Завершені НДР

Перелік НДР, які завершилися у 2015 році

№ з/п 

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початк і закінчення), загальний обсяг фінансування за рахунок коштів держаного бюджету

Наукові результати (наукова продукція) перехідних НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна)

НДР, що фінансуються МОЗ України з державного бюджету:

1.

Вивчити закономірності формування серцево-судинних уражень у хворих на антифосфоліпідний синдром та розробити диференційовані підходи до їх фармакологічної корекції.

№ 0113U000670 фундаментальна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник д.мед.н. Шевчук С.В.

2013 - 2015 рр.

2013 - 245,66 тис.грн.

2014 - 304,55 тис.грн.

За матеріалами НДР:

- подано 5 нововведень: «Спосiб діагностики ризику розвитку атеросклерозу у хворих на антифосфоліпідний синдром» (2), «Спосіб прогнозування перебігу антифосфоліпідного синдрому» (2), “Спосiб діагностики антифосфоліпідного синдрому»;

- видано 4 інформаційних листи: «Рівень С-реактивного протеїну як ранній маркер прогнозування атеросклеротичного ураження судин у хворих на антифосфоліпідний синдром», «Антитіла до β2-глікопротеїну 1 як маркер раннього розвитку атеросклеротичного ураження судин у хворих на антифосфоліпідний синдром», «Зниження активності сироваткової параосканази як ранній маркер атеросклеротичного ураження судин у хворих на антифосфоліпідний синдром», «Особливості стратифікації ризику коронарних подій у хворих на антифосфоліпідний синдром»;

- опубліковано 6 статей і тез.

Економічний ефект: полягає у поверненні до роботи 15-20% хворих та поповненні чисельності економічно активного населення. Потреба в медичній реабілітації в умовах стаціонару зменшиться як мінімум в 2 рази, що дозволить зекономити бюджетні кошти в розмірі 1450 грн./рік на одного хворого. По Україні економічний зиск буде дорівнювати 7 млн. 250 тис грн.

2.

Вивчити особливості виникнення та перебігу анемічного синдрому у інвалідів з системним червоним вовчаком та розробити рекомендації по їх реабілітації.

№ 0113U000671 прикладна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник д.мед.н. Шевчук С.В

2013 - 2015 рр.

2013 - 134,38 тис.грн.

2014 - 252,96 тис.грн.

За матеріалами НДР:

- видано 5 інформаційних листів: «Методика діагностики мікронутрієнтної недостатності у хворих на системний червоний вовчак з анемічним синдромом», «Прогнозування ефективності лікування рекомбінантним еритропоетином анемії у хворих на системний червоний вовчак», «Методика діагностики автоімунної гемолітичної анемії у хворих на системний червоний вовчак», «Методика диференційної діагностики анемічного синдрому у хворих на системний червоний вовчак», «Метод лікування анемії хронічного захворювання у хворих на системний червоний вовчак з застосуванням епоетину-альфа».

Економічний ефект: полягає в скороченні часу на постановку діагнозу захворювання, внаслідок чого тривалість перебування хворого в стаціонарі зменшиться як мінімум від 1 до 3 діб. Середня вартість перебування хворого в профільному стаціонарі дорівнює 110 грн./добу. Всього по Україні можлива економія близько 700 тис. грн. Окрім того, впровадження результатів НДР дозволить попередити інвалідність близько 10% хворих на системний червоний вовчак та поповнити чисельність економічно активного населення держави.

3.

Удосконалити організаційні та методичні аспекти медико-соціальної реабілітації інвалідів з патологією внутрішніх органів.

№ 0113U000672 прикладна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник к.м.н., ст.н.с. Беляєва Н.М.

2013 - 2015 рр.

2013 - 133,32 тис.грн.

2014 - 120,01 тис.грн.

За матеріалами НДР:

- видано 4 інформаційних листи: «Ресурсні можливості областей України в проведенні медико-соціальної реабілітації у інвалідів з патологією внутрішніх органів», «Особливості формування потреб інвалідів з хворобами органів дихання в заходах медико-соціальної реабілітації». «Особливості формування потреб інвалідів з хворобами органів травлення в заходах медико-соціальної реабілітації», «Особливості формування потреб інвалідів з хворобами сечостатевої системи в заходах медико-соціальної реабілітації»;

- опубліковано 7 наукових праць.

Економічний ефект: полягає в поверненні до роботи інвалідів, покращенні якості їх життя, зниженні інвалідності. Система моніторнингу реабілітаційних заходів дозволить обрати оптимальні програми медико-соціальної реабілітації, що приведе до зменшення витрат на реабілітацію та складе 4 млн. 890 тис. грн. на рік при щорічному зниженні інвалідності при патології внутрішніх органів на 3%.

4.

Розробити рекомендації з профілактики та зниження інвалідності у дітей з хворобами нервової системи.

0113U000673 прикладна

Керівник д.мед.н., професор Шевчук В.І.

2013 - 2015 рр.

2013 - 178,73 тис.грн.

2014 - 193,64 тис.грн.

За матеріалами НДР:

- видано методичні рекомендації «Принципи медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів з дитинства внаслідок патології нервової системи»;

- видано 2 інформаційних листи: «Рівень первинної дитячої інвалідності внаслідок захворювань нервової системи»; «Визначення потреб дітей з обмеженими можливостями внаслідок захворювань нервової системи в реабілітаційних заходах»;

- опубліковано 1 тези.

Економічний ефект: полягає в зменшенні рівня дитячої інвалідності внаслідок захворювань нервової системи і, відповідно, соціальних виплат на дітей-інвалідів, які з урахуванням надбавки по догляду складають щомісячно: дітям-інвалідам до 6 років ~ 1010 грн., а від 6 до 18 років ~ 1200 грн. Cоціальні виплати на кожну дитину-інваліда складають 26520 грн. на рік. Враховуючи, що щорічно в Україні внаслідок захворювань нервової системи статус дитини-інваліда отримують 32 тис. дітей, економічний ефект складе 848 млн. 640 тис. грн. 

Ініціативні (пошукові) НДР:

5.

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
№ 0111 U 006665 прикладна

Кафедра хірургії № 2

рівник д.мед.н., професор Годлевський А.І.

2011 - 2015 рр.

Заявок на патент на корисну модель - 11;

Патентів на корисну модель - 10;

Статей – 21;

Тез доповідей – 1;

Методичних рекомендацій (без грифа МОН, МОЗ) – 2.

Місце впровадження – відділення хірургії та ендоскопії МКЛ ШМД, відділення хірургії МКЛ № 1 та ЦРЛ м. Вінниця, хірургічні відділення Вінницької (м. Немирів та м. Шаргород) та Хмельницької (м. Летичів та м. Славута) областей.

Медичний ефект:  зменшення тривалості стаціонарного лікування хворих з ускладненим перебігом ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони, зменшення показників загальної та післяопераційної летальності;

Соціальний ефект:прискорення термінів клініко-лабораторного одужання та медико-соціальної післяопераційної реабілітації;

Економічний ефект: зменшення витрат на лікувально-реабілітаційне забезпечення.

6.

Особливості перебігу гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання в поєднанні з патологією серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем з урахуванням фармакоекономічних показників та параметрів якості життя.

№ 0111 U 003631  прикладна

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Керівник д.мед.н., професор Мостовий Ю.М.

2011 - 2015 рр.

Отримані результати:

Проводиться аналіз клінічного та функціонального перебігу поширених захворювань органів дихання (не госпітальної пневмонії, бронхіальної астми та ХОЗЛ) за супутніх коморбідних станів з урахуванням фармакоекономічного аналізу та якості життя хворих, що дасть змогу підвищити ефективність діагностики та лікування неспецифічних захворювань органів дихання в поєднанні з патологією інших систем (серцево-судинної, травної, сечовидільної, ендокринної), покращити ряд фармакоекономічних показників та параметрів якості життя хворих.

Перелік патентів:

1. Патент на корисну модель “Спосіб діагностики аерофагії та функціональної шлункової диспепсії” Номер патенту: 81742 . Опубліковано: 10.07.2013 / Мелащенко С. Г., Ляховченко Н. А.

Друкована продукція:

- Навчальних посібників - 3
- Статей – 22
- Тезів –52

Перелік навчальних посібників:

1. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії / За ред. проф. Ю.М. Мостового / 16-е вид., доп. і перероб. / Колектив авторів: під заг. ред проф. Мостового Ю.М. / Вінниця: ДП «ДКФ», 2014.- 666 с.

2. Современные классификации и стандарты лечения заболеваний внутренних органов / под. ред. Проф.. Мостового Ю. М. / 17-е издание переработанное и переведенное на русский язик / Под ред. проф. Мостового Ю. М. / Киев: Центр ГЗК, 2014. – 336

3. Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини (від концепції і патогенезу до стратегії лікування) / Навчальний посібник (гриф МОЗ України). –ISBN 978-966-332-518-2 / Солейко О В., Н. А. Рикало, Осипенко І. П., Солейко Л. П. / Вінниця, Нова Книга, 2014. – 168 с., іл.

Місце впровадження:

Вінницька міська клінічна лікарня № 1, Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова, Вінницький шпиталь інвалідів ВВВ, Інститут реабілітації інвалідів м. Вінниця, Івано-Франківська міська клінічна лікарня № 1, Буковинський державний медичний університет, Національний медичний університет ім. Д. Галицького, Харківська МАПО, Вінницький НМУ ім. М. І. Пирогова, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України».

Медичний ефект: підвищення ефективності діагностики та лікування гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання за наявності коморбідних станів

Соціальний ефект: підвищення якості життя хворих із гострими та хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання та коморбідними станами, підвищення ефективності реабілітаційних програм

Економічний ефект: зменшення строків тимчасової втрати працездатності за рахунок зменшення кількості госпіталізацій та терміну перебування хворих в стаціонарах, тривалості перебування на лікарняних листків, що веде до зменшення витрат на лікування хворих 

7.

Профілактика, діагностика, лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків Поділля.

№ 0111 U 008681 прикладна

Кафедра стоматології дитячого віку

Керівник д.мед.н., професор Філімонов Ю.В.

 

2011 - 2015 рр.

Опубліковані наукові праці - 16.

Місце впровадження: методики розроблених схем лікування впроваджені в щелепно-лицевому відділенні обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, в міській дитячій стоматологічній поліклініці м. Вінниця, в інфекційних відділеннях міської клінічної лікарні №1 м. Вінниця, Липовецької центральної районної лікарні, Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні, в лікувальну роботу кафедр стоматології дитячого віку, хірургічної та терапевтичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Медичний ефект: скорочення термінів лікування ортодонтичних та пародонтологічних хворих, зменшення кількості ускладнень, збереження фолікулів постійних зубів у дітей та підвищення ефективності профілактики та лікування карієсу та його ускладнень;

Соціальний ефект: підвищення якості життя у дітей з зубощелепними аномаліями, захворюваннями пародонта та іншими стоматологічними захворюваннями;

Економічний ефект:  зменшення вартості лікування за рахунок використання багатофункціональних ортодонтичних апаратів, виготовлених із матеріалів меншої вартості. 

8.

Оптимізація профілактики та комплексного лікування післяопераційних гнійних ускладнень та гнійно-запальних захворювань із застосуванням нанотехнології.

№ 0111 U 005216 прикладна

Кафедра загальної хірургії

Керівник д.мед.н., професор Желіба М.Д.

2011 - 2015 рр.

Нововведення:

11 нововведень прийнято до друку у 3 частину збірника за 2014 рік.

Впроваджено у лікувальну роботу:

–  Кафедра хірургії та проктології ХМАПО
–  ДУ «ІЗНХ НАМН України»
–  Комунальної МКЛ ШМД м. Львів
–  Центральної МКЛ м. Івано-Франківськ
–  Чернівецька обласна клінічна лікарня.

Соціальний ефект: покращення результатів хірургічного лікування.

Економічний ефект: зменшення терміну перебування хворих у стаціонарі. 

9.

Кальцифікація клапанів серця в поєднанні з іншими серцево-судинними захворюваннями, патогенетичні паралелі з різними метаболічними чинниками, предиктори та механізми прогресування міокардіальної дисфункції та розвитку різних ускладнень, оптимізація лікування.

№ 0110 U 007682 прикладна

Кафедра терапевтичних дисциплін ФПО

Керівник д.мед.н., професор Дубовий О.Х.

2011 - 2015 рр.

Кількість опублікованих наукових праць за 2015 р. – 4, в т.ч. у міжнародних виданнях.

Медична ефективність - виявлені предиктори виникнення різних серцево-судинних ускладнень та прогресування міокардіальної дисфункції;

Соціальна ефективність - проведена оптимізація лікування надасть можливість зменшити смертність пацієнтів та покращити їх якість життя.

10.

Експериментальне, клінічне дослідження багатовекторності властивостей антимікробних засобів з використанням їх спрямованого транспортування.
№ 0110 U 006916 прикладна
Кафедра мікробіології
Керівник д.мед.н., професор Палій Г.К.

2011 - 2015 рр.

Кількість опублікованих наукових праць – 53, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо – 5.

Місце впровадження: фармацевтична фірма «Юрія-Фарм», лікувальні заклади України, вищі медичні учбові заклади України.

Медична ефективність - досліджено ефективність профілактики, лікування інфекційних ускладнень мікрохірургічних втручань та проникаючих поранень органа зору препаратами на основі декаметоксину. Проведено порівняльне дослідження протимікробної активності декаметоксину препаратів нітрофуранового ряду. Досліджено вплив полівінілбутиралю високомолекулярних декстринів, полівінілпіролідону з різною молекулярною масою на антимікробну активність декаметоксину. Ґрунтуючись на одержаних результатах, створено ряд адгезивних композицій на основі декаметоксину, карбоксиметилкрохмалю полівінілпіралідону для надання пролонгованих антимікробних властивостей текстильним медичним матеріалам та поверхні полімерних виробів медичного призначення. Всебічно досліджено лікувальні властивості антисептичних лікарських засобів декаметоксину (субстанція), декасану, горостену. Промисловий випуск декасану, горостену ведеться фармацевтичною фірмою «Юрія-Фарм». Вивчено вплив декаметоксину на процеси бактеріального плівкоутворення на абіотичних поверхнях. Впровадження розробок в медичну практику значно підвищує ефективність лікування гнійно-запальних захворювань.

Соціальна ефективність - застосування розроблених препаратів скорочує терміни тимчасової втрати працездатності хворими.

Економічна ефективність - використання розроблених препаратів дозволяє зменшити витрати на лікування.

11.

Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів   нестероїдних протизапальних засобів.

№ 0111 U 002571 прикладна

Кафедра фармакології

Керівник д.мед.н., професор Степанюк Г.І.

2011 - 2015 рр.

Наукові результати. Опубліковано 4 статі, 6 тез.

Місце впровадження. Результати дослідження впроваджено в лікувальний процес 2-ої міської поліклініки м. Вінниці, кафедри поліклінічної та сімейної медицини ВНМУ, матеріали на таблетовану лікарську форму «Диклокору» представлено в ДЕЦ МОЗУ для проведення клінічних випробувань.

Медичний ефект: встановлено, що розчинний кверцетин (корвітин) та вінборон здатні нівелювати негативний вплив диклофенаку на кровопостачання та утилізацію кисню в шлунку, а також усувати ознаки кардіотоксичної дії целекоксибу. На підставі цих даних створено промислові зразки комбінованого лікарського засобу «Диклокор» (поєднання диклофенаку з кверцетином). Доведено, що таблетки «Диклокор» на моделі ад’ювантного артриту у щурів є більш ефективним і безпечним препаратом, ніж сам диклофенак. Аналгетичні властивості виявлено у вінборону щодо ібупрофену.

Соціальний ефект: впровадження «Диклокору» та вінборону в практику охорони здоров’я сприятиме підвищенню якості життя, скороченню тривалості непрацездатності та зменшення витрат на лікування ускладнень 

Економічний ефект: підвищення ефективності та безпечності фармакотерапії ревматоїдного артриту та інших запальних та больових синдромів, при яких використовують НПЗЗ.

12.

Профілактика транслокації мікроорганізмів та її корекція при невідкладних станах – проривній виразці, защемленій килі, порушенні мезентеріальної прохідності з інфарктом кишечника, ускладнених перитонітом та кишковою непрохідністю.

№ 0104 U003541прикладна

Кафедра хірургії ФПО

Керівник д.мед.н., професор Суходоля А.І.

2004 - 2015 рр.

Виконується 2 кандидатські дисертації.

Опубліковано статей 14, тез 4.

Місце впровадження: кафедра фізіології Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка; хірургами інших країн (Росія, Польща, Італія, Індія, Великобританія); спеціалізованих виставках, присвячених охороні здоров’я.

13.

Сучасні аспекти ранньої діагностики і лікування хронічних неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха і склероми.

№ 0110 U 004147 прикладна

Кафедра оториноларингології

Керівник д.мед.н., професор Кіщук В.В.

2010 - 2015 рр.

Опубліковано: 5 тез та 7 статей. Брали участь з 15 доповідями у проведенні 15 різнопланових наукових конференцій оториноларингологів України і за кордоном.

Медичний ефект: Запропоновано до застосування комплекс морфофункціональних та імунологічних методів визначення стану слизової оболонки верхніх дихальних шляхів у хворих на неспецифічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів та склерому, що дозволяє збільшити час реміссії хронічних захворювань, покращити вентиляційну функцію дихальних шляхів, показники імунологічного стану хворих, скоротити тривалість перебування хворих в стаціонарі. Клінічно, рентенологічно та морфологічно доведено ефективність використання синтекістки для облітерації післяопераційних порожнин соскоподібного відростка та скроневої кістки після сануючих втручань з приводу хронічного гнійного середнього отиту (епітимпаніту) з холестеатомою вуха та травмах. Доведено скорочення часу перебування хворих у стаціонарі та післяопераційного нагляду амбулаторно.

Економічний ефект: зменшення кількості госпіталізацій та терміну перебування хворих в стаціонарах, що веде до зменшення витрат на лікування хворих.

14.

Інсулінорезистентність та гіперінсулінемія як фактори розвитку макроангіопатій у хворих на цукровий діабет: генез, діагностика, лікування.

№ 0110 U 003253 прикладна

Кафедра ендокринології

Керівник д.мед.н., професор Власенко М.В.

2010 - 2015 рр.

Нововведення «Удосконалені принципи медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок цукрового діабету». – 2014. (Вернигородський В.С., Забур’янова В.Ю. Вернигородська М.В.).

Монографія «Медико-соціальна експертиза та реабілітація хворих на цукровий діабет». Вінниця 2014. (Вернигородський В.С., Шевчук В.І., Вернигородська М.В., Яворенко О.Б. та інші).

«Сучасні підходи медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб молодого віку хворих на цукровий діабет». Вінниця 2014 (Вернигородський В.С., Шевчук В.І., Вернигородська М.В. та інші).

Посібник «Інвалідність внаслідок цукрового діабету» Вінниця 2014. (Вернигородський В.С., Шевчук В.І.     Вернигородська М.В. та інші).

2 інформаційних листа: «Обгрунтування доцільності застосування проби з дозованим фізичним навантаженням у хворих на цукровий діабет». Вінниця ДРНТІ 2014. (Вернигородська М.В.  Вернигородський В.С. Забур'янова В.Ю. Дзюняк О.В)   та «Характеристика інвалідності внаслідок цукрового діабету у осіб молодого віку». Вінниця ДТЄІ 2014 р. (Вернигородський В.С.  Забур'янова В.Ю. Вернигородська М.В.)   

Опубліковано: 16 наукових праць із них 2 монографії, 1 посібник та 13 робіт у журнальних статтях.

Місце впровадження: Вінницький клінічний ендокринологічний диспансер.

Медичний ефект: Виконана НДР дозволить зробити вагомий внесок як в теоретичнв, так і в практичні засади медицини, що сприятиме покращенню якості життя та збереженню здоров’я населення України.

Соціальний ефект: Розробка та впровадження в практику ефективних організаційно-технологічних заходів та медичного супроводу медико-соцільної реабілітації інвалідів внаслідок цукрового діабету, сприятиме оптимізації реабілітаційного процесу, покращенню загального рівня здоров’я населення України, відновлення трудового потенціалу.