План науково-дослідних робіт університету

1

 

 

 

 

 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт Вінницького національного медичного університету
на 2021 рік


з/п
Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку
 і закінчення),
загальний обсяг фінансування
на 2021 рік
 
Очікувані результати та їх можливий вплив
на показники здоров’я  населення, очікуваний
економічний ефект від впровадження тощо 
НДР ,що фінансуються МОЗ України з державного бюджету:
1
Вивчити клінічні, метаболічні, генетичні та імунозапальні чинники розвитку остеопорозу та саркопенії у хворих на системний червоний вовчак.
№ 0119U101281 фундаментальна
НДІ РОІ ВНМУ
Керівник: д.мед.н., проф. Шевчук С.В.
2019-2021 рр.
792,83 тис.грн.
Отримані результати поглиблять існуючі уявлення щодо патогенезу кістково-м’язових уражень за рахунок визначення внеску генетичних чинників, порушень функціонування кісткової та м’язової тканин у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ), які раніше в такому аспекті не вивчались. Будуть розроблені: профілактичні заходи, направлені на корекцію факторів ризику саркопенії та остеопорозу; комплекс заходів з підвищення реабілітаційного потенціалу у хворих з клінічними проявами саркопенії та остеопорозу.
Економічний ефект полягає у поверненні до роботи достатньо великої частини хворих, що раніше були непрацездатними, та поповненні чисельності економічно активного населення держави, що призведе до збільшення валового продукту. Система моніторингу метаболічних порушень дозволить обрати ефективні схеми терапії на тривалий час, що призведе до зменшення затрат суспільства на лікування та реабілітацію хворих внаслідок профілактики розвитку остеопоротичних переломів та м’язової дистрофії у хворих на СЧВ.
2
Розкрити закономірності формування післяампутаційного больового синдрому.
№ 0120U101372 прикладна
НДІ РОІ ВНМУ
Керівник:  д.мед.н., професор Шевчук В.І.,
 
 
2020-2022 рр.
480,07 тис.грн.
На основі систематизації біологічних закономірностей взаємозв’язків циркуляторних та репаративних процесів будуть окреслені морфологічні та фізіологічні критерії функціональності ампутаційної кукси. Буде запропоновано ряд удосконалених способів міо- та кістковопластичних операцій на основі міодезу, які сприяють покращенню результатів ампутації та формування функціональної протезопридатної кукси. На основі вивчення клінічних, фізіологічних, біохімічних, рентгенологічних, морфологічних характеристик післяампутаційного больового синдрому будуть встановлені раніше не описані форми (остеоміодистрофічний синдром, тунельні нейропатії, компресійні нейропатії, тракційні нейропатії, епі- та інтраневральний фіброз, тракційні пошкодження нервів, інтраневральна неврома, хронічний компартмент синдром) та розроблені способи його профілактики та лікування. Результати роботи дозволять проводити профілактику і диференційоване лікування різних форм післяампутаційного больового синдрому.
Розробка та впровадження в практику нових підходів до діагностики, лікування та профілактики післяампутаційного больового синдрому, застосування удосконалених методів ампутаційної пластики сприятиме збільшенню частки осіб з функціонально придатними ампутаційними куксами, їх ранньому протезуванню, оптимізації реабілітаційного процесу та покращенню загального рівня здоров’я населення, і, таким чином, позитивно впливатиме на соціально-економічний розвиток країни. 
Економічний ефект: впровадження пластичних розробок при ампутаціях і реампутаціях нижньої кінцівки дозволить знизити відсоток осіб з функціонально непридатними ампутаційними куксами і запобігти повторним хірургічним втручанням.
3
Визначити роль про- та антикоагулянтних факторів гемостазу і параметрів згортаючого потенціалу в розвитку коморбідних станів у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії та розробити критерії профілактики тромбофілій.
№ 0119U101156 прикладна
НДІ РОІ ВНМУ
Керівник:  к.м.н., ст.н.с. Сторожук Л.О.
2019-2021 рр.
97,65 тис.грн.
Визначення порушень змін гемостазу у хворих хронічною хворобою нирок поглибить патогенетичні уявлення щодо процесів тромбоутворення, що дозволить покращити діагностику, профілактику ускладнень та індивідуалізацію лікування. Останнє буде сприяти зменшенню коморбідних станів, пов’язаних з тромбозами, і, як результат, підвищенню реабілітаційного потенціалу хворих та якості їх життя.
Економічний ефект: система біохімічного моніторингу гемостазу дозволить обрати оптимальні індивідуальні схеми терапії, що позначиться на затратах на стаціонарне лікування та послідуючу реабілітацію.
4
Розробка та впровадження інноваційних технологій у лікування та профілактику кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу.
№ 0120U101363    прикладна
Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії
Керівник: д.мед.н., проф. Петрушенко В.В.
2020-2022 рр.
197,7 тис.грн. 
Отримані дані дозволять розширити уявлення про патогенетичні механізми портальної гіпертензії та варикозного розширення вен стравоходу. Розроблені методики дозволять досягати більш ефективного та надійного гемостазу шляхом застосуванням мініінвазивних технологій, а саме ендоскопічних та ендоваскулярних методів лікування та профілактики.
Очікується, що впровадження запропонованих методик в клінічну практику дозволить покращити основні клініко-лабораторні показники, знизити смертність, скоротити терміни перебування пацієнтів у стаціонарі, покращити якість життя пацієнтів, скоротити частоту рецидивів кровотеч, зменшити витрати на лікування та медико-соціальну реабілітацію.
Економічний ефект полягає у зменшенні фінансових витрат пов’язаних із тривалістю лікування – зменшення перебування пацієнта в стаціонарі, зменшення необхідної кількості лікарських засобів. Крім того, впровадження в клінічну практику запропонованих методик дасть змогу скоротити частоту рецидивів кровотеч портального ґенезу та знизити витрати пов’язані із повторними зверненнями за ургентною стаціонарною медичною допомогою.
5
Характеристики пошкоджень імітаторів тканин тіла людини, заподіяних зброєю нелетальної дії
0121U107924, прикладна
Науково-дослідний центр
Керівник: д.мед.н., проф. Гунас І.В.
2021-2023 рр.
380,6 тис.грн. 
 Встановлення особливостей  утворення пошкоджень небіологічних імітаторів тіла людини при пострілах з різних дистанцій із пістолетів «Форт 12Р» та «Форт 17Р».
Публікація 1 статті в журналі наукометричної бази даних Web of Science або Scopus та 1 статті в фаховому вітчизняному виданні.
Економічний ефект: розробка достовірних методів ідентифікації вітчизняної травматичної зброї сприятиме поліпшенню криміногенної обстановки в Україні, і, таким чином, позитивно впливатиме на її соціально-економічний розвиток та рівень національної безпеки.
6
Оптимізація ранньої діагностики та профілактичного лікування
перинатальних ускладнень що обумовлені ґестаційною ендотеліопатією
0121U109141, прикладна
Кафедри акушерства і гінекології № 1,2
Керівник: д.мед.н., проф. Коньков Д. Г.
 
 
2021-2023 рр.
570,9 тис.грн. 
Економічний ефект: впровадження персоніфікованої профілактики перинатальної патології дозволить отримати фармакоекономічний ефект, за рахунок попередження випадків лабораторної та лікувальної поліпрагмазії.
Отримані нами результати полягають у попереджені розвитку невиношування
вагітності, антенатальної патології, ускладнень під час вагітності та пологів, знизять розвиток неонатальної захворюваності та смертності.
Профілактика перинатальної патології при ґестаційній ендотеліопатії дозволять
удосконалити стратегію ефективного надання медичної допомоги жіночого населення України та дасть змогу виявити жінок груп ризику по розвитку інфаркту, гіпертонічної хвороби, інсульту та цукрового діабету й розробити персоніфіковану профілактику вищенаведеної патології.
Ініціативні (пошукові) НДР:
7
Рання діагностика диспластичних, мета пластичних та непластичних змін при патології шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи.
№ 0117U00001 фундаментальна
Кафедра патологічної анатомії
Керівник: д.мед.н., проф. Гаврилюк А.О.
2017-2021 рр. Економічний ефект:  Розробка критеріїв  оцінки диспластичних, метапластичних та неопластичних змін при патології шлунково-кишкового тракту (ШКТ), дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи сприяє ранній діагностиці передракових станів та змін  ШКТ, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи,  що дозволяє своєчасно діагностувати, скоротити час обстеження хворих та призначити відповідне лікування.
Наукові праці: планується 10 статей та 10 тез.
 
8
Вплив гуморальних факторів на механізми розвитку патологічних процесів, їх корекція.
фундаментальна
Кафедра патофізіології
Керівник: д.мед.н., професор Рикало Н.А.
2017-2021рр. За результатами науково-дослідної роботи кафедри патологічної фізіології планується публікація статей у фахових виданнях та у виданнях, які входять до міжнародної бази даних, участь у наукових конференціях з подальшою публікацією тез. Заплановано видання навчальних посібників, а також  подання заявок на об'єкти промислової власності.          
 Очікується, що результати НДР, які будуть отримані в процесі експериментальних досліджень, допоможуть у розробці нових методів лікування, з урахуванням патогенетичних особливостей хронічних та гострих гепатитів різної етіології, а також для удосконалення існуючих методів медикаментозного лікування даної патології. Очікуваний економічний ефект полягає у можливості за допомогою запропонованих методик знизити вартість лікування та  діагностики  патології внутрішних органів.
9
Встановлення морфологічних змін утворів центральної нервової системи людини протягом пренатального періоду онтогенезу (макроскопічне, гістологічне, морфометричне та імуногістохімічне  дослідження).
№ 0118U 001043 фундаментальна
Кафедра нормальної анатомії
Керівник: д.мед.н., професор Школьніков В.С.
2018-2022 рр. Планування: 3 статті, 2 тези
Ефективність:
Медична - Результати дослідження розширюють теоретичну базу розуміння морфогенезу спинного мозку усіх сегментів та стовбурової частини головного мозку ембріонів та плодів людини без аномалій розвитку та із вродженими аномаліями, дозволять науково обґрунтувати проведення в майбутньому комплексного дослідження патологічних відхилень та захворювань.
Соціальна - Результати дослідження дозволять розширити поняття про вроджені аномалії в залежності від внутрішньоутробного впливу на організм різних факторів, а отже покращити діагностику захворювань і, як наслідок, підвищити рівень і якість життя людини.
Економічна - Результати дослідження дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань, пов’язаних з тератогенним впливом.
10
Особливості компенсаторно-пристосувальних процесів при різноманітних захворюваннях і пошкодженнях організму людини та тварин і клініко-експериментальне обґрунтування нових способів хірургічного лікування.
№ 0118U 007342 фундаментальна
Кафедра оперативної хірургії та клінічної анатомії
Керівник: д.мед.н., професор Півторак В.І.
2019-2024 рр. Буде вивчено характер морфофункціональних змін в організмі, уточнені патогенетичні механізми розвитку патологічних процесів при різноманітних захворюваннях і пошкодженнях організму людини та тварин, на цій основі будуть розроблені нові способи лікування та профілактики розвитку ускладнень. Планується розробити теоретичні та методологічні основи лікувальної тактики. Результати наукового дослідження, розроблені й апробовані методи корекції виявлених порушень будуть впроваджені для застосування в практичній охороні здоров’я.
Медичний ефект:. Застосування пристрою для зшивання невеликих дефектів передньої черевної стінки дозволяє зшивати невеликі дефекти передньої черевної стінки, як при самостійних, так і при симультанних лапароскопічних втручаннях без додаткового розрізу, що дозволяє зменшити травматичність і тривалість операції.
Соціальний ефект: Комплексне хірургічне лікування хворих зі складними дефектами черевної стінки у хворих похилого та старечого віку з використанням диференційованого підходу до розроблених способів алопластики, профілактики післяопераційних ускладнень дозволили поліпшити як безпосередні, так і віддалені результати лікування.
Економічний ефект: в економічному аспекті суттєвої різниці у виборі методу оперативного втручання немає.
11
Патогенетичне обгрунтування доцільності використання стовбурових клітин різного походження при терапії гострої ішемії головного мозку (експериментальне дослідження)
0120U101861, фундаментальна,
Кафедра нормальної фізіології, ННДЛ«Фармадар»,
Керівник: академік НАМН України, д.мед.н., професор Мороз В.М. 
2020-2024 рр. За результатами проведених наукових досліджень планується опублікувати у 2021 році: 5 наукових робіт, 1 патент на винахід, прийняти участь у роботі 1 конгресу та виступити на науково-практичних конференціях.
Отримані під час досліджень дані будуть використані для пошуку нових шляхів лікування ішемічного ураження головного мозку. Отримані результати експериментально обгрунтують доцільність клінічних випробувань ін’єкціоного препарату на основі мезенхімальних стовбурових клітин Вартонових драглів людини за новим призначенням, а саме в якості цитопротектора у хворих на ішемічний інсульт.
Результати роботи планується впроваджувати в науковий процес та в практичну охорону здоров’я на рівні лікувальних закладів.
 
12
Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та органних захворювань у дітей.
№ 0119 U 000327 прикладна
Кафедра педіатрії № 2
Керівник: д.мед.н., професор Дуднік В.М.
2019-2023 рр. В результаті проведеного дослідження буде удосконалена система прогнозування перебігу бронхіальної астми у дітей, з урахуванням патогенетичної ролі порушення обміну заліза в організмі.
На основі отриманих результатів дослідження буде запропонована удосконалена методика діагностики та прогнозування перебігу МВ в практиці лікаря педіатра і дитячого пульмонолога.
В результаті проведеного дослідження будуть отримані дані про враження гепатобіліарної системи у дітей, хворих на пневмонію та встановлене діагностичне значення окремих показників при враженні гепатобіліарної системи у дітей, хворих на пневмонію.
Ефективність:
Медична: результати досліджень клініко-лабораторних показників у дітей з патологією дихальної, серцево-судинної, гепатобіліарної, травної систем дозволять вказати на особливості клінічного перебігу, скласти алгоритми діагностики різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.
Соціальна: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.
Економічна: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику та лікування різних соматичних та орфанних захворювань захворювань дитячого віку.
13
Клініко-метаболічні та імуно-генетичні особливості перебігу органічних захворювань та соматоформних розладів у дітей
№ 0120U101080, прикладна
Кафедра педіатрії, акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти
Керівник: д.мед.н., професор Пипа Л. В.
2020-2024 рр.
Проведені клінічні, психопатологічні дослідження дозволять отримати нові дані що до частоти розвитку афективних станів у дітей з органічними та соматоформними розладами дихальної системи в Подільському регіоні країни, що може стати основою для обґрунтування планування медичної допомоги і соціальних заходів для цієї категорії дітей. Результати проведеного дослідження дозволять сформулювати пропозиції що до покращення епідеміологічної ситуації з дитячою тривогою та депресією в окремій школі та в регіоні в цілому.
Проведений аналіз клінічних варіантів соматоформних розладів, асоційованих з тривогою та депресією, у дітей на основі впровадження простих доступних для роботи методик для їх діагностики допоможе лікарям первинної ланки своєчасно виявити афективний стан і скерувати дитину до дитячого психолога або психіатра для своєчасного лікування.
Виявлення вираженої тривоги або соматизованої депресії, сприятиме оптимізації і індивідуалізації патогенетичної терапії.
Дослідження рівнів вітаміну Д також дозволить оптимізувати патогенетичну терапію при кардіореспіраторних розладах та органічнічних хворобах дихальної системи у дітей.
Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування за рахунок скорочення терміну госпіталізації та пришвидшення одуження дітей за рахунок зниженн психо-емоційного навантаження. 
14
Новітні аспекти діагностики, перебігу та розробка і впровадження у практику сучасних методів комплексного лікування хронічних дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом
№ 0119 U 000712 прикладна
Кафедра шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО
Керівник: д.мед.н., професор Бондар С.А.
2019-2023 рр.
 
Планується розробити методику обстеження, що включає клінічне обстеження, дослідження генетичних та нейро-гуморальних обмінних факторів, структурно-функціональних параметрів, дерматогліфічних характеристик; розробити методику оцінки змін структурно-функціональних та біохімічних параметрів, що відбуваються під час перебігу захворювання та в результаті впливу лікувальних факторів; розробити диференційовані критерії ефективності комплексної терапії хронічних дерматозів та ІПСШ.
За результатами НДР у 2021 р. буде опубліковано  10 статей, 2 з яких віднесені до наукометричних баз даних, та 5 тез.
Економічний ефект: зменшення витрат на лікування за рахунок зменьшення кількості рецидивів, та подовження ремісії у хворих на хронічні дерматози та ІПСШ.
15
Прогнозування та профілактика порушень розвитку та функції жіночої репродуктивної системи в різні вікові періоди та корекція виявлення порушень.
№ 0116 U 005804 прикладна
 Кафедра акушерства та гінекології № 1
Керівник: д.мед.н., професор Чайка Г.В.
2017-2021рр. Отримані результати будуть впливати на репродуктивний стан жінок та збільшувати репродуктивний потенціал, прогнозувати та профілактувати можливі ускладнення. Економічний ефект полягає в зменшенні затрат на діагностику, лікування жінок, зменшення тривалості перебування в стаціонарі.
Планується провести формування та набір груп проспективного дослідження. Проведення скринінгу на ґестаційну ендотеліопатію: на основі біохімічних, ультрасонографічних та апаратних методів дослідження оцінити, за показниками чутливості, специфічності, показника прогностичності позитивного та негативного результату визначити найбільш вірогідний метод діагностики ґестаційної ендотеліопатії.
З’ясувати причини виникнення, частоту і структуру перинатальних ускладнень при ґестаційній ендотеліопатії. Отримані результати можуть бути використані також в навчальному процесі кафедр акушерства та гінекології медичних вищих навчальних закладів при викладанні фізіологічного та патологічного акушерства.
Впровадження результатів дослідження в практику може забезпечити медичний ефект (впровадженні принципово нових підходів до предикторної діагностики доклінічного розвитку перинатальної); соціальний ефект (поліпшенні якості вагітності та зниженні показників захворюваності та смертності, як у жінок, так й у немовлят); економічний ефект (фармакоекономічний ефект, за рахунок попередження випадків лабораторної та лікувальної поліпрагмазії)
Економічний ефект: -фармакоекономічний ефект, за рахунок попередження випадків лабораторної та лікувальної поліпрагмазії
-зменшити термін перебування в стаціонарі, зменшення витрат на медикаменти на 15% 
16
Метаболічні фактори ризику, серцево-судинне ремоделювання та функціональний стан нирок у хворих з серцево-судинною патологією. Можливості фармакологічної корекції.
прикладна
Кафедра внутрішньої медицини № 1
Керівник: д.мед.н., професор Серкова В.К.
2019-2023 рр.
Планується оцінити наявність, ступінь і особливості ураження нирок у хворих на ГХ при різних варіантах порушення серцевого ритму.
Вивчення додаткових маркерів ураження ендотелію може сприяти визначенню та розробці додаткових методик оптимізації терапії у кардіологічних хворих та хворих з коморбідною патологією. Отже, очікується поліпшення стану внутрішніх органів при серцево-судинній патології, зменшення загального кардіоваскулярного ризику та зниження фармакологічного навантаження на організм хворого, що призведе до покращення результатів лікування та сприятиме зменшенню собівартості лікування. призначеної терапії.
Економічний ефект – зниження затрат на лікування та медичну і соціальну реабілітацію хворих з серцево-судинними захворюваннями.
17
Оцінка ефективності мініінвазивних методик та застосування різних джерел енергії в лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту.
№ 0120U101673, прикладна
Кафедра хірургії медичного факультету № 2
Керівник: д.мед.н.,проф.Каніковський О.Є.
2019 – 2024 рр.
Розробка диференційованого підходу у виборі мініінвазивних методик та застосування різних джерел енергії в лікуванні захворювань шлунково-кишкового-тракту.
Впровадження різних мініінвазивних методик та різних джерел енергії  при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, що дозволить об’єктивізувати вибір оперативного втручання, що скорочує  термін нормалізації клініко – лабораторних показників і стаціонарного лікування.
Доповненнення класифікаціій хронічного панкреатиту, гнійно-некротичного фасциїту, захворювант гепато-біліарної системи.
Визначення залежность віддалених результатів лікування хірургічної патології при застосуванні різних мініінвазивних технорлогій та різних джерел енергії.
За результатами НДР у 2021 р. буде опубліковано  5 статей, 2 з яких віднесені до наукометричних баз даних, та 5 тез.
Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування за рахунок скорочення терміну госпіталізації 
18
Прогнозування перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань з урахуванням регуляторної ролі генів та активності біомаркерів, що приймають участь в формуванні фенотипу хвороби.
№ 0116 U 005376 прикладна
Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету № 2
Керівник: д.мед.н., професор Жебель В.М.
2017-2021рр. Планується розробити методику обстеження, що включає клінічне обстеження, дослідження генетичних та нейро-гуморальних факторів, структурно-функціональних параметрів, дерматогліфічних характеристик; розробити методику оцінки змін структурно-функціональних та біохімічних параметрів, що відбуваються під час перебігу захворювання та в результаті впливу лікувальних факторів;
розробити диференційовані критерії ефективності лікування.
За результатами НДР у 2021 р. буде опубліковано  5 статей, 3 з яких віднесені до наукометричних баз даних, та 3 тез.
Економічний ефект зменшення витрат на стаціонарне лікування за рахунок скорочення терміну госпіталізації 
19
Особливості діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів у разі їх поєднання: фармакоепідеміологічні, фармакоекономічні аспекти, показники якості життя
№ 0117U006903, прикладна
кафедра мікробіології
Керівник: д.мед.н., проф. Ковальчук В.П.
2017-2022 рр.
Буде проведено всебічне доклінічне вивчення лікувальної ефективності розроблених рецептур антисептичних полімерних лікарських композицій.
Буде досліджено швидкість формування резистентності до антибіотиків у мікроорганізмів-носіїв різних генетичних детермінант стійкості. Планується дослідити нові методи детекції продукції карбапенемаз унеферментуючих бактерій.
Буде експериментально досліджено лікувальні властивості двох нових лікарських антисептичних композицій.
20
Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та схем лікування в Україні.
№ 0116 U 005801, прикладна
Кафедра фармації
Керівник: д.мед.н., проф. Германюк Т.А.
2017-2021рр. К-кість статей і тез 5
Набір первинного матеріалу (ціни на ЛЗ, що вивчаються; ринок ЛЗ, включених у дослідження; розмір пенсій, заробітних плат в Україні за 2016-2021рр ) для подальшого маркетингового, фармако-епідеміологічного, фармако-економічного аналізу доступності ЛЗ для населення
Ефективність медична: надає лікарям і фармацевтам знання про ЛЗ, щодо медичної ефективності. 
Соціальна: вивчається доступність ЛЗ для хворих, платоспроможність населення.
Економічна: вивчається ціновий асортимент ЛЗ і вартість схем лікування ЦД, шлунково-кишечних інфекцій,  глаукоми, синдрому «сухого ока»,  виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки,  серцево-судинних захворювань, сезонної алергії та деяких інших ХНЗ.
21
Езофагогастродуоденальна пептична (кислотозалежна) та H.p.-асоційована патологія з коморбідним перебігом : можливості езофагогастро-імпеданс-рН-моніторингу в покращенні діагностики, лікування та профілактики
№ 0117U005123 прикладна
Кафедра внутрішньої та сімейної медицини
Керівник: д.мед.н., проф.Палій І.Г
2018-2023 рр.  В розроблених алгоритмах функціональної діагностики стравоходу та шлунку призначення інгібіторів Н+-К+-АТФ-ази хворим з кислотозалежними захворюваннями та інфікуванням  Helicobacter p. будуть враховувати факти індивідуальної чутливості до цієї групи препаратів і явища міжлікарської взаємодії. Перераховане дозволить зекономити на тривалості діагностики, уникати курсів неефективної фармакотерапії, в т.ч. при ерадикації Helicobacter pylori. 
22
Розробка методів хірургічного лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки з урахуванням корекції супутніх захворювань.
№  0118U 005403 прикладна
Кафедра хірургічної стоматології
Керівник: д.мед.н.,професор Шувалов С.М.
2018-2022 рр. Визначення ролі гепатобіліарної системи для загоєння травматичних пошкоджень. Вивчення функціональних порушень при онкологічних хворобах в ділянці голови, шиї. Підбір методів їх корекції.
Розроблення оптимального методу лікування пацієнтів із онкопатологію голови та шиї. Скорочення терміну перебування хворих у стаціонарі, частоти розвиту ускладнень,   підвищення ефективності лікування  та реабілітації хворих з травмами та новоутвореннями  щелепно-лицевої ділянки і гнійно-запальними процесами;
Економічний ефект – зменшення витрат на лікування та реабілітацію.
Планується опублікувати: статей 5, за кордоном 2, тез 10 планується
23
Сучасні тенденції та новітні технології в діагностиці та лікуванні одонтопатології, захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота.
№  0118U 005471 прикладна
Кафедра терапевтичної стоматології
Керівник: д.мед.н., професор Шінкарук-Диковицька М.М.
2019-2023 рр. Впровадження отриманих результатів по завершенню виконання планової кафедральної НДР в практику закладів охорони здоров'я дозволить суттєво підвищити результати комплексного лікування хворих.
Очікувані результати: Значно зросте ефективність лікування і профілактики карієсу зубів, його ускладнень, захворювань пародонту і слизової оболонки порожнини рота.
Будуть розроблені методики скороченого терміну лікування деяких нозологій.
Економічний ефект полягає у зменшенні фінансових витрат пов’язаних із тривалістю лікування – зменшення необхідної кількості лікарських засобів, зменшити фінансові витрати на лікування.
Наукові праці: планується 5 статей в т. ч. 2 в міжнародних виданнях та 5 тез. 
24
Розробка оптимальних методів хірургічного лікування та профілактика післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини з використанням мініінвазивних технологій.
№  0118 U 005500 прикладна
Кафедра хірургії № 1
Керівник: д.мед.н.,проф. Шапринський В.О.
2019-2023 рр.  Покращення результатів хірургічного лікування пацієнтів із захворюваннями органів черевної та грудної порожнини за рахунок розробки та впровадження нових та удосконалення відомих методів діагностики та лікування  з використанням мініінвазивних технологій.
Отримані результати забезпечать можливість зменшення післяопераційної летальності, прогнозування можливих ускладнень та їх корекції. Результати роботи планується впроваджувати в науковий процес та в практичну охорону здоров’я на рівні лікувальних закладів.
Зменшити ліжко-день перебування хворих влікарні. Результати роботи планується впроваджувати в науковий процес та в практичну охорону здоров’я на рівні лікувальних закладів.
25
Органопротекторна ефективність та безпека метаболічних коректорів у фармакотерапії
коморбідних  патологічних станів.
№  0119U 000069 прикладна
Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології
Керівник: д.мед.н., проф. Яковлева О.О.
2019-2023 рр. Планується Перевірити рівень ефективності та безпеки різних схем фармакокорекціі нейропатичного болю при діабетичній стопі у пацієнтів з цукровим діабетом:
Дослідити генетичний поліморфізм цитохрому СYP 2C9  у хворих з постійною формою фібриляції передсердь, а також взаємодію між пероральними антикоагулянтами, розувастатином та аміодароном.
Оцінити ефективність та безпеку Варфарину в фармакотерапії  ішемічної хвороби серця, ускладненої персистуючою формою ФП.
Діагностувати статус забезпеченості вітаміном D хворих на бронхіальну астму з надлишковою масою тіла та ожирінням в залежності від клінічного перебігу, функції зовнішнього дихання, ІМТ та сезонності в порівнянні з практично здоровими людьми
Економічний ефект: зменшення кількості побічних реакцій  антикоагулянтної терапії дозволить зекономити кошти, які б були витрачені при  наданні медичної допомоги наявних ускладнень. 
26
Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладненних формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту.
№ 0116U003000 прикладна
Кафедра хірургії ФПО
Керівник: д.мед.н., проф. Суходоля А.І.
2016-2026 рр. Очікувані результати дозволять покращити результати  лікування хворих на гострий панкреатит, скоротити ліжко-день від 1 до 3 в за разунок зменшення кількість ускладнень та летальних випадків. 
27
Оптимізація діагностики, ортопедичного лікування та профілактики патології зубощелепної системи.
№0119U103951 прикладна
Кафедра ортопедичної стоматології
Керівник: к.мед.н., доц. Беляєв Е.В.
2020 – 2024 рр. Оптимізація комплексного лікування патології зубощелепної системи із застосуванням сучасних технологій та удосконалення методів ортопедичного лікування стоматологічної патології. Підвищення якості життя хворих з дефектами зубів та зубних рядів. Удосконалення методики лікування часткової та повної втрати зубів ортопедичними конструкціями, фіксованими на дентальних імплантатах.
Соціальний ефект: підвищення якості життя хворих з патологією зубощелепної системи
Медичний ефект: оптимізація якості лікування хворих з патологією зубощелепної системи
Економічний ефект: зменшення витрат на ортопедичне лікування та профілактику ускладнень у хворих з патологією зубощелепної системи.
28
Перебіг інфекційних захворювань в залежності від генетичних, морфологічних та метаболічних факторів.
№ 0118U005454 прикладна
Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології
Керівник д.мед.н., проф. Мороз Л.В.
2019 – 2024 рр.
>На основі дослідження взаємозв’язку генетичних, морфологічних та метаболічних факторів з перебігом вірусних та бактеріальних інфекцій будуть оптимізовані підходи до їх діагностики та лікування. Економічний ефект від впровадження даного дослідження – поглиблення знань про патогенез, своєчасну діагностику та лікування інфекційних хвороб, що сприятиме підвищенню якості життя, зниженню інвалідизації та оптимізації схем лікування.
Економічна ефективність – зменшення витрат на лікування в зв’язку з розробкою своєчасних та адекватних діагностичних процедур, зменшення витрат по інвалідності. 
29
Прогнозування перебігу та ефективності лікування різних серцево-судинних захворювань у поєднанні з патологією інших органів і систем . 
№ 0120 U 100022 прикладна
Кафедра внутрішньої медицини №3
Керівник: д.мед.н., професор Іванов В. П.
2020-2024 рр.
Отримані оптимізовані критерії діагностики та лікування хворих на серцево-судинну патологію у поєднанні з супутньою патологією дозволяють поліпшити якість життя даної категорії пацієнтів, покращити прогноз та збільшити працездатність.
Очікуваний економічний ефект: оптимізація лікування захворювань серця буде сприяти підвищенню якості життя хворих та стабілізації перебігу основного захворювання, зменшить кількість госпіталізацій та термін перебування їх в стаціонарах.За результатами НДР у 2020 р. буде опубліковано  11 статей у фахових журналах, 6 тез.
30
Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань органа зору травматичного, запального та дегенеративного характеру»
№ 0117U003119, прикладна
Кафедра очних хвороб
Керівник: к.мед.н., доц. Малачкова Н. В.
2017-2021 рр. В процесі комплексного дослідження клініко-мікробіологічних та морфологічних показників при бактеріальних ураженнях поверхні ока будуть доповнені відомості стосовно патогенетичних механізмів їх перебігу. Простеження клініко-мікробіологічних паралелей  дасть додаткове розуміння як природного перебігу процесу, так і його динаміки під впливом лікування з використанням різних протимікробних засобів. 
На основі отриманих даних планується розробити схеми лікування з досягненням оптимального терапевтичного ефекту та максимально повної елімінації збудника.
Передбачається розширити наявні дані про значимість ранньої бактеріологічної діагностики при бактеріальних ураженнях поверхні ока особливо у пацієнтів з групи ризику.Доповнити існуючі відомості про ефективність ранньої активної терапії завантажувальними дозами місцевих антибактеріальних препаратів в лікуванні захворювань поверхні ока в тому числі для попередження загрозливих ускладнень з боку очного яблука.
Економічний ефект: Шляхом раціонального використання антибактеріальних препаратів в лікуванні бактеріальних ураженнях поверхні ока досягнути зменшення витрат на медикаментозне лікування, тривалості тимчасовоі непрацездатності та попередження важких ,в т.ч. інвалідизуючих ускладнень.
 
31
Розробка та вдосконалення сучасних технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей.
№ 018U003918 прикладна
Кафедра дитячої хірургії
Керівник: д.мед.н., проф. Конопліцький В.С.
2018-2022 рр. На основі ретроспективно-проспективного аналізу медичних карт стаціонарного хворого дітей з хірургічною патологією (до1000 пацієнтів), з них 600 з гнійно-запальною патологією та 400 з вродженими вадами розвитку будуть науково розроблені та впроваджені в практику нові методи діагностики і способи лікування та реабілітації хірургічних захворювань у дітей. Серед прогностичних ознак буде оцінюватись ступінь розвитку додаткового кровотоку прямої кишки, показники анатомічної та функціональної здатності окремих ділянок дитячого організму,  показники ендогенної інтоксикації, рентгенологічні зміни дистальних відділів товстої кишки при різних проекційних напрямках дослідження. Планується дослідження фізичних та морфологічних особливостей стану анатомічних утворень, які залучені до патологічного процесу,  залежно від причини виникнення та віку хворих. Дослідження показників фізичного та функціонального розвитку хворих буде проведено до та після проведення комплексу лікувально – реабілітаційних заходів. Будуть проведені розрахункові обчислення реконструктивних втручань згідно математичних  моделей  патологічних процесів. На основі виконаних досліджень буде удосконалено методику рентгенологічного та доплерографічного методів діагностики дистальних відділів товстої кишки за рахунок порівняльної оцінки визначення морфо-функціональної спроможності анатомічних чинників, в тому числі сфінктерного апарату у дітей різних вікових груп. Планується розробка комплексу реконструктивних хірургічних втручань спрямованих на корекцію констипаційних розладів при хронічних товсто кишкових стазах, в т.ч. для лікування та профілактики виникнення явищ енкопрезу. Вивчені об‘єктивні критерії оцінки функціонального стану різних сегментів дитячого організму для вибору методу їх відновлення та обсягу виконання ощадливої  оперативної корекції. Виконане дослідження дозволить розробити та удосконалити протоколи лікування хворих дітей з вродженими та набутими вадами розвитку і гнійно-запальними захворюваннями.
Економічна ефективність: зменшення тривалості лікування за рахунок скорочення кількості етапів стаціонарного перебування пацієнтів та кількість ліжко-днів, зниження собівартості лікувальних заходів.
32
Оптимізація методів діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення.
№ 0119U100747 прикладна
Кафедра променевої діагностики, променевої терапії та онкології
Керівник: д.мед.н., проф. Костюк О.Г.
2019-2023 рр. В результаті виконання кафедральної НДР планується публікації 2 статей та 3 тез в наукових виданнях в Україні та за кордоном. Результати наукової роботи будуть впроваджені в практичну роботу Подільського регіонального центру онкології, що дозволить покращити безпосередні та відділені результати спеціального лікування пацієнтів зі злоякісними пухлинами.
33
 
Роль екзогенних та ендогенних сірковмісних сполук в механізмах ураження внутрішніх органів та цитопротекції за різних патологічних станів.
№ 0119U001142 прикладна
Кафедра біологічної та загальної хімії
Керівник:д.мед.н., проф. Заічко Н.В.
 
2019-2023 рр. Результати дозволять з’ясувати роль ендогенних та екзогенних сірковмісних сполук у молекулярних механізмах формування різних патологічних станів (метаболічних захворювань – ожиріння, цукрового діабету, дисвітамінозів, ендокринопатій), ідентифікувати нові біохімічні чинники регуляції обміну біологічно-активних сірковмісних сполук, експериментально обгрунтувати нові підходи до ендотеліо-, кардіо, нефро- та гепатопротекції.
34
Пошук та вивчення біологічно активних речовин серед природних сполук та продуктів хімічного синтезу.
№ 0118U001903 прикладна
Кафедра фармаколоії
Керівник:д.мед.н., проф. Волощук Н.І.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2022 рр. Результати поглибленого вивчення фармакологічних властивостей найбільш активних сполук у нових похідних 4-метил-2,2-діоксо-1Н-2λ6,1-бензотіазин-3-карбоксамідів та нових солей похідних бензимідазолу та кислот циклу Кребса ляжуть в основу їх поглибленого доклінічного вивчення та можливої клінічної апробації сполук-лідерів. Поглиблене вивчення фармакодинаміки та фармакокінетики сполук з різною кристалічною модифікацією дадуть змогу рекомендувати найбільш активну та безпечну сполуку до поглибленого доклінічного вивчення та можливої клінічної апробації в якості знеболюючого та протизапального засобу.
Буде теоретично обґрунтовано та експериментально доведено спроможність гідроген сульфіду покращувати захисну дію  нефропротекторних засобів природного походження та доцільність застосування комбінації природних поліфенольних сполук разом з модуляторами обміну гідроген сульфіду з метою підвищення ефективності фармакотерапії хронічної ниркової недостатності.
Фрагменти НДР будуть використані для написання та оформлення дисертацій. Буде опубліковано ряд статей по темі НДР, зроблені доповіді та наукових зібраннях різних рівнів.
 
35
Медикаментозно-стійкий туберкульоз легень: нові технології діагностики резистентності мікобактерій туберкульозу  та поширеність вторинної стійкості до ключових протитуберкульозних препаратів.
№ 0119U000324 прикладна
Кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології
Керівник:к.мед.н., доц. Дудник А.Б.
2019-2023 рр. Вивчення поширеності набутої резистентності серед хворих на туберкульоз дозволить лікарям-фтизіатрам та керівникам програм направлених на боротьбу з туберкульозом звернути увагу на дану проблему та покращити інфекційний контроль для уникнення нозокоміального поширення інфекції. Визначення факторів, які пов’язані із виникненням набутої резистентності, дозволить розробити превентивні заходи, які мінімізують ризики набуття резистентності та дозволять ефективніше надавати медичну допомогу відповідній категорії осіб. 
36
Мотивація навчання студентів медичних закладів вищої освіти України, 0119U101939, фундаментальна,
Кафедра  біофізики,
Керівник: к.пед.н., доц. Пудова С.С.
 
2019-2026 рр.  
 
2 публікації
 
 
 
37
Інформаційні технології навчання в медичних закладах освіти України,
0119U101907 фундаментальна,
Кафедра  біофізики,
Керівник: к.пед.н., доц. Пудова С.С
2019-2028 рр.
2 публікації. Використання нових інформаційних технологій в навчальному процесі.
38
Формування україномовної компетенції студентів-іноземців медичного університету як передумова реалізації їхнього щоденного і професійного спілкування
прикладна,
Кафедра українознавства
Керівник: проф. Василенко Г. Л.
 
 
 
 
 
 
2019-2023 рр.
Покращення системи формування комунікативно-мовленнєвих компетенцій студентів-іноземців медичного університету, підвищення якості їхньої українськомовної комунікації
Розширення науково-методичної бази системи навчання українськомовної комунікації.
Апробація основних прийомів формування комунікативних компетенцій іноземних студентів під час вивчення граматики української мови. Практичне використання навчально-мовленнєвих ситуацій. У рамках НДР виконується проєкт «Відомі випускники-іноземці ВНМУ ім. М. І. Пирогова», за результатами якого планується видання бібліографічного словника «Відомі випускники-іноземці ВНМУ імені М. І. Пирогова» (2021).
 
39
Взаємозвʼязок між вуглеводним обміном, вітаміном Д3, інсулінорезистентністю та станом серцево-судинної системи в  осіб з різними фенотипами ожиріння: генез, діагностика, профілактика.
0120U101209 Прикладна
Кафедра ендокринології з курсом ПДО
Керівник:д.мед.н., проф Власенко М.В.
2021-2025 рр.

На основі вивчення закономірностей порушення вуглеводного обміну, вітаміну D3 та функціонального стану серцево-судинної системи в осіб з різними фенотипами ожиріння, розробити нові підходи до профілактики розвитку цукрового діабету 2 типу.

Поліпшення ефективності діагностики, профілактики та лікування хворих.
 

40
Маркери важкості перебігу та предиктори резистентності до лікування основних ревматичних захворювань
0121U100280, прикладна
Кафедра внутрішньої медицини №1
Керівник: д.мед.н.,проф. Станіславчук М.А.
2021 – 2026 рр.
Хронічні автоімунні захворювання, як то РА, АС, характеризуються руйнацією суглобів, наявністю хронічного болю різного ґенезу, порушенням функціонального статусу, розвитком фізичної дезадаптації та досить часто асоціюються із наявністю коморбідних станів, які модифікують перебіг та прогноз наявних ревматичних захворювань, знижують ефективність стандартної терапії, що призводить до погіршення якості життя та суттєвих соціально-економічних наслідків.
Тому, в НДР на період виконання з січня 2021 року по грудень 2026 року планується вивчити поширеність окремих коморбідних станів у хворих з ревматологічною патологією залежно від віку, статі, тривалості захворювання, оцінити клінічні особливості РА, АС за показниками активності захворювання, функціонального стану та якості життя, психологічного статусу, особливо, за умов наявності коморбідних станів. Планується вдосконалити діагностично-прогностичний пошук у хворих на подагру, РА, АС шляхом адаптації та валідизації інструментів для оцінки активності, функціонально-психологічного статусу у хворих з ревматологічною патологією та прогнозування віддалених наслідків захворювання. Вивчення рівня нейромедіаторів, маркерів фіброзу, поліморфізму генів дозволить поглибити теоретичні знання щодо механізмів формування хронічного болю. Вивчення патогенетичної ролі нейромедіаторів, маркерів фіброзу, поліморфізму генів у хворих на РА, АС у розвитку та прогресуванні захворювань, оцінка їх зв'язку із клінічними проявами РА, АС, активністю захворювання, морфо-функціональним та психологічним паттерном дозволить визначити нові молекулярно-генетичні та біохімічні предиктори важкості перебігу захворювання та резистентності до стандартної базисної терапії у хворих із основними ревматичними захворюваннями, особливо, за умов наявності коморбідних станів. Все це дозволить вдосконалити діагностично-прогностичний аспект у хворих ревматологічного профілю, сприятиме покращенню якості життя, збереженню працездатності та запобіганню розвитку фізичної дезадаптації.
41
Новітні технології діагностики та лікування травм і запальних захворювань ЛОР-органів
0121U100450 прикладна,
Кафедра ЛОР-хвороб,
Керівник: д.мед.н.,проф. Кіщук В.В.
 
 
2021-2025 рр.
Публікації в т.ч. у незалежних міжнародних виданнях, доповіді на наукових конференціях, патенти на корисну модель.
Місце впровадження: ВОКЛ ім.М.І.Пирогова.
Ефективність (медична, соціальна, економічна): покращення діагностики і лікування запальних захворювань ЛОР-органів і травм призведе до зменшення тривалості лікування, в т.ч. стаціонарного, зменшення кількості ускладнень і рецидивів, що принесе певний позитивний економічний ефект для хворого і медичної галузі України.
42
Перебіг вірусних та бактеріальних інфекцій у дітей в залежності від генетичних, імунологічних, метаболічних та морфологічних факторів,
0120U100609 прикладна,
Кафедра дитячих інфекційних хвороб,
Керівник: д.мед.н.,проф.Незгода І.І.
 
 
 
 
 
2020-2024 рр.
Заплановано написання 3 статей у фахових журналах та журналах з науково метричними базами рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; Заплановано 5 виступів на конференціях
В результаті проведеного дослідження будуть розроблені критерії важкості ускладнень зі сторони дихальної системи при корові.
Отримані результати дослідження значення біомаркерів ушкодження дихальної системи дадуть можливість практичним лікарям вчасно виявляти ознаки ускладнень корової інфекції, прогнозувати ступінь важкості перебігу захворювання та поліпшити якість лікування хворих.
Будуть розроблені та оцінені в динаміці вдосконалені схеми патогенетичної терапії вітряної віспи з використанням препарату L - аргініну.
43
Розробка та удосконалення індивідуальних методів діагностики, лікування та профілактики зубощелепних аномалій, карієсу та його ускладнень у дітей та підлітків
0120U105689, прикладна,
Кафедра стоматології дитячого віку,
Керівник к.м.н., доц. Філімонов Ю.В.
2021-2025 рр.
Підвищення якості життя дітей та підлітків із зубощелепними аномаліями, ускладненнями карієсу за допомогою розробкинових та удосконалення існуючих методів профілактики, діагностики та лікування цих захворювань.