Студенту

Intern

Master

Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Друга іноземна мова Мовні курси в Канаді Робоча програма - Медицина - Аспiранти - English academic writing Робоча програма - Медицина - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Робоча програма - Медицина - Аспiранти - Друга іноземна мова Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Медицина - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Медицина - Аспiранти - Друга іноземна мова Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи- Медицина - Аспiранти - English academic writing Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти 3 курс - Друга іноземна мова Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти 2 курс- Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти 3 курс- English academic writing

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов з курсом латинської мови

та медичної термінології

Кафедру іноземних мов очолювали:

1948-1971 роки - доцент, кандидат педагогічних наук І. О. Плотніков

1971-1975 роки - виконуючий обов’язки завідувача кафедри старший викладач англійської мови Н. П. Матяш

1975-1980 року - професор, доктор філологічних наук

Н. І. Безбородько

1980-1984 роки - виконуючий обов’язки завідувача кафедри старший викладач англійської мови Н. П. Матяш

1984-1994 роки - доцент, кандидат філологічних наук

Т. А. Рябоконь

1994- 2016 роки - доцент, кандидат філологічних наук Л. М. Кім

З 2016 - доцент, кандидат педагогічних наук Л. В. Дудікова

У перший час після звільнення Вінниці кафедри іноземних мов в  медичному інституті не було. Курс латинської мови викладали В. П. Тихвинський, Р. Я. Аківісон. Англійську та німецьку мови викладали вчителі середніх шкіл з погодинною оплатою. У серпні 1948 року було організовано кафедру іноземних мов. Викладачами англійської мови на той час були доц. І. О. Плотніков, Р. Я. Кержнер, Л. У. Трахтенберг - викладачами німецької мови - А. Л. Будда і Р. Я. Максимова.

З 1949 року кафедра знаходилась у будівлі морфологічного корпусу. За невеликий період часу було написано навчальні посібники та оформлено стенди.

З 1950 року співробітники кафедри розпочали науково-дослідницьку роботу. За цей період виконано більше 50 робіт методичного характеру.

Доцентом І.О. Плотніковим  видано “Методичні вказівки по засвоєнню медичної термінології на англійській мові для студентів старших курсів”  і “Методичні вказівки студентам 1 курсу з розвитку навиків, умінь володіння усним розмовним мовленням”.

У період з 1950 по 1965 збільшується кількість студентів і викладацький штат поповнюється викладачами: Г. І. Бойко, М. Г. Шевчик-Стоян, Е. М. Смирновою - Пелішенко, Н. П. Матяш, М. І. Лапух, С. Р. Мазур, Н. П. Васаженко, В. П. Шевченко, Т. Г. Янкевич, Л. Ф. Гібаш та старшим лаборантом Г. В. Кузьміною. В 1964р. захистив кандидатську дисертацію викладач О. М. Шпак. У цей період науково - аудитивний фонд складався з навчальних таблиць, двох програвачів, десяти магнітофонів та бібліотечного фонду.

Науково-дослідницькою роботою займалися всі співробітники кафедри. Тематику роботи було спрямовано на покращення ефективності навчального процесу.

Окрім навчальної роботи  зі студентами, співробітники кафедри проводили підготовку аспірантів до складання іспитів з іноземних мов, прийом кандидатських іспитів, та іспитів у студентів-заочників стоматологічного та ветеринарного факультетів інших вузів.

Кафедра надавала велику допомогу аптекоуправлінню з перекладу інструкцій до ліків.

В 1968 - 1971 колектив поповнили нові викладачі: В. І. Баришева, Л. М. Смірнова-Каспрова, С. С. Гребенюк-Барчук, Т. А. Рябоконь, Т. І. Буравченкова, Л. І. Пушкар і лаборант Л. П. Самойленко.

В 1971 році вийшов на пенсію завідувач кафедри, доцент І. О. Плотніков і старший викладач англійської мови Н. П. Матяш була призначена в.о. завідувача кафедри. В цей період активізувалася виховна робота на кафедрі: викладачі були кураторами в академічних групах і студентських гуртожитках, готували вечори відпочинку іноземними мовами, які були дуже популярні серед студентства, проводили вікторини, олімпіади.

В 1975 році кафедру очолила кандидат філологічних наук Н І. Безбородько. Завучем кафедри була викладач Т. Г. Янкевич. Склад кафедри поповнився приходом кандидата педагогічних наук Є. І. Компанець і лаборанта  Л. М. Ясевіної.  У цей період колектив активно займався питаннями лексико-синтаксичних особливостей медичної літератури. В 1977 році доц. Н. І. Безбородько, захистила докторську дисертацію і їй було присвоєно звання професора. Вона є  автором 75 друкованих праць. Результати дослідницької роботи 1976-1980 р.р. оформлені раціоналізаторською пропозицією Т. Г. Янкевич і Н. І. Безбородько “Нова структура німецько-російського словника для медичних вузів”, та Т. А. Рябоконь “Алгоритм реферування наукових медичних статей”.

В 1980 р.  в. о. завідувача кафедри була призначена ст. викладач англійскої мови Н. П. Матяш, цього ж року штат кафедри поповнився викладачами Л. М. Ясевіною, О. В. Воронюк, С. І. Перч, Л. А. Мазур, В. Ф. Гурандо. Завучем кафедри була старший викладач А. О. Дякова. В цьому ж році було організовано курс латинської мови у складі ст. викладача А. І. Бойко /зав. курсом/, викл. М. Г. Стоян, Е. М. Пелишенко, В. Ф. Гурандо і лаборанта Ю. В. Шкарпет. Об’єктом наукової роботи викладачів латинської мови були лінгвістичні аспекти клінічної термінології, лексико-синтаксичні особливості латинської медичної літератури, питання лінгвістичної регламентації рецептури. На кафедрі багато років функціонує бюро перекладів, куди входять найкращі студенти II-IV курсів. Щорічно під керівництвом викладачів виконувалося більше 6000 сторінок перекладу статей із зарубіжних медичних журналів англійською, німецькою та французькою мовами.

З 1983 року кафедра працює на новій навчальній базі по вул. Р. Люксембург №2/19 (зараз В. Стуса). На кафедрі існує 14 навчальних кімнат і два лінгафонних кабінета, які працюють позаурочно для самопідготовки студентів до практичних занять. Викладачі кафедри приймають активну участь і виступають на конференціях у Мінську, Вінниці, Єревані.

З лютого 1984 р. кафедру очолює  к.філ.н., доц. Т. А. Рябоконь. Вона вносить новий напрямок в роботу кафедри. З метою інтенсифікації навчального процесу роботи з науковими медичними статтями із зарубіжних журналів, на кафедрі було проведено цілу низку наукових досліджень по темі “Структура і семантика тексту”. В результаті досліджень створені білінгвістичні посібники з перекладу, а також посібники з компресії  тексту англійською, німецькою та  французькою мовами. Загалом 42 наукові праці, 11 посібників з питань мови та методики викладання. Зав. секцією латинської мови була старший викладач. М. Г. Стоян.

З 1985 р. на кафедрі було здійснено 52 нововведення, 20 з яких належало доц. Т. А. Рябоконь. З 1985 - 2017 р. завучем кафедри іноземних мов була ст. викладач Ясевіна Л. М.

З 1994 р. кафедру очолювала к.філ.н., доц. Л. М. Кім. Колектив кафедри працював над темою “Системне вивчення лексики. Укладання галузевих словників.” За підсумками наукових досліджень було видано “Англо-український словник з гастроентерології.” (доц. Л. М. Кім, викл. Н. О. Осіпова), “Англо-російський-український словник з акушерства та гінекології.” (доц. Л. М. Кім, викл. О.В. Кадельчук, Л. М. Ясевіна, С. Г. Пойда, А. Л. Яценко). Секція латинської мови та основ медичної термінології в цей  час знаходилася під керівництвом старшого викладача С. І. Тихолаз. Викладачами секції розроблено курс “Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології” для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології). Важливе місце відводиться підготовці іноземних студентів, робота з якими вимагає високого професіоналізму викладачів, особливого індивідуального підходу до кожного студента та відповідної навчально-методичної бази. Для підвищення ефективності роботи з цією категорією студентів викладачами кафедри напрацьовано та видано посібники, методичні вказівки та контрольні завдання.

Реагуючи на вимоги часу, з 2004 року в університеті розпочато роботу над підготовкою іноземних студентів англійською мовою навчання. Старшим викладачем латинської мови С. І. Тихолаз було повністю розроблено курс латинської мови та основ медичної (фармацевтичної) термінології для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Для проведення практичних занять англійською мовою підготовлено та видано посібники англійською мовою медичної та фармацевтичної термінології.

З січня 2016 року кафедру іноземних мов очолює доцент Л.В. Дудікова.

З 2017 року завучем кафедри призначено доцента А. Л. Кондратюк.

На даний час на кафедрі працює 31  викладач і 2 лаборанти, з них 1 доктор педагогічних наук, 10 доцентів,  3 кандидата наук, 11 старших викладачів і 11 викладачів.

З 2016 року кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною, вечірньою), заочною формою навчання та поза аспірантурою. Іноземна мова є однією з дисциплін, які входять до предметних випробувань при вступі до аспірантури. До складу предметної комісії з іноземної мови включено завідуючу кафедри, д. пед. н. Дудікову Л. В., доц. Макодай І. І., доц. Марлову А. С. Обсяг іспиту з іноземної (англійської, німецької або французської) мови відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Підготовка здобувачів здійснюється за нормативною дисципліною «Англійська мова у науково-медичному спілкуванні» (I-V семестри) та вибірковими дисциплінами «English Academic Writing» і «Друга іноземна мова (за вибором)» (VI семестр). Викладачі кафедри розробили  і використовують комплекс навчальних методичних матеріалів для практичних занять і позааудиторної роботи, зміст яких відповідає професійній складовій здобувачів, а англомовне оформлення – рівню В2-С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюють завідуюча кафедри, д. пед. н., Дудікова Л. В., доц. Кондратюк А. Л., доц. Макодай І. І., доц. Марлова А. С.

З квітня 2016 року у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова розпочав роботу Центр підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному іспиті щодо оцінювання рівня володіння англійською мовою на рівень В2 FCE (First Certificate in English), який здійснює свою роботу на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології.

За три роки існування центру його відвідувало близько 200 співробітників та науковців нашого навчального закладу, було проведено 2 іспити, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла кілька десятків осіб. На сьогодні функціонує 6 груп, що вивчають мову на різних рівнях - від А2 до В2. До роботи центру залучено наступних викладачів кафедри: доц. Кондратюк А.Л., доц. Мазайкіна І. О., ст.викл. Мікаєлян В.В., ст. викл. Пойда С.Г., ст. викл. Остраус Ю.М, доц. Ціхоцька О.А., ст. викл. Костюк М.І. та ін. Роботу центру очолює к. пед. н., доц. Дудікова Лариса Володимирівна. Функції завуча виконує ст. викл. Мікаєлян Вікторія Василівна.

Навчання здійснюється за підручниками видання Cambridge English.

Отриманий на початку нового навчального року сертифікат центру Cambridge Assessment засвідчує, що наша кафедра і надалі має право готувати кандидатів для складання іспитів Cambridge English Qualifications.

 

 

 

 

 

Штат кафедри

Дудікова Лариса Володимирівна


зав. кафедри, доцент, доктор педагогічних наук

Михайлюк Галина Тадеївна


старший викладач, зав. курсом латинської мови та медичної термінології

Кондратюк Алла Леонтіївна


доцент, завуч кафедри, кандидат педагогічних наук

Мазайкіна Ірина Олегівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Макодай Інна Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Марлова Аліна Сергіїївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Бірецька Лілія Сергіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Лозинська Людмила Федорівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Наливайко Ольга Борисівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Тихолаз Софія Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Ціхоцька Ольга Аркадіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Гайдаєнко Ольга Федорівна


старший викладач

Горпинюк Оксана Петрівна


старший викладач

Денека Марія Теодозіївна


старший викладач

Костюк Марина Іванівна


старший викладач

Мікаєлян Вікторія Василівна


старший викладач

Остраус Юлія Михайлівна


старший викладач

Пойда Світлана Генріхівна


старший викладач

Швець Валерій Васильович


старший викладач

Ясевіна Людмила Михайлівна


старший викладач

Яценко Алла Леонідівна


старший викладач

Вихованець Зоріна Сергіївна


викладач, кандидат філософських наук

Войцехівська Олена Сергіївна


викладач

Досієнко Ірина Валеріївна


викладач

Дубова Ірина Олександрівна


викладач, кандидат філологічних наук

Лебідь Людмила Петрівна


викладач

Логутіна Наталія Володимирівна


викладач, кандидат педагогічних наук

Мазур Наталія Валентинівна


викладач

Потєєва Катерина Костянтинівна


викладач

Ратова Вікторія Романівна


викладач

Сімонова Ірина Вікторівна


викл

Новини

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE !!!!!!
26.05.2020
100

 

На кафедрі іноземних мов ВНМУ планується проведення
ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE !!!!!!
26.05.2020
100

 

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE
На кафед
ОГОЛОШЕННЯ!!!
13.03.2020
100

Шановні студенти!

 

Детальніше

SELF-STUDY CURRICULUM FOR FOREIGN STUDENTS
12.03.2020
100

Dear students!

Due to the quarantine that is allegedly going to last up till April 3d, resulting in cancelling of all classes during the stated period, staff of the department is urging you to self-study following topics

План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземної мови на 2019 - 2020 н. р.
14.02.2020
100

План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади

з іноземної мови на 20

План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземної мови на 2019 - 2020 н. р.
14.02.2020
100

План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади

з іноземної мови на 20

ОЛІМПІАДА З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 2019-2020
06.02.2020
100

 

 

 

 

Студентський науковий гурток з латинської мови та медичної термінології
17.01.2020
100

Кафедра іноземних мов

з курсом латинської мови та медичної термінології

ГРАФІК ВІДПРАЦЮВАНЬ
24.10.2019
100

На кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології проводяться відпрацювання пропущених занять з іноземної мови по суб

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА НА 2019-2020 р.
21.10.2019
100

План роботи студентського наукового гуртка

на 2019-2020 н. р.

 

ВЕЧІР ПРИСВЯЧЕНИЙ В. ШЕКСПІРУ
18.10.2019
100

Щороку на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та основ медичної термінології, відбувається захід, прис

Підготовка до міжнародних іспитів
19.09.2019
100

   З 2016 року Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова визнаний як Центр підготовки кандида

ОГОЛОШЕННЯ (Іспит міжнародного зразка FCE)
04.06.2019

На кафедрі іноземних мов ВНМУ здійснюється набір групи по підготовці співробітників ун

Підсумки ХVI міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2019»(секція латинської мови)
20.05.2019

Вітаємо призерів СНК:

І місце - Плавков О.М., Зубович І.Ю., група 8б, І курс, мед. факультет. Науковий керівник: к.пед.н., доц. О.Б. Наливайко

ІІ місце - Дмитренко

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE
09.04.2019
Переможці І туру Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови
23.03.2019

Переможці І  туру  Всеукраїнської  олімпіади

з іноземної мови

 

СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ НА СНК
19.03.2019

Кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології

Детальніше

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ НА СНК
19.03.2019

Кафедра іноземних мов  з курсом латинської мови та медичної термінології

Фотозвіт І вузівського туру Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови та медичної термінології
15.03.2019
СПИСОК студентів, які братимуть участь у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови у 2018-2019 н.р.
11.02.2019

СПИСОК

студентів, які братимуть участь у І турі

Всеукраїнської студ

Вдосконалюйте своє володіння англійською за допомогою блогу!
05.02.2019

 

Шановні студенти. 
Пр

Наукова діяльність

З моменту заснування кафедри наукова робота є одним з головних напрямків її роботи. Викладацький склад кафедри проводив наукові дослідження у різних напрямках, серед яких були  «Лексико-синтаксичні особливості медичної літератури», «Структура і семантика тексту», «Системне вивчення лексики. Укладання тематичних словників», «Підготовка медичного університету до іншомовної фахової комунікації».

Викладачами кафедри виконані та захищені наступні дисертаційні дослідження:

На здобуття ступеня доктора наук

Дудікова Л.В. - Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної  компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах  вищої освіти (Хмельницький, 2019)

На здобуття ступеня кандидата наук

Бірецька Л.С.- Формування іншомовної лексичної компетентності в процесі професійно орієнтованого читання (Київ, 2016)

Вихованець З.С. – Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз (Київ, 2016)

Дубова І.О. – Фолькльоризм творчості Степана Руданського (Київ, 2014)

Дудікова Л.В. – Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів (Вінниця, 2011)

Кондратюк А.Л. – Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки (Житомир, 2014)

Логутіна Н.В.- Формування готовності до професійного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (Вінниця, 2006)

Лозинська Л.Ф.- Виховання толерантності у студентів вищих медичних навчальних закладів (Луганськ, 2014)

Мазайкіна І.О. – Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтовних педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності (Вінниця, 2018)

Марлова А.С.- Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (Київ, 2012)

Наливайко О.Б. – Формування професійної культури майбутнії сімейних лікарів у процесі контекстної підготовки (Вінниця, 2016)

Тихолаз С. І. - Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів ( Вінниця, 2011)

Ціхоцька О.А. - Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників під час вивчення іноземної(англійської) мови ( Київ, 2003)

Викладачі кафедри активно представляють свої наукові здобутки на науково-практичних конференціях та у фахових журналах. Тільки за останні два роки  опубліковано 58 статей та тез, серед яких ті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science,Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (EU) та Index Copernicus International.

Співробітники кафедри є членами Міжнародної асоціації викладачів анлійської мови як іноземної (IATEFL) та UALTA, а також беруть участь у виконанні міжнародних програм та сумісних наукових досліджень (BIHSENA (Bridging innovations, Health and Societies)Co-funded by the ERASMUS + programme of the European Union), European Educational project “The Innovative Methods and Technologies of Teaching: human rights, education, monitoring“ .

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації викладачів кафедри яка мала місце як у вітчизняних ВНЗ, так і закордоном – у Великобританії,   Канаді, Польщі, Фінляндії.

Викладачі кафедри працюють над  розвитком  наукового потенціалу студентської молоді. Щорічно в рамках науково практичної  конференції  «Перший крок в науку»  працюють секції іноземної та латинської мов де  вітчизняняні та іноземні студенти представляють свої наукові здобутки. Молоді студенти-науковці беруть також участь у міжвузівських та  міжнародних наукових конференціях англійською мовою. Під керівництвом викладачів на кафедрі працює  науковий гурток на засіданнях якого обговорюються актуальні медичні проблеми англійською мовою.

Значна увага приділяється індивідуальній роботі зі здібними студентами. Щорічно на кафедрі проходять олімпіади з англійської та латинської мов. За результатами олімпіади кращі студенти беруть участь у Всеукраїнських змаганнях. Результати покращуються щорічно. Так  у 2017 році  Смірнов І.І. зайняв 10 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Англійська мова» серед студентів ВНЗ України, де англійська мова не є спеціальністю, у 2018 році  студентка Литвиненко І.С. зайняла 1 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді  з навчальної дисципліни “Латинська мова та медична термінологія” ( ІІ етап,  УМСА,  м. Полтава, 26-27 квітня), а Казарян Артур здобув 3 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Англійська мова» у 2019 році.  

Міністерство охорони здоров'я України
1545
Урядова гаряча лінія
Міністерство освіти і науки України

ВНМУ ім. М.І. Пирогова © 2020