Загальна інформація

ПРО НАС

Центр медичної симуляції, акредитації, атестації та ліцензування ВНМУ імені М.І. Пирогова «МедВінСім» (далі Центр) є структурним підрозділом Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

В своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про вищу освіту», державними стандартами вищої та післядипломної освіти, наказами та інструкціями МОН та МОЗ України, Статутом університету, рішеннями Вченої ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами (розпорядженнями) ректора, даним Положенням та іншими нормативними актами університету, прийнятими у встановленому порядку.

В Центрі реалізуються модулі імітаційного навчання з використанням тренажерів, комп’ютерних навчально-інноваційних програм та іншого обладнання, як обов'язкові для підготовки певних спеціальностей, так і додаткові.

Основною метою діяльності Центру є створення організаційних та навчально-методичних умов для опанування студентами та лікарями — курсантами широкого кола компетенцій та міцне закріплення практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту.

Головна мета реалізується шляхом проведення в Центрі відповідних занять, а також науково-методичним супроводженням системи навчання і оцінкою результатів опанування навичок.

Результат діяльності Центру вимірюється кількістю і результатами засвоєння практичних навичок особами, що пройшли навчання.

НАВЧАННЯ

У Симуляційному центрі студенти та курсанти (інтерни, лікарі) мають можливість відпрацьовувати практичні навички та клінічні сценарії відповідно до теми заняття дисципліни «Внутрішня медицина», працюючи як самостійно так і в команді. Особлива увага приділяється підготовці студентів 6-го курсу до об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з внутрішньої медицини.

Для цього у Симуляційному центрі (дисципліна «Внутрішня медицина») створені:

 • Кімнати для відпрацювання практичних навичок з системою відеозапису.
  • Практичні навички з внутрішньої медицини включають в себе: «Вимірювання артеріального тиску», «Накладання електродів та запис електрокардіограми», «Проведення серцево-легеневої реанімації», «Аскультація серця», «Аскультація легень».
 • Симуляційні зали для відтворення клінічної ситуації з внутрішньої медицини з системою відеозапису (раптова серцева смерть, гіпертензивні кризи тощо).
 • Кімната для комп’ютерного тестування (з метою перевірки вхідного та вихідного рівня знань та допущення студента до заняття)

Практичні навички, тести та ситуаційні  задачі відповідають вимогам Вищої школи та Наскрізній програмі підготовки студентів медичних факультетівта лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідних для подальшої роботи на посадах лікарів«Загальної практики – сімейної медицини» та охоплюють знання, які необхідні для формування теоретичних та практичних умінь, а також для формування клінічного мислення та прийняття рішення лікарем загальної практики.

На базі Центру проводяться практичні заняття зі студентами клінічних дисциплін кафедр:

 • акушерства та гінекології № 1 та № 2 (з вітчизняними та іноземними студентами 4-го, 5-го та 6-го курсів медичних факультетів №1 та №2);
 • педіатрії № 1 та №2;
 • медицини катастроф та військової медицини;
 • загальної хірургії;
 • дитячої хірургії;
 • хірургії №1 та №2;
 • хірургії медичного факультету №2
 • травматології та ортопедії;
 • анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів
 • внутрішньої медицини № 1, № 2 та №3;
 • внутрішньої медицини медичного факультету №2
 • внутрішньої та сімейної медицини;
 • пропедевтики внутрішньої медицини.

КУРСИ, ФАХОВІ ШКОЛИ, НАУКОВІ ЗАХОДИ

1. Практично-орієнтовані навчальні тренінги з питань сучасних підходів з діагностики та лікування серцево-судинної патології  (в тому числі наданні невідкладної допомоги, проведення серцево-легеневої реанімації) на догоспітальному етапі для молодших спеціалістів з медичною освітою (виїзних бригад екстреної медичної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктів, відділень екстреної медичної допомоги центральних районних/міських лікарень), лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги, центральних районних/міських лікарень), погоджені із Департаментом охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації. 

2. Школи-тренінги для лікарів терапевтичного профілю з кардіології та профілактики цереброваскулярних захворювань, 

3. Передатестаційні цикли, спеціалізація з невідкладних станів.

Колектив

 1

Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3,

д. мед.н., професор

Іванов Валерій Павлович

 2

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 3,

к. мед. н.,

Колесник Олег Миколайович

 3

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 3,

к. мед. н.,

Сізова Марина Петрівна

 4

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 3,

к. мед. н.,

Музика Надія Олегівна
 5

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 3,

Шушковська Юлія Юріївна

Перелік забезпечення

ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
ВНМУ ІМЕНІ М.І ПИРОГОВА
ДИСЦИПЛІНА «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА»

Найменування маніпуляції чи клінічного сценарію відповідно до навчальної програми ВНМУ ім. М.І. Пирогова Манекени, моделі, наочні посібники, інтерактивні комп'ютерні програми Медичне обладнання або медичні вироби
Найменування Кіл-сть Найменування
1 Вимірювання артеріального тиску Cимулятор для вимірювання артеріального тиску 1 Тонометр
Фонендоскоп
Рукавички
Вологі серветки
Паперові рушники
2 Накладання електродів та запис електрокардіограми Електрокардіограф і манекен-симулятор для проведення електрокардіографічного дослідження 1 Рукавички
Вологі серветки
Паперові рушники
3 Надання серцево-легеневої реанімації Манекен-симулятор для серцево-легеневої реанімації 1 Рукавички
Вологі серветки
Паперові рушники
Реанімаційна маска-клапан
4 Аускультацію серця Симулятор для аускультації серця, легень та черевної порожнини 1 Фонендоскоп
Вологі серветки
Паперові рушники
5 Аускультація легень Симулятор для аускультації серця, легень та черевної порожнини 1 Фонендоскоп
Вологі серветки
Паперові рушники
6 Проведення тестового контролю Медіапроектор
Проекційний екран
Ноутбук
1
1
2
Медіапроектор
Проекційний екран
Ноутбук