Загальна інформація

Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 22 "Охорона здоров'я", зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація» (денна і заочна форми навчання). Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація «магістр фармації», «магістр фармації, промислової фармації» з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

 

Фармації (завідувач проф. Кривов'яз О.В.)

Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)

Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

 

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ЗВО. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення


12.12.2022 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc924fRRfGKpZGBx_hR5RUqZ8B6OCs6luP8z_qH5Yk2hvqfCQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcqq3QkNil5NNVbiHvhmH8SNvIMaejiTB5oOGgjtXdSRS-eQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 4 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOgLiivDPrSkDsOy78-iUDBbIb6CDzYuPpp9fu2JHZITyzag/viewform?usp=share_link

Для студентів 5 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIpii_xUy8eBY7xA0Ih81AdiTjbXaw5bZK6WAHHtiokRjqg/viewform?usp=share_link

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!

Положення

Іcторія факультету

В 2000 році ректор університету, академік Національної Академії Медичних Наук України, доктор медичних наук, професор, Герой України – Василь Максимович Мороз ініціював відновлення при Вінницькому державному медичному університеті фармацевтичного факультету. Це диктувалося потребами сучасного життя і  склалося історично, адже в 1921 р. в м. Вінниці був заснований Вінницький фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934 р., а потім він був реорганізований у Вінницький державний медичний інститут.

Фармацевтичний факультет — наймолодший підрозділ університету, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація».

З моменту створення факультету і по теперішній час його очолює  кандидат медичних наук, доцент Володимир Петрович Бобрук, який багато зробив для становлення, матеріально-технічного оснащення факультету та організації навчального процесу. Саме під його керівництвом були сформовані та узагальнені всі необхідні навчально-методичні матеріали для викладання профільних навчальних дисциплін на належному рівні. За його ініціативи  до викладання було залучено висококваліфікованих викладачів. Завдяки його невтомній та наполегливій праці, факультет впевнено посідає гідне місце в рейтингу вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю.

Заступником декана по денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент, к.біол.н. Тетяна Олександрівна Болоховська, з 2012 по 2015 рік – доц., к.фарм.н. Олена Вікторівна Кривов’яз, а з 2015 року призначена доцент, к.фарм.н. Марина Анатоліївна Дученко. Заступником декана з моменту організації заочної форми навчання до червня 2014 року була доцент, к.хім.н. Інна Василівна Михайлова, а з вересня 2014 р. призначена доцент, к.хім.н. Наталя Олександрівна Діденко.

Перший набір студентів було здійснено на спеціальність „Фармація”. Ліцензійний обсяг прийому студентів в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів на контрактних умовах. В 2005 році факультет вітав своїх перших випускників.

У 2002 році фармацевтичний факультет отримав ліцензію на підготовку  фахівців спеціальності „Клінічний провізор” з ліцензованим обсягом 50 чол., в тому числі 5 чол. за державним замовленням.

З 2003 року ВНМУ ім. М.І.Пирогова отримано ліцензію на щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання за спеціальністю «Фармація» з терміном навчання – 4,5 та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Загальна фармація». Це дало змогу випускникам продовжувати вдосконалювати свій професіоналізм,  не від’їжджаючи до інших вузів України та продовжувати свою плідну діяльність в провідних аптечних закладах, на фармацевтичних підприємствах, представництвах фармацевтичних компаній та фармацевтичного бізнесу.

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти, на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

Освітня, методична та наукова діяльність сконцентрована на профільних кафедрах факультету: фармації, фармацевтичної хімії, клінічної фармації та клінічної фармакології. На сьогоднішній день на кафедрі фармації працює 3 професори, доктори наук та 19 кандидатів наук, з них 17 доцентів;  на кафедрі фармацевтичної хімії працює 13 кандидатів наук, з них 12 доцентів.

З дня відкриття факультету студенти навчались на кафедрах медичного факультету, в 2002 році створено кафедру фармації, а в 2004 році – кафедру фармацевтичної хімії, які розміщуються на 5 і 6 поверхах нового навчального корпусу. На кафедрах обладнані навчальні кімнати і лабораторії (площа від 20 до 32 м2) для проведення аудиторних занять з біології, ботаніки, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної, фармацевтичної хімії, фармакогнозії, аптечної технології ліків та ін. Кожна дисципліна має якісне методичне забезпечення, що є результатом високого професійного рівня викладачів кафедр. Факультет має комп’ютерні класи, наукову лабораторію, де студенти залучаються до наукових досліджень, працюють наукові студентські гуртки. Результати досліджень доповідаються на засіданнях гуртків, кращі доповіді виносяться на університетські і міжвузівські студентські науково-практичні конференції.

Одним з основних завдань викладачів є рівень їхньої професійної підготовки в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтерактивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів. Одержані на практичних заняттях знання студенти закріплюють під час проходження виробничих практик в аптечних установах та на фармацевтичних підприємствах Вінницької області та інших регіонах України.

Студенти факультету приймають участь в міжвузівських олімпіадах, де підтверджують свою гарну фахову підготовку. Надзвичайно успішними були виступи студентів факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах за спеціальністю «Фармація». Представники факультету незмінно займають призові місця в особистому та командному заліку.

Студенти факультету демонструють високий рівень теоретичних знань під час складання інтегрованих тестових іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

Діяльність фармацевтичного факультету спрямована на якісну підготовку й проведення освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань. Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання вищої освіти, підготовки  фахівців належного рівня кваліфікації для потреб сучасного суспільства. На фармацевтичному факультеті активно впроваджуються новітні технології в навчальний процес. Так, кафедрами факультету, забезпечено повний доступ до навчальної літератури, використано при цьому різні носії інформації, у тому числі, паперові, електронні (текстовому, аудіо- або відеоформаті, у вигляді РРТ-презентацій, flash-анімації, Веб-ресурсів та ін.), мультимедійні та доступ до Інтернет-ресурсів.

Адміністрацією університету щорічно проводиться закупівля необхідного приладдя, комп’ютерів, лабораторного обладнання, хімічного посуду тощо.

Високі рейтинги університету і престижність наших дипломів, доводить, що не даремно так історично склалося, що на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова було відновлено фармацевтичний факультет.

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.


Тел. +38(0432)553949
e-mail: vbobruk2016@gmail.com


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

 

Тел. +38(0432)553909


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

 

Тел. +38(0432)553909


Канцелярія фармацевтичного факультету


1. Гуменюк Любов Володимирівна - старший інспектор денної форми навчання I – V курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


2. Василик Ольга Василівна - старший інспектор заочної форми навчання I – III курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


4. Тополюк Ольга Михайлівна – інспектор.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.uaСтуденту денної форми навчання

Списки груп на вибіркові дисципліни 1 курс

18.01.2023

 

1 рік навчання

ВК 7   Біоактивність неорганічних сполук

34ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна  - ст

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

52

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

52

 1.  

35ф

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

54

 1.  

s012690@vnmu.edu.ua

Гоца Дар'я Станіславіна

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

54

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович  - ст.

54

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

54

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

54

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

54

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

54

 1.  

 

ВК 6   Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

36ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Евгенівна

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

52

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна - ст

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

52

 1.  

 

 

37ф

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна - ст

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

53

 1.  

38ф

s012710@vnmu.edu.ua

Серветник Артем Дмитрович

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

54

 1.  

s012690@vnmu.edu.ua

Гоца Дар'я Станіславіна

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

54

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович - ст

54

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

54

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

54

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

54

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

54

 1.  

 

ВК 8   Фармацевтична термінологія та основи фармацевтичних розрахунків

39ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

52

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна  - ст

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

52

 1.  

40ф

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

53

 1.  

s012710@vnmu.edu.ua

Серветник Артем Дмитрович

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

54

 1.  

s012690@vnmu.edu.ua

Гоца Дар'я Станіславіна

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

54

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович - ст.

54

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

54

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

54

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

54

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

54

 1.  

 

ВК 11 Основи законодавчого регулювання фармацевтичної промисловості

41ф

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Евгенівна

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

51

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

52

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

54

 1.  

s012690@vnmu.edu.ua

Гоца Дар'я Станіславіна

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

54

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович - ст

54

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

54

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

54

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

54

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

54

 1.  

 

ВК 3   Основи економічних теорії

42ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Евгенівна

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

51

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

52

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

54

 1.  

s012690@vnmu.edu.ua

Гоца Дар'я Станіславіна

54

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович – ст.

54

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

54

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

54

 1.  

 

ВК 5   Основи біоетики та біобезпеки

43ф

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Евгенівна

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

52

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна - ст

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

53

 1.  

s012710@vnmu.edu.ua

Серветник Артем Дмитрович

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

53

 1.  

 

ВК 10 Сучасні проблеми молекулярної біології

44ф

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна - ст

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Евгенівна

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

51

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

53

 1.  

s012710@vnmu.edu.ua

Серветник Артем Дмитрович

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

53

 1.  

 

 

45ф

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

52

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна - ст

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

52

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

54

 1.  

s012690@vnmu.edu.ua

Гоца Дар'я Станіславіна

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

54

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович

54

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

54

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

54

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

54

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

54

 1.  

 

ВК 1   Соціологія та медична соціологія

46ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Евгенівна

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

51

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна - ст

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

53

 1.  

s012710@vnmu.edu.ua

Серветник Артем Дмитрович

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

53

 1.  

 

ВК 12 Основи здорового способу життя

47ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

52

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна - ст

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

52

 1.  

 

48ф

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна  - ст

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

53

 1.  

s012710@vnmu.edu.ua

Серветник Артем Дмитрович

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

53

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

54

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

54

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

54

 1.  

 

 

 

1 рік навчання

ВК 7   Біоактивність неорганічних сполук

34ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна  - ст

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

52

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

52