Положення про групу моніторингу якості освіти

Це Положення встановлює загальні засади роботи групи моніторингу якості освіти (далі – група), її структуру, завдання, функції, права та обов’язки, відповідальність співробітників.

 

I. Загальні положення

1.1. Група є структурним підрозділом університету і створена з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення рівня підготовки спеціалістів шляхом розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі напрями підготовки.

1.2. У своїй діяльності група керується чинним законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, Статутом Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, наказами ректора та розпорядженнями проректора з навчальної роботи університету, цим Положенням.

1.3. Діяльність групи базується на принципах науковості, наступності та безперервності, інформаційної доступності, поваги, співробітництва, колегіальності, демократизму, системного підходу до розробки і упровадження в навчальний процес сучасних наукових досягнень національної вищої школи та зарубіжжя з проблем моніторингу якості освіти.

1.4. У даному положенні використовуються такі терміни:

Моніторинг – це спеціально організований, постійний, цільовий контроль і діагностика стану освіти на базі систематизації існуючих джерел інформації, а також спеціально організованих досліджень і вимірювань з метою зіставлення реального стану з очікуваними результатами, відстеження ходу будь-яких процесів за чітко визначеним показником.

Моніторинг в освіті – це система збирання, обробки, зберігання і розповсюдження інформації про освітню систему або окремі її компоненти, яка орієнтована на інформаційне забезпечення управління, що дозволяє робити висновки про стан об'єкта у будь-який момент часу і дає прогноз її розвитку.

Призначення моніторингу – забезпечити всіх учасників освітнього процесу зворотним зв'язком, що дозволяє вносити послідовні зміни в хід реалізації освітньої програми з метою підвищення якості її результатів.

Якість освіти — інтегральна характеристика системи освіти, яка відображає ступінь відповідності досягнутих реальних освітніх результатів та умов освітнього процесу нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням.

1.5. Група підпорядковується безпосередньо ректору та проректору з навчальної роботи, звітує про свою роботу перед ректоратом та Вченою радою університету.

1.6. Свою роботу група здійснює від імені й за дорученням ректорату згідно щорічного плану, узгодженого з проректором з навчальної роботи і затвердженого ректором університету.

1.7. Виконавчу діяльність групи в межах повноважень і посадових обов'язків організовує її керівник, який призначається наказом ректора університету за поданням проректора з навчальної роботи.

1.8. Група співпрацює з державними органами управління, науковими та громадськими організаціями, що займаються питаннями моніторингу якості освіти, прийому до вищих навчальних закладів, із всіма структурними підрозділами університету.

1.9. Група організується, реорганізується і ліквідується наказом ректора університету.

 

II. Завдання та функції групи

2.1. Розробка науково-методичних засад моніторингу якості вищої медичної (фармацевтичної) освіти.

2.2. Підготовка комплексу методичного забезпечення з діагностики якості навчального процесу в університеті.

2.3. Розробка та впровадження нових технологій та методів моніторингу якості освіти в університеті.

2.4. Організація та проведення систематичного моніторингу якості освіти студентів університету та формування на цій основі рекомендацій щодо покращання навчального процесу.

2.5. Проведення систематичного ректорського контролю рівня знань та умінь студентів, інтернів.

2.6. Моніторинг складання студентами та випускниками університету ліцензійних тестових іспитів: КРОК 1, КРОК 2, КРОК 3.

2.7.  Розробка та організація заходів щодо покращення підготовки студентів до складання ліцензійних тестових іспитів: КРОК 1, КРОК 2,  КРОК 3.

2.7. Моніторинг складання випускниками професійно-орієнтованих іспитів.

2.8. Розробка рекомендацій для підвищення якості освіти в університеті за результатами моніторингу державної підсумкової атестації випускників.

2.9. Розробка та організація заходів моніторингу якості підготовки лікарів (провізорів)-інтернів.

2.10. Аналіз результатів моніторингу якості освіти на факультеті післядипломної підготовки з підготовки лікарів (провізорів)-інтернів.

2.11. Аналіз інформації з якості освіти, даних моніторингових досліджень.

2.12. Проведення моніторингових досліджень, включаючи соціологічні і психологічні дослідження мотивації студентів, лікарів(провізорів)-інтернів до навчання.

2.13. Розробка та проведення заходів щодо створення системи забезпечення якості освіти в університеті відповідно до вимог державних стандартів медичної освіти, критеріїв національної та європейської систем акредитації та міжнародних процедур визнання освітніх програм.

2.14. Аналіз вітчизняних і зарубіжних науково-методичних напрацювань та досягнень щодо систем управління якістю освіти, нових технологій навчання.

2.15. Участь в організації та проведенні університетських, національних та міжнародних науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад тощо за напрямками діяльності групи.

2.16. Співробітництво з науково-дослідними інститутами, асоціаціями та іншими структурами, які здійснюють зовнішній контроль якості освіти.

2.17. Впровадження новітніх інформаційних технологій, спрямованих на забезпечення розвитку дистанційного навчання на різних етапах підготовки медичних та фармацевтичних фахівців.

2.18. Апробація методів та технологій організації навчального процесу за дистанційною формою навчання.

2.19. Організація освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання, у тому числі проведення підсумкового контролю студентів, лікарів (провізорів)-інтернів.

2.20. Консультативна робота з надання доступу, організації та методології роботи з освітньо-інформаційними ресурсами кафедрам, деканатам та окремим структурним підрозділам університету у рамках запровадження елементів дистанційної форми навчання та моніторингу якості вищої медичної (фармацевтичної) освіти. 

 

III. Структура та чисельність групи

3.1. Структура та чисельність групи визначається і затверджується ректором за поданням проректора з навчальної роботи університету з урахуванням завдань, поставлених перед групою, їх специфіки.

3.2. До складу групи входить її керівник та співробітники.

3.3. Зміни чисельності групи затверджуються ректором за поданням проректора з навчальної роботи відповідно до виконуваних групою функцій.

3.4. Розподіл функціональних обов’язків серед співробітників групи здійснює його керівник відповідно до кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій.

 

IV. Об’єкти моніторингу

4.1. Об’єктами моніторингу в університеті виступають:

 • рівень якості знань студентів;

 • освітнє середовище університету.

   

  V. Суб’єкти моніторингу

  5.1. Усі особи, які проводять оцінку та моніторингові дослідження організації й управління освітою в університеті.

   

  VI. Основні критерії

  6.1. Основні критерії аналізу й оцінювання при проведенні моніторингу:

 • ступінь відповідності цілям і завданням навчання;

 • ступінь відповідності нормам і вимогам стандартів;

 • зміна стану (динаміка: «+», «–»)

  6.2. Критерії розробляються стосовно кожного об’єкту якості у відповідності до існуючих стандартів і моделі якості. Критерії розробляються за дорученням ректора відповідними структурними підрозділами університету.

   

  VII. Ієрархічна структура

  7.1. Моніторинг якості освіти в університеті розповсюджується тільки на навчальний процес і на ті складові, що його підтримують.

   

  VIII. Джерела інформації

  8.1. Основними джерелами оцінки організації факультетами навчальної, навчально-методичної, кадрової та іншої роботи щодо забезпечення якості освіти є:

  • матеріали ліцензування та акредитації напрямів і спеціальностей підготовки;
  • звіт університету (в цілому), звіти факультетів, кафедр;
  • матеріали рейтингу факультетів університету;
  • матеріали атестації науково-педагогічних кадрів;
  • результати контрольних зрізів знань студентів;
  • матеріали підсумкової атестації випускників, студентських олімпіад і конкурсів;
  • доповіді, аналітичні записки, відгуки зовнішніх експертів, роботодавців тощо;
  • матеріали соціально-психологічних та інших моніторингових досліджень.

   

  IX. Норми якості освіти

  9.1. При проведенні моніторингу застосовуються виявлені, загальновизнані й зафіксовані документально вимоги до якості освіти, що відповідають державним стандартам, а також потребам особистості та суспільства.

  9.2. Норми якості розробляються стосовно кожного об'єкту у відповідності до існуючих стандартів і моделі якості. Норми якості в університеті можуть бути розроблені за дорученням ректора відповідними структурними підрозділами університету.

   

  X. Права групи

  10.1. Вносити на розгляд ректора, проректора з навчальної роботи питання, що відносяться до компетенції діяльності групи.

  10.2. Звертатися із запитом до структурних підрозділів університету та отримувати ресурсне та інформаційне забезпечення, необхідне для виконання функцій групи.

  10.3. За дорученням ректора, проректора з навчальної роботи університету приймати участь в нарадах, семінарах з питань підвищення якості освіти.

  10.4. За узгодженням із керівництвом університету залучати до проведення моніторингу співробітників інших структурних підрозділів, провідних фахівців з певної області знань, зовнішніх експертів.

  10.5. Контролювати виконання наказів ректора, розпоряджень проректора з навчальної роботи з питань, що входять до завдань і функцій групи.

  10.6. При проведенні навчального та соціально-психологічного моніторингу відвідувати навчальні заняття, проводити анкетування, перевірку документації, усне опитування учасників навчального процесу, тестування якості знань, а також застосовувати інші види, що забезпечують цілі контролю.

   

   

  XI. Відповідальність співробітників групи

  Відповідальність за якісне та своєчасне виконання завдань та функцій, що покладені цим Положенням на групу, несе її керівник.

  Керівник групи:

  • Здійснює керівництво його діяльністю;

  • Представляє групу у відносинах з іншими структурними підрозділами;
  • Забезпечує виконання групою розпорядчих документів університету;
  • Проводить і затверджує розподіл обов'язків між співробітниками групи.

  Ступінь відповідальності співробітників групи встановлюється посадовими інструкціями, функціональними обов’язками.