Перехідні НДР

Перелік перехідних НДР на 2016 і подальші роки


з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,
підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг фінансування
по роках виконання

Наукові результати (наукова продукція) перехідних НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна)

НДР, що фінансуються МОЗ України з державного бюджету:

1.

Центральні механізми організації та реалізації рухів.

№ 0115U 001167 фундаментальна

Кафедра нормальної фізіології

Керівник проф. Йолтухівський М.В.

2015-2017 рр.

Проведено вивчення характеристики стереотипних їжодобувних рухів у процесі їх перебудови на моделі оперантних їжодобувних рухів у щурів. Проведено аналіз результатів гістологічних досліджень за методикою просторового й кількісного аналізу розподілу в нейронах головного мозку експресії гену c-fos під час реалізації центральних моторних програм.

Вперше отримано детальну характеристику експериментальної моделі інструментального рефлексу з мультипараметричною оцінкою швидких їжодобувних рухів, зокрема їх часових та швидкісних характеристик у інтактних лабораторних тварин. Отримані під час досліджень дані будуть використані для формування наукових концепцій про функціонування нейронних систем, залучених у процеси вироблення та реалізації моторних програм. Такі концепції можуть бути використані в якості теоретичного обґрунтування нормального перебігу фізіологічних процесів моторної функції організму, а також знайдуть своє використання в медичній практиці для пояснення патогенезу рухових порушень на супраспинальному рівні у неврологічних хворих, а також механізмів компенсації за рахунок пластичних можливостей нейронів при дитячому церебральному паралічі, у хворих в постінсультний та посттравматичний період тощо. Отримані результати можуть бути використані в навчальному процесі кафедр фізіології медичних та біологічних вищих навчальних закладів при викладанні фізіології ЦНС.

Соціальний ефект: покращення якості життя неврологічних хворих за рахунок створення нових, більш оптимальних протоколів їх лікування.

Медичний ефект: зниження травматизації та інших ускладнень у хворих з неврологічними порушеннями шляхом персональної корекції та лікування.

Економічний ефект: у перспективі пов’язаний з покращенням якості підготовки лікарів, скороченням часу діагностики та лікування неврологічних хворих.

Наукова продукція за результатами виконання НДР: подано до друку три статті, видано два підручники, опубліковано 4 статті та 4 тези.

2.

Розробити моделі прогнозування пубертатних маткових кровотеч та альгодисменореї у дівчат в залежності від конституціональних особливостей організму.

№ 0115U 001168 прикладна

НДЦ

Керівник к.мед.н., ст.н.с. Прокопенко С.В.

2015-2017 рр.

За матеріалами проведеної роботи на етапі підготовки та першого року виконання НДР опубліковані 5 статей в фахових наукових виданнях.

Черкасова Л.А. Oсобливості ехометричних параметрів яєчників у різні фази менструального циклу дівчат із різними соматотипами / Л.А. Черкасова // Світ медицини та біології. – 2014. – № 4(46). – С. 53-58.

Черкасова Л.А. Особливості ехометричних показників матки у різні фази менструального циклу здорових міських дівчат Поділля різних соматотипів / Л.А. Черкасова, М.М. Ткаченко // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – № 3(82). – С. 113-116.

Ткаченко М.М. Вікові відмінності ехометричних параметрів матки та яєчників у різні фази менструального циклу у осіб підліткового та юнацького віку із різними соматотипами / М.М. Ткаченко, Л.А. Черкасова // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2015. – № 24. – С. 49-53.

Чайка Г. В. Прогнозування пубертатних кровотеч у дівчат юнацького віку різних морфотипів (огляд літератури) / Г. В. Чайка, О. М. Кучеренко, Б. О. Ломачук // Акушерство та гінекологія. – 2015. – № 1. – С. 192–195.

Чайка Г. В. Сучасні погляди на етіологію первинної аменореї (огляд літератури) / Г. В. Чайка, Б. О. Ломачук, О. М. Кучеренко // Акушерство та гінекологія. – 2015. – № 2. – С. 183–186.

Медичний ефект: будуть отримані нові відомості з патогенезу порушень менструального циклу (пубертатні маткові кровотечі та альгодисменорея), створені прогностичні математичні моделі виникнення таких захворювань, що забезпечить можливість проведення необхідних своєчасних профілактичних заходів в виявлених групах ризику, призведе до зменшення кількості таких хворих та поліпшенню репродуктивного здоров’я жінок, яке формується якраз в пубертатному віці.

Соціальний ефект: покращення якості життя, психологічного стану дівчат пубертатного віку, забезпечення репродуктивного здоров’я жінок і підвищення народжуваності в країні, зменшення кількості безплідних шлюбів, зменшення населенням витрат на вартісне медикаментозне лікування та необхідні клінічні діагностичні обстеження, що забезпечує сприятливий соціальний фон, зменшує соціальну напругу в суспільстві, створює необхідні соціальні умови для відтворення населення України.

Економічний ефект: зменшення кількості хворих на пубертатні маткові кровотечі призведе до зменшення витрат на діагностичні дослідження та лікування хворих, зменшить втрати внаслідок непрацездатності по таким хворобам. Враховуючи середню вартість лікування, діагностичного обстеження та подальшої профілактики хворих на пубертатні маткові кровотечі (500-1000 гривень на кожний випадок, в залежності від ступеня важкості) та альгодисменорею (300-900 гривень на кожний випадок) та значну кількість хворих, економічний ефект при зменшенні кількості таких захворювань на кожний 1% призведе до економії близько 1 мільйону гривень на рік тільки в сфері медичного обслуговування. Також буде спостерігатися значний економічний ефект внаслідок покращення репродуктивного здоров’я жінок, підвищення народжуваності, що призведе до збільшення кількості працездатного, економічно активного населення та внаслідок зменшення виплат за листками непрацездатності за такими захворюваннями.

3.

Розробити сучасні критерії медико-соціальної експертизи інвалідів внаслідок розсіяного склерозу на основі міжнародної концепції інвалідності.

№ 0115U 000970 прикладна

Відділ реабілітації, експертних досліджень.

Керівник д.м.н., проф. Шевчук В.І.

2015-2017 рр.

За матеріалами НДР:

Проведено збір первинного матеріалу в 20 областях України і м. Києві. Отримано інформацію на 18050 осіб працездатного віку, визнаних інвалідами внаслідок розсіяного склерозу в 2009-2013рр. (в т.ч. 3058 – вперше і 14992 - повторно), що склало 93,8% всіх інвалідів з даною патологією. Встановлено щорічне збільшення кількості інвалідів працездатного віку порівняно з 2009р.; % приросту склав від 2,4 в 2010р. до 21,7 в 2012р.

Визначено рівні первинної і повторної інвалідності внаслідок розсіяного склерозу серед населення працездатного віку в 2009-2013рр. Проаналізовано показники повторної інвалідності внаслідок розсіяного склерозу.

Опубліковано 2 статті.

Медичний ефект: впровадження в практику пропозицій із вдосконалення медико-соціальної експертизи сприятиме оптимізації реабілітаційного процесу і покращенню рівня здоров’я населення.

Соціальний ефект: поліпшення якості життя хворих на розсіяний склероз та зниження інвалідності внаслідок цього захворювання, що позитивно впливатиме на соціально-економічний розвиток країни. 

Економічний ефект: своєчасне виконання заходів з професійної реабілітації осіб з розсіяним склерозом, визнаних інвалідами, дозволяє максимально довго зберігати здатність хворого до професійної діяльності, і, таким чином, зекономити кошти державного бюджету.

Ініціативні (пошукові) НДР:

4.

Морфогенез та патоморфоз захворювань шлунково-кишкового тракту, сечостатевої, нейроендокринної та імунної системи.

№ 0111U 010551 фундаментальна

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Керівник д.мед.н., доцент Гаврилюк А.О.

2012-2016 рр.

Опубліковано: статей 25 ,тез 11 (що входять в перелік НДР), перелік журналів до яких включені результати НДР (див.таблицю 21).

Виконується на кафедрі 6 кандидатських дисертацій.

Медичний ефект: Отримані результати щодо корегуючої здатності метилурацилу та  бензофурокаїну  при лікуванні онкозахворювань тонкої кишки суттєво підсилить ефект застосування циклофосфаміду та дозволить уникнути небажаних побічних ефектів. Виявлені морфологічні (гістологічні та ультрамікроскопічні) особливості перебігу компенсаторно-пристосувальних змін в слизовій оболонці тонкої кишки щурів при пізніх стадіях опікової хвороби та при корекції їх колоїдно-гіперосмолярними розчинами, а саме XAES-LX-5% та лактопротеїном з сорбітолом вказують на виражений позитивний лікувальний ефект. Отже, дані препарати можуть бути рекомендовані для більш широкого впровадження в практичну медицину при різних станах ендо- та екзогенної інтоксикації організму і особливо при опіковій хворобі. Встановлені патоморфологічні критерії діагностики дисплазій шийки матки дозволять чітко визначити основні методи лікування у клінічній практиці та розробити профілактичні заходи.

Соціальний ефект: виявлені ранні морфологічні критерії диспластичних, метапластичних, дисрегенераторних, непластичних, інволютивно-дегенераційних, запально-деструктивних змін при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, сечостатевої, нейроендокринної та імунної системи будуть сприяти покращенню ранньої діагностики цієї патології в практичній діяльності лікарів різних спеціальностей.

Економічний ефект: Отримані результати щодо здатності бензофуракаїну та метилурацилу стимулювати відновлення тканин тонкої кишки можуть бути застосовані при лікуванні пацієнтів, яким призначена хіміотерапія, для покращення якості їх життя та можливості призначення ефективної терапії цитостатиками пацієнтам, у яких раніше побічна дія призводила до відмови від них. Узагальнені і систематизовані результати таких досліджень можуть бути застосовані в лабораторіях скринінгу морфологічного матеріалу для оцінки ступення зрілості та прогнозування життєздатності плода і діагностики відхилень від нормального розвитку. Матеріали роботи матимуть практичне значення у дитячий мікрохірургії, як анатомічна основа для вдосконалення оперативного лікування дитячої патології.Отримані результати, щодо властивостей XAES-LX-5% та лактопротеїну з сорбітолом будуть покращувати структуру мікроциркуляторного русла, сприяти активації регенераторних процесів та відносній нормалізації структурних компонентів епітеліальної і власної пластинок слизової оболонки тонкої кишки. Тобто, дані препарати можуть бути рекомендовані для більш широкого впровадження в практичну медицину при різних станах ендо- та екзогенної інтоксикації організму і особливо при опіковій хворобі.Результати виконанного дослідження будуть мати теоретичне значення, оскільки суттєво доповнять відомості про лектиногістохімічні та топографоанатомічні особливості загрудинної залози людини в ембріональному періоді, можуть бути використанні в навчальному процесі морфологічних, педіатричних і хірургічних кафедр з метою поліпшення підготовки спеціалістів.

5.

Судово-медична діагностика механічної травми з використанням технологічних систем обробки цифрових зображень.

№ 0114U 004132 прикладна

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Керівник д.мед.н., доцент Гаврилюк А.О.

2014-2019 рр.

Патенти: Авторське свідоцтво №54374 від 03.04.2014 року на письмовий твір наукового характеру, Воронов В.Т.

Кількість опублікованих наукових праць: 3 статті, 1 тези.

Виконується на кафедрі 1 докторська дисертація.

Медичний ефект: Розробка способу аналізу цифрових зображень пошкоджень та принципів об’єктивізації складання судово-медичних підсумків сприяє створенню нового способу діагностики давності виникнення механічних ушкоджень шкіри, що дозволить збільшити ефективність проведення судово-медичних експертиз.

Соціальний ефект: Розробка і впровадження способу аналізу цифрових зображень пошкоджень та об’єктивізації складання судово-медичних підсумків, буде сприяти вдосконаленню проведення судово-медичних експертиз і відповідно збільшить ступінь захисту прав і свобод громадян України.

Економічний ефект Спосіб аналізу цифрових зображень механічних пошкоджень та система об’єктивізації обгрунтування судово-медичних підсумків дозволить скоротити затрати робочого часу та скоротити затрати на закупівлю реактивів, що сприятиме зростанню ефективності здійснення судово-медичних експертиз.

6.

Вікові особливості патогенезу захворювань внутрішніх органів. Патогенетичні підходи до лікування.

№ 0111U 008679 фундаментальна

Кафедра патофізіології

Керівник д.мед.н., доцент Рикало Н.А.

2012-2016 рр.

Отримані проміжні результати НДР, які стосуються вікових особливостей патогенезу ураження печінки, які опубліковані у 6 статтях та 5 тезах.

Патенти: «Спосіб моделювання токсичного медикаментозного гепатиту у статевонезрілих щурів», «Спосіб лікування патогенно індукованого апоптозу клітин печінки та нирок при медикаментозних ураженнях рифампіцином та ізоніазидом»

Медична ефективність: будуть розроблені та обґрунтовані нові принципи патогенетичної терапії захворювань внутрішніх органів для активації репаративної регенерації органів і тканин та корекції імунного статусу організму.

Соціальна ефективність : отримані результати дослідження дозволять скоротити терміни лікування та реабілітації хворих.

Економічна ефективність: запропоновані методики дозволять зменшити вартість лікування та  діагностики та лікування патології внутрішніх органів.

7.

Встановлення закономірностей органо- та гістогенезу і топографії внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, а також структур центральної нервової  системи плодів людини (мікроскопічне, гістологічне, гістохімічне таУЗ дослідження). Порівняння отриманих даних з аналогічними у плодів з вродженими аномаліями розвитку.

№ 0113U 005070 фундаментальна

Кафедра нормальної анатомії

Керівник д.мед.н., професор Гумінський Ю.Й.

2013-2017 рр.

Кількість опублікованих наукових праць (статті і тези) – 18 у тому числі 3 у закордонних виданнях

Подана заявка на одержання деклараційного патенту України. 

Медичний ефект:  Результати дослідження розширюють теоретичну базу розуміння морфогенезу спинного мозку усіх сегментів та стовбурової частини головного мозку ембріонів та плодів людини без аномалій розвитку та із вродженими аномаліями, дозволять науково обґрунтувати проведення в майбутньому комплексного дослідження патологічних відхилень та захворювань.

Соціальний ефект: Результати дослідження дозволять розширити поняття про вроджені аномалії в залежності від внутрішньоутробного впливу на організм різних факторів, а отже покращити діагностику захворювань і, як наслідок, підвищити рівень і якість життя людини.

Економічний ефект: Результати дослідження дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань, пов’язаних з тератогенним впливом.

8.

Структурні зміни в органах травної та сечостатевої системи після проведення оперативних втручань

№ 0114U 003688 фундаментальна

Кафедра оперативної хірургії

Керівник д.мед.н., професор Костюк Г.Я.

2014-2018 рр.

Отримано 2 патенти на корисну модель:

 1. Пат. на корисну моде­ль № UA 93728 U Україна, МПК A61N 1/04 (2006. 01); Спосіб визначення ефективного об’єму анестетика для забезпечення перидуральної анестезії у тварин в експерименті / Гомон М.Л.,  Шлапак І. П., Костюк Г.Я., Чорнопищук Р.М., Гомон Т.М. - Заявник і патентовласник Вінницький  національний медичний університет ім. М.І. Пирогова № U 201405289 ; заявл. 19. 05. 2014; опубл. 10. 10. 2014, Бюл. № 19.
 2. Пат. на корисну модель № 90046 U Україна, МПК A 61В17/00. Спосіб ушивання дефекта гортанної частини глотки під час ларингектомії з урахуванням конституційних особливостей будови шиї / Феджага І.П.: заявник та патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – № u 201314367, Заявк. 09.12.2013. Опубл. 12.05.2014. Бюл. № 9., 2 с.

Опубліковано 16 статей, 5 тез.

Результати НДР впроваджено

а) впровадження в лікувальну практику:

Використання запропонованого способу хірургічного лікування варикоцеле забезпечує надійність оперативного втручання, запобігає ускладненням, які зумовлені перев'язкою, або ж пошкодженням шляхів відтоку лімфи від яєчка, сприяє венозному дренажу органа, знижуючи ємність його кровоносного русла та покращує показники сперматогенезу. Результати роботи впроваджені у лікувальну практику урологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні імені М.І.Пирогова (акт впровадження від 11.11.2014).

б) впровадження у навчальний процес

Встановлено, що виконання вено-венозних анастомозів при варикоцеле з наявністю реносперматичного рефлюксу відзначається висока регенеративна здатність яєчка та відновлення його структурних компонентів. Матеріали використовуються у лекційному курсі для студентів, лікарів-інтернів, практичних лікарів та при проведенні практичних занять з курсу урології на кафедрі хірургії № 1 (акт впровадження від 13.01.2014), кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії  (акт впровадження від 30.10.2014) кафедрі дитячої хірургії (акт впровадження від 10.11.2014) Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, кафедрі анатомії, оперативної хірургії та топографічної анатомії Буковинського державного університету (акт впровадження від 9.01.2014), кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії Тернопільського державного університету ім. І.Я. Горбачевського (акт впровадження від 9.11.2014), кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського (акт впровадження від 23.01.2014).

Медичний ефект: Доведена ефективність  формування вено-венозних анастомозів при варикоцеле. Лікування призводить до відновлення функції яєчка.

Соціальний ефект: Підвищення фертильності чоловіків, оскільки у 40% -80% випадків причиною зниження фертильності є варикоеле.

Економічний ефект: в економічному аспекті суттєвої різниці у виборі методу оперативного втручання немає

9.

Вплив екзогенних факторів (суспільно-економіч-них, екологічних, геологічних, територіальних) на антропометричні параметри та фізіологічні показники осіб юнацького віку

№ 0114U 000990 фундаментальна

Кафедра нормальної анатомії

Керівник д.мед.н., професор Гумінський Ю.Й.

2014-2018 рр.

Кількість опублікованих наукових праць (статті і тези) – 12 у тому числі 2 у закордонних виданнях.

Медичний ефект: Результати дослідження розширюють теоретичну базу розуміння морфогенезу, дозволять науково обґрунтувати антропометричний підхід для встановлення нормативних параметрів  систем органів і мають значення для проведення в майбутньому комплексного дослідження патологічних відхилень та захворювань.

Соціальний ефект: Результати дослідження дозволять розширити поняття норми для антропометричних параметрів людини в залежності від впливу на організм різних екзогенних факторів, а отже покращити діагностику захворювань і, як наслідок, підвищити рівень і якість життя людини (населення).

Економічний ефект:  Результати дослідження дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань, пов’язаних з впливом екзогенних факторів.

10.

Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей  їх перебігу.

№ 0114U 001493 прикладна

Кафедра педіатрії № 2

Керівник д.мед.н., професор Дуднік В.М.

2014-2018 рр.

Навчальний посібник:

„Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей” Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Мантак Г.І., Андрікевич І.І.

Затверджені у 2014 р. кандидатські дисертаційні роботи:

Вижга Ю.В. Клініко-імунологічні особливості ювенільного ревматоїдного артриту та оцінка відповіді на базисну терапію Захист 25.02.14р. Д.05.600.03 Спеціалізована вчена рада у Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова Шифр – 14.01.10 – педіатрія.

Кількість опублікованих праць – 27 статей, 56 тез.

Місце впровадження:

 • Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня
 • Центр матері і дитини м.Вінниці
 • Житомирська обласна дитяча лікарня
 • Хмельницька обласна дитяча лікарня
 • Чернівецька обласна дитяча лікарня
 • Луганська обласна дитяча лікарня
 • Одеська міська лікарня

Медичний ефект: результати досліджень клініко-лабораторних показників у дітей з патологією дихальної, серцево-судинної, гепатобіліарної, травної систем дозволять вказати на особливості клінічного перебігу, скласти алгоритми діагностики найпоширеніших захворювань дитячого віку, оптимізувати методи лікування пацієнтів.

Соціальний ефект: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення найпоширеніших захворювань дитячого віку.

Економічний ефект: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику та лікування найпоширеніших захворювань дитячого віку.

11.

Клініко-діагностичні критерії змін в гормонозалежних органах і системах організму жінки в період пери менопаузи та менопаузи.

№ 01104U 003565 прикладна

Кафедра акушерства та гінекології ФПО

Керівник д.мед.н., доцент Григоренко А.П.

2014-2018 рр.

Опубліковано: 2 наукових статті фахових виданнях.

Підготовано 1 корисну модель.

Матеріали впроваджуються в практичну роботу Хмельницького міського перинатального центру, Літинської ЦРЛ Вінницької області, Старокостянтинівської ЦРЛ Хмельницької області, Славутської ЦРЛ Хмельницької області, Білогірської ЦРЛ Хмельницької області, Кам’янець-Подільської ЦРЛ  Хмельницької області., Дунаєвецької ЦРЛ  Хмельницької області.

Матеріали наукової роботи використовуються в педагогічному процесі при читанні лекцій та проведенні практичних занять на кафедрі акушерства, гінекології факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім.М.І. Пирогова.

Медичний ефект: розробляються методи, які можуть бути використані в клінічних умовах при прогнозуванні важкості перебігу клімактеричного синдрому у жінок пери- та постменопаузального віку на основі дослідження факторів ризику та гормональних порушень.

Соціальний ефект: оптимізація прогнозування, доклінічної діагностики та лікування  клімактеричних розладів дозволить знизити захворюваність жінок пери- та постменопаузального віку, пролонгувати період соціальної активності осіб даної групи.

12.

Дослідження репродуктивного потенціалу та вирішення проблем збереження здоров'я жінок.

№ 0112U 002072 прикладна

Кафедра акушерства та гінекології № 1

Керівник д.мед.н., професор Мазорчук Б.Ф.

2012-2016 рр.

Патенти:

 1. Комп’ютерна програма для прогнозування полікістозу у жінок фертильного віку “Polycys Test” № 59147 від 2.04.2015 авторське право на твір
 2. Спосіб доклінічної діагностики плацентарної дисфункції на фоні гестаційної ендотеліопатії. Деклараційний патент на корисну модель № 78208
 3. Спосіб діагностики стану кровообігу у вагітних. Патент на винахід. A Україна, МПК A61B 5/02. № U a201210832; Заявл. 17.09.2012; Опубл. 11.02.2013
 4. Спосіб не інвазивної діагностики функціонального стану ендотелію при вагітності. Деклараційний патент на корисну модель №77984АУкраїна, МПК А61В 10/00 №2012074361:Заявл.19.06.2012; Опубл.11.03.2013.

Методичні рекомендації:

 1. Основи оволодіння практичними навичками з акушерства та гінекології в підготовці сімейного лікаря.- Методичні рекомендації для лікарів-інтернів загальної практики-сімейної медицини.
 2. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, методом ПЛР у режимі реального часу з використанням тест системи”Фемофлор”.
 3. Сучасна якісна та кількісна ДНК-діагностика вірусу папіломи людини в режимі реального часу: квант 4 та квант 21.

Посібники:

1. Акушерство і гінекологія практикум.

Місце впровадження: для практичних лікарів акушерів-гінекологів, студентів вищих навчальних закладів

Соціальний ефект: зменшення терміну непрацездатності, зменшення репродуктивних втрат.

Медичний ефект: зниження перинатальних втрат, покращення репродуктивного стану жінок, профілактика перинатальних ускладнень.

Економічний ефект: зменшити термін перебування в стаціонарі, зменшення витрат на медикаменти на 15% .

13.

Порушення функції ендотелію та жирової тканини, їх зв'язок з функціональним станом печінки і серцево-судинним ремоделюванням та можливості їх корекції у хворих з серцево- судинною патологією .

№ 0113U 007670 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини № 1

Керівник д.мед.н., професор Серкова М.А

2014-2018 рр.

Опубліковано: 32 статей та тез.

Місце впровадження: обласні, районні, міські лікарні.

Соціальний ефект: зменшення тимчасової та стійкої втрати працездатності, зниження рівня смертності, підвищення тривалості життя, підвищення якості життя хворих.

Медичний ефект: скорочення перебування хворих в стаціонарі, підвищення якості діагностики та лікування, зменшення захворюваності населення.

Економічний ефект зниження затрат на лікування та профілактику хворих з серцево-судинними захворюваннями.

14.

Дослідження ролі генетичних факторів в розвитку пухлинних процесів у населення Вінницької області.

№ 0110U 000696 прикладна

Кафедра променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Керівник доктор філософії в медицині, доцент Хурані І.Ф

2010-2017 рр.

Статті - 20

Тези - 8

Місце впровадження:

Онкологічні диспансери, ЦПМСД Вінницької, Житомирської і Хмельницької областей

Медичний ефект: підвищення ефективності лікування хворих із онкологічними захворюваннями.

Соціальний ефект: підвищення якості життя хворих із онкологічними захворюваннями.

Економічний ефект: зменшення кількості госпіталізацій та терміну перебування хворих в стаціонарах, що веде до зменшення витрат на лікування пацієнтів.

15.

Розробка та обґрунтування методів корекції панкреативної гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит.

№ 0114U 003759 прикладна

Кафедра хірургії медичного факультету № 2

Керівник д.мед.н., професор Каніковський О.Є.

2014-2018рр

Місце впровадження – ВНМУ.

Медичний ефект: Розробка диференційованого підходу у виборі методу декомпресії системи проток підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит, ускладнений синдромом внутрішньопротокової панкреатичної гіпертензії.

Економічний ефект: Впровадження методики визначення тиску у порожнині кісти підшлункової залози дозволить об’єктивізувати вибір оперативного втручання, що скорочує  термін нормалізації клініко – лабораторних показників і стаціонарного лікування.

Соціальний ефект: Доповнення класифікації кіст підшлункової залози з урахуванням обсягу і тиску у просвіті кісти. Визначено залежність віддалених результатів хірургічної декомпресії від концентрації ферментів вмісту кісти, рівня внутрішньопротокової панкреатичної гіпертензії, патоморфологічних змін стінки кісти, протоків і тканини підшлункової залози.

16.

Використання генетичних та нейрогуморальних чинників для прогнозування перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань.

№ 0111U 010415 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету № 2

Керівник д.мед.н., професор Жебель В.М.

2012-2016 рр.

Опубліковано 18 статей та 16 тез, в т.ч. 6 у незалежних міжнародних експертних виданнях.

Впровадження: Результати НДР впроваджуються у роботу ВОСКДРЗН, НДІ реабілітації інвалідів

Медичний ефект: скорочення терміну перебування у стаціонарі.

Соціальний ефект: підвищення якості життя хворих на гіпертонічну хворобу, серцеву недостатність.

Економічний ефект: зменшення витрат на стаціонарне лікування за рахунок скорочення терміну госпіталізації.

17.

Пошук та розробка нових шляхів фармакологічної корекції порушень при ішемічному ушкодженні мозку та серця в експерименті.

№ 0112U 001939 прикладна

Кафедра фармакології

Керівник д.мед.н., професор Степанюк Г.І.

2012-2016 рр.

Наукові результати. Опубліковано 12 статей, 6 тез, 2 патенти на винаходи та 1 інформаційний лист «Перспективи використання нового похідного адамантану як кардіопротектора при ішемії серця».p

Місце впровадження.

Впровадження в клінічну практику сприятиме підвищенню ефективності фармакотерапії ішемічних ушкоджень головного мозку.

Медичний ефект: серед похідних адамантану (65 сполук) виявлено речовини з виразною церебро- та кардіопротекторною дією. Сполука ЮК-1 (Адемол) за величиною захисної дії на ішемізований мозок співставлялась, а подекуди і переважала мексидол та цитиколін. На фармацевтичній фірмі «Дарниця» розроблено промисловий зразок «Адемолу». На моделях ішемічного і геморагічного інсульту адемол виявився конкурентоспроможним з цитиколіном. Підготовлено матеріали на Адемол для представлення В ДЕЦ МОЗУ для отримання дозволу на клінічну апробацію препарату.

Соціальний ефект:впровадження препарату «Адемол» в практику охорони здоров’я сприятиме зменшенню ступеню вираженості наслідків ішемії головного мозку, особливо у людей працездатного віку (інвалідність, смертність)

Економічний ефект: впровадження препарату сприятиме підвищенню ефективності первинної нейропротекції, скорочення тривалості непрацездатності та зменшення витрат на лікування ускладнень.

18.

Аеробіологічний моніторинг як підґрунтя розробки алергопрогнозів для профілактики сезонної алергії у населення.

№ 0112U 003477 прикладна

Кафедра фармації

Керівник к.біол.н., доцент Родінкова В.В.

2012-2016 рр.

Опубліковано: 37 статей і тез.

Затверджено дві методичні рекомендації “Використання волюметричного методу для визначення змін концентрації пилку алергенних рослин” (2014) та “Визначення пилкових алергенів у атмосферному повітрі” (2014). Вдосконалено систему прогнозування розповсюдження алергенних чинників біологічного походження у повітрі м. Вінниці за рахунок врахування термінів пилкування рослин із малою інтенсивністю палінації.

Результати дослідження впроваджені у практику МКЛ №1 м. Вінниці, Вінницької обласної дитячої лікарні, науково-дослідного центру ВНМУ імені М.І. Пирогова та у навчальний процес кафедр загальної гігієни та екології, медичної біології, фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології, кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова; кафедри гігієни та екології Харківського національного медичного університету; кафедри гігієни Донецького національного медичного університету імені М. Горького; кафедр загальної гігієни з екологією і гігієни та профілактичної токсикології Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького; кафедри загальної гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету; кафедри гігієни та екології Буковинського державного медичного університету; кафедри загальної гігієни Дніпропетровської державної медичної академії; кафедри загальної гігієни, екології та охорони праці в медицині Української медичної стоматологічної академії; кафедри медичної біології, гентики та паразитології Запорізького державного медичного університету. Отримані у ході дисертаційного дослідження дані увійшли як еталонні до першого узгодженого регіонального звіту Європейського проекту з Моніторингу складу атмосфери і клімату ІІ (MACC regional ensemble forecast) 2013 року, стосовно прогнозування розповсюдження пилку (Report on pollen forecasting) на прикладі берези.

Медичний ефект: постійно проводиться профілактична просвітницька робота серед населення через засоби масової інформації (Інтернет, радіо, телебачення) щодо ризику виникнення симптомів сезонної алергії та способів їх профілактики, що запобігає виникненню ускладнень сезонної алергії; надані методичні рекомендації покращать обізнаність як сімейних так і лікарів вузьких спеціальностей, а також працівників санітарно-гігієнічної служби із засадами профілактики сезонних алергічних захворювань.

Соціальний ефект: Соціальним ефектом від розробки є введення у практику української системи охорони здоров’я та постійне вдосконалення безкоштовного соціального сервісу «Щотижневий алергопрогноз», який покращує інформування населення та наближує Україну до світових стандартів профілактики сезонних алергічних захворювань.

Економічний ефект: кумулятивний економічний ефект полягає у зменшенні витрат, як населення, так і системи охорони здоров’я у цілому на лікування та соціальне забезпечення хворих з симптомами сезонної алергії та їх ускладненнями, запобігання виникнення цих ускладнень.

19.

Розробка лікувально-профілактичних та лікувально-діагностично-реабілітаційних програм при важких хронічних дерматозах та захворюваннях, що передаються статевим шляхом з метою підвищення якості життя пацієнтів

№0113U 003463 прикладна

Кафедра шкірно-венеричних хвороб

Керівник д.мед.н., доцент Бондар С.А.

2013-2017 рр.

Опубліковано 15 наукових праць (6 статей та 9 тез);

Отримані 4 патенти на корисну модель;

Виконуються 1 магістерська роботи.

Впроваджені  в роботу обласних шкір. вен. диспансерів та наукову діяльність кафедр дерматовенерології ВУЗ.

Ефективність: розроблені та впроваджувалися методи комплексного лікування хворих на атопічний дерматит, нейродерміт, псоріаз, вугрову хворобу, оніхомікози, сифіліс, трихомоніаз, хламідіоз з включенням препаратів декамевіт, фолієвої кислоти, тивортин, глутаргін, лактофільтрум, епадол, лонгідаза, цетрин, тригофаст, біле вугілля, есмін, імуноплюс, ловастатин, аспірин, місцевої терапії – мазями (кремами) локоїд, локоїд-ліпокрем, молескін, псорікап, акнестоп, дуак-гель, келокод, емол’єнтами. На протязі року проводились патогістологічні дослідження у хворих на рідкі хронічно-рецидивуючі дерматози; дерматоскопічні дослідження меланоцитарних невусів та пухлин шкіри з метою верифікації діагнозу та призначення в подальшому комплексного диференційованого лікування, диспансеризації цього контингенту хворих.

20.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба з коморбідним, поліморбідним та атиповим перебігом: шляхи покращення діагностики, лікування та профілактики

№ 0112U 008495 прикладна

кафедра внутрішньої та сімейної медицини

Керівник проф. Чернобровий В.М

2013-2017 рр.

У звітному періоді знайдена достатня інформативність довготривалого мультиканального рН-моніторингу стравоходу та шлунка високого розрішення в ідентифікації патологічного рефлюксу та «кислотних кишень» що може бути додатковим критерієм ідентифікації ГЕРХ.

Подані заявки на корисну модель – отриманий патент на корисну модель та готується інформаційний лист.

Отримані попередні результати про коморбідний зв’язок патологічних гастроезофагеальних рефлюксів, функціональної шлункової диспепсії та синдрома подразненої товстої кишки, що потребує подальшого вивчення та обгурнтування практичного алгоритму фармакотерапії на тлі ГЕРХ.

Аналіз медичної, соціальної, економічної єфективності неможливий зважаючи на пропереденій характер розробок.

21.

Іноваційні підходи до діагностики та лікування дітей з хірургічною патологією.

№ 0105U 002712 прикладна

кафедра дитячої хірургії

Керівник  д.мед.н., проф. Погорілий В.В.

2013-2017 рр.

Опубліковано 6 наукових праць.

Впровадження – 4.

Медичний ефект: освоєні нові методики    обстеження, лікування та оперативного втручання особливо у новонароджених.

Економічний ефект: за новими методиками скорочений ліжко-день від 1 до 3 в залежності від патології.

Соціальний ефект: зменшилась кількість ускладнень та летальних випадків, покращились віддалені результати.

Місце впровадження Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, Житомирська обласна клінічна лікарня, Хмельницька міська лікарня.

22.

Епідеміологія, клініко-лабораторна діагностика, терапія та реабілітація вегетативних розладів, коморбідних з депресією, у дітей підліткового віку.

№ 0113U 004528 прикладна

Кафедра педіатрії ФПО

Керівник проф., д.мед.н. Пипа Л.В.

2013-2017 рр.

Опубліковано: дві друковані статті, виступ на науковій конференції.

Рацпропозиція

Кількість обстежених дітей - 323

Проведено інформаційно-патентний пошук.

Ефективність: впровадження простих доступних для роботи методик для їх діагностики допоможе лікарям первинної ланки своєчасно виявити депресію і скерувати дитину до дитячого психіатра для своєчасного лікування.

Результати проведеного дослідження дозволять сформулювати пропозиції що до покращення епідеміологічної ситуації з дитячою депресією в регіоні.

23.

Наукове обґрунтування діагностичних та лікувально-реабілітаційних заходів при ендогенних та екзогенно-органічних психотичних та непсихотичних психічних розладів.

№ 0197U 003347 прикладна

Кафедра психіатрії та наркології

Керівник д.мед.н., професор Римша С.В

2013-2017 рр.

Видано: методичний посібник з психіатрії та наркології для студентів 4 курсу ВНМУ Частина 2. Римша С.В., С.В.Теклюк, Л.Ф.Слободянюк, О.А.Серебреннікова, Рациборинська-Полякова Н.В., І.Л.Лук'янович, с.204.м.Вінниця  ТОВ « Вінницька міська друкарня»

Рацпропозиції:

Спосіб об'єктивізації оцінки динаміки тривожних станів у підлітків з порушенням дихання. Св.№ 9 від 4.06.2014 Римша С.В., Лук'янович І.Л., Лисиця Ю.М.Спосіб диференціальної діагностики ендогенних та екзогенних психозів Св.№ 8 від 4.06.2014 Римша С.В., Лук'янович І.Л., Полторак Я.В.Спосіб діагностики особливостей півкульової переваги за виконанням методики Таблиці Шульте від 4.06.2014 Лук'янович І.Л.

Опубліковано 40 статей та тез.

Місце впровадження:

 1. Кафедра психіатрії та наркології ВНМУ ім.М.І.Пирогова
 2. КП ОПНЛ №1 ім.акад.О.І.Ющенко
 3. Кафедра психології ВДПУ ім.М.І.Коцюбинського
 4. Відділення авіакосмічної психофізіології та психології управління АКМ ВМКЦ ЦР
 5. ОПНЛ № 2
 6. Скаржинецька ОПНЛ, Хмельницької області

Медичний ефект: Результати дослідження розширюють теоретичну базу діагностики та її діагностичні межі, покращують якість лікування та реабілітації психічних порушень.

Соціальний ефект: Результати дослідження розкривають влив екзогенних та ендогенних чинників на соціалізацію хворих в суспільстві, стигматизацію хворих, через профілактичні заходи дозволяють здійснювати керований вплив, покращуючи рівень та якість життя хворих та їх родичів.

Економічний ефект: Результати дослідження дозволяють зменшити сукупні затрати на діагностику та розширити її діагностичні межі, покращити соціальний супровід  хворих, зменшити затрати на лікування хворих шляхом зменшення часу купірування гострого стану, зменшення часу перебування в стаціонарі та збільшення тривалості ремісії.

24.

Розробка методів комплексного лікування хворих з патологічними процесами щелепно-лицевої ділянки різної етіології з урахуванням індивідуальних особливостей.

№ 0114U 000020 прикладна

Кафедра хірургічної стоматології

Керівник д.мед.н., професор Шувалов  С.М.

2014-2018 рр.

Опубліковано: статей 7, за кордоном 2, тез 19, за кордоном 3, 1 заявка.

Створено модель стандартизованого перелому нижньої щелепи у експериментальних тварин. Досліджені макро- та мікропрепарати кісткових мозолів на різних строках загоєння переломів. 3 допомогою мікроскопії та морфометрії гістологічних препаратів визначено якісні і кількісні відмінності в перебігу загоєння кістки в «підборідній» ділянці та ділянці кута нижньої щелепи у експериментальних тварин. На препаратах плодів знайдено окрему підборідну кісточку. На препаратах дорослих виявлені язичні отвори нижньої щелепи та гілочки під'язикових артерій, що входять в дані отвори; визначено хід різцевої гілки нижнього альвеолярного нерву.

Медичний ефект: скорочення терміну перебування хворих у стаціонарі, частоти розвиту ускладнень ;

Соціальний ефект: підвищення ефективності лікування хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки та гнійно-запальними процесами;

Економічний ефект: зменшення витрат на лікування.

25.

Особливості перебігу, лікувально-діагностична тактика та профілактика захворювань твердих тканин зубів, пародонту і слизової оболонки порожнини  рота при дії місцевих та запальних фактів.

№ 0113U 006438 прикладна

Кафедра терапевтичної стоматології

Керівник д.мед.н., професор Кулигіна В.М.

2014-2018 рр.

Опубліковано: 20 статей та тез, 1 у незалежному міжнародному виданні.

Патент на корисну модель № 93640 Спосіб ультразвукового дослідження гемодинаміки артерій язика МПК А61В 8/00
Номер заявки: U 2014 04662, Дата подання заявки: 30.04.2014 Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 10.10.2014, бюл. № 19
Винахідник: Кулигіна В.М., Повшенюк А.В., Дорош І.О.
Власник: ВНМУ ім. М.І.Пирогова

20 публикаці, 1 у незалежному міжнародному виданні.

Місця впровадження: в лікувальний процес – Вінницька обласна стоматологічна поліклініка, Вінницький міський клінічний стоматологічний центр, Замостянський стоматологічний центр, Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка, Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка; Житомирська міська стоматологічна поліклініка; в навчальний процес – кафедри терапевтичної стоматології Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгіївського, Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького.

Форми впровадження в лікувальний процес лікувально-профілактичних закладів, лекції семінари, практичні заняття навчальних медичних закладів, науково-практичні конференції, форуми, з’їзди.

Соціальний ефект: підвищення рівня стоматологічного здоров’я та якості надання стоматологічної допомоги.

Медичний ефект: підвищення рівня стоматологічного здоров’я, зменшення кількості ускладнень, зменшення розповсюдженості та інтенсивності карієсу, захворювань пародонту і слизової оболонки порожнини рота.

Економічний ефект: зменшення витрат на лікування ускладнень та скорочення термінів лікування.

26.

Розробка і удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини.

№ 0113U 007692 прикладна

Кафедра хірургії № 1

Керівник д.мед.н., професор Шапринський В.О.

2014-2018 рр.

Місце впровадження : хірургічні відділення м. Вінниця та області.

Соціальний ефект: покращення соціальної адаптації пацієнтів в суспільстві і їх соціального функціонування відбувається за рахунок покращення діагностично-лікувального алгоритму.

Медичний ефект: покращення діагностики, зменшення кількості післяопераційних ускладнень та летальності.

Економічний ефект: скорочення терміну перебування хворого на ліжку та скорочення кількості днів непрацездатності.

27.

Вплив екзогенних та ендогенних чинників на обмін гідроген сульфіду та асоційованих з ним метаболічних процесів в нормі та при патології.

№ 0113U 006461 прикладна

Кафедра біологічної та загальної хімії

Керівник д.мед.н., доцент Заічко Н.В.

2014-2018 рр.

Патенти:

 1. Пат. України на корисну модель №87884 UA МПК (2013) G01N 30/22 Спосіб визначення утилізації H2S в органах тварин / Заічко Н.В., Ольховський О.С., Юрченко П.О., Мельник А.В., Штатько О.І.; заявник та патентовласник НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І.Пирогова. - № u2013 10024; заявл. 12.08.2013; опубл. 25.02.2014; Бюл. № 4.
 2. Пат. України на корисну модель №87885 UA МПК (2014) А61К 31/00 Спосіб корекції вікових змін обміну H2S в тканинах препаратом «Есмін» / Заічко Н.В., Ольховський О.С., Юрченко П.О., Мельник А.В., Штатько О.І.; заявник та патентовласник НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І.Пирогова. - № u2013 10025; заявл. 12.08.2013; опубл. 25.02.2014; Бюл. № 4.
 3. Пат. України на корисну модель №88594 МПК A23J 1/14 (2006.01), C11B 1/10 (2006.01). Спосіб освітлення  екстракту білків сої звичайної та генно-модифікованої / Луцюк М.Б., Блажченко В.В., Кулик Я.М; заявник і патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.-  № u2013 11397; заявл. 26.09.13; опубл. 25.03.14; Бюл. № 6.

Опубліковано: Cмирнова О. В., Шунков В. С. Basis of the Structure and Reactivity of Biologically Active Compounds. Навчальний посібник (затверджено МОН України, протокол № 1/11-10165 від 02.07.2014р.). Вінниця, 2014 .- 216 с.

Впровадження: результати НДР будуть впроваджені в роботу наукових і клінічних лабораторій, лікувальних закладів.

Ефективність: результати дозволять встановити референтні інтервали показників обміну H2S, розробити підходи до діагностики порушень обміну H2S, експериментально обгрунтувати принципи їх корекції та напрямки розробки фармацевтичних засобів на основі полівітамінних та полімікроелементних комплексів, біофлавоноїдів, субстратів H2S-синтезуючих ензимів.

28.

Органопротекторна ефективність та безпека метаболічних коректорів у фармакотерапії

коморбідних  патологічних станів.

№ 0114U 000195 прикладна

Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології

Керівник д.мед.н., професор Яковлева О.О.

2014-2018 рр.

Отримано 1 патент на корисну модел:

1. Патент 90884 Україна, МПК (2014.01) А61К 31/00. Спосіб лікування легеневої артеріальної гіпертензії при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби / О.О. Яковлева,Т.М.Маслоїд; заявник і патентовласник Вінницький нац.мед.ун-т. № u201400748, заявл. 27.01.2017; опубл.10.06.2014, Бюл. №11

Результати НДР впроваджено

а) впровадження в лікувальну практику:

1. Маслоїд Т.М. «Оцінка якості життя хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень, коморбідним з гіпертонічною хворобою, зха допомогою опитувальника САТ-теста» - легеневе відділення №4 ВОСТМО «Фтизіатрія».

2. Щербенюк Н.В. «Аналіз фармакоепідеміології антибактеріальної хіміотерапії захворювань дихальних шляхів протягом 5 років» - пульмонологічне відділення ВОКЛ ім. М.І.Пирогова.

3. Щербенюк Н.В. «Аналіз фармакоепідеміології антибактеріальної хіміотерапії захворювань дихальних шляхів протягом 5 років» - пульмонологічне відділення МКЛ №1, м.Вінниці.

4. Щербенюк Н.В. «Аналіз фармакоепідеміології антибактеріальної хіміотерапії захворювань дихальних шляхів протягом 5 років» - терапевтичне відділення МКЛ ШМД, м.Вінниці.

б) впровадження у навчальний процес на кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М. І. Пирогова:

1. Маслоїд Т.М. «Динаміка задишки на тлі комплексної терапії у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень, коморбідним з гіпертонічною хворобою, за допомогою опитувальника MRS-теста» – кафедра фтизіатріїз курсом клінічної імунології та алергологіїВНМУ ім. М. І. Пирогова.

2. Маслоїд Т.М. «Комплексна фармакотерапія хворих гіпертонічною хворобою, коморбідною з хронічним обструктивним захворювання легень, шляхом застосування гіпотензивної терапії амлодипіном та раміприлом» – кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2  ВНМУ ім. М. І. Пирогова..

3. Маслоїд Т.М. «Лікування легеневої гіпертензії при загостенні хронічногго обструктивного захворювання легень, коморбідного з гіпертонічною хворобою, шляхом застосування комплексної базисної та гіпотензивної терапії (амлодипіном та раміприлом)» - кафедра внутрішньої медицини  №2  ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

Навчальні посібники:

1. Барало Р. П., Вільцанюк І. О., Стопінчук О.В., Семененко С. І.    Тактика вибору антибіотиків Вінниця: Нова книга, 2014. – 224 С.

2. Яковлева О.О., Косован А.І., Семененко І.Ф., Барало Р.П., Коновалова Н.В. Фармакокінетика Вінниця: ВНМУ, 2014. – 36 С.

3. Яковлева О.О., Барало Р.П.,Косован А.І. Клінічна фармакологія окремих груп лікарських засобів Вінниця: Нова книга, 2014 р. – 152С.

4. Хухліна О.С., Ткач Є.П., Подплетня О.А., Чурсіна Т.Я., Семененко І.Ф., Семененко С.І., Дорошкевич І.О. та ін. Фармацевтична опіка Вінниця: Нова книга, 2014. – 519 С.

5. Яковлева О.О., Півторак К.В., Феджага І.В. Клінічна фармакологія лікарських засобів для лікування захворювань органів травлення Вінниця:  Нова книга, 2014. - 288 С.

Опубліковано 16 статей, 55 тез.

Медичний ефект: Доведена ефективність  лікування легеневої артеріальної гіпертензії при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби

Дослідженно фармакоепідеміологія антибіотекорапії пневмоній та бронхітів виявляє недостатню прихильність до стандартів лікування.

Соціальний ефект: Оцінено якість життя хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень, коморбідним з гіпертонічною хворобою, за допомогою опитувальника САТ-теста

Економічний ефект полягає в покращенні якості життя хворих при коморбідності ХОЗЛ та гіпертонічної хвороби.

29.

Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та систем.

№ 0105U 002619 прикладна

Кафедра медичної реабілітації та медико-санітарної експертизи

Керівник д.мед.н., професор Колісник П.Ф.

2010-2019 рр.

Опубліковано 35 наукових праць.

Місце впровадження: ТОВ «Центр медичної реабілітації та спортивної медицини», кардіологічне відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, ревматологічне відділення міської клінічної лікарні № 1, терапевтичне відділення вузлової клінічної лікарні ст. Вінниця; міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.

Соціальний ефект: підвищення якості життя хворих із захворюваннями внутрішніх органів та систем.

Медичний ефект: підвищення ефективності лікування хворих із захворюваннями внутрішніх органів та систем.

Економічний ефект: зменшення кількості госпіталізацій та терміну перебування хворих в стаціонарах, що веде до зменшення витрат на лікування хворих.

30.

Розробка та вдосконалення методів діагностики, протоколів комплексного лікування і профілактики хворих з патологією зубощелепної системи.

№ 0114U 001997 прикладна

Кафедра ортопедичної стоматології

Керівник к.мед.н., доц. Мунтян Л.М.

2014-2019 рр.

Патенти: Патент на корисну модель № 53372 UA A61C 13/00 від 11.10.2010, Бюлетень № 19;Патент на корисну модель № 58807 UA A61C 13/00 від 26.04.2011, Бюлетень № 8; Патент на корисну модель № 58807 UA A61C 13/00 від 26.04.2011, Бюлетень № 8;

Кількість опублікованих наукових праць – 18;

Соціальний ефект: підвищення ефективності лікування хворих з патологією зубощелепної системи

Медичний ефект: вдосконалення методів ортопедичного лікування хворих з патологією зубощелепної системи.

Економічний ефект: зменшення витрат на ортопедичне лікування та профілактику ускладнень у хворих з патологією зубощелепної системи.

31.

Особливості перебігу вірусних та бактеріальних інфекцій в залежності від генетичних, морфологічних та метаболічних факторів.

№ 0104U 003552 прикладна

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Керівник д.мед.н., проф. Мороз Л.В.

2014-2018 рр.

Опубліковано 18 наукових праць.

Подано до захисту 1  дисертаційну роботу.

Впровадження в практику роботи інфекційного відділення №2 МКЛ №1 м. Вінниці, інфекційного відділення Вінницької центральної районної клінічної лікарні, інфекційного відділення Шаргородської центральної районної лікарні, терапевтичного відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Вінниці.

Наукові розробки використовуються в навчальному процесі кафедр інфекційних хвороб з курсом епідеміології та дитячих інфекційних хвороб ВНМУ.

Медичний ефект: покращення діагностики та оптимізація лікувальних схем вірусних та бактеріальних інфекцій

Соціальний ефект: підвищення якості життя пацієнтів та зниження інвалідності по даній патології.

Економічний ефект: зменшення витрат на лікування в зв’язку з розробкою своєчасних та адекватних діагностичних процедур, зменшення витрат по інвалідності.

32.

Генетичні та середовищні чинники в виникненні та прогресуванні основних ревматологічних захворювань.

№ 0115U 001282 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини №1

Керівник д.мед.н., проф. Станіславчук М. А.

2015-2020 рр.

Вперше на подільській популяції хворих на РА вивчено частоту його поєднання з фіброміалгією. Оцінено особливості клінічного перебігу РА та якість життя хворих при поєднанні двох патологічних станів. Вперше встановлено патогенетичну роль нейропептидів, зокрема, медіатора болю – субстанції Р та основного регулятора циркадності фізіологічних процесів в організмі – мелатоніну при РА за умов його поєднання з ФМ. Вперше оцінено наявність асоціативних зв’язків між вмістом досліджуваних нейропептидів в крові та основними клінічними проявами РА при його поєднанні з ФМ. Вперше буде оцінено роль порушення циркадності продукції мелатоніну в розвитку резистентності до лікування хворих на РА з ФМ.

Виконано: 12 друкованих робіт.

Місце впровадження: обласні, районні, міські лікарні.

Медичний ефект: підвищення якості діагностики та лікування, скорочення перебування хворих в стаціонарі, зменшення захворюваності населення.

Соціальний ефект: зниження рівня смертності, підвищення тривалості життя, зменшення тимчасової та стійкої втрати працездатності, підвищення якості життя хворих.

Економічний ефект: зниження затрат на профілактику та лікування хворих з ревматичними захворюваннями.

33.

Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними й структурно-функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції. № 0114U 007197 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини №3,

Керівник д.мед.н., професор Денисюк В.І.

2015-2019 рр.

Місце впровадження: ЦПМД Вінницької, Житомирської і Хмельницької областей

Соціальний ефект: підвищення якості життя хворих із різними захворюваннями серця і коморбідними станами.

Медичний ефект: підвищення ефективності лікування хворих із різними захворюваннями серця і коморбідними станами.

Економічний ефект: зменшення кількості госпіталізацій та терміну перебування хворих в стаціонарах, що веде до зменшення витрат на лікування хворих. 

34.

Метаболічні  та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій та сучасні методи корекції.

УДК: 616.34-008.314.4-053.2:616.98

№ 0115U 004044 прикладна

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Керівник проф., д.мед.н Незгода І.І

2014-2019 рр.

Отримано патенти:

1. Науменко О. М., Незгода І. І., Макух Г. В., Тиркус М. Я. Спосіб діагностики первинної лактазної недостатності у дітей раннього віку з ротавірусною інфекцією/ Патент на корисну модель № 85751 від 25. 11.2013.

2. Науменко О. М., Незгода І. І., Обертюх Ю. В. Спосіб діагностики дисбіотичних порушень у дітей раннього віку / Патент на корисну модель № 66906 від 25.01.2012

Опубліковано: 5 наукових статей у журналах, в тому числі 1 стаття в зарубіжному виданні.

Результати НДР будуть впроваджені у лікувально-профілактичні установи МОЗУ та матимуть соціальну, медичну та економічну ефективність.

Вперше при РВІ будуть визначені кишкові метаболіти – ЛЖК, оцінена їх динаміка при призначенні різних схем лікування

Вперше при РВІ буде діагностовано первинну лактазну недостатність у дітей шляхом аналізу  генотипів поліморфізму С<Т в позиції 13910 гена лактази (LCT),

Вперше буде виявлятись взаємозв’язок показників метаболічної активності мікрофлори кишечника з встановленими генотипами за  поліморфізмом С >Т в позиції 13910 гена лактази (LСT) у дітей з РВІ.

Вперше будуть застосовані нові, удосконалені схеми лікування вірусних діарей з застосуванням безлактозних сумішей та препаратів на основі Saccharomyces boulardii, що дасть можливість скоротити терміни інтоксикаційного синдрому у вигляді  блювання та діареї і таким чином скоротити терміни стаціонарного лікування.

35.

Психічна дезадаптація (клінічна феноменологія, механізми формування, комплексна корекція).

№ 0115U 004000 прикладна

Кафедра медичної психології та психіатрії

Керівник проф. Пшук Н.Г.

2015-2019 рр.

Вперше з позицій системного підходу буде здійснено комплексне дослідження проблеми станів психологічної та психічної дезадаптації у здорових та психічно хворих осіб.

Вперше будуть вивчені соціально-психологічні та індивідуально-психологічні механізми формування станів психологічної та психічної дезадаптації у здорових респондентів та психічно хворих з урахуванням психологічної предиспозиції.

Вперше будуть досліджені особливості комунікативної установки та проведена оцінка рівня міжособистісного спілкування при станах дезадаптації, виявлені об’єктивні та суб’єктивні предиктори психологічної та психічної дезадаптації.

Вперше будуть ідентифіковані домінуючі копінг-механізми та поведінкові стереотипи при станах психологічної та психічної дезадаптації, оцінена роль середовищних та особистісних психологічних ресурсів здорових респондентів та психічно хворих осіб. Вперше буде розроблена система психокорекції та психопрофілактики дезадаптивних порушень, котра базується на комплексних (психофармакотерапевтичних та психотерапевтичних підходах).

Наукові результати, отримані при виконанні роботи, дадуть можливість дослідити причини та механізми психічної дезадаптації, виділити основні методологічні підходи для діагностики станів психічної дезадаптації в клінічній медицині, розробити заходи профілактики станів психологічної та психічної дезадаптації при психічних розладах з урахуванням клінічної феноменології та диференційованих підходів щодо їх корекції.

Медичний ефект:  розроблені програми лікувально-реабілітаційного спрямування для хворих на алкогольну залежність та ендогенні психічні розлади з метою підвищення якості життя.

Соціальний ефект: інтенсивна реадаптація пацієнтів на амбулаторному етапі лікування, підвищення їх соціального функціонування, розширення системи соціальної підтримки, удосконалення системи копінг процесів.

Економічний ефект: скорочення терміну перебування хворого на ліжку, скорочення кількості днів непрацездатності, зменшення кількості  та об’єму застосованої психофармако-терапії.

36.

Особливості показників гемодинаміки в залежності від параметрів будови тіла у спортсменів різних видів спорту.

№ 0115U 004045 прикладна

Кафедра фізичного виховання та ЛФК

Керівник д.б.н., проф. Л.А. Сарафинюк

2015-2019 рр.

Патенти Україна, МПК А61В 5/02 та А61В 5/103  Спосіб моделювання належних параметрів центральної гемодинаміки у волейболісток різного соматотипу в залежності від особливостей будови тіла / Сарафинюк Лариса Анатоліївна, Якушева Юлія Іванівна, Романенко Олександр Іванович, Лежньова Олена Василівна, заявник та патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – № u201508237; заявл. 7.09.15.

Отримані результати досліджень використовуються в лекційних курсах та практичній роботі кафедри анатомії людини Буковинського державного медичного університету, кафедр нормальної фізіології та анатомії людини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського».

Дані НДР будуть використані в практичній медицині для оцінки стану серцево-судинної системи спортсменів та прогнозування можливих захворювань.

Вперше буде дана оцінка параметрів центральної та периферичної гемодинаміки, антропометричних і соматотипологічних особливостей тіла у спортсменів різних видів спорту високого рівня спортивної майстерності юнацького віку різної статі й окремо у спортсменів і неспортсменок різних соматотипів і встановлені особливості відсоткового розподілу антропосоматотипологічних показників у моделях належних гемодинамічних параметрів у спортсменів.

37.

Психофізіологічні безпечної діяльності медичного працівника.

№ 0115U 001153 прикладна

Курс медицини катастроф та БЖД

Керівник доц. Матвійчук М.В.

2015-2019 рр.

Планується провести обстеження серед медичних працівників з метою вивчення психофізіологічних показників психічного та фізичного здоров’я при виконанні професійних обов’язків в НС. Результати опублікувати в фахових виданнях, а також підготувати до друку методичні рекомендації щодо профілактики посттравматичних стресових розладів.

Ефективність: оптимізація навчального процесу, підвищення працездатності людини в зв’язку з особливостями професійної діяльності та специфічними умовами зовнішнього середовища, оптимізація медичної та психолого-педагогічної допомоги дітям з соматичними захворюваннями.

38.

Доклінічна оцінка ефективності потенційних органопротекторів.

№ 0115U 007126 прикладна

НДЦ

Керівник к.мед.н., ст.н.с. Прокопенко С.В.

2015-2020 рр.

Експериментальне обґрунтування підвищення ефективності церебро-, нейроретино- та кардіопротекції при гостій ішемії головного мозку, ока та міокарда різного ґенезу шляхом виявлення та застосування за новим призначенням найактивнішого препарату або сполуки з NMDA-модулювальними, антистероїдними або антиоксидантними властивостями та визначення комплексу механізмів його дії.

39.

Сучасні аспекти діагностики і лікування хронічних неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха, склероми і травм ЛОР-органів у мирний і воєнний час.

№ 0115U 007096 прикладна

Кафедра ЛОР-хвороб

Керівник проф. Кіщук В.В.

2015-2019 рр.

Медичний ефект: Запропоновано до застосування комплекс морфофункціональних та імунологічних методів визначення стану слизової оболонки верхніх дихальних шляхів у хворих на неспецифічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів та склерому, що дозволяє збільшити час реміссії хронічних захворювань, покращити вентиляційну функцію дихальних шляхів, показники імунологічного стану хворих, скоротити тривалість перебування хворих в стаціонарі. Клінічно, рентенологічно та морфологічно доведено ефективність використання синтекістки для облітерації післяопераційних порожнин соскоподібного відростка та скроневої кістки після сануючих втручань з приводу хронічного гнійного середнього отиту (епітимпаніту) з холестеатомою вуха та травмах. Доведено скорочення часу перебування хворих у стаціонарі та післяопераційного нагляду амбулаторно.

Економічний ефект: зменшення кількості госпіталізацій та терміну перебування хворих в стаціонарах, що веде до зменшення витрат на лікування хворих.

40.

Встановлення факто-рів ризику, діагнос-тичних критеріїв, особливостей клініч-ного перебігу, профілактики та прогнозування акушерсько-гінекологічної та онкогінекологічної патології у жінок різних вікових груп.

№ 0115U 005818

Кафедра акушерства та гінекології №2

Керівник д.мед.н. проф. Булавенко О.В.

2015-2019 рр.

Інформаційні листи: Комплексне лікування жінок з хронічними сальпінгоофоритами та відновлення функції яєчників із застосуван-ням препарату Дистрептаза. Комплексне лікування жінок з хронічними сальпінгоофоритами та відновлення функції яєчників із застосуванням препарату Інфламафертин. Вдосконалення ранньої діагностики гнійно-запальних ускладнень.

Патенти: Спосіб відновного лікування хронічних сальпінгоофоритів.  Спосіб консервативного лікування оваріковарікоцеле.

Монографії: 22 статті, 16 тез, 1 посібник

Місце впровадження: кафедра акушерства та гінекології №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова, ВМКПБ №1, ВМКПБ №2, ВОКЛ ім. М.І.Пирогова, ВОКОД;  Центр репродуктивної медицини «Remedi»м. Львів: лікарня швидкої допомоги гнійно-септикологічний центр, ЛНМУ ім. Данила Галицького (гнійно-септикологічний центр КМКЛШМД, відділення патології вагітних, обсерваційне відділення ЛДОПЦ), Львівський національний університет (ЛНУ) ім. І.Я. Франка (лабораторія люмінесценції кафедри експериментальної фізики ЛНУ ім. І.Я. Франка), кафедра судинної хірургії, медична біохімічна лабораторія кафедри медичної біохімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова, міська клінічна лікарня “Центр матері та дитини”, Центр планування сім’ї  обласної лікарні ім. М.І. Пирогова, лікувально-діагностичний центром “Медівін”, м. Вінниця, Медично-інструментальна лабораторія «SINEVO», медична імунологічна лабораторія.

Медичний ефект: результати досліджень клініко-лабораторних показників у жінок з порушенням репродуктивного здоров’я дозволять прогнозувати подальший перебіг вагітності, пологів та стану новонароджених, оптимізувати методи діагностики та лікування акушерсько-гінекологічної патології у жінок різних вікових груп.

Соціальний ефект: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя жінок різних вікових груп, профілактувати порушення репродуктивного здоров’я.

Економічний ефект: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику і лікування порушень репродуктивного здоров'я жінок різних вікових груп.