Положення про попереднє тестування студентів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення попереднього та передекзаменаційного тестувань студентів (інтернів) Вінницького національного

медичного університету імені М.І.Пирогова

 

 

Це Положення визначає основні засади проведення попереднього та передекзаменаційного  тестування (надалі – претестувань) навчальних досягнень та рівня професійної компетентності студентів (інтернів).

 

I. Загальні положення

1.1.    Попереднє тестування - це тестування студентів ІІІ, V (стоматологічного та фармацевтичного факультету), VI курсу (медичного факультету) та лікарів-інтернів за відкритими інформаційними банками тестових завдань Крок 1, Крок 2 та Крок 3 Центру тестування при МОЗ України з метою визначення рівня навчальних досягнень та рівня професійної компетентності студентів (інтернів) та ознайомлення їх з процедурою проведення тестування медичних ліцензійних іспитів.

1.2.    Передекзаменаційне тестування - це тестування студентів І-VІ курсу медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультету після завершення навчальної програми з конкретної дисципліни перед складанням іспиту (диференційного заліку) за відкритими інформаційними банками тестових завдань Крок 1, Крок 2 Центру тестування при МОЗ України з метою визначення рівня навчальних досягнень та рівня професійної компетентності студентів з відповідного навчального предмету.

 

II. Учасники претестувань

Учасниками попереднього тестування є студенти ІІІ, V (стоматологічного та фармацевтичного факультету), VI курсу (медичного факультету) та лікарі-інтерни.

Учасниками передекзаменаційного тестування є студенти І-VІ курсу медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультету.

 

 III. Суб'єкти адміністрування претестувань

3.1. Суб'єктами адміністрування претестувань є:

-       Ректорат Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;

-       Група моніторингу якості освіти;

-       Деканати медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, деканат по роботі з іноземними студентами, відділ інтернатури.

3.2. Повноваження суб'єктів адміністрування претестувань.

3.2.1. Ректорат Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова:

-       щороку встановлює строки проведення претестувань;

-       щороку затверджує величини критерію «склав»;

-       здійснює моніторинг за дотриманням процедури проведення претестувань;

-       здійснює заходи щодо покращення якості підготовки студентів (інтернів) в університеті за результатами претестувань як форми оцінювання навчальних досягнень та рівня професійної компетентності;

-       здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

3.2.2. Група моніторингу якості освіти:

-       здійснює організаційно-технологічну підготовку та проведення претестувань;

-       розробляє та впроваджує комплекс засобів програмного забезпечення, що використовується в процесі організації і проведення претестувань;

-       здійснює підготовку, друк та тиражування екзаменаційних буклетів, необхідних для проведення претестувань в умовах конфіденційності;

-       організовує реєстрацію студенів (інтернів) на складання претестувань за поданням деканатів;

-       веде і зберігає базу даних студенів (інтернів), результатів претестувань;

-       визначає вимоги щодо облаштування аудиторій, у яких проводяться претестування;

-       проводить тестування студентів (інтернів) за різними тестами з відкритих інформаційних банків тестових завдань Крок 1, Крок 2 та Крок 3 Центру тестування при МОЗ України для різних категорій студентів (інтернів), може використовувати різні варіанти тестів;

-       здійснює обробку екзаменаційних бланків відповідей, визначає та оголошує результати претестування, дотримуючись вимог цього Порядку;

-       розробляє та видає інформаційні матеріали за результатами складання претестувань;

-       здійснює розгляд апеляційних заяв щодо тестового балу;

-       скасовує результати претестування за погодженням з ректоратом університету у випадку встановлення несанкціонованого доступу до питань екзаменаційного буклету;

-       визначає та аналізує статистичні показники результатів тестування та у випадку їх невалідності інформує про це ректорат університету;

-       здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

3.2.3. Деканати медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, деканат по роботі з іноземними студентами, відділ інтернатури:

-       сприяють поширенню інформації про мету та порядок проведення претестувань;

-       забезпечують якісну підготовку студентів (інтернів) до складання претестувань;

-       подають на реєстрацію до групи моніторингу якості освіти інформацію про студентів (інтернів) для складання претестування;

-       для проведення претестування в кожну аудиторію призначають уповноважену особу.

 

IV. Реєстрація учасників попереднього тестування

4.1. Реєстрація учасників претестування здійснюється групою моніторингу якості освіти на підставі списків студентів (інтернів), отриманих від деканатів за 30 днів до проведення претестування. У списках студентів (інтернів) повинна бути вказана наступна інформація про особу: курс, номер групи, прізвище, ім'я, по батькові, номер залікової книжки та мова, якою особа бажає виконувати тест.

 

V. Кадрове забезпечення попереднього тестування

5.1. До проведення попереднього тестування в кожну аудиторію залучаються:

-       співробітник групи моніторингу якості освіти;

-       уповноважена особа деканату (заступник декана) медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, деканату по роботі з іноземними студентами, відділу інтернатури;

-       члени студентського самоврядування.

5.2. Проведення навчання осіб, залучених до проведення попереднього тестування, здійснює вгрупа моніторингу освіти.

 

VI. Проведення претестування

6.1. Проведення претестування здійснюється за технологією та процедурами, що розробляються групою моніторингу якості освіти.

6.2. Протягом навчального року для студентів фармацевтичного факультету попереднє тестування проводиться тричі, а для студентів стоматологічного, медичного факультетів та лікарів інтернів чотири рази до дати проведення медичного ліцензійного іспиту в поточному навчальному році. Передекзаменаційне тестування проводиться одноразово, перед складанням іспиту (диференційного заліку).

6.3. Претестування проводяться в аудиторіях університету в дні консультацій та відпрацювань пропущених занять відповідно до графіку попередніх та передекзаменаційних тестування затвердженого ректором університету на початку нового навчального року.

6.4. Вимоги до облаштування аудиторій претестування визначаються групою моніторингу якості освіти.

6.5.  Повторно претестування не перескладаються.

 

VII. Результати претестувань

7.1. Результат учасника претестування визначається групою моніторингу якості освіти та оприлюднюється на сайті університету та інформаційних стендах деканатів не пізніше ніж через 3 дні після проведення попереднього тестування.

7.2. Результати претестування використовуються для оцінювання навчальних досягнень та рівня професійної компетентності студентів (інтернів) університету.

7.3. У випадку, якщо студент двічі без поважної причини не з’явився на попереднє тестування або отримав дві (з трьох для фармацевтичного факультету і чотирьох для медичного та стоматологічного факультетів)  незадовільні оцінки (критерій “не склав”) він не допускається до відповідно державного ліцензійного іспиту “КРОК”.

7.4. Результати передекзаменаційного тестування (70 – 100%) переводяться у традиційну оцінку (70-80% - “3”, 80,1-90% - “4”, 90,1-100% - “5”) і враховуються в якості складової остаточної екзаменаційної оцінки на іспиті (диференційному заліку).