Студенту

Історія кафедри


Кафедра госпітальної хірургії організована в 1937 році на базі обласної лікарні при участі і під керівництвом професора Миколи Миколайовича Болярського. Штат, окрім завідувача, включав двох асистентів. До початку Великої Вітчизняної війни кафедра розміщувалася на базі 6-ї радянської лікарні і мала 100 ліжок зі всіма підсобними приміщеннями. Кількість викладачів збільшилася до 7 чоловік. Основна увага в роботі кафедри приділялася на­вчально-педагогічному процесу. Лікувальна робота полягала в основно­му в наданні ургентної допомоги і таких планових операціях, як грижепластика, апендектомія, інколи - гастроентероанастомози, геміс-трумектомії, операції на кістках. Наукова робота в той період тільки починалася.

Після звільнення м. Вінниці від німецько-фашистських окупантів у 1944 році було організоване клінічне містечко в передмісті П’ятничани для викладання клінічних дисциплін студентам 5 курсу. Госпітальна хі­рургічна клініка мала 50 ліжок. Спочатку клініку очолював доц. І.П. Каллістов, а потім проф. - М.О. Благовіщенський. Майже одночасно в клініку прийшли демобілізовані із армії лікарі, збагачені досвідом про­ведення операцій під час війни, - Н.В. Завадська, М.Б. Островський, Г.Д. Лернер, Я.В. Слюсар, В.І. Суриш, В.В. Метелицька.

Колектив бере участь у відбудові будівлі для клініки, обладнує та організує операційний блок і всі функціональні та допоміжні приміщен­ня. В 1947 році клініка вже розміщувалася у відремонтованому корпусі на 100 ліжок. У цей час до клініки прийшли доц. С.М. Праведніков, асистент П.В. Заболотиков та клінічний ординатор І.А. Краковський.  На протязі 5 років на  кафедрі вивчається травматизм на заводах цукрової промисловості та можливість під­садки гетерогенної консервованої тканини. У цей час викладачами стають к.м.н. М.В. Микитенко, лікар В.Ф. Бзинко та ла­борант О.Є. Кучеренко.

В 1950 році кафедра була переведена в 2-у міську лікарню по вул. Ворошилова, в приміщення на 80 ліжок. Крім того, в складі клініки перебувало ортопедичне відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова (кура­тор - доц. Я.В. Слюсар) та хірургічне відділення 1-ї міської лікарні на 35 ліжок (куратор - доц. С.М. Праведніков).

В 1960 році кафедру очолив проф. М.В. Даниленко (в подальшому – академік АМН СРСР). Зі складу клініки вибули Н.В. Завадовська, Т.М. Дроздовська та М.В. Скибенко. Натомість на кафедрі почали працювати доц. І.Ф. Перепелиця, асистенти В.Ф. Літвінов, Ц.К. Боржієвський, О.А. Лукашенко,  С.М Соломенний, О.В. Кириленко.

Проф. М.В. Даниленко володів чималими організаторськими здібностями, він докорінно перебудував усю роботу клініки. Поліпшилися навчальний процес і наукова робота. Значно розширився діапазон оперативних втручань.  Вперше почали проводитися радикальні операції на легенях (лоб- та пульмонектомії), серці (комісуротомії, закриття боталової протоки, паліативні втручання при тетраді Фалло). Проф. М.В. Даниленком був розроблений новий метод шлунково-стравохідного анастомозу. В клініці стало можливим проводити складні інвазивні дослідження (ангіографії,   зондування камер серця, сучасні біохімічні дослідження).

У 1962 році кафедра перейшла в новозбудоване приміщення 2-ї міської лікарні по вул. Київській, де розташувалась на базі 80 хірургічних та 40 торакальних ліжок. Розширився діапазон оперативних втручань, поліпшились умови для використання сучасних діагностичних методів, покращились умови для навчального процесу. Завідуючим торакального відділення став І.І. Мітюк, який співпрацював головним хірургом облздороввідділу. В зв’язку з призначенням проф. М.В. Даниленка на посаду ректора Львівського медінституту в 1964-1965 навчальному році кафедру очолив доц. І.Ф. Перепелиця. Відбулись і інші кадрові зміни: вибули Ц.К. Боржієвський та О.А. Лукашенко, переведений з кафедри факультетської хірургії доц. П.Х. Гайдук.

В 1965 році завідуючим кафедрою обраний проф. Г.А. Сардак, який добре володів, окрім абдомінальної хірургії, операціями на судинах та органах грудної клітки. Крім лікувального, значно поліпшився навчальний процес, достатню увагу приділяли роботі наукового хірургіч­ного гуртка.

В лютому 1975 року кафедру очолив проф. І.І. Мітюк. Вивчення обсягу викладання по програмі госпітальної хірургії показало, що існу­ючий профіль відділень клініки не відповідає її завданням. Через те, при погодженні з органами охорони здоров’я, клініка перебазувалася із 2-ї лікарні в обласну лікарню ім. М.І. Пирогова. З серпня 1976 р. кафедра розміщується на базі хірургічного і торакального відділень обласної лі­карні ім. М.І. Пирогова, в її склад входило також хірургічне (проктоло­гічне) відділення 1-ї міської лікарні (куратор – доц. І.О. Кардасевич). В 1981 р. організовано судинне відділення, (куратор -  доц. В.Р. Шевчук).  

Значний розвиток кафедри відбувся за керівництва проф. І.І. Мітюка – видатного багатогранного хірурга, визнаного науковця, досвідченого організатора. В практику були успішно впроваджені передові лікувальні технології: товсто-кишкова езофагопластика, метод поетапного бужування при рубцьово-виразкових змінах у стравоході через гастростому з наступним віднов­ленням його прохідності, методика лікування пошкодження стравоходу шляхом раннього накладання подвійної гастростомії з комплексним лікуванням медіастиніту.Впроваджено реконструктивно-відновлюючі операції на трахеї та бронхах при доброякісних пухлинах, травмах, рубцевих звуженнях. Впроваджена в практику методика екстра плеврального та поза черевного вшивання електростимулятора серця. Розроблено методики комплексного лікування гострих абсцесів і гангрени легенів з широким залученням прийомів малої хірургії та ендоскопічних інтервенцій, що дозволило різко знизити летальність у цього контингенту хворих. У розробці проблеми великий внесок належить також доц. В.І. Попову.

Значний розвиток отримала хірургія виразкової хвороби. Впроваджені органозберігаючі операції при дуоденальних виразках з висіченням виразки, дуоденопластикою і ваготомією. Розроблена методика ведення цих хворих після операцій із застосуванням декомпресій шлунка і раннім ентеральним харчуванням. Впроваджені методи профілактики недостатності кукси дванадцятипалої кишки з оригінальним закриттям її і дренуванням привідного сегмента для декомпресій і профілактики дуоденостазу, цьому питанню присвячена докторська дисертація А.І. Годлевського (1991 р.). Вперше в історії клініки були успішно виконані (проф. І.І. Мітюк) панкреато-дуоденальні резекції, удосконалено методи хірургічного лікування панкреонекрозу, перитоніту, спайкової хвороби.

Понад тридцятилітня діяльність проф. І.І. Мітюка на посаді завідувача кафедри залишила помітний слід в розвитку хірургічної науки і практики. У його доробку близько 250 наукових праць, 10 патентів,  підготовлено  1 доктор і 9 кандидатів наук, велика когорта хірургів-практиків Поділля. Багаторічна праця по удосконалення лікування гнійно-деструктивних захворювань легенів високо оцінена державою: у 1997 році І.І. Мітюку присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. Видатний хірург-педагог і надалі продовжує плідно працювати на посаді професора кафедри.

Хоча вперше в області в ургентних умовах аутовенозна пластика при пошкодженні стегнової артерії була успішно виконана ще у 1965 р. (І.І. Митюк), найпотужніший поступ судинної хірургії області відбувся під керівництвом доц. В.Р. Шевчука – сміливого новатора, хірурга-віртуоза, невтомного пропагандиста реконструктивних методів лікування судинної патології, палкого патріота. За його керівництва та безпосередньої участі розроблені оригінальні авторські способи протезування та шунтування артерій великого та середнього діаметра як при планових втручаннях, так і при травмах; реконструкцій аортостегнового сегмента при тромбозах експлантатів з ендартеректомією із стегнового доступу; дилятації артерій після ендартеректомії. Створена    класифікація    клінічного перебігу  гнійно-некротичного процесу у хворих оклюзійними хворобами аорти і магістральних артерій кінцівок, а при їх лікуванні застосована аутовакцина. Сконструйовано набір інструментів для напіввідкритої ендартеректомії, оригінальне    пристосування    для    видаленнярозширених вен. Впроваджена методика одномоментної флебектомії на обох ногах; розроблено методи обробки сафено-стегнового сегмента і притоків великої і малої підшкірних вен однією лігатурою; роз’єднання комунікантних вен гомілки із невеликого розрізу;  екстравазальної корекції венозних клапанів.

В цей час на кафедрі активно проводиться навчально-методична робота. В її організації провідна роль належала незмінному завідувачу учбовою частиною, досвідченому хірургу та педагогу, неординарній особистості, доц. І.Ф. Перепелиці. Понад три десятиліття віддає кафедрі висококласний хірург, ендоскопіст, улюбленець студентів та колег, учасник художньої самодіяльності, непересічний ерудит, асистент О.С. Пустоваренко. Самовідданою багаторічною працею здобувають повагу у колективі, серед студентів і пацієнтів асистенти А.І. Годлевський, В.І. Попов, В.М. Шостак.

Дев’яності роки відзначені значними кадровим змінами на кафедрі. Професор А.І. Годлевський очолює кафедру факультетської хірургії. Передчасно йдуть з життя доценти І.Ф. Перепелиця, В.Р. Шевчук, І.О. Кардасевич. Завершують роботу в університеті доц. В.І. Попов, асистент О.С. Пустоваренко.  Їм на зміну приходять нові співробітники: В.П. Сливка (1992 р.), М.І. Покидько (1993), В.Т. Бурий (1999), В.Ф. Кривецький (2000), О.І. Мітюк (2001). Виростаючи на кафедрі від асистента до професора, значний внесок в модернізацію навчально-методичної, наукової та лікувальної роботи здійснює М.І. Покидько - багаторічний завідувач учбовою частиною, вчений секретар спеціалізованої Вченої ради університету по захисту кандидатських дисертацій (до 2005 р.), співавтор 190 публікацій та 12 патентів, з 2006 р. – професор кафедри факультетської хірургії.

З 2003 р. на кафедрі працює спочатку асистентом, згодом – доцентом В.В. Петрушенко, талановитий хірург-науковець, лауреат премії ім. М.І. Пирогова за кращу наукову роботу (2004), і разом з тим – знана вокалістка, Народна артистка України, володар цілого ряду міжнародних нагород, серед яких – медаль за краще виконання творів Пучіні (Великобританія). В 2008 році В.В. Петрушенко захистила докторську дисертацію, згодом призначена проректором університети з наукової роботи. Паралельно проводить активну наукову, лікувальну та викладацьку роботу як керівник курсу ендоскопічної та лазерної хірургії.

У квітні 2006 року відбулась зміна керівництва кафедри: посаду завідувача обійняв проф. В.О. Шапринський, досвідчений і поміркований клініцист з широким діапазоном оперативних втручань, автор шести монографій з хірургії: „Післяопераційний перитоніт”, „Зовнішні кишкові нориці”, „Інтраопераційна травма сечових органів при хірургічних та акушерсько-гінекологічних операціях ”,  „ Діагностика та лікування хворих з гастродуоденальними кровотечами виразкової етіології ”,Перитоніт - одвічна проблема хірургії”, співавтор підручника та посібника, 300 наукових робіт та 32 винаходів. Штат кафедри поповнюють також канд.. мед. наук О.А. Камінський, головний хірург Вінницького УОЗ та канд. мед. наук Н.О. Швецова., асистент Миронишин Ю.А.

В період з 2006 по 2012 роки, після захисту кандидатських дисертацій колектив кафедри поповнився асистентами Пашинським Я.М., який в 2006 році за кращу наукову роботу нагороджений премією ім. М.І. Пирогова, канд. мед. наук Сергійчуком О.Л., та канд. мед. наук Шапринським Є.В.

Серед наукових пріоритетів кафедри актуальними залишаються проблеми лікування ранніх післяопераційних абдомінальних ускладнень після екстрених і планових оперативних втручань, постхолецистектомічного синдрому, жовчнокам’яній хворобі, реконструктивно відновних операцій на стравоході,  товстій і тонкій кишці, оперативні втручання при шлунково-кишкових кровотечах, дуодентальної гіпертензії, деструктивного панкреатиту, спайкової хвороби очеревини, мініінвазивні втручання при обтураційній жовтяниці, ускладнених грижах живота, порушень сурфактантної системи легень при хірургічній патології, хронічної венозної недостатності, тромбоемболічних ускладнень, гнійних захворювань легень, патології кишечника, пластичної хірургії стравоходу.

Значна лікувальна і педагогічна робота проводиться на циклах, що є складовою частиною кафедри. Курс стоматології був введений у 1948 році і спочатку належав до різних кафедр хірургічного профілю. Першим його очолив С.М. Праведников, який в роки Вітчизняної війни працював в хірургічному госпіталі. В 1960 році, з відкриттям відділення щелепно-лицьової хірургії при обласній лікарні ім. М.І. Пирогова, були затверджені дві ставки викладачів. З 1973 р. завідуючим курсом стоматології став М.Ф. Пшеничний, асистентами - С.М. Соломенний (з 1962 р.) і А.Д. Веригіна (з 1972 р.).

Викладачами курсу стоматології проводиться велика раціоналізаторська і винахідницька робота. Ними виконано 38 наукових робіт, які захищені авторськими свідоцтвами на винаходи. Одержано 60 посвід­чень на раціоналізаторські пропозиції. В 1978 р. доц. М.Ф. Пшеничному присвоєно звання "Заслужений винахідник УРСР". На рес­публіканській виставці досягнень народного господарства демонструвалися 5 винаходів, удостоєних дипломів П ступеня, і один винахід - медалі. На ВДНГ СРСР демонструвалися 3 винаходи. В ході реорганізації університету курс переведений на кафедру факультетської хірургії.

В 1975 році відкрито самостійний курс анестезіології і реанімато­логії (пізніше - в складі кафедри госпітальної хірургії), який дотепер очолює професор І.І. Міщук. З 1983 року на базі відділення реанімації почали проходити інтернатуру по анестезіології і реаніматології мо­лоді лікарі, які нині очолюють нашу службу в районах області. З 2011року на базі кафедри розпочалась післядипломна підготовка. Збільшився діапазон різних видів і способів анестезій.  Співробітниками проводиться плідна наукова діяльність, зокрема, по вивченню реологічних властивостей крові та їх корекції, вибору адекватних методів знеболення в післяопераційному періоді тощо. Сьогодні на курсі працюють професор І.І. Міщук, доценти Гомон М.Л., Дацюк О.І., асистенти Осовська А.Б.,к.м.н. Тереховський А.І., к.м.н Бевз Г.В., к.м.н.Козловський Ю.К., Дмітрієв В.Д., к.м.н.Сергійчук О.В., Столярчук О.

Викладання курсу урології почалося в період організації хірур­гічних клінік в інституті. До війни предмет викладав доц. Е.А. Тузик, а в післявоєнні роки  організатором урологічної клініки  став проф. М.В. Піневич, разом з  яким викладацьку роботу виконувала асистент В.М. Корхова. Під керівництвом проф. М.В. Піневича розпочинається підготовка кадрів  вищої кваліфікації.   За  короткий  строк  кандидатами медичних наук стають В.Д. Максимов, Б.Ф. Гурський, І.М. Рибінник, П.І. Пивоваров, А.З. Пархомчук. В подальші роки захистили кандидатські дисертації І.М. Гурін, Б.Г. Веденко, В.С. Тарасюк, М.П. Кавка, Л.Й. Лонський, В.І. Горовий, І.В. Барало.

З 1956 року в урологічній клініці постійно навчаються клінічні ординатори, у тому числі із зарубіжних країн, а з 1993 року розпочата підготовка урологів-інтернів.

З 1971 по 2008 рр курсом завідує доцент П.І. Пивоваров, асистентами працюють В.Д. Максимов, Ю.Б. Потеха, В.І. Горовий, згодом - Л.Й. Лонський, І.В. Барало. Науково-дослідна робота співробітників курсу урологіі охопила різноманітні клінічні проблеми. В докторській дисертації М.В. Піневича вивчені особливості туберкульозу чоловічих статевих органів. В інших його працях викладені питання ушкоджень сечових органів пухлим нирок, пієлонефриту та ін. Кандидатські дисертації були присвячені вивченню пухлин сечового міхура (В.Д.  Максимов), захворюванням  передміхурової залози (І.Ф. Рурський), сечоводу після нефректомії (І.М. Рибінник), сечокам’яній хворобі (П.І. Пивоваров), полікістозу нирок (А.З. Пархомчук), пієлонефриту (І.М. Гурін), сечовим норицям (Б.Г. Веденко), функціо­нальним дослідженням сечового міхура (В.С. Тарасюк). Глибоко проа­налізовано результати хірургічного лікування післятравматичних стрік-тур уретри, гідронефрозу, обструкцій в міхурево-уретрального сегмен­ті), вивчена ефективність міжм’язових доступів до нирки та сечоводу, особливості хронічної ниркової недостатності при урологічних захворю­ваннях. Сьогодні викладацький колектив курсу урології очолює доц.. Барало І.В. Останнім часом основними науковими проблемами є розробка методів попередження рецидивів різних форм нефролітіазу та ранніх і пізніх ускладнень після аденомектомії передміхурової залози.  Базою курсу є урологічне відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирого­ва – потужний стаціонар з діагностичними кабінетами, лабораторіями, операційними, учбовими кімнатами в роботі якого використовуються сучасні методики дослідження сечостатевих органів та виконується майже весь арсенал хірургічних втру­чань.


Своєчасною та прогресивною реакцією на широке й активне впровадження в хірургічну практику новітніх передових технологій стало створення на кафедрі у 2009році курсу ендоскопічної та лазерної хірургії, де проходять навчання студенти 6 курсу та інтерни. Підрозділ очолює професор В.В. Петрушенко. Клінічними базами курсу є: ВОКЛ ім. М. І. Пирогова – хірургічне відділення, гастроентерологічне відділення, судинне відділення. Військовий госпіталь ВПС центрального регіону. Міська клінічна лікарня №1 кардіологічне відділення. Асистентами на курсі працюють Сергійчук О.Л., Шапринський Є.В., Стукан С.С. До викладання залучені також досвідчені фахівці практичної охорони здоров’я. Основними напрямами наукової діяльності курсу є  впровадження малоінвазивних технологій в лікуванні захворювань позапечінкових жовчних шляхів, застосування та впровадження малоінвазивних технологій в діагностиці та лікуванні шлунково-кишкових кровотеч, ендоваскулярні методи лікування злоякісних новоутворень шляхом селективної хіміоемболізації, новітні методи лікування захворювання судин та серця.

 

Штат кафедри

Шапринський Володимир Олександрович


Завідувач кафедри, Доктор медичних наук, професор

Кривецький Володимир Федорович


Завуч кафедри, Кандидат мед. наук, доцент

Камінський Олексій Анатолійович


Доцент кафедри, Кандидат мед. наук, доцент

Сливка Валерій Павлович


Доцент кафедри, Кандидат мед. наук, доцент

Пашинський Ярослав Миколайович


Доцент кафедри, Кандидат мед. наук, доцент, лауреат премії ім. М.І. Пирогова

Миронишен Юрій Анатолійович


Асистент кафедри

Романчук Віктор Дмитрович


Асистент кафедри

Сулейманова Васелина Генадіївна


Асистент кафедри

Мітюк Богдан Олексійович


Аспірант

Агаркова Олена Вікторівна


Лаборант

Новини

Засідання студентського наукового гуртка на 20.09.2018р.
13.09.2018
Лекція доктора Олександра Зельдіна
16.03.2018