Студенту

Intern

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра терапевтичної стоматології створена в жовтні 1996 року. Вона була однією з перших на стоматологічному факультеті Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова. У джерел створення кафедр стоматологічного факультету стояли, у першу чергу, ректор університету, академік В.М. Мороз і декан стоматологічного факультету к.мед.н., доцент Т.Т. Постоловська. Першим завідувачем кафедри з 1996 по 2014 рік була д.мед.н., професор В.М. Кулигіна. За час керівництва кафедрою вона організувала навчально-методичну, наукову та лікувальну роботу. Першою базою кафедри були 3 навчальні кімнати по вул. Блока, 30. З 1999 по 2005 р.р. головною базою кафедри було стоматологічне відділення військового госпіталю. Потім основна база була в науково-дослідному центрі ВНМУ по вул. Медведєва, 11, яка складалась з 3 лікувальних кабінетів. Практичні заняття проводились також на базах стоматологічних кабінетів при Вінницькому будівельному технікумі та Вінницькому національному аграрному університеті. Перший викладацький колектив складався з 7 викладачів. 

В березні 2015 року кафедру очолила професор Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна. В лютому 2016 року кафедра змінила своє розташування, основна база відтепер знаходиться у новому просторому приміщенні по вул. Стуса 2/19, має великий клінічний зал на 7 стоматологічних установок, 5 навчальних кімнат, оснащених стоматологічними установками кожна, стерилізаційну з новим обладнанням, асистенську кімнату з сучасною оргтехнікою, роздягальню для студентів. А також є база в НДЦ по вул. Амосова, 11 і навчальний клас в морфологічному корпусі ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

Під керівництвом нового завідувача - д.мед.н., проф. Шінкарук-Диковицької М.М. успішно працює колектив кафедри: доц. Л.О. Ковальчук, доц. Н.Г. Гаджула, доц. Л.Ф. Курдиш, доц. М.А. Горай, доц. І.М. Горленко, доц. О.І. Кутельмах, к.мед.н., ас. Г.М. Побережна, доц. А.В. Повшенюк, ас. Т.В. Федик, доц. О.В. Мунтян, к.мед.н., ас. О.Ю. Пилипюк, ас. Філімонова С.О., доц. Т.О.Тепла, ас. О.В. Колісник, ас. А.В. Погоріла, ас. Алексєєнко Н.С. та ас. Ваховський В.В.

Колективом кафедри видані навчально-методичні посібники «Особливості перебігу й лікування карієсу зубів і його ускладнень у дитячому віці», «Карієс зубів», «Пульпіт», навчальний посібник для англомовних студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації "Preclinical Operative Dentistry", що сприяє поліпшенню підготовки студентів-стоматологів.

Значне місце в діяльності кафедри займає навчально-методична робота. На кафедрі терапевтичної стоматології займаються студенти 2, 3, 4, 5 курсів. За час вивчення предмета студенти здають 4 диференційованих заліки, перевідний і державний іспити, пишуть навчальну та академічну історію хвороби. Студенти 2 курсу вивчають пропедевтику терапевтичної стоматології. Наприкінці курсу студенти здають диференційований залік. Студенти 3 курсу вивчають одонтопатологію (карієс зубів, некаріозні ураження, пульпіт, періодонтит). Після 3 курсу студенти здають перевідний екзамен по предмету. Студенти 4 курсу вивчають захворювання тканин пародонту. Наприкінці курсу студенти здають диференційований залік. Студенти 5 курсу в ІХ семестрі вивчають захворювання слизової оболонки порожнини рота, здають диференційований залік; у Х семестрі проходять субординатуру, здають диференційований залік. Після 5 курсу випускники здають комплексний практично-орієнтований державний екзамен зі спеціальності «Стоматологія». Співробітниками кафедри створений банк тестових завдань і комплексних кваліфікаційних робіт, а також муляжів, фантомів, фотографій, слайдів, відеофільмів і інших учбово-наочних посібників для навчання студентів.

Колектив кафедри опублікував більше 300 наукових праць в вітчизняних журналах і за кордоном, статті входять до різних науко-метричних баз, Web of Science, Scopus, отримано більше 20 патентів на винаходи, опублікований інформаційний лист, створена комп'ютерна програма. Вони регулярно беруть участь у роботі наукових, науково-практичних і методичних конференцій, з'їздів, майстер-класів та вебінарів по стоматології, відвідують стоматологічні виставки в Україні та за її межами, є членами ГО "Асоціації стоматологів України" та ГО "Асоціації лікарів - пародонтологів України".

Штат кафедри

Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна


Завідувач кафедри , Доктор медичних наук, професор

Здобула 2 вищі медичні освіти, закінчила стоматологічний факультет ВНМУ ім. М.І.Пирогова у 2006 році з відзнакою та в 2015 році - фармацевтичний факультет ВНМУ ім. М.І.Пирогова з відзнакою.
На початку 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - "Стоматологія" в спеціалізованій вченій раді Д 26.613.09 НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Член Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів, а також Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Голова Вінницького осередку ВГО "Асоціація лікарів-пародонтологів України".
Член Ради молодих вчених МОЗ України. Член Координаційної ради ГО "Асоціація стоматологів України".
Член атестаційної комісії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, опубліковано інформаційний лист, отримані патенти України на корисну модель та свідоцтва на винахід, розроблена комп’ютерна програма "CariTest".

Повшенюк Анастасія Володимирівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила з відзнакою ВНМУ ім. М.І.Пирогова в 2010 р. У 2010-2012 рр.навчалася в інтернатурі і магістратурі. З 2011 р. працює на кафедрі терапевтичної стоматології, в 2017 – обрана на посаду доцента. Захистила кандидатську дисертаційну роботу в березні 2016 р. на тему: «Обґрунтування комплексної профілактики і лікування пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаних з ревматоїдним артритом». Проводить практичні заняття з вітчизняними та англомовними студентами ІІ-V курсів. Відповідає за ведення методичної роботи з розділу «Самостійна позааудиторна робота студентів ІІ-ІV курсів», «Methods of examination of dental patient. Lesions of hard tooth tissues» та з дисципліни «Ендодонтична техніка». Автор більше 25 публікацій, включених до наукометричних баз Web of Sciene та рекомендованих ДАК України

Тепла Тамара Олександрівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила стоматологічний факультет ВНМУ ім. М.І. Пирогова з відзнакою в 2010 році. З 2010 по 2011 рік працювала старшим лаборантом кафедри терапевтичної стоматології. З 2011 року займає посаду асистента кафедри терапевтичної стоматології. В 2017 році обрана на посаду доцента.

Ковальчук Ліна Олександрівна


завуч по роботі з вітчизняними студентами, к.мед.н., доцент

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 1999 році. На кафедрі терапевтичної стоматології працює з 1999 року. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» на тему: «Порушення імунологічного і адаптаційного стану хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні». У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Має першу лікарську категорію. Виконує обов’язки завуча кафедри з 2005 року. Відповідає за ведення методичної роботи з розділу «Пропедевтика терапевтичної стоматології». Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного факультету, читає лекції студентам IV курсу з терапевтичної стоматології та студентам ІІІ курсу – з сучасної ендодонтичної техніки. Приймає підсумковий модульний контроль у студентів ІІІ та IV курсів, є екзаменатором державної екзаменаційної комісії. Має 36 публікацій, з них 14 – у фахових виданнях, 2 – з науково-педагогічної роботи. Брала участь у 25 наукових і науково-практичних форумах. Має 8 впроваджень нових методик лікування у лікувальну роботу лікувально-профілактичних стоматологічних закладів України. Є членом Асоціації стоматологів України.

Горленко Ірина Миколаївна


доцент, к.мед.н.

Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 1996 року. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініка, діагностика та лікування гландулярного хейліту на фоні хронічних обструктивних захворювань легень». В 2006 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Автор та співавтор 30 наукових праць.

Гаджула Наталія Григорівна


завуч по роботі з іноземними студентами, к.мед.н., доцент

Закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2001 році. З цього ж року працювала старшим лаборантом кафедри терапевтичної стоматології. З 2003 року переведена на посаду асистента. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Індивідуальна профілактика карієсу зубів у жінок в періоди вагітності і лактації»; шифр: 14.01.22 – стоматологія. У 2016 році отримала вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Виконує обов'язки завуча кафедри по роботі з іноземними студентами, є відповідальною за аспірантуру та клінічну ординатуру, цивільну оборону на кафедрі. Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного факультету, читає 80 годин лекцій англомовним студентам ІІ-V курсів. Відповідає за ведення методичної роботи для англомовних студентів ІІ курсу з дисципліни "Пропедевтика терапевтичної стоматології" (30 тем), ІІІ курсу - з розділу "Ендодонтична техніка" (15 тем), V курсу - "Захворювання СОПР" (32 теми); для україномовних та російськомовних студентів ІV курсу з розділу "Захворювання тканин пародонта" (50 методичних вказівок).
Кількість публікацій: опубліковано 60 наукових праць; отримано патент на корисну модель; впроваджено нововведення. Є автором навчального посібника для англомовних студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації "Preclinical Operative Dentistry". Брала участь у 100 наукових і науково-практичних форумах. Лікар вищої категорії.

Горай Марина Антонівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила Вінницький Державний медичний університет ім. М. І. Пирогова у 2002 році. З 2002 по 2004 навчалась в клінічній інтернатурі за спеціальністю «терапевтична стоматологія». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14. 01. 22 «Стоматлогія» на тему: «Імунологічні і гормональні дисфункції у хворих із хронічними механічними травмами слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в процесі лікування». У 2016 році отримала вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Має вищу лікарську категорію. Підготувала методичні розробки до розділів «Пропедевтика терапевтичної стоматології. Ендодонтія.», «Карієс і некаріозні ураження зубів». Проводить практичні заняття з студентами І-V курсів. Читає лекції для студентів з терапевтичної стоматології ІІІ, V курсів, є екзаменатором державної екзаменаційної комісії. Має 44 публікації, отримала патент України на корисну модель, 6 впроваджень у лікувальну роботу лікувально-профілактичних стоматологічних закладів України.

Курдиш Лариса Федорівна


доцент, к.мед.н.

Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 2004 року. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Стоматологія» на тему: «Лікування, профілактика та прогнозування множинного карієсу зубів у підлітків». Є автором 27 друкованих робіт, з яких 14 – у журналах, рекомендованих ВАК України. Отримала патент України на корисну модель. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматологіЇ Відповідає за ведення методичної роботи з розділу терапевтичної стоматології «Методи обстеження стоматологічного хворого. Ураження твердих тканин зубів». Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного факультету, читає лекції студентам V курсу з терапевтичної стоматології. Є екзаменатором на семестровому іспиті з пропедевтики терапевтичної стоматології та екзаменатором державної екзаменаційної комісії. Брала участь у 44 наукових і науково-практичних форумах. Лікар вищої категорії.

Мунтян Олена Вікторівна


відповідальна за інтернатуру, к.мед.н., доцент

Закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2002 році. На кафедрі терапевтичної стоматології працює з 2008 року. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» на тему: «Порівняльна оцінка ефективності засобів та методів місцевого знеболення при лікуванні карієсу зубів та пульпіту». Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного факультету, читає лекції студентам V курсу з розділу «Захворювання слизової оболонки порожнини рота». Відповідає за ведення методичної роботи з розділу «Захворювання слизової оболонки порожнини рота». Виконує обов'язки відповідального за післядипломну освіту, керівник студентського наукового гуртка на кафедрі терапевтичної стоматології. Автор 22 публікацій, з них 10 - у наукових виданнях (Web of Sciene та рекомендованих ДАК України), 12 тез у збірниках матеріалів науково- практичних конференцій, з'їздів. Брала участь у 39 наукових та науково – практичних конференціях, з'їздах. Лікар вищої категорії.

Пилипюк Ольга Юріївна


Асистент, к.мед.н

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2010 році. У 2010-2012 році навчалась в інтернатурі на базі Вінницької обласної стоматологічної поліклініки. З 2012р. працювала старшим лаборантом та по сумісництву викладачем кафедри терапевтичної стоматології. В 2014 році переведена на посаду асистента кафедри, де працює по теперішній час. Проводить практичні зайняття зі студентами ІІ-ІV курсів українською та російською мовами. Є розробником методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів V курсу. В лютому 2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування комплексної профілактики і лікування карієсу зубів у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом», шифр: 14.01.22 – стоматологія. Є автором численних наукових публікацій. Бере активну участь у наукових та науково-практичних конференціях вітчизняного та міжнародного рівнів. Постійно вдосконалює свій професійний рівень відвідуванням практичних майстер-класів.

Погоріла Анна Василівна


асистент, к.мед.н.

Погоріла Анна Василівна у 2006 році закінчкила з відзнакою стоматологічний факультет ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Після закінчення університету по 2011 р. працювала в міській стоматологічній поліклініці м.Вінниці та навчалася в магістратурі на базі ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
У 2008 році закінчила навчання в магістратурі з відзнакою та отримала вчену ступінь магістра медицини. Має першу лікарську категорію. Є автором 5 друкованих робіт, з яких 2 – у фахових виданнях. Отримала патент України на корисну модель.
З 2011 по 2015 роки проходила стажування за кордоном, як лікар-стоматолог-терапевт.
Є членом Асоціації стоматологів України.

Побережна Галина Михайлівна


асистент, к.мед.н.

В 1995 році закінчила Український державний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця за спеціальністю стоматологія. З 1996 по 2012 рік працювала в ВМКСЦ лікарем - стоматологом. З цей час здобула І категорію зі спеціальності стоматологія та пройшла спеціалізацію з терапевтичної стоматології. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступень кандидата медичних наук (спеціальність – "стоматологія"). Є автором понад 10 наукових публікацій. Проводить практичні заняття зі студентами ІІ, ІІІ, ІV, та V курсів. Виконує методичну роботу для студентів V курсу. Приймає участь у стоматологічних конференціях, майстер-класах.

Кутельмах Олег Ігорович


доцент, к.мед.н.

Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 1997 року. У 2008 році захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Обґрунтування застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту»; шифр: 14.01.22 – стоматологія.
Веде заняття і читає лекції у студентів 2 курсу.

Філімонова Світлана Олександрівна


Асистент

Закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова в 2004 році. У 2006 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія загальна». У 2007-2011 роках та з 2016 року працює асистентом кафедри. У 2017 році пройшла спеціалізацію за спеціальністю «Стоматологія терапевтична». У 2019 році пройшла цикл підвищення кваліфікації по педагогіці « Сучасні технології навчання». Веде практичні заняття на II, III, IV курсах. Відповідальна за методичну роботу з розділу «Періодонтит». На кафедрі відповідальна за лікувальну роботу.

Федик Тетяна Валеріївна


асистент

Закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2004 році. Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 2004 року. Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-ІV курсів стоматологічного факультету. Має другу лікарську категорію. Відповідає за ведення методичної роботи з розділу «Захворювання ендодонту. Пульпіт».

Алексєєнко Наталія Сергіївна


асистент

Закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова в 2016 р. У 2016-2018 рр. навчалася в інтернатурі. З 2016 р. працює на кафедрі терапевтичної стоматології. Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-ІІІ курсів стоматологічного факультету українською, російською та англійською мовами. Є розробником методичних рекомендацій для студентів 3-5 курсів англійською мовою.
Має сертифікат В2 виданий Британською радою у 2016р.
З 2018р. є аспірантом, у жовтні цього ж року, на Вченій раді запланувала тему дисертаційної роботи.
З 2016р. прийняла участь у більш ніж 60 семінарах, конференціях, майстер-класах, вебінарах на території України та за її межами.
Є автором понад 10 наукових праць.

Ваховський Віталій Володимирович


асистент

Закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2015 році. Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 2015 року. Проводить практичні заняття з вітчизняними та англомовними студентами ІІІ курсу стоматологічного факультету. Відповідальний за сайт кафедри та за ведення методичної роботи для англомовних студентів з розділу «Periodontal diseases».

Поліщук Ольга Олегівна


ст. лаборант

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2019р.

Шершун Олександр Мирославович


ст. лаборант

Закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2013 році. У 2016 році здобув ступінь магістра медицини з стоматології на тему: “Клінічна ефективність ремінералізуючих засобів для профілактики карієсу постійних зубів у дітей в період змінного прикусу”.

Новини

Оголошення!
05.03.2020
78

Оголошення!
Відпрацювання практичних занять з суботи (07.03.2020) переносяться на п’ятницю (06.03.2020) з 1500до 1900

 

Б

Відпрацювання 29.02.2020 відбудуться на Базі №2 вул. Амосова.
28.02.2020
78
Підготовка до КРОК-2
28.02.2020
78
Графік чергувань викладачів кафедри 2020 рік
04.01.2020
78
5 Національний український стоматологічний конгрес
17.10.2019
78

Наукова діяльність

 

За час існування кафедри виконані 4 планові науково-дослідні роботи:

  1. 1999-2003 рр - «Ефективність лікування захворювань пародонту, слизової оболонки порожнини рота й губ при спільному використанні препаратів, імобілізованих на полісорбі, і природних факторів».
  2. 2002-2007 рр - «Розробка й впровадження нових методів діагностики й лікування ускладненого карієсу, захворювань пародонту й слизової оболонки порожнини рота». Тема продовжена до 2008 р.
  3. 2008-2013 рр – «Вдосконалення лікувально-діагностичної тактики при захворюваннях зубів, тканин пародонту і слизової оболонки порожнини рота, їх прогнозування та профілактика»
  4. 2013-2018 рр – «Особливості перебігу, лікувально-діагностична тактика та профілактика захворювань твердих тканин зубів, пародонту і слизової оболонки порожнини рота при дії місцевих та загальних факторів
  5. На сьогоднішній день кожний співробітник кафедри терапевтичної стоматології виконує окремий розділ планової НДР кафедри на тему: «Сучасні тенденції та новітні технології в діагностиці та лікуванні одонтопатології, захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота» № держ. реєстрації 0118U005471 термін виконання 2019-2023 рр.

Докторські дисертації захищені співробітниками кафедри:

1. Шінкарук-Диковицька М. М. "Показники захворюваності зубів та їх залежність від фенотипічних особливостей соматично здорових чоловіків із різних регіонів України." 2016 рік 

 

Кандидатські дисертації захищені співробітниками кафедри:

1. Повшенюк А. В. "Обґрунтування комплексної профілактики і лікування пацієнтів із захворюваннями СОПР, поєднаних з ревматоїдним артритом" 2015 рік


2. Пилипюк О. Ю. "Обґрунтування комплексної профілактики і лікування карієсу зубів у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом" 2019 рік


3. Гаджула Н. Г. "Індивідуальна профілактика карієсу зубів у жінок в періоди вагітності і лактації" 2009 рік


4. Ковальчук Л. О. "Порушення імунологічного і адаптаційного стану хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні" 2006 рік


5. Кутельмах О. І. "Обґрунтування застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генера­лізо­ваного пародонтиту" 2008 рік


6. Курдиш Л. Ф. "Лікування, профілактика та прогнозування множинного карієсу у підлітків" 2010 рік


7. Тепла Т. О. "Особливості перебігу, лікування і профілактики захворювань тканин пародонта у пацієнтів з ураженням міжхребцевих дисків шийного відділу" 2017 рік


8. Мунтян О. В. "Порівняльна оцінка ефективності засобів і методів місцевого знеболення при лікуванні карієсу зубів та пульпіту" 2016 рік


9. Горай М. А. "Імунологічні і гормональні дисфункції у хворих із хронічними механічними травмами слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні " 2010 рік


10. Горленко І. М. "Клініка, діагностика та лікування гландулярного хейліту на фоні хронічних обструктивних захворювань легень" 2000 рік


11. Побережна Г.М. "Обгрунтування комплексної профілактики та лікування пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, поєднаними зі синдромом мальабсорбції" 2013 рік

 

Співробітниками кафедри виконане клініко-експериментальне вивчення ефективності розробленої методики лікування захворювань пародонту в осіб молодого віку, що передбачає використання лікарських препаратів, імобілізованих на сорбентах, і місцевих природних факторів, зокрема радону. Розроблено методики пролонгованої дії лікарських препаратів для місцевого лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань із використанням клейових композицій і фізіотерапевтичних методів. Співробітниками кафедри проводяться епідеміологічні, лабораторні, психологічні, імунологічні, мікробіологічні, функціональні методи дослідження. Проведене комплексне епідеміологічне й психологічне обстеження хворих дало можливість оцінити зв'язок основних стоматологічних захворювань із психоемоційним станом хворих. Розроблено критерії оцінки адаптаційних можливостей гемодинаміки губ за допомогою доплерографії. Співробітниками кафедри запропоновані нові сучасні методи оцінки забезпеченості вітамінами організму стоматологічних хворих. Ґрунтовні мікробіологічні дослідження, проведені науковими співробітниками кафедри, дали можливість оцінити стан мікробіоценозу порожнини рота й червоної кайми губ і розробити ефективні методи корекції виявлених порушень. Велику увагу кафедра приділяє питанню дослідження неспецифічної резистентності організму стоматологічних хворих. Порушення адаптаційного стану хворих, виявлене в процесі обстеження, відкривають нові аспекти патогенезу стоматологічних захворювань і спричиняють необхідність раціональної їхньої корекції в комплексному лікуванні. Комплексне імунологічне обстеження хворих із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота виявило істотне гноблення специфічної резистентності організму хворих і стало причиною розробки імунокорегуючої терапії в таких хворих. Проведена робота дозволила розробити й впровадити в практику нові методи діагностики й лікування захворювань пародонту,  слизової оболонки порожнини рота й червоної кайми губ.

Встановлені у соматично здорових чоловіків України, регіональні показники частоти поверхневого, середнього і глибокого карієсу, хронічного фіброзного, гранулюючого і гранулематозного періодонтиту, кістогранулем, кіст та хронічного фіброзного пульпіту, відсутності зубів і коронок зубів та стан окремих зубів верхньої й нижньої щелеп після терапевтичного лікування, а також показники інтенсивності карієсу, резистентності емалі зубів до карієсу і рівня гігієни порожнини рота є базою для коректної оцінки стану стоматологічного здоров'я дорослого населення України. Це необхідно для виявлення чинників ризику і створення ефективних державних та регіональних програм профілактики карієсу зубів та його ускладнень. У соматично здорових чоловіків України встановлені регіональні особливості ураження різних груп зубів карієсом та його ускладненнями за даними стоматологічного й комп’ютерно-томографічного обстеження; визначені показники інтенсивності карієсу зубів (КПВ), резистентності емалі зубів до карієсу та рівня гігієни порожнини рота без розподілу та з розподілом на різні рівні КПВ. Доведено, що застосування конусно-променевої комп'ютерної томографії дозволяє більш коректно оцінити стан зубів, ніж стандартне клінічне стоматологічне обстеження.

Визначено, що дерматогліфічна картина соматично здорових чоловіків України формується переважно за рахунок генетичного вкладу осіб з низьким і середнім рівнями КПВ. Отримані результати дозволили розробити прогностичні математичні моделі схильності до певного рівня інтенсивності ураженості зубів карієсом, або резистентності емалі зубів до карієсу в залежності від встановленої специфіки дерматогліфічних показників. Отримані результати підтверджують об’єктивність використання дерматогліфічних показників як маркерів несприятливого перебігу карієсу зубів, для прогнозування та проведення лікувально-профілактичних заходів.

   Отримані результати епідеміологічного, психологічного, імунологічного та лабораторного обстеження хворих стали основою для подальших досліджень, присвячених прогнозуванню розвитку та плину основних стоматологічних захворювань, а також пошуку шляхів підвищення ефективності лікування стоматологічних хворих.

Також кафедра займається питаннями профілактики карієсу у вагітних жінок і жінок у період лактації. Розроблений спосіб профілактики показав високу ефективність за результатами експериментальних і клініко-лабораторних методів дослідження. 

Література, що видана кафедрою

Колективом кафедри видані навчально-методичні посібники:

 

1. «Особливості перебігу й лікування карієсу зубів і його ускладнень у дитячому віці»,

 

2. «Карієс зубів», 

 

3. «Пульпіт»,

 

4. "Preclinical Operative Dentistry"

Контакти

Головна база кафедри

терапевтичної стоматології №1

розташована у навчальному корпусі №2

по вул.Стуса, 2/19, 1 поверх

телефон 55-37-59

ел.пошта terstom@vnmu.edu.ua 

 


Навчальна база №2

розташована по вул. М. Амосова,11, 2 поверх

телефон 55-37-45