Студенту

Master

Силабус

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра хірургії педіатричного факультету була створена у вересні 1965 року у зв’язку зі відкриттям в інституті педіатричного факультету. Першим завідувачем кафедри був ректор Вінницького державного медичного інституту ім.М.І.Пирогова проф. С.І.Корхов.

 Перший завідувач кафедри, ректор Вінницького державного медичного інституту ім.М.І.Пирогова професор С.І.Корхов

 Програма викладання на кафедрі включала загальну, факультетську, госпітальну, військово-польову та дитячу хірургію і тому повною назвою кафедри було кафедра хірургії педіатричного факультету з курсом дитячої хірургії. Весь період свого існування кафедра розташовується на базі хірургічного відділення Вінницької ЦКРЛ. Деякий час базою кафедри було також хірургічне відділення обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. 

При професорі С.І.Корхові були закладені основи навчально-методичної роботи кафедри, розроблені програми, учбові плани, формувався педагогічний колектив. Першими викладачами кафедри були к.мед.н. доцент І.Ф.Годлевський, к.мед.н. доцент Ю.П. Кукуруза, ас. В.П.Островський, ас. В.М. Фурман, ас. П.Л.Потолочний. В 1967 році в.о. доцента кафедри був вибраний ассистент кафедри госпітальної хірургії, к.мед.н. Т.А. Кадощук.

Під керівництвом професора С.І.Корхова, який був на той час автором 42 наукових робіт, на кафедрі активно проводились наукові дослідження, присвячені таким актуальним проблемам, як перитоніт, виразкова хвороба, рак шлунка, гострий панкреатит та ін. Вивчались електрофізіологічні зміни кори головного мозку і електрогастрографічні дослідження при вказаних захворюваннях. З цією метою при кафедрі були створені електрофізіологічна і гістологічна лабораторії. Під керівництвом професора С.І.Корхова асистенти кафедри П.Л.Потолочний і В.М.Фурман успішно захистили кандидатські дисертації. В 1967 році професор С.І.Корхов залишив кафедру в зв’язку з призначенням ректором Одеського медичного інституту.

Впродовж наступних 3-х років (1967-1970 р.р.) кафедрою завідував доцент І.Ф.Годлевський, який опублікував на той час 23 наукові роботи.

Годлевский Иван Феликсович

В 1968 році, у зв’язку з вступом доцента І.Ф.Годлевського в докторантуру, обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Т.А.Кадощук. З кінця 1970 року кафедру очолив доцент В.М.Нечипорук, в той час автор 74 наукових праць.

 

Завідувач кафедри 1970 - 1974, професор В.М. Нечипорук

В 1973 році В.М.Нечипоруку було присвоєне звання професора. В тому ж році курс дитячої хірургії виділився в самостійну кафедру дитячої хірургії, яку очолив доц. Ю.П.Кукуруза. До складу викладачів кафедри хірургії педіатричного факультету були обрані асистент Б.Ф.Вознюк і асистент А.А.Луговий. У зв’язку з реорганізацією відповідним чином змінились учбові плани і тематика наукових досліджень кафедри.

 

На початку 1974 року, у зв’язку з вибранням професора В.М.Нечипорука завідувачем кафедри факультетської хірургії, кафедру очолив професор В.Г.Зоря, який працював до цього професором кафедри загальної хірургії і був у той час автором 76 наукових робіт.

 

Завідувач кафедри 1974 - 1976, професор В.Г. Зоря

 

Наукові інтереси професора В.Г.Зорі відносились передусім до проблеми стовбняку, якій була присвячена його докторська дисертація. Під керівництвом професора В.Г.Зорі була підготовлена 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій.

В 1976 році з кафедри через тяжку хворобу пішов професор В.Г.Зоря, і її очолив доцент Т.А.Кадощук, який керував кафедрою впродовж 20 років. За цей період на кафедрі сформувався досвідчений і в той же час молодий колектив, який був готовий до вирішення найбільш складних завдань в навчальній, науковій і лікувальній роботі. Без колективу висококваліфікованих співробітників не можна було розраховувати на серйозні успіхи в лікуванні хворих, у відсутності яких наукові дослідження стають схоластикою, а учбова робота – відірваним від практики теоретизуванням, недопустимим при викладанні такої клінічної дисципліни, як хірургія.

В рамках реалізації цієї концепції в 1977 році на базі кафедри був створений Вінницький обласний Центр хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози, на базі якого в 1987 році додатково було відкрите відділення реанімації. Створений кафедрою спеціалізований Центр став широко відомим не тільки в області, але і далеко за її межами, про що переконливо свідчать поступлення хворих із всіх областей України і республік СРСР (Владивосток, Сибір, Урал, Середня Азія, Кавказ, Мурманськ, Москва та ін.); численні публікації в міжнародній, союзній та республіканській пресі. В цей період Центр став провідною хірургічною клінікою цілого регіону України, яка має досвід більше 3000 оперативних втручань з приводу різних форм гострого і хронічного панкреатиту, пухлин підшлункової залози, в тому числі більше 2000 прямих операцій на підшлунковій залозі, посідаючи по цьому показнику одне із провідних місць в СРСР і знаходячись на передових позиціях держави за результатами лікування (летальності, кількості ускладнень і рецидивів). Багато років кафедра ефективно співпрацює з інститутом хірургії і трансплантології АМН України (в минулому Київським науково-дослідним інститутом клінічної і експериментальної хірургії) – провідним науковим Центром хірургічного профілю в СРСР і Європі. Досвід створення Центру і результати його роботи були високо оцінені на той час міністром охорони здоров’я і директором Всесоюзного наукового Центру хірургії АМН СРСР академіком АМН і АН СРСР Б.В.Петровським.

 

 

 

На початку 80-х років до складу колективу кафедри увійшли доцент О.І.Бондарчук і ассистент С.І.Андросов, з 1979 по 1986 р.р. на кафедрі працював доцент В.Ф.Літвінов. 
Пріоритетним напрямком наукової роботи кафедри була вибрана патологія органів гепатобіліарної системи, яка займає в останні роки провідне місце серед інших хірургічних захворювань, як по частоті, так і серед причин летальності. Було поставлене і успішно вирішене складне завдання - дослідження повинні ґрунтуватися на принципах доказової медицини і мати світову новизну, тобто виконуватися на рівні винаходів, бути охороноздатними. Більше 60 наукових розробок, виконаних співробітниками кафедри з 1977 по 1991 роки визнані винаходами СРСР. Кафедра неодноразово визнавалась кращою в інституті по винахідництву. Розуміючи пагубність “замкнутості”, що обмежує науковий кругозір, діапазон і рівень досліджень, кафедра активно намагалась розвивати як міжвузівське, міжгалузеве, так і внутрішньо вузівське співробітництво. 
Виконуючи науково-дослідні роботи в симбіозі з іншими кафедрами вдалось знайти нові підходи до поставлених задач і реалізувати їх. 
Так, спільно з Вінницьким національним політехнічним університетом і ВО “Термінал”, кафедрою нормальної фізіології розроблений прилад і спосіб для електродіагностики гострого панкреатиту, які дозволяють визначити форму захворювання і виявити межі ураження (а.с. №1303143). 

У 70 – 80 роках з кафедрою оперативної хірургії Вінницького національного медичного університету, яку очолював проф.. Г.В.Терентьев, розроблений спосіб профілактики бактеріальних ускладнень при операціях на органах черевної порожнини, створені експериментальні моделі низки захворювань.

Серед розробок кафедри, більше 50 присвячених проблемі хірургічного лікування панкреатиту – спосіб лікування зовнішніх панкреатичних нориць (а.с. №762867); спосіб лікування кіст підшлункової залози (а.с. №806006); спосіб дренування позаочеревинного простору при гострому деструктивному панкреатиті (а.с. №1292741); спосіб дренування ложа підшлункової залози (а.с. № 1286176); спосіб лікування деструктивних форм гострого панкреатиту (а.с. № 1166799). Співробітниками кафедри розроблені також спосіб лікування гострої кишкової непрохідності (а.с. №1165400); спосіб інтраопераційної холангіографії (а.с. №1183072); спосіб зашивання дефектів порожнистих органів (а.с. №1195985); спосіб формування тимчасової стоми (а.с.№ 1273073); спосіб баугінопластики (а.с. № 1591959) та ін.

Створено низку приладів – для ангіографії (а.с. № 526353); для пункційної біопсії (а.с. № 614791); для папіллосфінктеротомії (а.с. № 1106494); затискач (а.с.№ 1323089); провідник для дренажної трубки (а.с. № 1061823); хірургічний зшиваючий апарат (а.с. №1217369); ранорозширювачі (а.с. №№ 133316, 133317, 1360706); дренажі, які забезпечують не тільки тривалість їх функціонування без заміни (а.с. №№ 1015896, 1041180, 1049068 та ін.), але і збереження каркасності порожнин (а.с. №1217423); медичний стілець (а.с. № 1561981); хірургічний апарат для накладання анастомозів на порожнистих органах та ін.

Колектив кафедри залучає до винахідницької роботи студентів. З їх участю розроблені: спосіб апендектомії (а.с. №1143407); спосіб кістковопластичної ампутації трубчастих кісток (а.с. № 11236652); прилад для промивання отворів дренажних трубок (а.с. №1237196); дренаж (а.с.№ 1050715).

Слід особливо відмітити участь співробітників кафедри в розробці нових сорбентів на основі неорганічних речовин.

Результатами великої роботи кафедри по проблемі захворювань гепатопанкреатодуоденальної зони стала низка підготовлених дисертацій (докторська дисертація Т.А.Кадощука, захищена в 1982 році; кандидатські дисертації: А.А.Луговий – 1977 р., С.І.Андросов – 1987 р., А.В.Фуніков – 1993 р., Фуад Хадж Кассем – 1990 р.). З 1987 по 1989 рр на кафедрі у клінічній ординатурі навчався Каніковський О.Є., який під керівництвом проф. Кадощука Т.А. захистив кандидатську дисертацію у 1992 р.


В 1989 році за великі заслуги в розробці цієї надзвичайно важливої наукової проблеми професору Т.А.Кадощуку, який очолював кафедру, була присуджена Державна премія УРСР.

На протязі останніх 10 років до складу колективу кафедри влилась низка молодих талановитих вчених і цілі науково-педагогічні колективи. Так, з 1983 року до складу кафедри увійшов курс загальної хірургії педіатричного факультету, розташований на базі Вінницької залізничної лікарні. У зв’язку з цим в склад колективу кафедри увійшов доцент С.П. Белканія, який очолював курс, почесний громадянин м. Вінниці, і доцент С.П.Жученко, який захистив в 1990 році докторську дисертацію і з 1989 року – проректор інституту з наукової роботи.

В 1988 році, у зв’язку з укрупненням кафедр, до складу кафедри увійшла кафедра факультетської хірургії лікувального факультету, якою в той час керував професор В.М.Нечипорук, який очолив з того часу філіал кафедри, розташований на базі міської клінічної лікарні №2. Повною назвою кафедри стало: кафедра факультетської хірургії лікувального факультету, хірургії педіатричного факультету з курсом загальної хірургії. На кафедру прийшли ас. А.В.Фуніков, ас. О.Є.Каніковський та ін. Як правило, це в минулому студенти-гуртківці. Потрібно відмітити, що роботі із студентським науковим гуртком кафедри завжди приділялась велика увага. Студенти-гуртківці неодноразово ставали переможцями і лауреатами інститутських, республіканських, Всесоюзних наукових конференцій, конкурсів та виставок, включаючи ВДНГ СРСР.
Успіхи кафедри в лікувальній і науковій роботі були добрим фундаментом для ефективної навчальної роботи. Співробітники кафедри активно втілювали в навчальний процес все нове, породжене життям – єдину методичну систему, навчаючі алгоритми, ділові ігри, ситуаційні задачі, технічні засоби навчання, включаючи електронно-обчислювальну техніку і багато іншого. 
Обличчя кафедри - це перш за все її випускники. Кафедра по праву гордиться своїми випускниками. Багато з них стали професорами, які очолюють клініки. Так, відділення хірургії серця інституту хірургії ім. О.В.Вишневського очолює випускник студентського наукового гуртка кафедри, професор, Лауреат премії Ради Міністрів СРСР А.Н.Кайдаш. Але не менше гордиться кафедра і тими, хто не досяг лауреатських звань, а намагався чесно і добросовісно виконувати свій благородний, але такий нелегкий обов’язок – обов’язок милосердя. 

 

Завідувач кафедри 2001 - 2006, д.мед.н., професор В.О. Шапринський

З 2001 р до 2006 р кафедру очолював професор В.О.Шапринський, в коло наукових досліджень якого входили проблеми перитоніту. Під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію  асистент Павлик Ігор Васильович на тему "Діагностика та лікування гострих рецидивних шлунково-кишкових кровотеч виразкової етіології"..О. З приводу цієї патології ними опублікована монографія в 2009 році. Також під керівництвом проф. Шапринського В.О. захистив дисертацію асистент Феджага О.П, робота якого була присвячена „Об’єктивізації показів до інтубації тонкої кишки при гострій кишковій непрохідності та розповсюдженому перитоніті”.

 

 

 

 

Завідувач кафедри хірургії медичного факультету №2, д.мед.н., професор О.Є. Каніковський

 

З 2006 р кафедру очолює професор Каніковський О.Є., кандидатська (науковий керівник проф.Т.А.Кадощук) і докторська (науковий консультант проф.М.Ю.Ничитайло) дисертації якого присвячені патології підшлункової залози. Науковим напрямком роботи кафедри залишилася хірургія гепатопанкреатодуоденальної зони. Під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію асистент Саволюк С.І., асистент Харчук О.В., к.мед.н. Гнатюк Ю.П., к.мед.н. Мосьондз В.В. Розробляються питання гострого і хронічного панкреатиту, патології поза печінкових жовчних шляхів, дванадцятипалої кишки. Опрацьовуються нові методи прямих втручань на підшлунковій залозі.

 

Зараз на кафедрі працюють завуч кафедри доцент Бондарчук О.І., доцент Андросов С.І., доцент Сандер С.В., доцент Павлик І.В.,  доцент Рубан М.М., доцент Карий Я.В., доцент Томашевський А.В., доцент Гнатюк Ю.П., ас. Маховський О.Л.,  ст. лаборант Олександренко О.Й., ст. лаборант Баньковська О.М..

На даний момент клініка розташовується у трьої медичних закладах: основною базою є КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1", а також КНП «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної Ради» та Міська клінічна лікарня №3.

Кафедра є провідною базою по Україні на факультеті медичних психологів та стоматологів.

Співробітниками кафедри виконуються п’ять кандидатських і одну докторську дисертації. Проводиться активна співпраця з інститутом хірургії і трансплантології м. Київ, з колегами із Польщі.

 

Колектив кафедри продовжує інтенсивні наукові дослідження в надзвичайно актуальній проблемі хірургії гепатопанкреатодуоденальної зони.

Штат кафедри

Каніковський Олег Євгенійович


завідувач кафедри, професор ЗВО, доктор медичних наук

Закінчив Вінницький медичний інститут ім..М.І.Пирогова, лікувальний факультет у 1987 році.
У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Оцінка ефективності оперативного лікування раку підшлункової залози і періампулярної зони» (науковий керівник — проф. Т.А. Кадощук).
У 2002 р. захистив докторську дисертацію «Експериментально-клінічне обґрунтування методів профілактики і лікування постнекротичних ускладнень гострого панкреатиту» (науковий консультант — проф. М.Ю. Ничитайло). Того ж року було обрано на посаду доцента кафедри факультетської хірургії. У 2006 р. було присвоєно звання професора, очолив кафедру хірургії медичного факультету № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Основний напрямок наукових інтересів — хірургія підшлункової залози, зокрема гострого і хронічного панкреатиту, та хірургія печінки і жовчних проток. Ведеться розробка питань гострого і хронічного панкреатиту, патології позапечінкових жовчних проток, дванадцятипалої кишки. Кафедра опрацьовує нові прямі втручання на підшлунковій залозі.
Співавтор 256 наукових і науково-педагогічних робіт, 47 патентів. Співавтор підручника "ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ З КЛІНІЧНОЮ ПСИХОЛОГІЄЮ".- За редакцією О.Є.Каніковського, В.П.Польового, О.І.Дронова, С.В. Сандера.
Співавтор підручника "ХІРУРГІЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ". - За редакцією проф. Малика С. В., Вінниця, Нова Книга, 2020
Під керівництвом професора О.Є. Каніковського було захищено 4 кандидатські дисертації. Саволюк С.І., 14.01.03 – хірургія, 2005р.; Харчук О.В., 14.01.03 – хірургія, 2011р.; Гнатюк Ю.П. ., 14.01.03 – хірургія, 2012р.; Мосьондз В.В. ., 14.01.03 – хірургія, 2013р.;
Вища кваліфікаційна категорія.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OaDw7OkAAAAJ&hl=uk

Бондарчук Олег Іванович


доцент ЗВО, кандидат медичних наук

Випускник Вінницького медичного інституту. Член-кореспондент Академії технологічних наук України, лауреат державної премії України в області науки і техніки. Автор 65 винаходів, 2 підручників та 3 монографій. Завідувач навчальною частиною кафедри.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=q1IUhbAAAAAJ&hl=uk

Андросов Сергій Іванович


доцент ЗВО, кандидат медичних наук

Заслужений лікар України
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VWDBxoYAAAAJ

Сандер Сергій Володимирович


доцент ЗВО, кандидат медичних наук

У 1983 році закінчів Вінницький медичний інститут ім М.І.Пирогова. В 1994 році захистив кандидатську дисертацію «Аплікаційне застосування полісорбу в комплексному лікуванні гнійних ран». На викладацькій роботі з 1994 року. На кафедрі хірургії медичного факультету №2 працює з 2001 року. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента., автор 165 наукових та навчально методичних праць, в тому числі редактор та співавтор 2 підручників.
Спеціалізується в галузі патології судин кінцівок.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=IyGPWkkAAAAJ&hl=uk

Павлик Ігор Васильович


доцент ЗВО, кандидат медичних наук

У 2002 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа». У 2002-2004 рр. навчався в магістратурі на кафедрі хірургії медичного факультету №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, в 2004-2007 рр. – в аспірантурі на кафедрі хірургії медичного факультету № 2.Кандидат медичних наук з 2008 р., дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України 23 жовтня 2007 року – рішення президії ВАК України від 09 квітня 2008 р. Диплом ДК № 045868 за спеціальністю хірургія. 01.09.2008 р. – 01.06.2015 р. – асистент кафедри хірургії медичного факультету № 2;
01.06.2015 р. – по теперішній час – доцент кафедри хірургії медичного факультету № 2.
Співавтор навчального підручника для студентів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів, хірургів «Загальна хірургія з медичною психологією», рекомендованого Міністерством освіти і науки України як навчальний підручник для студентів вищих навчальних закладів ІVрівня акредитації (Лист №1/11-7845 від 23.05.2014 р.) та «Загальна хірургія, для студентів стоматологічного факультету. Під ред. Проф. Каніковського О.Є. ФОП Рогальська І.О. Вінниця, 2019, 256с, друк. аркушів -15,57, тираж 200». Приймає участь у роботі студентського наукового гуртка, підготовлені наукові доповіді систематично займають призові місця на наукових конференціях, олімпіадах.
Має 109 публікації, із них 92 наукових (з них у фахових виданнях ВАК – 47) та 17 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 81 праць, з них 64 наукового характеру (з них у фахових виданнях ВАК – 31). Після захисту дисертації опубліковано у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, або Web of Science 3 стаття. 11 патентів, з них 9 патентів на винахід.

Рубан Микола Миколайович


доцент ЗВО, кандидат медичних наук

Томашевський Анатолій Віталійович


доцент ЗВО, кандидат медичних наук

У 1992 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, спеціальність «лікувальна справа». Кандидат медичних наук. Дисертацію захистив 20 квітня 2005 року, в Інституті фармакології та токсикології АМН України, на тему ”Експриментальне обгрунтування доцільності використання бензофурокаїну при відмороженні”
З 01.02.2015 – асистент кафедри хірургії медичного факультету №2;
З 4.01.2021 – доцент кафедри хірургії медичного факультету №2. Кількість публікацій 24, з них 21 в наукових та 3 навчально-методичних. Наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. 2 статті включені до наукометричних баз Scopus, одна Web of Science. Співавтор підручника: “Загальна хірургія: підручник. для студентів стоматологічних. факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації” / О. Є. Каніковський [та ін.]. Двічі проходив стажування за кордоном у країнах ЄС.
Лікар- хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Карий Ярослав Володимирович


доцент ЗВО, кандидат медичних наук

В 1999 році закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.
Пирогова. В 2009 році захистив дисертацію на тему “Інтраопераційна трансілюмінація у профілактиці пошкоджень позапечінкових жовчних протоків і судин та діагностиці холелітіазу”.
З 2010 року працює асистентом кафедри хірургії медичного факультету № 2, з 2018 року – доцентом кафедри хірургії медичного факультету № 2.
Автор і співавтор 63 наукових робіт, 3 методичних рекомендацій та 17 патентів на винахід.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tJlcsYUAAAAJ&hl=uk

Гнатюк Юрій Петрович


доцент ЗВО, кандидат медичних наук

Маховський Олександр Леонідович


асистент кафедри

З 2004 – 2008 рр. навчався в Бершадському медичному коледжі, спеціальність - фельдшер. Закінчив з відзнакою.
З 2008 по 2014 рр. навчався у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, факультет – лікувальна справа.
З 2014-2017 рр. – Інтернатура за спеціальністю «Хірургія» на базі ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З 2019 р. по теперішній час – асистент кафедри хірургії медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yiKoYTcAAAAJ&hl=uk

Коцюра Олександр Андрійович


асистент кафедри

Олександренко Ольга Йосипівна


старший лаборант

Баньковська Ольга Михайлівна


старший лаборант

Працювали на кафедрі

Шапринський Євген Володимирович


Роки роботи на кафедрі: 2016 - 2023

професор ЗВО, доктор медичних наук

В 2005 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.
В 2008 році закінчив магістратуру.
В 2010 році закінчив аспірантуру.
З 2011 по 2016 рік працював асистентом кафедри хірургії №1.
З січня 2016 року – асистент, з грудня 2016 року – доцент, з січня 2020 року – професор кафедри хірургії медичного факультету № 2.
В 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Лікування високої гострої непрохідності тонкої кишки (експериментально-клінічне дослідження)».
В 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Реконструктивно-відновні оперативні втручання при лікуванні стенозуючих захворювань стравоходу (експериментально-клінічне дослідження)».
Є автором та співавтором 140 друкованих праць, із них 3 – навчальних посібників, 2 монографій. Має 25 патентів України. Розробляє та впроваджує інноваційні технології хірургічного лікування захворювань стравоходу.
У 2018 році нагороджений пам’ятною відзнакою до нагороди за №71 імені проф. В.Т. Зайцева, Харківська Хірургічна Школа.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tU3iK10AAAAJ

Мосьондз Василь Володимирович


Роки роботи на кафедрі: 2012 - 2021

доцент ЗВО, кандидат медичних наук

2003 р. - закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за фахом "Лікувальна справа".
2009 р. - пройшов клінічну ординатуру за фахом "Хірургія".
2012 р. - закінчив клінічну аспірантуру за спеціальністю "Хірургія".
2013 р. - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю "Хірургія" на тему: «Розробка і обгрунтування способів дренування заочеревинного простору у хворих на гострий інфікований некротичний панкреатит».
З 2013 р. - асистент кафедри хірургії медичного факультету №2.
2018 р. - професійне стажування в Європі
З 2018 р. – доцент кафедри хірургії медичного факультету №2.
Співавтор 53 наукових робіт.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=vYE-cugAAAAJ&hl=uk

Новини

Розклад консультацій та іспитів з хірургії для студентів IV курсу медичного факультету №2 спеціальності — 222 «Медицина» (VIII семестр) 2023-2024 н.р.
10.05.2024


РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ІСПИТІВ з ХІРУРГІЇ

    для студентів  IV курсу медичного факультету №2

спеціальності — 222 «Медицина»

  (VIII семестр) 2023-2024 н.р.



№ групи

Консультація

Іспит

16

27.05.2024

на 1000

28.05.2024

на 900

17, 18, 19, 20

29.05.2024

на 900

 

 

Консультації та іспити проводяться на базі:  Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

(малий лекційний зал)

 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ІСПИТІВ З ХІРУРГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 2023-2024 н.р.
27.01.2024


РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ та ІСПИТІВ з ХІРУРГІЇ

для студентів 5 курсу медичного факультету №2

спеціальність «Медична психологія» (IX семестр) 2023-2024 н.р.

 

 

групи

Консультація

Іспит  

61,62,63

29.01

на 930

30.01

на  900

 

Консультації та іспити проводяться на базі:  

Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення  

(малий лекційний зал)

 

 

 

ПРАКТИКА
21.01.2024

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 2 ТА 3 КУРСУ.

ЗИМОВА ПРАКТИКА БУДЕ ПРОХОДИТИ НА БАЗІ МКЛ №1, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ 92. 

ІНФОРМАЦІЯ - 068 729 39 26 Олександр Леонідович

 

Графік проведення виробничої практики

Дата

2 курс

«Догляд за хворими»

222 МЕДИЦИНА

 

3 КУРС

«Медсестринство»

222 МЕДИЦИНА

2 курс

«Догляд за хворими»

228 ПЕДІАТРІЯ

 

3 КУРС

«Медсестринство»

228 ПЕДІАТРІЯ

22.01.2024 –

27.01.2024

20-21

18-20

95б

-

29.01.2024 –

03.02.2024

22-23

-

96а

95а

05.02.2024 –

10.02.2024

18-19

16-17

95а

95б

 

 

Розклад занять на 2023-2024 н.р (весняний семестр)
14.01.2024

ХІРУРГІЯ № 2  ВЕСНА 2023-2024  

 

 

 

І   Т И Ж Д Е Н Ь 

 

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

поділ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Загальна хірургія 

3 мед   3 пед  

а+б

 

 

17

Ка Ко

17

Ка Ко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хірургія

4 мед 4 пед, 4 мп  

а+б,

крім МП

 

 

63

П 

63

П 

 

 

62

Ру 

62

Ру 

19

РуЮ

19

РуЮ

61

Ру 

61

Ру 

20

КуК 

20

КуК 

64

П 

64

П 

16

Ю М 

16

Ю М 

 

 

Хірургія

3 стомат

 

40

Г 

40

Г

 

 

45

Б

 

45

Б

 

 

 

42

Б(С) 

42

Б(С) 

 

 

46

Б 

46

Б

 

 

 

44

Б

44

Б

 

 

ВПХ 5 пед

а+б 

96а

Ку 

96а

Ку 

 

 

95

КуКа 

95

КуКа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПХ 4 ст

 

 44

Ка  

44

Ка

 

 

 

 

43

Ку 

43

Ку 

 

 

42

Ку 

42

Ку 

 

 

41

Ку 

41

Ку 

 

 

 

 

 

 

ІІ   Т И Ж Д Е Н Ь

 

 

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

 

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Загальна хірургія 

3 мед   3 пед  

а+б

 

 

 

 

 

 

16

РуКо 

16

РуКо 

20

МЮ 

20

МЮ 

19

Ру П 

19

Ру П 

18

КП 

18

КП 

 

 

95

ЮМ 

95

ЮМ 

 

 

Хірургія

4 мед  4 пед, 4 мп

а+б

крім МП

 

 

17

Ко Ка

17

Ко Ка 

95

КаРу 

95

КаРу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

КаКо

18

КаКо

 

 

Хірургія

5 пед

а+б

96а

Ку

96а

Ку

 

 

 

 

 

 

95

КуРу

95

КуРу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хірургія

3 стомат

 

43

 Ка

43

Ка

 

 

41

Г

41

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПХ 4 ст

 

39

Г

39

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи хірургії та

 догляду за хворими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

ПГ

30

ПГ

 

 

 

 

 

 

 

Ка – доц. Карий Ярослав Володимирович

заняття проводяться на базі:

Вінницького обласного клінічного госпіталя ветеранів війни, вул. Пирогова, 109а

Ко – ас. Коцюра Олександр Андрійович

заняття проводяться на базі:  

Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

Ку – ас. Кузів Євген Любомирович

заняття проводяться на базі

Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, вул. Князів Коріатовичів, 185

М – ас. Маховський Олександр Леонідович

заняття проводяться на базі:  

Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

П – доц. Павлик Ігор Васильович  

заняття проводяться на базі:  

Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

Ру – доц. Рубан Микола Миколайович

заняття проводяться на базі:

Вінницького обласного клінічного госпіталя ветеранів війни, вул. Пирогова, 109а

Ю – ас. Пунько Юлія Анатоліївна

заняття проводяться на базі:  

Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

Г- Гнатюк Юрій Петрович

заняття проводяться на базі:  

Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

Б- Бондарчук Олег Іванович

заняття проводяться на базі:

Вінницького обласного клінічного госпіталя ветеранів війни, вул. Пирогова, 109а

С- Сандер Сергій Володимирович

заняття проводяться на базі:  

Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

Розклад консультацій та іспитів для здобувачів вищої освіти IV курсу стоматологічного факультету 2023-2024 н.р.
05.01.2024

 

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ІСПИТІВ з ХІРУРГІЇ

для здобувачів вищої освіти IV курсу стоматологічного факультету

спеціальність — 221 «Стоматологія» (VII семестр) 2023-2024 н. р.


№ групи

Консультація

Іспит

41

08.01.2024

на 930

09.01.2024

на 900

42

08.01.2024

на 930

09.01.2024

на 900

43

12.01.2024

на 930

13.01.2024

на 900

44

12.01.2024

на 930

13.01.2024

 на 900

 

 

Консультації та іспити проводяться на базі:  Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

(малий лекційний зал)

Розклад занять на 2023-2024 н.р (осінній семестр)
03.09.2023

                                                                                                                                       

І  ТИЖДЕНЬ

 

 

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Догляд

2мп

 

     

61

ПЮ

61

ПЮ

                       

Загальна 

хірургія

3 М

3 П

3 МП 

16

КМ

16

КМ

61

Ю

62

К

17

17

   

18

МС

18

МС

63

С

64

М

19

АБ-Ю

19

АБ-Ю

   

20

КЮ

20

КЮ

Хірургія

4 М

4 П

           

16

РМ

16

РМ

           

18

ПКо

18

ПКо

   

Хірургія

4 Ст

41

АБ

41

АБ

   

44

АБ

44

АБ

   

43
Ю

43

Ю

           

42

АБ

42

АБ

Хірургія

5 М

5 П

5 МП

 

 

61

КуКо

61

КуКо

62 ПКо

62

ПКо

       

63

РКо

63

РКо

96а

М

96а

М

       

ІІ  ТИЖДЕНЬ

 

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Догляд

2мп

       

62

СЮ

62

СЮ

                       

Заг.хірургія

3 М

3МП

61

Ю

61

Ю

   

62

К

62

К

   

63

С

63

С

   

64

М

64

М

   

95

ПЮ

95

ПЮ

Хірургія

95

КМ

95

КМ

       

19

МС

19

МС

   

17

ПКо

17

ПКо

   

20

ПКо

20

ПКо

   

Хірургія

4Ст 

   

40

Г

40

Г

       

39

Г

39

Г

   

45

К

45

К

       

Хірургія

5мп

   

16

КуК

16

КуК

95

КуМ

95

КуМ

17

КуР

17

КуР

18

КуK

18

КуK

13

КуР

13

КуР

   

14

КуК

14

КуК

15

КМ

15

КМ

                                             
                                             

 

РОЗПОДІЛ ГРУП МІЖ ВИКЛАДАЧАМИ

 

А – Андросов С.І.   - 441;  442;  444;  319а 

заняття проводяться на базі:  Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

Б – Бондарчук О.І. - 441;  442;  444; 319а  

заняття проводяться на базі:

Вінницького обласного клінічного госпіталя ветеранів війни, вул. Пирогова, 109а

Г – Гнатюк Ю.П.  – 439;  440  

заняття проводяться на базі:  Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

К – Карий Я.В.  – 316а;  362;  445; 495а; 516б;  514б; 515а; 320а 

заняття проводяться на базі:

Вінницького обласного клінічного госпіталя ветеранів війни, вул. Пирогова, 109а

Ко – Коцюра О.А.  – 418б; 561б; 562б; 563б; 417б; 420б  

заняття проводяться на базі:  Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

М – Маховський О.Л. –  316б; 317б; 318а; 364; 416б; 596а; 495б; 419а; 595а; 515б

заняття проводяться на базі:  Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

П – Павлик І.В.  – 418а; 562а; 395а; 417а; 420а; 261а

заняття проводяться на базі:  Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

Р – Рубан М.М. – 317а; 416а; 563а; ; 518б; 513б

заняття проводяться на базі:

Вінницького обласного клінічного госпіталя ветеранів війни, вул. Пирогова, 109а

С – Сандер С.В. – 318б; 419б; 363; 262а  

заняття проводяться на базі:  Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

Ку – Кузів Є.Л. - 516а;  595а; 517а; 518а; 513а;  514а;  561а

заняття проводяться на базі Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, вул. Князів Коріатовичів, 185

Ю – Пунько Ю.А. - 261б;  262б; 319б; 320б; 361; 395б

заняття проводяться на базі:  Вінницької МКЛ №1, Хмельницьке шосе 92, 2-ий поверх, хірургічне відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перший крок в науку – 2023»
21.04.2023

 

ЗАПРОШЕННЯ

  Запрошуюємо студентів і викладачів до участі в ХХ Науковій конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Перший крок в науку – 2023», яка відбудеться 21 квітня 2023 року о 1300 у off-line форматі. 

На пленарне засідання 24 квітня 2023 року о 1300 в укритті фарм. корпусу запрошуються завідувачі кафедр, керівники переможців та студенти, які вибороли І місце на конференції, переможці та призери Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, а також усі бажаючі.

 

Кафедра

Назва секції

Час

Посилання / Місце

1

хірургії медичного факультету № 2

Хірургія

13:00

Хмельницьке шосе, 92

2й поверх, актова зала  поліклініки

Результати олімпіади з хірургії кафедри хірургії медичного факультету № 2
30.03.2023

3 курс :

1 місце - Ткач Віталій Сергійович

2 місце - Сирота Ганна Геннадіївна

3 місце - Чубак Світлана Олександрівна

 

4 курс: 

1 місце - Музичук Олексій Михайлович

2 місце - Філіпчук Вікторія В'ячеславівна

3 місце - Гнатюк Лілія Миколаївна

 

5 курс:

1 місце - Паляничка Аліна Анатоліївна

2 місце - Шпілка Андрій Володимирович 

3 місце - Лунько Олена Дмитрівна

Доступ до файлів на Google Диску!
27.08.2021

Шановні студенти! Доступ до файлів(робочих програм, тематичних планів, методичок) на Google диску здійснється через ваші студентські акаунти.

Наприклад : s001234@vnmu.edu.ua

Студентський науковий гурток
14.12.2020

Контактна інформація для спілкування:

  1. Куратор гуртка: ас. Пунько Ю. А.

- e-mail: julua9543@gmail.com 

- tel.: 093 598 52 90

ПЕРЕДЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ХІРУРГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2
17.05.2018

Наукова діяльність

Література, що видана кафедрою

1. ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ З КЛІНІЧНОЮ ПСИХОЛОГІЄЮ За редакцією О.Є.Каніковського, В.П.Польового, О.І.Дронова, С.В. Сандера

Контакти

м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92

2й поверх, хірургічне відділення

Електронна пошта:
surgery.mf2@vnmu.edu.ua