Студенту

Історія кафедри

Кафедра медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи створена з ініціативи ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова академіка НАМН Мороза В.М. та професора Колісника П.Ф.

Обґрунтування необхідності створення кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова подано до Міністерства охорони здоров’я України.

      Відомо, що медичної реабілітації потребують 90% пацієнтів (ургентної невідкладної допомоги лише 10 % хворих), але питання створення та функціонування повноцінної системи медичної реабілітації протягом останніх 20 років випадали з поля зору медицини, вони піднімались частково в програмах соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів в контексті забезпечення їх виробами медичного призначення. В той же час головне спрямування медичної реабілітації полягає у відновленні здоров'я хворих і є важливим наступним етапом після надання ургентної допомоги та інтенсивного стаціонарного лікування.

Питаннями медичної реабілітації, як і реабілітації соціальної та професійної, опікуються ООН та її спеціалізовані підрозділи (ВООЗ, МОП, ЮНЕСКО і ще 50 міжнародних медико-біологічних організацій). Діє Комітет експертів ВООЗ з медичної реабілітації, який постійно вдосконалює її мету та завдання. Періодично відбуваються міжнародні форуми з цих питань. Реабілітація відіграє одну з провідних ролей у досягненні стратегії ВООЗ «Здоров’я для всіх у ХХІ столітті». Щорічно у світі реабілітації потребує понад 500 млн. інвалідів та хворих.

В Україні розроблена концепція Державної цільової програми «Медична реабілітація» на 2011-2015 роки, якою передбачається: 1) суттєве реформування системи медичної реабілітації; 2) створити координаційну раду з питань медичної реабілітації; 3) створити відділ медичної реабілітації в структурі МОЗ України; 4) створити ряд регіональних центрів медичної реабілітації; 5) ввести спеціальність «Медична реабілітація».  

       На важливість впровадження в практичну діяльність положень цієї програми вказує рішення колегії МОЗ України від 2 листопада 2012 року «Про стан надання медико-соціальної експертної та реабілітаційної допомоги населенню України».

Актуальність створення кафедри зумовлена необхідністю: 1) наукової розробки та обґрунтування якісно нової системи медичної реабілітації в умовах реформування медичної галузі; 2) підготовки кваліфікованих спеціалістів з медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи.

         Центральним методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України в листі від 26.10.2012 №23-01-15 доручено медичним університетам розробити типову навчальну програму «Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації» для студентів V курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Медична психологія», «Стоматологія». В навчальний процес також впроваджено цілий ряд програм: «Фізична реабілітація та спортивна медицина» (IV курс); «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» (інтерни); «Актуальні питання медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів» (інтерни); «Основи експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності» (інтерни).

      Враховуючи велику кількість навчальних програм існує необхідність розробки наскрізної програми «Медична реабілітація та медико-соціальна експертиза», а також відповідної кафедри.

Дисципліни, які будуть вивчати на кафедрі: «фізична реабілітація»; «медична реабілітація»; «фізіотерапія»; «клінічна вертебрологія»; «медична та соціальна реабілітація»; «соціально-трудова експертиза».

Категорії слухачів кафедри: студенти медичного, стоматологічного, педіатричного, психологічного факультетів; інтерни; слухачі передатестаційних курсів; реабілітологи; учителі фізичного виховання.

Основні напрямки діяльності кафедри: навчальна робота; методична діяльність; лікувально-профілактична робота; науково-інноваційна робота; організаційна робота; виховна робота; міжгалузева, міжвузівська та міжнародна діяльність.

Клінічні бази кафедри: «Центр медичної реабілітації та спортивної медицини», фізіотерапевтичне відділення обласної лікарні, інститут реабілітації інвалідів, санаторій «Авангард» м. Немирів.

Основний науковий напрямок діяльності кафедри: «Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при патології різних органів та систем».

Практична цінність наукової та навчальної програм: впровадження наукових розробок в діяльність реабілітаційних відділень, санаторіїв, фітнес-залів, спортивних закладів, кабінетів фізіотерапії, в роботу сімейних лікарів та спеціалістів інших медичних галузей.

Перспективи розвитку кафедри:

  • Створення сучасного реабілітаційного відділення університетської клініки;
  •  Забезпечення відділення інноваційними технологіями медичної реабілітації;
  •  Пропозиція технологій іншим лікувальним закладам України та міжнародна співпраця;
  •  Методична та наукова допомога санаторно-курортним закладам.

Враховуючи пункт 9 Рішення Колегії МОЗ України від 02.11.2011 №1 «Про стан надання медико-соціальної допомоги населенню України» на Вченій раді Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова 25.04.2013 р. розглянуто питання створення кафедри «Медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи» з урахуванням кадрового потенціалу університету відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»

Прийнято рішення :

  1. Створити кафедру «Медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи» на базах: науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова; «Центру медичної реабілітації та спортивної медицини»; санаторію «Авангард» м. Немирів Вінницької обл.; фізіотерапевтичного відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
  2. Завідувачем кафедри «Медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи» призначити професора Колісника П.Ф.
  3. Навчальні програми «Актуальні питання  фізіотерапії, курортології та реабілітації» (V курс); «Фізична реабілітація та спортивна медицина» (IV курс); «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» (інтерни); «Актуальні питання медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів» (інтерни); «Основи експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності» (інтерни) об’єднати в наскрізну програму «Медична реабілітація та медико-соціальна експертиза».
  4. Затвердити основний напрямок наукової діяльності кафедри: «Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при патології різних органів та систем».

Штат кафедри

Колісник Петро Федорович


Зав. кафедри, професор, д.мед.н

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1980 р. з відзнакою. Захистив кандидатську дисертацію у 1989 році у Вченій Раді при Харківському мед. Інституті. Тема: «Пути повышения клинической эффективности нитратов у больных ишемической болезнью сердца». Докторську дисертацію захистив у 2002 році у Вченій Раді при Івано-Франківській медичній академії на тему: «Патологія хребта як ланка патогенезу захворювань внутрішніх органів та фактор їх резистентності до лікування». З 1988 року – асистент кафедри, з 1993 року – доцент. У 2004 році обраний професором кафедри, з 2008 року – завідувачем кафедри внутрішньої медицини №2, з 2013 року очолив кафедру медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. Грамота МОЗ України і премія (1998 р.). Під керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації, 2 НДР кафедри, надруковано 151 стаття і тези, 2 методичних рекомендації, 2 підручники, 2 монографії. 17 раціональних пропозицій, 22 патенти.

Колісник Сергій Петрович


Доцент, к.мед.н.

Кандидатська дисертація: "Особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з атиповими проявами" – 2006 р. Автор 45 наукових праць.

Кравець Ростислав Анатолійович


Доцент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2005 році. В 2010 році захистив дисертаційну роботу на тему: «Особливості перебігу, діагностики та лікування кардіалгій та аритмій серця при дорсопатіях та остеопорозі хребта». З 2010 року працює асистентом кафедри. Автор 30 друкованих праць, 4-х патентів України. Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри: «Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та систем». 2013 року асистент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи.

Постовітенко Катерина Павлівна


Доцент, к.мед.н.

Закінчила Вінницький державний медичний університет в 2002 році, з відзнакою. З 2002 по 2003 р. пройшла інтернатуру з терапії на базі МКЛ №2, магістратуру на базі кафедри факультетської терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Здобула спеціальність лікаря-терапевта, захистила диплом магістра медицини з внутрішніх хвороб. З 2003 по 2006 р. – навчалась в аспірантурі на кафедрі факультетської терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2005 році отримала Грант Президента України для обдарованої молоді. В 2007 році захистила дисертацію на тему „Гіпергомоцистеїнемія у хворих з хронічною нирковою недостатністю: зв'язок з ураженням серцево-судинної системи, вітамінним статусом та дисліпідемією (клініко-експериментальне дослідження)” та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності „внутрішні хвороби”. З 2006 по 2008 рік – старший науковий співробітник відділу медико-соціальної експертизи Укр. Держ. НДІРІ. Упродовж грудня-січня 2007-2008 р.р. – пройшла стажування в кардіологічному відділенні Госпітального центру м. Туркван (Франція). З 2008 р. переведена на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. За сумісництвом з 2008 по 20011 рік працювала лікарем-терапевтом поліекспертного відділення УДНДІРІ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Має першу атестаційну категорію зі спеціальності „внутрішні хвороби”. З вересня 2013 року – асистент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. Є співавтором 24 друкованих наукових робіт, 2 патентів на винахід, 1 методичних рекомендацій, 2 раціоналізаторських пропозицій.

Гуменюк Ігор Павлович


Доцент, к.мед.н.

Закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет у 2003 р., 2004 р. – закінчив магістратуру з відзнакою на кафедрі госпітальної терапії №1. З 2005 по 2009 роки навчався в аспірантурі без відриву від виробництва при ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом „терапія”. У 2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему „Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень при супутній патології хребта” за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія. З 2008 року працював за сумісництвом на посаді асистента та старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2010 році обраний на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини № 2. З 2013 року асистент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи.

Рудий Юрій Йосипович


Доцент, к.мед.н.

Народився 1971 року, випускник Вінницького медичного інституту 1994 р. З 1994 до 1998 року працював лікарем-терапевтом, у 1998 році вступив до клінічної ординатури за фахом терапія. В період з 2000 до 2003 років навчався в очній аспірантурі при науково-дослідному центрі Вінницького національного медичного університету. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Морфологічні зміни в легенях щурів після локальної гіпертермії шкіри”. До 2007 року працював науковим співробітником у науково-дослідному центрі Вінницького національного медичного університету. В період з 2007 по 2013 рік працював асистентом кафедри фізичного виховання з курсом ЛФК. З 2013 року асистент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. У 2010 році пройшов курси спеціалізації за фахом спортивна медицина та лікувальна фізична культура. За свою трудову діяльність маю більш ніж 30 наукових робіт. Навчаючись у школі та інституті захоплювався грою в баскетбол. В інституті протягом 5 років був капітаном збірної команди студентів з баскетболу. Був багаторазовим учасником та призером республіканських та національних змагань з баскетболу.

Безсмертна Галина Вікторівна


Доцент, к.мед.н.

Провідний науковий співробітник відділу реабілітації, завідуюча відділенням церебро-васкулярної патології НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Лікар невролог вищої категорії. Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2001 році. Інтернатура за спеціальністю нервові хвороби. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гіпергомоцистеїнемія та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту». Автор 23 наукових публікацій, 2 методичних рекомендацій, 35 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Безсмертний Юрій Олексійович


Доцент, д.мед.н.

Завідуючий відділом реабілітації НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2000 році. Інтернатура за спеціальністю травматологія і ортопедія. У 2006 році Лауреат Премії Кабінету Міністрів України у номінації «За наукові досягнення». У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Профілактика та лікування місцевого післяампутаційного больового синдрому». Автор 57 наукових публікацій, 2 наукових видань, 4 методичних рекомендацій, 62 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Баранова Ірина Володимирівна


асистент

Килівник Володимир Степанович


Асистент, к.мед.н.

В 1973 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Після закінчення його проходив інтернатуру по терапії в Немирівській ЦРЛ. З 1974 по 1977 р. працював дільничним фізіотерапевтом у рай лікарні. З 1977 р. по 1979 р. проходив військову службу в рядах Радянської Армії на посаді старшого лікаря частини. З 1980 р. по 1997 р. працював завідуючим фізіотерапевтичним відділенням Немирівської ЦРЛ. В 1987 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1998 р. по даний час працюю заступником головного лікаря з медичної частини санаторію «Авангард».

Лісков Ярослав Петрович


асистент

Лісков Я.П., 1988 року народження, закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2011 році. Після проходження інтернатури на базі ВОПНЛ ім. акад. О. І. Ющенка за фахом "неврологія" працював старшим лаборантом кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. В 2014 році прийнятий на посаду викладача-стажиста кафедри. З вересня 2015 року обіймає посаду асистента кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. Виконує обов'язки профорга кафедри.

Турчак Андрій Владиславович


асистент

В 2010 році закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова за спецільністю лікувальна справа, в 2012 - інтернатуру зі спеціальності "внутрішні хвороби".
З 2012 по 2015 рік лікар терапевт КЗ "ЦПМСД№6, м. Вінниця. На кафедрі медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи працюю з 2015 року. Автор 7 друкованих праць.

Лученко Ярослав Володимирович


Асистент

Закінчив вінницький медичний інститут у 1993 році факультет "лікувальна справа". У 1995 інтернатуру по терапії. З 1995 по 2001 працював лікарем у терапевтичному відділенні МКЛ №2. З 2001 по 2008 старший лаборант кафедри госпітальної терапії №1. Маю 2 патенти на винахід та 5 друкованих робіт. Вища атестаційна категорія по терапії. З 2013 асистент кафедри.

Капельцова Олена Анатоліївна


Асистент

Завідуюча відділенням фізіотерапії Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова, Лікар Вищої категорії. Закінчила Вінницький медичний інститут ім.М.І. Пирогова у 1990 році. Інтернатура за фахом терапія. З 1990 року – лікар відділення фізіотерапії Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 1997 року - завідуюча відділенням фізіотерапії Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова, обласний фізіотерапевт.

Ціхомський Андрій Михайлович


Асистент

Закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2007р.,Проходив інтернатуру за спеціальністю «Спортивна медицина» на базі Київської МАПО ім. П.Л. Шупика в 2009. Має 3 деклараційних патенти на корисну модель.

Новини

Перескладання ПМК №1 / Пересдача ИМК №1
03.09.2018
Перескладання ПМК №1 / Пересдача ИМК №1
03.09.2018
Система реабілітації в США та шляхи реформування в Україні: від підготовки фахівців до практичної реалізації.
21.06.2018
ОГОЛОШЕННЯ!
08.06.2018
Перескладання ПМК №1 (Пересдача ИМК №1)
30.05.2018
Об'ява для студентів 4 курсу щодо перескладання ПМК з фізичної реабілітації 2017/2018
12.03.2018
Оголошення щодо І етапу олімпіади з фізичної реабілітації 2017
14.02.2017
Об'ява для студентів 4 курсу щодо перескладання ПМК з фізичної реабілітації 2016/2017
17.01.2017
Перескладання ПМК з дисципліни "Фізична реабілітація"
27.05.2016
Звіт про результати секційного засідання XIІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку – 2016» кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи
07.04.2016
І етап Всеукраїнської студентської Олімпіади з Фізичної реабілітації
19.02.2016
Науковий гурток
19.10.2015
Засідання гуртка
26.11.2014
Засідання гуртка
07.10.2014
Студентський гурток
22.03.2014
Олімпіада з фізичної реабілітації
05.02.2014
Модульний контроль
10.01.2014
Науковий студентський гурток
03.11.2013

Наукова діяльність

Під керівництвом д.мед.н. Колісника П.Ф. була проведена науково-дослідна робота кафедри «Особливості лікувально-реабілітаційних заходів при захворюваннях внутрішніх органів і систем у пацієнтів з супутньою патологією хребта». В рамках цієї роботи було захищено три кандидатські дисертації: Хомовський В.В., Гуменюк І.П., Кравець Р.А. На даний час кафедрою проводиться НДР: «Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та систем».