлович


Доцент, кандидат біологічних наук

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Закінчив Вінницький державний медичний інститут в 1990 році. Кандидатську дисертацію на тему «Токоферол, селен та дибунол як модулятори ферментних систем біотрансформації ксенобіотиків» за спеціальністю біохімія захистив у 1997 році у Інституті біохімії НАН України ім. О.В. Паладіна. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор О.О. Пентюк. Керівник науково-дослідницькою роботою студентів в межах роботи студентського наукового гуртка кафедри біологічної та загальної хімії. Відповідальний за методичну роботу на стоматологічному факультеті.

Качула Сергій Олександрович


Доцент, кандидат медичних наук

В 1998 р закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова по спеціальності- «лікувальна справа». В 2004 році захистив кандидацьку дисертацію “Метаболізм ксенобіотиків- субстратів цитохрому Р-450 в умовах голодування, введення індукторів та інгібіторів” за спеціальністю 03.00.04 «біохімія»

Фільчуков Денис Олександрович


Доцент, кандидат медичних наук

В 2000 році закінчив Луганський державний медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”, лікар. Кандидат медичних наук, спеціальність 14.01.32 медична біохімія. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу у нирках». Працював у Луганському державному медичному університеті. З 2014 р. – доцент кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Юрченко Петро Олександрович


Доцент, кандидат медичних наук

Закінчив ВНМУ в 1999 році, спеціалізація онкологія в 2000 році. Працює в ВНМУ з 2004 року. Доцент кафедри біологічної та загальної хімії, голова СНГ, відповідальний за кураторську роботу кафедри. В 2016 році захистив дисертацію "РОЛЬ СИСТЕМИ ГІДРОГЕНСУЛЬФІДУ В МЕХАНІЗМАХ УРАЖЕННЯ МОЗКУ ЗА УМОВ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ."

Сливка Оксана Яківна


Доцент, кандидат біологічних наук

Закінчила в 1961 році Львівський державний університет ім. Івана Франка.
Закінчила в 1980 році Московський центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників.
Дисертація "Деякі особливості хімічного складу жовчі і конкрементів при хронічному кам'яному і безкам'яному холециститах" захищена в 1975 році.
Кількість підручників - 1, методичних посібників - 4, публікацій - 37.

Зелінська Тамара Матвіївна


Старший викладач, кандидат с-г. наук

Закінчила в 1965 році Академію сільськогосподарських наук, а в 1970 році - аспірантуру при АСН. У 1970 році захистила дисертацію "Вплив різних співвідношень мінеральних добрив на урожай та якість озимої пшениці М-808 в умовах лісостепової зони". Загальна кількість публікацій - 39, в тому числі авторських свідоцтв - 5.

Ільченко Олександр Володимирович


Доцент, кандидат хімічних наук

Закінчив у 1983 році Московський інститут тонкої хімічної технології ім. М.В. Ломоносова. З 1987 по 2007 - старший науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України. В 1992 році захистив дисертацію «Імобілізація деяких алкалоїдів на поверхні дисперсного кремнезему». Загальна кількість публікацій - 110, з них авторських свідоцтв та патентів - 13, навчальних посібників - 12.

Нечипорук Віталій Михайлович


Доцент, кандидат біологічних наук

Закінчив у 2007 році Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Дисертація «Молекулярні аспекти регуляції метаболізму сірковмісних амінокислот глюкокортикоїдами» захищена у 2013 році. Загальна кількість публікацій - 65, з них авторських свідоцтв та патентів - 2, навчальних книг - 1.

Шунков Василь Сергійович


Доцент, кандидат хімічних наук

У 2010 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (очна форма навчання) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія”, здобувши кваліфікацію “викладача хімії і вчителя основ екології” (ступінь магістра). У 2019 р. закінчив факультет міжнародних відносин Хмельницького національного університету (заочна форма навчання) за спеціальністю "Філологія", спеціалізація: 035.041 "Германські мови та літератури" (переклад включно), перша - англійська; освітньо-професійна програма – переклад (англійська мова); отримав професійну кваліфікацію - магістр філології, перекладач, викладач у закладах вищої освіти. У період 2013-2017 р. навчався в аспірантурі Інституту колоїдної хімії та хімії води (ІКХХВ) ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ (заочна форма навчання без відриву від виробництва), у відділі радіохімії і аналітичної хімії за спеціальністю 21.06.01 "Екологічна безпека". У 2018 р. захистив дисертацію «Ефективні та селективні сорбційні матеріали для вилучення з водних середовищ екологічно небезпечних іонів». Загальна кількість публікацій - 62.

Сулім Ольга Григоровна


Старший викладач, кандидат біологічних наук

У 1979 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко. У 1996 році захистила дисертацію "Фармакокінетика і фармакологічна активність напроксену в умовах модифікації його біотрансформації, всмоктування і ниркової екскреції." Загальна кількість публікацій - 16, з них навчально-методичних - 5.

Струтинська Олена Борисівна


Старший викладач

У 2006 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», та здобула кваліфікацію магістр – дослідник біології. У 2016 році закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка. Вчитель хімії та екології. З 2013 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім.. М.І. Пирогова. 2018 рік – запланована та виконується дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за темою: «Роль гідроген сульфіду в механізмах розвитку діабетичної нефропатії (експериментальне дослідження)». Спеціальність: 091 Біологія (спеціалізація – «Біохімія»). Загальна кількість публікацій – 21, з них наукових – 12, навчально – методичних – 7 та 2 – патенти.

Самборська Інга Анатоліївна


Старший викладач, Доктор філософії (PhD)

В 2013 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2013 по 2015 роки проходила інтернатуру на базі МКЛ №1 та кафедри внутрішньої медицини № 3 за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2014 по 2015 роки працювала старшим лаборантом кафедри гістології за сумісництвом, а з 2015 по 2019 – асистентом кафедри гістології. На кафедрі біологічної та загальної хімії працює з 2019 року. В 2022 році захистила дисертацію за темою : «Морфологічні зміни в легенях щурів з гіпергомоцистеїнемією залежно від віку». Загальна кількість публікацій - 19.

Остренюк Роман Сергійович


Старший викладач

У 2010 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю "Хімія і основи екології" та у 2016 році хімічний факультет Донецького національного університету ім. В.С. Стуса за спеціальністю "Біохімія". Запланована та виконується дисертація на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за темою: «Роль вітаміну D в регуляції метаболізму гідроген сульфіду в серцево-судинній системі щурів». Спеціальність: 091 Біологія (спеціалізація - "Біохімія"). Загальна кількість публікацій - 16, з них наукових - 12, навчально-методичних - 4.

Блажченко Віталій Вікторович


Старший викладач

У 2009 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія." і отримав кваліфікацію "Вчитель хімії, біології та основ екології". З 2012 року у штаті кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2017 року працює над дисертацією на здобуття ступеня доктора філософії на тему "Участь системи гідроген сульфіду в механізмах розвитку ренальної дисфункції за експериментального ожиріння". На 2020 рік опубліковано 25 робіт, у тому числі 4 навчально-методичних, та 3 патенти.

Островський Володимир Анатолійович


Асистент

У 2004 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного університету ім. М.М.Коцюбинського за спеціальністю «хімія та біологія» і отримав кваліфікацію «вчитель хімії та біології». З 2004 року працює на підготовчому відділенні ВНМУ ім. М.І. Пирогова. На кафедрі біологічної та загальної хімії працює з 2008 року на посаді асистента. Загальна кількість публікацій-17.

Тубулкан Катерина Миколаївна


Асистент

У 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Медична психологія». З 2010 працювала у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І.Пирогова на посаді лікаря-психолога. У 2016 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка, вчителя хімії та екології. З 2013 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова на посаді асистента кафедри. Запланована та виконується дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Роль системи гідроген сульфіду у формуванні статевих відмінностей функціонування нирок у нормі та при гіпергомоцистеїнемії» Спеціальність: 222 Медицина (спеціалізація - медична біохімія). Загальна кількість публікацій -14.

Бобецька Олена Пилипівна


Аспірант

У 2012 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». 2012-2014 р.р. - інтернатура на базі ВОДКЛ та кафедри хірургії № 1 з курсом анестезіології та інтенсивної терапії за спеціальністю «Дитяча анестезіологія». З 2014 по 2020 р. працювала лікарем анестезіологом дитячим у КНП ВМКЛ «Центр Матері та Дитини». З 2018 року – аспірант кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. Пирогова (очна форма навчання). Запланована та виконується дисертація на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії на тему: «Роль гідроген сульфіду та вісфатину в механізмах ушкодження серцево-судинної системи за ожиріння, можливості корекції (експериментальне дослідження)».

Смакоус Ольга Миколаївна


Старший лаборант

У 1983 році закінчила Київський торгівельно–економічний університет та отримала спеціальність «Економіст». З 1984 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Матеріально–відповідальна особа. Відповідальна за підготовку практичних робіт та дослідів з медичної хімії.

Гусакова Людмила Миколаївна


Старший лаборант

У 1971 році закінчила Ленінградский хіміко–фармацевтичний інститут та отримала спеціальність: інженер хімік–технолог, спеціалізація «Біосинтез біологічно активних сполук». З 1976 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за підготовку практичних робіт та дослідів з медичної та біоорганічної хімії.

Палієнко Вікторія Валеріївна


Старший лаборант

У 2008 році закінчила Європейський університет фінансів інформаційних систем менеджменту і бізнесу та отримала спеціальність «Фінанси». З 2005 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за медичний факультет № 1 та технічну допомогу в оформленні документів кафедри (календарних та тематичних планів, СРС та ін.)

Паламарчук Ніна Віталіївна


Старший лаборант

У 1981 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова спеціальність «Педіатрія». З 1986 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за архівні документи кафедри, здійснює контроль за підготовкою практичних робіт та дослідів з біологічної та біоорганічної хімії.

Курганська Ольга Володимирівна


Старший лаборант

У 2010 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія" та здобула кваліфікацію вчителя хімії і основ екології.
З 2015 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за підготовку практичних робіт та дослідів з медичної та біоорганічної хімії, за медичний факультет № 2 та технічна допомога в оформленні документів кафедри.

Кримська Оксана Сергійовна


Старший лаборант

У 2009 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Вчитель трудового навчання. Основи підприємницької діяльності.» З 2014 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за медичний факультет №2, cтоматологічний факультет та технічну допомогу в оформленні документів кафедри (календарних та тематичних планів, СРС та ін.).

Слєпцова Інна Володимирівна


Старший лаборант

В 2008 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», і здобула кваліфікацію спеціаліста з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів. У 2019 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Юрія Федькевича здобула кваліфікацію «Магістр» спеціальність «Біологія» (освітня програма «Біохімія та лабораторна діагностика»). З 2016 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за підготовку практичних робіт та дослідів з біологічної та біоорганічної хімії, оформлення протоколів кафедри та технічна допомога при оформленні документів до акредитації.

Шеремета Наталя Віталіївна


Старший лаборант

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університ ім. М.І. Пирогова спеціальність «Фармація» професійна кваліфікація провізор. З 2007 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за медичний факультет № 2, технічна допомога в оформленні документації по роботі з іноземними студентами.

Муляренко Інна Іванівна


Старший лаборант

У 2013 році закінчила Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного по спеціальності «Медико-профілактична справа». У 2020 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова спеціальність «Фармація» професійна кваліфікація провізор З 2014 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – лаборант., з 2020 року – старший лаборант. Відповідальна за фармацевтичний факультет, за технічну допомогу в оформленні документації по роботі з іноземними студентами та за технічну підтримку проведення лекцій.

Баніт Юлія Василівна


Старший лаборант

У 2015 році закінчила Вінницький торгівельно – економічний інститут за спеціальністю «Державні фінанси». З 2014 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – старший лаборант. Відповідальна за медичний факультет № 1, та проведення комп’ютерного тестування студентів.
Працювали на кафедрі

Ладутько Світлана Володимирівна


Роки роботи на кафедрі: 1961 - 2022

Доцент, кандидат медичних наук

У 1960 р. закінчила Вінницький медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа". У ВНМУ з 1961 р. У 197О році захистила кандидатську дисертацію на тему "Динамика некоторых биохимических показателей функционального состояния поджелудочной железы при острой лучевой болезни в условиях комплексной терапии". Відповідальна за курс "Клінічноі біохіміі". У 2ОО3 році отримала посвідчення "Відмінник освіти Украіни". Загальна кількість публікацій понад 200, авторських свідоцтв - 3, навчальних посібників - 2, а також 13 раціоналізаторських пропозицій.

Марчак Тетяна Віталіївна


Роки роботи на кафедрі: 2017 - 2022

Доцент, кандидат хімічних наук

Закінчила в 1978 р. хімічний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, а в 1981 р. – аспірантуру при цьому ж університеті. Дисертація на тему «Аналитическое применение ионообменников, модифицированных гетероциклическими азосоединениями» захищена у 1982 р. З 1982 р. по 2017 р. працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом у Вінницькому національному аграрному університеті. З 2017 р. – доцент кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Загальна кількість публікацій – 102.

Колошко Олена Миколаївна


Роки роботи на кафедрі: 2009 - 2021

Доцент, Кандидат медичних наук

В 1996 році закінчла Вінницький державний медичний університет за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1996 по 1998 рік пройшла магістратуру, а з 1998 по 2001 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі пропедевтичної терапії ВДМУ ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “внутрішні хвороби”. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив бронхіальної астми на функціональний стан серцево-судинної системи». Була відповідальною за організацію навчання на медичному факультеті № 2, спеціальність «медична психологія» постійно з 2011 року.

Черв'як Марія Миколаївна


Роки роботи на кафедрі: 1974 - 2021

Доцент, Кандидат біологічних наук

В 1972 р. закінчила Чернівецький державний університет. Спеціальність – біохімія. Посада: доцент кафедри біологічної та загальної хімії, відповідальна за роботу з іноземними студентами. Захистила дисертацію у 1982 р. по темі «Вплив вітаміну А та його недостатності на обмін фосфоліпідів біологічних мембран еритроцитів». Відповідальний за роботу з іноземними студентами

Паламарчук Ірина Віталіївна


Роки роботи на кафедрі: 2012 - 2021

Асистент

Паламарчук Ірина Віталіївна, у 2007 році закінчила із відзнакою медичний факультет №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа. В 2007–2009 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю внутрішня медицина, потім працювала на посаді лікаря ШМД. З 2012 по 2021 р. працювала асистентом кафедри біологічної та загальної хімії, за цей час виконала і захистила дисертаційну роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Роль системи гідроген сульфіду в механізмах ушкодження міокарду та кардіопротекції за експериментального цукрового діабету» з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (науковий керівник – проф. Заічко Н.В.). Автор 28 наукових праць (6 статей, 19 тез, 3 патенти).

Луцюк Микола Борисович


Роки роботи на кафедрі: 1974 - 2020

Професор, Доктор медичних наук

Народився 28 березня 1931 року в м.Житомирі в сім'ї вчителів. В 1948 році закінчив середню школу в м.Клевань Рівненської області, а у 1954 році закінчив лікувальний факультет Львівського медичного інституту. З 1954 по 1958 рік працював лікарем та головним лікарем району Північно-Казахстанської області Казахстану. В 1961 році закінчив аспірантуру при Львівському медичному інституті, а в 1962 захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вплив вітаміну А на морфологію щитоподібної залози і вміст в ній йоду". З 1963 по 1974 рік працював в Курському державному медичному інституті (РСФСР) до 1970 року на посаді доцента кафедри біохімії, а з 1970 по 1974 - на посаді завідувача кафедри органічної хімії. В 1971 році захистив докторську дисертацію на тему: "Взаємозв'язок вітамінів С, фолієвої кислоти, В6 і В12 з імунобіологічною реактивністю організму".
В 1986 р. на кафедрі під керівництвом проф. М.Б.Луцюка розпочалась робота по розробці нового поколінна сорбентів медичного призначення. З урахуванням великого практичного значення роботи рішенням Президії АН УРСР № 387 від 20.09.88 при кафедрі відкрито сумісну лабораторію ВМІ та Інституту хімії поверхні АН УРСР по розробці і вивченню фізико-хімічних і медико-біологічних властивостей нових сорбентів. Результатом роботи лабораторії по створенню сорбентів нового покоління стало затвердження в 1993 році препарата "ПОЛІСОРБ", призначений для лікування гнійних ран, інших гнійно-запальних процесів та для зупинки паренхіматозних кровотеч. У лютому 1994 р. затверджено ще один препарат, - ентеросорбент "Полісорб МП", що виявився ефективним при лікуванні гострих шлунково-кишкових інфекцій, діарей іншого генезу, вірусного гепатиту, ендотоксикозів разної етиології. За результатами цієї роботи одержав Державну премію України за 2016 рік за роботу «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему».
З 1974 по 2001 роки працював на посаді завідувача кафедри біохімії, а з 2001 року по 2018 рік - на посаді професора кафедри біохімії та загальної хімії.

Новини

Оголошення-Олімпіада-Біохімія
03.02.2023

Оголошення

Оголошення2

Графік відпрацювань на зимові канікули (медхімія)
29.12.2022

Графік відпрацювань

Графік відпрацювань на зимові канікули (біохімія)
29.12.2022

Графік відпроцювань на зимові канікули

Оголошення
29.04.2022

До уваги студентів 2 курсу всіх факультетів!

 

1. Відповідно до Наказу ВНМУ ім. М.І.Пирогова №157 від 11.03.2022, розпорядження ВНМУ ім. М.І. Пирогова №19 від 21.04.2022 перевідний підсумковий контроль (іспит) з Біологічної хімії за 2021-2022 н.р. переведено у форму диференційованого заліку для студентів всіх факультетів (спеціальності 222 Медицина, 228 Педіатрія, 226 Фармація, 225 Медична психологія).

2. Диференційований залік проводиться на останньому занятті з дисципліни згідно розкладу, у дистанційній формі (на платформі MS Teams).

3. До диф. заліку допускаються студенти, які не мають заборгованості з дисципліни і досягли мінімальної поточної успішності - 72 бали.

4. Формат проведення диференційного заліку: вирішення 2-х ситуаційних задач та відповідь на 2 теоретичних питання.

5. Сумарна оцінка за дисципліну включає поточну успішність (за 120 бальною шкалою), оцінку за диференційний залік (від 50 до 80 балів) та бали за ІСР (написання тез на СНК, усна доповідь з презентацією на СНГ).


Більш детально про формат проведення диф.заліку та критерії оцінювання - у файлі "Формат проведення диф. заліку-2022.pdf", який розміщено на кафедральному Google Drive в розділі "07 Питання до іспиту (диференційного заліку)".

Оголошення
15.02.2022

Оголошення

Оголошення
07.02.2022

Об'ява

Наукова діяльність


Наукова робота кафедри (скачати)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

Контакти

Курс медичної хімії кафедри розташований на п'ятому поверсі нового корпусу університета.
Курс біологічної хімії кафедри розташований на третьому поверсі північного крила морфологічного корпусу університета.

Адреса для листування

Кафедра біологічної та загальної хімії
ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Вінниця, вул. Пирогова, 56
21018, Україна

Телефони

Завідувач кафедрою

(0432) 57-08-59

Курс біохімії

(0432) 66-12-24

Курс медхімії

(0432) 57-02-71

E-mail

  • biochem {at} vnmu.edu.ua