План науково-дослідних робіт університету

1

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт Вінницького національного медичного університету
на 2018 рік

з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку і закінчення), загальний обсяг фінансування на 2018 рік

Очікувані результати та їх можливий вплив на показники здоров’я  населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо

НДР ,що фінансуються МОЗ України з державного бюджету:

1

Вивчити просторово-часову організацію ходьби людини при одночасному виконанні моторного й когнітивного завдань

№  0117U003082  фундаментальна

Каф. нормальної фізіології

Керівник проф. Йолтухівський М.В.

2017-2019 рр.

99,45тис.грн.

Очікувані результати дозволять встановити фізіологічні особливості просторово-часових параметрів ходьби людини і залежність їх змін при виконанні додаткових мотор-ного та когнітивного завдань.  

Отримані під час досліджень дані будуть використані для формування наукових концепцій про механізми ходьби людини в нормі та при патологічних станах. Такі концепції можуть бути використані в якості теоретичного обґрунтування нормального перебігу фізіологічних процесів моторної функції людини, а також знайдуть своє використання в медичній практиці для пояснення патогенезу рухових порушень у неврологічних хворих, а також механізмів компенсації у хворих в постінсультний та посттравматичний період тощо.

Отримані нормативні показники просторових та часових параметрів ходьби в реальному часі в умовах фізіологічних парадигм, зокрема ходьби з додатковими завданнями, за допомогою комп’ютеризованої системи GAITRite® можуть бути важливими при вирішенні експертних питань (втрата працездатності, ступінь інвалідизації тощо).

Отримані результати можуть бути використані в навчальному процесі кафедр фізіології медичних та біологічних вищих навчальних закладів при викладанні фізіології ЦНС.  

Економічний ефект:у перспективі пов’язаний з покращенням якості підготовки лікарів, скороченням часу діагностики та лікування неврологічних хворих.

2

Вивчити роль клінічних, молекулярно-генетичних, метаболічних, імунозапальних та гемокоагуляційних чинників у формуванні серцево-судинних уражень при ревматоїдному артриті та розробити рекомендації з їх профілактики та лікування.

№ 0116U001418 фундаментальна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник д.мед.н., проф. Шевчук С.В

2016-2018 рр.

401,05тис.грн.

Будуть поглиблені існуючі уявлення щодо патогенезу серцево-судинних ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит; буде оцінена вагомість впливу кожного з метаболічних факторів ризику, патогенетичне значення їх поєднань та вклад різних комбінацій факторів в формування серцево-судинних уражень; буде запропоновано методи фармакологічної корекції метаболічних факторів ризику серцево-судинних уражень цієї категорії хворих.

Економічний ефект: повернення до роботи 15-20% хворих та поповнення чисельності економічно активного населення держави. Потреба в медичній реабілітації в умовах стаціонару зменшиться як мінімум в 2 рази, що дозволить зекономити бюджетні кошти. 

3

Вивчити стан та динаміку інвалідності при гіпотиреозі та розробити рекомендації з медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів.

№ 0116U001420 прикладна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник  к.мед.н. Вернигородська М.В.

2016-2018 рр.

379,03тис.грн.

Будуть розроблені: удосконалені критерії проведення медико-соціальної експертизи, оцінки реабілітаційного потенціалу з урахуванням нових методологічних підходів та новітніх діагностичних методів; комплекс заходів з підвищення реабілітаційного потенціалу у хворих на гіпотиреоз.

Економічний ефект: скорочення часу на постановку діагнозу захворювання та зменшення тривалості перебування хворого в стаціонарі від 1 до 3 діб; попередження виходу на інвалідність близько 10% хворих та поповнення чисельності економічно активного населення держави.

4

Розробити пропозиції з оптимізації системи медико-соціальної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції.

№ 0116U001419 прикладна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник к.м.н., ст.н.с. Беляєва Н.М.

2016-2018 рр.

430,16тис.грн.

 

Буде вивчена інвалідність, дана її соціально-гігієнічна характери-стика, будуть визначені потреби інвалідів-учасників антитерори-стичної операції в заходах медико-соціальної реабілітації, узагальне-ний досвід МСЕК з формування та реалізації індивідуальних програм реабілітації, визначені шляхи удосконалення медико-соціальної реабілітації даного контингенту інвалідів.

Економічний ефект полягає в профілактиці обтяження інвалідності, зменшенні кількості інвалідів, скороченні соціальних виплат, пов’язаних з інвалідністю.

5

Обґрунтувати наукові підходи до визначення складових реабілітаційного потенціалу у хворих на хронічну хворобу нирок І-V Д, Т.

№ 0116U001421 прикладна

Керівник д.мед.н., професор Шевчук В.І.

2016-2018 рр.

736,10 тис.грн. 

Буде сформована статистика інвалідності внаслідок хронічної хвороби нирок (ХХН), особливо дані про накопичену інвалідність, визначені потреби інвалідів в різних видах медико-соціальної реабілітації; будуть розроблені оптимальні прогностичні критерії визначення реабілітаційного потенціалу та його складових при ХХН та запропоновані сучасні рекомендації з його підвищення.

Економічний ефект: зменшення рівня інвалідності внаслідок ХХН і, відповідно, соціальних виплат. Адекватно підібрані реабілітаційні заходи призведуть до зниження інвалідності приблизно на 3% і, відповідно, економії державних коштів.

6

Розробка та удосконалення нових технологій у лікуванні хірургічних хворих із шлунково-кишковими кровотечами.

№ 0117U000437 прикладна

Керівник д.мед.н., проф. Петрушенко В.В.

2017-2019 рр.

154,21 тис.грн.

 

Отримані дані дозволять розширити уявлення про репараторні процеси у слизовій оболонці шлунка, а також про механізми їх модуляції. Розроблені методики дозволять досягати більш ефектив-ного та надійного гемостазу шляхом застосуванням мініінва-зивних технологій.

Очікується, що впровадження запропонованих методик в клінічну практику дозволить прискорити репараторні процеси в стінці шлунка, скоротити частоту рецидивів шлунково–кишкових кровотеч, скоротити тривалість перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні, а також витрати на лікування.

Перспективним напрямком запропонованої теми є розробка та впровадження в клінічну практику приладу для оптимізації ендоско--пічних втручань у разі “проблем-ної локалізації” об’єкту маніпуля-ції, що дозволить збільшити кількість та розширити спектр виконуваних ендоскопічних втручань.

Економічний ефект полягає у зменшенні фінансових витрат пов’язаних із тривалістю лікування – зменшення перебування пацієнта в стаціонарі, зменшення необхідної кількості лікарських засобів. Крім того, впровадження в клінічну практику запропонованого приладу дасть змогу зменшити зношування ендоскопічного обладнання та дозволить зменшити фінансові витрати на його обслуговування. 

Ініціативні (пошукові) НДР:

7

Рання діагностика диспластичних, мета пластичних та непластичних змін при патології шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи.

№ 0117U00001 фундаментальна

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Керівник д.мед.н., проф. Гаврилюк А.О.

2017-2021 рр.

Узагальнити та розробити критерії щодо ранньої діагностики патоморфологічних змін в слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи виявлених з використанням  гістологічного, цитологічного, біохімічного, морфометричного та електронно-мікроскопічного методів.

Узагальнити та систематизувати результати лектиногістохімічних досліджень загрудинної залози, виконати її 3D реконструювання, що стане основою для отримання висновків та результатів дослідження  етапів розвитку загруднинної залози в ембріогенезі.

Економічний ефект виявлені ранні морфологічні критерії диспластичних, метапластичних, дисрегенераторних, неопластичних, інволютивно-дегенераційних, запально-деструктивних змін при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої, та нейроендокринної системи будуть сприяти покращенню ранньої діагностики цієї патології в практичній діяльності лікарів.

Отримані результати, можуть бути використані при проведені наукових досліджень для розкриття механізмів патологічних змін в органах травлення дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи та розробці нових лікувальних заходів.

Наукові праці: планується 20 статей за темою НДР, 20 тез.

9

Судово-медична діагностика механічної травми з використанням технологічних систем обробки цифрових зображень.

№ 0114U004132 прикладна,

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Керівник д.мед.н., доцент Гаврилюк А.О.

2014-2019 рр.

На основі математичної моделі формування кольору біотканин в динаміці посттравматичного періоду розробити спосіб діагностики давності виникнення біоушкоджень які спричинені тупими предметами при судово-медичній експертизі трупів, що сприятиме вдосконаленню здійснення судово-медичних експертиз, дозволить скоротити час їх проведення та зменшить витрати, та призведе до зростання  ефективності виконання судово-медичних експертиз.

Економічний ефект:  Розробка критеріїв судово-медичної оцінки причинно-наслідкових зв’язків між утворенням травми та несприятливими наслідками, спосіб аналізу цифрових зображень механічних пошкоджень дозволить скоротити затрати робочого часу та скоротити затрати на закупівлю реактивів, що сприятиме зростанню ефективності здійснення судово-медичних експертиз.

Наукові праці: планується 6 статей, 4 тез. 

10

Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів, їх корекція.

Фундаментальна

Кафедра патофізіології

Керівник д.мед.н., професор Рикало Н.А.

2017-2021 рр.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри патологічної фізіології планується публікація статей у фахових виданнях та у виданнях, які входять до міжнародної бази даних, участь у наукових конференціях з подальшою публікацією тез. Заплановано видання навчальних посібників, а також  подання заявок на об'єкти промислової власності.          

 Очікується, що результати НДР, які будуть отримані в процесі експериментальних досліджень, допоможуть у розробці нових методів лікування, з урахуванням патогенетичних особливостей хронічних та гострих гепатитів різної етіології, а також для удосконалення існуючих методів медикаментозного лікування даної патології. Очікуваний Економічна ефект  полягає у можливості за допомогою запропонованих методик знизити вартість лікування та  діагностики  патології внутрішних органів.

11

Встановлення морфологічних змін утворів центральної нервової системи людини протягом пренатального періоду онтогенезу (макроскопічне, гістологічне, морфометричне та імуногістохімічне  дослідження).

№ 0118U 001043фундаментальна

Кафедра нормальної анатомії

Керівник д.мед.н., професор Школьніков В.С.

2018-2022 рр.

Очікувані результати дозволять встановити макро- та морфометричні параметри структур спинного мозку усіх сегментів, стовбурової частини, а також півкуль головного мозку ембріонів та плодів людини без аномалій розвитку та із вродженими аномаліями протягом пренатальноого періоду онтогенезу. На основі застосування сучасних ІГХ-методик буде вивчена морфологія нейральних стовбурових клітин і радіальної глії, цитоархітектоніка утворів центральної нервової системи – характер міграції нейро- і гліобластів з епендимного (матричного) шару у мантійний та формування нейроно-гліальних комплексів спинного та головного мозку.

Отримані під час досліджень дані будуть використані для формування наукових концепцій про механізми розвитку структур ЦНС у нормі та при вроджених вадах розвитку. Також, слугувати критеріями оцінювання ступеню важкості дефекту плоду, оскільки це залежить від характеру захоплення у патологічний процес тканин та структур, що може бути підтверджено гістологічно, а не сучасними методами візуалізації.

Економічний ефект: результати досліджень дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань центральної нервової системи, пов’язаних з тератогенним впливом.

12

Вплив екзогенних факторів (суспільно-економіч-них, екологічних, геологічних, територіальних) на антропометричні параметри та фізіологічні показники осіб юнацького віку

№ 0114U 000990 фундаментальна

Кафедра нормальної анатомії

Керівник д.мед.н., професор Гумінський Ю.Й.

2014-2018 рр.

Буде визначено особливості змін антропометричних параметрів, показників компонентів соматотипу, компонентного складу маси тіла, індексів гармонійності фізичного розвитку, фізіологічних та психофізіологічних показників осіб юнацького віку під впливом специфічних факторів військової служби та територіальних чинників.

Результати дослідження дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань, пов’язаних з впливом екзогенних факторів

Наукові праці: планується наукових праць (статті і тези) – 18 у тому числі 3 у закордонних виданнях.

Економічний ефект: Результати дослідження дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань, пов’язаних з впливом екзогенних факторів.

13

Структурні зміни в органах травної та сечостатевої системи після проведення оперативних втручань

№ 0114U 003688 фундаментальна

Кафедра оперативної хірургії

Керівник д.мед.н., професор Костюк Г.Я.

2014-2018рр.

Буде вивчено характер морфофункціональних змін в організмі, уточнені патогенетичні механізми розвитку патологічних процесів при різноманітних захворюваннях і пошкодженнях організму людини та тварин, на цій основі будуть розроблені нові способи лікування та профілактики розвитку ускладнень. Планується розробити теоретичні та методологічні основи лікувальної тактики. Результати наукового дослідження, розроблені й апробовані методи корекції виявлених порушень будуть впроваджені для застосування в практичній охороні здоров’я.

14

Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей  їх перебігу.

№ 0114 U 001493 прикладна

Кафедра педіатрії № 2

Керівник д.мед.н., професор Дуднік В.М.

2014-2018 рр.

Вивчення особливостей клінічного перебігу, лабораторних показників у дітей з мультифакторними хворобами серцево-судинної системи, дихаль-ної системи, кровотворної системи, шлунково-кишкового тракту дозво-лить покращити якість надання медичної допомоги з оптимізацією мето-дів діагностики та лікування пацієнтів на основі отриманих результатів досліджень. Будуть розроблені диференційовані і індивідуалізовані програми діагностики та лікування дітей з мультифакторними хворобами різних систем в залежності від виявлених порушень.

 

Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей.

№0115U007075, прикладна

Кафедра педіатрії №1

Керівник д.мед.н., професор Яблонь О.С.

2015-2020 рр.

При встановлені патогенетичної ролі генного поліморфізму, цитокінів, епідермального фактору росту удосконалиться діагностика і диференційна діагностика затяжних жовтяниць у новонароджених. 

 Підвищиться ефективність діагностики вітамін D - дефіцитного рахіту у дітей першого року життя з надмірною масою тіла та ожирінням на підставі вивчення показників фосфорно-кальцієвого обміну, кісткового метаболізму, ролі алельного поліморфізму гену.  

На підставі дослідження вмісту рівня 25(ОН)D в сироватці крові при застосуванні препарату вітаміну D3 за різних режимів дозування будуть розроблені дані щодо оптимізації профілактичної допомоги недоношеним дітям з рахітом, які в неонатальному періоді перенесли некротичний ентероколіт.

Вдосконаляться методи діагностики білково-енергетичної недостатності та її корекція у дітей першого року життя із гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи шляхом визначення показників білкового, ліпідного та вуглеводного обмінів.

Підвищиться ефективність лікувально-профілактичної допомоги дітям, які зазнали впливу ШВЛ в неонатальному періоді на підставі вивчення патогенетичної ролі сурфактантного протеїну В у формуванні патології бронхолегеневої системи.

На підставі вивчення показників активності запального процесу, ролі поліморфізму генів підвищиться ефективність діагностики позагоспітальної пневмонії у дітей першого року життя.

Підвищити ефективність діагностики пієлонефриту на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку шляхом визначення у них поліморфізму  гена TGF-β1 (генотипи -509 CC та +869 TT), рівнів TGF-β1, МСР-1, прокальцитоніну та транскрипційного фактора NF-kB.

15

Клініко-діагностичні критерії змін в гормонозалежних органах і системах організму жінки в період пери менопаузи та менопаузи.

№ 01104U 003565 прикладна

Кафедра акушерства та гінекології ФПО

Керівник д.мед.н.,доцент Григоренко А.П.

2014-2018 рр.

Буде визначатиметься роль спадкових факторів у розвитку клімактерич-них розладів  та раннього клімаксу. Досліджується вплив екзогенних чинників на генетично запрограмований час настання природної менопаузи. Пропонується впровадження у практичну медицину нового способу лікування клімактеричних розладів з використанням трансдермальної терапевтичної системи, що містить естрагени та гестагени.

16

Прогнозування та профілактика порушень розвитку та функції жіночої репродуктивної системи в різні вікові періоди та корекція виявлення порушень.

№ 0116 U 005804 прикладна

Кафедра акушерства та гінекології № 1

Керівник д.мед.н., професор Чайка Г.В.

2017-2021 рр.

Наукова робота кафедри спрямована на вивчення акушерсько-гінекологічних проблем жіночого організму від народження до клімаксу, включаючи дитячу та підліткову гінекологію, перинатологію, особливо невиношування, запальні захворювання статевих органів, безплідність, клімактеричні порушення. Отримані результати будуть впливати на репродуктивний стан жінок та збільшувати репродуктивний потенціал, прогнозувати та профілактувати можливі ускладнення.

Економічний ефект полягає в зменшенні затрат на діагностику, лікування жінок, зменшення тривалості перебування в стаціонарі. 

17

Порушення функції ендотелію та жирової тканини, їх зв'язок з функціональним станом печінки і серцево-судинним ремоделюванням та можливості їх корекції у хворих з серцево- судинною патологією .

№ 0113 U 007670 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини № 1

Керівник д.мед.н., професор Серкова М.А.

2014-2018 рр.

Планується визначення та вивчення додаткових маркерів ураження ендотелію, оцінки стану маркерів його запальної, адгезивної, тромбогенної та вазорегулюючої функцій та їх зв’язок з розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки (стеатозом), маркерів обміну жирової тканини, ліпідного та вуглеводного обмінів, визначення додаткових факторів серцево-судинного ризику та їх динаміка під впливом призначеного лікування, що може сприяти визначенню та розробці додаткових методик оптимізації терапії у кардіологічних хворих з коморбідною патологією. Отже, очікується покращення перебігу захворювань, стану внутрішніх органів при серцево-судинній патології, зменшення ризику розвитку ускладнень та загального серцевосудинного ризику та зниження фармакологічного навантаження на організм хворого, що призведе до підвищення ефективності лікування і покращення його результатів та сприятиме зменшенню собівартості як самого лікування, так і програм реабілітації хворих.

Економічний ефект – зниження затрат на лікування та медичну і соціальну реабілітацію хворих з серцево-судинними захворюваннями.

19

Розробка та обґрунтування методів корекції панкреативної гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит.

№ 0114 U 003759 прикладна

Кафедра хірургії медичного факультету № 2

Керівник д.мед.н., професор Каніковський О.Є.

2014-2018 рр.

Розробка диференційованого підходу у виборі методу декомпресії системи проток підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит, ускладнений синдромом внутрішньопротокової панкреатичної гіпертензії. Впровадження методики визначення тиску у порожнині кісти підшлункової залози дозволить об’єктивізувати вибір оперативного втручання..Визначено залежність віддалених результатів хірургічної декомпресії від рівня внутрішньопротокової панкреатичної гіпертензії, патоморфологічних змін стінки кісти, протоків і тканини підшлункової залози. 

20

Органні та гомеостатичні механізми розвитку ускладнень ургентної абдомінальної патології: прогнозування, діагностика, індивідуалізація вибору лікувальної тактики.

№ прикладна

Кафедра хірургії № 2

Керівник д.мед.н., професор Годлевський А.І.

2016-2020 рр.

Впровадження отриманих результатів по завершенню виконання планової кафедральної НДР в практику хірургічних закладів охорони здоров'я дозволить суттєво підвищити результати комплексного лікування хворих з ускладненим перебігом ургентної абдомінальної патології як в ранньому післяопераційному періоді шляхом зменшення кількості та частоти розвитку післяопераційних ускладнень та повторних оперативних втручань та показників загальної та післяопераційної летальності, так і в віддаленому післяопераційному періоді шляхом підвищення якості життя оперованих хворих, зменшення терміну медико-соціальної реабілітації.

Економічний ефект полягає в зменшенні витрат на лікувально-реабілітаційне забезпечення хворих.

21

Встановлення факторів ризику, діагнос-тичних критеріїв, особливостей клінічного перебігу, профі-лактики та прогнозування акушерсько-гінекологічної та онкогінекологічної патології у жінок різних вікових груп

№ 0115 U 005818  прикладна

Кафедра акушерства та гінекології №2

Керівник д.мед.н., професор Булавенко О.В.                             

2015-2019 рр.

Вперше буде використаний метод флуоресцентної спектроскопії для діагностики післяпологовими гнійно-септичних ускладнень та експрес діагностики сепсису. В роботі вперше будуть створені лікувальні алгоритми варикозного розширення вен органів репродуктивної системи  в залежності від стадійності захворювання із використанням малоінвазивних лапароскопічних та ендоваскулярних методик. Очікується, що результати дослідження дадуть можливість якомога раніше визначати ймовірність патології імплантації та проводити адекватну терапію для збереження вагітності.  

Економічна ефективність: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику і лікування порушень репродуктивного здоров'я жінок різних вікових груп. 

22

Клініко-експериментальне обґрунтування застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування дітей та підлітків із аномаліями зубощелепної системи та ускладненнями карієсу.

№ 0115 U 007010 прикладна

Кафедра стоматології дитячого віку

Керівник д.мед.н., професор Філімонов Ю.В.

2016-2020 рр.

Розроблення і впровадження нової методики лікування хворих з аномаліями прикусу, нової методики профілактики та лікування ускладнень основних стоматологічних захворювань, дослідження змін біохімічних показників слини при використанні ортодонтичної апаратури. Очікується скорочення термінів лікування хворих, виготовлення ортодонтичних апаратів меншої вартості, що призведе до значного економічного ефекту.

23

Профілактика та комплексне лікування післяопераційних ускладнень та гнійно-запальних захворювань.

№ прикладна

Кафедра загальної хірургії

Керівник д.мед.н., професор Желіба М.Д.

2016-2020 рр.

Покращення результатів лікування абдомінальної хірургічної  патології, зменшення антибіотиконавантаження на організм хворого за рахунок створення «депо» антибіотика.

Зниження кількості післяопераційних ускладнень та летальності, скорочення терміну перебування хворих у стаціонарі, що стане підставою для широкого використання в клінічній практиці.

24

Структурно-функціональний стан серця і нирок та якість життя пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю,   оптимізація лікування.

№ 0115 U 007129 прикладна

Кафедра терапевтичних дисциплін ФПО

Керівник д.мед.н., професор Дубовий О.Х.

2016-2020 рр.

Підвищення ефективності лікування хворих із систолічною хронічною серцевою недостатністю на підставі вивчення впливу різних варіантів терапії на структурно-функціональний стан серця  і нирок та якість життя пацієнтів  і обґрунтування вибору оптимального варіанту терапії. Застосування результатів наукового дослідження в клінічній практиці дозволить вдосконалити лікування та надасть можливість своєчасно проводити профілактичні заходи.

25

Прогнозування перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань з урахуванням регуляторної ролі генів та активності біомаркерів, що приймають участь в формуванні фенотипу хвороби.

№ 0116 U 005376 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету № 2

Керівник д.мед.н., професор Жебель В.М.

2017-2021 рр.

Планується розробити методику обстеження, що включає клінічне обстеження, дослідження генетичних та нейро-гуморальних факторів, структурно-функціональних параметрів, дерматогліфічних характеристик; розробити методику оцінки змін структурно-функціональних та біохімічних параметрів, що відбуваються під час перебігу захворювання та в результаті впливу лікувальних факторів; розробити диференційовані критерії ефективності лікування.

Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування за рахунок скорочення терміну госпіталізації 

26

Вивчення багатовекторності властивостей лікарського антимікробного препарату декаметоксину® та його лікарських форм.

№ 0115 U 006000 прикладна

Кафедра мікробіології

Керівник д.мед.н., професор Палій Г.К.

2016-2020 рр.

В роботі буде вивчено багатовекторність властивостей антимікробного препарату декаметоксину® та його лікарських форм (аурідекан, горостен, декасан, офтадексан, септефрил). Досліджено профілактичну та лікувальну дію щодо інфекційних ускладнень різної локалізації.

Ефективність медична. Проведено бактеріологічне обстеження 140 хворих з хронічними запальними захворюваннями слизових оболонок ротової порожнини. Ізольовано 420 клінічних штамів бактерій, досліджено їх біологічні властивості та чутливість до протимікробних препаратів (декаметоксину, декасану, лікувальної композиції з декаметоксином, горостену, палісану, мірамістину, хлоргексидину). Проведене дослідження впливу несприятливих факторів на протимікробну активність антимікробних препаратів та швидкості формування до них резистентності у клінічних штамів бактерій. Ґрунтуючись на одержаних результатах, розроблено рекомендації щодо застосування антисептичних засобів у комплексному лікуванні хворих з запальними ураженнями слизових оболонок ротової порожнини. Впровадження розробки в медичну практику дозволить підвищити ефективність лікування гнійно-запальних захворювань.

27

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та схем лікування в Україні.

№ 0116 U 005801, прикладна

Кафедра фармації

Керівник д.мед.н., проф. Германюк Т.А.

2017-2021 рр.

Проаналізувати вітчизняні та міжнародні статистичні, наукові і методичні джерела інформації згідно визначеної теми дослідження.
Вивчити розповсюдженість, захворюваність, темпи їх росту та частоту ускладнень не госпітальної пневмонії (НП) в  Україні і в м. Вінниця за даними офіційної статистики за 2016-2017рр.
Проаналізувати Протокол лікування хворих на НП (наказ МОЗ України від 19 березня 2007 р. № 128 «Протокол надання медичної допомоги хворим на негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія».
Дослідити схеми лікування НП (200 хворих) в клініках м. Вінниці (за 2016-2017рр.) і провести їх порівняльну характеристику з рекомендованими стандартами (протоколами) лікування НП в Україні.
Оволодіти методами маркетингового аналізу: частотний аналіз присутності виробників, найменувань антибактеріальних препаратів, оцінка соціально-економічної доступності фармакотерапії НП, ліквідності, платоспроможності, XYZ-аналіз – для дослідження сегменту антибіотиків українського фармацевтичного ринку, що використовуються для лікування хворих на НП.
Вивчити ринок антибіотиків для лікування НП в Україні і Вінницькому регіоні зокрема (у 2014-2017рр.).
Освоїти методики фармако-епідеміологічного аналізу: АТС/DDD-методологія.

29

Езофагогастродуоденальна пептична (кислотозалежна) та H.p.-асоційована патологія з коморбідним перебігом : можливості езофагогастро-імпеданс-рН-моніторингу в покращенні діагностики, лікування та профілактики

№ 0117U005123 прикладна

Кафедра внутрішньої та сімейної медицини

Керівник проф. Чернобровий В.М

2018-2023 рр.

Будуть вивчені нові діагностичні ознаки патологічного гастроезофагель-ного рефлексу та ушкодження зони нижнього стравохідного сфінктера у дорослих хворих з функціональними та органічними захворюваннями шлунка, стравоходу, дванадцятипалої кишки. Буде уточнений характер шлункової ацидності при різних нозологіях з урахуванням останніх змін в номенклатурі функціональних та органічних захворювань езофагогасродуодеальної зони.  Будуть вивчені особливості епідемічних осередків у родинах, в яких живуть хворі H.pylori-асоційованими нозологіями. Будуть вироблені нові методичні рекомендації та будуть запропоновані нові діагностичні критерії наявності патологічного гастроезофагенального рефлексу, а на цій основі розроблені алгоритми диференційованого лікування хворих на ГЕРХ , функціональну печію, функціональні, H.pylori-, НПЗП-асоційовані диспепсії, ерозивно-виразкові ураження шлунка та дванадцятипалої кишки. 

31

Епідеміологія, клініко-лабораторна діагностика, терапія та реабілітація вегетативних розладів, коморбідних з депресією, у дітей підліткового віку.»

 № 0113U004528 прикладна

Кафедра педіатрії ФПО

Керівник проф., д.мед.н. Пипа Л.В.

2013 – 2018 рр.

Буде проведений аналіз клінічних варіантів вегетативних розладів коморбідних з депресією у дітей та впровадження простих доступних для роботи методик для їх діагностики допоможе лікарям первинної ланки своєчасно виявити депресію і скерувати дитину до дитячого психіатра для своєчасного лікування. Виявлені тригерні фактори розвитку вегетативних розладів коморбідних з депресією у дітей допоможуть в своєчасному проведенні системи профілактичних мір. Результати проведеного дослідження дозволять сформулювати пропозиції що до покращення епідеміологічної ситуації з дитячою депресією в регіоні.

32

Наукове обґрунтування діагностичних та лікувально-реабілітаційних заходів при ендогенних та екзогенно-органічних психотичних та непсихотичних психічних розладів.

№  0197U003347 прикладна

Кафедра психіатрії та наркології 

Керівник д.мед.н., професор Римша С.В

2013 – 2018 рр.

Вперше буде вивчено  та узагальнено дані щодо клініки та динаміки перебігу ендогенних та екзогенно-органічних дементуючих захворювань на початкових етапах їх розвитку на основі клініко-психологічного дослідження феноменології у пацієнтів з зазначеними розладами, патопсихологічного дослідження їх пацієнтів з зазначеними розладами, патопсихологічного дослідження їх когнітивної та емоційної сфери.

 

33

Розробка методів комплексного лікування хворих з патологічними процесами щелепно-лицевої ділянки різної етіології з урахуванням індивідуальних особливостей.

№  0114U 000020 прикладна

Кафедра хірургічної стоматології

Керівник д.мед.н.,професор Шувалов С.М.

2014-2018 рр.

Будуть вивчені антропометричні, морфологічні та біохімічні критерії перебігу репаративних процесів при травмах та гнійно-запальних ушкодженнях лицьового відділу голови та шиї. Розроблені фізичні та математичні моделі дозволять адекватно прогнозувати той чи інший тип репараційних змін. Базуючись на отриманих даних, буде запропонований комплексний метод хірургічної і медикаментозної корекції травм та гнійно-запальних ушкоджень в ділянці лицьового відділу голови та шиї.

 

34

Особливості перебігу, лікувально-діагностична тактика та профілактика захворювань твердих тканин зубів, пародонту і слизової оболонки порожнини  рота при дії місцевих та запальних фактів.

№  0113U 006438 прикладна

Кафедра терапевтичної стоматології

Керівник д.мед.н., професор Шінкарук-Диковицька М.М.

2014-2018 рр.

Буде розроблена методика комплексної профілактики та лікування карієсу у підлітків з ювенільним ревматоїдним артритом. Будуть розроблені покази до оптимального вибору методу скейленгу в комплексній профілактиці гігієни ротової порожнини у пацієнтів з різними видами зубних нашарувань. Буде розроблений  метод лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота при поєднані з системними ураженнями сполучних тканин. Буде розроблений метод комплексного профілактики і лікування атопічного хейліту у дітей різного віку. 

35

Розробка і удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини.

№  0113U 007692 прикладна

Кафедра хірургії № 1

Керівник д.мед.н., професор Шапринський В.О.

2014-2018 рр.

Будуть розроблені та удосконалені тактичні підходи, щодо покращення методів ранньої діагностики, консервативного лікування, хірургічної корекції та профілактики післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини. Результати роботи планується впроваджувати в науковий процес та в практичну охорону здоров’я на рівні лікувальних закладів.

 

36

Вплив екзогенних та ендогенних чинників на обмін гідроген сульфіду та асоційованих з ним метаболічних процесів в нормі та при патології.

№  0113U 006461 прикладна

Кафедра біологічної та загальної хімії

Керівник д.мед.н., доцент Заічко  Н.В.

2014-2018 рр.

Результати дозволять з’ясувати нові молекулярні механізми впливу вікових, гендерних, нутрієнтних чинників,  фарм. засобів на різні шляхи метаболізму сірковмісних амінокислот, утворення H2S в тканинах, регуляцію судинного тонусу, опосередковану H2S та іншими сірковмісними сполуками. Встановити роль процесів, супряжених з обміном сірковмісних амінокислот, у формуванні патологічних станів (серцево-судинної патології, ураження нирок, мозку та ін.) та ідентифікувати нові молекулярні мішені для їх корекції.
Будуть визначені нові метаболічні чинники розвитку різних патологічних станів залежно від віку, статі та інших  ендогенних чинників та запропоновані підходи до їх корекції модуляторами обміну сірковмісних амінокислот та H2S. 

37

Органопротекторна ефективність та безпека метаболічних коректорів у фармакотерапії коморбідних  патологічних станів.

№  0114U 000195 прикладна

Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології

Керівник д.мед.н., професор Яковлева О.О.

2014-2018 рр.

Планується розробити ефективні та безпечні алгоритми фармакотерапії метаболічними коректорами з метою підвищення органопротекції при коморбідній патології.
Планується визначити особливості формування, діагностичні та прогностичні маркери ендотеліальної дисфункції у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з надлишковою масою тіла та ожирінням, з’ясувати внесок дефіциту вітамінів групи В до розвитку захворювання й обґрунтувати можливості фармакологічної корекції різними схемами сучасних гепатопротекторів. На підставі порівняльного аналізу впливу на діагностичні маркери та ендотеліальну функцію різних схем фармакотерапії неалкогольної жирової хвороби печінки (при експериментальній патології та у хворих), оцінити методологію проведення диференційованої фармакотерапії та ефективності ендотеліопротективної дії фармакологічно активних метаболічних коректорів.

Планується розробити алгоритми фармакотерапії хвороби Альцгеймера різними групами препаратів при різноманітній супутній патології з метою підвищення ефективності та безпеки фармакотерапії.

38

Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладненних формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту.

№ 0116U003000 прикладна

Кафедра хірургії ФПО

Керівник д.мед.н., професор Суходоля А.І.

2016-2026 рр.

У дослідженнях буде вперше проаналізовано територіальні, вікові. часові тренди захворюваності і смертності від КРР його МП і мета статистичних форм у населення Хмельницької області; будуть проаналізовані результати застосування радіомодифікаторів за умов селективного і суперселективного ендоваскулярного їх введення.

Покращити безпосередні результати хірургічного лікування хворих на місцево-поширений та метастатичний колоректальний рак шляхом удосконалення способу прямого циторедуктивного впливу на пухлинний процес.

39

Сучасні аспекти діагностики і лікування хронічних неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха, склероми і травм ЛОР-органів у мирний і воєнний час.

№ 0115 U 007096 прикладна

Кафедра оториноларингології

Керівник д.мед.н., професор Кіщук В.В.

2015-2019 рр.

Буде удосконалено хірургічне лікування хворих з травмами ЛОР-органів, що супроводжуються кістковими травматичними дефектами шляхом застосування нового пластичного матеріалу - біокомпозиту “Синтекість”  для їх пластки та оцінено ефективність його використання за допомогою клінічних, променевих, лабораторних, статистичних методів досліджень. Визначаться особливості формування кістково-керамічного комплексу, процесу кісткової регенерації та перебудови трансплантату при імплантації біокомпозиту “Синтекість” в експерименті. Будуть розроблені практичні рекомендації по застосуванню біокомпозиту “Синтекість”  в отохірургії.

Буде розроблено клініко-імунологічний діагностичний алгоритм для діагностики і об'єктивізації вибору методу лікування склероми і хронічного тонзиліту.

40

Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та систем.

№ 0110 U 002736 прикладна

Кафедра медичної реабілітації та медико-санітарної експертизи

Керівник д.мед.н., проф. Колісник П.Ф.

2015-2019 рр.

При захворюваннях внутрішніх органів від моменту їх виникнення, в процесі патогенезу, а також на етапі клінічної маніфестації, мають місце патологічні зміни на фізичному (соматичному), тканинному, органному, системному, біохімічному, біофізичному, психоемоційному (інформаційно-енергетичному) рівнях. Лікування, реабілітацію, профілактичні заходи слід проводити на всіх перерахованих рівнях, для відновлення здоров’я, втраченого, внаслідок перенесеного захворювання, а також після проведеного раніше лікування. При цьому слід застосовувати систему багаторівневої медичної реабілітації, яка буде спрямована на відновлення змінених структур та втрачених функцій на кожному з перерахованих рівнів.

Система багаторівневої медичної реабілітації – спеціальна частина лікувального процесу, направленого на відновлення анатомічних структур і порушених функцій через застосування різних оздоровчих (лікувальних) засобів, які передбачають вплив на порушення, які виникли на різних рівнях внаслідок захворювань, травм або попереднього лікування

Економічна та соціальна ефективність доводить необхідність подальшого вивчення, оскільки за попередніми даними кожен долар, вкладений у правильно проведену реабілітацію, дозволяє зберегти від 7 до 14, залежно від нозології.

За темою НДР планується виконання трьох докторських, а також п’яти кандидатських дисертацій.

Наукові положення втілюються в практичну діяльність, а також доповідаються та оприлюднюються на науково-практичних форумах.

 

41

Розробка та вдосконалення методів діагностики, протоколів комплексного лікування і профілактики хворих з патологією зубощелепної системи.

0114U001997 прикладна

Кафедра ортопедичної стоматології

Керівник к.мед.н., доц. Беляєв Е.В.

2014 – 2019 рр.

Підвищення ефективності комплексного лікування хворих із застосуванням сучасних технологій, удосконалення методів ортопедичного лікування хворих з зубощелепною патологією. Соціальна реабілітація хворих з повною втратою зубів, зменшення витрат на їх ортопедичне лікування. Удосконалення методик лікування часткової втрати зубів комбінованими конструкціями, що поєднують в собі незнімні та знімні елементи.

 

42

Особливості перебігу вірусних та бактеріальних інфекцій в залежності від генетичних, морфологічних та метаболічних факторів.

0104U003552 прикладна

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Керівник д.мед.н., проф. Мороз Л.В.

2014 – 2018 рр.

На основі дослідження взаємозв’язку генетичних, морфологічних та метаболічних факторів з перебігом вірусних та бактеріальних інфекцій будуть оптимізовані підходи до їх діагностики та лікування. Економічний ефект від впровадження даного дослідження – поглиблення знань про патогенез, своєчасну діагностику та лікування інфекційних хвороб, що сприятиме підвищенню якості життя, зниженню інвалідизації та оптимізації схем лікування.

43

Патогенетичні паралелі між нейрогумо-ральними, метаболічними й структурно- функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції. 

№ 0114 U 007197 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини №3

Керівник д.мед.н., професор Денисюк В. І.

2015-2019 рр.

Отримані оптимізовані критерії діагностики та лікування хворих на серцево-судинну патологію у поєднанні з супутньою патологією дозволяють поліпшити якість життя даної категорії пацієнтів, покращити прогноз та збільшити працездатність.

Матеріали використовуються у навчальному процесі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Буковинського державного медичного університету.

44

Психофізіологічні аспекти безпечної діяльності медичного працівника.

№ 0115 U 001153 прикладна

Кафедра медицини катастроф

Керівник к.мед.н., доцент Матвійчук М.В.

2015-2019 рр.

Планується провести обстеження серед медичних працівників з метою вивчення психофізіологічних показників психічного та фізичного здоров’я при виконанні професійних обов’язків в НС. Результати опублікувати в фахових виданнях, а також підготувати до друку методичні рекомендації щодо профілактики посттравматичних стресових розладів.

 

45

Психофізіологічні аспекти безпечної діяльності медичного працівника.

№ 0115 U 001153 прикладна

Кафедра медичної психології та психіатрії

Керівник д.мед.н., професор Пшук Н.Г.

2015-2019 рр.

Вперше будуть вивчені соціально-психологічні та індивідуально-психологічні механізми формування станів психологічної та психічної дезадаптації у здорових респондентів та психічно хворих з урахуванням психологічної предиспозиції.

Вперше будуть досліджені особливості комунікативної установки та проведена оцінка рівня міжособистісного спілкування при станах дезадаптації, виявлені об’єктивні та суб’єктивні предиктори психологічної та психічної дезадаптації.

Вперше будуть ідентифіковані домінуючі копінг-механізми та поведінкові стереотипи при станах психологічної та психічної дезадаптації, оцінена роль середовищних та особистісних психологічних ресурсів здорових респондентів та психічно хворих осіб.

Вперше буде розроблена система психокорекції та психопрофілактики дезадаптивних порушень, котра базується на комплексних (психофармакотерапевтичних та психотерапевтичних підходах).

Наукові результати, отримані при виконанні роботи, дадуть можливість дослідити причини та механізми психічної дезадаптації, виділити основні методологічні підходи для діагностики станів психічної дезадаптації в клінічній медицині, розробити заходи профілактики станів психологічної та психічної дезадаптації при психічних розладах з урахуванням клінічної феноменології та диференційованих підходів щодо їх корекції.

46

Особливості показників гемодинаміки в залежності від параметрів будови тіла у спортсменів різних видів спорту.

№ 0115 U 004045 прикладна

Кафедра фізичного виховання

Керівник д.біол.н., проф. Сарафинюк Л.А.

2015-2019 рр.

Вперше буде дана оцінка параметрів центральної та периферичної гемодинаміки, антропометричних і соматотипологічних особливостей тіла у спортсменів різних видів спорту високого рівня спортивної майстерності юнацького віку різної статі й окремо у спортсменів і неспортсменок різних соматотипів і встановлені особливості відсоткового розподілу антропо-соматотипологічних показників у моделях належних гемодинамічних параметрів у спортсменів.

 

47

Метаболічні та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій у дітей та сучасні методи корекції.

№ 0115 U 001153 прикладна

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Керівник д.мед.н., професор Незгода І.І.

2015-2019 рр.

Проведення біологічних та імунологічних досліджень у хворих на вірусну інфекцію та розроблення критерії діагностики. Оптимізація методів лікування пацієнтів з вірусною інфекцією на підставі отриманих результатах досліджень. Покращити діагностику гострих вірусних інфекцій шлунково-кишкового тракту та підвищити ефективність лікування дітей з вірусними діареями, з урахуванням особливостей дисбіотичних порушень, метаболічних процесів в просвіті кишечника, генетичних факторів та клінічного перебігу захворювання.

Результати дослідження  буде впроваджено в практику Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні, Хмельницької міської інфекційної лікарні та Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні.

 

48

Генетичні та середовищні чинники в виникненні  та прогресуванні основних ревматологічних захворювань.

№ 0115U001282 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини №1

Керівник д.мед.н.,проф. Станіславчук М.А.

2015-2020 рр.

Вперше на основі вивчення вмісту субстанції Р в крові буде оцінено роль феномену «центральної гіперсенситизації» в модифікації клінічної маніфестації РА при його поєднанні з ФМ.

Вперше у хворих з ОА колінних суглобів планується вивчити рівень лептину та адипонектину в сироватці крові. Буде оцінена патогенетична роль адипокінів в розвитку ОА та його прогресуванні. Вперше планується вивчити можливість прогнозування перебігу ОА на основі оцінки адипокінового профілю хворих. Буде прослідковано взаємозв’язок між фізичною активністю хворих і рівнем лептину в сироватці хворих на ОА.

В ході даної роботи вперше буде встановлено поширеність нейропатичного компоненту болю у хворих на АС, його клініко-лабораторні особливості, роль фактору некрозу пухлини при розвитку нейропатичного компоненту болю.

49

Комплексна реабілітація хворих з травмами та захворюваннями опоно-рухового апарату.

№ 0115U007095 прикладна

Кафедра травматології та ортопедії

Керівник д.мед.н.,професор Фіщенко В.О.

2016-2020 рр.

Покращити результати лікування хворих з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату на основі вивчення структурно-функціонального стану кістково-м'язової системи та розробки диференційованих систем лікування даної категорії пацієнтів.

50

Доклінічна оцінка ефективності потенційних органопротекторів.

№ 0115U007126 прикладна

Науково-дослідний центр

Керівник к.мед.н., доц. Прокопенко С.В.

2015-2019 рр.

Вперше буде теоретично обґрунтовано та експериментально доведено наявність додаткових фармакологічних властивостей, а саме цитопротекторних ефектів у відомих препаратів (адемолу, мелатоніну, мемантину, амантадину та магнію сульфату та ін.) при їх застосуванні за новим призначенням в якості церебро-, та нейроретинопротекрів в умовах геморагічного інсульту, черепно-мозкової травми, ішемії та контузії ока. Вперше буде проведено експериментальну оцінку церебропротекторної (при внутрішньомозковому крововиливі) та кардіопротекторної активності у похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу (сполука R-86). Вперше будуть встановлені нові молекулярно-біохімічні каскадні механізми за допомогою яких реалізується органопротекторна дія цих речовин при вищевказаній патології. Очікується, що отримані результати визначать доцільність проведення клінічних досліджень зареєстрованих препаратів за новим призначенням для лікування вищевказаної патології, а також стануть підґрунтям до створення на основі похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу (сполука R-86) промислового зразка фармацевтичної композиції для подальшої більш глибокої доклінічної оцінки, що є важливим, як для теоретичної медицини, так і в перспективі може мати вагоме практичне значення, яке полягає в більш ефективному лікування хворих

Економічний ефект полягає в зменшенні витрат та тривалості лікування хворих з церебро-, кардіо- та офтальмопатологією щляхом застосування вітчизняних препаратів.

 

51

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей ,підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров'язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища.

№ 0116U000038 прикладна

Кафедра загальної гігієни та екології

Керівник д.мед.н., професор Сергета І.В.

2016-2020 рр.

В ході проведених досліджень буде здійснена комплексна фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей процесів формування провідних корелят психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів та обґрунтовані наукові основи університетської гігієни, розглянуті профорієнтаційні аспекти і проблеми запровадження здобов’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища у середніх і вищих навчальних закладах.

Економічна ефективність: покращання та удосконалення методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища.

52

Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у разі їх поєднання: фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні аспекти, показники якості життя

№ 0115U006745, прикладна

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Керівник д.мед.н., проф. Мостовой Ю.М.

 

2016-2020 рр.

Аналіз медичної документації терапевтичних хворих (200 історій хвороб, амбулаторних карток) Обстеження 200 тематичних хворих, статистичний аналіз.  При проведенні обстеження хворих із захворюваннями внутрішніх органів у разі їх поєднання досліджується поширеність поєднаного перебігу патологій внутрішніх органів в популяції хворих, особливості клінічного перебігу гострих та хронічних неспецифічних захворювань внутрішніх органів за умов їх поєднання на сучасному етапі, проводиться фармакоепідеміологічний та фармакоекономічний аналіз лікування цієї категорії хворих та  оцінюється  клініко-функціональна ефективність за різних режимів терапії з урахуванням особливостей ураження інших органів та систем; вперше буде проведений аналіз параметрів якості життя хворим з терапевтичною патологією за умов її поєднання, досліджується вплив на перебіг та наслідки захворювань; проводяться заходи, які спрямовані на корекцію патологічно змінених показників якості життя; за результатами роботи планується розробити та впровадити в практичну охорону здоров’я  рекомендації з діагностики та терапії поширених захворювань внутрішніх органів при їх різноманітному поєднанні з іншими терапевтичними станами базуючись на результатах фармакоекономічного аналізу та показниках якості життя пацієнтів. На підставі аналізу найбільш інформативних фармакоепідеміологічних, фармакоекономічних показників, параметрів якості життя результати роботи дозволять встановити реальну поширеність поєднаного перебігу терапевтичних захворювань, підвищити ефективність та поліпшити існуючі методи діагностики, терапії та реабілітації хворих даної категорії пацієнтів

Економічна ефективність: зменшення строків тимчасової втрати працездатності за рахунок зменшення кількості госпіталізацій та терміну перебування хворих в стаціонарах, тривалості перебування на лікарняних листків, що веде до зменшення витрат на лікування хворих

53

Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у разі їх поєднання: фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні аспекти, показники якості життя

№ 0117U006903, прикладна

Кафедра мікробіології

Керівник д.мед.н., проф. Ковальчук В.П.

 

2017-2022 рр.

Планується одержати нову інформацію щодо етіологічної структури гнійно-запальних захворювань пацієнтів хірургічного, офтальмологіч-ного, дерматологічного, стоматологічного профілів, шляхів розповсюд-ження збудників госпітальних інфекцій у лікувальних закладах в сучасних умовах. Буде визначено сучасний рівень стійкості збудників гнійно-запальних захворювань до широко вживаних у сьогоденні антисептиків та антибіотиків.

Впровадження розроблених засобів у медичну практику дозволить покращити якість лікування пацієнтів з урахуваннями мікробної етіології, підвищити ефективність боротьби з госпітальними інфекціями і зменшити кількість гнійно-запальних ускладнень в клініках різного профілю.

54

Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань органа зору травматичного, запального та дегенеративного характеру»

№ 0117U003119, прикладна

Кафедра очних хвороб

Керівник: к.мед.н., доц. Малачкова Н. В.

2017-2021 рр.

Досліджуючи передній відрізок ока, простеження паралелей між клініко-морфологічними проявами запального процесу у рогівці та морфологічними параметрами рогівкового ендотелію дасть змогу доповнити існуючі дані про характер наявних уражень на різних стадіях захворювання. Як наслідок, очікується удосконалення первинної діагностики та спостереження за ефективністю стандартних схем етіотропного та патогенетичного лікування в динаміці з можливістю їх своєчасної корекції. Передбачається розширити наявні дані про значимість методу ендотеліальної мікроскопії для ранньої діагностики ураження рогівки в доклінічній стадії у пацієнтів з системними проявами інфекцій, що можуть спричиняти запалення рогівки, а також - своєчасного виявлення рецидивів чи загострень.

Результатом науково-дослідної роботи кафедри буде вперше проведене комплексне дослідження клініко-інструментальних показників і особливостей змін у морфофункціональному стані ока осіб з синдромом дисплазії сполучної тканини.

При вивченні заднього відрізку ока, на основі дослідження вмісту адипонектину, резистину та ССЗГ, стану інсулінрезистентності, інструментального обстеження очного дна у хворих із ЦД 2 типу та діабетичною ретинопатією буде визначена прогностична цінність визначення в крові вмісту адипонектину та резистину для оцінки ризику прогресування діабетичної ретинопатії. Вперше буде оцінена роль ССЗГ в прогресуванні діабетичної ретинопатії у хворих на ЦД 2 типу.

55

Розробка та вдосконалення сучасних технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей.

№ прикладна

Кафедра дитячої хірургії

Керівник: д.мед.н., проф. Конопліцький В.С.

2018-2022 рр.

На основі ретроспективно-проспективного аналізу медичних карт стаціонарного хворого дітей з хірургічною патологією (до1000 пацієнтів), з них 600 з гнійно-запальною патологією та 400 з вродженими вадами розвитку будуть науково розроблені та впроваджені в практику нові методи діагностики і способи лікування та реабілітації хірургічних захворювань у дітей. Серед прогностичних ознак буде оцінюватись ступінь розвитку додаткового кровотоку прямої кишки, показники анатомічної та функціональної здатності окремих ділянок дитячого організму,  показники ендогенної інтоксикації, рентгенологічні зміни дистальних відділів товстої кишки при різних проекційних напрямках дослідження. Планується дослідження фізичних та морфологічних особливостей стану анатомічних утворень, які залучені до патологічного процесу,  залежно від причини виникнення та віку хворих. Дослідження показників фізичного та функціонального розвитку хворих буде проведено до та після проведення комплексу лікувально – реабілітаційних заходів. Будуть проведені розрахункові обчислення реконструктивних втручань згідно математичних  моделей  патологічних процесів. На основі виконаних досліджень буде удосконалено методику рентгенологічного та доплерографічного методів діагностики дистальних відділів товстої кишки за рахунок порівняльної оцінки визначення морфо-функціональної спроможності анатомічних чинників, в тому числі сфінктерного апарату у дітей різних вікових груп. Планується розробка комплексу реконструктивних хірургічних втручань спрямованих на корекцію констипаційних розладів при хронічних товсто кишкових стазах, в т.ч. для лікування та профілактики виникнення явищ енкопрезу. Вивчені об‘єктивні критерії оцінки функціонального стану різних сегментів дитячого організму для вибору методу їх відновлення та обсягу виконання ощадливої  оперативної корекції. Виконане дослідження дозволить розробити та удосконалити протоколи лікування хворих дітей з вродженими та набутими вадами розвитку і гнійно-запальними захворюваннями.

Економічна ефективність: зменшення тривалості лікування за рахунок скорочення кількості етапів стаціонарного перебування пацієнтів та кількість ліжко-днів, зниження собівартості лікувальних заходів.