Правила переведення, відрахування та поновлення студентів

 

Особи, які навчалися у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова, були відраховані та бажають поновитися на навчання, повинні подати такі документи:

- заяву на ім'я ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з проханням про поновлення із зазначенням року відрахування;

- копію паспорта громадянина України.  

 

Особи, відрахо­вані з інших вищих медичних навчальних закладів, та бажають поновитися на навчання до Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, повинні подати такі документи:

- заяву на ім'я ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з проханням про зарахування на навчання;

- академічну довідку (оригінал);

- сертифікат про проходження ліцензійного іспиту «Крок» (оригінал);

- копію паспорта громадянина України. 

 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються в інших вищих медичних навчальних закладах та бажають перевестися на навчання до Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, повинні подати такі документи:

- заяву на ім'я ректора вищого медичного навчального закладу, в якому навчається студент, із зазначенням причини переводу та дозволом ректора на перевід, скріплену мокрою гербовою печаткою закладу;

- заяву на ім'я ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з проханням про переведення;

- довідка про посеместрове виконання навчального плану із завершених дисциплін та результати зарахування поточного та підсумкового контролю незавершених дисциплін (завірена деканатом), або індивідуальний навчальний план студента (чи його завірена копія);

- сертифікат про проходження ліцензійного іспиту «Крок» (або копія);

- копію паспорта громадянина України.

 

 Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

- завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

- власне бажання;

- переведення до іншого навчального закладу;

- невиконання індивідуального навчального плану;

- порушення умов договору (контракту), укладеного між ВНМУ ім. М.І.Пирогова та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

- інші випадки, передбачені законом.

 

Особа, відрахована з закладу вищої освіти до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС.

 

Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку (терміном, як правило, на один рік).

 

Особа, відрахована з закладу вищої освіти до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу закладу вищої освіти.

 

Поновлення на навчання осіб, відрахованих з закладів вищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

 

Документи на поновлення, переведення та відрахування подаються здобувачем вищої освіти у навчальний відділ університету