План науково-дослідних робіт університету

1

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт Вінницького національного медичного університету
на 2019 рік


з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку
 і закінчення),
загальний обсяг фінансування
на 201
9 рік 

Очікувані результати та їх можливий вплив
на показники здоров’я  населення, очікуваний
економічний ефект від впровадження тощо

НДР, що фінансуються МОЗ України з державного бюджету:

1

Вивчити просторово-часову організацію ходьби людини при одночасному виконанні моторного й когнітивного завдань

№ 0117U003082  фундаментальна

Каф. нормальної фізіології

Керівник проф. Йолтухівський М..В.

2017-2019 рр.

70,00 тис.грн.

 

Очікувані результати дозволять встановити фізіологічні особливо-сті просторово-часових параметрів ходьби людини і залежність їх змін при виконанні додаткових мотор-ного та когнітивного завдань.

Отримані під час досліджень дані будуть використані для форму-вання наукових концепцій про механізми ходьби людини в нормі та при патологічних станах. Такі концепції можуть бути викори-стані в якості теоретичного обґрунтування нормального перебігу фізіологічних процесів моторної функції людини, а також знайдуть своє використання в медичній практиці для пояснення патогенезу рухових порушень у неврологічних хворих, а також механізмів компенсації у хворих в постінсультний та посттравматич-ний період тощо.

Отримані нормативні показники просторових та часових параметрів ходьби в реальному часі в умовах фізіологічних парадигм, зокрема ходьби з додатковими завданнями, за допомогою комп’ютеризованої системи GAITRite® можуть бути важливими при вирішенні експерт-них питань (втрата працездатності, ступінь інвалідизації тощо).

Отримані результати можуть бути використані в навчальному процесі кафедр фізіології медичних та біологічних вищих навчальних закладів при викладанні фізіології ЦНС.  

Економічний ефект:у перспек-тиві пов’язаний з покращенням якості підготовки лікарів, скороче-нням часу діагностики та лікування неврологічних хворих.

2

Вивчити клінічні, метаболічні, генетичні та імунозапальні чинники розвитку остеопорозу та саркопенії у хворих на системний червоний вовчак.

№            U           фундаментальна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник д.мед.н., проф. Шевчук С.В.

2019-2021 рр.

560,00тис.грн.

Отримані результати поглиблять існуючі уявлення щодо патогенезу кістково-м’язових порушень при СЧВ. Будуть вивчені генетичні чинники розвитку саркопенії та остеопорозу, розроблені профілактичні заходи в залежності від комбінації факторів ризику та запропонований диференційований підхід до контролю за станом кістково-м’язової системи. Буде розроблений комплекс заходів з підвищення реабілітаційного потенціалу у хворих на СЧВ із саркопенією та остеопорозом.

Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування, яке пов’язане з ускладненнями (кістковими та хребцевими переломами) та розвитком коморбідних станів у даної категорії хворих. 

3

Визначити роль про- та антикоагулянтних факторів гемостазу і параметрів згортаючого потенціалу в розвитку коморбідних станів у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії та розробити критерії профілактики тромбофілій.

№ 0119U101156 прикладна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник  к.м.н., ст.н.с. Сторожук Л.О.

 

2019-2021 рр.

660,00тис.грн.

Будуть вивчені та поглиблені уявлення щодо патогенезу розвитку тромбофілій у хворих хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються програмним гемодіалізом, а також визначені діагностичні та прогностичні маркери тромбогенезу, їх гендерні особливості та вплив коморбідних станів, що дозволить розробити індивідуальні заходи корекції факторів ризику можливих ускладнень.

З метою індивідуальної оцінки ризику тромбофілій будуть розроблені математичні моделі на базі дискримінантного аналізу.

Будуть розроблені стандарти лабораторно-біохімічної діагностики для характеристики основних складових системи гемостазу в залежності від наявних факторів ризику, що до цього часу відсутнє в офіційних «Протоколах надання медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок».

Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування, яке пов’язане з тромботичними ускладненнями та розвитком коморбідних станів у даної категорії хворих.

4

Розробка та удосконалення нових технологій у лікуванні хірургічних хворих із шлунково-кишковими кровотечами.

№ 0117U000437 прикладна

Керівник д.мед.н., проф. Петрушенко В.В.

2017-2019 рр.

70,00 тис.грн.

Отримані дані дозволять розширити уявлення про репараторні процеси у слизовій оболонці шлунка, а також про механізми їх модуляції. Розроблені методики дозволять досягати більш ефективного та надійного гемостазу шляхом застосуванням мініінвазивних технологій.

Очікується, що впровадження запропонованих методик в клінічну практику дозволить прискорити репараторні процеси в стінці шлунка, скоротити частоту рецидивів шлунково–кишкових кровотеч, скоротити тривалість перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні, а також витрати на лікування.

Перспективним напрямком запропонованої теми є розробка та впровадження в клінічну практику приладу для оптимізації ендоско--пічних втручань у разі “проблемної локалізації” об’єкту маніпуляції, що дозволить збільшити кількість та розширити спектр виконуваних ендоскопічних втручань.

Економічний ефект полягає у зменшенні фінансових витрат пов’язаних із тривалістю лікування – зменшення перебування пацієнта в стаціонарі, зменшення необхідної кількості лікарських засобів. Крім того, впровадження в клінічну практику запропонованого приладу дасть змогу зменшити зношування ендоскопічного обладнання та дозволить зменшити фінансові витрати на його обслуговування. 

Ініціативні (пошукові) НДР:

5

Рання діагностика диспластичних, мета пластичних та непластичних змін при патології шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи.

№ 0117U00001 фундаментальна

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Керівник д.мед.н., проф. Гаврилюк А.О.

2017-2021 рр.

Узагальнити та розробити критерії щодо ранньої діагностики патоморфологічних змін в слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи виявлених з використанням  гістологічного, цитологічного, біохімічного, морфометричного та електронно-мікроскопічного методів.

Узагальнити та систематизувати результати лектиногістохімічних досліджень загрудинної залози, виконати її 3D реконструювання, що стане основою для отримання висновків та результатів дослідження  етапів розвитку загруднинної залози в ембріогенезі.

Економічний ефект виявлені ранні морфологічні критерії диспластичних, метапластичних, дисрегенераторних, неопластичних, інволютивно-дегенераційних, запально-деструктивних змін при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої, та нейроендокринної системи будуть сприяти покращенню ранньої діагностики цієї патології в практичній діяльності лікарів.

Отримані результати, можуть бути використані при проведені наукових досліджень для розкриття механізмів патологічних змін в органах травлення дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи та розробці нових лікувальних заходів.

Наукові праці: планується 5 статей та 5 тез..

6

Судово-медична діагностика механічної травми з використанням технологічних систем обробки цифрових зображень.

№ 0114U004132 прикладна,

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Керівник д.мед.н., доцент Гаврилюк А.О.

 

2014-2019 рр.

На основі математичної моделі формування кольору біотканин в динаміці посттравматичного періоду розробити спосіб діагностики давності виникнення біоушкоджень які спричинені тупими предметами при судово-медичній експертизі трупів, що сприятиме вдосконаленню здійснення судово-медичних експертиз, дозволить скоротити час їх проведення та зменшить витрати, та призведе до зростання  ефективності виконання судово-медичних експертиз.

Економічний ефект:  Розробка критеріїв судово-медичної оцінки причинно-наслідкових зв’язків між утворенням травми та несприятливими наслідками, спосіб аналізу цифрових зображень механічних пошкоджень дозволить скоротити затрати робочого часу та скоротити затрати на закупівлю реактивів, що сприятиме зростанню ефективності здійснення судово-медичних експертиз.

Наукові праці: планується 4 статей, 4 тез. 

7

Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів, їх корекція.

фундаментальна

Кафедра патофізіології

Керівник д.мед.н., професор Рикало Н.А.

2017-2021 рр.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри патологічної фізіології планується публікація статей у фахових виданнях та у виданнях, які входять до міжнародної бази даних, участь у наукових конференціях з подальшою публікацією тез. Заплановано видання навчальних посібників, а також  подання заявок на об'єкти промислової власності.          

Очікується, що результати НДР, які будуть отримані в процесі експериментальних досліджень, допоможуть у розробці нових методів лікування, з урахуванням патогенетичних особливостей хронічних та гострих гепатитів різної етіології, а також для удосконалення існуючих методів медикаментозного лікування даної патології. Очікуваний Економічна ефект полягає у можливості за допомогою запропонованих методик знизити вартість лікування та  діагностики  патології внутрішних органів.

8

Встановлення морфологічних змін утворів центральної нервової системи людини протягом пренатального періоду онтогенезу (макроскопічне, гістологічне, морфометричне та імуногістохімічне  дослідження).

№ 0118U 001043фундаментальна

Кафедра нормальної анатомії

Керівник д.мед.н., професор Школьніков В.С.

2018-2022 рр.

Очікувані результати дозволять встановити макро- та морфометричні параметри структур спинного мозку усіх сегментів, стовбурової частини, а також півкуль головного мозку ембріонів та плодів людини без аномалій розвитку та із вродженими аномаліями протягом пренатальноого періоду онтогенезу. На основі застосування сучасних ІГХ-методик буде вивчена морфологія нейральних стовбурових клітин і радіальної глії, цитоархітектоніка утворів центральної нервової системи – характер міграції нейро- і гліобластів з епендимного (матричного) шару у мантійний та формування нейроно-гліальних комплексів спинного та головного мозку.

Отримані під час досліджень дані будуть використані для формування наукових концепцій про механізми розвитку структур ЦНС у нормі та при вроджених вадах розвитку. Також, слугувати критеріями оцінювання ступеню важкості дефекту плоду, оскільки це залежить від характеру захоплення у патологічний процес тканин та структур, що може бути підтверджено гістологічно, а не сучасними методами візуалізації.

Економічний ефект: результати досліджень дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань центральної нервової системи, пов’язаних з тератогенним впливом.

9

Особливості компенсаторно-пристосувальних процесів при різноманітних захворюваннях і пошкодженнях організму людини та тварин і клініко-експериментальне обґрунтування нових способів хірургічного лікування.

№ 0118U 007342 фундаментальна

Кафедра оперативної хірургії та клінічної анатомії

Керівник д.мед.н., професор Півторак В.І.

2019-2024 рр.

Буде вивчено характер морфофункціональних змін в організмі, уточнені патогенетичні механізми розвитку патологічних процесів при різноманітних захворюваннях і пошкодженнях організму людини та тварин, на цій основі будуть розроблені нові способи лікування та профілактики розвитку ускладнень. Планується розробити теоретичні та методологічні основи лікувальної тактики. Результати наукового дослідження, розроблені й апробовані методи корекції виявлених порушень будуть впроваджені для застосування в практичній охороні здоров’я.

10

Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та органних захворювань у дітей.

№ 0119 U 000327 прикладна

Кафедра педіатрії № 2

Керівник д.мед.н., професор Дуднік В.М.

2019-2023 рр.

Удосконалення діагностики найбільш поширених та орфанних захворювань призведе до своєчасного встановлення діагнозу, і як результат, зменшення витрат на лікування, рівня інвалідизації, ускладнень та часу перебування у стаціонарі.

11

Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей.

№0115U007075, прикладна

 Кафедра педіатрії №1

Керівник д.мед.н., професор Яблонь О.С.

2015-2020 рр.

При встановлені патогенетичної ролі генного поліморфізму, цитокінів, епідермального фактору росту удосконалиться діагностика і диференційна діагностика затяжних жовтяниць у новонароджених. 

Підвищиться ефективність діагностики вітамін D - дефіцитного рахіту у дітей першого року життя з надмірною масою тіла та ожирінням на підставі вивчення показників фосфорно-кальцієвого обміну, кісткового метаболізму, ролі алельного поліморфізму гену.  

На підставі дослідження вмісту рівня 25(ОН)D в сироватці крові при застосуванні препарату вітаміну D3 за різних режимів дозування будуть розроблені дані щодо оптимізації профілактичної допомоги недоношеним дітям з рахітом, які в неонатальному періоді перенесли некротичний ентероколіт.

Вдосконаляться методи діагностики білково-енергетичної недостатності та її корекція у дітей першого року життя із гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи шляхом визначення показників білкового, ліпідного та вуглеводного обмінів.

Підвищиться ефективність лікувально-профілактичної допомоги дітям, які зазнали впливу ШВЛ в неонатальному періоді на підставі вивчення патогенетичної ролі сурфактантного протеїну В у формуванні патології бронхолегеневої системи.

На підставі вивчення показників активності запального процесу, ролі поліморфізму генів підвищиться ефективність діагностики позагоспітальної пневмонії у дітей першого року життя.

Підвищити ефективність діагностики пієлонефриту на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку шляхом визначення у них поліморфізму  гена TGF-β1 (генотипи -509 CC та +869 TT), рівнів TGF-β1, МСР-1, прокальцитоніну та транскрипційного фактора NF-kB.

12

Прогнозування та профілактика порушень розвитку та функції жіночої репродуктивної системи в різні вікові періоди та корекція виявлення порушень.

№ 0116 U 005804 прикладна

 Кафедра акушерства та гінекології № 1

Керівник д.мед.н., професор Чайка Г.В.

2017-2021 рр.

Наукова робота кафедри спрямована на вивчення акушерсько-гінекологічних проблем жіночого організму від народження до клімаксу, включаючи дитячу та підліткову гінекологію, перинатологію, особливо невиношування, запальні захворювання статевих органів, безплідність, клімактеричні порушення. Отримані результати будуть впливати на репродуктивний стан жінок та збільшувати репродуктивний потенціал, прогнозувати та профілактувати можливі ускладнення.

Економічний ефект полягає в зменшенні затрат на діагностику, лікування жінок, зменшення тривалості перебування в стаціонарі. 

13

Метаболічні фактори ризику, серцево-судинне ремоделювання та функціональний стан нирок у хворих з серцево-судинною патологією. Можливості фармакологічної корекції.

прикладна

Кафедра внутрішньої медицини № 1

Керівник д.мед.н., професор Серкова М.А.

2019-2023 рр.

Планується оцінити прогностичну значимість показників неспецифічного системного запалення, порушення функцій ендотелію і показників ендокринної функції жирової тканини та можливості використання найбільш інформативних критеріїв для виявлення дестабілізації процесу у хворих на ІХС.

Планується оцінити особливості перебігу ІХС при її коморбідності з ХОЗЛ, фактори ризику загострень та прогресування захворювання, можливості фармакологічної корекції патогенетичних механізмів, що ведуть до погіршення прогнозу пацієнтів з ІХС у поєднанні з ХОЗЛ.

Шляхом проведення множинної (лінійної, логістичної) регресії та розрахунку відношення шансів подій визначити незалежні предиктори важкості перебігу ГХ у хворих із оптимальною масою тіла, надлишковою масою тіла та ожирінням І-ІІ ст. при наявності супутньої неалкогольної жирової хвороби печінки та клініко-прогностичної ефективності призначеної терапії.

Планується оцінити наявність, ступінь і особливості ураження никор у хворих на ГХ при різних варіантах порушення серцевого ритму.

Вивчення додаткових маркерів ураження ендотелію може сприяти визначенню та розробці додаткових методик оптимізації терапії у кардіологічних хворих та хворих з коморбідною патологією. Отже, очікується поліпшення стану внутрішніх органів при серцево-судинній патології, зменшення загального кардіоваскулярного ризику та зниження фармакологічного навантаження на організм хворого, що призведе до покращення результатів лікування та сприятиме зменшенню собівартості лікування.

Економічний ефект – зниження затрат на лікування та медичну і соціальну реабілітацію хворих з серцево-судинними захворюваннями.

14

Оцінка ефективності мініінвазивних методик та застосування різних джерел енергії в лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту.

№ прикладна

Кафедра хірургії медичного факультету № 2

Керівник д.мед.н., проф. Каніковський О.Є.

2019 – 2024 рр.

Планується розробка диференційованого підходу у виборі мініінвазивних методик та застосування різних джерел енергії в лікуванні захворювань шлунково-кишкового-тракту.

Буде виконано впровадження різних мініінвазивних методик та різних джерел енергії  при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, що дозволить об’єктивізувати вибір оперативного втручання, що скорочує  термін нормалізації клініко – лабораторних показників і стаціонарного лікування.

Буде доповненненно класифікаціії хронічного панкреатиту, гнійно-некротичного фасциїту, захворювант гепато-біліарної системи.

Проведеться визначення залежності віддалених результатів лікування хірургічної патології при застосуванні різних мініінвазивних технорлогій та різних джерел енергії.

Місце впровадження - ВНМУ

15

Органні та гомеостатичні механізми розвитку ускладнень ургентної абдомінальної патології: прогнозування, діагностика, індивідуалізація вибору лікувальної тактики.

№ прикладна

Кафедра хірургії № 2

Керівник д.мед.н.,професор Покидько М.І.

2016-2020 рр.

Впровадження отриманих результатів по завершенню виконання планової кафедральної НДР в практику хірургічних закладів охорони здоров'я дозволить суттєво підвищити результати комплексного лікування хворих з ускладненим перебігом ургентної абдомінальної патології як в ранньому післяопераційному періоді шляхом зменшення кількості та частоти розвитку післяопераційних ускладнень та повторних оперативних втручань та показників загальної та післяопераційної летальності, так і в віддаленому післяопераційному періоді шляхом підвищення якості життя оперованих хворих, зменшення терміну медико-соціальної реабілітації.

Економічний ефект полягає в зменшенні витрат на лікувально-реабілітаційне забезпечення хворих.

16

Встановлення факторів ризику, діагнос-тичних критеріїв,

особливостей клінічного перебігу, профі-лактики та прогнозування акушерсько-гінекологічної та онкогінекологічної патології у жінок різних вікових груп

№ 0115 U 005818  прикладна

Кафедра акушерства та гінекології №2

Керівник д.мед.н., професор Булавенко О.В.

2015-2019 рр.

Вперше буде використаний метод флуоресцентної спектроскопії для діагностики післяпологовими гнійно-септичних ускладнень та експрес діагностики сепсису. В роботі вперше будуть створені лікувальні алгоритми варикозного розширення вен органів репродуктивної системи  в залежності від стадійності захворювання із використанням малоінвазивних лапароскопічних та ендоваскулярних методик. Очікується, що результати дослідження дадуть можливість якомога раніше визначати ймовірність патології імплантації та проводити адекватну терапію для збереження вагітності.  

Економічна ефективність: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику і лікування порушень репродуктивного здоров'я жінок різних вікових груп. 

17

Клініко-експериментальне обґрунтування застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування дітей та підлітків із аномаліями зубощелепної системи та ускладненнями карієсу.

№ 0115 U 007010 прикладна

Кафедра стоматології дитячого віку

Керівник д.мед.н., проф. Філімонов Ю.В.

2016-2020 рр.

Розроблення і впровадження нової методики лікування хворих з аномаліями прикусу, нової методики профілактики та лікування ускладнень основних стоматологічних захворювань, дослідження змін біохімічних показників слини при використанні ортодонтичної апаратури. Очікується скорочення термінів лікування хворих, виготовлення ортодонтичних апаратів меншої вартості, що призведе до значного економічного ефекту.

18

Профілактика та комплексне лікування післяопераційних ускладнень та гнійно-запальних захворювань.

№ прикладна

Кафедра загальної хірургії

Керівник д.мед.н., професор Желіба М.Д.

2016-2020 рр.

Покращення результатів лікування абдомінальної хірургічної  патології, зменшення антибіотиконавантаження на організм хворого за рахунок створення «депо» антибіотика.

Зниження кількості післяопераційних ускладнень та летальності, скорочення терміну перебування хворих у стаціонарі, що стане підставою для широкого використання в клінічній практиці.

19

Структурно-функціональний стан серця і нирок та якість життя пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю,   оптимізація лікування.

№ 0115 U 007129 прикладна

Кафедра терапевтичних дисциплін ФПО

Керівник д.мед.н., професор Дубовий О.Х.

2016-2020 рр.

Підвищення ефективності лікування хворих із систолічною хронічною серцевою недостатністю на підставі вивчення впливу різних варіантів терапії на структурно-функціональний стан серця  і нирок та якість життя пацієнтів  і обґрунтування вибору оптимального варіанту терапії. Застосування результатів наукового дослідження в клінічній практиці дозволить вдосконалити лікування та надасть можливість своєчасно проводити профілактичні заходи.

Очікується публікація 10 наукових праць, в т. ч. 3 в міжнародному виданні.

Очікувана економічна ефективність – зменшення витрат на лікування пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю

20

Прогнозування перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань з урахуванням регуляторної ролі генів та активності біомаркерів, що приймають участь в формуванні фенотипу хвороби.

№ 0116 U 005376 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету № 2

Керівник д.мед.н., професор Жебель В.М.

2017-2021 рр.

Планується розробити методику обстеження, що включає клінічне обстеження, дослідження генетичних та нейро-гуморальних факторів, структурно-функціональних параметрів, дерматогліфічних характеристик; розробити методику оцінки змін структурно-функціональних та біохімічних параметрів, що відбуваються під час перебігу захворювання та в результаті впливу лікувальних факторів;

розробити диференційовані критерії ефективності лікування.

За результатами НДР у 2019 р. буде опубліковано  10 статей, 2 з яких віднесені до наукометричних баз даних, та 5 тез.

Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування за рахунок скорочення терміну госпіталізації 

21

Вивчення багатовекторності властивостей лікарського антимікробного препарату декаметоксину® та його лікарських форм.

№ 0115 U 006000 прикладна

Кафедра мікробіології

Керівник д.мед.н., професор Палій Г.К.

2016-2020 рр.

В роботі буде вивчено багатовекторність властивостей антимікробного препарату декаметоксину® та його лікарських форм (аурідекан, горостен, декасан, офтадексан, септефрил). Досліджено профілактичну та лікувальну дію щодо інфекційних ускладнень різної локалізації.

Ефективність медична. Проведено бактеріологічне обстеження 140 хворих з хронічними запальними захворюваннями слизових оболонок ротової порожнини. Ізольовано 420 клінічних штамів бактерій, досліджено їх біологічні властивості та чутливість до протимікробних препаратів (декаметоксину, декасану, лікувальної композиції з декаметоксином, горостену, палісану, мірамістину, хлоргексидину). Проведене дослідження впливу несприятливих факторів на протимікробну активність антимікробних препаратів та швидкості формування до них резистентності у клінічних штамів бактерій. Ґрунтуючись на одержаних результатах, розроблено рекомендації щодо застосування антисептичних засобів у комплексному лікуванні хворих з запальними ураженнями слизових оболонок ротової порожнини. Впровадження розробки в медичну практику дозволить підвищити ефективність лікування гнійно-запальних захворювань.

22

Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у разі їх поєднання: фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні аспекти, показники якості життя

№ 0117U006903, прикладна

кафедра мікробіології

Керівник д.мед.н., проф. Ковальчук В.П.

 

2017-2022 рр.

Буде проведено вивчення антагоністичної активності лактобактерій, що входять до складу пробіотичних препаратів, щодо збудників гнійно-запальних процесів різноманітної локалізації.

Розроблено рецептуру засобу для гігієнічної дезинфекції шкіри рук хірургічного медперсоналу та експериментальне вивчення його протимікробної активності. 

Впровадження розроблених засобів у медичну практику дозволить покращити якість лікування пацієнтів з урахуваннями мікробної етіології, підвищити ефективність боротьби з госпітальними інфекціями і зменшити кількість гнійно-запальних ускладнень в клініках різного профілю.

23

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та схем лікування в Україні.

№ 0116 U 005801, прикладна

Кафедра фармації

Керівник д.мед.н., проф. Германюк Т.А.

2017-2021рр.

Проаналізувати вітчизняні та міжнародні статистичні, наукові і методичні джерела інформації згідно визначеної теми дослідження.

Вивчити розповсюдженість, захворюваність, темпи їх росту та частоту ускладнень не госпітальної пневмонії (НП) в  Україні і в м. Вінниця за даними офіційної статистики за 2016-2017рр.

Проаналізувати Протокол лікування хворих на НП (наказ МОЗ України від 19 березня 2007 р. № 128 «Протокол надання медичної допомоги хворим на негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія».

Дослідити схеми лікування НП (200 хворих) в клініках м. Вінниці (за 2016-2017рр.) і провести їх порівняльну характеристику з рекомендованими стандартами (протоколами) лікування НП в Україні.

Оволодіти методами маркетингового аналізу: частотний аналіз присутності виробників, найменувань антибактеріальних препаратів, оцінка соціально-економічної доступності фармакотерапії НП, ліквідності, платоспроможності, XYZ-аналіз – для дослідження сегменту антибіотиків українського фармацевтичного ринку, що використовуються для лікування хворих на НП.

Вивчити ринок антибіотиків для лікування НП в Україні і Вінницькому регіоні зокрема (у 2014-2017рр.).

Освоїти методики фармако-епідеміологічного аналізу: АТС/DDD-методологія.

24

Езофагогастродуоденальна пептична (кислотозалежна) та H.p.-асоційована патологія з коморбідним перебігом : можливості езофагогастро-імпеданс-рН-моніторингу в покращенні діагностики, лікування та профілактики

№ 0117U005123 прикладна

кафедра внутрішньої та сімейної медицини

Керівник: д.мед.н., проф.Чернобровий В.М

2018-2023 рр.

Будуть вивчені нові діагностичні ознаки патологічного гастроезофагель-ного рефлексу та ушкодження зони нижнього стравохідного сфінктера у дорослих хворих з функціональними та органічними захворюваннями шлунка, стравоходу, дванадцятипалої кишки. Буде уточнений характер шлункової ацидності при різних нозологіях з урахуванням останніх змін в номенклатурі функціональних та органічних захворювань езофагогасродуодеальної зони.  Будуть вивчені особливості епідемічних осередків у родинах, в яких живуть хворі H.pylori-асоційованими нозологіями. Будуть вироблені нові методичні рекомендації та будуть запропоновані нові діагностичні критерії наявності патологічного гастроезофагенального рефлексу, а на цій основі розроблені алгоритми диференційованого лікування хворих на ГЕРХ , функціональну печію, функціональні, H.pylori-, НПЗП-асоційовані диспепсії, ерозивно-виразкові ураження шлунка та дванадцятипалої кишки. 

25

Розробка методів хірургічного лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки з урахуванням корекції супутніх захворювань.

№  0118U 005403 прикладна

Кафедра хірургічної стоматології

Керівник д.мед.н.,професор Шувалов С.М.

2018-2022 рр.

Визначення ролі гепатобіліарної системи для загоєння травматичних пошкоджень. Вивчення функціональних порушень при онкологічних хворобах в ділянці голови, шиї. Підбір методів їх корекції.

Ефективність медична - скорочення терміну перебування ускладнень;

соціальна - підвищення ефективності лікування хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки та гнійно-запальними процесами;

економічна - зменшення витрат на лікування. 

26

Сучасні тенденції та новітні технології в діагностиці та лікуванні одонтопатології, захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота.

№ 0118U 005471 прикладна

Кафедра терапевтичної стоматології

Керівник д.мед.н., професор Шінкарук-Диковицька М.М.

2019-2023 рр.

Формування та впровадження сучасних наукових підходів до діагностики, лікування і профілактики стоматологічної патології дорослих.

Економічний ефект полягає у зменшенні фінансових витрат пов’язаних із тривалістю лікування  – зменшення перебування пацієнта в стаціонарі, менше застосування  кількості лікарських засобів, коротший термін перебування пацієнтів на лікарняному. 

27

Розробка оптимальних методів хірургічного лікування та профілактика післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини з використанням мініінвазивних технологій.

№  0118 U 005500 прикладна

Кафедра хірургії № 1

Керівник д.мед.н.,проф.  Шапринський В.О.

2019-2023 рр.

Покращення результатів хірургічного лікування пацієнтів із захворюваннями органів черевної та грудної порожнини за рахунок розробки та впровадження нових та удосконалення відомих методів діагностики та лікування  з використанням мініінвазивних технологій. Результати роботи планується впроваджувати в науковий процес та в практичну охорону здоров’я на рівні лікувальних закладів.

 

28

Органопротекторна ефективність та безпека метаболічних коректорів у фармакотерапії

коморбідних  патологічних станів.

№  0119U 000069 прикладна

Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології

Керівник д.мед.н., професор Яковлева О.О.

2019-2023 рр.

Медичний ефект: Довести  ефективність додаткового застосування кларитроміцину в зменшенні тривалості стаціонарного лікування. Включення кларитроміцину до стандартної антибактеріальної терапії вже з 10-ої доби спостереження сприяє збільшенню кількості хворих в стані ясної свідомості (на 22,2 –54,8% проти 32,6% відповідно, р<0,05), зменшенню частоти помірної коми в 3,96 рази (від 13,1% у хворих в групі порівняння до 3,3% в дослідній), вірогідному збільшенню середнього балу за шкалою ком Глазго, що свідчить про опосередкований позитивний вплив кларитроміцину на неврологічний статус обстежених.

Соціальний ефект: новий спосіб діагностики неалкогольноїжирової хвороби печінки при профілактичному огляді дозволяє своєчасно розпочати лікування, уникнути ускладнень та інвалідизації пацієнтів.

Економічний ефект: Додаткове застосування кларитроміцину зменшує тривалість стаціонарного лікування, що заощаджує кошти пацієнтів і лікарні та зменшує ризик розвитку госпітальної інфекціі.

29

Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладненних формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту.

№ 0116U003000 прикладна

Кафедра хірургії ФПО

Керівник д.мед.н., професор Суходоля А.І.

2016-2026 рр.

У дослідженнях буде вперше проаналізовано територіальні, вікові. часові тренди захворюваності і смертності від КРР його МП і мета статистичних форм у населення Хмельницької області; будуть проаналізовані результати застосування радіомодифікаторів за умов селективного і суперселективного ендоваскулярного їх введення.

Покращити безпосередні результати хірургічного лікування хворих на місцево-поширений та метастатичний колоректальний рак шляхом удосконалення способу прямого циторедуктивного впливу на пухлинний процес.

30

Сучасні аспекти діагностики і лікування хронічних неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха, склероми і травм ЛОР-органів у мирний і воєнний час.

№ 0115 U 007096 прикладна

Кафедра оториноларингології

Керівник д.мед.н., професор Кіщук В.В.

2015-2019 рр.

Буде удосконалено хірургічне лікування хворих з травмами ЛОР-органів, що супроводжуються кістковими травматичними дефектами шляхом застосування нового пластичного матеріалу - біокомпозиту “Синтекість”  для їх пластки та оцінено ефективність його використання за допомогою клінічних, променевих, лабораторних, статистичних методів досліджень. Визначаться особливості формування кістково-керамічного комплексу, процесу кісткової регенерації та перебудови трансплантату при імплантації біокомпозиту “Синтекість” в експерименті. Будуть розроблені практичні рекомендації по застосуванню біокомпозиту “Синтекість”  в отохірургії.

Буде розроблено клініко-імунологічний діагностичний алгоритм для діагностики і об'єктивізації вибору методу лікування склероми і хронічного тонзиліту.

31

Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та систем.

№ 0110 U 002736 прикладна

Кафедра медичної реабілітації та медико-санітарної експертизи

Керівник д.мед.н., проф. Колісник П.Ф.

2015-2019 рр.

При захворюваннях внутрішніх органів від моменту їх виникнення, в процесі патогенезу, а також на етапі клінічної маніфестації, мають місце патологічні зміни на фізичному (соматичному), тканинному, органному, системному, біохімічному, біофізичному, психоемоційному (інформаційно-енергетичному) рівнях. Лікування, реабілітацію, профілактичні заходи слід проводити на всіх перерахованих рівнях, для відновлення здоров’я, втраченого, внаслідок перенесеного захворювання, а також після проведеного раніше лікування. При цьому слід застосовувати систему багаторівневої медичної реабілітації, яка буде спрямована на відновлення змінених структур та втрачених функцій на кожному з перерахованих рівнів.

Система багаторівневої медичної реабілітації – спеціальна частина лікувального процесу, направленого на відновлення анатомічних структур і порушених функцій через застосування різних оздоровчих (лікувальних) засобів, які передбачають вплив на порушення, які виникли на різних рівнях внаслідок захворювань, травм або попереднього лікування

Економічна та соціальна ефективність доводить необхідність подальшого вивчення, оскільки за попередніми даними кожен долар, вкладений у правильно проведену реабілітацію, дозволяє зберегти від 7 до 14, залежно від нозології.

За темою НДР планується виконання трьох докторських, а також п’яти кандидатських дисертацій.

Наукові положення втілюються в практичну діяльність, а також доповідаються та оприлюднюються на науково-практичних форумах.

32

Розробка та вдосконалення методів діагностики, протоколів комплексного лікування і профілактики хворих з патологією зубощелепної системи.

№0114U001997 прикладна

Кафедра ортопедичної стоматології

Керівник к.мед.н., доц. Беляєв Е.В.

2014-2019 рр.

Підвищення ефективності комплексного лікування хворих із застосуванням сучасних технологій, удосконалення методів ортопедичного лікування хворих з зубощелепною патологією. Соціальна реабілітація хворих з повною втратою зубів, зменшення витрат на їх ортопедичне лікування. Удосконалення методик лікування часткової втрати зубів комбінованими конструкціями, що поєднують в собі незнімні та знімні елементи.

33

Перебіг інфекційних захворювань в залежності від генетичних, морфологічних та метаболічних факторів.

№ 0118U005454 прикладна

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Керівник д.мед.н., проф. Мороз Л.В.

2019-2024 рр.

На основі дослідження взаємозв’язку генетичних, морфологічних та метаболічних факторів з перебігом вірусних та бактеріальних інфекцій будуть оптимізовані підходи до їх діагностики та лікування. Економічний ефект від впровадження даного дослідження – поглиблення знань про патогенез, своєчасну діагностику та лікування інфекційних хвороб, що сприятиме підвищенню якості життя, зниженню інвалідизації та оптимізації схем лікування.

Економічна ефективність – зменшення витрат на лікування в зв’язку з розробкою своєчасних та адекватних діагностичних процедур, зменшення витрат по інвалідності. 

34

Патогенетичні паралелі між нейрогумо-ральними, метаболічними й структурно- функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції. 

№ 0114 U 007197 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини №3

Керівник д.мед.н., професор Денисюк В. І.

2015-2019 рр.

Отримані оптимізовані критерії діагностики та лікування хворих на серцево-судинну патологію у поєднанні з супутньою патологією дозволяють поліпшити якість життя даної категорії пацієнтів, покращити прогноз та збільшити працездатність.

Матеріали використовуються у навчальному процесі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Буковинського державного медичного університету.

Очікуваний економічний ефект: оптимізація лікування захворювань серця буде сприяти підвищенню якості життя хворих та стабілізації перебігу основного захворювання, зменшить кількість госпіталізацій та термін перебування їх в стаціонарах.

35

Психофізіологічні аспекти безпечної діяльності медичного працівника.

№ 0115 U 001153 прикладна

К медицини катастроф

Керівник к.мед.н., доцент Матвійчук М.В.

2015-2019 рр.

Планується провести обстеження серед медичних працівників з метою вивчення психофізіологічних показників психічного та фізичного здоров’я при виконанні професійних обов’язків в НС. Результати опублікувати в фахових виданнях, а також підготувати до друку методичні рекомендації щодо профілактики посттравматичних стресових розладів.

36

Психофізіологічні аспекти безпечної діяльності медичного працівника.

№ 0115 U 001153 прикладна

Кафедра медичної психології та психіатрії

Керівник д.мед.н., професор Пшук Н.Г.

2015-2019 рр.

Вперше з позицій системного підходу буде здійснено комплексне дослідження проблеми станів психологічної та психічної дезадаптації у здорових та психічно хворих осіб.

Вперше будуть вивчені соціально-психологічні та індивідуально-психологічні механізми формування станів психологічної та психічної дезадаптації у здорових респондентів та психічно хворих з урахуванням психологічної предиспозиції.

Вперше будуть досліджені особливості комунікативної установки та проведена оцінка рівня міжособистісного спілкування при станах дезадаптації, виявлені об’єктивні та суб’єктивні предиктори психологічної та психічної дезадаптації.

Вперше будуть ідентифіковані домінуючі копінг-механізми та поведінкові стереотипи при станах психологічної та психічної дезадаптації, оцінена роль середовищних та особистісних психологічних ресурсів здорових респондентів та психічно хворих осіб. Вперше буде розроблена система психокорекції та психопрофілактики дезадаптивних порушень, котра базується на комплексних (психофармакотерапевтичних та психотерапевтичних підходах).

Наукові результати, отримані при виконанні роботи, дадуть можливість дослідити причини та механізми психічної дезадаптації, виділити основні методологічні підходи для діагностики станів психічної дезадаптації в клінічній медицині, розробити заходи профілактики станів психологічної та психічної дезадаптації при психічних розладах з урахуванням клінічної феноменології та диференційованих підходів щодо їх корекції.

37

Особливості показників гемодинаміки в залежності від параметрів будови тіла у спортсменів різних видів спорту.

№ 0115 U 004045 прикладна

Кафедра фізичного виховання

Керівник д.біол.н., проф. Сарафинюк Л.А.

2015-2019 рр.

Вперше буде дана оцінка параметрів центральної та периферичної гемодинаміки, антропометричних і соматотипологічних особливостей тіла у спортсменів різних видів спорту високого рівня спортивної майстерності юнацького віку різної статі й окремо у спортсменів і неспортсменок різних соматотипів і встановлені особливості відсоткового розподілу антропо-соматотипологічних показників у моделях належних гемодинамічних параметрів у спортсменів.

38

Метаболічні та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій у дітей та сучасні методи корекції.

№ 0115 U 001153 прикладна

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Керівник д.мед.н., професор Незгода І.І.

2015-2019 рр.

Вперше при РВІ будуть визначені кишкові метаболіти – ЛЖК, оцінена їх динаміка при призначенні різних схем лікування.

Вперше при РВІ буде діагностовано первинну лактазну недостатність у дітей шляхом аналізу  генотипів поліморфізму С<Т в позиції 13910 гена лактази (LCT).

Вперше буде виявлятись взаємозв’язок показників метаболічної активності мікрофлори кишечника з встановленими генотипами за  поліморфізмом С >Т в позиції 13910 гена лактази (LСT) у дітей з РВІ.

Вперше у дітей з інфекційним мононуклеозом з моно- та асоційованими формами буде досліджено стан місцевого імунітету з визначенням лактоферрину,α-інтерферону –І, ФНП, IgА та  sIgА в орофарингеальному секреті.

За допомогою проведеного моніторингу чутливості виділеної мікрофлори при інфекційному мононуклеозі стане можливим призначення раціональної антибіотикотерапії.

Вперше в Україні буде проведено вивчення остеопонтіну сироватки крові у дітей, хворих на ХГВ в ремісії ЛБЛ та буде вивчено його діагностичне та практичне значення щодо оцінки ступеня фіброзу печінки.

Вперше у дітей з ХГВ при онкопатології буде запропоновано удосконалену схему лікування фібротичних змін в печінці.

Результати дослідження  буде впроваджено в практику Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні, Хмельницької міської інфекційної лікарні та Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні.

39

Генетичні та середовищні чинники в виникненні  та прогресуванні основних ревматологічних захворювань.

№ 0115U001282 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини №1

Керівник д.мед.н.,проф. Станіславчук М.А.

2015-2020 рр.

Отримані результати сприятимуть розробці рекомендацій, щодо використання показників адипокінового профілю хворих в якості маркерів важкості перебігу та предикторів резистентності до лікування, дозволить розробити підходи до лікування ОА з використанням фізичного навантаження.

На основі проведених досліджень буде зроблена спроба виявити метаболічні маркери важкості перебігу подагри, предиктори прогресування захворювання та резистентності до фармакотерапії. Буде запропоновано діагностичний клініко-лабораторний комплекс, який дозволить виявляти групи хворих з високим ризиком загострень подагри та агресивним перебігом захворювання.

Результати дослідження нададуть  змогу в подальшому розробляти схеми таргетної терапії нейропатичного компоненту  болю у хворих на АС, що підвищить ефективність лікування та покращить якість життя.

40

Комплексна реабілітація хворих з травмами та захворюваннями опоно-рухового апарату.

 № 0115U007095 прикладна

Кафедра травматології та ортопедії

Керівник д.мед.н.,професор Фіщенко В.О.

2016-2020 рр.

Покращити результати лікування хворих з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату на основі вивчення структурно-функціонального стану кістково-м'язової системи та розробки диференційованих систем лікування даної категорії пацієнтів.

41

Доклінічна оцінка ефективності потенційних органопротекторів.

 № 0115U007126 прикладна

Науково-дослідний центр

Керівник к.мед.н., доц. Прокопенко С.В.

2015-2020 рр.

Вперше буде теоретично обґрунтовано та експериментально доведено наявність додаткових фармакологічних властивостей, а саме цитопротекторних ефектів у відомих препаратів (адемолу, мелатоніну, мемантину, амантадину та магнію сульфату та ін.) при їх застосуванні за новим призначенням в якості церебро-, та нейроретинопротекрів в умовах геморагічного інсульту, черепно-мозкової травми, ішемії та контузії ока. Вперше буде проведено експериментальну оцінку церебропротекторної (при внутрішньомозковому крововиливі) та кардіопротекторної активності у похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу (сполука R-86). Вперше будуть встановлені нові молекулярно-біохімічні каскадні механізми за допомогою яких реалізується органопротекторна дія цих речовин при вищевказаній патології. Очікується, що отримані результати визначать доцільність проведення клінічних досліджень зареєстрованих препаратів за новим призначенням для лікування вищевказаної патології, а також стануть підґрунтям до створення на основі похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу (сполука R-86) промислового зразка фармацевтичної композиції для подальшої більш глибокої доклінічної оцінки, що є важливим, як для теоретичної медицини, так і в перспективі може мати вагоме практичне значення, яке полягає в більш ефективному лікування хворих

Економічний ефект полягає в зменшенні витрат та тривалості лікування хворих з церебро-, кардіо- та офтальмопатологією щляхом застосування вітчизняних препаратів.

42

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей ,підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров'язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища.

№ 0116U000038 прикладна

Кафедра загальної гігієни та екології

Керівник д.мед.н., професор Сергета І.В.

2016-2020 рр.

Очікувані результати: В ході проведених досліджень буде здійснена комплексна фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей процесів формування провідних корелят психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів та обґрунтовані наукові основи університетської гігієни, розглянуті профорієнтаційні аспекти і проблеми запровадження здобов’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища у закладах середньої і вищої освіти.

Очікуваний економічний ефект буде обумовлений покращанням та удосконаленням методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення гігієнічної діагностики професійної придатності, комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розробленням та запровадженням здоров’язберігаючих технологій і створенням превентивного освітнього середовища, суттєвим підвищенням медичної ефективності існуючих підходів, що пов’язані з удосконаленням існуючих підходів до здійснення комплексної оцінки адаптаційних ресурсів організму та якості життя дітей, підлітків і молоді, розробленні та запровадженні здоров’язберігаючих технологій і створенні превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, що забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів, сприяє збереженню і зміцненню здоров’я дівчат і юнаків тощо.

43

Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у разі їх поєднання: фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні аспекти, показники якості життя.

№ 0115U006745, прикладна

кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Керівник д.мед.н., проф. Мостовой Ю.М.

 

2016-2020 рр.

Аналіз медичної документації терапевтичних хворих (200 історій хвороб, амбулаторних карток) Обстеження 200 тематичних хворих, статистичний аналіз.  При проведенні обстеження хворих із захворюваннями внутрішніх органів у разі їх поєднання досліджується поширеність поєднаного перебігу патологій внутрішніх органів в популяції хворих, особливості клінічного перебігу гострих та хронічних неспецифічних захворювань внутрішніх органів за умов їх поєднання на сучасному етапі, проводиться фармакоепідеміологічний та фармакоекономічний аналіз лікування цієї категорії хворих та  оцінюється  клініко-функціональна ефективність за різних режимів терапії з урахуванням особливостей ураження інших органів та систем; вперше буде проведений аналіз параметрів якості життя хворим з терапевтичною патологією за умов її поєднання, досліджується вплив на перебіг та наслідки захворювань; проводяться заходи, які спрямовані на корекцію патологічно змінених показників якості життя; за результатами роботи планується розробити та впровадити в практичну охорону здоров’я  рекомендації з діагностики та терапії поширених захворювань внутрішніх органів при їх різноманітному поєднанні з іншими терапевтичними станами базуючись на результатах фармакоекономічного аналізу та показниках якості життя пацієнтів. На підставі аналізу найбільш інформативних фармакоепідеміологічних, фармакоекономічних показників, параметрів якості життя результати роботи дозволять встановити реальну поширеність поєднаного перебігу терапевтичних захворювань, підвищити ефективність та поліпшити існуючі методи діагностики, терапії та реабілітації хворих даної категорії пацієнтів

Економічна ефективність: зменшення строків тимчасової втрати працездатності за рахунок зменшення кількості госпіталізацій та терміну перебування хворих в стаціонарах, тривалості перебування на лікарняних листків, що веде до зменшення витрат на лікування хворих

44

Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань органа зору травматичного, запального та дегенеративного характеру»

№ 0117U003119, прикладна

Кафедра очних хвороб

Керівник к.мед.н., доц. Малачкова Н. В.

2017-2021 рр.

Буде проведене комплексне дослідження клініко-інструментальних показників і особливостей змін у морфофункціональному стані органу зору при його захворюваннях травматичного, запального та дегенеративного характеру. Планується провести дослідження генного поліморфізму, цитокінів, факторів росту та встановити їх ролі у формуванні та розвитку офтальмопатології. Оцінити інформативність та доцільність використання генетичних методів дослідження в офтальмології.

Простеження паралелей між клініко-морфологічними проявами запального процесу у рогівці та морфологічними параметрами рогівкового ендотелію дасть змогу доповнити існуючі дані про характер наявних уражень на різних стадіях захворювання. Як наслідок, очікується удосконалення первинної діагностики та спостереження за ефективністю стандартних схем етіотропного та патогенетичного лікування в динаміці з можливістю їх своєчасної корекції. Передбачається розширити наявні дані про значимість методу ендотеліальної мікроскопії для ранньої діагностики ураження рогівки у пацієнтів з системними проявами інфекцій, що можуть спричиняти запалення рогівки, а також - своєчасного виявлення рецидивів чи загострень.

Економічний ефект: зменшення витрат на вартісне медикаментозне лікування офтальмопатології (зменшення перебування пацієнта в стаціонарі, зменшення необхідної кількості лікарських засобів).

45

Розробка та вдосконалення сучасних технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей.

№ 018U003918 прикладна

Кафедра дитячої хірургії

Керівник д.мед.н., проф. Конопліцький В.С.

2018-2022 рр.

На основі ретроспективно-проспективного аналізу медичних карт стаціонарного хворого дітей з хірургічною патологією (до1000 пацієнтів), з них 600 з гнійно-запальною патологією та 400 з вродженими вадами розвитку будуть науково розроблені та впроваджені в практику нові методи діагностики і способи лікування та реабілітації хірургічних захворювань у дітей. Серед прогностичних ознак буде оцінюватись ступінь розвитку додаткового кровотоку прямої кишки, показники анатомічної та функціональної здатності окремих ділянок дитячого організму,  показники ендогенної інтоксикації, рентгенологічні зміни дистальних відділів товстої кишки при різних проекційних напрямках дослідження. Планується дослідження фізичних та морфологічних особливостей стану анатомічних утворень, які залучені до патологічного процесу,  залежно від причини виникнення та віку хворих. Дослідження показників фізичного та функціонального розвитку хворих буде проведено до та після проведення комплексу лікувально – реабілітаційних заходів. Будуть проведені розрахункові обчислення реконструктивних втручань згідно математичних  моделей  патологічних процесів. На основі виконаних досліджень буде удосконалено методику рентгенологічного та доплерографічного методів діагностики дистальних відділів товстої кишки за рахунок порівняльної оцінки визначення морфо-функціональної спроможності анатомічних чинників, в тому числі сфінктерного апарату у дітей різних вікових груп. Планується розробка комплексу реконструктивних хірургічних втручань спрямованих на корекцію констипаційних розладів при хронічних товсто кишкових стазах, в т.ч. для лікування та профілактики виникнення явищ енкопрезу. Вивчені об‘єктивні критерії оцінки функціонального стану різних сегментів дитячого організму для вибору методу їх відновлення та обсягу виконання ощадливої  оперативної корекції. Виконане дослідження дозволить розробити та удосконалити протоколи лікування хворих дітей з вродженими та набутими вадами розвитку і гнійно-запальними захворюваннями.

Економічна ефективність: зменшення тривалості лікування за рахунок скорочення кількості етапів стаціонарного перебування пацієнтів та кількість ліжко-днів, зниження собівартості лікувальних заходів.

46

Профілактика та комплексне лікування післяопераційних ускладнень, гнійно – запальних захворювань, вогнепальних пошкоджень,

№ 0116 U 006354 прикладна

Кафедра загальної хірургії

Керівник д.мед.н., проф. Хіміч С.Д.       

2019-2023 рр.

Покращення результатів хірургічного лікування, зменшення терміну перебування хворих у стаціонарі.

47

Оптимізація методів діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення.

№ 0119U100747 прикладна

Кафедра променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Керівник д.мед.н., проф. Костюк О.Г.

2019-2023 рр.

На підставі аналізу результатів клініко-морфологічних та експериментальних досліджень оптимізувати методи діагностики та покращити безпосередні та віддалені результати хірургічного та хіміотерапевтичного лікування хворих на злоякісні новоутворення органів голови та шиї,грудної клітини та малого тазу.

Очікувальні результати: Поліпшення ефективності діагности та лікування хворих.

48

 

Роль екзогенних та ендогенних сірковмісних сполук в механізмах ураження внутрішніх органів та цитопротекції за різних патологічних станів.

№ 0119U001142 прикладна

Кафедра біологічної та загальної хімії

Керівник д.мед.н., проф. Заічко Н.В.

 

2019-2023 рр.

Результати дозволять з’ясувати роль ендогенних та екзогенних сірковмісних сполук у молекулярних механізмах формування різних патологічних станів (метаболічних захворювань – ожиріння, цукрового діабету, дисвітамінозів, ендокринопатій), ідентифікувати нові біохімічні чинники регуляції обміну біологічно-активних сірковмісних сполук, експериментально обгрунтувати нові підходи до ендотеліо-, кардіо, нефро- та гепатопротекції.

49

Пошук та вивчення біологічно активних речовин серед природних сполук та продуктів хімічного синтезу.

№ 0118U001903 прикладна

Кафедра фармаколоії

Керівник д.мед.н., проф. Волощук Н.І.

2018-2022 рр.

Результати поглибленого вивчення фармакологічних властивостей найбільш активних сполук у нових похідних 4-метил-2,2-діоксо-1Н-2λ6,1-бензотіазин-3-карбоксамідів та нових солей похідних бензимідазолу та кислот циклу Кребса ляжуть в основу їх поглибленого доклінічного вивчення та можливої клінічної апробації сполук-лідерів. Поглиблене вивчення фармакодинаміки та фармакокінетики сполук з різною кристалічною модифікацією дадуть змогу рекомендувати найбільш активну та безпечну сполуку до поглибленого доклінічного вивчення та можливої клінічної апробації в якості знеболюючого та протизапального засобу.

Буде теоретично обґрунтовано та експериментально доведено спроможність гідроген сульфіду покращувати захисну дію  нефропротекторних засобів природного походження та доцільність застосування комбінації природних поліфенольних сполук разом з модуляторами обміну гідроген сульфіду з метою підвищення ефективності фармакотерапії хронічної ниркової недостатності.

Фрагменти НДР будуть використані для написання та оформлення дисертацій. Буде опубліковано ряд статей по темі НДР, зроблені доповіді та наукових зібраннях різних рівнів.

 

50

Медикаментозно-стійкий туберкульоз легень: нові технології діагностики резистентності мікобактерій туберкульозу  та поширеність вторинної стійкості до ключових протитуберкульозних препаратів.

№ 0119U000324 прикладна

Кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології

Керівник :к.мед.н., доц. Дудник А.Б.

 

2019-2023 рр.

Розробка нового генетичного тесту для діагностики випадків мульти- та розширено резистентного туберкульозу та визначення загальної поширеності вторинної стійкості до ключових проти туберкульозних препаратів серед нових та повторних випадків лікування туберкульозу.