Загальна інформація

Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 22 "Охорона здоров'я", зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація» (денна і заочна форми навчання). Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація «магістр фармації», «магістр фармації, промислової фармації» з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

 

Фармації (завідувач проф. Кривов'яз О.В.)

Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)

Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

 

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ЗВО. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення

Положення

Іcторія факультету

В 2000 році ректор університету, академік Національної Академії Медичних Наук України, доктор медичних наук, професор, Герой України – Василь Максимович Мороз ініціював відновлення при Вінницькому державному медичному університеті фармацевтичного факультету. Це диктувалося потребами сучасного життя і  склалося історично, адже в 1921 р. в м. Вінниці був заснований Вінницький фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934 р., а потім він був реорганізований у Вінницький державний медичний інститут.

Фармацевтичний факультет — наймолодший підрозділ університету, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація».

З моменту створення факультету і по теперішній час його очолює  кандидат медичних наук, доцент Володимир Петрович Бобрук, який багато зробив для становлення, матеріально-технічного оснащення факультету та організації навчального процесу. Саме під його керівництвом були сформовані та узагальнені всі необхідні навчально-методичні матеріали для викладання профільних навчальних дисциплін на належному рівні. За його ініціативи  до викладання було залучено висококваліфікованих викладачів. Завдяки його невтомній та наполегливій праці, факультет впевнено посідає гідне місце в рейтингу вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю.

Заступником декана по денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент, к.біол.н. Тетяна Олександрівна Болоховська, з 2012 по 2015 рік – доц., к.фарм.н. Олена Вікторівна Кривов’яз, а з 2015 року призначена доцент, к.фарм.н. Марина Анатоліївна Дученко. Заступником декана з моменту організації заочної форми навчання до червня 2014 року була доцент, к.хім.н. Інна Василівна Михайлова, а з вересня 2014 р. призначена доцент, к.хім.н. Наталя Олександрівна Діденко.

Перший набір студентів було здійснено на спеціальність „Фармація”. Ліцензійний обсяг прийому студентів в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів на контрактних умовах. В 2005 році факультет вітав своїх перших випускників.

У 2002 році фармацевтичний факультет отримав ліцензію на підготовку  фахівців спеціальності „Клінічний провізор” з ліцензованим обсягом 50 чол., в тому числі 5 чол. за державним замовленням.

З 2003 року ВНМУ ім. М.І.Пирогова отримано ліцензію на щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання за спеціальністю «Фармація» з терміном навчання – 4,5 та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Загальна фармація». Це дало змогу випускникам продовжувати вдосконалювати свій професіоналізм,  не від’їжджаючи до інших вузів України та продовжувати свою плідну діяльність в провідних аптечних закладах, на фармацевтичних підприємствах, представництвах фармацевтичних компаній та фармацевтичного бізнесу.

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти, на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

Освітня, методична та наукова діяльність сконцентрована на профільних кафедрах факультету: фармації, фармацевтичної хімії, клінічної фармації та клінічної фармакології. На сьогоднішній день на кафедрі фармації працює 3 професори, доктори наук та 19 кандидатів наук, з них 17 доцентів;  на кафедрі фармацевтичної хімії працює 13 кандидатів наук, з них 12 доцентів.

З дня відкриття факультету студенти навчались на кафедрах медичного факультету, в 2002 році створено кафедру фармації, а в 2004 році – кафедру фармацевтичної хімії, які розміщуються на 5 і 6 поверхах нового навчального корпусу. На кафедрах обладнані навчальні кімнати і лабораторії (площа від 20 до 32 м2) для проведення аудиторних занять з біології, ботаніки, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної, фармацевтичної хімії, фармакогнозії, аптечної технології ліків та ін. Кожна дисципліна має якісне методичне забезпечення, що є результатом високого професійного рівня викладачів кафедр. Факультет має комп’ютерні класи, наукову лабораторію, де студенти залучаються до наукових досліджень, працюють наукові студентські гуртки. Результати досліджень доповідаються на засіданнях гуртків, кращі доповіді виносяться на університетські і міжвузівські студентські науково-практичні конференції.

Одним з основних завдань викладачів є рівень їхньої професійної підготовки в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтерактивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів. Одержані на практичних заняттях знання студенти закріплюють під час проходження виробничих практик в аптечних установах та на фармацевтичних підприємствах Вінницької області та інших регіонах України.

Студенти факультету приймають участь в міжвузівських олімпіадах, де підтверджують свою гарну фахову підготовку. Надзвичайно успішними були виступи студентів факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах за спеціальністю «Фармація». Представники факультету незмінно займають призові місця в особистому та командному заліку.

Студенти факультету демонструють високий рівень теоретичних знань під час складання інтегрованих тестових іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

Діяльність фармацевтичного факультету спрямована на якісну підготовку й проведення освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань. Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання вищої освіти, підготовки  фахівців належного рівня кваліфікації для потреб сучасного суспільства. На фармацевтичному факультеті активно впроваджуються новітні технології в навчальний процес. Так, кафедрами факультету, забезпечено повний доступ до навчальної літератури, використано при цьому різні носії інформації, у тому числі, паперові, електронні (текстовому, аудіо- або відеоформаті, у вигляді РРТ-презентацій, flash-анімації, Веб-ресурсів та ін.), мультимедійні та доступ до Інтернет-ресурсів.

Адміністрацією університету щорічно проводиться закупівля необхідного приладдя, комп’ютерів, лабораторного обладнання, хімічного посуду тощо.

Високі рейтинги університету і престижність наших дипломів, доводить, що не даремно так історично склалося, що на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова було відновлено фармацевтичний факультет.

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.


Тел. +38(0432)553949
e-mail: vbobruk2016@gmail.com


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

 

Тел. +38(0432)553909


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

 

Тел. +38(0432)553909


Канцелярія фармацевтичного факультету


1. Гуменюк Любов Володимирівна - старший інспектор денної форми навчання I – V курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


2. Василик Ольга Василівна - старший інспектор заочної форми навчання I – III курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


4. Тополюк Ольга Михайлівна – інспектор.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.uaСтуденту денної форми навчання

До відома здобувачів!!!

28.08.2021

 

Список здобувачів фармацевтичного факультету

 спеціальність «Фармація, промислова фармація»,

рекомендованих для поселення в гуртожиток

на 2021-2022 н.р.

 

№п/п

ПІБ

Група

І курс

1

Бондаренко Владислав Миколайович

50

2

Бруяка Гліб Андрійович

50

3

Каськова Вікторія Сергіївна

50

4

Лясова Яна Русланівна

51

5

Охріменко  Анастасія Андріївна

51

6

Сахно Аліна Сергіївна

51

7

Свинаренко Ксенія Ігорівна

52

8

Преверенда Владислав Михайлович

53

9

Федорович Іван Русланович

53

10

Бородій Наталія Володимирівна

54

11

Литвинчук Олександр Андрійович

54

12

Ходор Богдан Юрійович

54

13

Толстіков Андрій Андрійович

55

14

Тягун Марія Олександрівна

55

15

Горбань Аліса Вікторівна

56

 

ІІ курс

 

1

Крохмалюк Аліна Олександрівна

50

2

Польова Уляна Олександрівна

50

3

Гапонюк Ольга Петрівна

51

4

Григорак Володимир Віталійович

51

5

Нагайко Дар’я Олександрівна

52

6

Арбуз Євгеній Олександрович

53

7

Громадська Ярослава Віталіївна

53

8

Поліщученко Наталія Вікторівна

53

9

Пустовіт Вікторія Юріївна

54

10

Волкотруб Віра Сергіївна

54

11

Чагарина Олена Юріївна

54

12

Осецька Тетяна Олегівна

55

13

Римар Вікторія Вікторівна

55

ІІІ курс

1

Лазаренко Анастасія Валеріївна         

50

2

Парасунько Ольга Вікторівна

50

3

Порхун Анастасія Віталіївна

51

4

Магдевич Аліна Анатоліївна

54

5

Сковлюк Аліна Михайлівна

54

6

 

 

ІVкурс

 1.  

Берневега Катерина Русланівна

50

 1.  

Ступак Вікторія Вікторівна

50

 1.  

Лащенко Катерина Миколаївна

51

 1.  

Чикотун Олена Миколаївна

51

 1.  

Климчук Вікторія Геннадіївна

52

 1.  

Мартинюк Марина Євгенівна

52

 1.  

Мотовилець Анастасія Сергіївна

52

 1.  

Бондар Юлія Олександрівна

53

 1.  

Ковтун Богдан Борисович

53

 1.  

Хом’яченко Юлія Олексіївна

53

 1.  

Шангрик Софія Миколаївна

54

 1.  

Дацюк Анастасія Сергіївна

55

 1.  

Бойко Анастасія Петрівна

56

 1.  

Кумань Девід Леонідович

56

V курс

1

Лука Микола Петрович

51

2

Бурчак Людмила Вікторівна

52

3

Крохмалюк Віталій Вікторович

52

4

Гарбуз Наталія Анатоліївна

52

5

Недашківський Микола Миколайович

52

6

Нища Ірина Русланівна

52

7

Андрусенко Інна Олександрівна

54

8

Борщенко Анастасія Олександрівна

54

 

 

 

                                                                                     Деканат

 

 

 

 

 

До відома здобувачів І курсу!

25.08.2021

Список здобувачів 1 курсу фармацевтичного факультету

 спеціальність «Фармація, промислова фармація»,

рекомендованих для поселення в гуртожиток

на 2021-2022 н.р.

                                                           

 

№п/п

ПІБ

Група

І курс

1

Бондаренко Владислав Миколайович

50

2

Каськова Вікторія Сергіївна

50

3

Лясова Яна Русланівна

51

4

Свинаренко Ксенія Ігорівна

52

5

Преверенда Владислав Михайлович

53

6

Федорович Іван Русланович

53

7

Бородій Наталія Володимирівна

54

8

Литвинчук Олександр Андрійович

54

9

Толстіков Андрій Андрійович

55

10

Горбань Аліса Вікторівна

56

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Деканат

До відома здобувачів 1 курсу!

18.08.2021

Список здобувачів 1 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання

спеціальність «Фармація, промислова фармація»

І семестр 2021 – 2022 н. р.


                     50 група

 1. Бондар Максим Дмитрович
 2. Бондаренко Владислав Миколайович
 3. Гальчинска Катерина Михайлівна
 4. Бруяка Гліб Андрійович
 5. Довгалюк Ольга Володимирівна – ст.
 6. Каськова Вікторія Сергіївна
 7. Кузнєцова Маргарита Валеріївна 
 8. Мисенко Марія Сергіївна
 9. Плавуцька Вікторія Сергіївна
 10. Яковенчук Анастасія Віталіївна
 11. Ясинецька Анастасія Русланівна

 

                     51 група

 1. Блажієвська Діана Юріївна
 2. Бурлик Анна Іванівна
 3. Жигалівський Глєб Тимофійович
 4. Ковтун Ірина Геннадіївна
 5. Лясова Яна Русланівна
 6. Охріменко Анастасія Андріївна
 7. Сайчук Максим Володимирович
 8. Сахно Аліна Сергіївна
 9. Черниш Юлія Русланівна – ст.
 10. Штельмах Микита Володимирович

                      52 група

 1. Білоус Валерія Олександрівна
 2. Борсук Дмитро Андрійович
 3. Волосожар Анастасія Юріївна
 4. Гнидюк Аліна Віталіївна
 5. Дробнер Семен Ігорович
 6. Жук Тетяна Валеріївна
 7. Кучковський Михайло Олегович – ст.
 8. Музика Ольга Вадимівна
 9. Петрашенко Євгенія Романівна
 10. Свинаренко Ксенія Ігорівна
 11. Худий Максим Олегович

                   53 група

 1. Гордійчук Анастасія Федорівна
 2. Демчук Аліна Дмитрівна
 3. Ісроілова Тетяна Расулівна
 4. Крисін Дмитрій Павлович
 5. Кушнір Єлизавета Вячеславівна
 6. Мигаль Сніжана Володимирівна
 7. Преверенда Владислав Михайлович
 8. Ренгач Анастасія Олександрівна
 9. Рябченко Ольга Юріївна
 10. Федорович Іван Русланович – ст.

 

 

                         54 група

 1. Бондарчук Аліна Володимирівна
 2. Бородій Наталія Володимирівна
 3. Демиденко Яна Вікторівна
 4. Єленич Артем Анатолійович
 5. Литвинчук Олександр Андрійович
 6. Пацарен Віталіна Віталіївна
 7. Савицька Ольга Вікторівна
 8. Семерікова Ангеліна Сергіївна – ст.
 9. Соболевська Софія Богданівна
 10. Ходор Богдан Юрійович
 11. Чорноіваненко Ірина Вікторівна

                       55 група

 1. Григорян Кароліна-Діана Арменівна
 2. Загородна Катерина Сергіївна
 3. Ільчук Дар’я Олександрівна
 4. Кучіна Ганна Ігорівна
 5. Лабунець Дарина Андріївна
 6. Маринюк Дар’я Олександрівна
 7. Огневюк Анна Сергіївна
 8. Рога Вадим Віталійович
 9. Толстіков Андрій Андрійович
 10. Тягун Марія Олександрівна – ст.
 11. Юрковський Денис Васильович

 

 

                     56 група

 1. Безносюк Анастасія Анатоліївна
 2. Горбань Аліса Вікторівна
 3. Гулько Маргарита Русланівна – ст.
 4. Дубова Дар’я Олександрівна
 5. Карпенко Каріна Валентинівна
 6. Крижанівський Дмитро Андрійович
 7. Михайлик Віталій Владиславович
 8. Мудрик Маріамна Олександрівна
 9. Немирівська Тетяна Петрівна
 10. Семенюк Іванна Володимирівна
 11. Чебаненко Марія Віталіївна

 

 

                                                                                                                                                                                  Деканат

До відома здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету.

18.08.2021

29.07.2021

                                                                                                                                             Шановні здобувачі!

 

Повідомляємо, що 18.08.2021 р.  Центром тестування буде проведено повторне та додаткове складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), Етап 1 для спеціальності «Фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для вітчизняних здобувачів денної форми навчання).

Вартість повторного складання відповідно до калькуляції Центра тестування:

-        ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація» Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» - 672,24 грн;

-        ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація»  іспит з англійської мови професійного спрямування (для вітчизняних здобувачів денної форми навчання) – 648,36 грн.

Оплата за повторне складання проводиться на розрахунковий рахунок, за яким здійснюється оплата за навчання.

На повторному складанні, при собі обов’язково мати:

- паспорт;

- квитанції про сплату за повторне складання;

- медичну маску;

- 2 кулькові ручки насиченого чорного кольору.

 

Явка обов’язкова!

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Деканат

Оголошення

29.06.2021

До уваги випускників фармацевтичного факультету 2021 року.

 

Видача дипломів буде проводитись в деканаті 30 червня з 12 години.

До відома здобувачів вищої освіти фармацевтичного факультету!

15.06.2021

Оголошення!

Здобувачі вищої освіти фармацевтичного факультету, які проживають в гуртожитку №3,  повинні обов᾽язково розрахуватися за послуги в термін з 25.06-30.06.2021 р.

 

                                                                                                                              Деканат

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ V КУРСУ

17.05.2021