План науково-дослідних робіт університету

1

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт Вінницького національного медичного університету
на 2020 рік


з/п
Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР
Строки виконання НДР (рік початку
 і закінчення),
загальний обсяг фінансування
на 2020 рік
 
Очікувані результати та їх можливий вплив
на показники здоров’я  населення, очікуваний
економічний ефект від впровадження тощо 
НДР ,що фінансуються МОЗ України з державного бюджету:
1 Вивчити клінічні, метаболічні, генетичні та імунозапальні чинники розвитку остеопорозу та саркопенії у хворих на системний червоний вовчак.
№ 0119U101281 фундаментальна
НДІ РОІ ВНМУ
Керівник д.мед.н., проф. Шевчук С.В.
2019-2021 рр.
672,93тис.грн.
Отримані результати поглиблять існуючі уявлення щодо патогенезу кістково-м’язових порушень при СЧВ. Будуть вивчені генетичні чинники розвитку саркопенії та остеопорозу, розроблені профілактичні заходи в залежності від комбінації факторів ризику та запропонований диференційований підхід до контролю за станом кістково-м’язової системи. Буде розроблений комплекс заходів з підвищення реабілітаційного потенціалу у хворих на СЧВ із саркопенією та остеопорозом.
Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування, яке пов’язане з ускладненнями (кістковими та хребцевими переломами) та розвитком коморбідних станів у даної категорії хворих.
2
Розкрити закономірності формування післяампутаційного больового синдрому.
№ 0120U101372 прикладна
НДІ РОІ ВНМУ
Керівник  д.мед.н., професор Шевчук В.І.
2020-2022рр.
436,781тис.грн.
На основі систематизації біологічних закономірностей взаємозв’язків циркуляторних та репаративних процесів будуть окреслені морфологічні та фізіологічні критерії функціональності ампутаційної кукси. Буде запропоновано ряд удосконалених способів міо- та кістковопластичних операцій на основі міодезу, які сприяють покращенню результатів ампутації та формування функціональної протезопридатної кукси. На основі вивчення клінічних, фізіологічних, біохімічних, рентгенологічних, морфологічних характеристик післяампутаційного больового синдрому будуть встановлені раніше не описані форми (остеоміодистрофічний синдром, тунельні нейропатії, компресійні нейропатії, тракційні нейропатії, епі- та інтраневральний фіброз, тракційні пошкодження нервів, інтраневральна неврома, хронічний компартмент синдром) та розроблені способи його профілактики та лікування. Результати роботи дозволять проводити профілактику і диференційоване лікування різних форм післяампутаційного больового синдрому.
Розробка та впровадження в практику нових підходів до діагностики, лікування та профілактики післяампутаційного больового синдрому, застосування удосконалених методів ампутаційної пластики сприятиме збільшенню частки осіб з функціонально придатними ампутаційними куксами, їх ранньому протезуванню, оптимізації реабілітаційного процесу та покращенню загального рівня здоров’я населення, і, таким чином, позитивно впливатиме на соціально-економічний розвиток країни. 
Економічний ефект: впровадження пластичних розробок при ампутаціях і реампутаціях нижньої кінцівки дозволить знизити відсоток осіб з функціонально непридатними ампутаційними куксами і запобігти повторним хірургічним втручанням.
3
Визначити роль про- та антикоагулянтних факторів гемостазу і параметрів згортаючого потенціалу в розвитку коморбідних станів у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії та розробити критерії профілактики тромбофілій.
№ 0119U101156 прикладна
НДІ РОІ ВНМУ
Керівник  к.м.н., ст.н.с. Сторожук Л.О.
2019-2021 рр.
389,425тис.грн.
Будуть вивчені та поглиблені уявлення щодо патогенезу розвитку тромбофілій у хворих ХХН VД стадії, які лікуються програмним гемодіалізом, а також визначені діагностичні та прогностичні маркери тромбогенезу, їх гендерні особливості та вплив коморбідних станів, що дозволить розробити індивідуальні заходи корекції факторів ризику можливих ускладнень.
З метою індивідуальної оцінки ризику тромбофілій будуть розроблені математичні моделі на базі дискримінантного аналізу.
Будуть розроблені стандарти лабораторно-біохімічної діагностики для характеристики основних складових системи гемостазу в залежності від наявних факторів ризику, що до цього часу відсутнє в офіційних «Протоколах надання медичної допомоги хворим на ХХН».
Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування, яке пов’язане з тромботичними ускладненнями та розвитком коморбідних станів у даної категорії хворих.
4
Розробка та впровадження інноваційних технологій у лікування та профілактику кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу.
№ 0120U101363    прикладна
Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії
Керівник д.мед.н., проф. Петрушенко В.В.
2020-2022рр.
436,781тис.грн.
Отримані дані дозволять розширити уявлення про патогенетичні механізми портальної гіпертензії та варикозного розширення вен стравоходу. Розроблені методики дозволять досягати більш ефективного та надійного гемостазу шляхом застосуванням мініінвазивних технологій, а саме ендоскопічних та ендоваскулярних методів лікування та профілактики.
Очікується, що впровадження запропонованих методик в клінічну практику дозволить покращити основні клініко-лабораторні показники, знизити смертність, скоротити терміни перебування пацієнтів у стаціонарі, покращити якість життя пацієнтів, скоротити частоту рецидивів кровотеч, зменшити витрати на лікування та медико-соціальну реабілітацію.
Економічний ефект полягає у зменшенні фінансових витрат пов’язаних із тривалістю лікування – зменшення перебування пацієнта в стаціонарі, зменшення необхідної кількості лікарських засобів. Крім того, впровадження в клінічну практику запропонованих методик дасть змогу скоротити частоту рецидивів кровотеч портального ґенезу та знизити витрати пов’язані із повторними зверненнями за ургентною стаціонарною медичною допомогою.
Ініціативні (пошукові) НДР:
5
Рання діагностика диспластичних, мета пластичних та непластичних змін при патології шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи.
№ 0117U00001 фундаментальна
Кафедра патологічної анатомії та судової медицини
Керівник д.мед.н., проф. Гаврилюк А.О.
2017-2021рр. Економічний ефект:  Розробка критеріїв  оцінки диспластичних, метапластичних та неопластичних змін при патології шлунково-кишкового тракту (ШКТ), дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи сприяє ранній діагностиці переракових станів та змін  ШКТ, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи,  шо дозволить своєчасно діагностувати, скоротити час обстеження хворих та призначити відповідне лікування.
Наукові праці: планується 12 статей та 12 тез.
6
Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів, їх корекція.
фундаментальна
Кафедра патофізіології
Керівник д.мед.н., професор Рикало Н.А.
2017-2021рр. За результатами науково-дослідної роботи кафедри патологічної фізіології планується публікація статей у фахових виданнях та у виданнях, які входять до міжнародної бази даних, участь у наукових конференціях з подальшою публікацією тез. Заплановано видання навчальних посібників, а також  подання заявок на об'єкти промислової власності.          
Очікується, що результати НДР, які будуть отримані в процесі експериментальних досліджень, допоможуть у розробці нових методів лікування, з урахуванням патогенетичних особливостей хронічних та гострих гепатитів різної етіології, а також для удосконалення існуючих методів медикаментозного лікування даної патології. Очікуваний Економічна ефект  полягає у можливості за допомогою запропонованих методик знизити вартість лікування та  діагностики  патології внутрішних органів.
7
Встановлення морфологічних змін утворів центральної нервової системи людини протягом пренатального періоду онтогенезу (макроскопічне, гістологічне, морфометричне та імуногістохімічне  дослідження).
№ 0118U 001043фундаментальна
Кафедра нормальної анатомії
Керівник д.мед.н., професор Школьніков В.С.
2018-2022рр. Планування:
3 статті, 2 тези, 2 деклараційні патенти України
Ефективність:
Медична - Результати дослідження розширюють теоретичну базу розуміння морфогенезу спинного мозку усіх сегментів та стовбурової частини головного мозку ембріонів та плодів людини без аномалій розвитку та із вродженими аномаліями, дозволять науково обґрунтувати проведення в майбутньому комплексного дослідження патологічних відхилень та захворювань.
Соціальна - Результати дослідження дозволять розширити поняття про вроджені аномалії в залежності від внутрішньоутробного впливу на організм різних факторів, а отже покращити діагностику захворювань і, як наслідок, підвищити рівень і якість життя людини.
Економічна - Результати дослідження дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань, пов’язаних з тератогенним впливом.
8
Особливості компенсаторно-пристосувальних процесів при різноманітних захворюваннях і пошкодженнях організму людини та тварин і клініко-експериментальне обґрунтування нових способів хірургічного лікування.
№ 0118U 007342 фундаментальна
Кафедра оперативної хірургії та клінічної анатомії
Керівник д.мед.н., професор Півторак В.І.
2019-2024рр. Буде вивчено характер морфофункціональних змін в організмі, уточнені патогенетичні механізми розвитку патологічних процесів при різноманітних захворюваннях і пошкодженнях організму людини та тварин, на цій основі будуть розроблені нові способи лікування та профілактики розвитку ускладнень. Планується розробити теоретичні та методологічні основи лікувальної тактики. Результати наукового дослідження, розроблені й апробовані методи корекції виявлених порушень будуть впроваджені для застосування в практичній охороні здоров’я.
9
Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та органних захворювань у дітей.
№ 0119 U 000327 прикладна
Кафедра педіатрії № 2
Керівник д.мед.н., професор Дуднік В.М.
2019-2023рр. Удосконалення діагностики найбільш поширених та орфанних захворювань призведе до своєчасного встановлення діагнозу, і як результат, зменшення витрат на лікування, рівня інвалідизації, ускладнень та часу перебування у стаціонарі.
Ефективність:
Медична: результати досліджень клініко-лабораторних показників у дітей з патологією дихальної, серцево-судинної, гепатобіліарної, травної систем дозволять вказати на особливості клінічного перебігу, скласти алгоритми діагностики різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.
Соціальна: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.
Економічна: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику та лікування різних соматичних та орфанних захворювань захворювань дитячого віку.
10
Клініко-метаболічні та імуно-генетичні особливості перебігу органічних захворювань та соматоформних розладів у дітей
№ 0120U101080, прикладна
Кафедра педіатрії, акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти
Керівник д.мед.н., професор Пипа Л. В.
2020-2024 рр.
Очікується виявити різноманітні клінічні маски органічних та соматоформних розладів у дітей різних вікових груп. Планується дослідження  психологічного стану дітей з органічними та соматоформними розладами, а також метаболізму нейротрансмітерів у них та їх кореляції з рівнями вітаміну Д3, який регулює роботу гена ключового фермента біосинтезу таких нейромедіаторів, як адреналін, норадреналін, дофамін (допамін), серотонін і α-аміномасляна кислота (ГАМК), та вітаміном В6, який має антитривожну дію, що опосередкована ГАМКергічним ефектом.
За результатами НДР у 2020 р. буде опубліковано  8 статей, 2 з яких віднесені до наукометричних баз даних, та 5 тез.
Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування за рахунок скорочення терміну госпіталізації та пришвидшення одуження дітей за рахунок зниженн психо-емоційного навантаження. 
11
Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей.
№0115U007075, прикладна
Кафедра педіатрії №1
Керівник д.мед.н., професор Яблонь О.С.

2015-2020рр.

При встановлені патогенетичної ролі генного поліморфізму, цитокінів, епідермального фактору росту удосконалиться діагностика і диференційна діагностика затяжних жовтяниць у новонароджених. 
Підвищиться ефективність діагностики вітамін D - дефіцитного рахіту у дітей першого року життя з надмірною масою тіла та ожирінням на підставі вивчення показників фосфорно-кальцієвого обміну, кісткового метаболізму, ролі алельного поліморфізму гену.  
На підставі дослідження вмісту рівня 25(ОН)D в сироватці крові при застосуванні препарату вітаміну D3 за різних режимів дозування будуть розроблені дані щодо оптимізації профілактичної допомоги недоношеним дітям з рахітом, які в неонатальному періоді перенесли некротичний ентероколіт.
Вдосконаляться методи діагностики білково-енергетичної недостатності та її корекція у дітей першого року життя із гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи шляхом визначення показників білкового, ліпідного та вуглеводного обмінів.
Підвищиться ефективність лікувально-профілактичної допомоги дітям, які зазнали впливу ШВЛ в неонатальному періоді на підставі вивчення патогенетичної ролі сурфактантного протеїну В у формуванні патології бронхолегеневої системи.
На підставі вивчення показників активності запального процесу, ролі поліморфізму генів підвищиться ефективність діагностики позагоспітальної пневмонії у дітей першого року життя.
Підвищити ефективність діагностики пієлонефриту на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку шляхом визначення у них поліморфізму  гена TGF-β1 (генотипи -509 CC та +869 TT), рівнів TGF-β1, МСР-1, прокальцитоніну та транскрипційного фактора NF-kB.
12
Прогнозування та профілактика порушень розвитку та функції жіночої репродуктивної системи в різні вікові періоди та корекція виявлення порушень.
№ 0116 U 005804 прикладна
Кафедра акушерства та гінекології № 1
Керівник д.мед.н., професор Чайка Г.В.
2017-2021рр. Наукова робота кафедри спрямована на вивчення акушерсько-гінекологічних проблем жіночого організму від народження до клімаксу, включаючи дитячу та підліткову гінекологію, перинатологію, особливо невиношування, запальні захворювання статевих органів, безплідність, клімактеричні порушення. Отримані результати будуть впливати на репродуктивний стан жінок та збільшувати репродуктивний потенціал, прогнозувати та профілактувати можливі ускладнення.
Економічний ефект полягає в зменшенні затрат на діагностику, лікування жінок, зменшення тривалості перебування в стаціонарі. 
13
Метаболічні фактори ризику, серцево-судинне ремоделювання та функціональний стан нирок у хворих з серцево-судинною патологією. Можливості фармакологічної корекції.
прикладна
Кафедра внутрішньої медицини № 1
Керівник д.мед.н., професор Серкова М.А.
2019-2023рр. Планується оцінити прогностичну значимість показників неспецифічного системного запалення, порушення функцій ендотелію і показників ендокринної функції жирової тканини та можливості використання найбільш інформативних критеріїв для виявлення дестабілізації процесу у хворих на ІХС.
Планується оцінити особливості перебігу ІХС при її коморбідності з ХОЗЛ, фактори ризику загострень та прогресування захворювання, можливості фармакологічної корекції патогенетичних механізмів, що ведуть до погіршення прогнозу пацієнтів з ІХС у поєднанні з ХОЗЛ.
Шляхом проведення множинної (лінійної, логістичної) регресії та розрахунку відношення шансів подій визначити незалежні предиктори важкості перебігу ГХ у хворих із оптимальною масою тіла, надлишковою масою тіла та ожирінням І-ІІ ст. при наявності супутньої неалкогольної жирової хвороби печінки та клініко-прогностичної ефективності призначеної терапії.
Планується оцінити наявність, ступінь і особливості ураження никор у хворих на ГХ при різних варіантах порушення серцевого ритму.
Вивчення додаткових маркерів ураження ендотелію може сприяти визначенню та розробці додаткових методик оптимізації терапії у кардіологічних хворих та хворих з коморбідною патологією. Отже, очікується поліпшення стану внутрішніх органів при серцево-судинній патології, зменшення загального кардіоваскулярного ризику та зниження фармакологічного навантаження на організм хворого, що призведе до покращення результатів лікування та сприятиме зменшенню собівартості лікування.
Економічний ефект – зниження затрат на лікування та медичну і соціальну реабілітацію хворих з серцево-судинними захворюваннями.
14
Оцінка ефективності мініінвазивних методик та застосування різних джерел енергії в лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту.
№  прикладна
Кафедра хірургії медичного факультету № 2
Керівник д.мед.н., проф. Каніковський О.Є.
2019 – 2024рр. Планується розробка диференційованого підходу у виборі мініінвазивних методик та застосування різних джерел енергії в лікуванні захворювань шлунково-кишкового-тракту.
Буде виконано впровадження різних мініінвазивних методик та різних джерел енергії  при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, що дозволить об’єктивізувати вибір оперативного втручання, що скорочує  термін нормалізації клініко – лабораторних показників і стаціонарного лікування.
Буде доповненненно класифікаціії хронічного панкреатиту, гнійно-некротичного фасциїту, захворювант гепато-біліарної системи.
Проведеться визначення залежності віддалених результатів лікування хірургічної патології при застосуванні різних мініінвазивних технорлогій та різних джерел енергії.
Місце впровадження - ВНМУ
15
Органні та гомеостатичні механізми розвитку ускладнень ургентної абдомінальної патології: прогнозування, діагностика, індивідуалізація вибору лікувальної тактики.
№ прикладна
Кафедра хірургії № 2
Керівник д.мед.н.,професор Покидько М.І
2016-2020рр. Впровадження отриманих результатів по завершенню виконання планової кафедральної НДР в практику хірургічних закладів охорони здоров'я дозволить суттєво підвищити результати комплексного лікування хворих з ускладненим перебігом ургентної абдомінальної патології як в ранньому післяопераційному періоді шляхом зменшення кількості та частоти розвитку післяопераційних ускладнень та повторних оперативних втручань та показників загальної та післяопераційної летальності, так і в віддаленому післяопераційному періоді шляхом підвищення якості життя оперованих хворих, зменшення терміну медико-соціальної реабілітації.
Економічний ефект полягає в зменшенні витрат на лікувально-реабілітаційне забезпечення хворих.
16
Клініко-експериментальне обґрунтування застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування дітей та підлітків із аномаліями зубощелепної системи та ускладненнями карієсу.
№ 0115 U 007010 прикладна
Кафедра стоматології дитячого віку
Керівник д.мед.н., проф. Філімонов Ю.В.
2016-2020рр. Розроблення і впровадження нової методики лікування хворих з аномаліями прикусу, нової методики профілактики та лікування ускладнень основних стоматологічних захворювань, дослідження змін біохімічних показників слини при використанні ортодонтичної апаратури. Очікується скорочення термінів лікування хворих, виготовлення ортодонтичних апаратів меншої вартості, що призведе до значного економічного ефекту.
17
Профілактика та комплексне лікування післяопераційних ускладнень та гнійно-запальних захворювань.
№ прикладна
Кафедра загальної хірургії
Керівник д.мед.н., професор Желіба М.Д.
2016-2020рр. Застосування імуномодулятора нового покоління дозволить коригувати локальний та системний імунітет та покращувати репаративну регенерацію пошкоджених тканин. Розроблена комплексна програма для лікування хворих на цукровий діабет із гнійно–запальними процесами м’яких тканин дозволяє покращити результати лікування хворих із гнійно–запальними ускладненнями цукрового діабету.
Місцеве застосування запропонованої композиції імуномодулятора та мазі на гідрофільній основі при лікуванні експериментальних гнійних ран дозволяє зменшити кількість ускладнень, покращує результати лікування гнійних ран та скорочує терміни лікування хворих.
Використання біофізичного віброакустичного впливу на післяопераційні рани хворих із ожирінням дало можливість покращити кровонаповнення в ділянках післяопераційних ран. Лікування хворих із використанням ситерильнох поліхлорвінілової плівки, запропонованої методики зашивання підшкірно-жирової клітковини, оперативних доступів із послаблюючими розрізами , антимікробних дренажів для дренування післяопераційної рани дозволило знизити відсоток післяопераційних гнійно-запальних ускладнень з 12,31% до 5,45%
18
Структурно-функціональний стан серця і нирок та якість життя пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю,   оптимізація лікування.
№ 0115 U 007129 прикладна
Кафедра терапевтичних дисциплін ФПО
Керівник д.мед.н., професор Дубовий О.Х.
2016-2020рр. Підвищення ефективності лікування хворих із систолічною хронічною серцевою недостатністю на підставі вивчення впливу різних варіантів терапії на структурно-функціональний стан серця  і нирок та якість життя пацієнтів  і обґрунтування вибору оптимального варіанту терапії. Застосування результатів наукового дослідження в клінічній практиці дозволить вдосконалити лікування та надасть можливість своєчасно проводити профілактичні заходи.
Очікується публікація 10 наукових праць, в т. ч. 3 в міжнародному виданні.
Очікувана економічна ефективність – зменшення витрат на лікування пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю
19
Прогнозування перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань з урахуванням регуляторної ролі генів та активності біомаркерів, що приймають участь в формуванні фенотипу хвороби.
№ 0116 U 005376 прикладна
Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету № 2
Керівник д.мед.н., професор Жебель В.М.
2017-2021рр. Планується розробити методику обстеження, що включає клінічне обстеження, дослідження генетичних та нейро-гуморальних факторів, структурно-функціональних параметрів, дерматогліфічних характеристик; розробити методику оцінки змін структурно-функціональних та біохімічних параметрів, що відбуваються під час перебігу захворювання та в результаті впливу лікувальних факторів;
розробити диференційовані критерії ефективності лікування.
За результатами НДР у 2020 р. буде опубліковано  10 статей, 2 з яких віднесені до наукометричних баз даних, та 5 тез.
Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування за рахунок скорочення терміну госпіталізації
20
Вивчення багатовекторності властивостей лікарського антимікробного препарату декаметоксину® та його лікарських форм.
№ 0115 U 006000 прикладна
Кафедра мікробіології
Керівник д.мед.н., професор Палій Г.К.
2016-2020рр. Буде проведено всебічне доклінічне вивчення лікувальної ефективності розроблених рецептур антисептичних полімерних лікарських композицій. Впровадження створених засобів в медичну практику дозволить підвищити ефективність лікування пацієнтів з гнійно-запальною патологією.  
Впровадження розробки в медичну практику дозволить підвищити ефективність лікування гнійно-запальних захворювань.
21
Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у разі їх поєднання: фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні аспекти, показники якості життя
№ 0117U006903, прикладна
кафедра мікробіології
Керівник д.мед.н., проф. Ковальчук В.П.  
2017-2022рр. Буде проведено вивчення впливу температурного чинника та осмотичного тиску на плівкоутворюючу активність неферментуючих грамнегативних паличок з метою розробки нових схем лікування обумовлених ними запальних процесів. Буде експериментально досліджено лікувальні властивості двох нових лікарських антисептичних композицій.
22
Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та схем лікування в Україні.
№ 0116 U 005801, прикладна
Кафедра фармації
Керівник д.мед.н., проф. Германюк Т.А.
2017-2021рр. К-кість статей і тез 5
Набір первинного матеріалу (100 історій хвороб, 100 анкет для опитування фармацевтів/провізорів) для подальшого маркетингового, фармако-епідеміологічного, фармако-економічного аналізу
Ефективність (медична, соціальна, економічна):
Медична: надає лікарям і фармацевтам знання про ЛЗ, щодо медичної ефективності. 
Соціальна: вивчається доступність ЛЗ для хворих, платоспроможність населення.
Економічна: вивчається ціновий асортимент ЛЗ і вартість схем лікування НП, ЦД 2 типу, хронічного пієлонефриту,   глаукоми та деяких інших ХНЗ.
23
Езофагогастродуоденальна пептична (кислотозалежна) та H.p.-асоційована патологія з коморбідним перебігом : можливості езофагогастро-імпеданс-рН-моніторингу в покращенні діагностики, лікування та профілактики
№ 0117U005123 прикладна
кафедра внутрішньої та сімейної медицини
Керівник: д.мед.н., проф.Чернобровий В.М.
2018-2023 рр.  В розроблених алгоритмах функціональної діагностики стравоходу та шлунку призначення інгібіторів Н+-К+-АТФ-ази хворим з кислотозалежними захворюваннями та інфікуванням  Helicobacter p. будуть враховувати факти індивідуальної чутливості до цієї групи препаратів і явища міжлікарської взаємодії. Перераховане дозволить зекономити на тривалості діагностики, уникати курсів неефективної фармакотерапії, в т.ч. при ерадикації Helicobacter pylori. 
24
Розробка методів хірургічного лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки з урахуванням корекції супутніх захворювань.
№  0118U 005403 прикладна
Кафедра хірургічної стоматології
Керівник д.мед.н.,професор Шувалов С.М.
2018-2022 рр. Визначення ролі гепатобіліарної системи для загоєння травматичних пошкоджень. Вивчення функціональних порушень при онкологічних хворобах в ділянці голови, шиї. Підбір методів їх корекції.
Ефективність медична - скорочення терміну перебування ускладнень;
соціальна - підвищення ефективності лікування хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки та гнійно-запальними процесами;
економічна - зменшення витрат на лікування.
Планується опублікувати: статей 6, за кордоном 2, тез 10.
25
Сучасні тенденції та новітні технології в діагностиці та лікуванні одонтопатології, захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота.
№  0118U 005471 прикладна
Кафедра терапевтичної стоматології
Керівник д.мед.н., професор Шінкарук-Диковицька М.М.
2019-2023 рр. Впровадження отриманих результатів по завершенню виконання планової кафедральної НДР в практику закладів охорони здоров'я дозволить суттєво підвищити результати комплексного лікування хворих.
Очікувані результати: Значно зросте ефективність лікування і профілактики карієсу зубів, його ускладнень, захворювань пародонту і слизової оболонки порожнини рота.
Будуть розроблені методики скороченого терміну лікування деяких нозологій.
Економічний ефект полягає у зменшенні фінансових витрат пов’язаних із тривалістю лікування – зменшення необхідної кількості лікарських засобів, зменшити фінансові витрати на лікування.
Наукові праці: планується 17 статей в т. ч. 3 в міжнародних виданнях та 5 тез.
26
Розробка оптимальних методів хірургічного лікування та профілактика післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини з використанням мініінвазивних технологій.
№  0118 U 005500 прикладна
Кафедра хірургії № 1
Керівник д.мед.н.,проф. Шапринський В.О.
2019-2023 рр.  Покращення результатів хірургічного лікування пацієнтів із захворюваннями органів черевної та грудної порожнини за рахунок розробки та впровадження нових та удосконалення відомих методів діагностики та лікування  з використанням мініінвазивних технологій. Результати роботи планується впроваджувати в науковий процес та в практичну охорону здоров’я на рівні лікувальних закладів. 
27
Органопротекторна ефективність та безпека метаболічних коректорів у фармакотерапії
коморбідних  патологічних станів.
№  0119U 000069 прикладна
Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології
Керівник д.мед.н., професор Яковлева О.О.
2019-2023 рр. Медичний ефект: Довести  ефективність додаткового застосування кларитроміцину в зменшенні тривалості стаціонарного лікування. Включення кларитроміцину до стандартної антибактеріальної терапії вже з 10-ої доби спостереження сприяє збільшенню кількості хворих в стані ясної свідомості (на 22,2 –54,8% проти 32,6% відповідно, р<0,05), зменшенню частоти помірної коми в 3,96 рази (від 13,1% у хворих в групі порівняння до 3,3% в дослідній), вірогідному збільшенню середнього балу за шкалою ком Глазго, що свідчить про опосередкований позитивний вплив кларитроміцину на неврологічний статус обстежених.
Соціальний ефект: новий спосіб діагностики неалкогольноїжирової хвороби печінки при профілактичному огляді дозволяє своєчасно розпочати лікування, уникнути ускладнень та інвалідизації пацієнтів.
Економічний ефект: Додаткове застосування кларитроміцину зменшує тривалість стаціонарного лікування, що заощаджує кошти пацієнтів і лікарні та зменшує ризик розвитку госпітальної інфекціі.
28
Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладненних формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту.
№ 0116U003000 прикладна
Кафедра хірургії ФПО
Керівник д.мед.н., професор Суходоля А.І.
2016-2026рр. У дослідженнях буде вперше проаналізовано територіальні, вікові. часові тренди захворюваності і смертності від КРР його МП і мета статистичних форм у населення Хмельницької області; будуть проаналізовані результати застосування радіомодифікаторів за умов селективного і суперселективного ендоваскулярного їх введення.
Покращити безпосередні результати хірургічного лікування хворих на місцево-поширений та метастатичний колоректальний рак шляхом удосконалення способу прямого циторедуктивного впливу на пухлинний процес.
29
Оптимізація діагностики, ортопедичного лікування та профілактики патології зубощелепної системи.
№0119U103951 прикладна
Кафедра ортопедичної стоматології
Керівник к.мед.н., доц. Беляєв Е.В.
2020 – 2024рр. Оптимізація комплексного лікування патології зубощелепної системи із застосуванням сучасних технологій та удосконалення методів ортопедичного лікування стоматологічної патології. Підвищення якості життя хворих з дефектами зубів та зубних рядів. Удосконалення методики лікування часткової та повної втрати зубів ортопедичними конструкціями, фіксованими на дентальних імплантатах.
Соціальний ефект: підвищення якості життя хворих з патологією зубощелепної системи
Медичний ефект: оптимізація якості лікування хворих з патологією зубощелепної системи
Економічний ефект: зменшення витрат на ортопедичне лікування та профілактику ускладнень у хворих з патологією зубощелепної системи.
30
Перебіг інфекційних захворювань в залежності від генетичних, морфологічних та метаболічних факторів.
№ 0118U005454 прикладна
Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології
Керівник д.мед.н., проф. Мороз Л.В.
2019 – 2024рр. На основі дослідження взаємозв’язку генетичних, морфологічних та метаболічних факторів з перебігом вірусних та бактеріальних інфекцій будуть оптимізовані підходи до їх діагностики та лікування. Економічний ефект від впровадження даного дослідження – поглиблення знань про патогенез, своєчасну діагностику та лікування інфекційних хвороб, що сприятиме підвищенню якості життя, зниженню інвалідизації та оптимізації схем лікування.
Економічна ефективність – зменшення витрат на лікування в зв’язку з розробкою своєчасних та адекватних діагностичних процедур, зменшення витрат по інвалідності. 
31
Прогнозування перебігу та ефективності лікування різних серцево-судинних захворювань у поєднанні з патологією інших органів і систем . 
№ 0120 U 100022 прикладна
Кафедра внутрішньої медицини №3
Керівник д.мед.н., професор Іванов В. П.
2020-2024рр. Медична ефективність: удосконалення існуючих підходів до лікування серцево-судинних захворювань, підвищення ефективності фармакологічних коректорів, підвищення якості життя пацієнтів з серцево-судинною патологією.
Соціальна: підвищення якості життя хворих із різними захворюваннями серця і коморбідними станами.
Економічна: зменшення кількості госпіталізацій та терміну перебування хворих в стаціонарах, що веде до зменшення витрат на лікування хворих.
За результатами НДР у 2020 р. буде опубліковано  11 статей у фахових журналах, 6 тез.
32
Генетичні та середовищні чинники в виникненні  та прогресуванні основних ревматологічних захворювань.
№ 0115U001282 прикладна
Кафедра внутрішньої медицини №1
Керівник д.мед.н.,проф. Станіславчук М.А.
2015-2020рр. Отримані результати дослідження дозволять встановити поширеність поліморфізму промотора гену NOS3 Т-786С у хворих на РА. Буде охарактеризоване клініко-патогенетичне значення поліморфізму промотора гену NOS3 Т-786С та оцінений його зв’язок з проангіогенними чинниками при РА, будуть визначені нові молекулярно-генетичні та біохімічні предиктори важкості перебігу захворювання та резистентності до стандартної базисної терапії у хворих на РА. Буде вивчена поширеність ФМ серед хворих з АС. Будуть розглянуті клінічні особливості перебігу АС та вплив ФМ на якість життя хворих з АС. Результати дослідження дозволять оцінити патогенетичну роль нейропептидів при АС за умов коморбідності з ФМ. 
33
Комплексна реабілітація хворих з травмами та захворюваннями опоно-рухового апарату.
 № 0115U007095 прикладна
Кафедра травматології та ортопедії
Керівник д.мед.н.,професор Фіщенко В.О.
2016-2020рр. Покращити результати лікування хворих з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату на основі вивчення структурно-функціонального стану кістково-м'язової системи та розробки диференційованих систем лікування даної категорії пацієнтів.
34
Доклінічна оцінка ефективності потенційних органопротекторів.
 № 0115U007126 прикладна
Науково-дослідний центр
Керівник к.мед.н., доц. Прокопенко С.В.
2015-2020рр. На основі отриманих результатів запропоновано реалізувати повномасштабну доклінічну оцінку ефективності та безпечності нового лікарського засобу (адемол) для лікування гострого порушення мозкогового кровообігу та інфаркта міокарда. Розпочати клінічне вивчення ефективності адемолу при ГПМК та ІМ. Буде проведений пошук нових більш ефективних речовин з протиішемічним ефектом, придатних для створення нових лікарських засобів із зазначеною дією, так і до поглибленої оцінки вже відомих препаратів за новим призначенням. Вперше буде теоретично обґрунтовано та експериментально доведено наявність додаткових фармакологічних властивостей, а саме цитопротекторних ефектів у відомих препаратів (адемолу, мемантину, амантадину та магнію сульфату) при їх застосуванні за новим призначенням в якості церебро-, та нейроретинопротекрів в умовах геморагічного інсульту, ЧМТ, ішемії та контузії ока. Вперше будуть встановлені нові молекулярно-біохімічні каскадні механізми за допомогою яких реалізується захисна дія досліджуваних речовин на ішемізовані органи.
Результати проведеного дослідження розширять та поглиблять наші уявлення щодо фармакологічних властивостей, як відомих препаратів, які відносяться до класу блокаторів NMDA-рецепторів та антиоксидантів, так і нових біологічно-активних сполук із модулювальним впливом на формування стероїдної токсичності, при ішемічному ураженні органу зору, головного мозку та серця. Доклінічна оцінка органопротекторних властивостей є підґрунтям для проведення клінічних випробовувань цих лікарських препаратів за новим призначенням. Враховуючи той факт, що вони вже присутні на ринку, за умови відкриття принципово нових ефектів клінічна оцінка розпочинається одразу з другої фази. Це є економічно вигідним, особливо для препаратів вітчизняного виробництва. Практична цінність має місце для впровадження в роботу очних відділень, оскільки єдиних настанов затверджених МОЗ України, щодо застосування нейропротекції при веденні пацієнтів із гострою ішемією сітківки та травмами ока досі не розроблено. Буде проведена оцінка апоптозмодулювальних властивостей досліджуваних блокаторів NMDA-рецепторів за даними протокової цитометрії сітківки тварин у гострий постконтузійний періоди. Буде вивчено вплив досліджуваних блокаторів NMDA-рецепторів та мелатоніну на динаміку внутрішньоочного тиску у кролів без офтальмопатології, на тлі гострої тимчасової офтальмогіпертензії або контузії ока. Також буде вивчено можливість та ефективність застосування нейропротекторів у пацієнтів з ураженням нижнього альвеолярного нерва.
Очікуваний економічний ефект: здешевлення вартості ліків і, відповідно  лікування вказаних захворювань, оскільки очікується застосування препаратів вітчизняного виробництва (адемол, нової лікарської форми мелатоніну), зменшить втрати внаслідок непрацездатності по таким хворобам. 
35
Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей
адаптації дітей ,підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров'язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища.
№ 0116U000038 прикладна
Кафедра загальної гігієни та екології
Керівник д.мед.н., професор Сергета І.В.
2016-2020рр. Очікувані результати: В ході проведених досліджень буде здійснена комплексна фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей процесів формування провідних корелят психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів та обґрунтовані наукові основи університетської гігієни, розглянуті профорієнтаційні аспекти і проблеми запровадження здобов’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища у закладах середньої і вищої освіти.
Очікуваний економічний ефект буде обумовлений покращанням та удосконаленням методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення гігієнічної діагностики професійної придатності, комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розробленням та запровадженням здоров’язберігаючих технологій і створенням превентивного освітнього середовища, суттєвим підвищенням медичної ефективності існуючих підходів, що пов’язані з удосконаленням існуючих підходів до здійснення комплексної оцінки адаптаційних ресурсів організму та якості життя дітей, підлітків і молоді, розробленні та запровадженні здоров’язберігаючих технологій і створенні превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, що забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів, сприяє збереженню і зміцненню здоров’я дівчат і юнаків тощо.
36
Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у разі їх поєднання: фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні аспекти, показники якості життя
№ 0115U006745, прикладна
кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
Керівник д.мед.н., проф. Мостовой Ю.М.  
2016-2020рр. Аналіз медичної документації терапевтичних хворих (200 історій хвороб, амбулаторних карток) Обстеження 200 тематичних хворих, статистичний аналіз.  При проведенні обстеження хворих із захворюваннями внутрішніх органів у разі їх поєднання досліджується поширеність поєднаного перебігу патологій внутрішніх органів в популяції хворих, особливості клінічного перебігу гострих та хронічних неспецифічних захворювань внутрішніх органів за умов їх поєднання на сучасному етапі, проводиться фармакоепідеміологічний та фармакоекономічний аналіз лікування цієї категорії хворих та  оцінюється  клініко-функціональна ефективність за різних режимів терапії з урахуванням особливостей ураження інших органів та систем; вперше буде проведений аналіз параметрів якості життя хворим з терапевтичною патологією за умов її поєднання, досліджується вплив на перебіг та наслідки захворювань; проводяться заходи, які спрямовані на корекцію патологічно змінених показників якості життя; за результатами роботи планується розробити та впровадити в практичну охорону здоров’я  рекомендації з діагностики та терапії поширених захворювань внутрішніх органів при їх різноманітному поєднанні з іншими терапевтичними станами базуючись на результатах фармакоекономічного аналізу та показниках якості життя пацієнтів. На підставі аналізу найбільш інформативних фармакоепідеміологічних, фармакоекономічних показників, параметрів якості життя результати роботи дозволять встановити реальну поширеність поєднаного перебігу терапевтичних захворювань, підвищити ефективність та поліпшити існуючі методи діагностики, терапії та реабілітації хворих даної категорії пацієнтів
Економічна ефективність: зменшення строків тимчасової втрати працездатності за рахунок зменшення кількості госпіталізацій та терміну перебування хворих в стаціонарах, тривалості перебування на лікарняних листків, що веде до зменшення витрат на лікування хворих.
37
Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань органа зору травматичного, запального та дегенеративного характеру»
№ 0117U003119, прикладна
Кафедра очних хвороб
Керівник к.мед.н., доц. Малачкова Н. В.
2017-2021рр. Буде проведене комплексне дослідження клініко-інструментальних показників і особливостей змін у морфофункціональному стані органу зору при його захворюваннях травматичного, запального та дегенеративного характеру. Планується провести дослідження генного поліморфізму, цитокінів, факторів росту та встановити їх ролі у формуванні та розвитку офтальмопатології. Оцінити інформативність та доцільність використання генетичних методів дослідження в офтальмології.
Простеження паралелей між клініко-морфологічними проявами запального процесу у рогівці та морфологічними параметрами рогівкового ендотелію дасть змогу доповнити існуючі дані про характер наявних уражень на різних стадіях захворювання. Як наслідок, очікується удосконалення первинної діагностики та спостереження за ефективністю стандартних схем етіотропного та патогенетичного лікування в динаміці з можливістю їх своєчасної корекції. Передбачається розширити наявні дані про значимість методу ендотеліальної мікроскопії для ранньої діагностики ураження рогівки у пацієнтів з системними проявами інфекцій, що можуть спричиняти запалення рогівки, а також - своєчасного виявлення рецидивів чи загострень.
Економічний ефект: зменшення витрат на вартісне медикаментозне лікування офтальмопатології (зменшення перебування пацієнта в стаціонарі, зменшення необхідної кількості лікарських засобів).
38
Розробка та вдосконалення сучасних технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей.
№ 018U003918 прикладна
Кафедра дитячої хірургії
Керівник д.мед.н., проф. Конопліцький В.С.
2018-2022рр. На основі ретроспективно-проспективного аналізу медичних карт стаціонарного хворого дітей з хірургічною патологією (до1000 пацієнтів), з них 600 з гнійно-запальною патологією та 400 з вродженими вадами розвитку будуть науково розроблені та впроваджені в практику нові методи діагностики і способи лікування та реабілітації хірургічних захворювань у дітей. Серед прогностичних ознак буде оцінюватись ступінь розвитку додаткового кровотоку прямої кишки, показники анатомічної та функціональної здатності окремих ділянок дитячого організму,  показники ендогенної інтоксикації, рентгенологічні зміни дистальних відділів товстої кишки при різних проекційних напрямках дослідження. Планується дослідження фізичних та морфологічних особливостей стану анатомічних утворень, які залучені до патологічного процесу,  залежно від причини виникнення та віку хворих. Дослідження показників фізичного та функціонального розвитку хворих буде проведено до та після проведення комплексу лікувально – реабілітаційних заходів. Будуть проведені розрахункові обчислення реконструктивних втручань згідно математичних  моделей  патологічних процесів. На основі виконаних досліджень буде удосконалено методику рентгенологічного та доплерографічного методів діагностики дистальних відділів товстої кишки за рахунок порівняльної оцінки визначення морфо-функціональної спроможності анатомічних чинників, в тому числі сфінктерного апарату у дітей різних вікових груп. Планується розробка комплексу реконструктивних хірургічних втручань спрямованих на корекцію констипаційних розладів при хронічних товсто кишкових стазах, в т.ч. для лікування та профілактики виникнення явищ енкопрезу. Вивчені об‘єктивні критерії оцінки функціонального стану різних сегментів дитячого організму для вибору методу їх відновлення та обсягу виконання ощадливої  оперативної корекції. Виконане дослідження дозволить розробити та удосконалити протоколи лікування хворих дітей з вродженими та набутими вадами розвитку і гнійно-запальними захворюваннями.
Економічна ефективність: зменшення тривалості лікування за рахунок скорочення кількості етапів стаціонарного перебування пацієнтів та кількість ліжко-днів, зниження собівартості лікувальних заходів.
39
Профілактика та комплексне лікування післяопераційних ускладнень, гнійно – запальних захворювань, вогнепальних пошкоджень,
№0116 U 006354 прикладна
Кафедра загальної хірургії
Керівник д.мед.н., проф. Хіміч С.Д.  
 
2016-2020рр. Застосування імуномодулятора нового покоління дозволить коригувати локальний та системний імунітет та покращувати репаративну регенерацію пошкоджених тканин. Розроблена комплексна програма для лікування хворих на цукровий діабет із гнійно–запальними процесами м’яких тканин дозволяє покращити результати лікування хворих із гнійно–запальними ускладненнями цукрового діабету.
Місцеве застосування запропонованої композиції імуномодулятора та мазі на гідрофільній основі при лікуванні експериментальних гнійних ран дозволяє зменшити кількість ускладнень, покращує результати лікування гнійних ран та скорочує терміни лікування хворих.
Використання біофізичного віброакустичного впливу на післяопераційні рани хворих із ожирінням дало можливість покращити кровонаповнення в ділянках післяопераційних ран. Лікування хворих із використанням ситерильнох поліхлорвінілової плівки, запропонованої методики зашивання підшкірно-жирової клітковини, оперативних доступів із послаблюючими розрізами , антимікробних дренажів для дренування післяопераційної рани дозволило знизити відсоток післяопераційних гнійно-запальних ускладнень з 12,31% до 5,45%
40
Оптимізація методів діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення.
№ 0119U100747 прикладна
Кафедра променевої діагностики, променевої терапії та онкології
Керівник д.мед.н., проф. Костюк О.Г.
2019-2023рр. На підставі аналізу результатів клініко-морфологічних та експериментальних досліджень оптимізувати методи діагностики та покращити безпосередні та віддалені результати хірургічного та хіміотерапевтичного лікування хворих на злоякісні новоутворення органів голови та шиї,грудної клітини та малого тазу.
Очікувальні результати: Поліпшення ефективності діагности та лікування хворих.
41
 
Роль екзогенних та ендогенних сірковмісних сполук в механізмах ураження внутрішніх органів та цитопротекції за різних патологічних станів.
№ 0119U001142 прикладна
Кафедра біологічної та загальної хімії
Керівник д.мед.н., проф. Заічко Н.В.  
2019-2023рр. Результати дозволять з’ясувати роль ендогенних та екзогенних сірковмісних сполук у молекулярних механізмах формування різних патологічних станів (метаболічних захворювань – ожиріння, цукрового діабету, дисвітамінозів, ендокринопатій), ідентифікувати нові біохімічні чинники регуляції обміну біологічно-активних сірковмісних сполук, експериментально обгрунтувати нові підходи до ендотеліо-, кардіо, нефро- та гепатопротекції.
42
Пошук та вивчення біологічно активних речовин серед природних сполук та продуктів хімічного синтезу.
№ 0118U001903 прикладна
Кафедра фармаколоії
Керівник д.мед.н., проф. Волощук Н.І.
2018-2022 рр. Результати поглибленого вивчення фармакологічних властивостей найбільш активних сполук у нових похідних 4-метил-2,2-діоксо-1Н-2λ6,1-бензотіазин-3-карбоксамідів та нових солей похідних бензимідазолу та кислот циклу Кребса ляжуть в основу їх поглибленого доклінічного вивчення та можливої клінічної апробації сполук-лідерів. Поглиблене вивчення фармакодинаміки та фармакокінетики сполук з різною кристалічною модифікацією дадуть змогу рекомендувати найбільш активну та безпечну сполуку до поглибленого доклінічного вивчення та можливої клінічної апробації в якості знеболюючого та протизапального засобу.
Буде теоретично обґрунтовано та експериментально доведено спроможність гідроген сульфіду покращувати захисну дію  нефропротекторних засобів природного походження та доцільність застосування комбінації природних поліфенольних сполук разом з модуляторами обміну гідроген сульфіду з метою підвищення ефективності фармакотерапії хронічної ниркової недостатності.
Фрагменти НДР будуть використані для написання та оформлення дисертацій. Буде опубліковано ряд статей по темі НДР, зроблені доповіді та наукових зібраннях різних рівнів.
43
Медикаментозно-стійкий туберкульоз легень: нові технології діагностики резистентності мікобактерій туберкульозу  та поширеність вторинної стійкості до ключових протитуберкульозних препаратів.
№ 0119U000324 прикладна
Кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології
Керівник к.мед.н., доц. Дудник А.Б.
2019-2023 рр.

 

Розробка нового генетичного тесту для діагностики випадків мульти- та розширено резистентного туберкульозу та визначення загальної поширеності вторинної стійкості до ключових проти туберкульозних препаратів серед нових та повторних випадків лікування туберкульозу.