Студенту

Історія кафедри

Як свідчать матеріали архіву, кафедра іноземних мов була створена в 1934 році. Латинську, англійську та німецьку мову викладали 7 викладачів. Завідував кафедрою доцент, кандидат філологічних наук І. О. Плотніков.

Наукова робота методичного характеру розпочалася з 1950 року. Доцентом І. О. Плотніковим були видані “Методичні вказівки із засвоєння медичної термінології англійською мовою для студентів старших курсів” та “ Методичні вказівки для студентів 1 курсу з розвитку навиків, умінь володіння усним розмовним мовленням”.

В період з 1950 по 1965 роки збільшується кількість студентів і викладацький штат кафедри. В 1964р. захистив кандидатську дисертацію викладач О.М. Шпак.

В 1971 році старший викладач Н. П. Матяш була призначена виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою. В цей період активізувалася виховна робота на кафедрі: викладачі були кураторами в академічних групах, готували вечори відпочинку іноземною мовою, які були дуже популярні серед студентства, проводили вікторини, олімпіади з іноземних мов.

В 1975 році кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Н І. Безбородько. В цей період колектив активно займався проблемами мовознавства. В 1977 році доц. Н. І. Безбородько, автор 75 друкованих праць, захистила докторську дисертацію і їй було присвоєно звання професора.

Після захисту кандидатської дисертації з теми: “Семантичні і композиційно – змістовні особливості резюме” (на матеріалі наукових медичних статей англійською мовою) кафедру очолює Т. А. Рябоконь.

Впродовж 80х – 90х років викладачі кафедри проводили факультативні заняття для студентів 3-5 курсів, підготовку з другої іноземної мови, гурток для дітей викладачів та співробітників інституту.

Були розроблені організаційні основи та методика проведення інтенсивного індивідуального курсу з іноземних мов для найбільш підготовлених та обдарованих студентів (автор доц. Т. А. Рябоконь).

В 1986 році на кафедрі була розпочата науково–дослідницька робота з теми: “Структура і семантика тексту”. Як результат цієї дослідницької роботи було видано 42 наукові праці з питань мови та методики викладання, здійснено 52 нововведення, видано 11 посібників з інтенсифікації процесів навчання, читання, перекладу.

Помітне місце в роботі кафедри займає секція латинської мови та основ медичної термінології, яку очолює доцент С. І. Тихолаз. Під її керівництвом плідно працює дружний колектив старших викладачів: М.Т. Денека, Г. Т. Михайлюк, В.В. Швець, та викладачів: О.Ф. Гайдаєнко, О. Б. Наливайко, І. В. Досієнко, М.В. Плотницька.

Викладачами секції розроблено курс “Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології” для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології) та для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання.

Важливе місце відводиться підготовці іноземних студентів, робота з якими вимагає високого професіоналізму викладача, особливого індивідуального підходу до кожного студента та відповідної навчально-методичної бази. Викладачами секції підготовлено методичні матеріали до кожного практичного заняття, видано ряд навчально-методичних посібників, розроблено та видано контролюючі матеріали. Навчально-методична база курсу постійно переглядається та поновлюється згідно вимог міжнародних терміносистем.

У 1993 році старшим викладачем кафедри Л.М. Кім була захищена кандидатська дисертація з теми “Лінгвістична інтерпретація структури та семантики тексту наукової статті”.

З 1994 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Л. М. Кім.

 

З 2016 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Л. В. Дудікова.

Штат кафедри

Дудікова Лариса Володимирівна


зав. кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук

Закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, спеціальність «Англійська мова і література та німецька мова».
З 2000 року працювала викладачем кафедри технічного перекладу ВДПУ, з 2005 - викладачем кафедри іноземних мов ВНМУ ім. М.І. Пирогова, з 2011 року – старшим викладачем кафедри. З 2012 року працювала на посаді доцента кафедри, з 2016 року працює на посаді завідувача кафедри іноземних мов.
Пройшла цикл підвищення кваліфікації з сучасних методів викладання іноземних мов при ВДПУ ім. М. Коцюбинського та при Гете-Інституті (Гетінген, Німеччина). У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему "Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів". Викладає англійську та німецьку мови.

Ясевіна Людмила Михайлівна


старший викладач, завуч

Закінчила Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського в 1977 р. за спеціальністю вчитель англійської мови.
З 1979 року працювала викладачем кафедри. З 1986 року працює на посаді старшого викладача кафедри іноземних мов. Завуч кафедри іноземних мов з 1985 року.
Викладає англійську мову.

Денека Марія Теодозіївна


старший викладач, завідувач курсу латинської мови та основ медичної термінології

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Класична філологія», у 1990 році присвоєно кваліфікацію «Філолог, викладач класичних (латинської та давньогрецької) мов».
З 1990 року працювала викладачем кафедри іноземних мов, а з 1995 року працює на посаді старшого викладача. Викладає латинську мову.
Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, антична культура, філософія, археологія, епіграфіка, медієвістика, контрастивне мовознавство. Дослідження: структурно-семантичні особливості класичних мов. kanede@yandex.ru

Кім Лариса Миколаївна


доцент, кандидат філологічних наук

Закінчила Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Романо-германські мови та література" та здобула кваліфікацію філолога, викладача французької і англійської мов, перекладача.
З 1983 року працювала викладачем кафедри, з 1990 року - старшим викладачем, з 1996 року - доцентом. З 1997 до 2016 року працювала на посаді завідувача кафедри іноземних мов.
У 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему "Лінгвістична інтерпретація структури та семантики текту наукової статті (на матеріалі французьких медичних журналів)".
Викладає французьку та англійську мови.

Лозинська Людмила Федорівна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1990 році закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «Англійська мова, німецька мова». З 1990 року працює у ВНМУ ім. М. І. Пирогова (1990 р. – викладач кафедри російської мови підготовчого факультету для іноземних громадян, 1994 р. – асистент кафедри іноземних мов, латинської мови та основ медичної термінології, 2010 р. – старший викладач кафедри іноземних мов, латинської мови та основ медичної термінології). У 2014 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук. З 2015 року по даний час працює на посаді доцента кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології. У 2016 році пройшла наукове стажування у Lansi-Suomen Opisto (Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйтіннен, Фінляндія) з метою опанування проектним підходом в організації навчально-виховного процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним курсом розвитку навичок англомовної комунікації в University of Turku (Університет м. Турку) у міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії. Отримала сертифікати про наукове стажування та рівень володіння англійською мовою (Advanced Level – рівень С1) згідно з кредитно-рейтинговою системою та системою оцінок ECTS. У 2017 році отримала вчене звання доцента. Викладає англійську мову. Модератор студентських наукових конференцій.

Макодай Інна Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1985 р. закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «вчитель англійської та німецької мови».
У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування культури педагогічного спілкування у майбутніх вчителів».
З 2014 р. працює на посаді доцента кафедри іноземних мов. Викладає англійську мову.

Кондратюк Алла Леонтіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)». З 2008 року працювала на посаді викладача, з 2016 року - на посаді доцента кафедри.
У 2014 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки».
Викладає англійську мову.

Бірецька Лілія Сергіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Закінчила у 2009 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови і літератури, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.
З 2009р. працює викладачем кафедри іноземних мов Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 2011 – 2015р. навчалась в заочній аспірантурі при Київському національному лінгвістичному університеті, кафедра методика викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій.
У 2016р. захистила дисертацію за спеціальністю: «Теорія і методика навчання (германські мови) та здобула науковий ступень кандидата педагогічних наук. Тема дисертаційного дослідження: «Формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованомучитанні». Автор 28 друкованих праць. Пройшла наукове стажування з опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови в Західно-Фінляндському коледжі у міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії.
Отримала сертифікат згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (CambridgeEnglishLevelCertificateinESOLInternational (Advanced) - міжнародний іспит, який перевіряє рівень сформованості мовної та мовленнєвої компетенцій) CertificateinAdvancedEnglish, CouncilofEuropelevelС1.

Тихолаз Софія Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1986 р. закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю “Англійська і німецька мови” та направлена за запитом на кафедру іноземних мов, де працює до 2000 р. викладачем, з 2000 р. – старшим викладачем; з 2012 р. – доцентом кафедри. З 2001 р. – завідувач курсу «Латинська мова та основи медичної термінології». З 2011 р. – заступник зав. кафедри по роботі з іноземними студентами.
У 2011 р. закінчила аспірантуру ВДПУ ім. М. Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та захистила дисертацію на тему «Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів». У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.
Автор (співавтор) 45 публікацій, в т.ч. монографії, 19 навчально-методичних посібників, з них – шести одноосібних посібників з латинської мови та основ медичної термінології для англомовних іноземних студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Член Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів університету; член методичних рад: по роботі з іноземними студентами, загально-теоретичних дисциплін, фармацевтичного факультету. Викладає латинську мову та медичну термінологію англійською, українською та російською мовами.

Марлова Аліна Сергіїївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Закінчила Київський національний державний університет ім. Т.Г. Шевченка в 1988 р. за спеціальністю романо-германські мови та література.
З 1990 р. працювала викладачем кафедри. З 2005 р. працює на посаді старшого викладача. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему “Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів”. З 2014 року по даний час працює на посаді доцента кафедри іноземних мов.
Викладає англійську мову.

Ціхоцька Ольга Аркадіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1992 році закінчила Вінницький педагогічний інститут ім. М.Островського за спеціальністю учитель англійської та німецької мов.
З 1992 по 1998 – викладач іноземних мов Вінницького технікуму м’ясної та молочної промисловості. З 1998 по 1999 – методист заочного відділення, а з 1999 - завідуючий заочного відділення технікуму. У період з 2003 по 2006 - голова обласного методичного об’єднання завідувачів заочними відділеннями, член республіканської методичної ради по заочній освіті. З вересня 2006 по липень 2013 – викладач іноземних мов ВФЄУ. З вересня 2014 працює викладачем іноземних мов, а з березня 2015 на посаді доцента кафедри.
У 2003 захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення англійської мови». Відмінник освіти України. Автор 19 друкованих праць, серед них колективна монографія. Викладає англійську мову.

Мазур Леоніла Арсентіївна


старший викладач

Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю романо-германські мови та література. Присвоєна кваліфікація: філолог. Викладач, перекладач німецької мови.
Забезпечує навчальний процес з курсу «Німецька мова» для студентів І-го та ІІ-го курсів денної форми навчання всіх факультетів та студентів заочної форми навчання фармацевтичного факультету. Займається методичною роботою, є керівником науково-дослідних робіт студентів.

Гайдаєнко Ольга Федорівна


старший викладач

Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю "Російська мова і література, англійська мова".
З 2002 року працювала викладачем. З 2014 року працює на посаді старшого викладача. Викладає латинську мову.

Горпинюк Оксана Петрівна


старший викладач

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю іноземні мови (англійська, німецька).
З 1993 року працювала викладачем кафедри. З 2003 року працює на посаді старшого викладача. Викладає англійську мову.

Наливайко Ольга Борисівна


старший викладач

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, спеціальність “Російська мова та література”; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, спеціальність “Українська мова та література”.
З 2004 року працювала викладачем кафедри, з 2012 року працює на посаді старшого викладача.
Виконує дисертаційне дослідження в аспірантурі в якості здобувача. Викладає латинську мову.

Михайлюк Галина Тадеївна


старший викладач

Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка (факультет іноземних мов за спеціальністю ”Класична філологія”). Присвоєно кваліфікацію ”Філолог-класик, викладач класичних мов (латинська, старогрецька)”.
З 1993 року працювала викладачем кафедри. З 2005 року працює на посаді старшого викладача. Викладає латинську мову.

Пойда Світлана Генріхівна


старший викладач

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Англійська мова».
З 1985 року працювала викладачем кафедри. З 1994 року працює на посаді старшого викладача. Викладає англійську мову.

Швець Валерій Васильович


старший викладач

Шкрабалюк Валентина Миколаївна


старший викладач

Яценко Алла Леонідівна


старший викладач

Закінчила Вінницький педагогічний інститут ім. М. Островського в 1982 р. за спеціальністю вчитель англійської мови.
З 1985 року працювала викладачем кафедри. З 2000 року працює на посаді старшого викладача. Викладає англійську мову.

Досієнко Ірина Валеріївна


викладач

Костюк Марина Іванівна


старший викладач

Закінчила у 2002 році Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська та німецька мови)» та має кваліфікацію вчителя англійської та німецько мови та зарубіжної літератури.
З 2004 року працює викладачем англійської мови на кафедрі іноземних мов у Вінницькому національному медичному університеті.

Лебідь Людмила Петрівна


викладач

У 1999 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю «Англійська мова та література, німецька мова». У 2005 р. закінчила Тель-Авівський університет (Ізраїль) за спеціальністю англійська мова та література, іврит та єврейська література.
З 2007 року працює на посаді викладача кафедри. Викладає англійську мову.

Мікаєлян Вікторія Василівна


старший викладач

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)».
З 2009 року працює на посаді викладача кафедри. Викладає англійську мову.

Мороз Вероніка Олександрівна


старший викладач

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)».
З 2003 року працювала викладачем кафедри. З 2013 року працює на посаді старшого викладача. Викладає англійську мову.

Остраус Юлія Михайлівна


викладач

Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, японська)».
З 2007 року працює на посаді викладача кафедри. Викладає англійську мову.

Сімонова Ірина Вікторівна


викладач

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського в 2001 р. за спеціальністю «Англійська мова і література та німецька мова».
З 2009 року працює викладачем кафедри. Викладає англійську мову.

Мазайкіна Ірина Олегівна


викладач

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська,німецька)».
З 2009 року працює на посаді викладача кафедри. Викладає англійську мову. Пройшла наукове стажування з опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови в Lansi-Suomen Opisto (Західно-Фінляндський Коледж), м. Гуйтіннен, Фінляндія, у міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії та отримала сертифікат про проходження інтенсивного курсу з розвитку навичок англомовної комунікації University of Turku (Університет м. Турку).

Плотницька Мар'яна Віталіївна


викладач

Присяжнюк Анна Андріївна


викладач

Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова у 2010 р. за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови і літератури, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.
З 2012 р. працює викладачем кафедри. Викладає латинську мову, англійську мову.
З 2014 р. навчається в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського, кафедра педагогіки. Працює над дисертаційним дослідженням на тему “Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до використання мультимедійних засобів”.
У 2016 р. пройшла наукове стажування у Lansi-Suomen Opisto (Західно-Фінляндський Коледж), м. Гуйтіннен, Фінляндія та отримала сертифікат про проходження інтенсивного курсу з розвитку навичок англомовної комунікації University of Turku (Університет м. Турку).

Котик Ірина Олександрівна


викладач

Логутіна Наталія Володимирівна


викладач

Новини

Олімпіада 2017 р.
21.05.2017
Підсумки СНК 2017 р.
21.05.2017
Відпрацювання пропущених занять
18.05.2017

Наукова діяльність

Колектив кафедри працює над темою: “Системне вивчення лексики. Укладання галузевих словників.” За підсумками наукових досліджень видано: “Англо-український словник з гастроентерології” (доц. Л. М. Кім, викл. Н. О. Осіпова) та “Англо-російсько-український словник з акушерства та гінекології” (доц. Л. М. Кім, О. В. Кадельчук, Л. М. Ясевіна, С. Г. Пойда, А. Л. Яценко.)

Викладачі кафедри продовжують працювати над укладанням таких словників: “Українсько-англійський словник з акушерства та гінекології”, “Англо-російсько-український словник зі стоматології”, “Англо-українсько-російський словник з кардіології”.

Викладачами секції латинської мови розроблено курс “Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології” для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології).

Для забезпечення інтеграції курсу “Латинська мова та основи медичної термінології” з клінічними дисциплінами видано:


«Латинская терминология по курсу акушерства и гинекологии (Методические рекомендации)» проф. И. П. Гоменюк, доц. Т. А. Рябоконь, преп. С. И. Тихолаз. Винница, 1990.


«Основы медицинской терминологии в клинике внутренних болезней. (Методические рекомендации)» проф. В. К. Серкова, доц. Т. А. Рябоконь, ст. преп. М. Г. Стоян. Винница, 1991.

Для підвищення ефективності роботи з іноземними студентами викладачами латинської мови напрацьовано та видано:


«Пособие по латинскому языку для студентов-иностранцев (анатомическая номенклатура)» М. Т. Денека, В. А. Карпова, В. А. Коваленко, Э. М. Пелишенко, М. Г. Стоян, С. И. Тихолаз. Винница, 1997;


«Пособие по латинскому языку и основам фармацевтической терминологии» доц., к. филол. н. Л. Н. Ким, ст. преп. С. И. Тихолаз, М. Г. Стоян, М. Т. Денека, В. А. Карпова, Г. Т. Михайлюк. Винница, 2005.


«Контролирующий материал по латинскому языку и основам медицинской терминологии для иностранных студентов 1 курса медицинского факультета» доц., к. филол. н. Л. Н. Ким, ст. преп. С. И. Тихолаз, М. Г. Стоян, М. Т. Денека, В. А. Карпова, Г. Т. Михайлюк. Винница, 2006.

З 2003 року введена заочна форма навчання на фармацевтичному факультеті. Зі студентами-заочниками працюють досвідчені викладачі, якими розроблено та видано:


“Методичні вказівки та контрольні завдання з англійської мови для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (частина I, частина II, частина III)”, доц., к. філол. н. Л. М. Кім, Вінниця, 2004.


“Методичні вказівки та контрольні завдання з французької мови для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (частина I,частина II)”, доц., к. філол. н. Л. М. Кім, Вінниця, 2004.


“Методичні вказівки та контрольні завдання з німецької мови для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (частина I, частина II)”, Л. А. Мазур, Вінниця, 2004.


“Методичні вказівки та контрольні завдання з латинської мови та основ фармацевтичної термінології для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання” доц., к. філол. н. Л. М. Кім, ст. викл. С. І. Тихолаз, М. Г. Стоян, М. Т. Денека, В. О. Карпова, Г. Т. Михайлюк. Вінниця, 2004.


“Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології” доц., к. філол. н. Л. М. Кім, ст. викл. С. І. Тихолаз, М. Г. Стоян, М. Т. Денека, В. О. Карпова, Г. Т. Михайлюк. Вінниця, 2004.

Реагуючи на вимоги часу, з 2004 року в університеті розпочато роботу по підготовці іноземних студентів англійською мовою навчання. Старшим викладачем латинської мови С. І. Тихолаз розроблено курс латинської мови та основ медичної (фармацевтичної) термінології для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Для проведення практичних занять англійською мовою підготовлено навчально-методичні та контролюючі матеріали.

З 2005 року кафедра розпочала роботу з запровадження в практику Болонського процесу.

В даний час молоді викладачі кафедри приділяють особливу увагу педагогічним аспектам викладання іноземних мов у медичному вузі. Вони працюють над такими науковими проблемами:

Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (Марлова А.С.)

Формування моральної свідомості студентів-медиків у контексті діалогів культур. (Дудікова Л.В.)

Старший викладач латинської мови Тихолаз С.І. займається однією із центральних проблем підготовки іноземних студентів – майбутніх лікарів та провізорів – проблемою професійного становлення особистості, як важливого компонента загального процесу її розвитку, дослідженням професійної спрямованості як визначальної характеристики спеціаліста, що дозволяє максимально виявити здібності і творчо опанувати професією, місцем латинської мови в професійній підготовці майбутнього фахівця.

На кафедрі постійно діє науковий гурток. Щороку кращі студенти під керівництвом викладачів готують доповіді на студентську наукову конференцію, звітуючи про свої наукові доробки.

Викладачі кафедри щороку приймають участь у міжвузівських семінарах-нарадах

Міністерство охорони здоров'я
1545
Урядова гаряча лінія
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

ВНМУ ім. М.І. Пирогова © 2017