Загальна інформація

В структурі факультету 38 кафедр, в т.ч. 23 клінічних і 15 теоретичних. Серед кафедр - 5 фундаментального профілю, 4- гуманітарного та соціально-економічного профілю і 31 професійно-орієнтованих. На кафедрах 469 викладачів, з них - 336 (71,6%) мають науковий ступінь, в тому числі - докторів наук 67 (14,3%), кандидатів наук 269 (57,4%). На факультеті працюють Лауреати державної премії України професори О.І. Гнатюк, доц. В.М. Ольхов, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАМН України, Герой України ректор університету професор В.М. Мороз, академік АН вищої школи України проф. Г.К. Палій, 4 заслужених діячів науки і техніки України, З заслужених винахідники і раціоналізатори України, 2 заслужених працівники освіти України, 16 членів міжнародних, зарубіжних та альтернативних академій, 8 заслужених лікарів України.

Лекція в актовій залі університету

Майже всі кафедри медичного факультету №1 очолюють доктора наук. На одинадцяти кафедрах кожний викладач має науковий ступінь, а на дванадцятьох кафедрах працюють по 2-3 доктора наук. Висококваліфікованим професорсько-викладацький склад факультету забезпечує впровадження в навчальний процес і лікувальну практику нових технологій і методик. В 2005/2006 навчальному році на першому курсі впроваджено кредитно-модульну форму підготовки студентів,що вимагало від кафедр, керівництва проведення значної роботи з організаційного і навчально-методичного забезпечення.

1

2

3

4

5

6

Практичні заняття з анатомії людини, біохімії, патоморфології, дитячої хірургії, нормальної фізіології і судової медицини

Викладачі факультету активно працюють над створенням і виданням підручників і навчально-методичних посібників. Різними видавництвами видані підручники і навчально-методичні посібники, авторами яких були професори і доценти кафедр факультету О.І. Гнатюк, Б.Ф. Мазорчук, П.П. Шапаренко, В.М. Мороз, І.Й. Хаїмзон, М.В. Йолтухівський, Р.П. Піскун, В.І. Денисюк, І.В. Сергета, Б.М. Пухлик, Ю.М. Мостовий, С.П. Жученко, Т.В. Капітан, А.Н. Гайструк, Б.А. Болюх, О.В. Мороз, В.С. Тарасюк та ін.

Викладачі багатьох кафедр залучені до розробок навчальних програм з відповідних дисциплін, створення тестів за якими проводяться інтегровані медичні ліцензійні іспити „Крок-1", „Крок-2".

Кафедри комп'ютеризовані, забезпечені програмами комп'ютерного контролю, необхідними навчально-методичними матеріалами та сучасною лікувально-діагностичною апаратурою.

Співробітники факультету задіяні у виконанні 5 державних програм з охорони здоров'я: національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД; програми „онкологія", програми „профілактики та лікування артеріальної гіпертензії", комплексної програми „Цукровий діабет", національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз.

7

8

9

10

11

12

Урочиста посвята першокурсників

На факультеті функціонує п'ять спеціалізованих сертифікованих з питань покращення стану і якості здоров я усіх груп населення, вирішення медико-соціальних питань демографічної кризи, забезпечення населення методами ранньої діагностики найбільш розповсюджених небезпечних хвороб, вирішення питань організації для потреб усього населення доступної сімейної медицини.

За спеціальністю „лікувальна справа” на факультеті навчається 2712 студентів, серед них державною формою підготовки охоплено 1432 особи, на контрактному навчанні - 1280.

Кафедри базових дисциплін, теоретичні кафедри, розміщені в морфологічному корпусі і навчальному корпусі №2. Базами клінічних кафедр факультету в м. Вінниці є 10 лікувальних закладів міського і 13 - обласного підпорядкування, в яких розгорнуто майже 6000 лікарняних ліжок.

В цих закладах функціонують оснащені сучасним обладнанням спеціалізовані центри. Поліклінічні відділення лікарень, на базах яких навчаються студенти, розраховані на 3460 відвідувань на добу.

З врахуванням вкладу в навчально-методичну роботу кафедру загальної хірургії факультету МОЗ України затвердило в якості опорної серед відповідних кафедр медичних вузів країни.

13 14

Виступ художньої самодіяльністі університету

В організації науково-методичного забезпечення фахової підготовки враховуються пропозиції, одержані соціологічними дослідженнями за наслідками анкетування студентів та управлінців охорони здоров'я. На факультеті функціонує чітка система контролю навчальної діяльності кафедр, якості засвоєння студентами матеріалу; на кафедрах створені пакети програм та питань різної складності, які використовуються на етапах базового, поточного рубіжного і підсумкового контролю підготовки студентів на різних семестрах навчання.

Викладачі клінічних кафедр проводять лікувально-консультативну роботу у базових відділеннях лікарень, впроваджують в практику лікувальних закладів нові методики і технології лікування і діагностики, виконують найбільш складні операції.

 

Адреса деканату:        21018, Україна, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
                                                      тел. (0432) 35-92-77, 32-67-06
                                                      факс (0432) 67-01-91
                                                      Еmаіl: admission@vnmu.edu.ua

Оголошення


06.11.2017 Інформація щодо працевлаштування для випускників 2018 р. у Житомирській області


06.11.2017 Інформація щодо працевлаштування для випускників 2018 р. у Херсонській області


06.11.2017 Інформація щодо працевлаштування для випускників 2018 р. у Дніпропетровській області


06.11.2017 Інформація щодо працевлаштування для випускників 2018 р. у Черкаській області


25.10.2017 Зведена інформація про вакантні посади в Рівненської області


12.10.2017 Перелік робочих місць працевлаштування випускників 2018 року


11.10.2017 Лист щодо працевлаштування випускників 2018 року у Миколаївській області16.01.2017 Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам13.01.2017 Порядок призначення і виплати стипендій

Іcторія факультету

Початок підготовки лікарів спеціальності «лікувальна справа» (лікар - лікувальник) і створення лікувально – профілактичного (надалі лікувального, медичного) факультету у Вінницькому національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова пов’язані з 1930 роком коли на базі існуючого у м. Вінниці з 1921 року фармацевтичного інституту було організовано заочний медичний інститут – філію Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти. Набір студентів до інституту, тоді здійснювався з числа осіб, які мали середню медичну освіту.

В 1932 заочний медичний інститут було реорганізовано у вечірній виробничий медичний інститут з підготовкою на двох факультетах – лікувально – профілактичному і педіатричному.

В 1934 році в м. Вінниці організовано стаціонарний медичний інститут з набором студентів на лікувально – профілактичний факультети. Значний внесок в розбудову лікувального факультету внесли його колишні декани професори М.М. Болярський, Я.М. Бритван (декан факультету з 1948 по 1952 роки), В.П. Ципковський (декан факультету з 1952 по 1953 та з 1954 по 1959 роки), П.П. Кулик (декан факультету в 1953 - 1954 роках), доценти М.П. Рудюк (декан факультету з 1959 по 1965 роки), В.А. Корнійчук (декан факультету з 1965 по 1969 роки), А.І. Крат (декан факультету з 1976 по 1991 роки), П.Л. Потолочний (декан факультету з 1991 по 1994 роки. З 1994 по 2011 рік деканом факультету працював доц. П.К. Загниборода. З 2011 року деканом факультету обрано ст.н.с. Ю.Г. Шевчука.

В зв’язку з суттєвими змінами в організації вищої медичної освіти і в практичній охороні здоров’я лікувальний факультет в 1994 році було реорганізовано в медичний факультет з підготовкою на ньому лікарів за спеціальностями: «Лікувальна справа» і «Педіатрія». В подальшому (2001р.) медичний факультет реорганізовано і на його основі створені медичний факультет №1 з підготовкою лікарів за спеціальністю «лікувальна справа» і медичний факультет №2 з підготовкою лікарів за спеціальністю «педіатрія», а з 2003р. за спеціальністю «медична психологія».

Вагомий внесок випускників медичного факультету в розвиток медичної науки і вищої медичної освіти. Фундатором української анестезіології є професор А.І. Трещинський, багато для становлення в Україні нейрохірургії зробив професор Ю.О. Зозуля, плідно в галузі розвитку вищої медичної освіти працює академік В.М. Козаков, значних успіхів в розвитку ортопедії і травматології досягли професори Петро і Віталій Фіщенки.

Свій шлях в науку на перших трьох курсах медичного факультету ВНМУ починав головний нейрохірург МОЗ України академік НАМН України Є. Педаченко – експерт ВАК України з нейрохірургії, почесний член багатьох міжнародних організацій.

Випускник медичного факультету В.Й. Зоря – академік російської академії медико – технічних наук, доктор медичних наук професор, завідувач кафедрою ортопедії і травматології Московської стоматологічної академії став фундатором Пироговської премії для аспірантів ВНМУ, зробив суттєвий внесок в оновлення парадного мундира М.І. Пирогова під час його ребальзамації.

На факультеті з 1961 року започатковано підготовку лікарів з числа іноземних громадян. В університеті різними формами підготовки за 52 роки було охоплено більше 4000 іноземних громадян з 105 зарубіжних країн. В числі випускників факультету з іноземних громадян: начальник військового шпиталю Панами, заступник міністра охорони здоров’я Анголи, керівник великої кардіологічної клініки в м. Чикаго. Багато випускників – іноземців гідно представляють наш університет майже в 100 країнах світу.

На медичному факультеті №1 функціонує 32 кафедри, 84 клінічних курси, викладачі факультету також працюють на 5 загальноуніверситетських кафедрах (філософії та суспільних наук, фізвиховання і ЛФК, іноземних мов; біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики, біологічної та загальної хімії).

Керівництво факультету

1

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

ШЕВЧУК ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

доктор медичних наук, професор

Тел. (0432) 52-03-22, e-mail: med1@vnmu.edu.ua

Шевчук Юрій Григорович у 1990 році закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». З 1990 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної анатомії, в жовтні 1991 року переведений на посаду асистента тієї ж кафедри, як обраний за конкурсом. В листопаді 2002 року переведений на посаду старшого викладача кафедри нормальної анатомії за контрактом. У 2000 року захистив кандидатську дисертацію «Вплив загальної вертикальної вібрації на морфологію серця інтактних, вагітних щурів та їх потомства» у спеціалізованій раді Харківського державного медичного університету. В листопаді 2006 року переведений на посаду старшого наукового співробітника науково-дослідного центру ВНМУ імені М.І. Пирогова згідно Наказу ректора. З 2011 року – декан медичного факультету №1, з погодинним викладанням оперативної хірургії та топографічної анатомії. У 2014 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Параметри ліквороутримуючих структур головного мозку юнаків і дівчат у нормі та при синдромі повторних пароксизмальних станів (комп’ютерно-томографічне дослідження)» у спеціалізованій Вченій Раді при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця м. Київ. Наукові ступені та вчені звання: доктор медичних наук. Є автором 90 наукових праць, 2 навчальних посібників, в тому числі без співавторів – 21 та 5 деклараційних патентів України на корисну модель. У 2017 році Шевчуку Ю.Г. присвоєно вчене звання професора кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні здобутки в професійній діяльності нагороджений Почесними грамотами ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова, за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медичної освіти та науки, високий професіоналізм нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради та нагороджений грамотою Вінницької міської ради за багатолітню сумлінну працю, високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість, активну життєву позицію.

 

                           ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

Смольський Леонід Павлович

кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини

(куратор студентів І курсу)

Тел. (0432) 52-46-98

Народився 21 вересня 1936 року в с. Нова Синявка Старосинявського району Хмельницької області. Закінчив Вінницький державний медичний ін­ститут ім. М.І. Пирогова (1960). Лікар-хірург Глинської лікарні Сумської області, Вінницької міської лікарні № 2 (1960-1961). В.о. асис­тента кафедри анатомії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова (1961-1963). Лікар здоровпункту Старосинявського цукрового заводу Летичівського ра­йону Хмельницької області (1963). Асистент (1963-1976), з 1977 року доцент кафедри анатомії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Заступник декана педіатричного факультету (1977-1980), декан по роботі з іноземними студентами (1980-1985), з 1987 року заступник декана медичного факультету № 1. Кандидат медичних наук (1970). Коло наукових пошуків - порівняльно-анатомічний аспект будови м'язів нижніх кінцівок людини та вплив екстремальних факторів на ре­продуктивні органи. Автор 65 наукових праць, 17 раціоналізаторських пропозицій, співавтор 2 методичних посібників і двотомного підручника для студентів медичних вищих навчальних закладів «Анатомія людини». Заслужений працівник освіти України (2003). Нагороджений значком «Відмінник охорони здоров'я» (1980), медаллю «Ветеран праці» (1988), Почесними грамотами Мі­ністерства охорони здоров'я України.

10

 

 

Скорук Роман Васильович

кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії

(куратор студентів ІІ курсу)

Тел. (0432) 52-46-98

 

 

10

 

Довгань Олександр Вікторович

кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної фізіології

(куратор студентів ІІІ курсу)

Тел. Тел. (0432) 66-09-83


 

 

Пархонюк Валерій Петрович

кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №1

(куратор студентів ІV курсу)

Тел. (0432) 66-09-83

1952 року народження, українець. В 1979 році закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова, був рекомендований Вченою радою інституту на наукову роботу. З вересня 1979 року по червень 1981 року навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю: "внутрішні хвороби". Після закінчення ординатури - асистент кафедри факультетської терапії. В 1988 році захистив кандидатську дисертацію. З лютого 1999 року доцент кафедри факультетської терапії. З 1995 року - заступник декана медичного факультету №1. Нагороджений грамотами Міністерства охорони здоров’я Укураїни, облдержадміністрації та ректорату Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

 

Фуніков Анатолій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії

(куратор студентів V-VI курсу)

Тел. (0432) 53-35-82

1957 року народження, українець. В 1976 році закінчив з відзнакою Вінницьке медичне училище ім. Д.К.Заболотного. З 1976 по 1977 роки працював фельдшером в дитячому хірургічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1977 по 1979 роки проходив строкову службу у ВВ МВД СРСР в м.Києві (оперативний полк). З 1979 по 1985 роки навчався у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова, який закінчив з відзнакою. З 1985 по 1987 роки навчався у клінічній ординатурі при кафедрі хірургії педіатричного факультету ВМІ ім. М.І.Пирогова. З 1987 року асистент кафедри загальної хірургії ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 1993 році захистив кандидатську дисертацію. З 1994 по 1998 роки - депутат Вінницької міської Ради. З 1998 - доцент кафедри загальної хірургії ВДМУ ім. М.І.Пирогова. Заслужений винахідник СРСР (1990). В 2000 році нагороджений грамотою Міністерства охорони здоров’я Укураїни.

                             

                          КАНЦЕЛЯРІЯ ДЕКАНАТУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

  • Мельник Тетяна Едуардівна – старший інспектор, куратор студентів І-ІІ курсу, тел: (0432) 55-39-18
  • Гусак Оксана Борисівна -  старший інспектор, куратор студентів ІІІ-ІV курсу, тел: (0432) 55-39-18
  • Рябоконь Тетяна Олексіївна – інспектор, куратор студентів V-VІ курсу, тел: (0432)55-39-66
  • Томчук Катерина Михайлівна – інспектор факультету, куратор студентів по соц. стипендіях, тел: (0432) 55-39-18
  • Котова Алла Олексіївна – інспектор факультету, тел: (0432) 55-39-18

                               

                           КОМП’ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР ДЕКАНАТУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

                                             Телефон комп’ютерного центру деканату (0432) 66-03-42

  • Кривонос Наталя Анатоліївна – старший інспектор факультету
  • Шеремет Наталія Миколаївна – старший інспектор факультету