Загальна інформація

ПРО НАС

Навчально - тренінговий центр практичної підготовки лікарів ВНМУ ім. М.І.Пирогова, підрозділ «Педіатрія» є структурним підрозділом університету.

В своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про вищу освіту», державними стандартами вищої та післядипломної освіти, наказами та інструкціями МОН та МОЗ України, Статутом університету, рішеннями Вченої ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами (розпорядженнями) ректора, даним Положенням та іншими нормативними актами університету, прийнятими у встановленому порядку.

В Центрі реалізуються модулі імітаційного навчання з використанням тренажерів, комп’ютерних навчально-інноваційних програм та іншого обладнання, як обов'язкові для підготовки певних спеціальностей.

Основною метою діяльності Центру є створення організаційних та навчально-методичних умов для опанування студентами, інтернами-педіатрами широкого кола компетенцій та міцне закріплення практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту.

Головна мета реалізується шляхом проведення в Центрі відповідних занять, а також науково-методичним супроводженням системи навчання і оцінкою результатів опанування навичок.

Всі тренери симуляційного центру є провайдерами pBLS (від Європейської ради реанімаціі) та окремі тренера провайдери PALS AHA (від Американської асоціації серця) та ЕPALS ERC (від Європейської ради реанімаціі). Також, всі тренери центру пройщли навчання на симуляційних тренінгах з оволодінням практичними навичками: Симуляційний курс «Методика проведення об`єктивного структурованого іспиту ОСКІ» від Української асоціації медичних освітніх симуляційних технологій.

Результат діяльності Центру вимірюється кількістю і результатами засвоєння практичних навичок особами, що пройшли навчання.

НАВЧАННЯ

У симуляційному центрі студенти та лікарі інтерни-педіатри, мають можливість відпрацьовувати практичні навички та клінічні сценарії відповідно до теми заняття дисципліни «Педіатрія», курсу за вибором «Актуальні питання дитячої кардіології» працюючи як самостійно, так і в команді. Особлива увага приділяється підготовці студентів 6-го курсу до об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з «Педіатрії».

Для цього у симуляційному центрі (дисципліна «Педіатрія») створені:

 • Кімнати для відпрацювання практичних навичок
  • Практичні навички з «Педіатрії» включають в себе: «Проведення базової підтримки життєдіяльності дитини», «Реєстрація стандартної ЕКГ та клінічна інтерпретація кардіограми», «Вимірювання артеріального тиску у дітей та методи його оцінки», «Аускультація легень», «Аускультація серця дитини», «Надання допомоги дитині з ознаками дихальної недостатності (круп, пневмонія, бронхіальна астма)», «Клінічна оцінка дитини з соматичною патологією»
 • Симуляційна зала для відтворення клінічної ситуації з «Педіатрії» (стабілізація дитини, що знаходиться в критичному стані з різних причин: пароксизмальні тахікардії, зупинка серця, гемодинамічно значима брадикардія, гіповолемічний шок, анафілактичний шок)
 • Кімнати для проведення дебрифінгу (з обговоренням виконаних дій під час відпрацювання запропонованих сценаріїв з акцентуванням на комунікативних навичках, командній взаємодії, лідерстві в команді, забезпеченні чіткого алгоритму надання допомоги при різних станах в педіатрії)

Практичні навички та ситуаційні задачі відповідають вимогам Вищої школи та Наскрізній програмі підготовки студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідних для подальшої роботи на посадах лікарів «Загальної практики – сімейної медицини» та охоплюють весь курс педіатрії, знання яких необхідні для формування теоретичних та практичних умінь, а також для формування клінічного мислення та прийняття рішення лікарем загальної практики.

На базі Центру проводяться практичні заняття зі студентами клінічних дисциплін кафедр:

 • акушерства та гінекології № 1 та № 2 (з вітчизняними та іноземними студентами 4-го, 5-го та 6-го курсів медичних факультетів №1 та №2);
 • педіатрії № 1 та №2 з вітчизняними та іноземними студентами 6 курсу, медичних факультетів 1, 2;
 • медицини катастроф та військової медицини;
 • загальної хірургії;
 • дитячої хірургії;
 • хірургії №1 та №2;
 • хірургії медичного факультету №2
 • травматології та ортопедії;
 • анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів
 • внутрішньої медицини № 1, № 2 та №3;
 • внутрішньої медицини медичного факультету №2
 • внутрішньої та сімейної медицини;
 • пропедевтики внутрішньої медицини.

КУРСИ, ФАХОВІ ШКОЛИ, НАУКОВІ ЗАХОДИ

Науково-практичні конференції, які проводяться на базі симуляційного центру:

 • «Основи трансфузіології та дитячої гематології для фахівців у сфері охорони здоров`я»

Навчально-симуляційні тренінги, які проводяться на базі симуляційного центру:

 • «Менеджмент аритмій в педіатрії»
 • «Клінічний кейс – гостра крововтрата»

Колектив

1 

Дудник Вериніка Михайлівна

завідувач кафедри педіатрії №2,

д.мед.н., професор

 2

Шаламай Марина Олександрівна

к.мед.н., доцент кафедри педіатрії №2,

провайдер pBLS ERS

 3

Король Тетяна Григорівна

к.мед.н., доцент кафедри педіатрії №2,

провайдер pBLS ERS

 4

Зборовська Ольга Олександрівна

к.мед.н., асистент кафедри педіатрії №2,

провайдер pBLS ERS

 5

Березницький Олександр Володимирович

к.мед.н., асистент кафедри педіатрії №2,

провайдер pBLS ERS

Перелік забезпечення

ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
ВНМУ ІМЕНІ М.І ПИРОГОВА
ДИСЦИПЛІНА «ПЕДІАТРІЯ»

Найменування маніпуляції чи клінічного сценарію відповідно до навчальної програми ВНМУ ім. М.І. Пирогова Манекени, моделі, наочні посібники, інтерактивні комп'ютерні програми Медичне обладнання або медичні вироби
Найменування Кіл-сть Найменування
1 Проведення аускультації легень у дітей Гібридний манекен-симулятор для аускультації легень 1 Стетофонендоскоп
Рукавички
Вологі серветки
2 Проведення аускультації серцево-судинної системи у дітей< Гібридний симулятор для аускультації SimScope 1 Стетофонендоскоп
Рукавички
Вологі серветки
3 Проведення огляду дитини раннього віку Манекен дитини раннього віку 1 Рукавички
Медичний тальк
Вологі серветки
4 Проведення вимірювання артеріального тиску та оцінка його результатів у дітей Тренажер для вимірювання артеріального тиску та пульсу 1 Стетофонендоскоп
Рукавички
Вологі серветки
Таблиці для оцінки артеріального тиску у дітей
5 Проведення реєстрації електрокардіограми у дітей Манекен дитини, електрокардіограф 1 Рукавички
Вологі серветки
Навчальні електрокардіограми
6 Стандартизований пацієнт. Невідкладні стани в педіатрії (порушення ритму та провідності, зупинка серця, гіповолемічний, анафілактичний шоки, напад бронхіальної астми, круп). Педіатричний тренажер з контролем
Монітор вітальних показників
Електричний дефібрилятор
1
1
1
Стетофонендоскоп
Пульсоксиметр
Рукавички
Вологі серветки
Набір шприців та систем
Набір медичних препаратів для невідкладної допомоги
Мішок Амбу зі змінними масками
7 Стандартизований пацієнт. Найпоширеніші захворювання дитячого віку. Манекен дитини 1 Рукавички
Вологі серветки
Набір лабораторно-інструментальних досліджень
8 Оцінка новонародженого за шкалою Апгар Учбова модель для СЛР немовляти з контролем 1 Рукавички
Стетофонендоскоп
9 Проведення реанімації новонародженого Учбова модель для СЛР немовляти з контролем 1 Рукавички
Набір медичних препаратів для невідкладної допомоги
10 Проведення базової підтримки життєдіяльності дитини Учбова модель дитини старшого віку з контролем
Зовнішній автоматичний електричний дефібрилятор
1

1
Рукавички
Маска з клапаном