Студенту

Master

Аспіранту

Cамостійна робота Ревматологія Методичні вказівки Внутрішня медицина Методичні вказівки для практичної роботи з дисципліни КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2020 Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2020 Методичні вказівки Клінічні дослідження Методичні вказівки Пульмонологія Методичні вказівки Ревматологія Рекомендована література Внутрішня медицина Рекомендована література з вибіркової дисципліни КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2020 Рекомендована література Клінічні дослідження Рекомендована література Пульмонологія Рекомендована література Ревматологія Робоча програма вибіркової дисципліни Клінічні дослідження 2020 Робоча програма Внутрішні хвороби Робоча програма Внутрішні хвороби Робоча програма клінічні дослідження Робоча програма Клінічні дослідження Робоча програма Пульмонологія Робоча програма Ревматологія Самостійна робота Внутрішня медицина Самостійна робота Клінічні дослідження Самостійна робота Пульмонологія Силабус вибіркової дисципліни Клінічні дослідження 2020 Тематичний план Внутрішня медицина Тематичний план лекцій з вибіркової дисципліни КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2020 Тематичний план лекцій Клінічні дослідження Тематичний план практичних занять з вибіркової дисципліни КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2020 Тематичний план практичних занять Клінічні дослідження Тематичний план практичних занять Пульмонологія Тематичний план практичних занять Ревматологія Тематичний план самостійної роботи з вибіркової дисципліни КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2020

Clinical ordinator

Історія кафедри

ОСНОВНІ ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ

КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 2

Кафедра заснована в серпні 1936 року. Першими викладачами були професор Е.Я. Фішензон, професор М.М. Гефт, асистенти М.Ф. Шинкарьова, С.Д. Заславська. До Другої світової війни колектив кафедри працював над проблемою діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту.

В післявоєнні роки кафедру очолив професор Я.М. Бритван, потім Г.Д. Давидов та доцент Б.І. Лідський. У цей період наукова тематика кафедри була пов'язана з вивченням патології серцево-судинної системи та захворювань системи крові (асистенти І.А. Рибачук, В.Д. Пилат та ін.). Вийшла з друку монографія доц. Б.І. Лідського "Практическое пособие по лекарственной терапии внутренних болезней", в якій висвітлені основні аспекти фармакодинаміки різних лікарських препаратів та викладені рекомендації щодо їх використання в практичній медицині.

З 1952 до 1956 року кафедрою завідував професор Ф.Ф.Піайд. Під його керівництвом вивчалися питання онкології, були виконані кандидатські дисертації асистентами Т.П. Чуберкіс та О.М. Кучеренко.

В 1956 році колектив кафедри очолила професор Н.Н. Колотова. Наукові інтереси кафедри в цей час були пов'язані з вивченням захворювань системи крові. Внаслідок наукових пошуків вийшла друком монографія проф. Н.Н. Колотової "Полицитемия", захищена кандидатська дисертація В.М. Войтюк, надруковано 48 наукових статей.

У 1961 році завідувачем кафедрою призначається доцент Ю.М. Головцев. Співробітниками кафедри вивчаються питання гемодинаміки при гіпотоніях (доц. М.Б. Шкляр), деякі аспекти гепатології, обміну мікроелементів при атеросклерозі (доц. Ю.М. Головцев). Захищені кандидатські дисертації асистентами Г.І. Романовим, Г.М. Альохіним, Л.І.Кошевською.

З 1967 року кафедрою завідував професор О.П. Кучук. У цей час до складу кафедри входило декілька доцентських курсів, зокрема, доцентський курс з фтизіатрії, який очолював доц. Б.А. Березовський; доцентський курс з ендокринології на чолі з доцентом Б.О. Зелінським та доцентський курс з лікувальної фізкультури на чолі з доцентом Л.В. Малишевою.

На кафедрі навчалися студенти V та VI курсів лікувального факультету. В 1974 році доцентський курс з фтизіатрії був реорганізований в окрему кафедру (зав. - професор Б.А. Березовський), а в 1973 році кафедра госпітальної терапії була поділена на дві кафедри - госпітальної терапії 1 (зав. - професор О.П. Кучук) та госпітальної терапії 2 (зав. - професор Б.О. Зелінський); в 1983 році доцентський курс з лікувальної фізкультури був переведений на кафедру фізкультури.

Відповідно до програми вузу з госпітальної терапії на кафедрі здійснюється поглиблене вивчення захворювань внутрішніх органів, диференційної діагностики хвороб серця, легенів, шлунково-кишкового тракту, нирок, професійної патології, захворювань системи крові, військово-польової терапії. Найбільш досвідчені викладачі (професори, доценти) здійснюють підготовку студентів-субординаторів на VI курсі. В останні роки перевага в підготовці субординаторів віддається цикловій системі (цикли з кардіології, пульмонології, гастроентерології та ін.). Співробітниками кафедри публікується ряд методичних матеріалів стосовно особливостей вивчення пульмонології (О.П. Кучук, Т.М. Липницький, О.О. Яковлєва), а також з питань вдосконалення навчального процесу (В.П. Маленький, Т.П. Чуберкіс, Г.Д. Симбірцева, О.О. Яковлєва, Ю.К. Откаленко, В.П. Довгаленко). Вийшли з друку методичні матеріали: "Методические указания для студентов VI курса к практическим занятиям по неотложной помощи и интенсивной терапии при некоторых ургентных состояниях в клинике внутренних болезней".

 

На фото: Професор КучукА.П., асистент Остафійчук О.К.,завідуюча терапевтичним відділенням Чикановська В.М.

Відповідний внесок кафедра вносить в підготовку лікарів-інтернів: готуються методичні матеріали, читаються цикли лекцій, проводяться заняття з керівниками інтернів, здійснюється контроль підготовки інтернів на базах Вінницької та Житомирської областей (проф. О.П. Кучук, проф. В.П. Маленький, доц. Т.П. Чуберкіс). Виходять з друку декілька методичних рекомендацій для лікарів-інтернів та їх керівників: "Пути со-вершенствования клинического мышления в интернатуре по терапии", "Работа врачей-интернов терапевтического профиля в поликлинике". "Методика расшифровки КГ", "Дифференциальная диагностика бронхо-обструктивного синдрома".

Співробітниками кафедри вивчались проблеми пульмонології, гастроентерології та профпатології. Тільки за останні роки на основі наукових досліджень було захищено три докторські дисертації: В.П. Маленьким: "Епідеміологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного бронхіту у механізаторів сільського господарства"; В.М. Чорнобровим: "Шляхи поліпшення діагностики і лікування виразкової хвороби і хронічного гастриту (досягнення та перспективи внутрішньо-шлункової рН-метрії)"; О.О. Яковлєвою: "Диференційна діагностика ліпідного гемостазу у хворих неспецифічними захворюваннями легенів та обгрунтування метаболічної корекції вітамінами А та В".

Виходять з друку методичні рекомендації: „Техника и методика усовершенствования внутриполостной рН-метрии верхнего отдела же-лудочно-кишечного тракта", "Клиническое применение индикатора кислотности желудка" (В.М. Чорнобровий, Н.А. Півторак), "Способы диагностики метаболической функции легких и возможности ее кор-рекции" (О.О. Яковлева), інформаційні листки за матеріалами досліджень. Удосконалюються техніка та методи внутрішньо-шлункової рН-метрії (В.М. Чорнобровий), на основі яких конструкторське бюро медичної електротехніки (м. Кам’янець-Подільський) здійснює серійний випуск індикаторів кислотності шлунка. Отримано 8 авторських свідоцтв на винаходи (автори - проф. В.П. Маленький, В.М. Чорнобровий, доц. Ю.К. Откаленко). За період з 1967 до 1992 року на кафедрі захищено 8 докторських дисертацій (Б.А. Березовський, Б.О. Зелінський, О.М. Кучеренко, Б.З. Сухоруков, В.П. Маленький, В.М. Чорнобровий, М.Б. Шкляр, О.О. Яковлєва) та 13 кандидатських дисертацій (Н.С. Жук, Г.А. Новицький, Л.Ф. Проценко, В.А. Віктора, А.Х. Бровко, Г.А. Потолочна, О.С. Когут, О.О. Яковлева, Л.В. Юдіна, Г.О. Шокур, Л.В. Черешнюк, О.К. Остафійчук, О.Г. Шанчук).

 

На фото: Доцент Маленький В.П з лікарями-інтернами

 

В 1992 році кафедру очолив професор В.П. Маленький. На цей час на кафедрі працює три професори (В.П. Маленький, О.П. Кучук, В.М. Чорнобровий), сім доцентів (О.Г. Шанчук, Т.П. Чуберкіс, Г.Д. Симбірцева, М.С. Атаманчук, Ю.К. Откаленко, І.І. Дорошенко, В.П. Довгаленко), асистенти О.І. Наливайко, В.М. Шеверда, С.Г. Самохвал, Н.П. Масик, Н.А. Півторак. У складі кафедри є доцентський курс з гематології, який очолює доцент Г.Д. Симбірцева.

На фото: клінічна база кафедри МКЛ № 2 (на даний час МКЛ ШМД)

Клінічною базою кафедри є терапевтичне відділення на 70 ліжок, пульмонологічне відділення на 60 ліжок на базі 2-ої міської клінічної лікарні, гастроентерологічне та терапевтичне відділення відповідно на 40 та 60 ліжок 1-ої міської клінічної лікарні. Крім того, заняття з невідкладної кардіології для студентів VI курсу проводяться у відділенні гострої коронарної недостатності на 40 ліжок 4-ої міської клінічної лікарні. Курс гематології викладається на базі гематологічного відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова.

На початку 90-х років на кафедрі проведена велика робота з комп'ютеризації навчального процесу. Навчально-діагностичний кабінет, створений на кафедрі, укомплектований сучасними персональними комп'ютерами типу ІВМ.

Силами співробітників кафедри відпрацьовані тести у відповідності до програми з госпітальної терапії, створені на їх базі навчально-контролюючі програми, ситуаційні задачі. Видано два навчально-методичних посібники:"Программированньій тестовьій контроль знаний студентов по госпитальной терапии" (під ред. проф. В.П. Маленького); "Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки студентів до практичних занять з госпітальної терапії" (ред. - проф. В.П. Маленький). Підготовлено до друку ще два навчальні посібники - навчальний посібник з набором ситуаційних задач та ЕКГ, рішення яких буде здійснюватися за допомогою ЕОМ.

В 1992-1993 навчальному році на кафедрі було вперше проведено двоступеневий перевідний іспит з терапії з тестуванням на комп'ютері. З урахуванням оснащеності кафедри комп'ютерною технікою та досвіду програмного забезпечення навчального процесу в 1993 році на її базі були проведені семінари завідуючих навчальними частинами кафедр клінічного та теоретичного профілів.

Основними напрямками наукових досліджень співробітників кафедри, як і раніше, є проблеми пульмонології та гастроентерології.

Зокрема, проводяться пошуки з застосування ентеросорбента полісорбу при лікуванні хворих гострими та хронічними запальними процесами бронхо-легеневої системи і органів травлення. За цією тематикою виконуються дві госпдоговірні теми, три кандидатські дисертації. Захищена кандидатська дисертація асистента Н.А. Півторак на тему: "Критерії доклінічної діагностики і особливості амбулаторного лікування загострень виразкової хвороби дванадцятипалої кишки".

За результатами наукових досліджень за останні три роки опубліковано 56 праць. При активній участі проф. В.М. Чорнобрового проведена І Подільська науково-практична конференція гастроентерологів.

На кафедрі здійснюється клінічна оцінка нової медичної техніки для спелео- та фітотерапії згідно з угодою про наукове співробітництво між інститутом та науково-виробничою фірмою "Медприбор".

Значно поліпшилася діагностична і лікувальна база кафедри. В цей час впроваджено ендоскопічне обстеження хворих за допомогою апаратів японської фірми "Олімпус", яку кафедра отримала, дякуючи допомозі спонсорів; у відділенні пульмонології обладнано кімнату для спелеотерапії, фітобар; у терапевтичному відділенні - кабінет лазеротерапії.

В цей час на кафедрі проходили підготовку два клінічних ординатори: О.М. Шанчук, С.Г. Мелащенко та магістрант Т.П. Пасека, які успішно поєднують навчання з науковими дослідженнями. Щорічно на наукових конференціях гуртківці кафедри посідали призові місця. В 1992 році студент VI курсу В.Ф. Кривецький став переможцем Всеукраїнської олімпіади з терапії та був нагороджений дипломом.

Велику допомогу співробітники кафедри надають лікарям практичної охорони здоров'я: проводять навчання лікарів-фахівців на тематичних циклах удосконалення з інтрагастральної рН-метрії (проф. В.М. Чорнобровий), читають цикли лекцій з актуальних проблем медицини. Щорічно професорами та доцентами консультуються біля З тисяч хворих у відділеннях та поліклініці, організовуються виставки нової діагностичної техніки для дослідження функції шлунка, впроваджуються нові методи дослідження функціонального стану органів дихання, лабораторні методи діагностики запальних процесів.

Професор В.М. Чорнобровий із співробітниками створюють окрему кафедру поліклінічної терапії та сімейної медицини.

Творча енергія співробітників кафедри спрямована на подальше поліпшення підготовки фахівців, що планується реалізувати через удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, подальшу його комп'ютеризацію, підвищення педагогічної майстерності викладачів, поліпшення матеріальної бази кафедри, інтенсифікацію наукових пошуків.

Того часу на кафедрі виконано 1 докторську дисертацію (доц. Колісник П.Ф.), 5 кандидатських робіт (Масік Н.П., Нечипорук С.В., Шанчук О.М., Корнєєв Б.І., Лисенко Д.А.). Виконується 2 докторських дисертації (к. мед. наук Солєйко О.В., к. мед. наук Лисенко Д.А.) та 6 кандидатських дисертації: ас. Данченко Л.П., ас. Коробко О.А., ас. Бондарчук С.В., старший лаборант, аспірант Гуменюк І.П., старший лаборант, аспірант Ільюк І.А., аспірант Чорноброва О.І.

Останнє десятиріччя ознаменувалося тим, що в роботі кафедри було взято курс на вдосконалення педагогічного процесу, інтенсифікацію наукових досліджень, видавничої діяльності, підвищення якості допомоги органам охорони здоров’я.

Для реалізації намічених планів 11 квітня 2000 року за ініціативи та при безпосередній участі кафедри госпітальної терапії №1 було проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію «Невідкладні стани в медицині», яка присвячувалась ювілею 2-ої міської лікарні м. Вінниці – базової клініки кафедри госпітальної терапії. За матеріалами конференції професором Маленьким В.П. підготовлено до друку і видано книгу «Невідкладні стани в медицині», яка затверджена методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України в якості посібника для студентів вищих навчальних закладів III – ІV рівнів акредитації. Враховуючи побажання лікарів-практиків, багато чисельні запити студентів старших курсів, готовиться до друку друге, перероблене і значно доповнене видання цієї книги.

З метою підготовки студентів 5-го курсу до ліцензійного іспиту з внутрішніх хвороб, який вони складають на 6-му курсі та адаптацію їх до нової форми державного іспиту (практично-орієнтований іспит), завідуючим кафедрою професором Маленьким В.П. за активної участі співробітників кафедри підготовлено до друку і видано в 2002 році навчальний посібник «Терапія в тестах», куди включено програмні тести з терапії та професійних хвороб. Посібник рекомендований до друку методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України в якості посібника для студентів вищих навчальних закладів III – ІV рівнів акредитації. Для роботи з тестами співробітниками кафедри створена відповідна комп’ютерна програма. За допомогою цієї програми на кафедрі визначається рівень підготовки студентів по кожному розділу програми, проводиться передекзаменаційне тестування, яке являється обов’язковим елементом трьохкомпонентної системи іспитів з терапії (практичні навички, комп’ютерне тестування, усний іспит по білету). Передбачається часткове оновлення тестів кожні 2-3 роки.

Завідувачем кафедри професором Маленьким В.П. підготовлено до друку і видано у видавництві «Нова книга» підручник «Професійні хвороби», який рекомендовано до друку МОЗ України.


 

За останні  роки співробітниками кафедри було виконано 2 планові науково-дослідні роботи: «Вивчити ефективність ентеросорбції з використанням полісорбу ММ (Силіксу) у хворих на обструктивні захворювання легень» (закінчена в 1998 році з захистом кандидатської дисертації Масік Н.П.); «Вивчити клінічну ефективність комплексного лікування хворих на хронічний бронхіт з супутнім дисбактеріозом кишечнику з використанням ентеросорбції препаратами силіксу та розробити і впровадити в практику схему лікування» (закінчена в 2004 році).

Співробітниками кафедри виконуються наукові роботи, які привертають увагу міжнародної спільноти. Так робота Маленького В.П., Ільюк І.А. по застосуванню тіотриазоліну при лікуванні пневмоній отримала бронзовий грант на конференції ERS в Копенгагені (2005 рік), та срібний грант на конференції ERS в Мюнхені (2006 рік).

Кафедра госпітальної терапії №1 активно співпрацює з деякими науково-дослідними інститутами АМН України. Зокрема з інститутом гематології та трансфузіології, налагоджується також співробітництво з інститутом геронтології АМН України. Як наслідок такої співпраці, видано клінічні лекції з гематології, співавторами яких є співробітники кафедри асистенти Лисенко Д.А., Бондарчук С.В., захист кандидатської дисертації з гематології Лисенком Д.А. і успішна робота над докторської дисертацією, виконання кандидатської дисертації з гематології аспіранткою Чорнобровою О.І.

 Кафедра госпітальної терапії №1 була перейменована на кафедру внутрішньої медицини №2 у зв’язку з введенням Болонської програми навчання. Творча енергія співробітників кафедри спрямована на подальше поліпшення підготовки фахівців, що планується реалізувати через удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, подальшу його комп'ютеризацію, підвищення педагогічної майстерності викладачів, поліпшення матеріальної бази кафедри, інтенсифікацію наукових пошуків.

За останні роки на кафедрі виконано 2 докторські дисертації (доц. Колісник П.Ф., доц. Солєйко О.В.), 9 кандидатських робіт (Масік Н.П., Нечипорук С.В., Шанчук О.М., Корнєєв Б.І., Лисенко Д.А., Коробко О.А., Гуменюк І.П., Ільюк І.А., Кравець Р.А.). Виконується 2 докторські дисертації (доц. Лисенко Д.А., доц. Масік Н.П.) та 3 кандидатських дисертації: ас. Данченко Л.П., ас. Бондарчук С.В., Осипенко І.П.

 В 2008 році кафедру очолив д.мед.н., професор Колісник П.Ф. Під керівництвом д.мед.н. Колісника П.Ф. була проведена науково-дослідна робота кафедри «Особливості лікувально-реабілітаційних заходів при захворюваннях внутрішніх органів і систем у пацієнтів з супутньою патологією хребта». В рамках цієї роботи було захищено три кандидатські дисертації: Хомовський В.В., Гуменюк І.П., Кравець Р.А.

 

 

 

З 2013 року посаду завідувача кафедри займає д.мед.н., професор Шевчук Сергій Вікторович.

З 2013 р. кафедра є базою Фармакологічного комітету України з випробувань нових лікарських препаратів. Кафедра приймає участь в проведенні міжнародних рандомізованих контрольованих клінічних досліджень, співпрацює з іншими науковими закладами - Інститутом кардіології ім. М.Д. Стражеска, Українським НДІ реабілітації інвалідів та іншими кафедрами університету. У 2015 р. успішно завершена науково-дослідна робота кафедри «Вивчення закономірностей формування серцево-судинних уражень у хворих на антифосфоліпідний синдром та розробити диференційовані підходи до їх фармакологічної корекції», за результатами якої видано 14 інформаційних листів (проф. Шевчук С.В., ас. Куриленко І.В., ас. Сегеда Ю.С.), отримано 20 патентів на корисну модель.  2016-2019 рр. під керівництвом проф. Шевчука С.В. виконувалась фундаментальна НДР «Вивчити роль клінічних, молекулярно-генетичних, метаболічних, імунозапальних та гемокоагуляційних чинників у формуванні серцево-судинних уражень при ревматоїдному артриті та розробити рекомендації з їх профілактики та лікування», а з 2019 р. -  "Вивчити клінічні, метаболічні, генетичні та імунозапальні чинники розвитку остеопорозу та саркопенії у хворих на системний червоний вовчак".

Штат кафедри

Шевчук Сергій Вікторович


завідувач кафедри, професор, д.мед.н.

В 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування та вибір базисної терапії ревматоїдного артриту на основі метотрексату та лефлуноміду». З 2005 по 2008 рік навчався в докторантурі в ННЦ „Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” АМН України. В 2008 році захистив докторську дисертацію на тему «Ураження судин у хворих на системний червоний вовчак». З 2014 р. — завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Учасник та доповідач на багатьох всеукраїнських та міжнародних форумах. Автор понад 300 наукових публікацій, з яких більше 100 наукових статей, переважно за фахом «Ревматологія». Співавтор 2 монографій. Відповідальний виконавець галузевих програм. Автор низки науково-методичних праць для лікарів та студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації. Професор С.В. Шевчук проводить консультативну роботу в ревматологічному, терапевтичному відділеннях, а також клінічні розгляди. Під керівництвом С.В. Шевчука захищено 6 кандидатські дисертації, виконуються ще 5 дисертацій.

Масік Надія Прокопівна


Професор, д.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний інститут у 1986 р. Після проходження інтернатури при МКЛ №2 м.Вінниця протягом трьох років працювала ординатором терапевтичного відділення центральної районної лікарні м. Хмільник Вінницької області. В 1991 році по конкурсу зарахована на посаду асистента кафедри госпітальної терапії №1 Вінницького ордена “Знак Пошани” медичного інституту ім. М.І. Пирогова. В 1998 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю пульмонологія на тему: «Ефективність комбінованої еферентної та медикаментозної терапії у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів» і отримала затвердження ВАК України 13 січня 1999 року. В 2000 р. обрана за конкурсом на посаду доцента цієї ж кафедри, де працює по теперішній час, а в 2002 році отримала вчене звання доцента. З 2000 по 2015 рр. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри. 21 лютого 2014 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю – внутрішні хвороби на тему: «Системні порушення метаболізму кісткової тканини у хворих різних вікових груп з хронічними захворюваннями органів дихання та шляхи їх корекції (клініко-експериментальне дослідження)» і отримала затвердження ДАК України 28 червня 2014 р. У співавторстві з професором Маленьким В.П. видала посібник для самостійної підготовки до практичних занять з госпітальної терапії (2005 р.). Є співавтором навчально-методичного посібника «Невідкладні стани» 2000 р., «Терапія в тестах» 2002 р. Автор 98 наукових робіт, 11 – навчально-методичних робіт, власник 6 патентів на винаходи, які стосуються діагностики та лікування захворювань органів дихання і опорно-рухової системи.За вагомі досягнення у професійній діяльності нагороджена Подякою міністра охорони здоров’я в 2007 р., Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в 2015 р. Нагороджена Почесними грамотами Вінницької обласної Ради та облдержадміністрації в 2010 р., Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в 2011 р., Почесною грамотою Всеукраїнського лікарського товариства в 2015 р. Отримала сертифікат ICH-GCP в 2010 р.

Коробко Олена Анатоліївна


Доцент, к.мед.н.

Працює на кафедрі внутрішньої медицини № 2 з 1991 року. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму середньої тяжкості із застосуванням акустичного вібромасажу легень» за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія.
Опубліковано 46 наукових робіт, 1 деклараційний патент на корисну модель та 1 інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.
З грудня 2012 року – на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини № 2, з 2015 року - завуч кафедри.

Ільюк Ірина Анатоліївна


Доцент, к.мед.н.

У 1995 році закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 2002 по 2004 рік навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю «Терапія» при кафедрі госпітальної терапії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2002 по 2004 році проходила аспірантуру при кафедрі внутрішньої медицини №2 за спеціальністю “Внутрішні хвороби”. З 2007 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини № 2.
2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Ефективність тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з проявами ендогенної інтоксикації» за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія.
З 2017 року займає посаду доцента кафедри внутрішньої медицини №2.
Опубліковано 50 праць, у тому числі 17 статей у наукових фахових журналах, що входять до переліку ВАК України, 6 статей у наукових фахових журналах, що входять до науко метричних баз Scopus та WoS, 28 – у матеріалах і тезах з’їздів та конференціях різного рівня, отримано 1 деклараційний патент України на винахід та виданий інформаційний лист, 1 посібник та методичні рекомендації.

Колісник Сергій Петрович


доцент, к.мед.н.

Кандидатська дисертація: "Особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з атиповими проявами" – 2006 р. Автор 45 наукових праць.

Лисенко Дмитро Андрійович


Доцент, к.мед.н.

В 1996 році закінчив Вінницький національний медичний університет. В 1998 році закінчив магістратуру. 2001 році закінчив аспірантуру. З 2001 року працює асистентом кафедри. email – bastyl@bigmir.net; Автор 82 наукових робіт, 1 методичної рекомендації, співавтор керівництва «Клінічна онкологія». Підготовлена до захисту дисертація на здобуття ступеня доктора медичних наук на тему «Якість життя хворих на хронічні мієлопроліферативні захворювання : критерії оцінки, шляхи покращання».
Навчальні посібники: «Лекції з гематології» - 2005 рік
«Невідкладні стани» - 2002 рік.

Маринич Любов Іванівна


Доцент, к.мед.н.

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І Пирогова у 2007 р. У 2009 р. здобула кваліфікацію магістра медицини та отримала диплом з відзнакою. Магістерська робота на тему: «Маркери резорбції та синтезу кісткової тканини у хворих на остеоартроз в поєднанні з остеопенією та остеопорозом». З 2010 по 2013 рік працювала лікарем ординатором терапевтичного відділення Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення. З 2010 по 2014 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі фармакології. В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Церебропротекторні властивості нових похідних 6-заміщених 3R-2H-[1,2,4]триазино[2,3-С]хіназолін-2-онів (експериментальне дослідження)». Є автором 15 наукових праць, з яких 5 статей, 2 патенти на винахід на 8 тез наукових доповідей.

Сегеда Юлія Сергіївна


доцент, к.мед.н.

В 2006 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.З 2010 року працює науковим співробітником Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (ннлк) ВНМУ ім.М.І.Пирогова, лікар-ревматолог I категорії. В 2014 році захистила дисертацію на тему “Фактори ризику атеросклеротичного ураження судин у хворих на антифосфоліпідний синдром” за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія на спеціалізованій вченій раді Д 26.616.01 Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» АМН України. З 2014 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини № 2 за сумісництвом, з 2020 року - доцентом.

Нечипорук Сергій Васильович


Доцент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький медичний інститут в 1990 році, 1991 – інтернатуру по терапії, в 1995 – клінічну ординатуру по терапії , в 2000 – аспірантуру та 2002 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Корекція стану кардіореспіраторної системи методом гіпокситерапії у хворих на хронічний обструктивний бронхіт», спеціальність 14.01.27 – пульмонологія. З 2000 року працює асистентом.
Опубліковано 25 наукових робіт, отримано 2 патенти на винахід.

Некрут Дар'я Олександрівна


асистент, к.мед.н.

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І Пирогова в 2012 році. З 2012 по 2014 рік навчалась в інтернатурі та магістратурі за фахом «Сімейна медицина», отримала сертифікат спеціаліста та диплом магістра медицини з відзнакою. У 2014 році працювала сімейним лікарем у ЦПМСД № 2. З 2014 по 2017 року навчалась в аспірантурі, з вересня 2017 року – асистент кафедри внутрішньої медицини №2. В 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в механізмах прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з гіпергомоцистеїнемією». У 2018 році закінчила курси спеціалізації з терапії та отримала сертифікат лікаря терапевта. У 2020 році пройшла курси спеціалізації з гастроентерології та отримала сертифікат лікаря гастроентеролога. З 2020 року працюю лікарем-гастроентерологом гастроентерологічного відділення КНП «ВМКЛ №1». Автор 33 наукових робіт з них 3 патенти на корисну модель та 9 статей.

Бондарчук Світлана Віталіївна


Асистент

Закінчила лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту ім. М.І.Пирогова в 1991 році. Інтернатуру по терапії в 1991 92 рр. пройшла на базі кафедри госпітальної терапії №2 Вінницького державного медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1.09.92 по 31.08.94 навчалась в клінічній ординатурі по терапії на кафедрі госпітальної терапії №2 Вінницького державного медичного інституту ім. М.І.Пирогова. Після закінчення клінічної ординатури з 1 вересня 1994 р. по теперішній час працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 на базі гематологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. 26.01.2006 року Бондарчук С.В. була присвоєна вища атестаційна категорія зі спеціальності терапія. 15.05.08 атестована за спеціальністю лікар -гематолог.
Тема кандидатської дисертації «Стан перекисного окислення ліпідів у хворих на анемії та ефективність ентеросорбції препаратом кремнезему в їх комплексному лікуванні». Опубліковано 27 тез, 14 статей, отримано 2 патенти на винаходи, є співавтором 4 навчально-методичних посібників.

Денищич Людмила Петрівна


Асистент, к.мед.н.

З відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І Пирогова в 2013 році. З 2013 по 2015 рік навчалась в інтернатурі та магістратурі за фахом «Внутрішні хвороби», після закінчення якої отримала диплом магістра з відзнакою та сертифікат спеціаліста. З 2015 р. по 2018 р. - аспірант кафедри внутрішньої медицини № 2. 2015-2017 рр - викладач-стажист кафедри внутрішньої медицини № 2, з вересня 2017 р. - асистент цієї ж кафедри. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок, хворих на системний червоний вовчак: зв’язок з метаболічними факторами та перебігом захворювання». Автор 17 наукових робіт, з них 9 статей; 8 патентів на корисну модель.

Заічко Катерина Олександрівна


Асистент, PhD

Заічко Катерина Олександрівна, 1991 року народження, громадянка України, освіта вища: закінчила із відзнакою у 2014 році Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа.
У 2016 р. захистила магістерську роботу, здобувши ступінь магістра медицини.
З 2016 року до 14 вересня 2020 року, аспірантка кафедри внутрішньої медицини №1 в Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця
У 2021 році захистила дистертацію на ступінь доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» під керівництвом професора Станіславчука М.А. на підставі прилюдного захисту дисертації «Циркадні ритми продукції ендотеліальної синтази оксиду азоту та тол-подібних рецепторів 2 у жінок, хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з перебігом захворювання та ефективністю лікування» за спеціальністю 222 «Медицина» Дисертацію виконано у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця. Диплом ДР №001190 від 09.02.2021 року.
Авторка 42 наукових публікації, у тому числі 2х патентів. Рецензентка (2020-по теперешній час) Rheumatology international, Springer Nature. Членкиня EULAR та EMEUNET, спікерка освітніх громадських платформ InScience та Progress.
Лікувальну роботу проводить як лікар –ревматолог на базі (2014-2021) Високоспеціалізованого клінічного центру ревматології та біологічної терапії на базі КНП ім. М.І. Пирогова та (2021- по теперешній час) на базі Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону (ВМКЦ ЦР).

Звягіна Оксана Володимирівна


Аcистент, PhD

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». Під час навчання входила до складу наукових гуртків, займалася науковою діяльністю. В 2009 та 2010 роках зайняла перше місце в університетських олімпіадах з внутрішньої медицини. З 2017 по 2021 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю 222 Медицина. Тема дисертаційного дослідження - «Анемічний синдром у хворих на анкілозивний спондиліт». З вересня 2018 року працювала викладачем - стажистом на кафедрі внутрішніх хвороб №2. З вересня 2021 р. працює асистентом кафедри внутрішніх хвороб №2. Є автором 14 наукових праць, у тому числі 5 статей (включаючи наукові журнали, індексовані наукометричною базою даних Scopus).

Павлюк Оксана Миколаївна


Асистент

У 2016 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 2016 по 2018 роки проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби», по закінченню якої було присвоєно звання лікаря-спеціаліста.
З 2018 по 2022 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю 222 Медицина. Тема дисертаційного дослідження - «Метаболічні фактори ризику порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у чоловіків, хворих на анкілозивний спондиліт».
З 2020 року – секретар Ради молодих вчених.
З 2020 року – експерт із акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
З вересня 2020 року працювала викладачем - стажистом на кафедрі внутрішньої медицини №2. З вересня 2022 р. працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №2.
Є автором 17 наукових праць, у тому числі 5 статей (включаючи наукові журнали, індексовані наукометричною базою даних Scopus).

Степанюк Тетяна Володимирівна


Асистент

Закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова в 1998 році. 1998р. -1999р. – інтернатура по терапіі на базі кафедри госпітальної терапії Вінницького державного медичного університету ім.М.І.Пирогова. З 2009р.-по2011р. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю «терапія» при кафедрі внутрішньої медицини №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Має вищу атестаційну категорію лікаря терапевта.Новини

Засідання студентського наукового гуртка
20.03.2023

Посилання на засідання гуртка: https://t.me/+_B21ixRP3YhhYTgy
Результати олімпіади 2023
18.03.2023

Оlympiad in Internal medicine 2023
02.02.2023

ADVERTISEMENT

 

We invite 4th and 5th year students to take part in the first round of the olympiad in Internal medicine, which will be held on February 15, 2023 at 17.00

at the Department of internal medicine №2

 

(street Khmelnytskyi highway, 104)

We invite 4th and 5th year students to take part in the first round of the olympiad in Internal medicine, which will be held on February 15, 2023 at 17.00

at the Department of internal medicine №2

(street Khmelnytskyi highway, 104)

Олімпіада 2023
02.02.2023

ОГОЛОШЕННЯ

 

 

15 лютого 2023 р. о 17.00 відбудеться перший (вузівський) етап олімпіади з внутрішньої медицини

серед студентів 4-го та 5-го курсів

на кафедрі внутрішньої медицини № 2

за адресою Хмельницьке шосе, 104

21 вересня 2020 року о 9.00 відбудеться перездача іспиту з внутрішньої медицини
15.09.2020

21 вересня 2020 року о 9.00 відбудеться перездача іспиту з  внутрішньої медицини для студентів 4 та 5 курсів

Студент, який планує взяти участь у перездачі, повинен повідомити про це свого викладача до 18.09.2020 р.

21 вересня 2020 року о 9.00 відбудеться перездача іспиту з внутрішньої медицини
15.09.2020

21 вересня 2020 року о 9.00 відбудеться перездача іспиту з  внутрішньої медицини для студентів 4 та 5 курсів

Студент, який планує взяти участь у перездачі, повинен повідомити про це свого викладача до 18.09.2020 р.

Наукова діяльність

У серпні 2016 р. виповнилося 80 років від часу заснування кафедри внутрішньої медицини № 2. Усі ці славетні роки поряд із першочерговим завданням – підготовкою висококваліфікованого фахівця – крокував і науковий напрям роботи. Кафедра (тоді вона мала назву госпітальної терапії) у перші роки приділяла увагу вивченню серцево-судинної й шлунково-кишкової патології. Керівник кафедри – професор Ю.Я. Фішензон ще з 20-х рр. ХХ ст. у «Списке врачей» Вінниці згадувався як знаний спеціаліст з внутрішніх хвороб. У повоєнні роки кафедра поновлює свою наукову діяльність під керівництвом професорів – завідувачів кафедри Я.М. Бритвана, Б.Д. Давидова, Б.І. Лідського, Ф.Ф. Піайд, Н.М. Колотової, Ю.М. Головцева, О.П. Кучука. Дослідження кафедри того часу присвячувались вивченню патологій серцево-судинної системи і крові, проблемам онкології та хвороби від ліків. У 90-ті роки напрями наукової діяльності поповнилися вивченням патології легень і професійних захворювань під керівництвом професора В.П. Маленького, а на початку ХХІ ст. – професора П.Ф. Колісника.

З 2013 р. кафедру очолює д. мед. н., професор С.В. Шевчук. Широта наукових інтересів кафедри реалізується на її 5 потужних клінічних базах: Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів, 1 міська клінічна лікарня міста Вінниці, 2 міська клінічна лікарня міста Вінниці (до 2016 р. – Вузлова клінічна лікарня станції Вінниця), міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова (гематологічне відділення). Сьогодні провідний напрям наукової діяльності – дослідження та вирішення проблем сучасної ревматології. У 2015 р. успішно завершена науково-дослідна робота кафедри «Вивчення закономірностей формування серцево-судинних уражень у хворих на антифосфоліпідний синдром та розробити диференційовані підходи до їх фармакологічної корекції», за результатами якої видано 14 інформаційних листів (проф. Шевчук С.В., ас. Куриленко І.В., ас. Сегеда Ю.С.), отримано 20 патентів на корисну модель. Із січня 2016 р. під керівництвом проф. Шевчука С.В. виконується фундаментальна НДР «Вивчити роль клінічних, молекулярно-генетичних, метаболічних, імунозапальних та гемокоагуляційних чинників у формуванні серцево-судинних уражень при ревматоїдному артриті та розробити рекомендації з їх профілактики та лікування».

За останнє десятиріччя колективом кафедри було надруковано 230 статей у фахових журналах, 217 тез у матеріалах як науково-практичних конференцій, так і конгресів світового рівня («Креативна кардіологія» 2009 р., м. Москва, РФ; «ERS 2010 Annual Congress – Creation of your E-communication – Scientific Activities Department Respiratory Society», 2010 р., м. Барселона, Іспанія; «Ювілейна науково-практична конференція, присвячена 55-річчю Гродненського державного медичного університету», 2013 р., м. Гродно, Республіка Білорусь; Об’єднана конференція Британської та Німецької асоціації ревматології, 2013 р., м. Лондон, Велика Британія; Конгрес Європейської антиревматичної ліги, 2013 р., м. Барселона, Іспанія; «Людина і ліки», 2014 р., м. Москва, РФ; Конгрес Британського товариства ревматологів, 2015 р., м. Единбург, Велика Британія; «Астма-тренінг», 2015 р., м. Франкфурт, Німеччина; 37th ESPEN Congress, 2015 р., м. Лісабон, Португалія), видано 1 підручник, 2 монографії, 5 навчальних посібників, зокрема, «Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи» (проф. Колісник П.Ф., 2008 р., 2012 р.), «Сучасні підходи до реабілітації інвалідів працездатного віку внаслідок хвороб органів дихання» (Шевчук В.І., Забур’янова В.Ю., Вернигородська М.В., Шевчук С.В., Ільюк І.А., Коробко О.А., 2014 р.), «Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від концепції патогенезу до стратегії лікування» (Солєйко О.В., Рикало Н.А., Осипенко І.П., Солейко Л.П., 2014 р.), 3 методичних рекомендації (2012-2013 рр.), 19 інформаційних листів, 37 патентів на винаходи та корисні моделі, отримано 3 міжнародних гранти (доц. Ільюк І.А. – бронзовий грант на конференції Європейського респіраторного товариства, м. Копенгаген, 2005 р., срібний грант на конференції Європейського респіраторного товариства, м. Мюнхен, 2006 р., проф. Солєйко О.В. – грант Європейського Будинку Серця, 2005 р.), захищено 3 докторські та 10 кандидатських дисертацій, підготовлено 4 аспіранти, 3 магістри, 2 клінічних ординатори.

Кафедра бере участь у проведенні міжнародних рандомізованих клінічних дослідженнях.

На кафедрі працюють 3 доктори наук (проф. Шевчук С.В., докторська дисертація «Ураження судин у хворих на системний червоний вовчак» захищена у 2008 р.; проф. Солєйко О.В., докторська дисертація «Хронічна постінфарктна аневризма серця: аспекти патогенезу, діагностики та лікування» захищена у 2008 р.; доц. Масік Н.П., докторська дисертація «Системні порушення метаболізму кісткової тканини у хворих різних вікових груп з хронічним обструктивним захворюванням легень та шляхи їх корекції (клініко-експериментальне дослідження)» захищена у 2014 р.), 11 кандидатів наук (доц. Коробко О.А., доц. Ільюк І.А., доц. Лисенко Д.А., доц. Откаленко Ю.К., доц. Атаманчук М.С., ас. Нечипорук С.В., ас. Осипенко І.П., ас. Мазур Ю.В., ас. Сегеда Ю.С., ас. Куриленко І.В., ас. Маринич Л.І.).

Молоді науковці ас. Маринич Л.І. та ас. Осипенко І.П., аспіранти Черних М.О. та Денищич Л.П. є вихованцями кафедри ще зі студентської лави.

Традиції студентського наукового товариства, глибина яких сягає 60-х рр. ХХ ст., набувають у ХХІ ст. нових інноваційних обертів. На кафедрі працює студентський науковий гурток з двох дисциплін: «Внутрішня медицина» та «Професійні хвороби» (науковий куратор гуртка – проф. Солєйко О.В., відповідальний – ас. Бондарчук С.В.). Протягом останніх 7 років на кафедрі внутрішньої медицини № 2 активно реалізується новий підхід у позааудиторній роботі студентів – науково-мистецькі проекти. До цих заходів залучається велика кількість студентів різних курсів. Творчу атмосферу допомагають створити як досконало обладнані у технічному плані аудиторії університету, так і проведення проектів у інших мистецьких, просвітницьких, культурних закладах: у залах та експозиціях обласного краєзнавчого музею, обласного художнього музею, Національного музею-садиби М.І. Пирогова. Студенти набувають досвіду колективної праці у просторі своїх груп, потоку, курсу, факультету, у співпраці з провідними науковими співробітниками музеїв та студентством інших навчальних закладів гуманітарного профілю. Тематика науково-мистецьких проектів є надзвичайно різноманітною і багатовекторною, в першу чергу пов’язаною із українською культурою та історією, постатями корифеїв вітчизняної терапевтичної науки і мистецтва водночас. Наприклад, «Терапія з іронією і не тільки…», «Бальнеологічними стежинами України», «Ніч перед Різдвом, або про Гоголя, дієту та смачну їжу», «Подорож найдавнішими медичними університетами світу», «Артур Конан Дойл: лікар серед письменників, письменник серед лікарів, або в гостях у Шерлока Холмса», «Митець у лікуванні, лікар у мистецтві (до 190-річчя з дня народження професора Ф.Ф. Мерінга)», «Від земської медицини до медицини сімейної», «Медицина в архітектурних стилях», «Мелодія серця короля пейзажу», «Два портрети в одному інтер’єрі» (до 150-річчя з дня народження М.М. Коцюбинського), «Крововтрата в образотворчому мистецтві», «Шлях миротворчості». Обговорюються події світової медичної науки, наукові пріоритети наших земляків, історії міжгалузевої творчої допомоги. Реалізуються художні, ораторські, пісенні, хореографічні таланти майбутніх лікарів. Студенти опановують навички виступу перед великою аудиторією, створюють ретроспективні образи найвідоміших пацієнтів минулого, що надихає на відчуття безпосередньої причетності до професійної традиції, розуміння свого історичного місця у плині поколінь.

Студентський науковий проект "Мелодія серця короля пейзажу" (2013 р.)


 

Студентський науковий проект "Ніч перед Різдвом" (2010 р.)

 У 2014 р. студентський гурток кафедри був нагороджений дипломом ВНМУ ім. М.І. Пирогова «Кращий науковий гурток року» за вагомий внесок у всебічний розвиток особистості лікаря.

З метою кращого опанування студентами великого пласту міждисциплінарних задач, що ставить перед собою предмет «Професійні хвороби», кафедрою внутрішньої медицини № 2 впроваджені та протягом останніх 7 років апробовані нові методологічні підходи: робота над колективними науковими проектами з тієї чи іншої теми, де кожен із студентів у групі працює над створенням певного фрагменту. Проте, робота кожного із співавторів знаходиться у рамках окресленої концепції. В такий спосіб, з одного боку, колективна робота набуває певної наукової глибини, а з іншого – є високо естетичним матеріалом, що формує у тих, хто працював над проектом, і у глядачів широкий духовний світогляд. Активно працюють у цьому напрямі із студентами проф. Солєйко О.В., доц. Лисенко Д.А., ас. Осипенко І.П., ас. Бондарчук С.В. Способи відтворення проектів теж різноманітні. Це мультимедійні презентації із цікавими етіологічними образами, складанням оригінальних схем патогенезу, музичними, образотворчими асоціаціями, мистецьким вирішенням питань реабілітації, розв’язанням клінічних задач на прикладах із художньої літератури, створенням документальних фільмів на фактичному матеріалі виробничої зони. Сьогодні у творчому доробку кафедри – створені студентами біля трьох десятків мультимедійних презентацій та 2 документальні фільми, що активно використовуються для роботи на практичних заняттях.


Кращі студентські наукові роботи презентуються на щорічній студентській науковій конференції на секціях «Внутрішня медицина №2» та «Професійні хвороби». В рамках студентської наукової конференції щорічно проходить міжнародний фестиваль колективних мультимедійних проектів «Проффі».

Нагородження "Проффі" (2014 р.)

В період з 2008 по 2015 рр. спільно зі співробітниками кафедри студентами надруковано 53 наукові праці.


Студентська наукова конференція - 2016

7 квітня 2016 року відбулась ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2016", представлена на кафедрі внутрішньої медицини №2 секціями "Актуальні питання внутрішньої медицини та реабілітації" та "Професійні хвороби".

  На секції "Актуальні питання внутрішньої медицини та реабілітації" презентовано 9 змістовних доповідей, які відображають важливі питання кардіології, ревматології, гематології та інших розділів внутрішньої медицини.

Переможці:

І місце здобула Красно Ганна Леонідівна (5 курс 20-А група) за доповідь на тему "Визначення дисфункції правого шлуночка як маркера важкості серцевої недостатності у дорослих, хворих з вродженими вадами серця";

ІІ місце -  Федоряка Дарина Вікторівна (4 курс, 27-Б група), "Ревматична поліміалгія. Особливості діагностики та перспективи лікування";

ІІІ місце - Кіщук Віталія Віталіївна, Ланецька Інна Геннадіївна (5 курс, 10-Б група), Щербань Аліна Юріївна (5 курс, 17-Б група) за доповідь "Спортивне серце" та Тамімі Мажд Самер (4 курс, 32-Б група) за доповідь на тему "Нейрофіброматоз (хвороба Реклінгхаузена) в практиці сімейного лікаря".

Президія секції "Актуальні питання внутрішньої медицини та реабілітації"

Доповідачі секції "Актуальні питання внутрішньої медицини та реабілітації"

Нагородження переможців

Учасники секції "Актуальні питання внутрішньої медицини та реабілітації"


На секції "Професійні хвороби" було представлено 8 доповідей, які вирізнялись новизною наукових досліджень, креативністю та яскравістю презентацій.

Переможці: І місце - Прус Оксана Валеріївна (5 курс, 11-Б група) за доповідь "Потенціал адаптації викладачів Університетів Третього Віку ("Страсті за Матвієм")";

ІІ місце - Токарчук Олег Олегович (5 курс, 8-А група) за доповідь "Експертиза отруєння миш'яком ("Реквієм для Дон Жуана")";

  Воробчук Михайло Володимирович, Дідик Мирослава Сергіївна (5 курс, 21-А група) за доповідь ""Інь" та "Янь" електромагнітного поля ("Нічна варта")";

Ковач Вікторія Олегівна (6 курс, 26 група) за доповідь  "Психосоматичні порушення у військових медиків: фактори ризику ("Драми янгола-охоронця")";

ІІІ місце - Смотрицький Артур Олегович (5 курс, 16-А група), "Умови праці кесонників на хвилі цивілізації ("Мости надії")";

  Новак Аліна Анатоліївна (6 курс, 32 група), Трохимич Сергій Сергійович (6 курс, 32 група), "Культура застосування пестицидів населенням України ("Ворог мого ворога - мені...?")".

Президія секції "Професійні хвороби"

  Учасники секції "Професійні хвороби"

Література, що видана кафедрою

  • За редакцією В.П. Маленького. Професійні хвороби. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 336 с.: іл.
  • Невідкладні стани в медицині (за матеріалами науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю 2-ої міської клінічної лікарні м. Вінниці). Редактор – В.П. Маленький. Вінниця – 2000. – 354 с.
  • В.П. Маленький. Терапія в тестах. Навчальний посібник. В.: ТВП «Книга-Вега» ВАТ «Віноблдрукарня», – 2002. – 312 с.
  • Лекції з гематології / П.М. Перехрестенко, Л.М. Ісакова, Н.М. Третяк, Д.А. Лисенко, С.В. Бондарчук. – К.: Нора-прінт, 2005. – 128 с.
  • Клінічна онкологія [Текст]: Посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів інтернів / Б.А. Болюх, В.В. Петрушенко, А.А. Ткач, Д.А. Лисенко та інш.; за редакцією д.м.н., проф. Б.А. Болюха. – Вінниця: ДП «ДКФ». – 2012. – 704 с.