Загальна інформація

ПРО НАС

Симуляційний центр стоматологічного факультету (далі Центр) є структурним підрозділом Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.

В своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про вищу освіту», державними стандартами вищої та післядипломної освіти, наказами та інструкціями МОН та МОЗ України, Статутом університету, рішеннями Вченої ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами (розпорядженнями) ректора, даним Положенням та іншими нормативними актами університету, прийнятими у встановленому порядку.

В Центрі реалізуються модулі імітаційного навчання з використанням фантомів, комп’ютерних навчально-тестових програм та іншого обладнання, як обов'язкового для підготовки спеціалістів, так і додаткового.

Основною метою діяльності Центру є створення організаційних та навчально-методичних умов для опанування студентами широкого кола компетенцій та міцне закріплення практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту.

Головна мета реалізується шляхом проведення в Центрі відповідних занять, а також науково-методичним супроводженням системи навчання і оцінкою результатів опанування навичок.

Результат діяльності Центру вимірюється кількістю і результатами засвоєння практичних навичок особами, що пройшли навчання.

НАВЧАННЯ

У Симуляційному центрі студенти мають можливість відпрацьовувати практичні навички та клінічні сценарії відповідно до теми заняття, працюючи як самостійно так і в команді. Особлива увага приділяється підготовці студентів 5-го курсу до об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) зі стоматології.

Для кращого засвоєння матеріалу в Симуляційному центрі стоматологічного факультету проводяться комп’ютерні тестування для перевірки рівня засвоєння матеріалу, відеоперегляди клінічних ситуацій з наступним обговоренням виконаних дій.

Практичні навички, тести та ситуаційні  задачі відповідають вимогам Вищої школи та Наскрізній програмі підготовки студентів стоматологічних факультетів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої роботи на посадах лікарів-стоматологів. Навчання має за мету формування теоретичних і практичних умінь, а також формування клінічного мислення.

На базі Центру проводяться практичні заняття зі студентами клінічних дисциплін кафедр:

  • Стоматології дитячого віку (з вітчизняними та іноземними студентами 2-го, 3-го, 4-го, 5-го курсів);
  • Хірургічної стоматології (з вітчизняними та іноземними студентами 2-го, 3-го, 4-го, 5-го курсів);
  • Терапевтичної стоматології (з вітчизняними та іноземними студентами 2-го, 3-го, 4-го, 5-го курсів);
  • Ортопедичної стоматології (з вітчизняними та іноземними студентами 2-го, 3-го, 4-го, 5-го курсів);

Наукові заходи, які проводяться із залученням можливостей симцентру:

  • Діяльність студентського наукового товариства

Колектив

1

Чугу Тетяна Вікторівна

Доцент кафедри стоматології дитячого віку

 
2  

Драчук Надія Вікторівна

Асистент кафедри стоматології дитячого віку
3  

Пачевська Аліса Валеріївна

Старший викладач кафедри стоматології дитячого віку

5  

Щерба Валентина Володимирівна

Асистент кафедри стоматології дитячого віку

4  

Драчевська Ірина Юріївна

Асистент кафедри стоматології дитячого віку

Перелік забезпечення

ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ВНМУ ІМЕНІ М. І. ПИРОГОВА

Найменування маніпуляції чи клінічного сценарію відповідно до навчальної програми ВНМУ ім. М.І. Пирогова Манекени, моделі, наочні посібники, інтерактивні комп'ютерні програми Медичне обладнання або медичні вироби
Найменування Кіл-сть Найменування
1 Огляд ротової порожнини пацієнта - - Стоматологічне крісло
Стоматологічне дзеркало
Зонд
Пінцет
Рукавички
Медична маска
2 Препарування каріозних порожнин Стоматологічний фантом (щелепа) 10 Стоматологічна установка
Рукавички
Медична маска
3 Пломбування каріозних порожнин фотополімерними пломбувальними матеріалами Стоматологічний фантом (щелепа) 10 Гладилка
Штопфер
Рукавички
Медична маска
4 Проведення професійної гігієни порожнини рота - - Стоматологічна установка
Рукавички
Медична маска