Загальна інформація

Шановні здобувачі!

Щиро раді вітати Вас на сайті
Спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01
при Вінницькому національному медичному університеті ім. Пирогова М.І.
Міністерства охорони здоров'я України

          Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1413 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 24 жовтня 2017 року" у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова Міністерства охорони здоров'я України продовжено діяльність спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.01- акушерство та гінекологія, 14.01.03 – Хірургія, 14.01.09 - дитяча хірургія строком на два роки.

Спеціалізована вчена рада Д 05. 600. 01 з правом проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук за спеціальностями:

14.01.01 – акушерство та гінекологія (медичні науки)
14.01.03 – хірургія (медичні науки)
14.01.09 – дитяча хірургія (медичні науки)

Голова спеціалізованої вченої ради - Погорілий Василь Васильович, проректор з лікувальної роботи, професор кафедри дитячої хірургії, доктор медичних наук, професор, спеціальність 14.01.09 (дитяча хірургія).
Заступник голови спеціалізованої вченої ради -Булавенко Ольга Василівна, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2, доктор медичних наук, професор, спеціальність 14.01.01 (акушерство та гінекологія) .
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - Хіміч Сергій Дмитрович, завідувач кафедри загальної хірургії, доктор медичних наук, професор, спеціальність 14.01.03 (хірургія).

 

Специализированный ученый совет Д 05.600.01 с правом проводить защиты диссертаций на соискание научной степени доктора (кандидата) медицинских наук по специальностям:

14.01.01 – акушерство и  гинекология
14.01.03 – хирургия
14.01.09 – детская  хирургия

Председатель совета - Погорелый Василий Васильевич, проректор по лечебной работе, профессор кафедры детской хирургии, доктор медицинских наук, профессор, специальность 14.01.09 (детская хирургия) .
Заместитель председателя совета - Булавенко Ольга Васильевна, заведующая кафедры акушерства и геникологии №2, доктор медцинских наук, профессор, специальность 14.01.01 (акушерство и гинекология). 
Учёный секретарь совета - Химич Сергей Дмитриевич, заведующий кафедры общей хирургии, доктор медицинских наук, профессор, специальность 14.01.03 (хирургия).

 

Specialized Scientific Council D 05.600.01 with the right to carry out defended of the dissertations for attaining the degree of Doctor and Candidate of Sciences in the field of:

14.01.01 – Obstetric and Gynecology
14.01.03 – Surgery(Medical sciences)

14.01.09 – Pediatric surgery

The Chair of the Council – prof. Pogoriliy Vasil Vasilovich
The Vice Chair of the Council – prof. Bulavenko Olga Vasylivna
Scientific Secretary of the Specialized Scientific Council – prof. Khimich Sergii Dmytrovych

Оголошення

10 вересня 2019 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 02.07.2019

Яременко Сергій Олексійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Рання діагностика та показання до оперативного лікування некротичного ентероколіту в новонароджених»

14.01.09 - дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Македонський І.О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії (Дніпровський медичний інститут традиційної і не традиційної медицини МОН України).

Офіційні опоненти:

- Ксьонз І. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії (Українська медична стоматологічна академія МОЗ України);

- Пащенко Ю.В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології (Харківський національний медичний університет МОЗ України).

Автореферат (Опубліковано: 07.08.2019)
11 вересня 2019 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 02.07.2019

Мигур Михайло Юрійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація хірургічного лікування природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Слєпов Олексій Костянтинович, доктор медичних наук, професор Заслужений лікар України, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», завідувач відділенну хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Пащенко Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології.

Автореферат (Опубліковано: 02.07.2019)
11 вересня 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.06.2019

Берцун Костянтин Тихонович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностично-лікувальна тактика при омфалоцеле та гастрошизисі у новонароджених з урахуванням ступеня інтраабдомінальної гіпертензії»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Горбатюк Ольга Михайлівна, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Наконечний Андрій Йосифович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, професор кафедри дитячої хірургії;

- Пащенко Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології.

Автореферат (Опубліковано: 02.07.2019)
10 вересня 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.06.2019

Носов Артем Юрійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Лікування ранніх ранових післяопераційних ускладнень передньої черевної стінки у хворих похилого віку»

14.01.03 - хірургія

Науковий керівник:

- Мунтян С.О., доктор медичних наук, професор, ДЗ "Дніпропетровська медична акедемія МОЗ України", професор кафедри загальної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Желіба М.Д., д.мед.н., проф., Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України, професор кафедри загальної хірургії;

- Дужий І.Д., д. мед. н., проф., Заслужений лікар України, завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії (Сумський державний університет МОН України).

Автореферат (Опубліковано: 02.08.2019)
5 червня 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 03.05.2019

Костюк Ірина Юріївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Пpoгнoзувaння та діагностика синдрому гіперактивного сечового міхура у вагітних жінок piзниx соматoтипiв»

14.01.01 - aкушepcтвo тa гiнeкoлoгiя

Науковий керівник:

- Чайка Григорій Васильович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Валентина Павлівна, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1;

- Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології № 1.

Автореферат (Опубліковано: 03.05.2019)
Дисертація (Опубліковано: 23.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 17.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 24.05.2019)
.
Опубліковано: 03.05.2019
4 червня 2019 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 02.05.2019

Дзьоба Андрій Ігорович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Синдром Меллорі-Вейсса: етіологічні і патогенетичні особливості та обґрунтування лікувальної тактики» (експериментально-клінічне дослідження)

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1.

Офіційні опоненти:

- Полянський Ігор Юлійович, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1;

- Шепетько Євген Миколайович , доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, професор кафедри хірургії №3.

Автореферат (Опубліковано: 02.05.2019)
Дисертація (Опубліковано: 22.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 21.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 24.05.2019)
4 червня 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 02.05.2019

Бабій Ігор Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Порівняльна оцінка алопластичних методів хірургічного лікування пахвинної грижі»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Власов Василь Володимирович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, професор кафедри хірургії факультету післядипломної освіти лікарів з курсом стоматології.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Василь Васильович, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри хірургії №1;

- Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри загальної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 02.05.2019)
Дисертація (Опубліковано: 21.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 17.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 17.05.2019)
9 квітня 2019 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 05.03.2019

Мазур Юлія Юріївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості перебігу та профілактика рецидивування ектопії шийки матки в умовах порушень мікробіоти піхви та папіломавірусного інфікування»

14.01.01 – акушерство і гінекологія

Науковий керівник:

- Пирогова Віра Іванівна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти.

Офіційні опоненти:

- Дзісь Наталія Петрівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №2;

- Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, Український державний інститут репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології.

Автореферат (Опубліковано: 05.03.2019)
Дисертація (Опубліковано: 25.03.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 25.03.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 27.03.2019)
9 квітня 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
Опубліковано: 05.03.2019

Воровський Олег Олегович

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Прогнозування розвитку, лікування та профілактика дефектів черевної стінки у хворих похилого та старечого віку» експериментально-клінічне дослідження)

14.01.03 – хірургія

Наукові консультанти:

- Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри хірургії № 1;

- Півторак Володимир Ізяславович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Василь Васильович, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет, професор кафедри хірургії №1 з курсом післядипломної освіти;

- Фелештинський Ярослав Петрович, доктор медичних наук заслужений лікар України, професор, Національна медична академія імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та проктології;

- Дзюбановський Ігор Якович, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Автореферат (Опубліковано: 05.03.2019)
Дисертація (Опубліковано: 29.03.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 14.03.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 25.03.2019)
Відгук 3 (Опубліковано: 25.03.2019)
5 березня 2019 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 04.02.2019

Мазченко Оксана Олексіївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Профілактика дистресу плода у вагітних з гіпертензивними розладами»

14.01.01 – акушерство і гінекологія

Науковий керівник:

- Гайструк Наталія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології № 2.

Офіційні опоненти:

- Ліхачов Володимир Констянтинович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2;

- Рожковська Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології № 1.

Автореферат (Опубліковано: 04.02.2019)
Дисертація (Опубліковано: 19.02.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 21.02.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 19.02.2019)
5 березня 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 04.02.2019

Рибалка Ярослав Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація лікування хронічних ран із застосуванням PRP-терапії»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Малик Сергій Васильович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №3.

Офіційні опоненти:

- Желіба Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри загальної хірургії;

- Пиптюк Олександр Володимирович, доктор медичних наук, професор, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету.

Автореферат (Опубліковано: 04.02.2019)
Дисертація (Опубліковано: 22.02.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 21.02.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 20.02.2019)
5 лютого 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 04.01.2019

Федусь Вікторія Петрівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностичні критерії ураження яєчок у хлопчиків з пахвинними грижами та вибір способу хірургічної корекції патології»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Наконечний Андрій Йосифович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Дігтяр Валерій Андрійович, доктор медичних наук, професор, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології.

Автореферат (Опубліковано: 04.01.2019)
Дисертація (Опубліковано: 22.01.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 16.01.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 22.01.2019)
11 грудня 2018 року о 12 годині у аудиторії Ф3 ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
Опубліковано: 09.11.2018

Панасенко Сергій Іванович

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Торакоабдомінальна політравма із домінуючим ушкодженням грудей (клініко-епідеміологічне, клініко-експериментальне та клінічне дослідження)»

14.01.03 - хірургія

Науковий консультант:

- Гур’єв Сергій Омелянович, доктор медичних наук, професор, Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», заступник директора із наукової роботи.

Офіційні опоненти:

- Трутяк Ігор Романович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри травматології та ортопедії;

- Калабуха Ігор Анатолійович, доктор медичних наук, професор, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України», завідувач відділення торакальної хірургії;

- Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 09.11.2018)
Дисертація (Опубліковано: 29.11.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 30.11.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 30.11.2018)
Відгук 3 (Опубліковано: 30.11.2018)
4 грудня 2018 року о 12 годині у аудиторії Ф3 ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 02.11.2018

Гончаренко Оксана Миколаївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Комплексна реабілітація функції яєчників у жінок з рецидивним сальпінгоофоритом»

14.01.01 - акушерство та гінекологія

Науковий керівник:

- Булавенко Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Валентина Павлівна, Заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1;

- Макарчук Оксана Михайлівна, доктор медичних наук, професор, державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет», МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології ПО.

Автореферат (Опубліковано: 02.11.2018)
Дисертація (Опубліковано: 23.11.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 14.11.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 21.11.2018)
.
Опубліковано: 19.10.2018
2 жовтня 2018 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 30.08.2018

Лукіянець Олег Олександрович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Хірургічна корекція порушень функції дистальних відділів товстої кишки у дітей»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова).

Офіційні опоненти:

- Ксьонз Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології (ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України);

- Притула Василь Петрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України).

Автореферат (Опубліковано: 30.08.2018)
Дисертація (Опубліковано: 20.09.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 20.09.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 18.09.2018)
2 жовтня 2018 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 30.08.2018

Доценко Юрій Романович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація тактики хірургічного лікування дітей з абдомінальною ретенцією яєчка»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Переяслов Андрій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького).

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри дитячої хірургії (Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України);

- Притула Василь Петрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України).

Автореферат (Опубліковано: 30.08.2018)
Дисертація (Опубліковано: 14.09.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 14.09.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 17.09.2018)
29 травня 2018 року о 13 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 25.04.2018

Голюк Наталія Ярославівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості патології шийки матки при застосуванні гормональних контрацептивів»

14.01.01 - Акушерство та гінекологія

Науковий керівник:

- Пирогова Віра Іванівна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти.

Офіційні опоненти:

- Дзісь Наталія Петрівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №2;

- Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, Український державний інститут репродуктології Нацональної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології.

Автореферат (Опубліковано: 25.04.2018)
Дисертація (Опубліковано: 08.05.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 16.05.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 16.05.2018)
20 березня 2018 року о 12 годині та о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 14.02.2018

Шевченко Максим Юрійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості діагностики і хірургічного лікування ускладнень протитуберкульозних щеплень»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Дужий Ігор Дмитрович, доктор медичних наук, професор, Сумський державний університет МОН України, Медичний інститут, завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії, академік АНВШ України, Заслужений лікар України.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Давиденко Вячеслав Борисович, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології.

Автореферат (Опубліковано: 14.02.2018)
Дисертація (Опубліковано: 06.03.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 06.03.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 06.03.2018)

Петрук Дмитро Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Застосування сучасних неінвазивних та малоінвазивних хірургічних технологій в діагностиці та лікуванні ушкоджень підшлункової залози при політравмі»

14.01.03 - хірургія

Науковий керівник:

- Підмурняк Олександр Олексійович , доктор медичних наук, завідуючий хірургічним відділенням Хмельницької обласної лікарні.

Офіційні опоненти:

- Трутяк Ігор Романович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії надзвичайних станів;

- Шейко Володимир Дмитрович, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія МОЗ України», завідувач кафедри хірургії №2.

Автореферат (Опубліковано: 19.02.2018)
Дисертація (Опубліковано: 06.03.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 06.03.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 06.03.2018)
30 січня 2018 року о 12 годині та о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 28.12.2017

Сулейманова Василиса Геннадіївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Диференційоване хірургічне лікування хворих з флегмонами шиї із застосуванням багатокомпонентної сорбційної нанокомпозиції»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Кривецький Володимир Федорович, кандидат медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, доцент кафедри хірургії №1 з курсами урології, анестезіології та реаніматології.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Василь Васильович, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри хірургії №1;

- Гетьман Вадим Григорович, доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри торакальної хірургії і пульмонології, головний торакальний хірург МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 28.12.2017)
Дисертація (Опубліковано: 17.01.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 03.01.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 17.01.2018)

Коцюбська Ірина Юріївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Удосконалення підготовки ендометрія в програмах допоміжних репродуктивних технологій у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя»

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Науковий керівник:

- Булавенко Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2.

Офіційні опоненти:

- Косей Наталія Василівна, доктор медичних наук, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології;

- Бойчук Алла Володимирівна, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри акушерства та гінекології ННІ факультету післядипломної освіти.

Автореферат (Опубліковано: 28.12.2017)
Дисертація (Опубліковано: 18.01.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 18.01.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 18.01.2018)
27 червня 2017 року о 12 годині та о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.05.2017

Остап’юк Леся Романівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика та прогнозування розвитку післяпологового ендометриту експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.01 - акушерство та гінекологія

Науковий керівник:

- Булавенко Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Валентина Павлівна, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1;

- Бойчук Алла Володимирівна, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології навчально-наукового інституту пiслядипломної освiти.

Автореферат (Опубліковано: 27.05.2017)
Дисертація (Опубліковано: 05.06.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 13.06.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 06.06.2017)

Чемерис Олена Адріанівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика та лікування порушень формування кульшових суглобів у новонароджених та немовлят»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Кулик Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Левицький Анатолій Феодосійович, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 27.05.2017)
Дисертація (Опубліковано: 02.06.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 06.06.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 15.06.2017)
16 травня 2017 року о 12 годині та у о14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 14.04.2017

Кателян Олена Вікторівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості профілактики ускладнень та лікування операційних ран у пацієнтів з ожирінням»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Хіміч Сергій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри загальної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Полянський Ігор Юлійович, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри хірургії № 1;

- Лаврик Андрій Семенович, доктор медичних наук, професор, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, головний науковий співробітник відділу хірургії шлунково-кишкового тракту.

Автореферат (Опубліковано: 14.04.2017)
Дисертація (Опубліковано: 25.04.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 26 .04.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 25.04.2017)

 

Ватаманеску Лівій Іванович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Обгрунтування комплексних методів лікування дітей з хронічним колостазом, обумовленого вродженими вадами ободової кишки експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Боднар Олег Борисович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Притула Василь Петрович, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, професор кафедри дитячої хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 14.04.2017)
Дисертація(Опубліковано: 05.05.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 05.05.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 05.05.2017)
18 квітня 2017 року о 12 годині та у о14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 15.03.2017

Чорнопищук Роман Миколайович

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Локальна імунокорекція в комплексному лікуванні інфікованих ран експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Желіба Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри загальної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Трутяк Ігор Романович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії надзвичайних станів;

- Тамм Тамара Іванівна, доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та проктології.

Автореферат (Опубліковано: 15.03.2017)
Дисертація (Опубліковано: 07.04.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 07.04.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 07.04.2017)

 

Стойка Вадим Іванович

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Електрохірургічне лікування кіст печінки (клініко-експериментальне дослідження)»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Петрушенко Вікторія Вікторівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, завідувач кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-ка МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії;

- Міщенко Василь Васильович, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет України, професор кафедри хірургії №1.

Автореферат (Опубліковано: 15.03.2017)
Дисертація (Опубліковано: 07.04.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 07.04.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 07.04.2017)
21 лютого 2017 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 19.01.2017

Кліманський Руслан Петрович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація лікування новонароджених з вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, що асоційовані з персистуючими внутрішньоклітинними збудниками»

14. 01. 09 - дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Веселий Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Слєпов Олексій Костянтинович, доктор медичних наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», завідувач відділом хірургічної корекції вад розвитку у дітей.

- Пащенко Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології;

Автореферат (Опубліковано: 19.01.2017)
Дисертація (Опубліковано: 10.02.2017)
Відгук 1(Опубліковано: 10.02.2017)
Відгук 2(Опубліковано: 10.02.2017)
27 грудня 2016 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 25.11.2016

Кучеренко Оксана Миколаївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Пpoгнoзувaння аномальниx мaткoвиx кpoвoтeч у дiвчaт пубертатнoгo вiку piзниx соматoтипiв»

14.01.01 – aкушepcтвo тa гiнeкoлoгiя

Науковий консультант:

- Чайка Григорій Васильович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Валентина Павлівна, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1;

- Бойчук Алла Володимирівна, доктор медичних наук, професор, ВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», завідувач кафедри акушерства та гінекології ННІ післядипломної освіти.

Автореферат (Опубліковано: 25.11.2016)
Дисертація (Опубліковано: 28.11.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 05.12.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 05.12.2016)
22 листопада 2016 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 18.10.2016

Лук’яненко Дмитро Миколайович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Лікування та медична реабілітація дітей, хворих на метаепіфізарний остеомієліт (експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий консультант:

- Дігтяр Валерій Андрійович, доктор медичних наук, професор, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Левицький Анатолій Феодосійович, доктор медичних наук, професор, національний медичний університет імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри дитячої хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 18.10.2016)
Дисертація (Опубліковано: 11.11.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 11.11.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 11.11.2016)
22 листопада 2016 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 18.10.2016

Надеждін Михайло Веніаминович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Профілактика дистреса плода у вагітних з пієлонефритом»

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Науковий консультант:

- Гайструк Наталія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, професор кафедри акушерства та гінекології № 2.

Офіційні опоненти:

- Рожковська Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології № 1;

- Ліхачов Володимир Костянтинович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава), завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2.

Автореферат (Опубліковано: 18.10.2016)
Дисертація (Опубліковано: 11.11.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 11.11.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 11.11.2016)
15 листопада 2016 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 12.10.2016

Сливка Еліна Валеріївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика та лікування недостатності лютеїнової фази у жінок з варикозним розширенням вен репродуктивних органів малого тазу»

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Науковий консультант:

- Булавенко Ольга Василівна, д. мед. н., проф., завідувач кафедри акушерства та гінекології №2, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Косей Наталія Василівна, д. мед. н., старший науковий співробітник, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України;

- Бойчук Алла Володимирівна, д. мед. н., проф., завідувач кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти, Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 12.10.2016)
Дисертація (Опубліковано: 04.11.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 01.11.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 01.11.2016)
15 листопада 2016 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 12.10.2016

Сасюк Анатолій Іванович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості діагностики та хірургічного лікування вродженої кілеподібної деформації грудної клітки у дітей»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий консультант:

- Погорілий Василь Васильович, доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи, Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Ксьонз Ігор Володимирович, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України;

- Левицький Анатолій Феодосійович, заслужений лікар України, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 12.10.2016)
Дисертація (Опубліковано: 02.11.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 02.11.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 02.11.2016)
25 жовтня 2016 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 23.09.2016

Гудзь Максим Анатолійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Динаміка імуно-цитокінового профілю в прогнозуванні перебігу та виборі лікувальної тактики гнійного перитоніту»

14.01.03 - хірургія

Науковий консультант:

- Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, доцент, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Полянський Ігор Юлійович, доктор медичних наук, професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії;

- Березницький Яків Соломонович, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1.

Автореферат (Опубліковано: 23.09.2016)
Дисертація (Опубліковано: 06.10.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 13.10.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 13.10.2016)

Аллахвердієв Руслан Сабірович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з дефіцитом маси тіла»

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Науковий керівник:

- Шелестова Лариса Петрівна, доктор медичних наук, доцент, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, доцент кафедри акушерства та гінекології.

Офіційні опоненти:

- Гайструк Анатолій Никифорович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології № 2;

- Венцківський Борис Михайлович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри акушерства і гінекології №1.

Автореферат (Опубліковано: 23.09.2016)
Дисертація (Опубліковано: 13.09.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 12.10.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 12.10.2016)
20 вересня 2016 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та о 14 годині відбудеться нострифікація диплому на здобуття наукового ступеня кандидата медичних
Опубліковано: 10.07.2016

Стойка Василь Васильович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Шляхи підвищення ефективності лікування хворих з відмороженнями (експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Нагайчук Василь Іванович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, доцент кафедри загальної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Олійник Григорій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії;

- Жернов Олександр Андрійович,доктор медичних наук, доцент, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ), старший науковий співробітник кафедри комбустіології та пластичної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 16.08.2016)
Дисертація (Опубліковано: 19.08.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 05.09.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 08.09.2016)

Семеній Інеса Вікторівна

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Клиническое значение комплексной оценки состояния матери и плода при артериальной гипертензии в прогнозировании перинатальных исходов»

14.01.01 - Акушерство и гинекология

Научный руководитель:

- Игнатко Ирина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор.

Официальные
оппоненты:

- Подзолкова Наталья Михайловна, доктор медицинских наук, профессор;

- Шалина Раиса Ивановна, доктор медицинских наук, профессор.

Автореферат (Опубліковано: 16.08.2016)
Диссертация (Опубліковано: 06.09.2016)

Склад

Погорілий Василь Васильович


Голова спеціалізованої вченої ради
професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Булавенко Ольга Василівна


Заступник голови спеціалізованої вченої ради
професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Хіміч Сергій Дмитрович


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Петрушенко Вікторія Вікторівна


Голова апробаційної ради
професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Желіба Микола Дмитрович


професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Міщенко Василь Васильович


професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Полянський Ігор Юлійович


професор

спеціальність 14.01.03. хірургія

Шапринський Володимир Олександрович


професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Дзісь Наталія Петрівна


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Коньков Дмитро Генадійович


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Процепко Олександр Олексійович


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Міщенко Валентина Павлівна


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Ліхачов Володимир Костянтинович


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Кукуруза Юрій Петрович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Фомін Олександр Олександрович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Каніковський Олег Євгенійович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Слепов Олексій Костянтинович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Суходоля Анатолій Іванович


професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Трутяк Ігор Романович


професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Чайка Григорій Васильович


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство і гінекологія

Косей Наталія Василівна


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство і гінекологія

Наконечний Андрій Йосипович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Ксьонз Ігор Володимирович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Конопліцький Віктор Сергійович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Контактна інформація

Поштова адреса:

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел. факс: (0432) 67-01-91

mail: s-khimich@ukr.net

 

З питань, щодо подання дисертаційних робіт,

звертатися до вченого секретаря ради:

 

проф., д.мед.н. Хіміч Сергій Дмитрович,

тел. моб.:067 96 233 39

 

 

Графік роботи: щоденно, крім вихідних з 9.00 до 18.00.