План науково-дослідних робіт університету

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт Вінницького національного медичного університету
на 2023 рік


з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг фінансування
на 2023 рік

Очікувані результати та їх можливий вплив
на показники здоров’я  населення, очікуваний
економічний ефект від впровадження тощо

НДР ,що фінансуються МОЗ України з державного бюджету:

1

Генетичні та середовищні чинники остеопорозу та його ускладнень при ревматичних захворюваннях.
0122U00132
Фундаментальна
НДІ РОІ ВНМУ ім. М.І Пирогова
Керівник д.м.н., професор Шевчук С.В.

2022-2024 рр.
175,64 тис.грн.

Вперше на основі багатофакторного аналізу буде оцінена вагомість впливу кожного з метаболічних факторів ризику, патогенетичне значення їх поєднань та вклад різних комбінацій цих факторів у формування порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих з різними ревматичними захворюваннями. Буде визначена роль поліморфізму генів у формуванні метаболічного дисбалансу в кістково-м’язовій тканині.
Економічний ефект зводиться до зменшення витрат на стаціонарне лікування, яке пов’язане з ускладненнями (кістковими та хребцевими переломами) та розвитком коморбідних станів у даної категорії хворих.

2

Стресові ушкодження кісток внаслідок бойових уражень кінцівок.
0123U100170 Фундаментальна
НДІ РОІ ВНМУ ім. М.І Пирогова
Керівник д.мед.н., проф. Безсмертний Ю.О.

2023-2025 рр.
485,20 тис. грн.

На основі систематизації біологічних закономірностей взаємозв’язків циркуляторних, перебудовних та репаративних процесів буде встановлено патогенез стресових ушкоджень кісток, окреслені морфологічні та фізіологічні патерни фізіологічного та патологічного ремоделювання кісткової тканини та розкриті механізми формування патологічної перебудови кісткової тканини.
Економічний ефект: впровадження результатів дослідження дозволить знизити відсоток осіб з функціональною неповноцінністю кінцівок.

3

Розробити реконструктивно-відновні операції на куксах нижніх кінцівок після ампутацій внаслідок мінно-вибухових уражень.
0123U100169  Прикладна
НДІ РОІ ВНМУ ім. М.І Пирогова
Керівник д.мед.н., професор Шевчук В.І.

2023-2025 рр.
549,56тис.грн.

На основі проведених досліджень будуть розроблені науково обґрунтовані підходи до реконструктивно-відновних операцій на куксах нижніх кінцівок, способи невільної шкірної пластики великих дефектів шкіри в залежності від рівня ампутації, способи м’язової та вільної і невільної кісткової пластики, подовження коротких кукс, збільшення площі опорної поверхні кукс, прогнозування гнійно-запальних ускладнень.
Економічний ефект: впровадження пластичних розробок при ампутаціях і реампутаціях нижньої кінцівки дозволить знизити відсоток осіб з функціонально непридатними ампутаційними куксами і запобігти повторним хірургічним втручанням.

4

Розробка та впровадження інноваційних технологій у лікування та профілактику порушень цілісності та прохідності судин в умовах військового часу.
0123U100204   прикладна
Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії
Керівник д.мед.н., проф. Петрушенко В.В.

2023-2025 рр.
201,84 тис.грн.

Впровадження патогенетично обумовлених мініінвазивних відеоасистованих та рентгенедоваскулярних методик у лікування та профілактику порушень цілісності та/або прохідності судин дозволить покращити основні клініко-лабораторні показники, знизити смертність, скоротити терміни перебування пацієнтів у стаціонарі, покращити якість життя пацієнтів, знизити частоту виникнення ускладненого перебігу, зменшити витрати на лікування та медико-соціальну реабілітацію.
Отримані результати будуть впроваджені в навчальну та наукову роботу кафедр хірургічного профілю Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та інших Вищих навчальних закладів України медичного профілю, Закладів післядипломної освіти, в лікувальну роботу хірургічних та ендоскопічних відділень Вінницької області та інших регіонів України.
Соціальний ефект: покращення об’єктивних результатів лікування та суб’єктивних показників якості життя хворих із порушеннями цілісності та/або прохідності судин, зменшення тривалості лікування та реабілітаційного періоду, за рахунок розробки та впровадження диференційного підходу до обрання та поєднання інноваційних методів лікування із класичними.
Медичний ефект: оптимізація комплексу лікувальних заходів за рахунок впровадження патогенетично обумовлених мініінвазивних відеоасистованих та рентгенедоваскулярних методик у лікування та профілактику порушень цілісності та/або прохідності судин, що дозволить покращити основні клініко-лабораторні показники, знизити смертність, скоротити терміни перебування пацієнтів у стаціонарі, покращити якість життя пацієнтів, знизити частоту виникнення ускладненого перебігу, зменшити витрати на лікування та медико-соціальну реабілітацію.
Економічний ефект: зменшення витрат на лікування та медико-соціальну реабілітацію пацієнтів із порушеннями цілісності та/або прохідності судин.
Очікувана наукова продукція: публікації у фахових вітчизняних та зарубіжних наукових періодичних виданнях, в тому числі у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, тезові публікації та виступи із усними та стендовими доповідями на національних та зарубіжних конференціях, з’їздах, конгресах, симпозіумах; патенти України винахід та корисну модель; матеріали впровадження нових діагностичних та лікувальних методів в медичну практику; інформаційні листи; методичні розробки..

5

Характеристики пошкоджень імітаторів тканин тіла людини, заподіяних зброєю нелетальної дії
0121U107924, прикладна
Науково-дослідний центр
Керівник д.мед.н., проф. Гунас І.В.

2021-2023 рр.
240,52 тис.грн.

Визначити слідоутворюючі елементи конструкцій пістолетів «Форт 12Р» та «Форт 17Р» та за допомогою методу бінарної логіт регресії розробити математичні моделі ідентифікації даних пістолетів у залежності від утворення пошкоджень небіологічних імітаторів тіла людини та різних видів одягу:
- виявлення складових компонентів нітроцелюлозного (бездимного) пороху (нітрогліцерин та стабілізатори – дифеніламін та централіти);
- виявлення якісних і кількісних характеристик накладання елементів на одязі та небіологічному імітаторі тіла людини.
Економічний ефект: впровадження алгоритму для проведення судово-медичної експертизи дозволить поглибити та доповнити вже існуючу базу балістики відповідних підрозділів МОЗ та МВС України.

6

Оптимізація ранньої діагностики та профілактичного лікування
перинатальних ускладнень що обумовлені ґестаційною ендотеліопатією
0121U109141, прикладна
Кафедри акушерства і гінекології № 1,2
Керівник д.мед.н., проф. Коньков Д. Г.

 

2021-2023 рр.
168,23 тис.грн.

Планується розробити та впровадити у клінічну практику скринінговий метод діагностики ґестаційної ендотеліопатії, щоб сформувати диференційний підхід моніторингу вагітності у жінок з ендотеліальною дисфункцією.
Планується впровадити методологічний підхід до оцінки характеристики стану кровообігу, що дозволить вираховувати якість адаптаційно-компенсаторних можливостей кровоплину.
Вперше буде обґрунтована профілактика із застосуванням ендотеліопротекторних препаратів жінкам групи ризику, що  дозволить поліпшити не тільки результати вагітності та перинатальні показники, але й попередити випадки перинатальних втрат.
Економічний ефект: впровадження персоніфікованої профілактики перинатальної патології дозволить отримати фармакоекономічний ефект, за рахунок попередження випадків лабораторної та лікувальної поліпрагмазії.

Ініціативні (пошукові) НДР:

7

Особливості компенсаторно-пристосувальних процесів при різноманітних захворюваннях і пошкодженнях організму людини та тварин і клініко-експериментальне обґрунтування нових способів хірургічного лікування.
№ 0118U 007342 фундаментальна
Кафедра оперативної хірургії та клінічної анатомії
Керівник д.мед.н., професор Півторак В.І.

2019-2024 рр.

Буде вивчено характер морфофункціональних змін в організмі, уточнені патогенетичні механізми розвитку патологічних процесів при різноманітних захворюваннях і пошкодженнях організму людини та тварин, на цій основі будуть розроблені нові способи лікування та профілактики розвитку ускладнень. Планується розробити теоретичні та методологічні основи лікувальної тактики. Результати наукового дослідження, розроблені й апробовані методи корекції виявлених порушень будуть впроваджені для застосування в практичній охороні здоров’я.
Медичний ефект:. Застосування пристрою для зшивання невеликих дефектів передньої черевної стінки дозволяє зшивати невеликі дефекти передньої черевної стінки, як при самостійних, так і при симультанних лапароскопічних втручаннях без додаткового розрізу, що дозволяє зменшити травматичність і тривалість операції.
Соціальний ефект: Комплексне хірургічне лікування хворих зі складними дефектами черевної стінки у хворих похилого та старечого віку з використанням диференційованого підходу до розроблених способів алопластики, профілактики післяопераційних ускладнень дозволили поліпшити як безпосередні, так і віддалені результати лікування. 
Економічний ефект: в економічному аспекті суттєвої різниці у виборі методу оперативного втручання немає.

8

Патогенетичне обгрунтування доцільності використання стовбурових клітин різного походження при терапії гострої ішемії головного мозку (експериментальне дослідження)
0120U101861, фундаментальна,
Кафедра нормальної фізіології, ННДЛ«Фармадар»,
Керівник академік НАМН України, д.мед.н., професор Мороз В.М. 

2020-2024 рр.

За результатами проведених наукових досліджень планується опублікувати у 2022 році: 5 наукових робіт, 1 патент на винахід, прийняти участь у роботі 1 конгресу та виступити на науково-практичних конференціях.
Отримані під час досліджень дані будуть використані для пошуку нових шляхів лікування ішемічного ураження головного мозку. Отримані результати експериментально обгрунтують доцільність клінічних випробувань ін’єкціоного препарату на основі мезенхімальних стовбурових клітин Вартонових драглів людини за новим призначенням, а саме в якості цитопротектора у хворих на ішемічний інсульт.
Результати роботи планується впроваджувати в науковий процес та в практичну охорону здоров’я на рівні лікувальних закладів.

9

Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та органних захворювань у дітей.
№ 0119 U 000327 прикладна
Кафедра педіатрії № 2
Керівник д.мед.н., професор Дуднік В.М.

2019-2023 рр.

В результаті проведеного дослідження буде удосконалена система прогнозування перебігу бронхіальної астми у дітей, з урахуванням патогенетичної ролі порушення обміну заліза в організмі.
На основі отриманих результатів дослідження буде запропонована удосконалена методика діагностики та прогнозування перебігу МВ в практиці лікаря педіатра і дитячого пульмонолога.
В результаті проведеного дослідження будуть отримані дані про враження гепатобіліарної системи у дітей, хворих на пневмонію та встановлене діагностичне значення окремих показників при враженні гепатобіліарної системи у дітей, хворих на пневмонію.
Ефективність:
Медична: результати досліджень клініко-лабораторних показників у дітей з патологією дихальної, серцево-судинної, гепатобіліарної, травної систем дозволять вказати на особливості клінічного перебігу, скласти алгоритми діагностики різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.
Соціальна: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.
Економічна: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику та лікування різних соматичних та орфанних захворювань захворювань дитячого віку.

10

Клініко-метаболічні та імуно-генетичні особливості перебігу органічних захворювань та соматоформних розладів у дітей
№ 0120U101080, прикладна
Кафедра педіатрії, акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти
Керівник д.мед.н., професор Пипа Л. В.

2020-2024 рр.

Протягом останніх десятиліть отримані нові дані про метаболізм і фізіологічні функції вітаміну Д3 та вплив його обмінно-активних форм на перебіг різних захворювань, особливо у дорослих. Нами було поставлено мету дослідити запезпеченість вітаміном Д дітей, які хворіють на запальні та алергічні захворювання дихальних шляхів у дітей шкільного віку. Аналіз показників показав про дефіцит вітаміну Д у 82,4 % дітей даних груп, з більш вираженою недостатністю у пацієнтів з бронхіальною астмою, що потребує корекції його рівня в даній когорті дітей.
Ще однією задачею було виявити поширеність гіпервентиляційного синдрому та депресивного розладу у дітей з органічними та функціональними патологіями легень та оцінити їх вплив на якість життя пацієнтів. Обстежено 131 пацієнтів віком 6-17 років, з яких хлопчиків було 54,9% (n=72) та дівчаток – 45,1% (n=59). ГВС зустрічається у 25 (19,1%) пацієнтів із легеневою патологією дитячого віку. У 69 (52,6%) дітей з пульмонологічною патологією спостерігались розлади депресивного спектру, переважаючи у дітей з соматоформними розладами дихання (95% ДІ: 6,5-15,5; р<0,0001). У дітей з СР була найнижча якість життя за шкалою PQ-LES-Q порівняно з дітьми з БА (95% ДІ: 5,4-14,6; р<0,0001) і з пневмонією (95% ДІ: 6,2-12,6; р<0,0001). Отримані дані будуть впровадженні в навчальний процес та в медичну практику для оптимізації патогенетичної терапії дітей з хворобами органів дихання.
Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування за рахунок скорочення терміну госпіталізації та пришвидшення одуження дітей за рахунок зниженн психо-емоційного навантаження.

11

Новітні аспекти діагностики, перебігу та розробка і впровадження у практику сучасних методів комплексного лікування хронічних дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом № 0119 U 000712 прикладна Кафедра шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО
Керівник д.мед.н., професор Бондар С.А.

2019-2023 рр.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО у 2023 році планується публікація статей у фахових виданнях та у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази даних, участь в наукових конференціях з подальшою публікацією тез. Захист дисертаційних науково-дослідних робіт в обсязі доктора філософії. Заплановано видання навчальних посібників, підручників, де будуть використані дані результатів проведених досліджень НДР. Подання заявок на обʼєкти промислової власності
Економічний ефект: зменшення витрат на лікування за рахунок зменьшення кількості рецидивів, та подовження ремісії у хворих на хронічні дерматози та ІПСШ.

12

Метаболічні фактори ризику, серцево-судинне ремоделювання та функціональний стан нирок у хворих з серцево-судинною патологією. Можливості фармакологічної корекції.
№ 0119U101849, прикладна 
Кафедра внутрішньої медицини №1
Керівник д.мед.н., проф. Кузьмінова Н.В.

2019-2023 рр.

Планується оцінити наявність, ступінь і особливості ураження нирок у хворих на ГХ при різних варіантах порушення серцевого ритму.
Вивчення додаткових маркерів ураження ендотелію може сприяти визначенню та розробці додаткових методик оптимізації терапії у кардіологічних хворих та хворих з коморбідною патологією. Отже, очікується поліпшення стану внутрішніх органів при серцево-судинній патології, зменшення загального кардіоваскулярного ризику та зниження фармакологічного навантаження на організм хворого, що призведе до покращення результатів лікування та сприятиме зменшенню собівартості лікування. призначеної терапії.
Економічний ефект – зниження затрат на лікування та медичну і соціальну реабілітацію хворих з серцево-судинними захворюваннями.

13

Оцінка ефективності мініінвазивних методик та застосування різних джерел енергії в лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту.
№ 0120U101673, прикладна 
Кафедра хірургії медичного факультету № 2
Керівник д.мед.н.,проф.Каніковський О.Є.

2020 – 2024 рр.

Розробка диференційованого підходу у виборі мініінвазивних методик та застосування різних джерел енергії в лікуванні захворювань шлунково-кишкового-тракту.
Впровадження різних мініінвазивних методик та різних джерел енергії  при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, що дозволить об’єктивізувати вибір оперативного втручання, що скорочує  термін нормалізації клініко – лабораторних показників і стаціонарного лікування.
Доповненнення класифікаціій хронічного панкреатиту, гнійно-некротичного фасциїту, захворювант гепато-біліарної системи.
Визначення залежность віддалених результатів лікування хірургічної патології при застосуванні різних мініінвазивних технорлогій та різних джерел енергії.
Місце впровадження – ВНМУ
Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування за рахунок скорочення терміну госпіталізації 

14

Езофагогастродуоденальна пептична (кислотозалежна) та H.p.-асоційована патологія з коморбідним перебігом : можливості езофагогастро-імпеданс-рН-моніторингу в покращенні діагностики, лікування та профілактики
№ 0117U005123 прикладна
Кафедра внутрішньої та сімейної медицини
Керівник д.мед.н., проф.Палій І.Г

2018-2023 рр.

 В розроблених алгоритмах функціональної діагностики стравоходу та шлунку призначення інгібіторів Н+-К+-АТФ-ази хворим з кислотозалежними захворюваннями та інфікуванням  Helicobacter p. будуть враховувати факти індивідуальної чутливості до цієї групи препаратів і явища міжлікарської взаємодії. Перераховане дозволить зекономити на тривалості діагностики, уникати курсів неефективної фармакотерапії, в т.ч. при ерадикації Helicobacter pylori.

15

Розробка методів хірургічного та комплексного лікування хворих з вродженою та набутою патологією щелепно-лицевої ділянки з відновленням функцій та з урахуванням супутньої патології
прикладна
Кафедра хірургічної стоматології
Керівник д.мед.н.,професор Шувалов С.М.

2023-2028 рр.

Очікувані результати: підвищення ефективності лікування хворих з вродженою та набутою патологією щелепно-лицевої ділянки; соціальна – скорочення терміну перебування хворих у стаціонарі, частоти розвитку ускладнень.
Економічний ефект – зменшення витрат на лікування та реабілітацію.

16

Сучасні тенденції та новітні технології в діагностиці та лікуванні одонтопатології, захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота.
№  0118U 005471 прикладна
Кафедра терапевтичної стоматології
Керівник д.мед.н., професор Шінкарук-Диковицька М.М.

2019-2023 рр.

Впровадження отриманих результатів по завершенню виконання планової кафедральної НДР в практику закладів охорони здоров'я дозволить суттєво підвищити результати комплексного лікування хворих.
Очікувані результати: Значно зросте ефективність лікування і профілактики карієсу зубів, його ускладнень, захворювань пародонту і слизової оболонки порожнини рота.
Будуть розроблені методики скороченого терміну лікування деяких нозологій.
Економічний ефект полягає у зменшенні фінансових витрат пов’язаних із тривалістю лікування – зменшення необхідної кількості лікарських засобів, зменшити фінансові витрати на лікування.
Наукові праці: планується 7 статей в т. ч. 2 в міжнародних виданнях та 3 тез. 

17

Розробка оптимальних методів хірургічного лікування та профілактика післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини з використанням мініінвазивних технологій.
№  0118 U 005500 прикладна
Кафедра хірургії № 1
Керівник д.мед.н.,проф. Шапринський В.О.

2019-2023 рр.

 Покращення результатів хірургічного лікування пацієнтів із захворюваннями органів черевної та грудної порожнини за рахунок розробки та впровадження нових та удосконалення відомих методів діагностики та лікування  з використанням мініінвазивних технологій.
Отримані результати забезпечать можливість зменшення післяопераційної летальності, прогнозування можливих ускладнень та їх корекції. Результати роботи планується впроваджувати в науковий процес та в практичну охорону здоров’я на рівні лікувальних закладів.
Зменшити ліжко-день перебування хворих влікарні. Результати роботи планується впроваджувати в науковий процес та в практичну охорону здоров’я на рівні лікувальних закладів.

18

Ефективність та безпека метаболічних коректорів у фармакотерапії
коморбідних  патологічних станів.
№  0119U 000069 прикладна
Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології
Керівник д.мед.н., проф. Яковлева О.О.

2019-2023 рр.

Планується перевірити  раціональне призначення бронхолітиків при бронхообструктивному синдромі та антибактеріальних лікарських засобів при загостренні ХОЗЛ у пацієнтів, що проходили лікування у м. Вінниця та вінницькій області. Оцінити рівень ефективності та безпеки різних схем фармакокорекціі нейропатичного болю при діабетичній стопі у пацієнтів з цукровим діабетом.
Проаналізувати вплив забезпеченості вітаміном D хворих на бронхіальну астму з надлишковою масою тіла та ожирінням  на клінічний перебіг, функцію зовнішнього дихання, ІМТ
Економічний ефект: зменшення кількості небажаних лікарських явищ при  застосуванні антикоагулянтної терапії за допомогою НОК; підвищення ефективності лікування за допомогою вітаміну D дозволить зекономити кошти, які б були витрачені при  наданні медичної допомоги наявних ускладнень та при подовженому  стаціонарне лікування. 

19

Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладненних формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту. № 0116U003000 прикладна Кафедра хірургії ФПО
Керівник д.мед.н., проф. Суходоля А.І.

2016-2026 рр.

Очікувані результати дозволять покращити результати  лікування хворих на гострий панкреатит, скоротити ліжко-день від 1 до 3 в за разунок зменшення кількість ускладнень та летальних випадків.

20

Оптимізація діагностики, ортопедичного лікування та профілактики патології зубощелепної системи.
№0119U103951 прикладна
Кафедра ортопедичної стоматології
Керівник к.мед.н., доц. Беляєв Е.В.

2020 – 2024 рр.

Оптимізація комплексного лікування патології зубощелепної системи із застосуванням сучасних технологій та удосконалення методів ортопедичного лікування стоматологічної патології. Підвищення якості життя хворих з дефектами зубів та зубних рядів. Удосконалення методики лікування часткової та повної втрати зубів ортопедичними конструкціями, фіксованими на дентальних імплантатах.
Соціальний ефект: підвищення якості життя хворих з патологією зубощелепної системи
Медичний ефект: оптимізація якості лікування хворих з патологією зубощелепної системи
Економічний ефект: зменшення витрат на ортопедичне лікування та профілактику ускладнень у хворих з патологією зубощелепної системи.

21

Перебіг інфекційних захворювань в залежності від генетичних, морфологічних та метаболічних факторів.
№ 0118U005454 прикладна
Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології
Керівник д.мед.н., проф. Мороз Л.В.

2019 – 2024 рр.

На основі дослідження взаємозв’язку генетичних, морфологічних та метаболічних факторів з перебігом вірусних та бактеріальних інфекцій будуть оптимізовані підходи до їх діагностики та лікування. Економічний ефект від впровадження даного дослідження – поглиблення знань про патогенез, своєчасну діагностику та лікування інфекційних хвороб, що сприятиме підвищенню якості життя, зниженню інвалідизації та оптимізації схем лікування.
Економічна ефективність – зменшення витрат на лікування в зв’язку з розробкою своєчасних та адекватних діагностичних процедур, зменшення витрат по інвалідності.

22

Прогнозування перебігу та ефективності лікування різних серцево-судинних захворювань у поєднанні з патологією інших органів і систем . 
№ 0120 U 100022 прикладна
Кафедра внутрішньої медицини №3
Керівник д.мед.н., професор Іванов В. П.

2020-2024 рр.

Отримані оптимізовані критерії діагностики та лікування хворих на серцево-судинну патологію у поєднанні з супутньою патологією дозволяють поліпшити якість життя даної категорії пацієнтів, покращити прогноз та збільшити працездатність.
Очікуваний економічний ефект: оптимізація лікування захворювань серця буде сприяти підвищенню якості життя хворих та стабілізації перебігу основного захворювання, зменшить кількість госпіталізацій та термін перебування їх в стаціонарах.

23

Оптимізація методів діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення.
№ 0119U100747 прикладна
Кафедра променевої діагностики, променевої терапії та онкології
Керівник д.мед.н., проф. Костюк О.Г.

2019-2023рр.

Планується вивчення якості життя пацієнтів з  злоякісними новоутвореннями різних систем організму, яким проводяться розроблені нашими дослідниками методи діагностики та лікування порівняно з традиційними методиками.
За результатами НДР у 2023 році буде опубліковано 5 статей, 4 з яких будуть внесені до науково-метричних баз даних та 4 тез. 
Економічний ефект: на основі отриманих результатів буде обґрунтовано та впроваджено в практику алгоритми лікування зі злоякісними  новоутвореннями, що повинно призвести до скорочення терміну стаціонарного лікування та швидкої реабілітації пацієнтів з можливим відновленням працездатності.

24

Роль екзогенних та ендогенних сірковмісних сполук в механізмах ураження внутрішніх органів та цитопротекції за різних патологічних станів.
№ 0119U001142 прикладна
Кафедра біологічної та загальної хімії
Керівник д.мед.н., проф. Заічко Н.В.

2019-2023 рр.

Результати дозволять з’ясувати роль ендогенних та екзогенних сірковмісних сполук у молекулярних механізмах формування різних патологічних станів у різних вікових категоріях, ідентифікувати нові біохімічні чинники регуляції обміну біологічно-активних сірковмісних сполук, експериментально обґрунтувати нові підходи до цитопротекції.

25

Медикаментозно-стійкий туберкульоз легень: нові технології діагностики резистентності мікобактерій туберкульозу  та поширеність вторинної стійкості до ключових протитуберкульозних препаратів.
№ 0119U000324 прикладна
Кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології
Керівник к.мед.н., доц. Дудник А.Б.

 

2019-2023 рр.

Вивчення поширеності мутацій геному мікобактерій туберкульозу дозволить ефективніше використовувати індивідуалізовані підходи до лікування ТБ, впроваджувати діагностичні підходи та попереджувати випадки невдалого лікування.
Оцінка впровадження лінійного зонд-аналізу у регіональному фтизіопульмонологічному центрі дозволить оцінити чутливість та специфічність цього методу для визначення стійкості до ізоніазиду, рифампіцину, етамбутолу, срептоміцину, амікацину, капреоміцину, протіонаміду, левофлоксацину та моксифлоксацину серед когорти пацієнтів із чутливим та медикаментозно-стійким ТБ.
Визначення факторів, які пов’язані із виникненням набутої резистентності, дозволить розробити превентивні заходи, які мінімізують ризики набуття резистентності та дозволять ефективніше надавати медичну допомогу відповідній категорії осіб. 
Аналіз витрат пацієнтів від моменту виникнення симптомів до закінчення лікування ТБ надає важливу інформацію для ефективної організації системи громадського здоров’я та виявлення прогалин у доступі пацієнтів до медичної допомоги.
Враховуючи те, що розрахункова вартість лікування медикаментозно стійкого випадку ТБ в Україні  із застосуванням короткострокових режимів лікування становить близько 5 тис доларів США, а станом на жовтень 2022 року на лікуванні в Україні перебувало 282 пацієнти із стійким мінімум до рифампіцину ТБ - очікуваний економіний ефект від раннього виявлення та покращення результатів лікування ТБ матиме надзвичайно важливе значення для економіки України. 

26

Мотивація навчання студентів медичних закладів вищої освіти України, 0119U101939, фундаментальна,
Кафедра  біофізики
Керівник к.пед.н., доц. Пудова С.С.

2019-2026 рр.

 

2 публікації

 

27

Інформаційні технології навчання в медичних закладах освіти України,
0119U101907 фундаментальна,
Кафедра  біофізики,
Керівник: к.пед.н., доц. Пудова С.С

2019-2028 рр.

2 публікації. Використання нових інформаційних технологій в навчальному процесі.

28

Формування україномовної компетенції студентів-іноземців медичного університету як передумова реалізації їхнього щоденного і професійного спілкування
прикладна,
Кафедра українознавства
Керівник проф. Василенко Г. Л.

2019-2023рр.

Покращення системи формування комунікативно-мовленнєвих компетенцій студентів-іноземців медичного університету, підвищення якості їхньої українськомовної комунікації
Розширення науково-методичної бази системи навчання українськомовної комунікації.
Апробація основних прийомів формування комунікативних компетенцій іноземних студентів під час вивчення граматики української мови. Практичне використання навчально-мовленнєвих ситуацій.
У рамках НДР буде продовжуватися робота над другою частиною проєкту «Відомі випускники-іноземці ВНМУ ім. М. І. Пирогова».

29

Взаємозвʼязок між вуглеводним обміном, вітаміном Д3, інсулінорезистентністю та станом серцево-судинної системи в  осіб з різними фенотипами ожиріння: генез, діагностика, профілактика.
0120U101209 Прикладна
Кафедра ендокринології з курсом ПДО
Керівник д.мед.н., проф Власенко М.В.

2021-2025 рр.

Результати досліджень вуглеводного обміну, вітаміну Д3 та функціонального стану серцево-судинної системи в осіб з різними фенотипами ожиріння дозволять розробити нові підходи до профілактики розвитку цукрового діабету.
Економічний ефект. Поліпшення ефективності діагностики, профілактики та лікування хворих, що складає значне фінансове навантаження на систему охорони здоров’я.

30

Маркери важкості перебігу та предиктори резистентності до лікування основних ревматичних захворювань
0121U100280, прикладна
Кафедра внутрішньої медицини №1
Керівник д.мед.н.,проф. Станіславчук М.А.

2021 – 2026 рр.

Комплексне багатоетапне дослідження  дозволить визначити нові молекулярно-генетичні та біохімічні предиктори важкості перебігу захворювання та резистентності до стандартної базисної терапії у хворих із основними ревматичними захворюваннями, що в цілому сприятиме  вдосконаленню діагностично-прогностичної та лікувальної тактики у хворих ревматологічного профілю, покращенню якості життя, збереженню працездатності та запобіганню розвитку фізичної дезадаптації, скорочення терміну перебування хворих в стаціонарі.

31

Новітні технології діагностики та лікування травм і запальних захворювань ЛОР-органів
0121U100450 прикладна,
Кафедра ЛОР-хвороб,
Керівник д.мед.н.,проф. Кіщук В.В.

2021-2025 рр.

Публікації в т.ч. у незалежних міжнародних виданнях, доповіді на наукових конференціях, патенти на корисну модель.
Місце впровадження: ВОКЛ ім.М.І.Пирогова.
Ефективність (медична, соціальна, економічна): покращення діагностики і лікування запальних захворювань ЛОР-органів і травм призведе до зменшення тривалості лікування, в т.ч. стаціонарного, зменшення кількості ускладнень і рецидивів, що принесе певний позитивний економічний ефект для хворого і медичної галузі України.

32

Перебіг вірусних та бактеріальних інфекцій у дітей в залежності від генетичних, імунологічних, метаболічних та морфологічних факторів,
0120U100609 прикладна,
Кафедра дитячих інфекційних хвороб,
Керівник д.мед.н.,проф.Незгода І.І.

2020-2024 рр.

Очікувана соціальна ефективність НДР: оптимізація процесу визначення інвалідизації населення дитячого віку з урахуванням отриманих результатів дослідження у процесі НДР у залежності від генетичних, імунологічних, метаболічних та морфологічних факторів.
Очікувана економічна ефективність: покращення індивідуалізованого та персоніфікованого підходу до лікувально-діагностичного алгоритму вірусних та бактеріальних інфекцій у дітей; оптимізація структури витрат на надання медичної допомоги пацієнтам дитячого віку із вірусними та бактеріальними інфекціями з урахуванням прогностичних показників перебігу даних захворювань.

33

Розробка та удосконалення індивідуальних методів діагностики, лікування та профілактики зубощелепних аномалій, карієсу та його ускладнень у дітей та підлітків
0120U105689, прикладна,
Кафедра стоматології дитячого віку,
Керівник к.м.н., доц. Філімонов Ю.В.

2021-2025 рр.

Розроблення і впровадження нової методики лікування хворих з аномаліями прикусу, нової методики профілактики та лікування ускладнень основних стоматологічних захворювань. Очікується скорочення термінів лікування хворих, виготовлення ортодонтичних апаратів меншої вартості, що призведе до значного економічного ефекту.

34

Особливості функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і
студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності: сучасні підходи до
комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки
0122U000103, прикладна,
кафедра загальної гігієни та екології,
Керівник
д.мед.н., проф. Сергета І.В.

2022–2026 рр.

Як очікувані результати і, отже, наукову новизну науково-дослідної роботи слід відзначити той факт, що на підставі виявлених закономірностей, які характеризують особливості
процесів формування та розвитку функціональних можливостей та адаптаційних ресурсів організму, учнів і студентів вперше буде проведена гігієнічна оцінка житлово-побутових і соціальних умов життя, режиму повсякденної діяльності, рівня навчальної адаптації та стану здоров’я сучасних учнів і студентів, досліджені особливості перебігу процесів психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації та формування психофізіологічних функцій організму і особливостей особистості учнів і студентів, які навчаються в сучасних закладах середньої і вищої освіти; проведена комплексна гігієнічна оцінка якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних навчальних закладів, здійснена гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчання, розроблені наукові принципи гігієнічної оцінки здоров’язберігаючої компетентності школярів, суттєво доповнені наукові основи університетської гігієни на сучасному етапі тощо.
Місце впровадження: навчальний процес та наукова діяльність закладів вищої освіти медичного і педагогічного профілю МОЗ і МОН України та практична діяльність наукових установ МОЗ і НАМН України.
Медична ефективність: удосконалення існуючих підходів до комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки особливостей функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і
студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, який забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів тощо.
Соціальна ефективність: удосконалення перебігу процесів формування високих функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, оптимізація перебігу психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації учнів і студентів до умов перебування в сучасних закладах середньої і вищої освіти.
Економічна ефективність: удосконалення і уніфікація sметодичних основ проведення оцінки стану здоров’я та комплексної гігієнічної діагностики психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки особливостей функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму та якості життя учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища

35

Встановлення закономірностей структурної організації головного мозку у людини та екпериментальних тварин
0121U109549, фундаментальна
Кафедра анатомії людини,
Керівник д.мед.н., проф. Тихолаз В.О.

2021 – 2026 рр.

Медична - Результати дослідження розширюють теоретичну базу розуміння закономірностей структурної організації головного мозку у людини та екпериментальних тварин
Соціальна - Результати дослідження дозволять розширити поняття про вструктурної організації головного мозку у людини та екпериментальних тварин, підвищити рівень і якість життя людини.
Економічна - Результати дослідження дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань.

36

Наукове обґрунтування та розробка діагностичних, лікувальних і профілактичних засобів охорони психічного здоров'я,
0122U002549, прикладна,
кафедри психіатрії, наркології та психотерапії
Керівник доц. Рациборинська-Полякова Н.В.

2022-2031 рр.

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
Очікувані результати: розробка матеріалів, методів, теорій, нормативних документів, методичних документів, аналітичних матеріалів;
ЗВО в галузі медицини, ЛПЗ МОЗ України різних форм власності; 
Мета роботи: підвищити ефективність лікувального, корекційного, діагностичного, профілактичного процесів та їх методи забезпечення і наукове обґрунтування.

37

Структурно-динамічні концепти афективної патології у сучасному соціумі (клінічна феноменологія, патопсихологічні критерії, комплексне лікування)
0121U113294, прикладна,
кафедра медичної психології та психіатрії,
Керівник
д.мед.н., проф. Н.Г. Пшук

2021-2025 рр.

Зменшення негативних соціальних та психологічних наслідків афективних розладів, збільшення ефективності лікування та профілактики афективної патології, покращення якості життя та соціального функціонування пацієнтів з афективною патологією

38

Оптимізація курації хворих з розповсюдженими захворюваннями внутрішніх органів з урахуванням генетичних, функціональних, метаболічних чинників, психічного статусу, параметрів якості життя та фармакоекономічних показників, 
0121U108280, прикладна,
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
Керівник д.мед.н., проф. Ю.М.Мостовой

2021– 2025 рр.

Збір та обробка первинної документації з обстеження тематичних хворих, аналіз літератури, аналіз отриманих даних, оприлюденння результатів шляхом виступів на наукових конференціях, публікація статей та тезів.

39

Розробка комплексних реабілітаційних програм з використанням мультидисциплінарного підходу при різних станах здоров'я,
0121U110909, прикладна,
Керівники д.мед.н., проф. Колісник П.Ф. к.мед.н., доц. Колісник С.П. 

2021-2025 рр.

Очікувані результати. Розробити комплексні реабілітаційні програми з використанням мультидисциплінарного підходу при різних станах здоров’я; технології, методи, теорії, нормативні документи, методичні документи, програмні продукти, аналітичні матеріали
Розвиток стратегічного пріоритетного напряму інноваційної діяльності, впровадження нових технологій та обладнання сприятиме покращенню якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики

40

Ушкодження: механічні, фізичні, хімічні та біологічні причини. Механізми розвитку, діагностика та лікування.
0121U110669. Прикладна.
Кафедра загальної хірургії.
Керівник д.мед.н., проф. Хіміч С.Д.

2021 – 2025 рр.

Метою НДР є покращення результатів комплексного лікування гнійно – запальних процесів м’яких тканин у хворих на цукровий діабет. Оптимізація лікування післяопераційних ран у хворих із ожирінням. Покращення резул оперативного та місцевого лікування хворих із вогнепальними ранами. Підвищення ефективності хірургічного лікування гриж живота шляхом обґрунтування, розробки та впровадження в експериментальних та клінічних умовах но нанокомпозитних сітчастих імплантатів для відкритої та лапароскопічної алогерніопластики.

41

Патоморфофункціональні, патоморфометричні та біохімічні паралелі механізмів розвитку ускладнень гострої хірургічної патології: прогнозування, діагностика, індивідуалізація вибору лікувальної тактики,
0121U110095, прикладна,
Кафедра хірургії №2 з курсом «Основи стоматології»
Керівник д.мед.н., проф. Покидько М.І.

2021-2025 рр.

Впровадження отриманих результатів по завершенню виконання планової кафедральної НДР в практику хірургічних закладів охорони здоров'я дозволить суттєво підвищити результати комплексного лікування хворих з ускладненим перебігом гострої хірургічної патології як в ранньому післяопераційному періоді, шляхом зменшення кількості та частоти післяопераційних ускладнень, повторних оперативних втручань та показників загальної та післяопераційної летальності, так і в віддаленому післяопераційному періоді шляхом підвищення якості життя оперованих хворих, зменшення терміну медико-соціальної реабілітації. 

42

Встановлення сучасних аспектів збереження та відновлення здоров'я жінок різних вікових груп,
0121U109714, прикладна
Кафедри акушерства і гінекології № 2
Керівник д.мед.н., проф.Булавенко О.В.    

2020 – 2024 рр.

Медичні: прогнозування перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених, оптимізація методів діагностики та лікування акушерської та гінекологічної патології у жінок різних вікових груп.
Соціальні: підвищити рівень і якість життя жінок різних вікових груп, профілактика порушення репродуктивного здоров’я.
Економічні: зменшити затрати на діагностику і лікування порушень репродуктивного здоров'я жінок різних вікових груп.

43

Фармацевтичні аспекти терапії синдрому сухого ока
0120U104959, прикладна,
Кафедра фармації
Керівники:
д.фарм.н.,проф.Кривов’яз О.В.
к.фарм.н.,доц. Томашевська Ю. О.

2020–2025 рр.

Підвищення ефективності діагностики та терапії пацієнтів

44

Порушення структури і функцій серця та магістральних судин у пацієнтів із коморбідною серцево-судинною патологією: гендерні та вікові аспекти, динаміка під впливом лікування
0121U108299; прикладна;
Кафедра терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО
Керівник д.мед.н., проф.  Осовська Н.Ю.

2021-2025 рр.

Очікувана медична ефективність – впровадження методики оцінки предикторів порушення структури і функції серця та судин дозволить вчасно виявляти захворювання, прогнозувати їх перебіг та  проводити своєчасну корекцію терапії; соціальна – виявлення предикторів порушення структури і функції серця і судин дозволить знизити частоту госпіталізацій з приводу ССЗ та покращити прогноз у цієї категорії пацієнтів; економічна – зменшення витрат на лікування пацієнтів із ССЗ.

45

Розробка науково-методичних засад довгострокового спостереження за біологічним забрудненням атмосферного повітря.
0121U113516, прикладна
Навчально-науково-дослідна лабораторія вивчення алергенних факторів довкілля, ВНМУ ім. М. І. Пирогова
Керівник д-р. біол. н., проф. Родінкова В. В.

2021-2026 рр.

Місце впровадження: мережа Інтернет, зокрема, через сервіс «Алергопрогноз», а також текстові та графічні матеріали на сайті «Все про алергію» allergy.org.ua
Соціальний ефект: профілактика алергічних захворювань, викликаних інгаляційними чинниками біологічного походження; просвітницька робота щодо алергічних захворювань різного генезу.
Медичний ефект: профілактика алергічних захворювань, зокрема, сезонної алергії, контроль можливого поєднаного впливу алергенних факторів на населення України.
Економічний ефект: зменшення витрат пацієнта та системи охорони здоров’я на діагностику та лікування алергії.

46

Сомато-вісцерометричні особливості організму людини у різні періоди онтогенезу
0121U113772 прикладна.
кафедра фізичного виховання та ЛФК,
Керівник  д.б.н., проф. Сарафинюк Л.А 

2022-2026 рр.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри фізичного виховання та ЛФК планується публікація статей у фахових виданнях та у виданнях, які входять до міжнародної бази даних, участь у наукових конференціях з подальшою публікацією тез.
Очікується, що результати НДР, які будуть отримані в процесі досліджень, будуть використані в практичній медицині для оцінки стану здоров’я населення та прогнозування можливих захворювань серцево-судинної та дихальної системи. Результати даного дослідження є інформативними стосовно норми й патології, що, в свою чергу, дозволить на ранніх етапах виявити приховані патології дихальної та серцево-судинної  системи та групи ризику серед спортсменів із захворюваннями та їх ускладнень і дозволить більш точно диференціювати у них стан перетренування.  В подальшому отримані результати можна буде використовувати при прогностичній оцінці антропометричних параметрів у легкоатлетів, борців та волейболістів чоловічої статі юнацького віку та волейболісток юнацького віку різного амплуа для досягнення ними високих результатів, а на основі розроблених регресійних моделей встановити індивідуальні параметри центральної та периферичної гемодинаміки  у спортсменів різного соматотипу.
Очікуваний економічний ефект полягає у можливості за допомогою запропонованих методик знизити вартість діагностики захворювань серцево-судинної та дихальної системи у осіб різного періоду онтогенезу та різної м’язової діяльності.

47

Прогнозування, діагностика та профілактика порушень репродуктивної функції у жінок та дівчат в сучасних умовах.
0122U002435.прикладна         
Кафедра акушерства та гінекології № 1
Керівник д.мед.н., професор Чайка Г.В.

2022 - 2026 рр.

Очікувані результати: поліпшення діагностики та лікування жіночих захворювань

48

Клінічні, генетичні та діагностично-прогностичні особливості використання біомаркерів стану організму людини при захворюваннях внутрішніх органів
0122U000536, прикладна,
каф. внутр. медицини мед факультету №2,
Керівник професор Вадим Жебель

2022-2025 рр.

Використання результатів дозволить оптимізувати діагностику та зменшити витрати на діагностику та лікування хворих із серцево-судинними захворюваннями.