Регламент та процедура проведення попереднього тестування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ТА ПЕРЕДЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ (ІНТЕРНІВ) ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.І.ПИРОГОВА

Порядок проведення попереднього та передекзаменаційного тестування (далі – претестувань) базується на чинній нормативній базі, складений з урахуванням досвіду діяльності Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України, Українського центру якості освіти та міжнародного досвіду Національної ради медичних екзаменаторів (NBME, США), Медичної асоціації Великобританії (GMC UK), Центру тестування США (ETC GRE-test), Асоціації медичних коледжів США (MCAT), Центру тестування Великобританії (OET Centre).

Цей Порядок враховує принципи, що покладені в основу Етичного кодексу лікаря України, затвердженого Постановою № 3 засідання Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2009.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. Цей Порядок визначає основні засади проведення претестувань як форми оцінювання рівня професійної компетентності студентів, а також лікарів-інтернів та провізорів-інтернів (далі – інтернів).

1.2. Основні організаційно-технологічні заходи щодо підготовки та проведення претестувань здійснює відділ моніторингу освіти Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

1.3. Претестування проводяться відповідно до Положення про проведення претестувань навчальних досягнень та рівня професійної компетентності студентів (інтернів) Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, затвердженого наказом ректора ВНМУ імені М.І.Пирогова від 30.08.2013 № 60 .

1.4. Претестування здійснюються на основі технологій педагогічного тестування, проводиться у письмовій (бланковій) тестовій формі. Екзаменаційний тест складається з 100 (для передекзаменаційного тестування) або 200 (для попереднього тестування) тестових завдань з інформаційних банків тестових завдань Крок 1, Крок 2 та Крок 3 Центру тестування при МОЗ України, які пройшли фахову експертизу. Тривалість тестування для студентів (інтернів) – громадян України становить 1 хвилину на 1 тестове завдання.

1.5. Відповідальність за організацію та проведення претестувань покладається на групу моніторингу якості освіти Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

1.6. Відповідальність за дотримання порядку проведення претестувань покладається на представника (представників) деканатів Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

1.7. Графік проведення претестувань щороку затверджується ректором (проректором з навчальної роботи) університету.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ СЛАДАЮТЬ ПРЕТЕСТУВАННЯ

2.1. У попередньому тестуванні беруть участь студенти (інтерни), які за поданням деканатів зареєстровані групою моніторингу якості освіти в установленому порядку.

2.2. Студент (інтерн), який бере участь у претестуванні, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції щодо тестового балу в установленому порядку.

2.3. Результати претестувань надсилаються в деканати та розміщуються на сайті університету.

2.4. Студент (інтерн) зобов'язаний:

 • ознайомитися з Порядком проведення претестувань;
 • своєчасно прибути на іспит та мати при собі студентський квиток;
 • виконувати вказівки та вимоги представника групи моніторингу якості освіти, який проводить іспит;
 • після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику групи моніторингу якості освіти, який проводить іспит;
 • не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників тестування;
 • не користуватися в аудиторії, де проводиться тестування, будь-якими засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;
 • не порушувати цей Порядок.

2.5. Протягом часу, відведеного для складання екзаменаційного тесту, студент (інтерн) повинен:

 • не заважати іншим студентам (інтернам) працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення претестувань, виконувати покладені на них обов'язки;
 • не спілкуватися з іншими студентами (інтернами), не передавати їм будь-які предмети та матеріали;
 • не розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту;
 • не користуватися та не мати при собі засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

2.6. У разі порушення вимог, передбачених п. 2.4, п. 2.5, студент (інтерн) позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника групи моніторингу якості освіти, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування.

Бланк відповідей цього студента (інтерна) не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).

3. СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРЕТЕСТУВАНЬ

3.1. Суб'єктами адміністрування претестувань є:

 • Ректорат Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;
 • Група моніторингу якості освіти;
 • Деканати медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, деканат по роботі з іноземними студентами, відділ інтернатури.

3.2. Повноваження суб'єктів адміністрування претестувань.

3.2.1. Ректорат Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова:

 • щороку встановлює строки проведення претестувань;
 • щороку затверджує величини критерію «склав»;
 • здійснює моніторинг за дотриманням процедури проведення претестувань;
 • здійснює заходи щодо покращення якості підготовки студентів (інтернів) в університеті за результатами претестувань як форми оцінювання навчальних досягнень та рівня професійної компетентності;
 • здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

3.2.2. Група моніторингу якості освіти:

 • здійснює організаційно-технологічну підготовку та проведення претестувань;
 • розробляє та впроваджує комплекс засобів програмного забезпечення, що використовується в процесі організації і проведення претестувань;
 • здійснює підготовку, друк та тиражування екзаменаційних буклетів, необхідних для проведення претестувань в умовах конфіденційності;
 • організовує реєстрацію студенів (інтернів) на складання претестувань за поданням деканатів;
 • веде і зберігає базу даних студенів (інтернів), результатів претестувань;
 • визначає вимоги щодо облаштування аудиторій, у яких проводяться претестування;
 • проводить тестування студентів (інтернів) за різними тестами з інформаційних банків тестових завдань Крок 1, Крок 2 та Крок 3 Центру тестування при МОЗ України для різних категорій студентів (інтернів), може використовувати різні варіанти тестів;
 • здійснює обробку екзаменаційних бланків відповідей, визначає та оголошує результати претестувань, дотримуючись вимог цього Порядку;
 • розробляє та видає інформаційні матеріали за результатами складання претестувань;
 • здійснює розгляд апеляційних заяв щодо тестового балу;
 • скасовує результати претестувань за погодженням з ректоратом університету у випадку встановлення несанкціонованого доступу до питань екзаменаційного буклету;
 • визначає та аналізує статистичні показники результатів тестування та у випадку їх невалідності інформує про це ректорат університету;
 • здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

3.2.3. Деканати медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, деканат по роботі з іноземними студентами, відділ інтернатури:

 • сприяють поширенню інформації про мету та порядок проведення претестувань;
 • забезпечують якісну підготовку студентів (інтернів) до складання претестувань;
 • подають на реєстрацію групі моніторингу якості освіти інформацію про студентів (інтернів) для складання претестувань;
 • для проведення претестувань в кожну аудиторію призначають уповноважену особу (заступника декана).

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ СТУДЕНТІВ (ІНТЕРНІВ) НА СКЛАДАННЯ ПРЕТЕСТУВАНЬ

4.1. Реєстрація учасників претестувань здійснюється групою моніторингу якості освіти на підставі списків студентів (інтернів) (в паперовому вигляді та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel), отриманих від деканатів за 30 днів до проведення претестувань. У списках студентів (інтернів) повинна бути вказана наступна інформація про особу: курс, номер групи, прізвище, ім'я, по батькові, номер залікової книжки та мова, якою студент бажає виконувати тест.

4.2. Інформація про зареєстрованого студента (інтерна) вноситься до бази даних групою моніторингу якості освіти для подальшої обробки та персоніфікації результатів складання претестувань.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРЕТЕСТУВАНЬ

5.1. До проведення претестувань в кожну аудиторію залучаються:

 • представник групи моніторингу якості освіти;
 • уповноважена особа деканату (заступник декана) медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, деканату по роботі з іноземними студентами, відділу інтернатури;
 • члени студентського самоврядування.

 

6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ПРЕТЕСТУВАНЬ

6.1. Іспит складають зареєстровані студенти (інтерни), стан здоров'я яких на час його проведення  дозволяє проходити тестування.

6.2. Для проведення претестувань група моніторингу якості освіти виготовляє та використовує закриті екзаменаційні буклети, що укладаються групою моніторингу якості освіти українською, російською та англійською мовами.

Екзаменаційні матеріали до початку іспиту зберігаються в спеціально обладнаній кімнаті з сигналізацією, що визначена ректором ВНЗ.

6.3. Претестування проводяться в аудиторіях університету.

Під час претестувань в аудиторії мають бути постійно присутні представник(и) групи моніторингу якості освіти та уповноважений представник деканату (заступник декана), який не може ходити по аудиторії та спілкуватися зі студентами (інтернами). Усі присутні в аудиторії зобов'язані забезпечувати виконання цього Порядку під час проведення претестувань.

Доступ сторонніх осіб до аудиторії, у якій проводиться іспит забороняється.

6.4. Ідентифікація студентів (інтернів), які мають складати іспит, проводиться на підставі студентського квитка. Відповідальність за ідентифікацію студентів (інтернів) покладається на уповноваженого представника деканату (заступника декана).

6.5. Власні речі студентів (інтернів) в екзаменаційну аудиторію не вносяться.

Студенти (інтерни) входять до екзаменаційної аудиторії у присутності представників групи моніторингу якості освіти та деканату і отримують екзаменаційні матеріали. Відповідно до вказівки представника групи моніторингу якості освіти студенти (інтерни) займають місця в аудиторії, послідовно заповнюючи ряди, крім першого.

6.6. Перед початком тестування представник групи моніторингу якості освіти проводить інструктаж про регламент проведення претестувань. Після інструктажу кожний студент (інтерн) отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

6.7. У бланку відповідей у вікні «Додаткова інформація» студент (інтерн) має поставити свій підпис ручкою та внести обов'язкові ідентифікаційні та екзаменаційні дані.

Заборонено будь-кому виносити з аудиторії під час іспиту екзаменаційні буклети та бланки відповідей.

6.8. Студенту (інтерну) забороняється виходити з аудиторії під час проведення претестувань без дозволу представника групи моніторингу якості освіти. Для виняткових випадків мають бути передбачені додаткові місця у першому ряду аудиторії для студентів (інтернів), яким було дозволено вийти із аудиторії під час іспиту.

6.9. Студентам (інтернам) під час іспиту забороняється користуватись будь-якими допоміжними матеріалами, у тому числі засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, папером, друкованими і рукописними матеріалами, що не передбачені процедурою тестування.

6.10. Порушення вимог, передбачених п.п. 6.7 – 6.9 є підставою для припинення іспиту для студентів (інтернів) порушників.

Бланк студента (інтерна), для якого було припинено іспит, у зв'язку з порушенням процедури складання іспиту, анулюється, а студент (інтерн) отримує за іспит результат «0».

6.11. Після закінчення роботи з екзаменаційним буклетом студент (інтерн) має вкласти бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх представникові групи моніторингу якості освіти та вийти із аудиторії.

6.12. Представник групи моніторингу якості освіти перевіряє комплектність екзаменаційного буклету та бланку відповідей кожного студента (інтерна) та їх відповідність один одному у присутності представника деканату.

6.13. Бланки відповідей студентів (інтернів), які склали іспит, зберігаються групою моніторингу якості освіти впродовж 30 днів. Бланки відповідей студентів (інтернів), які не склали іспит, зберігаються впродовж 1-го року.

 

7. РЕЗУЛЬТАТИ ПРЕТЕСТУВАНЬ

7.1. Результат претестувань представляється у якісній формі.

7.2. Якісний результат претестувань, представлений як «Склав»/ «Не склав», базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до державних стандартів вищої освіти України. Величини критерію «склав» затверджуються ректоратом ВНМУ імені М.І.Пирогова.

7.3. Офіційне оголошення результатів претестувань здійснюється групою моніторингу якості освіти шляхом інформування ректора (проректора з навчальної роботи) університету у 3-денний строк.

7.4. Результати претестувань вноситься до бази даних групи моніторингу якості освіти.

 

8. АНУЛЮВАННЯ ТА СКАСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРЕТЕСТУВАНЬ

8.1. При порушенні Порядку проведення іспиту представник групи моніторингу якості освіти може припинити складання іспиту для студента (інтерна) у випадках визначених п. 2.4, п. 2.5, п. 6.8, п. 6.9, а також:

 • виявлення під час іспиту у студента (інтерна) або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування;
 • виконання тесту не на робочому місці, визначеному представником відділу моніторингу якості освіти;
 • виконання тесту іншою особою;
 • спілкування в процесі роботи над тестом з іншими студентами (інтернами);
 • списування відповідей на тестові завдання в іншого студента (інтерна);
 • пошкодження бланків відповідей студента (інтерна), що унеможливлює їх автоматизовану обробку;
 • неповернення бланків відповідей особам, які проводять тестування, після завершення часу, відведеного для виконання тесту.

8.2. У разі виявлення факту несанкціонованого доступу до питань екзаменаційного буклету:

 • до початку претестувань – іспит для студентів (інтернів), які мали проходити тестування за цим тестом, не проводиться та призначається інша дата його складання;
 • після початку проведення претестувань до часу його завершення – результати іспиту для студентів (інтернів), які мали проходити тестування за цим тестом, не оприлюднюються та призначається інша дата його складання.

 

9. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕННЯ АПЕЛЯЦІЇ

9.1. Студент (інтерн) має право подати апеляцію щодо тестового балу (далі – апеляція). Розгляд апеляційних заяв здійснює група моніторингу якості освіти.

9.2. Подати апеляцію можуть особи, які тестувалися та одержали результат «не склав». Апеляції з питань відсторонення екзаменованого від тестування в результаті порушення процедури не розглядаються.

9.3. Апеляція щодо тестового балу повинна подаватися не пізніше 7 (семи) календарних днів з дня проведення претестувань екзаменованим особисто.

9.4. Апеляція подається шляхом подання офіційної заяви на ім'я керівника групи моніторингу якості освіти.

9.5. Усі апеляції мають бути розглянуті не пізніше, ніж за 30 днів з дня проведення претестувань у присутності екзаменованого.

Розгляд апеляції полягає у порівнянні бланку відповідей екзаменованого з протоколом його обробки, на підставі якого розраховано результат.

 

10. ПЕРЕСКЛАДАННЯ ТА ПОВТОРНЕ СКЛАДАННЯ ПРЕТЕСТУВАНЬ

10.1. Повторно претестування не перескладається.