Загальна інформація

ПРО НАС

Центр медичної симуляції, акредитації, атестації та ліцензування ВНМУ імені М.І. Пирогова «МедВінСім» (далі Центр) є структурним підрозділом Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

В своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про вищу освіту», державними стандартами вищої та післядипломної освіти, наказами та інструкціями МОН та МОЗ України, Статутом університету, рішеннями Вченої ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами (розпорядженнями) ректора, даним Положенням та іншими нормативними актами університету, прийнятими у встановленому порядку.

В Центрі реалізуються модулі імітаційного навчання з використанням тренажерів, комп’ютерних навчально-інноваційних програм та іншого обладнання, як обов'язкові для підготовки певних спеціальностей, так і додаткові.

Основною метою діяльності Центру є створення організаційних та навчально-методичних умов для опанування студентами та лікарями — курсантами широкого кола компетенцій та міцне закріплення практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту.

Головна мета реалізується шляхом проведення в Центрі відповідних занять, а також науково-методичним супроводженням системи навчання і оцінкою результатів опанування навичок.

Результат діяльності Центру вимірюється кількістю і результатами засвоєння практичних навичок особами, що пройшли навчання.

НАВЧАННЯ

У Симуляційному центрі студенти та курсанти (інтерни, лікарі) мають можливість відпрацьовувати практичні навички та клінічні сценарії відповідно до теми заняття дисципліни «Акушерство та гінекологія», працюючи як самостійно так і в команді. Особлива увага приділяється підготовці студентів 6-го курсу до об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з акушерства та гінекології.

Для цього у Симуляційному центрі (дисципліна «Акушерство та гінекологія») створені:

 • Кімнати для відпрацювання практичних навичок з системою відеозапису.
  • Практичні навички з гінекології включають в себе: «Проведення дзеркального огляду піхви та шийки матки з забором матеріалу для цитологічного та біомікроскопічного досліджень», «Клінічне обстеження молочної залози», «Проведення бімануального вагінального дослідження».
  • Практичні навички з акушерства включають: «Проведення зовнішнього акушерського обстеження», «Проведення аускультації плода», «Проведення внутрішнього акушерського обстеження з оцінкою зрілості шийки матки та передлеглої частини плоду», «Оцінка новонародженого за шкалою Апгар».
 • Симуляційні зали для відтворення клінічної ситуації з акушерства та гінекології з системою відеозапису (фізіологічні чи патологічні пологи, акушерські кровотечі, еклампсія, гіпертензивні стани під час вагітності, анафілактичний шок під час вагітності тощо),
 • Кімната для комп’ютерного тестування (з метою перевірки вхідного та вихідного рівня знань та допущення студента до заняття)
 • Кімнати для проведення дебрифінгу (з обов’язковим відеопереглядом клінічної ситуації та наступним обговоренням виконаних дій під час сценарію з акцентуванням на комунікативних навичках, командній взаємодії, лідерстві в команді, забезпеченні чіткого алгоритму надання допомоги при різних станах в акушерстві та гінекології)

Практичні навички, тести та ситуаційні  задачі відповідають вимогам Вищої школи та Наскрізній програмі підготовки студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідних для подальшої роботи на посадах лікарів «Загальної практики – сімейної медицини» та охоплюють весь курс фізіологічного та патологічного акушерства та гінекології, знання яких необхідні для формування теоретичних та практичних умінь, а також для формування клінічного мислення та прийняття рішення лікарем загальної практики.

На базі Центру проводяться практичні заняття зі студентами клінічних дисциплін кафедр:

 • акушерства та гінекології № 1 та № 2 (з вітчизняними та іноземними студентами 4-го, 5-го та 6-го курсів медичних факультетів №1 та №2);
 • педіатрії № 1 та №2;
 • медицини катастроф та військової медицини;
 • загальної хірургії;
 • дитячої хірургії;
 • хірургії №1 та №2;
 • хірургії медичного факультету №2;
 • травматології та ортопедії;
 • анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів;
 • внутрішньої медицини № 1, № 2 та №3;<
 • внутрішньої медицини медичного факультету №2;
 • внутрішньої та сімейної медицини;
 • пропедевтики внутрішньої медицини.

КУРСИ, ФАХОВІ ШКОЛИ, НАУКОВІ ЗАХОДИ

Курси тематичного вдосконалення з дисципліни «Акушерство та гінекологія», які проводяться на базі симцентру:

 • «Невідкладні стани в практиці лікаря акушера-гінеколога»
 • «Перинатальний консиліум»
 • «Діагностика та лікування патології шийки матки» тощо

Фахові школи з дисципліни «Акушерство та гінекологія», які проводяться на базі симцентру:

 • «Молочна залоза - крихка краса»
 • «Рання діагностика захворювань молочної залози»
 • «Особливості клінічного застосування пробіотиків в акушерській практиці»
 • «Сучасні аспекти терапії невиношування вагітності у жінок групи ризику»
 • «Вагітність високого ризику у жінок з попередніми репродуктивними втратами. Принципи оптимальної терапії»
 • «Сучасні аспекти профілактики прееклампсії у жінок які пройшли програми ДРТ»

Наукові заходи, які проводяться із залученням можливостей симцентру:

 • Щорічний міжнародний медичний конгрес «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки»
 • Щорічна конференція з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє»
 • Наукова конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку» тощо

Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОНП за спеціальністю «Сучасні інноваційні навчальні технології у вищій медичній освіті»
Методичні вказівки навчальної дисципліни з «Сучасні інноваційні технології у вищий медичній освіті». Самостійна робота
Методичні вказівки навчальної дисципліни з «Сучасні інноваційні технології у вищий медичній освіті». Семінарські заняття
Робоча програма PhD. Сучасні інноваційні технології у вищий медичній освіті
Силабус PhD. Сучасні інноваційні технології у вищий медичній освіті (2020-2021 н.р.)
Силабус PhD. Сучасні інноваційні технології у вищий медичній освіті (2021-2022 н.р.)
Тематичний план самостійної роботи з дисципліни «Сучасні інноваційні технології у вищий медичній освіті» для аспірантів
Тематичний план семінарських занять з дисципліни «Сучасні інноваційні навчальні технології у вищій медичній освіті» для аспірантів

Колектив

1

Булавенко Ольга Василівна

президент української асоціації медично-освітніх симуляційних технологій, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2, д.мед.н., професор

2

Коньков Дмитро Геннадійович

керівник навчально-тренінгового центру практичної підготовки лікарів циклу "Акушерство і гінекологія", д.мед.н., професор

 

Кливак Віталій Васильович

к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології №2

Перелік забезпечення

ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
ВНМУ ІМЕНІ М.І ПИРОГОВА
ДИСЦИПЛІНА «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

Найменування маніпуляції чи клінічного сценарію відповідно до навчальної програми ВНМУ ім. М.І. Пирогова Манекени, моделі, наочні посібники, інтерактивні комп'ютерні програми Медичне обладнання або медичні вироби
Найменування Кіл-сть Найменування
1 Проведення дзеркального огляду піхви та шийки матки. Забір матеріалу для цитологічного та біомікроскопічного досліджень   Тренажер для дослідження шийки матки і тесту Папаніколау 2 Вагінальні дзеркала
Щіточки
Шпателі
Ватні тампони
Скельця
Рукавички
Вологісерветки
2 Клінічне обстеження молочної залози  Удосконалений симулятор для навчання обстеженню молочних залоз   2 Рукавички
Медичний тальк
3 Проведення бімануального вагінального дослідження   Клінічний тренажер тазу розширений 1 Рукавички
Медичний тальк
Вологі серветки
4 Проведення зовнішнього акушерського обстеження Манекен з можливістю проведення зовнішнього акушерського обстеження (прийоми Леопольда-Левицького)   1 Рукавички
Вологі серветки
Медичний тальк
5 Проведення аускультації плода Торс вагітної жінки для зовнішнього акушерського огляду   1 Рукавички
Вологі серветки
Медичний тальк
6 Стандартизований пацієнт. Невідкладні стани в акушерстві (акушерські кровотечі, гіпертензивні стани під час вагітності, еклампсія, анафілактичний шок під час вагітності, загроза переривання вагітності та загроза передчасних пологів). Гібридний симулятор для аускультації
Тренажер для вимірювання артеріального тиску та пульсу
Кров штучна, порошок
Тренажер для внутрішньовенних ін’єкцій
Система відеоспостереження
Монітор вітальних показників
1

1
1
1

1
1
Рукавички
Вологі серветки
Паперові рушники
7 Проведення внутрішнього акушерського обстеження. Оцінка зрілості шийки матки та визначення передлеглої частини плоду   Манекен для оцінки зрілості шийки матки та визначення передлеглої частини плода з наборами різних шийок та передлеглих частин 1 Рукавички
Медичний тальк
Вологі серветки
8 Оцінка новонародженого за шкалою Апгар   Учбова модель для СЛР немовляти з контролем 1 Рукавички  
9 Стандартизований пацієнт. Екстрагенітальна патологія та планування сім’ї Гібридний симулятор для аускультації SimScope
Тренажер для вимірювання артеріального тиску та пульсу
Кров штучна, порошок
Тренажер для внутрішньовенних ін’єкцій
Система відеоспостереження
Монітор вітальних показників
1

1

1

1
1
1
Рукавички