Журнали

Вісник морфології

   

2

Журнал «Вісник морфології / Reports of Morphology» заснований у 1993р. є офіційним журналом «Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України» та Вінницького національного медичного університету ім. І.М. Пирогова (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ № 9310). Журнал «Вісник морфології / Reports of Morphology» є фаховим науковим виданням України у галузі медичних наук за спеціальностями 221, 222, 228, 229 (затверджено наказом МОН України №1188 від 24.09.2020р.) та фаховим науковим виданням України у галузі біологічних наук за спеціальністю 091 (затверджено Наказом МОН України № 1471 від 26.11.2020р.). Головами редколегії журналу були такі видатні науковці України як член-кореспондент АПН України, д.мед.н., проф. Бобрик І.І. (1995-2008), академік АМН України, д.мед.н., проф. Мороз В.М. (2009-2017, з 2022), д.мед.н., проф. Черкасов В.Г. (2018-2020), член-кореспондент АМН України, д.мед.н., проф. Чайковський Ю.Б. (2020-2022). Журнал публікує рецензовані оригінальні статті які, в основному, фокусуються на морфофункціональних особливостях людини і тварин в нормі та при впливі на організм різних ендо- і екзогенних факторів, а також висвітлює питання конституціональної медичної антропології. Також публікуються роботи, присвячені клінічним дослідженням, якщо такі статті розглядають важливі питання аспектів структурної організації людини. З 2018р. журнал «Вісник морфології / Reports of Morphology» видається на англійський мові. Редакція журналу у своїй діяльності керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee of Publication Ethics) з метою забезпечення етики та якості публікації та враховує цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. В своїй роботі журнал дотримується політики відкритого доступу (Open Access).

 

The journal "Reports of Morphology" founded in 1993 is the official journal of the "Scientific Society of Anatomists, Histologists, Embryologists and Topographic Anatomists of Ukraine" and National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya (certificate of state registration of printed media, series KV № 9310). The journal "Reports of Morphology" is a specialized scientific publication of Ukraine in the field of medical sciences for specialties 221, 222, 228, 229 (approved by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 1188 of 09/24/2020) and a specialized scientific publication of Ukraine in the field of biological sciences in specialty 091 (approved by the Order of the Ministry of Education and Culture of Ukraine № 1471 dated 11/26/2020). The heads of the editorial board of the magazine were such outstanding scientists of Ukraine as a corresponding member of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, doctor of medicine, prof. Bobryk I. I. (1995-2008), academician of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, doctor of medicine, prof. Moroz V. M. (2009-2017, from 2022), doctor of medicine, prof. Cherkasov V. G. (2018-2020), corresponding member of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, doctor of medicine, prof. Tchaikovsky Yu. B. (2020-2022). The journal publishes peer-reviewed original articles that mainly focus on the morpho-functional features of humans and animals in normal conditions and under the influence of various endo- and exogenous factors on the body, and also highlights the issues of constitutional medical anthropology. Works devoted to clinical research are also published, if such articles consider important issues of aspects of human structural organization. Since 2018, the journal "Reports of Morphology" has been published in English. The editorial board of the journal in its activities is guided by the recommendations of the Committee on the Ethics of Scientific Publications (Committee of Publication Ethics) in order to ensure the ethics and quality of the publication and takes into account the valuable experience of authoritative international journals and publishing houses. In its work, the journal adheres to the policy of open access (Open Access).

Вісник Вінницького національного
медичного університету

3

 

6

Медицина болю/Pain Medicine

 

8

Періопераційна медицина/Perioperative Medicine

 

Правила для авторів 2017 року

Архів номерів

Вісник морфології Вісник Вінницького національного медичного університету