Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра фармації
Студенту
Історія кафедри

Кафедра фармації створена у 2002 році. З моменту утворення і до лютого 2013 року її очолював доцент Бобрук Володимир Петрович, який багато зробив для наукового та матеріально-технічного обладнання, становлення та організації навчального процесу кафедри та фармацевтичного факультету загалом.

На даний час кафедру фармації ВНМУ очолює кандидат фармацевтичних наук, доцент Кривов'яз Олена Вікторівна.

За декілька років на кафедрі сформувався згуртований колектив кваліфікованих співробітників, який успішно вирішує задачі підготовки спеціалістів – фармацевтів на сучасному рівні.

Одними із перших викладачами були доц. Болоховська Т.О., доц. Азаров О.С., доц. Ющенко Т.І.

 

На теперішній час на кафедрі навчальний процес забезпечують 30 викладачів, серед яких: 1 доктор медичних наук (професор - Германюк Т.А.,), 1 доктор біологічних наук (професор - Родінкова В.В.),  13 кандидатів наук (доц. Бобрук В.П., доц. Кривов’яз О.В., доц. Криклива С.Д.,  доц. Артемчук М.А., доц. Сергєєв С.В., доц. Паламарчук О.В., доц. Баліцька О.П., доц. Коваль В.М., доц. Томашевська Ю.О., доц. Тозюк О.Ю., доц. Івко Т.І., доц. Бобровська О.А., ас. Нурметова І.К.), 4 старших викладача (ст.викл. Гордзієвська Н.А., ст.викл. Благун О.А., ст.викл. Слюсар О.А., ст.викл. Гайдай О.Д.), 11 асистентів (ас. Воронкіна А.С., ас. Дзюбенко С.П., ас. Крамар Г.І., ас. Балинська М.В., ас. Ковальська Л.В., ас. Бондар Л.М., ас. Поліщук Ю.М., ас. Гуцол В.В., ас. Баланчук Т.І., ас. Кременська Л.В., ас. Коваль А.І.).

 

Кадровий склад кафедри відрізняється від інших кафедр тим, що крім науково-педагогічного стажу багато викладачів мають великий досвід практичної діяльності в галузі фармації. Це провізори вищої категорії, завідувачі та заступники завідувачів аптек. Головною задачею кафедри є навчити майбутніх спеціалістів вмінню організовувати роботу аптечних підприємств та їх підрозділів, визначати та реалізовувати різні напрямки їх діяльності з метою забезпечення високого рівня фармацевтичної допомоги населенню.

Викладачі кафедри забезпечують викладання профільних дисциплін.

 

На 1-му курсі - Біологія з основами генетики; курс за вибором "Клітинна біологія"; Ознайомча практика з ОЕФ; Ознайомча практика з фармацевтичного забезпечення населення.

 

На 2-му курсі - Фармацевтична ботаніка; курс за вибором "Сучасні проблеми молекулярної біології"; Польова практика з медичної ботаніки; Польова практика з фармацевтичної ботаніки.

 

На 3-му курсі - Аптечна технологія лікарських засобів; Фармакологія; Технологія лікарських засобів; Організація та економіка у фармації; курс за вибором "Виготовлення ліків в польових умовах"; курс за вибором "Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії"; Пропедевтична практика з АТЛ.

 

На 4-му курсі - Промислова технологія лікарських засобів; Медичне та фармацевтичне товарознавство; Навчальна практика з промислової технології лікарських засобів; Виробнича практика з АТЛ; Виробнича практика з технології лікарських засобів.

 

На 5-му курсі - Малосерійне виробництво готових лікарських засобів; Аналіз фінансовогосподарської діяльності фармацевтичних підприємств; Технологія гомеопатичних лікарських засобів; Виробнича практика з ОЕФ; Виробнича практика зі спеціалізації (технологія ліків).

 

Організація навчального процесу та матеріальна база кафедри відповідають світовим стандартам, а саме розроблена система комп’ютерного навчання на основі базового комп’ютерного класу (12 робочих місць) з можливістю вільного безкоштовного доступу до мережі Internet, лекції та практичні заняття проводяться з використанням навчальних відеофільмів, мультимедійних проекторів, кодограм, та інших навчальних посібників.

 

Однією з основних проблем майбутнього фахівця є рівень його професійної підготовки в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтенсивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів. Одержані на практичних заняттях і семінарах знання студенти закріплюють під час проходження виробничих практик в аптечних установах та фармацевтичних підприємствах Вінницької області та інших областях України.

У процесі виконання лабораторних і практичних занять, а також у позааудиторний час, коли проводиться учбово-дослідницька робота в різних секціях студентського гуртка під керівництвом викладача, студенти оволодівають навичками наукової праці. Результати такої роботи доповідаються на засіданнях студентського наукового гуртка кафедри, а кращі з них висуваються на студентські наукові конференції університету та інших вузів України.

Штат кафедри
Бобрук Володимир Петровичдекан фармацевтичного факультету, доцент,к.мед.н.
З моменту створення факультету і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович.
У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. асистентом кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

Кривов’яз Олена ВікторівнаЗавідувач кафедри, доцент,к.фарм.н.
У 2005 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова та здобула кваліфікацію провізор. З 2005 р. по 2012 р. працювала на посаді асистента кафедри фармації, з 01.04.2012 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва. Є автором понад 90 навчально-методичних робіт, в тому числі п’яти навчально-методичних посібників з аптечної технології лікарських засобів (два – англійською мовою) для студентів фармацевтичного факультету, які схвалено центральною методичною координаційною радою ВНМУ імені М. І. Пирогова.
За період роботи проводила лекції, практичні і семінарські заняття, приймала перевідні та державні випускні іспити, а також проводила консультації з аптечної технології лікарських засобів, з технології лікарських засобів, з технології гомеопатичних лікарських засобів та з курсу «Виготовлення ліків в польових умовах» для іноземних (англійською і російською мовами) та вітчизняних студентів ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання; заняття з навчальної пропедевтичної та виробничої практики з аптечної технології ліків і з технології лікарських засобів, а також з виробничої практики зі спеціалізації із студентами фармацевтичного факультету спеціальностей «фармація» та «клінічна фармація». Займаюсь післядипломною підготовкою провізорів-інтернів із спеціальностей «загальна фармація» та «клінічна фармація», а також проводжу заняття під час проходження передатестаційних циклів та спеціалізації з предмету «Фармацевтична технологія».
За час роботи пройшла цикл підвищення кваліфікації "Сучасна технологія навчання" при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків; спеціалізацію "Організація і управління фармацією" у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, передатестаційний цикл «Організація і управління фармацією» у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова.
З вересня 2011 року є завідувачем навчальної частини кафедри фармації; з вересня 2012 року – заступником декана фармацевтичного факультету.
Є членом Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів університету.

Германюк Тамара Андріївнапрофесор,д.мед.н.
доктор медичних наук, професор, дипломи України, Росії, Кахахстану. Має 16 років клінічного стажу (лікар-кардіолог вищої категорії) і 22 роки науково-педагогічного стажу. Викладає фармакологію (лекції і практичні заняття) українською, російською, англійською мовами. Загальна кількість опублікованих робіт - 162. Науковий керівник НДР кафедри фармації "Фармако-економічні та маркетингові дослідження лікарських засобів" та співкерівник НДР кафедри фармацевтичної хімії та кафедри фармації "Фармакологічні дослідження субстанцій та хімічних речовин, вивчення взаємодії допоміжних речовин та активних інградієнтів".

Родінкова Вікторія Валеріївнапрофесор,д.біол.н.
Закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту у 1996 році. Наразі – доцент кафедри фармації, маю досвід у журналістській діяльності, була учасником програми фонду Сороса та Конгресу США «Відкритий Світ», є головним редактором газети колективу ВНМУ «Молодий медик»

Сергєєв Сергій Валерійовичдоцент,к.мед.н.
Закінчив Вінницький державнй медичний університет, 1997р.. Захистив кандидатську дисертацію за темою "Фармакотерапевтична ефективність вінборону при експериментальних гепатитах" у 2002р.

Артемчук Михайло Андрійовичдоцент,к.мед.н.
Закінчив Військово-медичний факультет при Саратовському медичному інституті, 1989р. На кафедрі фармації працюю з 2010 року. З 1989р. по 2000р. проходив службу на різних посадах військового медика в ЗС. З 2000р. на науково-педагогічних посадах кафедри медицини катастроф та військової медицини ВНМУ. В 2008р. захистив дисертацію на тему «Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу» (експериментальне дослідження) за спеціальністю 14.03.05 «фармакологія», здобув науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фармації. Полковник медичної служби у відставці. Лікар-організатор вищої категорії.

Паламарчук Ольга Всеволодівнадоцент,к.біол.н.
Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1979 році по спеціальності «Біологія», кваліфікація - біолог, викладач біології та хімії (Диплом № 170716). З 1987 року прийнята на посаду асистента кафедри біології Вінницького національного медичного університету. У 2004 році переведена на посаду старшого викладача кафедри фармації за наказом, де і працюю по теперішній час.
Наразі – доцент кафедри фармації. Читаю лекції та веду практичні заняття з предметів: «Біологія з основами генетики» для студентів спеціальності «Фармація»; та «Медична біологія, паразитологія та генетика» для студентів спеціальності «Клінічна фармація» українською і російською мовами.
Зараз є керівником студентського наукового гуртка секції «Біологія», куратор академічних груп вітчизняних та іноземних студентів фармацевтичного факультету.

Криклива Світлана Дмитрівнадоцент,к.біол.н.
Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Коцюбинського, 1993р.
На викладацькій роботі працює з 1995 року. На кафедрі фармації з 2002 року: спочатку на посаді асистента, потім старшого викладача. Викладає предмет «Фармацевтична ботаніка» для студентів другого курсу фармацевтичного факультету. Має понад 40 наукових та навчально- методичних праць.

Баліцька Олеся Павлівнадоцент,к.фарм.н.
Баліцька Олеся Павлівна, у 2006 році закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора. З 2006 по 2010 рік працювала у Вінницькому медичному коледжі ім. Д.К. Заболотного. З 2010 року – на посаді асистента кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Викладаю предмети: «Організація та економіка фармації», «Особливості зовнішньоекономічної діяльності аптечних підприємств», «Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек» для студентів ІІІ, IV, V курсів очної форми навчання, та для студентів ІV, V курсу заочної форми навчання українською, російською та англійською мовами.

Коваль Василь Миколайовичдоцент,к.фарм.н.
У 2007 році закінчив з відзнакою фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Фармація» та здобув кваліфікацію провізора.

Томашевська Юлія Олександрівнадоцент,к.фарм.н.
Томашевська Юлія Олександрівна у 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. З 2007 р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри фармації. У 2011 році запланувала кандидатську дисертацію на тему «Експериментальне вивчення фармакологічної дії комбінованого рослинного засобу «Фітовенол» за спеціальністю «14.03.05. - фармакологія».

Тозюк Олена Юріївнадоцент,к.фарм.н.
У 2010 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та отримала кваліфікацію провізора. З 2011 р. працюю на посаді асистента кафедри фармації.
За період роботи проводила лекційні, практичні та семінарські заняття з предметів «Аптечна технологія лікарських засобів», «Технологія гомеопатичних лікарських засобів», «Виробнича практика з аптечної технології лікарських засобів», «Пропедевтична практика з аптечної технології лікарських засобів» та курсу за вибором «Технологія лікарських засобів у польових умовах та організація фармацевтичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайних ситуацій» для вітчизняних та іноземних студентів ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форми навчання українською та російською мовами. Займаюсь післядипломною підготовкою провізорів-інтернів та клінічних провізорів.
У співавторстві з колективом кафедри розроблено та опубліковано 2 навчальних посібника, затверджених Вченою радою ВНМУ ім. М. І. Пирогова та 47 методичних рекомендацій.
Щорічно приймаю участь у розробці завдань та підготовці студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «фармація». Керую науковою роботою студентів. У 2015 та 2016 рр. підготовлені мною студенти займали призові місця у науково-практичній конференції «Перший крок в науку».
За час роботи пройшла курси підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної майстерності» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

Бобровська Олена Анатоліївнадоцент,к.біол.н.
Закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського з відзнакою у 2006 р.. З 2002 року почала працювати у ВДМУ ім. М.І Пирогова, з 2003р. на кафедрі фармації, старшим лаборантом. З 2011 р. працює на кафедрі асистентом з предмету фармацевтична ботаніка.

Івко Тетяна Іванівнадоцент,к.фарм.н.
У 2008 р. закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора. З 2010 р. працюю на посаді асистента кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Викладаю предмет «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» ІV-V курсів очної та заочної форм навчання англійською, українською та російською мовами.

Гордзієвська Неоніла Андріївнастарший викладач,
У 1973 році закінчила Львівський державний медичний інститут імені Данила Галицького, фармацевтичний факультет. Практичний досвід роботи здобувала на різних посадах: провізора–технолога, заступника завідуючого аптеки та завідувач аптеки. Провізор – організатор вищої категорії. З 2003 року працює на кафедрі фармації фармацевтичного факультету ВНМУ імені М. І. Пирогова старшим викладачем. Займається науковою та навчально–методичною роботою. Автор та співавтором більше 40 наукових праць, в тому числі 4 патентів на винахід.

Слюсар Оксана Андріївнастарший викладач,
Свою професійну діяльність у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова розпочала у вересні 2003 року. Має середню спеціальну і вищу (фармацевтичну) освіту. У 1994 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище і в 1999 р. Запорізький державний медичний університет, спеціальність „Фармація”, кваліфікація „Провізор” і отримала дипломи з відзнакою. На кафедрі фармації працювала спочатку на посаді асистента-стажиста, з 2005 році переведена на посаду асистента, а з 2012 року – старшим викладачем як обрана за конкурсом по трудовому строковому договору. Викладає наступні дисципліни: «Аптечна технологія ліків» та «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» для студентів спеціальності «Фармація»; «Технологія лікарських засобів» та «Виготовлення ліків в польових умовах» для студентів спеціальності «Клінічна фармація» українською і російською мовами. Читає лекції, проводить практичні та підсумкові заняття, а також консультації, пропедевтичну навчальну з АТЛ, виробничу практику з АТЛ та ТЛЗ, виробничу практику (спеціалізацію) з технології ліків для іноземних та вітчизняних студентів 3 – 5 курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання з вказаних дисциплін. Щорічно готує студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2», наукових студентських конференцій та Всеукраїнських студентських олімпіад. Систематично підвищує свій викладацький рівень, приймає участь у навчально-методичних нарадах. У 2005 та 2012 роках пройшла курси підвищення кваліфікації. На кафедрі є відповідальною за проведення навчальних практик на фармацевтичному факультеті.

Благун Оксана Дмитрівнастарший викладач,
У 1982 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище. У 1990 році - Пермський фармацевтичний інститут. Практичний досвід роботи здобувала у ЦРА № 6 м. Вінниці на різних посадах. З 1990 по 2004 р. працювала на посаді завідувача аптеки № 12 м. Вінниці. Є провізором вищої категорії. З 2004 року працює на кафедрі фармації Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Гайдай Ольга Дорофеївнастарший викладач,
У 1979 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище. 1979-1982 рр.. працювала завідувачем аптеки №100 Погребищенського району, Вінницької області. У 1987 році закінчила Львівський медичний інститут, фармацевтичний факультет. Після закінчення працювала у ЦРА №6 м. Вінниці на різних посадах. З 2006 року працюю у Вінницькому національному університеті імені М.І. Пирогова на кафедрі фармації.

Семененко Оксана Миколаївнаасистент,к.мед.н.
У 2002р. закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобула кваліфікацію «лікаря». З 2004р. працює на посаді асистента кафедри фармації, викладає предмет «Фармакологія» для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету. Захистила дисертацію на тему «Вплив HAES-LX-5% на процеси енергетичного метаболізму і вільнорадикального окислення в нирках в ранній період опікової хвороби» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

Щерба Ірина Каримівнаасистент,к.біол.н.
У 2006 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського та здобула кваліфікацію «Методика викладання в середній школі. Вчитель географії та біології». З 2006 р. по 2010 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармації, з вересня 2010 р. на посаді асистента цієї ж кафедри. У 2006-2010 рр. займалась науковою діяльністю та написанням кандидатської дисертації. Є автором та співавтором 8 навчально-методичних розробок для студентів фармацевтичного факультету, які схвалено методичною радою фармацевтичного факультету ВНМУ імені М. І. Пирогова.
За період роботи проводила лекції, практичні і семінарські заняття, приймала заліки, а також проводила консультації з «Біології з основами генетики», «Медичної паразитології та генетики» та з курсу за вибором «Сучасні проблеми молекулярної біології» для іноземних (англійською мовою) та вітчизняних студентів І-ІІ курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання.

Кременська Лілія Вікторівнаасистент,
Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2004р. На кафедрі фармації з 2006 року. Викладає предмет «Фармацевтична ботаніка» для студентів другого курсу фармацевтичного факультету. Працює над дисертаційною роботою на тему «Зв'язок пилкування дерев’янистої флори м. Вінниці з факторами довкілля та полінозами».

Воронкіна Альона Сергіївнаасистент,
У 2008 р. закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація». З 2007 по 2012 роки працювала в аптеці на посадах фармацевта, провізора та завідувача аптечного пункту. У 2011 році закінчила факультет післядипломної освіти Вінницького національного технічного університету та отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» з присвоєнням кваліфікації «менеджер-економіст». З 2010 р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри фармації. У 2011 році пройшла атестацію з англійської мови та отримала право викладати англійською мовою. Викладає предмети «Аптечна технологія ліків», «Технологія лікарських засобів», «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» для іноземних та вітчизняних студентів ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання українською, російською та англійською мовами. Проводить післядипломну підготовку провізорів-інтернів із спеціальностей «загальна фармація» та «клінічна фармація» з предмету «Фармацевтична технологія». Є куратором студентського наукового гуртка.

Крамар Ганна Іванівнаасистент,
Юрченко Ганна Іванівна у 2010 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. З 2010 р. по 2011 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармації, з 2011 р. переведена на посаду асистента тієї ж кафедри, де працює й по теперішній час. Викладає предмет «Аптечна технологія ліків» та «Технологія лікарських засобів» для іноземних та вітчизняних студентів III-V курсів фармацевтичного факультету денної та заочної форм навчання англійською, російською та українською мовами.

Балинська Марина Володимирівнаасистент,
Закінчила фармацевтичний факультет з відзнакою за спеціальністю «Фармація» Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в 2011 р. і отримала кваліфікацію «Провізор». В цьому ж році згідно розподілу МОЗ України була направлена на роботу на кафедру фармації університету на посаду старшого лаборанта. У 2012 році була призначена наказом ректора університету на посаду асистента цієї ж кафедри. Проводжу практичні заняття у студентів 3-4 курсів фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація» з предметів «Організація та економіка фармації» та «Особливості зовнішньої економічної діяльності».

Ковальська Лілія Володимирівнаасистент,
В 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю фармація. В 2009−2010 роках пройшла інтернатуру за фахом. З вересня 2010 року працюю асистентом кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Бондар Лідія Матвіївнаасистент,
У 1977 р. закінчила фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора. Працювала у Вінницькому обласному аптечному управлінні на посаді провідного спеціаліста торгового відділу та провізора-аналітика контрольно-аналітичної лабораторії. З 1985 по 2005р. займала посаду завідуючої аптеки №2 ВАТ «ФАРМАЦІЯ», з 2005 по 2011р. – завідуюча аптеки №3 МКП «Вінницька міська аптека». З 2006 працюю на посаді асистента кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Провізор вищої категорії зі спеціальності «Організація і управління фармацією». Викладаю предмет «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» ІV-V курсів очної та заочної форм навчання українською та російською мовами.

Поліщук Юлія Миколаївнаасистент,
В 2012 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю фармація. В 2012−2013 роках пройшла інтернатуру за фахом. З 03 вересня 2012 року працюю асистентом кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Гуцол Вікторія Володимирівнаасистент,
В 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. І.М. Пирогова - за спеціальністю фармація. В 2011−2012 роках пройшла інтернатуру за фахом. З 2012 року працюю асистентом кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова. В 1995 році закінчила Гайсинське медичне училище за спеціальністю « Лікувальна справа». З 1995 по 2012 роки працювала в Державні санітарно - епідеміологічні службі м. Вінниця в протиепідемічному відділі.

Коваль Алла Іванівнаасистент,
Коваль Алла Іванівна, у 2012 році закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора. З 2012 працюю на посаді асистента кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Викладаю предмети: «Організація та економіка фармації», «Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек», «Виробнича практика з ОЕФ» для студентів ІІІ, IV, V курсів очної форми навчання, та для студентів ІV, V курсу заочної форми навчання українською та російською мовами.

Іщенко Яна Віталіївнаасистент ,
У 2013 році з відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова. З 2013 по 2014 рік працювала старшим лаборантом кафедри фармації. З вересня 2014 року переведена на посаду асистента. Викладаю предмети « Промислова технологія ліків», «Малосерійне виробництво ГЛЗ», «Навчальна практика з промислової технології ліків», «Парфумерно-косметичні засоби», «Засоби лікувальної косметики» та «Технологія парфумерно0косметичних засобів» у студентів IV, V VI курсів денної та заочної форми навчання українською, російською та англійською мовами.

Баланчук Тетяна Іванівнаасистент,
У 2005 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова та здобула кваліфікацію провізор. З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри фармації. Викладає наступні дисципліни: «Фармакологія», «Підготовка фармацевтичного представника», «Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії» для студентів спеціальності «Фармація» і «Клінічна фармація» денної та заочної форм навчання, українською і російською мовами. За час роботи пройшла цикл підвищення кваліфікації викладачів "Основи психолого- педагогічної підготовки" при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків та передатестаційний цикл зі спеціальності «Загальна фармація». Є автором та співавтором більше 20 наукових праць. Щорічно виступає на науково-практичних конференціях і конгресах з міжнародною участю.

Новини
Фотозвіт про проведення засідання секції
07.04.2016
Результати засідання секції "Фармація" XIІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2016» від 07.04.2016 р.
07.04.2016
План роботи студентського наукового гуртка кафедри фармації на 1 семестр 2015-2016 н.р.
23.09.2015
План роботи студентського наукового гуртка кафедри фармації на 1 семестр 2015-2016 н.р.
23.09.2015
План роботи студентського наукового гуртка кафедри фармації на 1 семестр 2015-2016 н.р.
23.09.2015
XII Міжнародна студентська наукова конференція
18.11.2014
Для студентів заочної форми навчання ІІ курс
21.10.2013
План роботи студентського наукового гуртка кафедри фармації на 1 семестр 2013-2014 н.р.
17.09.2013
Про участь студентів-переможців І (вузівського) туру студентської олімпіади у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади
12.04.2013
Список переможців X Міжнародної наукової конференції студентів «Перший крок в науку - 2013»
11.04.2013
Результати першого (вузівського) туру студентської олімпіади
11.04.2013
Наукова конференція студентів
02.04.2013
Всеукраїнська студентська олімпіада
28.03.2013
ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Фармація" 2013
28.03.2013
Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2013-2014н.р.

 

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР  

Строки виконання НДР (рік початку і закінчення) 

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна). 

1.

Аеробіологічний моніторинг як підгрунтя розробки алергопрогнозів для профілактики сезонної алергії у населення;

0112U003477;

4 (прикладна),

Фінансування  ініціативне;

Шифр 14.02.01 – гігієна та професійна патологія;

Керівник: ВНМУ ім. М.І. Пирогова

доц. Родінкова В.В.

Відповідальні виконавці: Проф. Сергета І.В., ас. Кременська Л.В., ас. Мазур О.І.

Співвиконавці: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології НАМНУ ім.. Марзєєва», лабораторія гігієни атмосферного повітря та оцінок ризику

2012-2016

К-кість статей і тез 21.

Встановлено систему алергопрогнозування через Інтернет та засоби масової інформації у Вінниці, створено базу референтних зразків алергенної фори України, удосконалюється методика відтворення траєкторії руху алергенного пилку у повітрі. Результати дослідження впроваджені у практику МКЛ №1 м. Вінниці

Ефективність (медична, соціальна, економічна):

Медична: постійно проводиться профілактична просвітницька робота серед населення через засоби масової інформації (Інтернет, радіо, телебачення) щодо ризику виникнення симптомів сезонної алергії та способів їх профілактики, що запобігає виникненню ускладнень сезонної алергії.

Соціальна: Соціальним ефектом від розробки є введення у практику української системи охорони здоров’я безкоштовного соціального сервісу «Щотижневий алергопрогноз», який покращує інформування населення та наближує Україну до світових стандартів профілактики сезонних алергічних захворювань.

Економічна: кумулятивний економічний ефект полягає у зменшенні витрат, як населення, так і системи охорони здоров’я у цілому на лікування та соціальне забезпечення хворих з симптомами сезонної алергії та їх ускладненнями, запобігання виникнення цих ускладнень.

2.

Фармакоекономічні та маркетингові дослідження лікарських засобів;

0109V003605;

4 (прикладная);

Шифр 15.00.01 спеціальність - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація;

Керівник: ВНМУ ім. М.І. Пирогова

проф. Германюк Т.А.

Відповідальні виконавці:

ВНМУ ім. М.І.Пирогова ас. Івко Т.І.

2008-2014

К-кість статей і тез – 6.

1. Досліджено ринок ПЦЛЗ, проаналізовано  1000  історій хвороб і листів призначень хворих на ЦД 2 типу.

2. Освоєно методики ФЕ аналізу.

3. Розроблено анкету соціологічного опитування і освоєно методику соціологічного опитування.

4. За даною темою опрацьовано 300 джерел, серед яких 200 – вітчизняних та 100 – іноземних.

5. Засвоєно методики фармакоекономічного аналізу витрати-ефективність, інкрементального аналізу.

6. За час роботи на кафедрі фармації мною надруковано 2 статті в фахових журналах «Ліки України» та «Український біофармацевтичний журнал» 4 тези по темі наукового дослідження надруковано.

Ефективність (медична, соціальна, економічна):

Медична: результати дослідження будуть основою для удосконалення  національного формулярного переліку лікарських засобів та стандартів фармакотерапії ЦД 2 типу.

Соціальна: виявляється в підвищенні життєвого рівня людей, розвитку охорони здоров'я, культури, науки і освіти, поліпшенні надання умов допомоги населенню,

Економічна: виражена у вартісних вимірах показниками економії в суспільстві, сфері послуг, які отримано від використання результатів НДР.

3.

Синтез, будова, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової кислоти"

4 (прикладна)

0103U000475

шифр: 15.00.02

спеціальність - "фармацевтична хімія та фармакогнозія

Керівник:

доктор хімічних наук, професор кафедри фармацевтичної хімії НФаУ І.В. Українець

Відповідальні виконавці:

ВНМУ ім.М.І.Пирогова ас. Дзюбенко С.П.

2012 – 2015 рр.

К-кість: статей і тез – 4.

1.Огляд літературних джерел за темою дисертації, зареферовано 120 джерел іноземної літератури і 30 вітчизняної.

2. Синтезовано та вивчено хімічні властивості метилового естеру 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової кислоти.

3. Синтезовано 166 нових сполук N-R-амідів 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової кислоти

4.Визначена та  підтвердженна будова синтезованих сполук.

5. Складено кандидатський іспит з філософії та англійської мови.

6. Надруковано 1 стаття у закордонному журналі « Химия гетероциклических соединений», Латвія та  3 тези по темі наукового дослідження.

Ефективність (медична, соціальна, економічна):

Медична: Синтез нової групи біологічно активних речовин з анальгетичною дією.

Соціальна: Вперше серед синтезованих похідних будуть визначені сполуки, найбільш перспективні для подальших досліджень з метою створення на їх основі нових лікарських засобів з анальгезуючою та протизапальною діями, які покращують якість життя хворих з хронічним больовим синдромом.

Економічна: Результати проведення досліджень дозволять розробити, науково обґрунтувати та впровадити в практичну роботу нові, менш коштовні методи синтезу сполук з анальгезуючою та протизапальною діями.

 

 

Перелік НДР, що плануються виконуватися на кафедрі у 2014 році:

№ з/п

№ держреєстрації

Код бюджетної програми, характер НДР

Назва НДР

Строки виконання

Керівник НДР, підрозділ що виконує НДР

Обсяг бюджет-ного фінансування на 2014 рік

Отримані результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження, наукові праці, видання дисертації, форуми тощо

1.

0112U003477

-

4 (прикладна)

Аеробіологічний моніторинг як підгрунтя розробки алергопрогнозів для профілактики сезонної алергії у населення

2012-2016

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, доц. Родінкова В.В.

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра фармації

-

Встановлено систему алергопрогнозування через Інтернет та засоби масової інформації у Вінниці, створено базу референтних зразків алергенної фори України, удосконалюється методика відтворення траєкторії руху алерген-ного пилку у повітрі. Результати дослідження впроваджені у практику МКЛ №1 м. Вінниці

К-кість статей і тез 21.

Можливий вплив на показники здоров'я населення:

постійно проводиться профілактична просвітницька робота серед населення через засоби масової інформації (Інтернет, радіо, телебачення) щодо ризику виникнення симптомів сезонної алергії та способів їх профілактики, що запобігає виникненню ускладнень сезонної алергії. Соціальним ефектом від розробки є введення у практику української системи охорони здоров’я безкоштовного соціального сервісу «Щотижневий алергопрогноз», який покращує інформування населення та наближує Україну до світових стандартів профілактики сезонних алергічних захворювань.

Очікуваний економічний ефект від впровадження: кумулятивний економічний ефект полягає у зменшенні витрат, як населення, так і системи охорони здоров’я у цілому на лікування та соціальне забезпечення хворих з симптомами сезонної алергії та їх ускладненнями, запобігання виникнення цих ускладнень.

2.

0109V003605

-

4 (прикладна)

Фармакоекономічні та маркетингові дослідження лікарських засобів

2008-2014

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, проф. Германюк Т.А.

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра фармації

 

1. Досліджено ринок ПЦЛЗ, проаналізовано  1000  історій хвороб і листів призначень хворих на ЦД 2 типу.

2. Освоєно методики ФЕ аналізу.

3. Розроблено анкету соціологічного опитування і освоєно методику соціологічного опитування.

4. За даною темою опрацьовано 300 джерел, серед яких 200 – вітчизняних та 100 – іноземних.

5. Засвоєно методики фармакоекономічного аналізу витрати-ефективність, інкрементального аналізу.

6. За час роботи на кафедрі фармації мною надруковано 2 статті в фахових журналах «Ліки України» та «Український біофармацевтичний журнал» 4 тези по темі наукового дослідження надруковано.

К-кість статей і тез – 6.

Можливий вплив на показники здоров'я населення:

результати дослідження будуть основою для удосконалення  національного формулярного переліку лікарських засобів та стандартів фармакотерапії ЦД 2 типу. Результатами дослідження може бути підвищення життєвого рівня людей, розвитку охорони здоров'я, культури, науки і освіти, поліпшенні надання умов допомоги населенню.

Очікуваний економічний ефект від впровадження: виражений у вартісних вимірах показниками економії в суспільстві, сфері послуг, які отримано від використання результатів НДР.

3.

0103U000475

 

-

4 (прикладна)

Синтез, будова, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової кислоти"

2012 – 2015 рр.

доктор хімічних наук, професор кафедри фармацевтичної хімії НФаУ І.В. Українець

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра фармації

 

1.Огляд літературних джерел за темою дисертації, зареферовано 120 джерел іноземної літератури і 30 вітчизняної.

2. Синтезовано та вивчено хімічні властивості метилового естеру 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової кислоти.

3. Синтезовано 166 нових сполук N-R-амідів 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової кислоти

4.Визначена та  підтвердженна будова синтезованих сполук.

5. Складено кандидатський іспит з філософії та англійської мови.

6. Надруковано 1 стаття у закордонному журналі « Химия гетероциклических соединений», Латвія та  3 тези по темі наукового дослідження.

К-кість: статей і тез – 4.

Можливий вплив на показники здоров'я населення: 

Серед синтезованих похідних будуть визначені сполуки, найбільш перспективні для подальших досліджень з метою створення на їх основі нових лікарських засобів з анальгезуючою та протизапальною діями, які покращують якість життя хворих з хронічним больовим синдромом.

Очікуваний економічний ефект від впровадження: Результати проведення досліджень дозволять розробити, науково обґрунтувати та впровадити в практичну роботу нові, менш коштовні методи синтезу сполук з анальгезуючою та протизапальною діями.

 

Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2013-2014н.р.

На кафедрі фармації продовжується виконання теми «Аеробіологічний моніторинг як підгрунтя розробки алергопрогнозів для профілактики сезонної алергії у населення». Створено бази даних мікрооб'єктів біологічного забруднення атмосфери; досліджено склад проб аеробіологічних спостережень в різних областях України, що дає змогу створити інфраструктуру аеробіологічних досліджень в Україні. Проаналізовано наукову літературу та патентну інформацію за темою наукової роботи. Освоєно техніку мікроскопування і підрахунку кількості пилкових зерен в кубометрі повітря. Проведено порівняння інтенсивності пилкування дерев у Вінниці із кліматичними та геофізичними факторами навколишнього середовища. Встановлено систему алергопрогнозування через Інтернет та засоби масової інформації у Вінниці, проводиться постійне інформування населення щодо ризику виникнення алергенних ситуацій, надруковано статей і тез у кількості 21, створено базу референтних зразків алергенної флори та спор грибів України, удосконалюється методика відтворення траєкторії руху алергенного пилку у повітрі за допомогою системи SILAM, проводиться постійне співробітництво з австрійськими, фінськими, латвійськими та польськими вченими. Результати дослідження впроваджені у практику МКЛ №1 м. Вінниці.

На кафедрі фармації продовжується виконання теми «Фармакоекономічні та маркетингові дослідження лікарських засобів». Досліджено ринок ПЦЛЗ, проаналізовано 1000 історій хвороб і листів призначень хворих на ЦД 2 типу. Освоєно методики ФЕ аналізу. Розроблено анкету соціологічного опитування і освоєно методику соціологічного опитування. За даною темою опрацьовано 300 джерел, серед яких 200 – вітчизняних та 100 – іноземних. Засвоєно методики фармакоекономічного аналізу витрати-ефективність, інкрементального аналізу. За час роботи на кафедрі фармації мною надруковано 2 статті в фахових журналах «Ліки України» та «Український біофармацевтичний журнал» 4 тези по темі наукового дослідження надруковано.

На кафедрі фармації продовжується виконання теми «Синтез, будова, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової кислоти». Згідно календарного плану дисертаційної роботи було виконано: Огляд літературних джерел за темою дисертації. Зареферовано 120 джерел іноземної літератури і 30 вітчизняної. Синтезовано та вивчено хімічні властивості метилового естеру 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової кислоти. Синтезовано 166 нових сполук N-R-амідів 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової кислоти. Визначена та підтвердженна будова синтезованих сполук. Складено кандидатський іспит з філософії та англійської мови. Надруковано 1 стаття у закордонному журналі « Химия гетероциклических соединений», Латвія та 3 тези по темі наукового дослідження.

На кафедрі в даний час виконується вісім кандидатських робіт, три з яких є фрагментами НДР інших вузів України: НМАПО м. Київ, НФаУ, три – фрагменти НДР кафедри фармації ВНМУ ім. М.І.Пирогова, дві - фрагменти НДР кафедри фармакології ВНМУ ім. М.І.Пирогова; одна – докторська робота – НДР кафедри фармації ВНМУ ім. М.І.Пирогова. В межах виконання наукових робіт кафедра фармації має договори про наукове співробітництво з НФаУ м. Харків, НМАПО м. Київ. Для виконання тем активно залучені студенти фармацевтичного факультету.

Кафедра фармації має грант Європейського Аеробіолоігчного Товариства на встановлення факту транспорту пилку амброзії до Вінниці із південних районів області за допомогою системи комп’ютерного моделювання СІЛАМ (SILAM).

 

Перелік захищених у 2013-2014 навчальному році дисертаційних робіт:

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

1.

Томашевська

Юлія

Олександрівна

Експериментальне вивчення фармакологічної дії комбінованого рослинного засобу «Фітовенол»

2011-2014рр.

Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

 

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

(повністю)

Назва теми

Терміни виконання за планом

Дата затвердження теми (дата, № протоколу засідання ради університету)

Дата затвердження теми проблемною комісією

Науковий консультант

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1

Родінкова

Вікторія

Валеріївна

докторська дисертація: «Наукове обґрунтування комплексної системи моніторингу, прогнозування та профілактики впливу алергенних чинників біологічного походження на стан здоров’я міського населення України»

2011-2014рр.

Науково-методична рада ВНМУ ім. М.І.Пирогова прот. № 1

від 18.10.2010р.

 

Затвердження теми докторської дисертації засіданням вченої Ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова витяг з протоколу №6 від 31.03.2011р.

Затвердження теми ПК «Гігієна навколишнього середовища» МОЗ та НАМН України прот. № 1.02/803

Від 23.02.2011р.

(м. Київ)

проф. Сергета І.В.

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

2

Кременська

Лілія

Вікторівна

Комплексна оцінка характеру пилкування дерев’янистої флори у м. Вінниці протягом 1999-2011 років у контексті прогнозування виникнення полінозів серед населення

2011-2014рр.

Науково-методична рада ВНМУ ім. М.І.Пирогова  від 28.03.2011р. протокол № 5

 

Затвердження теми докторської дисертації засіданням вченої Ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова витяг з протоколу № 2 від 14.02.2013р.

Затвердження теми ПК "Екологія" МОН України прот. № 12 від 28.05.2012р.

(м. Київ)

доц. Родінкова В.В.

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

03.00.16 – екологія

3

Григорук

Юлія

Миколаївна

Раціональне використання, підготовка, розміщення та професійна орієнтація фармацевтичних кадрів

2010-2013рр.

Затвердження теми дисертації засіданням співробітників кафедри організації і економіки фармації НМАПО ім. П. Л. Шупика прот. №8 від 21.10.2011р.

Затвердження теми ПК "Фармація" МОЗ та АМН України прот. №72 від 2.12.2011р.

проф. Пономаренко М.С.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

м. Київ

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

4

Тозюк

Олена

Юріївна

Пошук та вивчення речовин, спроможних підвищувати фізичну витривалість організму, серед нових похідних тетразоло[1,5-с]хіназоліну (експериментальне дослідження)

січень 2012р. – грудень 2015р.

Науково-методична рада ВНМУ ім. М.І.Пирогова  від 21.05.2012р. протокол № 5

 

Затвердження теми дисертації засіданням вченої Ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова витяг з протоколу № 3 від 18.05.2013р.

Затвердження теми ПК "Фармація" МОЗ та АМН України прот. №751 від 28.11.2012р.

д.мед.н., проф. Степанюк Г.І.

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

14.03.05 – фармакологія

5

Івко

Тетяна

Іванівна

Оптимізація лікарського забезпечення хворих на цукровий діабет 2 типу на основі маркетингових і фармакоекономічних досліджень

2012-2015рр.

Науково-методична рада ВНМУ ім. М.І.Пирогова прот. №9  від 21.05.2012р.

 

Затвердження теми дисертації засіданням вченої Ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова витяг з протоколу № 1 від 08.11.2012р.

Затвердження теми ПК "Фармація" МОЗ та АМН України прот. №76 від 20.06.2012р.

д.мед.н., проф. Германюк Т.А.

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

6

Дзюбенко Сергій

Петрович

«Синтез, будова, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1H-2λ6,1-бензтіазин-3-карбонової кислоти»

2012 – 2015 рр.

Науково-методична рада ВНМУ ім. М.І.Пирогова  від 26.11.2012р.

Затвердження теми дисертації засіданням вченої Ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова витяг з протоколу № 2 від 14.02.2013р.

Затвердження теми ПК "Фармація" МОЗ та АМН України прот. №78 від 19.12.2012р.

д.хім.н., проф. каф. фармацевтичної хімії Національний фармацевтичний університет м. Харків

Українець І.В.

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

7

Воронкіна Альона Сергіївна

«Розробка складу і технології м’якого лікарського засобу на основі глюкозаміну, метронідазолу та хлоргексидину для стоматології»

2013-2016рр.

Затвердження теми дисертації засіданням вченої Ради НМАПО ім. П.Л.Шупика витяг з протоколу № 7 від 11.09.2013р.

Затвердження теми ПК "Фармація" МОЗ та НАМН України прот. №81 від 19.06.2013р.

Д.фарм.н., проф. Давтян Л.Л., м. Київ

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

8

Юрченко Анна Іванівна

«Пошук речовин з анальгетичною дією в ряду похідних 4-оксо (аміно-) хіназоліну (експериментальне дослідження)»

2012-2016рр.

Науково-методична рада ВНМУ ім. М.І.Пирогова  від 17.12.2012р. протокол № 4

 

Затвердження теми дисертації засіданням вченої Ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова витяг з протоколу № 4 від 13.06.2013р.

Затвердження теми ПК "Фармація" МОЗ та АМН України прот. №390 від 29.05.2013р.

д.мед.н., проф. Степанюк Г.І.

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

14.03.05-фармакологія

 

 

До основних задач, що стояли перед кафедрою фармації у 2013-2014 навчальному році, були:

 1. Розробка та удосконалення нових лекцій та підготовка до проведення занять з навчальних дисциплін: медична біологія, фармацевтична ботаніка, фармакологія, аптечна технологія лікарських засобів, технологія ліків промислового виробництва, організація та економіка фармації, фармацевтичне і медичне товарознавство для студентів І-V курсів українською, російською та англійською мовою згідно профільних навчальних програм.
 2. Розробка робочих програм та тематичних планів лекцій, практичних занять й самостійної роботи з усіх дисциплін кафедри фармації для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальностей «фармація» та «клінічна фармація» згідно вимог кредитно-модульної системи.
 3. Розробка завдань для проведення підсумкового модульного контролю з дисциплін кафедри фармації для студентів ІV курсу та оновлення таких завдань для студентів І-ІIІ курсів.
 4. Підготовка, а також доповнення та оновлення білетів до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту з предметів: «Аптечна і заводська технологія ліків» та «Організація і економіка фармації» для студентів денної та заочної форми навчання.
 5. Підготовка до комплексного практично-орієнтованого іспиту для провізорів-інтернів 2013-2014 н.р. з предметів: фармацевтична технологія, фармакологія, організація, управління та економіка фармації.
 6. Доповнення і оновлення бази тестових та контрольних завдань для проведення підсумкового контролю з навчальних дисциплін кафедри фармації для студентів денної і заочної форм навчання, а також провізорів-інтернів.
 7. Удосконалення підготовки студентів, що навчаються за спеціальностями «фармація» та «клінічна фармація», до ліцензійного іспиту «Крок-1» і «Крок-2» - оновлення та поповнення комп’ютерного банку тестових завдань українською, російською та англійською мовами з навчальних дисциплін: «Фармацевтична ботаніка», «Аптечна технологія лікарських засобів», «Фармакологія», «Організація та економіка фармації».
 8. Підготовка та видання методичних вказівок з медичної біології, фармацевтичної ботаніки, аптечної технології лікарських засобів, промислової технології ліків, організація і економіка фармації, фармакології, фармацевтичного та медичного товарознавства для студентів денної та заочної форм навчання, в тому числі для підготовки до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту.
 9. Створення необхідних умов для ефективного оволодіння студентами практичних навичок на практичних заняттях та в процесі самостійної роботи, а саме: забезпечення необхідними наочними матеріалами, приладами, устаткуванням, посібниками, таблицями та іншими демонстративними матеріалами.

10. Забезпечення проведення навчальної практики з предметів: фармацевтична ботаніка, організація та економіка фармації, фармацевтичне забезпечення населення (студенти І-ІІ курсу); та виробничих практик з предметів: аптечна технологія лікарських засобів, промислова технологія ліків, організація та економіка фармації (студенти ІV-V курсу).

Викладачі кафедри є рецензентами дисертаційних та дипломних робіт, а також наукових і навчально-методичних видань.

Велика увага приділялась роботі із студентами, у яких виникають труднощі з засвоєнням навчальної програми з окремих дисциплін – це відробки та консультації за індивідуальним графіком, виховна робота, а також залучення їх до виконання додаткових завдань і питань комп’ютерного тестування.

 

Студенти, які виявили бажання до поглибленого вивчення окремих проблемних питань з фахових дисциплін, були залучені до роботи у студентському науковому гуртку – було підготовлено 10 доповідей до участі в Х Міжнародній науковій студентській конференції «Перший крок в науку - 2014». Кращі з них одержали дипломи І, ІІ, ІІІ ступеня:

Диплом першого ступеня:

Тема: Дозування як фармацевтичний та фармакоекономічний фактор в лікуванні офтальмологічних захворювань.

Доповідач: Бащенко Ірина Сергіївна, 53 група, 3курс, спеціальність «Фармація».

Наукові керівники: к. фарм. н., доц. Кривов’яз О.В.; ас. Томашевська Ю.О.

Диплом другого ступеня:

Тема: Дослідження деяких психостимуляторів рослинного походження, які містять кофеїн.

Доповідач: Тучак Анастасія Андріївна, 57 група, 2 курс, спеціальність «Клінічна фармація»

Наукові керівники: к.біол.н., ас. Бобровська О.А., ас. Зарічанська О.В.

Дипломи третього ступеня:

Тема: Маркетингове та фармакоекономічне обґрунтування фармакотерапії негоспітальної пневмонії.

Доповідач: Гордєєва Ліна Юріївна, 51 група, 4 курс, спеціальність «Фармація»

Науковий керівник: к.фарм.н., ас. Баліцька О.П.

 

Згідно наказів МОН України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 навчальному році» №1820 від 23 грудня 2013 р. та  «Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» № 1410 від 13 грудня 2013 р. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація» відбувся з 02 по 04 квітня 2014 року на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Для участі в олімпіаді було рекомендовано двох  студентів  ІV курсу фармацевтичного факультету : Слобода Аліна - 54 група і Гнатюк Наталія  – 52 група, які стали переможцями першого туру вузівської олімпіади за фахом «Фармація».

 

В конкурсних завданнях відображалися наступні розділи з дисциплін:

Дисципліна

Теоретичний тур

Практичний тур

Організація та економіка фармації

Організація відпуску лікарських засобів з аптек та безоплатних і пільгових засадах

Облік руху грошових коштів в аптечних закладах

Аптечна технологія ліків

Порошки як лікарська форма

Приготування порошків  в умовах аптеки

Промислова технологія ліків

Таблетки як лікарські засоби

Виготовлення таблеток в промислових умовах

Фармакогнозія

Лікарські рослини та лікарська рослинна сировина, що містить кардіостероїди та сапоніни

Гербарні зразки (30), ЛРС (30) та мікродіагностика (20), які не повторюються

Фармакологія

Лікарські засоби, що регулюють функцію ШКТ

Фармакологічна характеристика лікарських засобів, які виносяться на теоретичний етап (за алгоритмом)

Фармацевтична хімія

Похідні піридину як лікарські засоби

Аналіз якості екстемпоральних лікарських форм в умовах аптеки

  Конкурсні завдання теоретичного етапу формувалися журі Олімпіади на основі представлених делегаціями варіантів. Для цього кожна делегація представила варіант конкурсного завдання з відповідних дисциплін (5 тестів 3-4 рівнів складності українською мовою, з відповідями  до них та з  посиланням на літературні джерела). При відборі тестів  до теоретичного етапу відбраковувалися тести, які не відповідали вимогам Положення олімпіади, без подальшої корекції. При цьому члени предметної комісії складали нові завдання.

 1. Завдання з кожної навчальної дисципліни, еталони відповідей до них та розбаловку (1 завдання - 1 бал) знаходилися в окремому файлі з назвою ВНЗ. В кожному файлі знаходилися завдання українською мовою, які були в конверті, підписаному деканом фармацевтичного факультету відповідного ВНЗ і завіреного печаткою.
 2. При формуванні алгоритмів оцінювання практичного туру олімпіади деталізувався кожний етап.
 3. Студентами - переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади стали:

Слобода Аліна – студентка 54 групи ІV курсу фармацевтичного факультету  за результатами теоретичного туру Всеукраїнської студентської олімпіади зайняла  І місце з організації та економіки фармації, фармакології, аптечної технології ліків, промислової технології лікарських засобів, фармакогнозії, фармацевтичної хімії; за результатами практичного туру Всеукраїнської студентської олімпіади зайняла  І місце з промислової технології лікарських засобів, ІІ місце з організації та економіки фармації, фармакології, аптечної технології ліків,  ІІІ місце з фармакогнозії, фармацевтичної хімії.

За загальними результатами теоретичного та практичного турів Всеукраїнської студентської олімпіади Слобода Аліна нагороджена дипломом ІІІ ступеня та сертифікатом на цінний подарунок в розмірі 5000 гривень.

Гнатюк Наталія  – студентка 52 групи ІV курсу фармацевтичного факультету  за результатами теоретичного туру Всеукраїнської студентської олімпіади зайняла  ІІ місце з промислової технології лікарських засобів, організації та економіки фармації, фармакології, аптечної технології ліків, ІІІ місце з фармакогнозії, фармацевтичної хімії;  за результатами практичного туру Всеукраїнської студентської олімпіади зайняла  ІІ місце з організації та економіки фармації, промислової технології лікарських засобів, ІІІ місце фармакології, аптечної технології ліків, фармакогнозії, фармацевтичної хімії;

За загальними результатами теоретичного та практичного турів Всеукраїнської студентської олімпіади Гнатюк Наталія нагороджена почесними грамотами за ІІ місце з промислової технології лікарських засобів, організації та економіки фармації,за ІІІ місце з аптечної технології ліків,  фармакології .

 Із 14-ти команд ВНЗ, які брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, команда ВНМУ імені М.І.Пирогова зайняла друге командне місце.

 

За останні 5 років співробітниками кафедри захищені cім кандидатських дисертацій, опубліковано понад 365 наукових та 195  навчально-методичних робіт.

2017 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ