Студенту

Історія кафедри

Кафедра терапевтичної стоматології створена в жовтні 1996 року. Вона була однією з перших на стоматологічному факультеті Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова. У джерел створення кафедр стоматологічного факультету стояли, у першу чергу, ректор університету, академік В.М. Мороз і декан стоматологічного факультету к.мед.н., доцент Т.Т. Постоловська. Першим завідувачем кафедри з 1996 по 2014 рік була д.мед.н., професор В.М. Кулигіна. За час керівництва кафедрою вона організувала учбово-методичну, наукову та лікувальну роботу. Першою базою кафедри були 3 навчальні кімнати по вул. Блока, 30. З 1999 по 2005 р.р. головною базою кафедри було стоматологічне відділення військового госпіталю. Потім основна база була в науково-дослідному центрі ВНМУ по вул. Медведєва, 11, яка складалась з 3 лікувальних кабінетів. Практичні заняття проводились також на базах стоматологічних кабінетів при Вінницькому будівельному технікумі та Вінницькому національному аграрному університеті. Перший викладацький колектив складався з 7 викладачів: завідувача кафедри к.мед.н. В.М. Кулигіної, асистентів О.Г. Носик, Ж.В. Іванової, І.М. Горленко, О.М. Ліхіцького, О.І. Кутельмаха, Н.Ф. Бабійчук.

В березні 2015 року кафедру очолила доц. Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна. В лютому 2016 року кафедра змінила своє розташування, основна база відтепер знаходиться у новому просторому приміщенні по вул. Стуса 2/19, має великий клінічний зал на 7 установок, 5 учбових кімнат, оснащених стоматологічними установками кожна, стерилізаційну з новим обладнанням, асистенську кімнату з сучасною оргтехнікою, роздягальню для студентів. А також є база в НДЦ по вул. Амосова, 11 і учбова кімната в головному корпусі ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Під керівництвом нового завідувача - д.мед.н., доц. Шінкарук-Диковицької М.М. успішно працює колектив кафедри: доц. Л.О. Ковальчук, доц. Н.Г. Гаджула, доц. Л.Ф. Курдиш, доц. М.А. Горай, доц. І.М.Горленко, доц. О.І.Кутельмах, к.мед.н., ас. Г.М. Побережна, к.мед.н., ас. А.В.Повшенюк, ас. Т.В.Федик, ас. О.В. Мунтян, ас. О.Ю.Пилипюк, ас. Т.О.Тепла, ас. О.В. Колісник, ас. А.В. Погоріла, ас. Козак Н.І., викл.-ст. Азаров С.О. і старші лаборанти: Алексєєнко Н.С. та Ваховський В.В.

Колективом кафедри видані учбово-методичні посібники «Особливості перебігу й лікування карієсу зубів і його ускладнень у дитячому віці», «Карієс зубів», «Пульпіт», навчальний посібник для англомовних студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації "Preclinical Operative Dentistry", що сприяє поліпшенню підготовки студентів-стоматологів.

Значне місце в діяльності кафедри займає навчально-методична робота. На кафедрі терапевтичної стоматології займаються студенти 2, 3, 4, 5 курсів. За час вивчення предмета студенти здають 4 диференційованих заліки, перевідний і державний іспити, пишуть навчальну та академічну історію хвороби.

Студенти 2 курсу вивчають пропедевтику терапевтичної стоматології - 135 годин. Наприкінці курсу студенти здають диференційований залік.

Студенти 3 курсу вивчають одонтопатологію (карієс зубів, некаріозні ураження, пульпіт, періодонтит) - 270 години. Після 3 курсу студенти здають перевідний екзамен по предмету.

Студенти 4 курсу вивчають захворювання тканин пародонту - 180 години. Наприкінці курсу студенти здають диференційований залік.

Студенти 5 курсу в ІХ семестрі вивчають захворювання слизової оболонки порожнини рота - 216 годин, здають диференційований залік; у Х семестрі проходять субординатуру - 216 годин, здають диференційований залік. Після 5 курсу випускники здають комплексний практично-орієнтований державний екзамен зі спеціальності «Стоматологія».

Співробітниками кафедри створений банк тестових завдань і комплексних кваліфікаційних робіт, а також муляжів, фантомів, фотографій, слайдів, відеофільмів і інших учбово-наочних посібників для навчання студентів.

Колектив кафедри опублікував більше 300 наукових праць в вітчизняних журналах і за кордоном, статті входять до різних науко-метричних баз, Web of Science, Scopus, отримано більше 20 патентів на винаходи, опублікований інформаційний лист, створена комп'ютерна програма. Вони регулярно беруть участь у роботі наукових, науково-практичних і методичних конференцій, з'їздів, майстер-класів та вебінарів по стоматології, відвідують стоматологічні виставки в Україні та за її межами, є членами ГО "Асоціації стоматологів України" та ГО "Асоціації лікарів - пародонтологів України".

Штат кафедри

Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна


Завідувач кафедри , Доктор медичних наук, доцент

Здобула 2 вищі медичні освіти, закінчила стоматологічний факультет ВНМУ ім. М.І.Пирогова у 2006 році з відзнакою та в 2015 році - фармацевтичний факультет ВНМУ ім. М.І.Пирогова з відзнакою.
На початку 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - "Стоматологія" в спеціалізованій вченій раді Д 26.613.09 НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Член Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів, а також Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Голова Вінницького осередку ВГО "Асоціація лікарів-пародонтологів України".
Член Ради молодих вчених МОЗ України. Член Координаційної ради ГО "Асоціація стоматологів України".
Член атестаційної комісії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, опубліковано інформаційний лист, отримані патенти України на корисну модель та свідоцтва на винахід, розроблена комп’ютерна програма "CariTest".

Ковальчук Ліна Олександрівна


завуч по роботі з вітчизняними студентами, к.мед.н., доцент

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 1999 році. На кафедрі терапевтичної стоматології працює з 1999 року. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» на тему: «Порушення імунологічного і адаптаційного стану хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні». У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Має першу лікарську категорію. Виконує обов’язки завуча кафедри з 2005 року. Відповідає за ведення методичної роботи з розділу «Пропедевтика терапевтичної стоматології». Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного факультету, читає лекції студентам IV курсу з терапевтичної стоматології та студентам ІІІ курсу – з сучасної ендодонтичної техніки. Приймає підсумковий модульний контроль у студентів ІІІ та IV курсів, є екзаменатором державної екзаменаційної комісії. Має 36 публікацій, з них 14 – у фахових виданнях, 2 – з науково-педагогічної роботи. Брала участь у 25 наукових і науково-практичних форумах. Має 8 впроваджень нових методик лікування у лікувальну роботу лікувально-профілактичних стоматологічних закладів України. Є членом Асоціації стоматологів України та Асоціації лікарів-пародонтологів України. Регулярно виступає з доповідями для практикуючих лікарів-стоматологів на обласних практичних конференціях та засіданнях обласного осередку Асоціації стоматологів України.

Гаджула Наталія Григорівна


завуч по роботі з іноземними студентами, к.мед.н., доцент

Закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2001 році. З цього ж року працювала старшим лаборантом кафедри терапевтичної стоматології. З 2003 року переведена на посаду асистента. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Індивідуальна профілактика карієсу зубів у жінок в періоди вагітності і лактації»; шифр: 14.01.22 – стоматологія. З 2014 року займає посаду доцента кафедри терапевтичної стоматології. Виконує обов'язки завуча кафедри по роботі з іноземними студентами, є відповідальною за цивільну оборону на кафедрі. Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного факультету, читає лекції англомовним студентам ІІ-V курсів. Відповідає за ведення методичної роботи для англомовних студентів ІІ курсу з пропедевтики терапевтичної стоматології та студентів ІV курсу з розділу "Захворювання тканин пародонта".
Кількість публікацій: опубліковано близько 50 наукових праць, з них 16 – у наукових виданнях, рекомендованих ВАК України; 32 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій, з’їздів; 1 стаття міжнародного рівня; отримано патент на корисну модель; впроваджено нововведення. Брала участь у 35 наукових і науково-практичних форумах. Є членом Асоціації лікарів-пародонтологів України. Є автором навчального посібника для англомовних студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації "Preclinical Operative Dentistry". Лікар вищої категорії.

Горленко Ірина Миколаївна


доцент, к.мед.н.

Працює на кафедрі терапевтичної стоматології асистентом з 1996 року. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініка, діагностика та лікування гландулярного хейліту на фоні хронічних обструктивних захворювань легень». В 2006 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Автор та співавтор 30 наукових праць.

Горай Марина Антонівна


доцент, к.мед.н.

Курдиш Лариса Федорівна


доцент, к.мед.н.

Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 2004 року. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Стоматологія» на тему: «Лікування, профілактика та прогнозування множинного карієсу зубів у підлітків». Є автором 21 друкованої роботи, з яких 9 – у журналах, рекомендованих ВАК України. Отримала патент України на корисну модель. З 2008 року є відповідальною за наукову роботу кафедри. Веде практичні заняття та читає лекції студентам 3 та 5 курсів стоматологічного факультету. Є екзаменатором на семестровому іспиті та диф. заліках з терапевтичної стоматології.

Кутельмах Олег Ігорович


доцент, к.мед.н.

Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 1997 року. У 2008 році захищена дисертація на тему: «Обґрунтування застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту»; шифр: 14.01.22 – стоматологія.
Кількість публікацій: опубліковано 20 наукових праць, з них 10 – у наукових виданнях, рекомендованих ВАК України; 9 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій з’їздів, один розділ в книзі; отримано патент на корисну модель; одну рацпропозицію, впроваджено 2 нововведення. Виконує обов'язки відповідального на кафедрі по роботі з іноземними студентами. Веде заняття і читає лекції у студентів 2,3,4 курсів.

Мунтян Олена Вікторівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2002 році. Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 2008 року. Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного факультету. Має першу лікарську категорію. З 2010 року є відповідальною за студентське наукове товариство. Відповідає за ведення методичної роботи з розділу «Захворювання слизової оболонки порожнини рота». Заплановано кандидатську дисертацію в грудні 2011 р., тема: « Порівняльна характеристика засобів та методів місцевого знеболення при лікуванні карієсу та його ускладнень». По темі наукового дослідження опубліковано 1 стаття та 2 тез у фахових періодичних виданнях.

Повшенюк Анастасія Володимирівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила з відзнакою ВНМУ ім. М.І.Пирогова в 2010 р. У 2010-2012 рр. навчалася в інтернатурі і магістратурі. З 2011 р. працює асистентом на кафедрі терапевтичної стоматології. Захистила кандидатську дисертаційну роботу в березні 2016 р. на тему: «Обґрунтування комплексної профілактики і лікування пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаних з ревматоїдним артритом».

Тепла Тамара Олександрівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила стоматологічний факультет ВНМУ ім. М.І. Пирогова з відзнакою в 2010 році. З 2010 по 2011 рік працювала старшим лаборантом кафедри терапевтичної стоматології. З 2011 року займає посаду асистента кафедри терапевтичної стоматології.

Побережна Галина Михайлівна


асистент, к.мед.н.

У 1995р. закінчила Київський національний медичний університет ім. О.О.Богомольця.
З 2012 асистент кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Число друкованих праць – 5статей у фахових виданнях, 2 тези в матеріалах конференції та конгресу.
Виконується наукова робота на тему «Обґрунтування комплексної профілактики та лікування пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, поєднаними із синдромом мальабсорбції»

Федик Тетяна Валеріївна


асистент

Закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2004 році. Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 2004 року. Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-ІV курсів стоматологічного факультету. Має другу лікарську категорію. Відповідає за ведення методичної роботи з розділу «Захворювання ендодонту. Пульпіт».

Філімонова Світлана Олександрівна


асистент

Погоріла Анна Василівна


асистент

Погоріла Анна Василівна у 2006 році закінчкила з відзнакою стоматологічний факультет ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Після закінчення університету по 2011 р. працювала в міській стоматологічній поліклініці м.Вінниці та навчалася в магістратурі на базі ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
У 2008 році закінчила навчання в магістратурі з відзнакою та отримала вчену ступінь магістра медицини. Має першу лікарську категорію. Є автором 5 друкованих робіт, з яких 2 – у фахових виданнях. Отримала патент України на корисну модель.
З 2011 по 2015 роки проходила стажування за кордоном, як лікар-стоматолог-терапевт.
Є членом Асоціації стоматологів України.

Ваховський Віталій Володимирович


Асистент

Закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2015 році. Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 2015 року. Проводить практичні заняття з вітчизняними та англомовними студентами ІІІ курсу стоматологічного факультету. Відповідальний за сайт кафедри та за ведення методичної роботи для англомовних студентів з розділу «Periodontal diseases».

Алексєєнко Наталія Сергіївна


Викладач-стажист

Новини

ОГОЛОШЕННЯ
10.12.2018
Графік ПМК для студентів 2 курсу
30.11.2018

Наукова діяльність

За час існування кафедри виконані 2 планові науково-дослідні роботи:

  1. 1999-2003 р.р. - «Ефективність лікування захворювань пародонту, слизової оболонки порожнини рота й губ при спільному використанні препаратів, імобілізованих на полісорбі, і природних факторів».
  2. 2002-2007 р.р. - «Розробка й впровадження нових методів діагностики й лікування ускладненого карієсу, захворювань пародонту й слизової оболонки порожнини рота». Тема продовжена до 2008 р.

Співробітниками кафедри виконане клініко-експериментальне вивчення ефективності розробленої методики лікування захворювань пародонту в осіб молодого віку, що передбачає використання лікарських препаратів, імобілізованих на сорбентах, і місцевих природних факторів, зокрема радону. Розроблено методики пролонгованої дії лікарських препаратів для місцевого лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань із використанням клейових композицій і фізіотерапевтичних методів. Співробітниками кафедри проводяться епідеміологічні, лабораторні, психологічні, імунологічні, мікробіологічні, функціональні методи дослідження. Проведене комплексне епідеміологічне й психологічне обстеження хворих дало можливість оцінити зв'язок основних стоматологічних захворювань із психоемоційним станом хворих. Розроблено критерії оцінки адаптаційних можливостей гемодинаміки губ за допомогою доплерографії. Співробітниками кафедри запропоновані нові сучасні методи оцінки забезпеченості вітамінами організму стоматологічних хворих. Ґрунтовні мікробіологічні дослідження, проведені науковими співробітниками кафедри, дали можливість оцінити стан мікробіоценозу порожнини рота й червоної кайми губ і розробити ефективні методи корекції виявлених порушень. Велику увагу кафедра приділяє питанню дослідження неспецифічної резистентності організму стоматологічних хворих. Порушення адаптаційного стану хворих, виявлене в процесі обстеження, відкривають нові аспекти патогенезу стоматологічних захворювань і спричиняють необхідність раціональної їхньої корекції в комплексному лікуванні. Комплексне імунологічне обстеження хворих із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота виявило істотне гноблення специфічної резистентності організму хворих і стало причиною розробки імунокорегуючої терапії в таких хворих. Проведена робота дозволила розробити й впровадити в практику нові методи діагностики й лікування захворювань пародонту,  слизової оболонки порожнини рота й червоної кайми губ.

Отримані результати епідеміологічного, психологічного, імунологічного та лабораторного обстеження хворих стали основою для подальших досліджень, присвячених прогнозуванню розвитку та плину основних стоматологічних захворювань, а також пошуку шляхів підвищення ефективності лікування стоматологічних хворих.

Останнім часом кафедра займається питаннями профілактики карієсу у вагітних жінок і жінок у період лактації. Розроблений спосіб профілактики показав високу ефективність за результатами експериментальних і клініко-лабораторних методів дослідження.

За останні роки співробітниками кафедри отримано більше 10 деклараційних патентів на винаходи, опубліковано більше 250 наукових праць, інформаційний лист.