Студенту

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра хірургії педіатричного факультету була створена у вересні 1965 року у зв’язку зі відкриттям в інституті педіатричного факультету. Першим завідувачем кафедри був ректор Вінницького державного медичного інституту ім.М.І.Пирогова проф. С.І.Корхов.

 Перший завідувач кафедри, ректор Вінницького державного медичного інституту ім.М.І.Пирогова професор С.І.Корхов

 Програма викладання на кафедрі включала загальну, факультетську, госпітальну, військово-польову та дитячу хірургію і тому повною назвою кафедри було кафедра хірургії педіатричного факультету з курсом дитячої хірургії. Весь період свого існування кафедра розташовується на базі хірургічного відділення Вінницької ЦКРЛ. Деякий час базою кафедри було також хірургічне відділення обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. 

При професорі С.І.Корхові були закладені основи навчально-методичної роботи кафедри, розроблені програми, учбові плани, формувався педагогічний колектив. Першими викладачами кафедри були к.мед.н. доцент І.Ф.Годлевський, к.мед.н. доцент Ю.П. Кукуруза, ас. В.П.Островський, ас. В.М. Фурман, ас. П.Л.Потолочний. В 1967 році в.о. доцента кафедри був вибраний ассистент кафедри госпітальної хірургії, к.мед.н. Т.А. Кадощук.

Під керівництвом професора С.І.Корхова, який був на той час автором 42 наукових робіт, на кафедрі активно проводились наукові дослідження, присвячені таким актуальним проблемам, як перитоніт, виразкова хвороба, рак шлунка, гострий панкреатит та ін. Вивчались електрофізіологічні зміни кори головного мозку і електрогастрографічні дослідження при вказаних захворюваннях. З цією метою при кафедрі були створені електрофізіологічна і гістологічна лабораторії. Під керівництвом професора С.І.Корхова асистенти кафедри П.Л.Потолочний і В.М.Фурман успішно захистили кандидатські дисертації. В 1967 році професор С.І.Корхов залишив кафедру в зв’язку з призначенням ректором Одеського медичного інституту.

Впродовж наступних 3-х років (1967-1970 р.р.) кафедрою завідував доцент І.Ф.Годлевський, який опублікував на той час 23 наукові роботи.

Годлевский Иван Феликсович

В 1968 році, у зв’язку з вступом доцента І.Ф.Годлевського в докторантуру, обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Т.А.Кадощук. З кінця 1970 року кафедру очолив доцент В.М.Нечипорук, в той час автор 74 наукових праць.

 

Завідувач кафедри 1970 - 1974, професор В.М. Нечипорук

В 1973 році В.М.Нечипоруку було присвоєне звання професора. В тому ж році курс дитячої хірургії виділився в самостійну кафедру дитячої хірургії, яку очолив доц. Ю.П.Кукуруза. До складу викладачів кафедри хірургії педіатричного факультету були обрані асистент Б.Ф.Вознюк і асистент А.А.Луговий. У зв’язку з реорганізацією відповідним чином змінились учбові плани і тематика наукових досліджень кафедри.

 

На початку 1974 року, у зв’язку з вибранням професора В.М.Нечипорука завідувачем кафедри факультетської хірургії, кафедру очолив професор В.Г.Зоря, який працював до цього професором кафедри загальної хірургії і був у той час автором 76 наукових робіт.

 

Завідувач кафедри 1974 - 1976, професор В.Г. Зоря

 

Наукові інтереси професора В.Г.Зорі відносились передусім до проблеми стовбняку, якій була присвячена його докторська дисертація. Під керівництвом професора В.Г.Зорі була підготовлена 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій.

В 1976 році з кафедри через тяжку хворобу пішов професор В.Г.Зоря, і її очолив доцент Т.А.Кадощук, який керував кафедрою впродовж 20 років. За цей період на кафедрі сформувався досвідчений і в той же час молодий колектив, який був готовий до вирішення найбільш складних завдань в навчальній, науковій і лікувальній роботі. Без колективу висококваліфікованих співробітників не можна було розраховувати на серйозні успіхи в лікуванні хворих, у відсутності яких наукові дослідження стають схоластикою, а учбова робота – відірваним від практики теоретизуванням, недопустимим при викладанні такої клінічної дисципліни, як хірургія.

В рамках реалізації цієї концепції в 1977 році на базі кафедри був створений Вінницький обласний Центр хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози, на базі якого в 1987 році додатково було відкрите відділення реанімації. Створений кафедрою спеціалізований Центр став широко відомим не тільки в області, але і далеко за її межами, про що переконливо свідчать поступлення хворих із всіх областей України і республік СРСР (Владивосток, Сибір, Урал, Середня Азія, Кавказ, Мурманськ, Москва та ін.); численні публікації в міжнародній, союзній та республіканській пресі. В цей період Центр став провідною хірургічною клінікою цілого регіону України, яка має досвід більше 3000 оперативних втручань з приводу різних форм гострого і хронічного панкреатиту, пухлин підшлункової залози, в тому числі більше 2000 прямих операцій на підшлунковій залозі, посідаючи по цьому показнику одне із провідних місць в СРСР і знаходячись на передових позиціях держави за результатами лікування (летальності, кількості ускладнень і рецидивів). Багато років кафедра ефективно співпрацює з інститутом хірургії і трансплантології АМН України (в минулому Київським науково-дослідним інститутом клінічної і експериментальної хірургії) – провідним науковим Центром хірургічного профілю в СРСР і Європі. Досвід створення Центру і результати його роботи були високо оцінені на той час міністром охорони здоров’я і директором Всесоюзного наукового Центру хірургії АМН СРСР академіком АМН і АН СРСР Б.В.Петровським.

 

 

 

На початку 80-х років до складу колективу кафедри увійшли доцент О.І.Бондарчук і ассистент С.І.Андросов, з 1979 по 1986 р.р. на кафедрі працював доцент В.Ф.Літвінов. 
Пріоритетним напрямком наукової роботи кафедри була вибрана патологія органів гепатобіліарної системи, яка займає в останні роки провідне місце серед інших хірургічних захворювань, як по частоті, так і серед причин летальності. Було поставлене і успішно вирішене складне завдання - дослідження повинні ґрунтуватися на принципах доказової медицини і мати світову новизну, тобто виконуватися на рівні винаходів, бути охороноздатними. Більше 60 наукових розробок, виконаних співробітниками кафедри з 1977 по 1991 роки визнані винаходами СРСР. Кафедра неодноразово визнавалась кращою в інституті по винахідництву. Розуміючи пагубність “замкнутості”, що обмежує науковий кругозір, діапазон і рівень досліджень, кафедра активно намагалась розвивати як міжвузівське, міжгалузеве, так і внутрішньо вузівське співробітництво. 
Виконуючи науково-дослідні роботи в симбіозі з іншими кафедрами вдалось знайти нові підходи до поставлених задач і реалізувати їх. 
Так, спільно з Вінницьким національним політехнічним університетом і ВО “Термінал”, кафедрою нормальної фізіології розроблений прилад і спосіб для електродіагностики гострого панкреатиту, які дозволяють визначити форму захворювання і виявити межі ураження (а.с. №1303143). 

У 70 – 80 роках з кафедрою оперативної хірургії Вінницького національного медичного університету, яку очолював проф.. Г.В.Терентьев, розроблений спосіб профілактики бактеріальних ускладнень при операціях на органах черевної порожнини, створені експериментальні моделі низки захворювань.

Серед розробок кафедри, більше 50 присвячених проблемі хірургічного лікування панкреатиту – спосіб лікування зовнішніх панкреатичних нориць (а.с. №762867); спосіб лікування кіст підшлункової залози (а.с. №806006); спосіб дренування позаочеревинного простору при гострому деструктивному панкреатиті (а.с. №1292741); спосіб дренування ложа підшлункової залози (а.с. № 1286176); спосіб лікування деструктивних форм гострого панкреатиту (а.с. № 1166799). Співробітниками кафедри розроблені також спосіб лікування гострої кишкової непрохідності (а.с. №1165400); спосіб інтраопераційної холангіографії (а.с. №1183072); спосіб зашивання дефектів порожнистих органів (а.с. №1195985); спосіб формування тимчасової стоми (а.с.№ 1273073); спосіб баугінопластики (а.с. № 1591959) та ін.

Створено низку приладів – для ангіографії (а.с. № 526353); для пункційної біопсії (а.с. № 614791); для папіллосфінктеротомії (а.с. № 1106494); затискач (а.с.№ 1323089); провідник для дренажної трубки (а.с. № 1061823); хірургічний зшиваючий апарат (а.с. №1217369); ранорозширювачі (а.с. №№ 133316, 133317, 1360706); дренажі, які забезпечують не тільки тривалість їх функціонування без заміни (а.с. №№ 1015896, 1041180, 1049068 та ін.), але і збереження каркасності порожнин (а.с. №1217423); медичний стілець (а.с. № 1561981); хірургічний апарат для накладання анастомозів на порожнистих органах та ін.

Колектив кафедри залучає до винахідницької роботи студентів. З їх участю розроблені: спосіб апендектомії (а.с. №1143407); спосіб кістковопластичної ампутації трубчастих кісток (а.с. № 11236652); прилад для промивання отворів дренажних трубок (а.с. №1237196); дренаж (а.с.№ 1050715).

Слід особливо відмітити участь співробітників кафедри в розробці нових сорбентів на основі неорганічних речовин.

Результатами великої роботи кафедри по проблемі захворювань гепатопанкреатодуоденальної зони стала низка підготовлених дисертацій (докторська дисертація Т.А.Кадощука, захищена в 1982 році; кандидатські дисертації: А.А.Луговий – 1977 р., С.І.Андросов – 1987 р., А.В.Фуніков – 1993 р., Фуад Хадж Кассем – 1990 р.). З 1987 по 1989 рр на кафедрі у клінічній ординатурі навчався Каніковський О.Є., який під керівництвом проф. Кадощука Т.А. захистив кандидатську дисертацію у 1992 р.


В 1989 році за великі заслуги в розробці цієї надзвичайно важливої наукової проблеми професору Т.А.Кадощуку, який очолював кафедру, була присуджена Державна премія УРСР.

На протязі останніх 10 років до складу колективу кафедри влилась низка молодих талановитих вчених і цілі науково-педагогічні колективи. Так, з 1983 року до складу кафедри увійшов курс загальної хірургії педіатричного факультету, розташований на базі Вінницької залізничної лікарні. У зв’язку з цим в склад колективу кафедри увійшов доцент С.П. Белканія, який очолював курс, почесний громадянин м. Вінниці, і доцент С.П.Жученко, який захистив в 1990 році докторську дисертацію і з 1989 року – проректор інституту з наукової роботи.

В 1988 році, у зв’язку з укрупненням кафедр, до складу кафедри увійшла кафедра факультетської хірургії лікувального факультету, якою в той час керував професор В.М.Нечипорук, який очолив з того часу філіал кафедри, розташований на базі міської клінічної лікарні №2. Повною назвою кафедри стало: кафедра факультетської хірургії лікувального факультету, хірургії педіатричного факультету з курсом загальної хірургії. На кафедру прийшли ас. А.В.Фуніков, ас. О.Є.Каніковський та ін. Як правило, це в минулому студенти-гуртківці. Потрібно відмітити, що роботі із студентським науковим гуртком кафедри завжди приділялась велика увага. Студенти-гуртківці неодноразово ставали переможцями і лауреатами інститутських, республіканських, Всесоюзних наукових конференцій, конкурсів та виставок, включаючи ВДНГ СРСР.
Успіхи кафедри в лікувальній і науковій роботі були добрим фундаментом для ефективної навчальної роботи. Співробітники кафедри активно втілювали в навчальний процес все нове, породжене життям – єдину методичну систему, навчаючі алгоритми, ділові ігри, ситуаційні задачі, технічні засоби навчання, включаючи електронно-обчислювальну техніку і багато іншого. 
Обличчя кафедри - це перш за все її випускники. Кафедра по праву гордиться своїми випускниками. Багато з них стали професорами, які очолюють клініки. Так, відділення хірургії серця інституту хірургії ім. О.В.Вишневського очолює випускник студентського наукового гуртка кафедри, професор, Лауреат премії Ради Міністрів СРСР А.Н.Кайдаш. Але не менше гордиться кафедра і тими, хто не досяг лауреатських звань, а намагався чесно і добросовісно виконувати свій благородний, але такий нелегкий обов’язок – обов’язок милосердя. 

 

Завідувач кафедри 2001 - 2006, д.мед.н., професор В.О. Шапринський

З 2001 р до 2006 р кафедру очолював професор В.О.Шапринський, в коло наукових досліджень якого входили проблеми перитоніту. Під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію  асистент Павлик Ігор Васильович на тему "Діагностика та лікування гострих рецидивних шлунково-кишкових кровотеч виразкової етіології"..О. З приводу цієї патології ними опублікована монографія в 2009 році. Також під керівництвом проф. Шапринського В.О. захистив дисертацію асистент Феджага О.П, робота якого була присвячена „Об’єктивізації показів до інтубації тонкої кишки при гострій кишковій непрохідності та розповсюдженому перитоніті”.

 

 

 

 

Завідувач кафедри хірургії медичного факультету №2, д.мед.н., професор О.Є. Каніковський

 

З 2006 р кафедру очолює професор Каніковський О.Є., кандидатська (науковий керівник проф.Т.А.Кадощук) і докторська (науковий консультант проф.М.Ю.Ничитайло) дисертації якого присвячені патології підшлункової залози. Науковим напрямком роботи кафедри залишилася хірургія гепатопанкреатодуоденальної зони. Під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію асистент Саволюк С.І., асистент Харчук О.В., к.мед.н. Гнатюк Ю.П., к.мед.н. Мосьондз В.В. Розробляються питання гострого і хронічного панкреатиту, патології поза печінкових жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки. Опрацьовуються нові методи прямих втручань на підшлунковій залозі.

 

Зараз на кафедрі працюють завуч кафедри доцент Бондарчук О.І., доцент Андросов С.І., доцент Сандер С.В., доцент Феджага О.П., доцент Павлик І.В.,  доцент Бабійчук Ю.В., доцент Шапринський Е.В., доцент Мосьонз В.В., к.мед.н. Рубан М.М.,  к.мед.н. Карий Я.В.,  ст. лаборант Олександренко О.Й., ст. лаборант Баньковська О.М..

На даний момент клініка розташовується у трьої медичних закладах: основною базою є Вінницька центральна клінічна районна лікарня, а також Госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної Війни та Міська клінічна лікарня №3.

Кафедра є провідною базою по Україні на факультеті медичних психологів та стоматологів.

Співробітниками кафедри виконуються п’ять кандидатських і одну докторську дисертації. Проводиться активна співпраця з інститутом хірургії і трансплантології м. Київ, з колегами із Польщі.

 

Колектив кафедри продовжує інтенсивні наукові дослідження в надзвичайно актуальній проблемі хірургії гепатопанкреатодуоденальної зони.

Штат кафедри

Каніковський Олег Євгенійович


завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Закінчив Вінницький медичний інститут ім..М.І.Пирогова, лікувальний факультет у 1987 році. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ефективності оперативного лікування раку підшлункової залози і періампулярної зони» (науковий керівник — проф. Т.А. Кадощук).У 2002 р. захистив докторську дисертацію «Експериментально-клінічне обґрунтування методів профілактики і лікування постнекротичних ускладнень гострого панкреатиту» (науковий консультант — проф. М.Ю. Ничитайло). Того ж року було обрано на посаду доцента кафедри факультетської хірургії. У 2006 р. було присвоєно звання професора, очолив кафедру хірургії медичного факультету № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Основний напрямок наукових інтересів — хірургія підшлункової залози, зокрема гострого і хронічного панкреатиту, та хірургія печінки і жовчних проток. Ведеться розробка питань гострого і хронічного панкреатиту, патології позапечінкових жовчних проток, дванадцятипалої кишки. Кафедра опрацьовує нові прямі втручання на підшлунковій залозі.
Співавтор 256 наукових і науково-педагогічних робіт, 47 патентів. Співавтор підручника "ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ З КЛІНІЧНОЮ ПСИХОЛОГІЄЮ".- За редакцією О.Є.Каніковського, В.П.Польового, О.І.Дронова, С.В. Сандера.
Співавтор підручника "ХІРУРГІЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬЕТІВ". - За редакцією проф. Малика С. В., Вінниця, Нова Книга, 2020
Під керівництвом професора О.Є. Каніковського було захищено 4 кандидатські дисертації. Саволюк С.І., 14.01.03 – хірургія, 2005р.; Харчук О.В., 14.01.03 – хірургія, 2011р.; Гнатюк Ю.П. ., 14.01.03 – хірургія, 2012р.; Мосьондз В.В. ., 14.01.03 – хірургія, 2013р.;
Вища кваліфікаційна категорія.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OaDw7OkAAAAJ&hl=uk

Шапринський Євген Володимирович


професор, доктор медичних наук

В 2005 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.
Пирогова. В 2008 році закінчив магістратуру. В 2010 році закінчив аспірантуру.
З 2011 по 2016 рік працював асистентом кафедри хірургії № 1, з січня 2016 року
– асистент, з грудня 2016 року – доцент, з січня 2020 року – професор кафедри
хірургії медичного факультету № 2. В 2010 році захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Лікування
високої гострої непрохідності тонкої кишки (експериментально-клінічне
дослідження)». В 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук на тему: «Реконструктивно-відновні оперативні
втручання при лікуванні стенозуючих захворювань стравоходу
(експериментально-клінічне дослідження)».
Є автором та співавтором 140 друкованих праць, із них 3 – навчальних
посібників, 2 монографій. Має 25 патентів України. Розробляє та впроваджує
інноваційні технології хірургічного лікування захворювань стравоходу. У 2018
році нагороджений пам’ятною відзнакою до нагороди за № 71 імені проф. В.Т.
Зайцева, Харківська Хірургічна Школа.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tU3iK10AAAAJ

Бондарчук Олег Іванович


доцент кафедри, кандидат медичних наук

Завідувач навчальною частиною кафедри
https://scholar.google.com.ua/citations?user=q1IUhbAAAAAJ&hl=uk

Андросов Сергій Іванович


доцент кафедри, кандидат медичних наук

Заслужений лікар України
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VWDBxoYAAAAJ

Сандер Сергій Володимирович


доцент кафедри, кандидат медичних наук

У 1983 році закінчів Вінницький медичний інститут ім М.І.Пирогова. В 1994 році захистив кандидатську дисертацію «Аплікаційне застосування полісорбу в комплексному лікуванні гнійних ран». На викладацькій роботі з 1994 року. На кафедрі хірургії медичного факультету №2 працює з 2001 року. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента., автор 165 наукових та навчально методичних праць, в тому числі редактор та співавтор 2 підручників.
Спеціалізується в галузі патології судин кінцівок.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IyGPWkkAAAAJ&hl=uk

Павлик Ігор Васильович


доцент кафедри, кандидат медичних наук

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8FAdvO8AAAAJ&hl=uk

Рубан Микола Миколайович


доцент кафедри, кандидат медичних наук

Томашевський Анатолій Віталійович


доцент кафедри, кандидат медичних наук

У 1992 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, спеціальність «лікувальна справа». Кандидат медичних наук. Дисертацію захистив 20 квітня 2005 року, в Інституті фармакології та токсикології АМН України, на тему ”Експриментальне обгрунтування доцільності використання бензофурокаїну при відмороженні”
З 01.02.2015 – асистент кафедри хірургії медичного факультету №2;
З 4.01.2021 – доцент кафедри хірургії медичного факультету №2. Кількість публікацій 24, з них 21 в наукових та 3 навчально-методичних. Наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. 2 статті включені до наукометричних баз Scopus, одна Web of Science. Співавтор підручника: “Загальна хірургія: підручник. для студентів стоматологічних. факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації” / О. Є. Каніковський [та ін.]. Двічі проходив стажування за кордоном у країнах ЄС.
Лікар- хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Мосьондз Василь Володимирович


доцент кафедри, кандидат медичних наук

2003р. - закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за фахом "Лікувальна справа".
2009р. - пройшов клінічну ординатуру за фахом "Хірургія".
2012р. - закінчив клінічну аспірантуру за спеціальністю "Хірургія".
2013р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю "Хірургія« на тему: «Розробка і обгрунтування способів дренування заочеревинного простору у хворих на гострий інфікований некротичний панкреатит».
З 2013р. - асистент кафедри хірургії медичного факультету №2.
2018р. - професійне стажування в Європі
З 2018р. – доцент кафедри хірургії медичного факультету №2.
Співавтор 53 наукових робіт.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vYE-cugAAAAJ&hl=uk

Карий Ярослав Володимирович


доцент кафедри, кандидат медичних наук

В 1999 році закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.
Пирогова. В 2009 році захистив дисертацію на тему “Інтраопераційна
трансілюмінація у профілактиці пошкоджень позапечінкових жовчних
протоків і судин та діагностиці холелітіазу”. З 2010 року працює асистентом
кафедри хірургії медичного факультету № 2, з 2018 року – доцентом кафедри
хірургії медичного факультету № 2.
Автор і співавтор 63 наукових робіт, 3 методичних рекомендацій та 17
патентів на винахід.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=tJlcsYUAAAAJ&hl=uk

Гнатюк Юрій Петрович


асистент кафедри, кандидат медичних наук

Маховський Олександр Леонідович


асистент кафедри

З 2004 – 2008 рр. навчався в Бершадському медичному коледжі, спеціальність- фельдшер. Закінчив з червоним дипломом.
З 2008 по 2014рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, факультет – лікувальна справа.
З 2014-2017р – Інтернатура за спеціальністю «Хірургія» на базі ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З 2019р по теперішній час – асистент кафедри хірургії медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yiKoYTcAAAAJ&hl=uk

Коцюра Олександр Андрійович


асистент кафедри

Олександренко Ольга Йосипівна


старший лаборант

Баньковська Ольга Михайлівна


старший лаборант

Новини

Оголошення про відкриту лекцію!
25.03.2021

26.03.21р. о 13 годині відбудеться онлайн перегляд відкритої лекції доцента, кандидата медичних наук кафедри хірургії медичного факультету №2 ВНМУ ім. М. І. Пирогова

 

МОСЬОНДЗА ВАСИЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА

 

для студентів 3 курсу медичного факультету  з навчальної дисципліни «Загальна хірургія» підготовки  другий (магістерський)  рівень галузі  знань  22 «Охорона здоров’я» спеціальності   228 «Педіатрія»

 

на тему:

«Кровотеча і крововтрата. Методи зупинки кровотеч»

До перегляду запрошуються всі бажаючі

Долучитися можна за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7d428d7d434245ecaa0cfebf55ebc770%40thread.tacv2/conversations?groupId=eb47a4bc-e7e1-4d92-aaf2-d9054c301a31&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Студентський науковий гурток
14.12.2020

Контактна інформація для спілкування:

  1. Куратор гуртка: доцент, к.мед.н. Мосьондз Василь Володимирович

- e-mail: mos_w@ukr.net

- tel.: 0673490109

2. Староста гуртка: студентка 4 курсу 96а групи Кривешко Лілія Сергіївна

- e-mail: lilia.kryveshko01@gmail.com

- tel.: 0985399252

Студентський науковий гурток
14.12.2020

План гуртка з хірургії медичного факультету №2

на І семестр 2020-2021 н.р.

Тема

Дата

1

Гострий холецистит

22.10.20

2

Гострий панкреатит

29.10.20

3

Перфоративна та пенетруюча виразка

12.11.20

4

Ішемічний коліт

3.12.20

5

Гостра кишкова непрохідність

10.12.20

6

Перитоніт

24.12.20

 

Староста гуртка: Кривешко Ліля Сергіївна.

Замісник старости гуртка: Тарахта Анна Олексіївна.

Куратор гуртка: Мосьондз Василь Володимирович.

Завідувач кафедри хірургії медичного факультету №2: Каніковський Олег Євгенійович .

Доступ до файлів на Google Диску!!!
29.09.2020

Шановні студенти! Доступ до файлів на Google диску здійснється через ваші студентськіт акаунти, як в електронному журналі.

Наприклад : s001234@vnmu.edu.ua

ПЕРЕДЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ХІРУРГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2
17.05.2018

Наукова діяльність

ЗВІТ

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Хірургії медичного факультету №2

ЗА 2018 рік

 

 

 

 

 

Вінниця 2018


ЗМІСТ

 

№ з/п

Назва розділу

Стор.

1

Статусні показники діяльності кафедри (підрозділу)

 

2

Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

 

3

Перелік НДР, виконуваних на кафедрі

 

4

Інформація про отримані гранти

 

5

Участь у доклінічних та  клінічних випробуваннях фармпрепаратів

 

6

Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри

 

7

Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2018 рік

 

8

Патентно-ліцензійна діяльність кафедри 

 

9

Інформація про підготовку наукових кадрів

 

10

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

 

11

Видавнича діяльність кафедри

 

12

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

 

13

Отримані співробітниками нагороди, премії, звання (державні, громадські)

 

14

Студентська наука

 

15

Пропозиції  щодо  підвищення  ефективності  наукової  роботи  в університеті

 

 

 


1. Статусні показники діяльності кафедри (підрозділу)

Таблиця 1.1. Наукові, науково-педагогічні працівники ВНМУ ім. М.І. Пирогова станом на кінець 2018 р.

Факультет

Кафедра

Кіль­кість 6

Проходили стажування в іноземних ЗВО 7

Здійснювали наукове керів­ни­цтво (консуль­ту­вання) не мен­ше п’ятьох здобу­вачів наукових ступенів, які захистилися в Україні 8

Науково-педагогічні працівники, науковий ступінь та/або вчене звання 9

Науково-педагогічні працівники, доктори наук та/або професори 10

Мед Фак №2

Хірургії медичного факультету №2

10

-

-

8

2

 
   


Таблиця 1.2. Наукометричні показники за індексом Гірша ВНМУ ім. М.І. Пирогова станом на кінець 2018 р.

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

ПІП наукового, науково- педагог-гічного праців-ника11

+ англ Прізвище

ID Scopus

(за

наявності)

Індекс

Гірша

Scopus12

ID Web of Science

(за

наявності)

Індекс Гірша Web of Science13

 

Мед ф-т №2

Кафедра хірургії мед ф-ту №2

Сандер Сергій Володимирович

Sander S

57198294778

3

-

-

Бондарчук Олег Іванович

Bondarchuk O

6603907094

1

-

-

Разом:

 

 

П 4

 

П 0

Таблиця 1.3. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до баз Scopus або Web of Science 

Факуль­тет

(інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

ПІП наукового, науково-педагогічного працівника14

К-ть

публікацій

Scopus13

Назва та реквізити публікацій Scopus (прирівняні відзнаки)

К-ть публікацій Web of Science

Назва та реквізити публікацій

Web of Science

Мед ф-т №2

Кафедра хірургії мед ф-ту №2

Каніковський Олег Євгенійович

Kanikovskyǐ, O. E

6

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505548408

-

-

Бондарчук Олег Іванович Bondarchuk O.I.

23

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603907094

-

-

Сандер Сергій Володимирович Sander S.V.

16

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57198294778

-

-

Шапринський Євген Володимирович  Shaprynsyi E

7

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201086197

-

-

Карий Яролав Володимирович Karyi Y

8

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201084045

-

-

 

 

 

 

 

Разом: 

П 5

n=60

-

n=0

-

 
   


Таблиця 1.4. Статті в журналах за 2018 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

Мед ф-т №2

Кафедра хірургії мед ф-ту №2

Kanikovskyi, O.Y., 

Karyi, Y.V., 

Babiichuk, Y.V., 

Shaprynskyi, Y.V.

Selection of biliary decompression method for treatment of obstructive jaundice in patients of older age groups 

-

http://wl.medlist.org/2018/08/26/05-2018-10/

Wiad Lek 2018, 71, 5, -1000

Shaprynskyi, V.O., 

Shaprynskyi, Y.V., 

Karyi, Y.V., 

Vorovskyi, O.O., 

Semenenko, A.I.

Operative treatment of corrosive esophageal strictures  

-

http://wl.medlist.org/2018/05/23/02b-2018-13/

Wiad Lek 2018, 71, 2 cz. II, -325

Zlepko,S.M., 

Sander, S.V., 

Kozlovska, T.I.,

Yesmakhanova, L., 

Zhirnova, O.

Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device

doi:10.15199/48.2017.05.18

http://pe.org.pl/articles/2017/5/18.pdf

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 93 NR 5/2017

Разом: n=3

 

2. Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

2.1  Дані про наукові кадри

      Кількість співробітників (всього/ з них жінок) - 17/2,

                                                                        в тому числі:

1.1.1.                  докторів наук                                               - 2/_

1.1.2.                  кандидатів наук                                           - 14/_

1.1.3.                  без ступеня                                                  - _/_

1.1.4.                  пенсійного віку                                           - 3/_

1.1.5.                  керівників                                                    - 1/_

1.1.6.                  доцентів                                                       - 9/_

1.1.7.                  асистентів                                                    - 4/_

1.1.8.                  старших лаборантів                                    - 3/2

1.1.9.                  докторів наук молодших 30 років             - _/_

1.1.10.              докторів наук молодших 40 років             - 1/_

 

Таблиця 2.1

Список співробітників кафедри, які є членами спеціалізованих рад

для захисту дисертацій

№ п/п

ПІБ

Посада

Шифр спеціалізованої ради і установа в якій знаходиться

1

Каніковський О.Є

Професор

Апробаційна спеціалізована рада

Вінницький національний медичний університет

2

Каніковський О.Є

Професор

Спеціалізована Вчена Рада  Д 05.600.01 Вінницький національний медичний університет

2.2 Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

Таблиця 2.2

Перелік засобів вимірювальної техніки, яка використовувалася при виконанні НДР

№ п/п

Назва засобу

Рік випуску

Рік останньої повірки

1

Динамометр

1979

2018

2

Лінійки для вимірювання висоти водного стовпчика

2003

2018

3

Засіб для вимірювання внутрішньопорожнинного тиску

2008

2018

3.      Перелік НДР, виконуваних на кафедрі:

Таблиця 3.1

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2018 р.

№ п/п

Найменування НДР, № держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

Наукові результати НДР. Місце впровадженя. Ефективність

1

Розробка та обґрунтування  методів корекції панкреатичної гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит

№ держреєстрації  0114U003759

14.01.03 - хірургія

Кафедра хірургії медичного факультету №2 ВНМУ ім.. М.І. Пирогова, фундаментальна робота.

Керівник – професор Каніковський О.Є.

01.2014 – 12.2018

 

Розробка диференційованого підходу у виборі методу декомпресії системи проток підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит, ускладнений синдромом внутрішньопротокової панкреатичної гіпертензії.Впровадження методики визначення тиску у порожнині кісти підшлункової залози дозволить об’єктивізувати вибір оперативного втручання, що скорочує  термін нормалізації клініко – лабораторних показників і стаціонарного лікування. Доповненно класифікацію кіст підшлункової залози з урахуванням обсягу і тиску у просвіті кісти. Визначено залежність віддалених результатів хірургічної декомпресії від концентрації ферментів вмісту кісти, рівня внутрішньопротокової панкреатичної гіпертензії, патоморфологічних змін стінки кісти, протоків і тканини підшлункової залози.

Місце впровадження - ВНМУ

 

 

Перелік НДР, що плануються виконуватися на кафедрі у 2019 році:

 

Таблиця 3.2

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення

Очікувальні результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення.

Очікуваний економічний ефект від впровадження, тощо

1

Оцінка ефективності мініінвазивних методик та застосування різних джерел енергії в лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту

14.01.03 - хірургія

Кафедра хірургії медичного факультету №2 ВНМУ ім.. М.І. Пирогова, фундаментальна робота.

Керівник – професор Каніковський О.Є.

01.2019 – 12.2024

 

Розробка диференційованого підходу у виборі мініінвазивних методик та застосування різних джерел енергії в лікуванні захворювань шлунково-кишкового-тракту.

Впровадження різних мініінвазивних методик та різних джерел енергії  при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту, що дозволить об’єктивізувати вибір оперативного втручання, що скорочує  термін нормалізації клініко – лабораторних показників і стаціонарного лікування.

Доповненнення класифікаціій хронічного панкреатиту, гнійно-некротичного фасциїту, захворювант гепато-біліарної системи.

Визначення залежность віддалених результатів лікування хірургічної патології при застосуванні різних мініінвазивних технорлогій та різних джерел енергії.

Місце впровадження - ВНМУ

 

 

1.2 Анотований звіт завершеної НДР (додається)

 

4.Інформація про отримані гранти

Таблиця 4

Перелік грантів, отримуваних співробітниками кафедри

№ з/п

Грантодавець

Грантоотримувач

Сума гранту

Характеристика гранту

Результативність гранту

-

-

-

-

-

-

 

5. Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів

Таблиця 5

Перелік досліджень фармпрепаратів, виконаних кафедрою у 2018 р.

№ з/п

Назва

дослідження

№ протоколу

Дата укладання

Компанія

Спонсор

 

№ та дата експертного висновку дослідження

ПІБ

Головного дослідника

1

Відкрите із засліпленою оцінкою, рандомізоване контрольоване дослідження ефективності і безпечності застосування препарату Реосорбілакт®, розчин для інфузій  (ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ Україна, в порівнянні з препаратом Рінгер лактат розчин для інфузій, в комплексному лікуванні пацієнтів із сепсисом

RheoSTAT-CP0620

2018

ЮРІЯ-ФАРМ

ЮРІЯ-ФАРМ

-

Проф. Каніковський О.Є.

 

6. Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2018 рік 

В 2018 календарному році кафедра закінчила розробку теми НДР: „ Розробка та обґрунтування  методів корекції панкреатичної гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит ”. Виконання затвердженої теми проведено згідно календарного плану. Робота виконана на достатньому сучасному науковому рівні. Авторами отримано 17 патентів України, за темою НДР опубліковано 55 наукових праць, видано 1 підручник

За 2018 календарний рік проведено поглиблений інформаційний пошук. Досліджено особливості клінічного перебігу панкреатичної гіпертензії в залежності від причини порушення пасажу панкреатичного соку та патоморфологічних змін у стінці протоки та стінки кісти. Закінчено інтраопераційний та післяопераційний забір матеріалу для бактеріологічного дослідження. Закінчено інтраопераційний забір матеріалу для визначення патоморфологічних ознак запального процесу в панкреатичній протоці.

В рамках виконання затвердженого НДР у клініці впроваджено та адаптовано проведення сучасних інструментальних досліджень та процедур: ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, ендоскопічна літотрипсія та літоекстракція конкрементів з жовчних протоків та панкреатичної протоки, холедохоскопія, ендоскопічна папілосфінктеротомія, балонна дилатація та постановка стентів в стенотично змінених ділянках жовчних шляхів та панкреатичній протоці, склерозуючому холангіті, пухлинах печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози. Проводиться черезшкірна тарнспечінкова пункція та дренування жовчних протоків при механічній жовтяниці під контролем УЗД та КТ. Лапароскопічні втручання на органах гепатобіліарної системи.

Результати НДР впроваджено в лікувальній роботі хірургічних відділень Госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної Війни, Міської клінічної лікарні №3, Вінницької клінічної центральної районної лікарні, а також впроваджуються науково-педагогічний процес кафедри хірургії медичного факультету №2.

 

7. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2018 рік

Таблиця 7

Нововведення, запропоновані для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2018 рік.

 

№ з/п

Назва

Автори

  1.  

Спосіб оперативного лікування хронічного панкреатиту ускладненого дуоденальною непрохідністю, Патент на винахід №115293, заявка №а201612835 від 16.12.16. Опублікований 10.10.2017, Бюлетень №19.

Каніковський О.Є., Павлик І.В.

  1.  

Спосіб оперативного лікування хронічного панкреатиту, Патент на винахід № 115291, заявка №а201612376 від 05.12.16.  Опублікований 10.10.2017, Бюлетень №19

Каніковський О.Є., Павлик І.В.

  1.  

Спосіб формування дуоденоєюноанастомозу, Патент на винахід №115292, заявка №а201612834 від 16.12.16. Опублікований 10.10.2017, Бюлетень №19

Каніковський О.Є., Павлик І.В.

  1.  

Спосіб оперативного лікування хронічного панкреатиту ускладненого дуоденальною непрохідністю, Патент на винахід №116727. ,заявка №а201612377 від 05.12.16. Дата публікації 25.04.18 Бюлетень №8

Каніковський О.Є., Павлик І.В.

  1.  

Спосіб формування трирядного інвагінаційного панкреатоєюноанастомозу кінець в кінець. Патент на винахід №117442. Заявка № а201711615 від 27.11.2017. Публікація 25.07.2018. Бюлетень №14.

Каніковський О.Є., Павлик І.В., Олійник І.В., Гомон М.Л.

 

  1.  

Спосіб припинення паренхіматозної кровотечі. Патент на винахід. №116857. Заявка № а201703614. Опублікований 10.05.2018. Бюлетень №9.

Каніковський О.Є., Бондарчук О.І.,  Луцюк М.Б., Бочаров Д.С., Карий Я.В.

 

8. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2018 рік

Таблиця 8

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2018 р.

Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники)

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Посилання на електронний ресурс

Відомості про НОУ-ХАУ

Відомості про об'єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори)

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, керівник, строки завершення, джерела фінансування)

1

2

3

4

5

6

Спосіб оперативного лікування хронічного панкреатиту ускладненого дуоденальною непрохідністю, Україна, заявка №а201612377 від 05.12.16. Каніковський О.Є., Павлик І.В.

Спосіб оперативного лікування хронічного панкреатиту ускладненого дуоденальною непрохідністю, Патент на винахід №116727. 25.04.18 Бюлетень №8

Каніковський О.Є., Павлик І.В.

ВНМУ

Спосіб оперативного лікування хронічного панкреатиту ускладненого дуоденальною непрохідністю

Патент на винахід №116727. 25.04.18 Бюлетень №8

Каніковський О.Є., Павлик І.В.

 

-

Розробка та обґрунтування  методів корекції панкреатичної гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит.

0114U003759,

01.14 – 12.18, ініціативна

Спосіб формування трирядного інвагінаційного панкреатоєюноанастомозу кінець в кінець. Україна Заявка № а201711615 від 27.11.2017. Каніковський О.Є., Павлик І.В., Олійник І.В., Гомон М.Л.

 

Спосіб формування трирядного інвагінаційного панкреатоєюноанастомозу кінець в кінець. Патент на винахід №117442. 25.07.2018. Бюлетень №14. Каніковський О.Є., Павлик І.В., Олійник І.В., Гомон М.Л.

Спосіб формування трирядного інвагінаційного панкреатоєюноанастомозу кінець в кінець.

Патент на винахід №117442. 25.07.2018. Бюлетень №14. Каніковський О.Є., Павлик І.В., Олійник І.В., Гомон М.Л.

-

Спосіб припинення паренхіматозної кровотечі Заявка № а201703614. Каніковський О.Є., Бондарчук О.І.,  Луцюк М.Б., Бочаров Д.С., Карий Я.В.

 

Спосіб припинення паренхіматозної кровотечі. Патент на винахід. №116857. 10.05.2018. Бюлетень №9. Каніковський О.Є., Бондарчук О.І.,  Луцюк М.Б., Бочаров Д.С., Карий Я.В.

Спосіб припинення паренхіматозної кровотечі

Патент на винахід. №116857. 10.05.2018. Бюлетень №9. Каніковський О.Є., Бондарчук О.І.,  Луцюк М.Б., Бочаров Д.С., Карий Я.В.

-

 

9.. Інформація про підготовку наукових кадрів:

 

9.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Таблиця 9.1

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Дисертації

Виконується на кафедрі

З них:

Заплановано у 2018 році

Захищені у 2018 році за планом або із випередженням плану

Затверд-жено ВАК України

Знаходя-ться на розгляді у ВАК України

Подано до спецрад

Заборгованість

Докторські

1

 

 

 

 

 

 

Кандидатські

1

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Перелік виконуваних на кінець звітного періоду дисертаційних робіт:

Таблиця 9.2

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

            докторські 

1

Сандер Сергій Володимирович

Непряма реваскуляризація в комплексному  лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок у пацієнтів похилого і старечого віку

Травень 2016

Доцент, ВНМУ ім. М.І. Пирпогова

14.01.03 - хірургія

 

кандидатські

2

Осадчий А.В.

Обгрунтування тактики лікуваня гнійних захворювань промежини

2017- 2021

Аспірант, ВНМУ ім. М.І. Пирпогова

14.01.03 - хірургія

 

 

 

 

9.7. Клінічна ординатура, аспірантура, докторантура:

Таблиця 9.7.1

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі протягом року

№ п/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист)

1

Осадчий Андрій

2017-2021

Відмінна

2

Доленко Вячеслав

2016-2018

Відмінна

3

Маховський Олександр

2016-2018

Відмінна

 


 


 

 

10.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

Таблиця 10.1

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах (чол.)

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

1

50th jubilee meeting of the European Pancreatic Club

 

 

2

13-16.06.18 Berlin Germany

2

Актуальні питання невідкладної хірургії

 

 

2

5-6.04.18, Харків

3

Загальні механізми та закономірності розвитку хвороби та її корекції в аспекті хірургічної, педіатричної та терапевтичної патологій

 

 

2

18-19.10.18, Ужгород

4

IV ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ 

 

 

3

25-26.10.18, Яремче

5

ХХІV з’їзд хірургів України,присвячений 100-річчю з дня народження  академіка О.О. Шалімова

 

5

 

26-28.09.18, Київ

6

Інтегративна хірургія: сучасні можливості та організаційні принципи роботи

 

 

2

22-23.11.18, Дніпро

7

HPB 2018 Surgery Meeting

 

 

2

15-16.11.18, Lyon, France

8

Актуальні проблеми сучасної хірургії та колопроктології

 

 

3

22-23.11.18, Київ

 


 

11. Видавнича діяльність кафедри

11.1. Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

                                                                                                                                                                                            Таблиця 11. 

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Монографії

Підручники, посібники*

Статті, в т.ч.

закордоном

Тези, в т.ч.

закордоном

Методичні

рекомендації, методичні вказівки

(МР / МВ)

Інформаційні листи

Патенти

 

-

-/-

9/3

6/1

-/-

-

3

* - з грифом МОЗ / без грифу МОЗ

** -з грифом МОН

  

Таблиця 11.3

 
   


Повтор таблиці 1.4. Статті в журналах за 2018 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

Мед ф-т №2

Кафедра хірургії мед ф-ту №2

Kanikovskyi, O.Y., 

Karyi, Y.V., 

Babiichuk, Y.V., 

Shaprynskyi, Y.V.

Selection of biliary decompression method for treatment of obstructive jaundice in patients of older age groups 

-

http://wl.medlist.org/2018/08/26/05-2018-10/

Wiad Lek 2018, 71, 5, -1000

Shaprynskyi, V.O., 

Shaprynskyi, Y.V., 

Karyi, Y.V., 

Vorovskyi, O.O., 

Semenenko, A.I.

Operative treatment of corrosive esophageal strictures  

-

http://wl.medlist.org/2018/05/23/02b-2018-13/

Wiad Lek 2018, 71, 2 cz. II, -325

Zlepko,S.M., 

Sander, S.V., 

Kozlovska, T.I.,

Yesmakhanova, L., 

Zhirnova, O.

Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device

doi:10.15199/48.2017.05.18

http://pe.org.pl/articles/2017/5/18.pdf

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 93 NR 5/2017

Разом: n=3

 

 

 

                                                Таблиця 11.4

Перелік тез що входять до Scopus або Wos

 


 (треба вказати також тези, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

Мед ф-т №2

Кафедра хірургії мед ф-ту №2

I Pavlyk, O Kanikovskiy, I Oliinyk

The severity of pancreatic fibrosis-independent factor for choosing of type of surgical treatment in patients with chronic pancreatitis

https://doi.org/10.1016/j.pan.2018.05.452

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S142439031830557X

Pancreatology 18 (4), S167

Разом: n=1 

 

Таблиця 11.5

Перелік опублікованих статей, що входять до інших наукометричної бази даних    

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Посада

Назва наукометричної бази

Індекс цитування журналу

Рік видання №ISSN

Електронна адреса статі для Scopus або Wos

Обсяг сторінок статті

(тираж журналу) 

1

Хірургічне лікування панкреатичного компартмент-синдрому

Kharkiv Surgical School № 1(88) 2018. P. 95-98 

ОЄ Каніковський, ІВ Павлик, ІВ Олійник 

Професор, доцент

Google Scolar

-

2018

ISSN 2308-7005 

-

3

2

Удосконалення техніки лапароскопічної холецистектомії у хворих з ускладненим перебігом калькульозного холециститу

Kharkiv Surgical School № 1(88) 2018. P. 98-101

ОЄ Каніковський, ЮВ Бабійчук, ЯВ Карий

Професор, доцент

Google Scolar

-

2018

ISSN 2308-7005 

-

3

3

Характеристика больового синдрому як пре диктора важкості фіброзу у пацієнтів з фіброзно-дегенеративними формами хронічного панкреатиту

Art of Medicine.- 2018.- 34(8).- С. 91-94

Каніковський О.Є., Павлик І.В., Олійник І.В., Маховський О.Л

Професор, доцент

Google Scolar

-

2018

ISSN 2521-1455 (Print)

ISSN 2523-4250 (Online) 

-

3

4

Тактика визначення рівня ампутації нижньої кінцівки при критичній ішемії

Art of Medicine.- 2018.- 34(8).- С. 94-98

Каніковський О.Є., Сандер С.В., Феджага О.П., Рубан М.М., Рауцкіс В.А.

Професор, доцент

Google Scolar

-

2018

ISSN 2521-1455 (Print)

ISSN 2523-4250 (Online) 

-

3

5

Алгоритм лікування псевлокіст підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит

Науковий вісник ужгородського університету «Медицина».- 2018.- №1(57).- С.64-70

Каніковський О.Є., Павлик І.В., Олійник І.В., Маховський О.Л

Професор, доцент

Google Scolar

-

2018

ISSN 2415-8127 

-

3

6

Клінічна та морфологічна характеристика пейсмейкера

хронічного панкреатиту

Klinichna khirurhiia. 2018 September;85(9):11-14.

Каніковський О.Є., Павлик І.В., Олійник І.В.,

Професор, доцент

SCOPUS

SJR 2017 0.1

2018

ISSN 2522-1396 (Online), ISSN 0023-2130 (Print) 

https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/501/454

 https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.09.11 

3

 

Перелік опублікованих статей, тез, що не увійшли до попередніх таблиць                Таблиця 11.6

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

статті

-

-

-

-

тези

1

ОЄ Каніковський, ЯВ Карий, ЮВ Бабійчук

Способи біліарної декомпресії при обтураційній жовтяниці у хворих різних вікових груп

Матеріали XXIV з’їзду хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка ОО Шалімова.- 2018.- P.257

2

ОЄ Каніковський, ІВ Павлик, ІВ Олійник

Обґрунтування вибору типу оперативного втручання у хворих на хронічний панкреатит, ускладнений панкреатичною гіпертензією

Матеріали XXIV з’їзду хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка ОО Шалімова.- 2018.- P.259

3

ОЄ Каніковський, ВВ Масьондз

Дослідження впливу нестероїдних протизапальних засобів та антипіретиків на процес імплантації аллотрансплантату у ранньому післяопераційному періоді

Матеріали XXIV з’їзду хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка ОО Шалімова.- 2018.- P.302

4

ОЄ Каніковський, ВВ Масьондз

Дослідження впливу нестероїдних протизапальних засобів та антипіретиків на процес імплантації аллотрансплантату у ранньому післяопераційному періоді

Матеріали XXIV з’їзду хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка ОО Шалімова.- 2018.- P.302

5

ІВ Павлик

Прогнозування важкості фіброзу підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит в залежності від типу больового синдрому

Матеріали XXIV з’їзду хірургів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка ОО Шалімова.- 2018.- P.206

 

12. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

  • стажування науковців за кордоном

Таблиця 12.1

Дані про стажування за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

 

Мосьондз В.В.

Фінляндія

 

 

 

 

Карий Я.В.

Фінляндія

 

 

 

 

Павлик І.В.

Польща

 

 

 

 

  • участь у форумах за кордоном

Таблиця 12.2

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

 

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1

 

Каніковський О.Є., Павлик І.В.

Berlin Germany

50th jubilee meeting of the European Pancreatic Club

 

13-16.06.18

 

2

Каніковський О.Є., Павлик І.В.

Lyon, France

HPB 2018 Surgery Meeting

15- 16.11.18

 

 

Література, що видана кафедрою

1. ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ З КЛІНІЧНОЮ ПСИХОЛОГІЄЮ За редакцією О.Є.Каніковського, В.П.Польового, О.І.Дронова, С.В. Сандера