Статут Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

СТАТУТ
 Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова
(нова редакція)

(ідентифікаційний код 02010669)

 

ПРИЙНЯТО

конференцією трудового колективу

Вінницького національного медичного

університету імені М.І. Пирогова

«29» серпня 2008 року.

 

 

 

 

 

Вінниця – 2009

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Даний Статут Університету, розроблений відповідно до законодавства України, є документом, який регламентує діяльність Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (далі – Університет), створеного на базі Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова (постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року №408), і якому надано статус національного Указом Президента України № 560/2002 від 19 червня 2002 року.

Повне найменування Університету:

 • - українською мовою – «Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова»;
 • - російською мовою – «Винницкий национальний медицинский университет им. Н.И.Пирогова»;
 • - англійською мовою – «National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya».

Скорочене найменування Університету:

 • - українською мовою – ВНМУ ім. М.І.Пирогова;
 • - російською мовою – ВНМУ им. Н.И.Пирогова;
 • - англійською мовою – VNMU.

Університет заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України (далі – МОЗ України) є неприбутковою організацією.

1.2. Місце знаходження Університету: 21018, Україна, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56; Тел.: ( 0432) 35-05-63; Факс: (0432) 67-01-91;

Ел. пошта: аdmission@vsmu.vinnica.ua; Web site: http://vnmu.vn.ua/

1.3. Основними напрямами діяльності Університету є:

 • - згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр" для галузі охорони здоров’я за напрямом 1101 «Медицина»;
 • - підготовка спеціалістів за напрямом 1102 «Фармація»;
 • - підготовка іноземних громадян за напрямами 1101 «Медицина», 1102 «Фармація»;
 • - підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України;
 • - підготовка іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів;
 • - підготовка в клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів);
 • - підготовка в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація);
 • - військова підготовка студентів вищих начальних закладів за програмою офіцерів запасу;
 • - підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів;
 • - надання висококваліфікованої медичної допомоги;
 • - науково-дослідна (науково-конструкторська) робота;
 • - культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;
 • - здійснення зовнішніх навчально-педагогічних та наукових зв’язків;

1.4. Головними завданнями Університету є:

 • - здійснення освітньої діяльності у галузі охорони здоров’я, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр" у відповідності до державних стандартів вищої освіти;
 • - здійснення наукової і науково-практичної діяльності;
 • - здійснення медичної практики;
 • - проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців і науково-технічного та культурного розвитку держави;
 • - забезпечення виконання державного замовлення та угод про підготовку фахівців з вищою освітою;
 • - здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація в Університеті;
 • - вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • - підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької та професійної діяльності;
 • - забезпечення набуття студентами знань у галузі медицини, підготовка їх до професійної діяльності;
 • - забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, що навчаються в Університеті в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;
 • - здійснення первинної післядипломної підготовки спеціалістів-випускників медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;
 • - навчання спеціалістів на передатестаційних циклах, циклах тематичних вдосконалень, спеціалізації та перепідготовки за переліком спеціальностей з напряму «Медицина», установлених законодавством України;
 • - розвиток міжнародних зв'язків у галузі підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування фахівців, науково-педагогічних кадрів, громадян зарубіжних країн;
 • - підготовка до вступу у вищі медичні навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації громадян України та іноземних громадян;
 • - просвітницька діяльність.

1.5. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 22.06.2004 року протокол №51 «Про наслідки акредитації» Університет визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти IV рівня акредитації, що здійснює підготовку фахівців:

з напряму 1101 «Медицина» за спеціальностями: «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія», «медична психологія»;

з напряму 1102 «Фармація» за спеціальностями: «фармація», «клінічна фармація»;

з правом підготовки іноземних громадян з кожної спеціальності.

1.6. Університет є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, веде самостійний баланс, має поточні рахунки в Державному казначействі України, валютні та депозитні рахунки в установах банку, гербову печатку і штампи за своїм найменуванням, бланки, логотип тощо. Може мати зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші необхідні реквізити та атрибути юридичної особи.

1.7. Університет здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

1.8. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства України та головних завдань діяльності і діють на підставі положень, затверджених ректором.

Структурними підрозділами Університету є: факультети, кафедри, бібліотека та інші підрозділи.

Факультет створюється рішенням Вченої ради Університету за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри, і на ньому навчається не менше ніж 200 студентів денної (очної) форми навчання. Факультети діють на підставі положень, які після рекомендації Вченої ради Університету затверджуються ректором.

Керівництво факультетом здійснює декан. Вчена рада факультету обирає й рекомендує ректору Університету кандидатуру на посаду декана факультету із числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене звання доцента або професора й науковий ступінь.

Ректор Університету призначає декана факультету на строк до семи років. Декан факультету виконує свої повноваження на постійній основі.

Кафедра - базовий структурний підрозділ Університету, що проводить навчально-виховну й методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін, і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом. Кафедра створюється рішенням Вченої ради Університету за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь, або вчене звання.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою Університету строком на сім років. Завідувач кафедри призначається ректором Університету на умовах контракту.

Наукова бібліотека Університету є навчально-допоміжним, інформаційним та культурно-освітнім підрозділом, який діє на підставі Положення, затвердженого ректором Університету. Директор бібліотеки обирається Вченою радою Університету на сім років.

Структурні підрозділи Університету:

Основні структурні підрозділи Університету:

 • - факультети;
 • - навчально-науково-лікувальний комплекс «Інститут реабілітації інвалідів»;
 • - кафедри;
 • - підготовче відділення для іноземних громадян;
 • - підготовче відділення для підготовки громадян України до вступу до вищих навчальних закладів.

Навчально-виховні та навчально-допоміжні підрозділи Університету:

 • - навчальний відділ;
 • - навчально-методичні кабінети;
 • - інформаційно-аналітичний відділ;
 • - центр нових інформаційних технологій;
 • - відділ міжнародних зв'язків;
 • - відділ виробничої практики;
 • - студентський клуб художньої самодіяльності та аматорської творчості;
 • - студентський спортивний клуб;
 • - музей історії Університету;
 • - бібліотека з читальними залами.

Науково-дослідні та лікувальні підрозділи Університету:

 • - лабораторії;
 • - центри;
 • - філії;
 • - університетські клініки;
 • - студентська поліклініка;
 • - санаторій профілакторій;
 • - структурні підрозділи для надання платних послуг;
 • - інститути (комплекси);
 • - експериментально-біологічна клініка (віварій);
 • - патентно-ліцензійний відділ;

Інші підрозділи Університету:

 • - відділ кадрів;
 • - адміністративно-господарський відділ;
 • - планово-фінансовий відділ;
 • - бухгалтерія;
 • - юридичний відділ;
 • - військово-мобілізаційний відділ;
 • - канцелярія;
 • - редакції газет та журналів;
 • - друкарня;
 • - відділ матеріального забезпечення;
 • - відділ капітального будівництва;
 • - господарські служби та групи;
 • - служба охорони праці;
 • - студентські гуртожитки;
 • - студентське містечко;
 • - спортивно-оздоровчі табори;
 • - заклади культурно-побутового призначення;

- інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

Створення нових навчальних і наукових підрозділів, ліквідація або реорганізація структурних підрозділів Університету проводиться ректором згідно з рішенням Вченої ради Університету відповідно до законодавства України.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Університет підпорядкований МОЗ України, яке відповідно до законодавства:

- бере участь у здійсненні державної політики у галузі вищої медичної освіти, науки та професійної підготовки кадрів;

- делегує повноваження ректору згідно з законодавством для безпосереднього управління діяльністю Університету;

- здійснює фінансове забезпечення Університету;

- бере участь у здійсненні ліцензування та акредитації Університету;

- здійснює контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості вищої медичної та фармацевтичної освіти;

- формує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою медичною та фармацевтичною освітою;

- сприяє працевлаштуванню випускників Університету;

- погоджує умови прийому на навчання до Університету;

 • - затверджує за погодженням з МОН України Статут Університету;

- затверджує кошторис доходів і видатків та штатний розпис;

- організовує вибори, призначає та звільняє з посади керівника Університету;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

 

3. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

3.1. Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту реєстрації цього Статуту і складається з його прав та обов'язків.

3.2. Університет для здійснення поставлених перед ним завдань має право:

 • - приймати необхідні рішення і проводити дії, які віднесені до компетенції Університету і не суперечать законодавству України;
 • - визначати зміст освіти відповідно до державних стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації;
 • - розвивати матеріально-технічну базу навчання і наукових досліджень, створювати підручники, навчально-методичні посібники, наукову та навчально-методичну літературу;
 • - визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
 • - відкривати підготовку за новими спеціальностями;
 • - залучати науково-педагогічні кадри з інших медичних та фармацевтичних установ для поліпшення якості підготовки фахівців;
 • - надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності;
 • - надавати послуги, пов'язані із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
 • - здійснювати навчання іноземних громадян англійською мовою;
 • - встановлювати ціни на послуги, що виконуються на договірній основі;
 • - присвоювати вчені звання професора, доцента, старшого наукового співробітника;
 • - обирати почесних професорів Університету;
 • - брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами і аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • - брати участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
 • - видавати документи про вищу освіту державного зразка з акредитованих напрямків (спеціальностей);
 • - проводити науково-дослідні роботи, спрямовані на вирішення актуальних проблем охорони здоров'я та вищої школи;
 • - створювати у встановленому законодавством порядку навчально-науково-виробничі, науково-дослідні, навчально-наукові центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені підрозділи (факультети, кафедри, коледжі, наукові, науково-дослідні, науково-виробничі й проектні інститути, кафедри, наукові лабораторії, центри, експериментальні заводи, фірми, клінічні бази, технопарки та інші);
 • - вносити пропозиції до МОЗ України та Вищої атестаційної комісії України щодо створення та діяльності спеціалізованих рад з захисту дисертацій;
 • - здійснювати наукову і науково-дослідну діяльність на підставі договорів, діяльність, пов’язану із придбанням, зберіганням, використанням, перевезенням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно із законодавством;
 • - організовувати міжнародні конференції, симпозіуми, конгреси та навчально-методичні і науково-практичні інші заходи;
 • - надавати послуги, пов'язані з підготовкою до вступу у вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації громадянам України та іноземним громадянам;
 • - здійснювати господарську діяльність згідно із законодавством України;
 • - здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;
 • - користуватися пільгами, установленими законодавством України для національного вищого навчального закладу IV рівня акредитації;
 • - отримувати кошти й матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
 • - виступати орендодавцем майна, що знаходиться в оперативному управлінні Університету відповідно до законодавства;
 • - самостійно розпоряджатися доходами, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг в межах затвердженого кошторису;
 • - відкривати рахунки в іноземній валюті в банках відповідно до законодавства;
 • - відкривати депозитні рахунки в банках відповідно до законодавства;
 • - здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами;
 • - використовувати валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності Університету для забезпечення виконання статутних завдань;
 • - визначати та встановлювати власні форми (підвищені посадові оклади, іменні стипендії та інші) морального та матеріального заохочення працівників Університету відповідно до законодавства;
 • - вирішувати соціальні питання співробітників, студентів, пенсіонерів (матеріальна допомога, харчування, ритуальні послуги тощо);
 • - розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;
 • - надавати медичні послуги населенню на бюджетних і госпрозрахункових засадах відповідно до законодавства України;
 • - здійснювати інші види діяльності, передбачені законодавством України.

3.3. Університет зобов'язаний:

дотримуватись:

 • - вимог законодавства України;
 • - державних стандартів вищої освіти;
 • - безпечних умов проведення освітньої діяльності;
 • - фінансової дисципліни та збереження державного майна;

забезпечувати:

 • - соціальний захист членів трудового колективу та інших учасників навчально-виховного процесу;
 • - проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, наукову, науково - методичну та медичну практику, культурну діяльність тощо;
 • - умови для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство, формування зрілої творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян, формування громадянської позиції, почуття патріотизму та власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;
 • - дотримання високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • - виконання державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців з вищою медичною освітою;
 • - проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх фахівців;
 • - подання відповідних документів до МОЗ України про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів відповідно до законодавства України;
 • - первинну підготовку асистентів, перепідготовку та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та лікарів на факультеті післядипломної підготовки;
 • - підвищення професійної кваліфікації лікарів через аспірантуру, магістратуру та клінічну ординатуру.

3.4. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних працівників та осіб, що навчаються в Університеті, визначаються відповідно до законодавчих і нормативних актів з вищої освіти. Права й обов’язки навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу визначають правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.5. За рішенням загальних зборів трудового колективу Університету науково-педагогічним працівникам та особам, які навчаються у вищому навчальному закладі, можуть бути надані додаткові права та обов’язки згідно з законодавством України.

 

4. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕКТОРА

4.1. Управління Університетом здійснюється на принципах:

 • - автономії та самоврядування;
 • - розмежування прав, повноважень та відповідальності МОЗ України, органів управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів;
 • - поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
 • - незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

4.2. Автономія та самоврядування Університету реалізується відповідно до законодавства, і передбачає право:

- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

- приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників за конкурсом та на умовах контракту згідно із законодавством України;

- надавати додаткові освітні послуги;

- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;

- мати у своєму складі: підготовче відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети, клінічні бази, комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством;

- створювати в порядку, встановленому законодавством, інститути, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;

- здійснювати видавничу діяльність, виготовляти та розповсюджувати видавничу продукцію, розвивати власну поліграфічну базу;

- на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

- брати участь у роботі міжнародних організацій;

- запроваджувати власну символіку та атрибутику;

- звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблених нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а

також брати участь у роботі над проектами щодо їхнього вдосконалення;

- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому законодавством України.

4.3. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор.

4.4. Ректор Університету відповідає за виконання покладених на Університет завдань, умов ліцензування та впровадження освітньої діяльності, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого Університету в оперативне управління.

Ректор Університету у межах наданих йому повноважень:

 • - самостійно в межах законодавства України вирішує питання діяльності Університету, подає до МОЗ України на затвердження Статут Університету, та штатний розпис;
 • - видає накази, розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками та структурними підрозділами Університету;
 • - представляє Університет в державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед МОЗ України;
 • - є розпорядником майна та коштів закладу відповідно до законодавства України;
 • - виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;
 • - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Університету згідно з законодавством України;
 • - застосовує заходи морального та матеріального заохочення, заходи дисциплінарного впливу згідно з законодавством України;
 • - забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах Університету;
 • - визначає функціональні обов'язки працівників Університету;
 • - формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;
 • - відраховує та поновлює на навчання студентів, аспірантів, асистентів-стажерів, клінічних ординаторів, докторантів, інтернів, магістрів;
 • - контролює виконання навчальних планів і програм та планів науково-дослідних робіт;
 • - контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
 • - забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
 • - здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я студентів, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Університету;
 • - спільно з профспілковим комітетом подає на затвердження Конференції трудового колективу Університету правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його;
 • - здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

 

4.4.1 Порядок та умови обрання, затвердження та звільнення з посади ректора Університету здійснюються згідно з Законом України «Про вищу освіту».

Кандидат на посаду ректора Університету повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вчене звання професора, науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

МОЗ України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади ректора Університету кожні сім років, приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету для голосування. Оголошення конкурсу при наявності вакансії ректора Університету відбувається не пізніше одного місяця від дня її виникнення.

Комісія з проведення конкурсу щодо визначення претендентів та проведення виборів, яка утворена за погодженням із МОЗ України, виконує такі функції:

 • - за погодженням із МОЗ України включає до свого складу на час обрання ректора виборних представників від Університету, які обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету;
 • - за погодженням із МОЗ України визначає зміст оголошення з вимогами до претендентів, визначеними Законом України "Про вищу освіту" та термін подання заяв і приймає рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Університету;

Ректор Університету може бути звільнений з посади на підставах, визначених Кодексом законів про працю України, Законом України "Про освіту", Законом України «Про вищу освіту» та контрактом з МОЗ України.

Ректор Університету забезпечує працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

- створення умов для підвищення кваліфікації не менше одного разу на п'ять років;

- установлення підвищених посадових окладів та надбавок до посадових окладів відповідно до законодавства України;

- надання щорічної грошової допомоги в розмірі посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків відповідно до законодавства України;

- перегляд заробітної плати з урахуванням інфляції відповідно до законодавства України;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", інших нормативно-правових актів.

Для вирішення основних питань діяльності, відповідно до Статуту, ректор Університету створює робочі органи, а також визначає їх повноваження.

Ректор щорічно звітує перед МОЗ України та конференцією трудового колективу Університету.

Ректор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Університету.

У разі виходу на пенсію ректор, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, має право у порядку, встановленому законодавством, бути призначеним на посаду почесного ректора зі збереженням грошового утримання за рахунок Університету в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

4.5. В Університеті діють Наглядова рада, Вчена рада Університету, Вчені ради факультетів, робочі органи тощо.

4.5.1. Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, надає допомогу ректору в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва Університету, забезпечує ефективну взаємодію Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

Склад Наглядової ради затверджується МОЗ України. Положення про Наглядову раду Університету затверджує голова Наглядової ради за погодженням з МОЗ України.

Термін повноваження Наглядової ради Університету – п'ять років.

4.5.2. Вчена рада Університету.

Для розгляду основних питань діяльності Університету створюється Вчена рада Університету.

Вчена рада є колегіальним органом і утворюється строком до семи років. Вчену Раду очолює її голова – ректор Університету. До складу Вченої ради Університету входять за посадами: проректори, заступники ректора, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування, голови профспілок, вчений секретар, завідувачі кафедр та виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників обираються серед професорів, докторів наук за квотою – 1 від 20.

Виборні представники, що представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, обираються за квотою – 1 від 65.

Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. При цьому не менше як 75 відсотків від загальної чисельності Вченої ради Університету мають становити науково-педагогічні працівники Університету.

Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому були присутні дві третини від загальної кількості членів Вченої ради.

Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора Університету.

У разі відсутності ректора, засідання Вченої ради Університету проводить уповноважений ректором проректор.

До компетенції Вченої ради Університету належить:

- подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього;

- ухвалення фінансових планів і звітів;

- подання пропозицій керівнику Університету щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, проректорів (заступників), директорів інститутів та головного бухгалтера;

- обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;

- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;

- прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;

 • - встановлювати і присвоювати вчені звання доцента чи професора Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
 • - прийняття рішень щодо кандидатур для обрання академіками та членами-кореспондентами НАН та АМН України;
 • - визначення кандидатур на призначення іменних стипендій;

Вчена рада розглядає й інші питання діяльності Університету.

4.5.3. Вчена рада факультету.

На кожному факультеті організовується Вчена рада факультету, яка є колегіальним органом факультету.

Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами: декан, його заступники, завідувачі кафедр, керівники органів громадського самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються серед професорів, докторів наук, виборні представники, що представляють інших працівників і працюють на постійній основі обираються за квотою - 1 від 65.

Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

Не менше як 75 % від загальної чисельності Вченої ради факультету становлять науково-педагогічні працівники факультету.

Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію рішенням декана факультету і можуть бути скасовані Вченою радою Університету.

До компетенції Вченої ради факультету належить:

- ухвалення навчальних програм та навчальних планів;

- розв'язання питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

- визначення загальних напрямків наукової діяльності факультету;

- обрання на посаду таємним голосуванням декана, доцентів, асистентів, викладачів, старших викладачів;

4.5.4. Робочі органи.

Для вирішення поточних питань діяльності Університету створюються робочі органи:

- ректорат;

- деканати;

- приймальна комісія.

Положення про робочі органи затверджуються наказом ректора Університету.

Ректорат формується ректором для оперативного розгляду найважливіших питань діяльності Університету. Склад ректорату затверджується наказом ректора. Засідання ректорату проводяться за відповідним планом роботи під головуванням ректора. За прийнятими ректоратом рішеннями ректор Університету видає відповідні накази та розпорядження.

Деканати здійснюють керівництво діяльністю факультетів і несуть повну відповідальність за результати їх роботи. Деканати в межах своєї компетенції видають розпорядження і вказівки, обов'язкові для співробітників і студентів факультетів.

Приймальна комісія створюється для організації і проведення прийому вступників до Університету.

Склад приймальної комісії затверджується кожного календарного року наказом ректора, який є головою комісії.

Наказ про затвердження складу приймальної комісії видається не пізніше грудня місяця поточного навчального року.

Термін повноважень приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює в умовах гласності відповідно до Положення про приймальну комісію та річного плану, які затверджуються ректором університету.

Положення про приймальну комісію передбачає кількісний склад, необхідний для прийняття рішення. Рішення приймальної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і відповідальним секретарем приймальної комісії.

До складу приймальної комісії університету входять:

 • - голова приймальної комісії;
 • - заступник голови приймальної комісії;
 • - відповідальний секретар приймальної комісії;
 • - члени приймальної комісії.

Заступником голови приймальної комісії Університету є проректор з навчальної роботи.

Відповідальний секретар приймальної комісії призначається головою приймальної комісії з числа провідних науково-педагогічних працівників університету.

Членами приймальної комісії є декани (заступники деканів) факультетів, завідувачі кафедр, а також провідні науково-педагогічні працівники. Кількість членів встановлюється виходячи із потреби. До складу приймальної комісії можуть бути включені представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій, для яких ведеться підготовка фахівців.

У разі необхідності для розв'язання окремих питань, пов'язаних з діяльністю Університету, ректор може створювати інші робочі органи з визначенням їх компетенції.

 

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Вищим колегіальним органом самоврядування Університету є конференція трудового колективу.

5.1. Загальна чисельність делегатів та кількість делегатів від кожного структурного підрозділу Університету визначається наступним чином:

- від основних структурних підрозділів Університету обирається 1 делегат від 5 науково-педагогічних працівників;

- від бібліотеки, адміністративно-господарського персоналу та інших структурних підрозділів Університету, які працюють на постійній основі – 1 делегат від 20 працівників.

Кандидатури представників до вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету обираються та затверджуються зборами трудових колективів факультетів та інших структурних підрозділів Університету.

Загальна чисельність делегатів конференції трудового колективу становить не менше 75 відсотків науково-педагогічних працівників. Строк повноважень делегатів конференції становить три роки.

Організацію й проведення конференції здійснює керівництво Університету спільно з виборчим органом первинної профспілкової організації Університету.

Конференція трудового колективу скликається не рідше ніж один раз на рік.

Конференція трудового колективну вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше двох третин від її статутного складу.

Рішення про відкликання ректора Університету з посади приймається двома третинами делегатів, які беруть участь у роботі конференції. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів делегатів, які беруть участь у засіданні Конференції.

Конференція приймає свої рішення відкритим або (за бажанням простої більшості делегатів) таємним голосуванням.

5.2. Конференція трудового колективу Університету:

 • - за поданням Вченої ради приймає статут Університету, а також вносить зміни до нього;
 • - обирає претендента на посаду керівника Університету шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції МОЗ України;
 • - щорічно заслуховує звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;
 • - обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
 • - затверджує правила внутрішнього розпорядку;
 • - затверджує положення про органи студентського самоврядування;
 • - розглядає проект колективного договору й надає повноваження виборчому органу первинної профспілкової організації підписувати договір із ректором від імені колективу Університету;
 • - розглядає інші питання діяльності Університету;
 • - за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора.

5.3. Органом громадського самоврядування факультету є збори трудового колективу факультету.

Збори трудового колективу факультету скликаються не рідше ніж один раз на рік і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше двох третин від загальної кількості працівників факультету. Рішення зборів трудового колективу факультету приймаються простою більшістю голосів.

В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі групи працівників факультету. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів виборного органу повинні становити науково-педагогічні працівники факультету.

5.4. Збори трудового колективу факультету:

- дають оцінку діяльності декана факультету;

- затверджують річний звіт про діяльність факультету;

- вносять пропозиції ректору про відкликання з посади декана факультету;

- обирають виборних представників до Вченої ради факультету;

- обирають кандидатури на конференцію трудового колективу Університету;

- обирають кандидатури до Вченої ради Університету;

- вирішують інші питання діяльності факультету.

5.5. В Університеті створюються і функціонують органи студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, Університету. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, старостат, студентська рада, студентське наукове товариство, студентські деканати тощо).

5.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (Конференція) студентів Університету, які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

На конференцію студентів Університету обирається один делегат від 20 студентів.

Конференція студентів Університету є правомочною, якщо в ній бере участь не менше двох третин обраних делегатів.

Виконавчим органом студентського самоврядування Університету є профспілковий комітет студентів, який вирішує питання, що належать до його компетенції.

У своїй діяльності профспілковий комітет студентів керується законодавством України, рішеннями МОН України та МОЗ України, Статутом Університету.

5.7. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 

6. МАЙНО ТА КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. За Університетом з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, і на правах оперативного управління закріплюються об'єкти права державної власності: будівельні споруди, обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку, об'єкти інтелектуальної власності, грошові кошти, земля, комунікації та інші цінності.

6.2. Майно, що перебуває в державній власності та передане в оперативне управління Університету, не підлягає вилученню та передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

Університет здійснює право користування й розпорядження відведеними йому земельними ділянками та переданим на баланс майном згідно з законодавством України.

Збитки, завдані Університету внаслідок порушення його майнових та немайнових прав фізичними і (або) юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Університету за рішенням суду.

6.3. Майно Університету, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

6.4. Університет самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг.

6.5. Повноваження власника щодо розпорядження державним майном реалізуються відповідно до законодавства.

6.6. Університет у межах, визначених законами, та відповідно до Статуту має право:

- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі благодійних) та фізичних осіб;

- провадити фінансово-господарську діяльність;

- створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються, а також для власної господарської діяльності;

- розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних закладів;

- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

- спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів, а також на соціальну підтримку науково-педагогічних та інших категорій працівників Університету і осіб, які навчаються в Університеті.

6.7. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету України:

 • - коштів загального фонду;
 • - коштів спеціального фонду, який формується за рахунок:
 • - коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;
 • - доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
 • - безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
 • - надходжень за виконання господарсько-договірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;
 • - надання медичних послуг відповідно до переліку платних послуг, згідно з законодавством України;
 • - інших джерел не заборонених законодавством України.

6.8. Оплата праці всіх категорій працюючих в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України "Про освіту", Законом України «Про вищу освіту», за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються згідно із законодавством України.

6.9. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначається окремим Положенням, яке затверджує ректор Університету за погодженням з профспілковим комітетом, згідно із законодавством України.

6.10. Університет може отримувати дотації місцевих та центральних органів виконавчої влади.

6.11. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, зокрема нерезидентів, Університету для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.12. Університет надає платні послуги згідно із законодавством України.

 

7. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Університет відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної і річної звітності та подає їх до МОЗ України, Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування.

7.2. Університет самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямками діяльності Університету.

7.3. Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

7.4. Аудит фінансової діяльності Університету здійснюється згідно із законодавством України.

 

8. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Концепцією освітньої діяльності Університету передбачається

8.1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття").

8.2. Метою освітньої діяльності є:

- створення умов для розвитку особистості та творчої самореалізації громадян України, які обрали професію лікаря, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати й навчатися протягом життя, оберігати й збільшувати цінності національної медичної

науки, культури та громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти;

- відтворення інтелектуального потенціалу держави, формування моральних принципів та норм поведінки особистості;

- забезпечення медичної галузі суспільства України висококваліфікованими фахівцями, які можуть успішно працювати в умовах перехідної економіки, реального професійного й міжнародного оточення, що постійно змінюється;

- зростання якісного професійного рівня підготовки спеціалістів з орієнтацією на міжнародні освітні стандарти за рахунок першочергового вдосконалення змісту й форм медичної освіти, удосконалення наукової діяльності Університету, що приведе до підвищення якості медичних послуг, збереження та зміцнення здоров'я населення України.

8.3. Освітня діяльність базується на принципах:

- багатопрофільності;

- якості освітніх послуг, змісту освіти, технологій навчання, та їх результатів;

- ступеневості підготовки фахівців;

- становлення демократичної системи навчання;

- задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;

- використання державних стандартів вищої освіти як обов'язкового мінімуму змісту освіти й змісту навчання;

- відповідності рівня освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;

- випереджального інноваційного розвитку освіти;

- мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;

- особистісній орієнтації освіти;

- інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;

- формування національних і загальнолюдських цінностей;

- моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю.

8.4. Цільові програми освітньої та лікувальної діяльності, засоби їх реалізації:

8.4.1. Кадрове забезпечення медичної галузі через:

- удосконалення існуючої системи профорієнтації та відбору студентів на навчання;

- адекватність змісту освіти до вимог практичної охорони здоров'я;

- реалізацію змісту освіти в наскрізних підходах до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм на етапах додипломної та післядипломної підготовки фахівців в інтернатурі;

- формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;

- формування вузівської компоненти державних стандартів вищої медичної освіти з урахуванням науково-педагогічних здобутків наукових шкіл Університету, потреб галузі та запитів студентів;

- формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно до змін ринкових умов, поширення практики роботи на замовлення споживача;

- розробку та використання інтегрованих технологій;

- розвиток інтелектуальних можливостей, критичного, логічного, творчого мислення студентів, створення умов для розвитку обдарованої молоді;

- викладання основних наукових концепцій, методик і методів, які необхідні для освоєння студентами методології і практики майбутньої спеціальності;

- проведення постійної роботи та розробка навчально-методичних матеріалів для підготовки студентів до тестування;

- маркетингове вивчення ринку праці й сприяння працевлаштуванню випускників;

- створення єдиної комп'ютерної мережі кафедр і підрозділів Університету;

- проведення наукових досліджень із питань технологій вищої медичної освіти та соціометричного вивчення контингенту студентів і лікарів-інтернів;

- відповідність розроблених цільових програм виховання науково обґрунтованій моделі спеціаліста;

- якісне науково-методичне забезпечення навчального процесу в інтернатурі;

- розробку методичних та організаційних форм навчання лікаря при переході від інтернатури до резидентури;

- планове підвищення кваліфікації викладачів за рахунок навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування на опорних кафедрах, навчання на тематичних циклах академій післядипломної освіти тощо;

- виконання державного замовлення та угод з юридичними та фізичними особами на підготовку фахівців відповідної кваліфікації в межах ліцензованого обсягу;

- постійне запровадження нових освітніх інновацій, інформаційних технологій.


8.4.2. Національний характер освіти і національне виховання через:

- організаційний зв'язок національного та громадського виховання з навчальною і науково-дослідною роботою для формування особистості в дусі патріотизму, поваги до Конституції України, культурно-історичних цінностей українського народу, його традицій і духовності;

- свідоме дотримання студентами громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мов спілкування народів світу;

- ствердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

 • - формування у студентів сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоствердження, самоосвіти і самореалізації особистості в сучасному українському суспільстві;
 • - розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на успадкуванні духовних і культурних надбань народу України;
 • - формування у студентів потреби і уміння жити в громадянському суспільстві, прагнучи до здорового в духовному і фізичному сенсі способу життя, моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури;
 • - створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов'язкове оволодіння студентами державною мовою і можливість опанування рідною (національною) мовою, практичне володіння хоча б однією іноземною мовою;
 • - сприяння розвитку високої мовної культури студентів, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;
 • - формування нових життєвих орієнтирів особистості, національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань у необхідності активної діяльності, спрямованої на процвітання України;
 • - сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства - відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності;
 • - органічного зв'язку основних напрямів виховання, моральної насиченості виховного процесу, активної участі студентів і студентських організацій у поза аудиторній роботі, наступність, послідовність, оперативність педагогічного впливу;
 • - володіння викладачами сучасними методами й засобами виховного впливу (психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу);
 • - забезпечення зворотного зв'язку у процесі виховання (знання та врахування особливостей студентів, рівня їхньої підготовки для здійснення професійних і соціальних функцій), урахування думок студентів і випускників про якість навчального процесу;
 • - формування у студентів відповідальності за власний добробут, стан суспільства.

8.4.3. Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної медичної освіти через:

- запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої медичної освіти в Університеті;

- створення умов для здобуття безоплатної вищої освіти на конкурсних засадах;

- роботу підготовчих курсів (очних та заочних) щодо поглибленого вивчення екзаменаційних конкурсних дисциплін;

- удосконалення правових шляхів здобуття вищої освіти за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;

- розширення можливостей здобуття вищої освіти за рахунок індивідуального кредитування;

- створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування та дітьми-інвалідами;

- запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

- дотримання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів з використанням об'єктивного тестування на вступних іспитах.

8.4.4. Створення системи безперервної освіти через:

- забезпечення послідовності і наступності змісту додипломної і післядипломної медичної освіти;

- формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;

- оптимізація системи післядипломної освіти лікарів;

- створення інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної і додипломної освіти;

- формування та розвиток навчально-науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців.

8.4.5. Підготовка студентства до професійної діяльності в сучасному інформаційно-технологічному суспільстві через:

- інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб педагогів і студентів;

- систематичне поповнення фондів бібліотеки Університету навчальною і науковою літературою;

- запровадження нових форм навчання та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд із традиційними засобами;

- комп'ютеризацію навчального процесу шляхом обладнання комп'ютерних класів сучасними обчислювальними машинами, створення локальних комп'ютерних мереж;

- створення електронних підручників та навчально-контролюючих програм;

- застосування сучасних технологій, засобів і технічних приладів для покращення інформативності навчального процесу;

- використання глобальних інформаційно-освітніх мереж.

8.4.6. Поєднання освіти і науки через:

- фундаменталізацію освіти та інтенсифікацію наукових досліджень;

- розвиток освіти на тлі новітніх наукових і технологічних досліджень;

- правовий захист освітніх інновацій та результатів науково-педагогічної діяльності як інтелектуальної власності;

- запровадження наукової експертизи варіативних компонентів державних стандартів освіти, підручників, інноваційних систем навчання та виховання;

- залучення до наукової діяльності обдарованої студентської молоді;

- поглиблення співпраці Університету з науково-дослідними інститутами НАН і АМН України шляхом створення нових навчально-науково-виробничих об'єднань;

- залучення до навчального процесу провідних учених науково-дослідних інститутів;

- запровадження цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і науки;

- взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики.


8.4.7. Міжнародне співробітництво та використання зарубіжного досвіду через:

- проведення спільних наукових досліджень з пріоритетних проблем медицини, співробітництво з міжнародними фондами;

- проведення і участь Університету в міжнародних наукових семінарах, симпозіумах та їх підготовки;

- сприяння участі науково-педагогічних працівників у відповідних заходах за кордоном;

- освітні та наукові обміни, стажування і навчання за кордоном студентів і науково-педагогічних працівників;

- спільну роботу вчених Університету та закордонних колег з написання підручників і монографій;

- моніторинг закордонного ринку освітніх послуг з метою розвитку системи підготовки фахівців для зарубіжних країн на компенсаційних засадах;

- аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і навчальної літератури.

8.4.8. Кадрове забезпечення навчального процесу через:

- проведення систематичного відбору талановитої студентської молоді, активних членів студентського наукового товариства для подальшого навчання в аспірантурі, магістратурі, клінічній ординатурі;

- врахування при конкурсному відборі викладачів професійної підготовки, наукової продуктивності, рівня гуманітарної та педагогічної підготовки, моральних якостей та знання державної мови;

- моніторинг відповідності кадрового забезпечення Університету критеріям акредитаційних вимог до навчальних закладів IV рівня акредитації;

- забезпечення економічних стимулів для якісної діяльності науково-педагогічних працівників; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, використовуючи її різні форми.

Для заміщення вакансій проректорів, деканів, завідувачів кафедр і професорів університету до претендента на посаду висуваються, як правило, такі додаткові вимоги:

- повна вища освіта відповідного напрямку підготовки;

- наявність наукового ступеня або вченого звання відповідного рівня та напрямку підготовки;

- знання іноземної мови (переважно англійської);

- володіння комп'ютером на рівні користувача;

- допенсійний вік.

Призначення на посади першого проректора та проректора з наукової роботи Університету проводиться ректором за погодженням кандидатур із МОЗ України.

8.4.9. Розвиток лікувальної роботи через:

- забезпечення надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню на клінічних кафедрах Університету на рівні сучасних досягнень медичної науки і практики;

- наукове обґрунтування та розробка системи профілактичних технологій у діяльності базових лікувально-профілактичних установ;

- участь Університету в розробці, науковому обґрунтуванні та впровадженні стандартів якості діагностики та лікування захворювань;

- розвиток серцево-судинної хірургії, нейрохірургії, трансплантології, пульмонології, алергології, гематології на кафедрах Університету;

- атестацію викладачів клінічних кафедр для встановлення лікарської кваліфікаційної категорії;

- поширення практики співпраці з клініками НДІ АМН України медичного профілю з метою підвищення кваліфікації співробітників;

- продовження ретельного підбору лікувально-профілактичних установ для виробничої практики студентів із залученням провідних перспективних працівників охорони здоров'я до навчального процесу й наукових досліджень;

- активізацію роботи професорсько-викладацького складу клінічних кафедр з підвищення якості диспансерної роботи, пропаганді здорового способу життя, вихованню здорової дитини та подолання демографічної кризи;

- створення власних університетських клінік.

8.5. Концепція освітньої діяльності університету доповнюється та деталізується концепціями освітньої діяльності факультетів, кафедр, інших підрозділів Університету.

8.6. Навчальний процес в Університеті здійснюється в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять в Університеті є: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття.

Особи, які навчаються в Університеті можуть бути відраховані за власним бажанням; за невиконання навчального плану; за порушення умов контракту; в інших випадках, передбачених законодавством.

Особи, які навчаються в Університеті, можуть переривати навчання в зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання в Університеті, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які були відраховані, здійснюється під час канікул.

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

9.1. Зміни до Статуту затверджуються і погоджуються в тому ж порядку, що і сам Статут.

9.2. Зміни до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до законодавства України.

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) Університету здійснюється згідно із законодавством України.

10.2. Ліквідація Університету вважається завершеною, а Університет таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення відповідного запису до державного реєстру.

10.3. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється МОЗ України. До складу ліквідаційної комісії входять представники МОЗ України та Університету. Порядок і термін проведення ліквідації, а також строк для заяви, претензій кредиторам визначає МОЗ України.

10.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету і подає його до МОЗ України. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

10.5. Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Ректор Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова,
член-кореспондент АМН України, професор В.М. Мороз