Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Вибіркові курси

Clinical ordinator

Штат кафедри

Коваленко Тамара Петрівна


завуч, ст.викладач

Якубовська Ольга Михайлівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ в 2007 році

Ясько Володими Васильович


асистент, к. мед. н.

Гавриленко Олена Олександрівна


асистент, к. мед. н.

Коляденко Світлана Вікторівна


асистент, к. мед. н.

Баланюк Ольга Борисівна


асистент

Зорич Марина Олександрівна


асистент

Пелін Роман Георгійович


асистент

Мельник Марина Петрівна


асистент, к.м.н.

Працювали на кафедрі

Данилевич Віктор Петрович


Роки роботи на кафедрі: 0 - 2017

асистент

Новини

(без назви)
07.04.2016

13 Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених

 

На кафедрі променевої діагностики, променевої терапії та

онкології на курсі Радіології відбулася

13 Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вченних 

 

Було заслухано  11 доповідей.

Чорнобильська трагедія: наслідки, вплив на населення та вирішення екологічної проблеми (доповідачі: В.Т. Буткевич, 0.0. Шкільна 5 курс 12 а гр.)

 

КТ-діагностика при ТЕЛА  (доповідач: 0.0. Крюкова 3 курс 1 а гр.)

 

Стереотаксична променева терапія злоякісних пухлин (доповідачі: А.В. Бачінська, І.С. Самойдюк ІІІ курс 3-А гр.)

 

 

 

 

Метастази в головний мозок на КТ (доповідач: В. Зеленський 24 а гр., З курс)

 

 

 

Променева діагностика раку  нирок (доповідачі: К.Чалайдюк, К. Соломко, 3 курс 96-Б гр.)

 

 

 

 

Чорнобиль - 30 років потому (доповідачі: В.М. Зіньківський, Руарте Антоніо 5 курс 2 б гр.

 

 

 

 

 

Променева діагностика і вагітність  (доповідач: Т. Казібрід 96 А гр., З курс)

 

 

 

СКТ-діагностика при цирозі печінки (доповідач: Гладкий О. 3 к 6-Б гр. ) 

 

 

Сучасна променева діагностика виразкової хвороби шлунка ( доповідач: А.В. Ковтун 3 курс 22 а гр.)

 

 

Стендова доповідь на тему «Застосування динамічної гепатобілісцинтіграфії для функціональних досліджень у дітей, хворих на патологію печінки та жовчовивідних шляхів»  доповідачі М.І. Андріснко, Х.О. Корвач  (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ)

 

 

Присутні доповідачі, гості та співробітники курсу променевої діагностики та променевої терапії.

 

 

Результати:

1 місце: Казібрід Т. 3 курс. 96-А група.

«Променева діагностика і вагітність»

 

2 місце: Гладкий О. 3 курс. 6-Б група.

«СКТ-діагностика при цирозі печінки»

 

3 місце: Ковтун А. 3 курс. 22-А група.

«Сучасна променева діагностика виразкової хвороби шлунку»

 

 

 

 

 

Історія курсу
09.11.2015

 

КУРС МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ

(КУРС ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ, ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ)

 

 

Викладання рентгенології і медичної радіології, як самостійної дисципліни  у ВМУ розпочато в 1955 р. завідувачем курсу променевої діагностики та променевої терапії лікарем Новіковим В.В., а в 1956 р. після захисту кандидатської дисертації Новіков В.В. заснував кафедру рентгенології і радіології.  З 1957 по 1959 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала асистент В.О. Щербина. З 1960 по 1984 р. кафедрою керував визначний радіобіолог,  професор Б.З Сухоруков. З 1984 до 1993 року завідувач кафедри – доц. Ковальський О.В. У зв’язку  з утворенням кафедри онкології,  променевої діагностики та променевої терапії, з 1993 року доц. Ковальський О.В - завідувач курсу променевої діагностики та променевої терапії (радіології) до цього часу.

    З 1979 до 1985 року при кафедрі функціонував курс рентгенології ФУЛ (зав. курсом – доцент В.О. Щербина), реорганізований у 1986 році в самостійну кафедру рентгенології ФУЛ, яку очолила доцент Л.М.Бідкова. З 1993 р. кафедра рентгенології ФУЛ увійшла до складу кафедри променевої діагностики та променевої терапії. З 1997 р. доцент Г.О. Коханова очолила курс рентгенології ФУЛ, який з 1999 року перейменований в курс післядипломної освіти по рентгенології.

     З 1991 року на кафедрі розпочато навчання студентів новому предмету - радіаційній медицині.

На курсі радіології ведеться  викладання:  

  • променевої діагностики та променевої терапії – студентам  3 курсу медичного,  стоматологічного факультетів і факультету медичної психології.
  • радіаційної медицини – студентам 6 курсу медичного факультету і факультету медичної психології  та  студентам 4 курсу стоматологічного факультету.

Робочі  навчальні програми курсу побудовані згідно  вимог кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики по спеціальностям лікувальна справа, медична психологія  та стоматологія.

В різні роки на кафедрі радіології працювали кандидати медичних наук Людвінський Ю.С., Чижик В.М., Якубовська К.Ф., Олійник В.М. та асистенти Кривий В.С., Максимчук О.Ю. та Малащук О.С.    

В теперішній  час викладання медичної радіології та радіаційної медицини на курсі ведуть: доцент Коханова Г.О., к.м.н. Ясько В.В., Гавриленко О.В., Коляденко С.В.,  Якубовська О.М старший викладач Коваленко Т.П., асистенти - Баланюк О.Б., Данилевич В.П., Зорич М.О, Мельник М.П., клінічний ординатор Пелін Р.Г.

Коллектив

Викладачі курсу радіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

 

 Навчальною базою кафедри є Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова, Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер та Вінницький обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення.

 

 

На курсі радіології створено необхідний мультимедійний демонстративний матеріал до всіх  лекцій та частини практичних занять. В навчальному процесі використовуються діапозитиви, таблиці, набори рентгенограм, первинна документація результатів УЗ та радіонуклідних методів дослідження  по усім темам занять, чотири навчальні короткометражні кінофільми і необхідні  дозиметричні і радіометричні прилади. Навчальні кімнати обладнані спеціально виготовленими негатоскопами-стендами з розміщеним на них дидактичним матеріалом з необхідною текстовою інформацією, які являють собою відмінні монотематичні кімнати для самостійної підготовки студентів по усіх розділах рентгенології. Крім того, опубліковані методичні рекомендації “Методика томографії легенів  в косих проекціях”, Київ, 1985 р.; ”Радиационная медицина”, Вінниця, 1991 р. та 1999 р.; посібник “ Радіаційна медицина” для студентів ВНЗ України, 1993 р. Кафедра брала участь у створенні програми з “Радіаційної медицини” (К., 1991) для студентів вищих медичних навчальних закладів України.

   Науковий напрямок кафедри - актуальні питання радіобіології та радіології був сформований ще в 70-х роках і розвивається до теперішнього часу. Всього виконано 18 тем НДР. Результати НДР включені головними виконавцями в заключні звіти.

З 1999 року працівники курсу разом з науково-дослідним центром Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова проводять НДР в рамках загально-університетської наукової тематики “Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань” (№ державної реєстрації: 0103U008992). Результати НДР включені головними виконавцями в заключні звіти і реалізовані в 29 друкованих роботах та в 2 свідоцтвах на винаходи.

     На курсі  променевої діагностики та променевої терапії функціонує студентське наукове товариство, в якому працюють 11-15 студентів. З 1985 р. організована самостійна секція СНТ “Радіологія”, яка щорічно представляє на  підсумкову студентську конференцію 8-12 доповідей.

 

Доцент Ковальський О.В. проводить засідання студентського наукового товариства.

 

  Велика увага приділяється підготовці кадрів. Виконані 4 і захищені 2 докторські  (Б.З. Сухоруков, Б.О. Болюх) і 15 кандидатських дисертацій. Асистент Ясько В.В в 2007 році захистив кандидацьку дисертацію, асистент Коваленко Т.П. виконує кандидатську дисертацію. Кафедрою проводиться підготовка кадрів для практичної охорони здоров’я.  Клінічну ординатуру  з медичної радіології закінчили 19 лікарів, ведеться підготовка лікарів-стажистів, магістрантів та аспірантів.

     Співробітниками кафедри опубліковано 502 роботи в т.ч. 2 монографії та два посібники. Отримано 9 авторських свідоцтв на винаходи, два патенти і 118 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

      Кафедра виконує великий об’єм роботи по поліпшенню радіологічної служби Вінницької області. Здійснюються виїзди в райони області для організації і проведення районних семінарів і конференцій, впровадження нових методів дослідження, консультацій хворих і експертної оцінки діяльності служб районів. Суттєву допомогу практичній охороні здоров’я надає Вінницьке відділення Асоціації радіологів України (голова - доц. Ковальський О.В.), яке проводить обласні конференції рентгенологів  і радіологів, переривчасті курси лікарів - рентгенологів м. Вінниці, здійснює постійну консультативну роботу (в середньому біля 5000 пацієнтів в рік). Співробітники кафедри доценти О.В. Ковальський та Г.О. Коханова беруть участь у роботі атестаційної комісії Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обдержадміністрації по атестації  лікарів – радіологів та рентгенолаборантів.

Співробітники курсу брали участь у роботі міжнародних симпозіумів і конференцій, виступали з доповідями на 5 Всесоюзних і 7 Українських з’їздах  та конгресах радіологів і онкологів та двох Українських конгресах морфологів. Кафедра приймала активну участь в організації та проведенні в м. Вінниці Республіканської конференції онкологів (1988 р.), VIII  з’їзду рентгенологів і радіологів України (1989 р.) та Української науково-практичної конференції „Стандартизація рентгенологічного, комп’ютерно-томографічного та магнітно-резонансного досліджень в діагностиці захворювань органів та систем” (2006 р.).

 

 

 

 

 

Курс радіології підтримує міжнародні наукові зв’язки з Вандербільським університетом штат Теннессі та університетом штату Кентуккі, США.

 

Професор Л.Партайн (Вандербільський університет, штат Теннессі, США)(перший ряд другий справа) із співробітниками кафедри радіології та радіологічного відділення Вінницької обласної лікарні в кабінеті ангіографії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

 

Професор Л.Партайн (Вандербільський університет, штат Теннессі, США)(зліва) та завідувач курсу радіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова доцент Ковальський О.В.

 

С            півробітники курсу радіології приймають участь в патріотичному вихованні студентів, проводять значну роботу по поліпшенню успішності студентів та вивченню питань деонтології в радіології.

 

  

      Завідувач курсу променевої діагностики та променевої терапії Вінницького Національного медичного  університету ім. М.І. Пирогова доцент Ковальський Олександр Васильович 1936 р.н. Почесний член  Асоціації радіологів України, голова Вінницького регіонального відділення Асоціації радіологів України.

  

     В 1959 р. закінчив Вінницький медичний інститут і до 1962 р. працював практичним лікарем, з 1963 до 1965 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі рентгенології та радіології Вінницького медичного інституту та до 1969 р. працював завідувачем рентгенологічної служби Вінницької районної клінічної лікарні. З початку 1970 р. був переведений на посаду головного рентгенолога Вінницького обласного відділу охорони здоров’я, а  з вересня 1970 р. перейшов на посаду асистента кафедри рентгенології і радіології Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

     Наукову роботу почав виконувати в 1969 р.,  в 1975 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1979 р. обраний доцентом кафедри рентгенології і радіології Вінницького медінституту.

    З 1985 до 1993 р. доц. Ковальський О.В. був завідувачем кафедри рентгенології і радіології ВМУ, а з 1993 р. (у зв’язку з утворенням кафедри онкології  та радіології) і до цього часу  - завідувач курсу променевої діагностики та променевої терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

    Основні напрямки роботи очолюваної Ковальським О.В. кафедри, курсу – підготовка кадрів, торакальна радіологія, радіобіологія, радіаційна медицина, комбіновані радіаційні ураження та онкологія.

   З 1970 до 1984 р. доц. Ковальський О.В. був відповідальним виконавцем, а з 1985 до 1991 р. керував виконанням 6 науково-дослідницьких тем в рамках проблеми СРСР №10 “Комбіновані радіаційні ураження військового часу”.

       Досвід двадцятирічної науково-дослідницької роботи в галузі радіобіології дозволив вирішити ряд важливих проблем з надання медичної допомоги постраждалим з комбінованими радіаційними ураженнями. Результати наукової роботи узагальнені в 63 друкованих роботах та використані в “Инструкциях по диагностике, медицинской сортировке и лечению пострадавших с комбинированными радиационными поражениями на этапах медицинской эвакуации” / М., 1980, 1986,1988 /, які використовувалися при наданні медичної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

   Результати виконаної НДР використані доц. Ковальським О.В. в колективній монографії “Комбинированные радиационные поражения: патогенез, клиника, лечение» /М., 1993.- 285 с./

     Зважаючи на ріст ріст різних форм патології серед населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, та враховуючи  знання доц. Ковальського О.В. в галузі радіобіології та радіаційної патології, Міністерство охорони здоров’я України запросило доц. Ковальського О.В. до участі в розробці першої в Україні “Програми з радіаційної медицини” для студентів вищих медичних навчальних закладів    України./ Київ, 1991/

     У зв'язку з відсутністю в Україні будь-якої літератури з радіаційної медицини, після підготовки «Програми по радіаційній медицині»,  наступною була пропозиція МОЗ України створити підручник з радіаційної медицини для студентів вищих медичних навчальних закладів    України. Під керівництвом доц. Ковальського О.В. колективом викладачів кафедри та за участю проф. А.Ф. Лазаря був створений і виданий в Україні перший підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів    України (українською мовою) «Радіаційна медицина» / Київ, 1993.-222 с./ та видані друком методичні розробки     «Радиационная медицина» / Винница, 1993, 1999/ для іноземних студентів.

        Доц. Ковальський О.В. здійснює організаційно-консультативну роботу у тісній взаємодії з профільними відділеннями клінічних баз кафедри, приймає участь в аналізі річних звітів служб та в плануванні заходів по покращенню діяльності служб на кожний поточний рік; приймає участь у виїздах в райони області для надання організаційно-методичної допомоги районним рентгенологам, впровадження нових методик дослідження, проведення кущових семінарів; приймає участь в організації і проведенні 2-3 щорічних науково-практичних конференцій лікарів-рентгенологів Вінницької області.

        Доц. Ковальський О.В. – член  атестаційної комісії Управління охорони здоров’я і курортів Вінницької обласної держадміністрації, член регіональної експертної Ради по встановленню зв’язку захворювань з наслідками аварії на ЧАЕС.  З 1991 р. біля 10 років виконував обов’язки члена редакційної колегії «Український радіологічний журнал», автор 162 друкованих робіт, в т.ч. дві монографії; отримав 6 свідоцтв на винаходи, 54 свідоцтва на раціоналізаторські пропозиції, та два патенти на винаходи.  Нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров’я», медалями «Винахідник СССР», «Ветеран праці» та почесними грамотами МОЗ України.

 

Зав.курсом рентгенології факультету післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І.Пирогова доцент Коханова Галина Олексіївна

 

Фото

 

Завуч курсу радіології, старший викладач Коваленко Тамара Петрівна

 

Фото

 

 

 

 

Кандидат мед. наук Новіков  Володимир Володимирович 1922 р.н., в 1945 р. закінчив Ленінградський медичний інститут і до 1955 р. працював лікарем-рентгенологом у м. Ленінграді. З 1955 р. призначений завідувачем курсу рентгенології та радіології Вінницького медичного інституту,   а в 1956 р. після захисту кандидатської дисертації  заснував кафедру рентгенології і радіології Вінницького медінституту та організував «Товариство рентгенологів Вінницької області», опублікував 9 наукових робіт.

 

 

 

 

  

    Доцент Щербина Валерія Олександрівна (1923-2013) після закінчення Вінницького медичного інституту в 1948 р. працювала в клініках медінституту лікарем-рентгенологом. З 1957 до 1960 виконувала обов'язки завідувача кафедри і до 1979 р. працювала на посаді асистента, доцента кафедри рентгенології та радіології. В 1964 р. захистила кандидатську дисертацію, в 1971 їй присвоєно вчене звання доцента, в 1979 р. доц. Щербина організувала курс рентгенології факультету удосконалення лікарів і була його керівником до 1985 р. Опублікувала 17 наукових робіт, отримала 4 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Професор Сухоруков Борис Захарович (1914-1984) , учасник Великої Вітчизняної війни, видатний радіобіолог.

     Після закінчення Смоленського медичного інституту в 1941 р., весь період Великої Вітчизняної війни до 1946 р. працював хірургом військового польового госпіталю, нагороджений багатьма орденами та медалями. Після демобілізації Б.З. Сухоруков закінчив клінічну ординатуру на кафедрі онкології Казанського медичного інституту, в 1955 р. захистив кандидатську дисертацію і до 1960 р. працював  онкологом в Казанському онкологічному диспансері та в Казанському інституті удосконалення лікарів на посаді доцента. З 1960 до 1984 р. він керував кафедрою променевої діагностики та променевої терапії Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1961 до 1975 р. був проректором з наукової роботи Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова.         

Науковий напрямок кафедри - актуальні проблеми радіобіології, рентгенології, створений Б.З. Сухоруковим в 70-х роках і розвивається до теперішнього часу.

       В 1974 р. Б.З. Сухоруков захистив докторську дисертацію, під його керівництвом виконано 8 кандидатських дисертацій. Ним опубліковано 35 наукових робіт, отримано 2 свідоцтва на винаходи, та 10 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції.

 

 

 

Доцент  Бідкова  Лідія Максимівна (1928-1997 рр.), після закінчення Вінницького медичного інституту  в 1952 р. працювала лікарем рентгенологом у Вінницькій обласній лікарні, а з 1960 р. зарахована асистентом кафедри рентгенології і радіології Вінницького медичного інституту. В 1967 р. захистила кандидатську дисертацію, в 1978  їй присвоєно звання доцента.

   З 1986 р. курс рентгенології факультету удосконалення лікарів був реорганізований в самостійну кафедру рентгенології факультету удосконалення лікарів, яку очолила доц. Бідкова Л.М.

   З 1993 р. кафедра рентгенології факультету удосконалення лікарів  увійшла до складу кафедри променевої діагностики та променевої терапії Вінницького медичного інституту ім.. М.І.Пирогова.  Доц. Бідкова Л.М. опублікувала 35 наукових робіт та отримала 4 свідоцтва на раціоналізаторські пропозиції.

(без назви)
09.11.2015

8 ноября 2015 — День рентгенолога


Врачи-рентгенологи отмечают свой профессиональный праздник 8 ноября. Эта дата 1895 года является днем, когда Вильгельм Конрад Рентген, проводя очередной эксперимент, открыл рентгеновские лучи. Это стало поводом к развитию рентгенологии — абсолютно нового тогда направления в диагностике, медицине и науке. 

Література, що видана кафедрою

Підручник Радіологія Підручник Радіологія Ковальський О.В. Мечев Д.С. Данилевич В.П.Підручник Радіологія Ковальський О.В. Мечев Д.С. Данилевич В.П.