Студенту

Історія кафедри

Кафедра фармації створена у 2002 році. З моменту утворення і до лютого 2013 року її очолював доцент Бобрук Володимир Петрович, який багато зробив для наукового та матеріально-технічного обладнання, становлення та організації навчального процесу кафедри та фармацевтичного факультету загалом.

На даний час кафедру фармації ВНМУ очолює кандидат фармацевтичних наук, доцент Кривов'яз Олена Вікторівна.

За декілька років на кафедрі сформувався згуртований колектив кваліфікованих співробітників, який успішно вирішує задачі підготовки спеціалістів – фармацевтів на сучасному рівні.

Одними із перших викладачів були доц. Болоховська Т.О., доц. Азаров О.С., доц. Ющенко Т.І.

 

На теперішній час на кафедрі навчальний процес забезпечують 32 викладачі, серед яких: 1 доктор медичних наук (професор - Германюк Т.А.,), 1 доктор біологічних наук (професор - Родінкова В.В.),  19 кандидатів наук (доц. Бобрук В.П., доц. Кривов’яз О.В., доц. Криклива С.Д.,  доц. Артемчук М.А., доц. Сергєєв С.В., доц. Паламарчук О.В., доц. Баліцька О.П., доц. Коваль В.М., доц. Томашевська Ю.О., доц. Тозюк О.Ю., доц. Івко Т.І., доц. Бобровська О.А., к.ф.н.,доц. Щерба І.К., к.ф.н.,доц. Кременська Л.В., к.м.н.,доц. Семененко О.М., к.ф.н.,доц. Воронкіна А.С., к.ф.н.,доц. Григорук Ю.М., к.ф.н., доц. Гуцол В.В., к.ф.н.,доц. Балинська М.В.), 3 старших викладача (ст.викл. Гордзієвська Н.А., ст.викл. Благун О.А., ст.викл. Гайдай О.Д.), 6 асистентів (ас. Крамар Г.І., , ас. Ковальська Л.В., ас. Бондар Л.М., ас. Поліщук Ю.М.,  ас. Баланчук Т.І., ас. Кудря В. В.), 2 викладачі стажисти(викл. ст. Тацюк АІ, викл. ст. Злагода  В. С.) 

 

Кадровий склад кафедри відрізняється від інших кафедр тим, що крім науково-педагогічного стажу багато викладачів мають великий досвід практичної діяльності в галузі фармації. Це провізори вищої категорії, завідувачі та заступники завідувачів аптек. Головною задачею кафедри є навчити майбутніх спеціалістів вмінню організовувати роботу аптечних підприємств та їх підрозділів, визначати та реалізовувати різні напрямки їх діяльності з метою забезпечення високого рівня фармацевтичної допомоги населенню.

Викладачі кафедри забезпечують викладання профільних дисциплін.

 

На 1-му курсі - Біологія з основами генетики; курс за вибором "Клітинна біологія"; Ознайомча практика з ОЕФ; Ознайомча практика з фармацевтичного забезпечення населення, курс за вибором "Вступ у фармацію".

 

На 2-му курсі - Фармацевтична ботаніка; курс за вибором "Сучасні проблеми молекулярної біології"; Польова практика з медичної ботаніки; Польова практика з фармацевтичної ботаніки; Теоретичні основи технології лікарських форм.

 

На 3-му курсі - Аптечна технологія лікарських засобів; Фармакологія; Технологія лікарських засобів; Організація та економіка у фармації; курс за вибором "Виготовлення ліків в польових умовах"; курс за вибором "Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії"; Пропедевтична практика з АТЛ.

 

На 4-му курсі - Промислова технологія лікарських засобів; Медичне та фармацевтичне товарознавство; Навчальна практика з промислової технології лікарських засобів; Виробнича практика з АТЛ; Виробнича практика з технології лікарських засобів.

 

На 5-му курсі - Малосерійне виробництво готових лікарських засобів; Аналіз фінансовогосподарської діяльності фармацевтичних підприємств; Технологія гомеопатичних лікарських засобів; Виробнича практика з ОЕФ; Виробнича практика зі спеціалізації (технологія ліків).

 

Організація навчального процесу та матеріальна база кафедри відповідають світовим стандартам, а саме розроблена система комп’ютерного навчання на основі базового комп’ютерного класу (12 робочих місць) з можливістю вільного безкоштовного доступу до мережі Internet, лекції та практичні заняття проводяться з використанням навчальних відеофільмів, мультимедійних проекторів, кодограм, та інших навчальних посібників.

 

Однією з основних проблем майбутнього фахівця є рівень його професійної підготовки в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтенсивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів. Одержані на практичних заняттях і семінарах знання студенти закріплюють під час проходження виробничих практик в аптечних установах та фармацевтичних підприємствах Вінницької області та інших областях України.

У процесі виконання лабораторних і практичних занять, а також у позааудиторний час, коли проводиться учбово-дослідницька робота в різних секціях студентського гуртка під керівництвом викладача, студенти оволодівають навичками наукової праці. Результати такої роботи доповідаються на засіданнях студентського наукового гуртка кафедри, а кращі з них висуваються на студентські наукові конференції університету та інших вузів України.

Штат кафедри

Бобрук Володимир Петрович


декан фармацевтичного факультету, доцент, к.мед.н.

З моменту створення факультету і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович.
У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. асистентом кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

Кривов’яз Олена Вікторівна


Завідувач кафедри, доцент, к.фарм.н.

У 2005 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова та здобула кваліфікацію провізор. З 2005 р. по 2012 р. працювала на посаді асистента кафедри фармації, з 01.04.2012 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва. Є автором понад 90 навчально-методичних робіт, в тому числі п’яти навчально-методичних посібників з аптечної технології лікарських засобів (два – англійською мовою) для студентів фармацевтичного факультету, які схвалено центральною методичною координаційною радою ВНМУ імені М. І. Пирогова.
За період роботи проводила лекції, практичні і семінарські заняття, приймала перевідні та державні випускні іспити, а також проводила консультації з аптечної технології лікарських засобів, з технології лікарських засобів, з технології гомеопатичних лікарських засобів та з курсу «Виготовлення ліків в польових умовах» для іноземних (англійською і російською мовами) та вітчизняних студентів ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання; заняття з навчальної пропедевтичної та виробничої практики з аптечної технології ліків і з технології лікарських засобів, а також з виробничої практики зі спеціалізації із студентами фармацевтичного факультету спеціальностей «фармація» та «клінічна фармація». Займаюсь післядипломною підготовкою провізорів-інтернів із спеціальностей «загальна фармація» та «клінічна фармація», а також проводжу заняття під час проходження передатестаційних циклів та спеціалізації з предмету «Фармацевтична технологія».
За час роботи пройшла цикл підвищення кваліфікації "Сучасна технологія навчання" при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків; спеціалізацію "Організація і управління фармацією" у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ, передатестаційний цикл «Організація і управління фармацією» у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова.
З вересня 2011 року є завідувачем навчальної частини кафедри фармації; з вересня 2012 року – заступником декана фармацевтичного факультету.
Є членом Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів університету.

Германюк Тамара Андріївна


професор, д.мед.н.

доктор медичних наук, професор, дипломи України, Росії, Казахстану. Має 16 років клінічного стажу (лікар-кардіолог вищої категорії) і 22 роки науково-педагогічного стажу. Викладає фармакологію (лекції і практичні заняття) українською, російською, англійською мовами. Загальна кількість опублікованих робіт - 162. Науковий керівник НДР кафедри фармації "Фармако-економічні та маркетингові дослідження лікарських засобів" та співкерівник НДР кафедри фармацевтичної хімії та кафедри фармації "Фармакологічні дослідження субстанцій та хімічних речовин, вивчення взаємодії допоміжних речовин та активних інградієнтів".

Родінкова Вікторія Валеріївна


професор, д.біол.н.

Закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту у 1996 році. Наразі – доцент кафедри фармації, маю досвід у журналістській діяльності, була учасником програми фонду Сороса та Конгресу США «Відкритий Світ», є головним редактором газети колективу ВНМУ «Молодий медик»

Бобровська Олена Анатоліївна


заступник декана по денній формі навчання, доцент, к.біол.н.

Закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського з відзнакою у 2006 р. З 2002 року почала працювати у ВДМУ ім. М.І Пирогова, з 2003р. на кафедрі фармації, старшим лаборантом. З 2011 р. працює на кафедрі асистентом з предмету фармацевтична ботаніка. У 2018 р. отримала вчене звання доцента. З грудня 2017 р. призначена заступником декана по денній формі навчання.

Сергєєв Сергій Валерійович


доцент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький державнй медичний університет, 1997р.. Захистив кандидатську дисертацію за темою "Фармакотерапевтична ефективність вінборону при експериментальних гепатитах" у 2002р.

Артемчук Михайло Андрійович


доцент, к.мед.н.

Закінчив Військово-медичний факультет при Саратовському медичному інституті, 1989р. На кафедрі фармації працюю з 2010 року. З 1989р. по 2000р. проходив службу на різних посадах військового медика в ЗС. З 2000р. на науково-педагогічних посадах кафедри медицини катастроф та військової медицини ВНМУ. В 2008р. захистив дисертацію на тему «Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу» (експериментальне дослідження) за спеціальністю 14.03.05 «фармакологія», здобув науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фармації. Полковник медичної служби у відставці. Лікар-організатор вищої категорії.

Паламарчук Ольга Всеволодівна


доцент, к.біол.н.

Закінчила Дніпропетровський державний університет у 1979 році по спеціальності «Біологія», кваліфікація - біолог, викладач біології та хімії (Диплом № 170716). З 1987 року прийнята на посаду асистента кафедри біології Вінницького національного медичного університету. У 2004 році переведена на посаду старшого викладача кафедри фармації за наказом, де і працюю по теперішній час.
Наразі – доцент кафедри фармації. Читаю лекції та веду практичні заняття з предметів: «Біологія з основами генетики» для студентів спеціальності «Фармація»; та «Медична біологія, паразитологія та генетика» для студентів спеціальності «Клінічна фармація» українською і російською мовами.
Зараз є керівником студентського наукового гуртка секції «Біологія», куратор академічних груп вітчизняних та іноземних студентів фармацевтичного факультету.

Криклива Світлана Дмитрівна


доцент, к.біол.н.

Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Коцюбинського, 1993р.
На викладацькій роботі працює з 1995 року. На кафедрі фармації з 2002 року: спочатку на посаді асистента, потім старшого викладача. Викладає предмет «Фармацевтична ботаніка» для студентів другого курсу фармацевтичного факультету. Має понад 40 наукових та навчально- методичних праць.

Баліцька Олеся Павлівна


доцент, к.фарм.н.

Баліцька Олеся Павлівна, у 2006 році закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора. З 2006 по 2010 рік працювала у Вінницькому медичному коледжі ім. Д.К. Заболотного. З 2010 року – на посаді асистента кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Викладаю предмети: «Організація та економіка фармації», «Особливості зовнішньоекономічної діяльності аптечних підприємств», «Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек» для студентів ІІІ, IV, V курсів очної форми навчання, та для студентів ІV, V курсу заочної форми навчання українською, російською та англійською мовами.

Коваль Василь Миколайович


доцент, к.фарм.н.

У 2007 році закінчив з відзнакою фармацевтичний факультет Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Фармація» та здобув кваліфікацію провізора.

Томашевська Юлія Олександрівна


доцент, к.фарм.н.

Томашевська Юлія Олександрівна у 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова.
З 2007 р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри фармації.

Тозюк Олена Юріївна


доцент, к.фарм.н.

У 2010 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та отримала кваліфікацію провізора. З 2011 р. працюю на посаді асистента кафедри фармації.
За період роботи проводила лекційні, практичні та семінарські заняття з предметів «Аптечна технологія лікарських засобів», «Технологія гомеопатичних лікарських засобів», «Виробнича практика з аптечної технології лікарських засобів», «Пропедевтична практика з аптечної технології лікарських засобів» та курсу за вибором «Технологія лікарських засобів у польових умовах та організація фармацевтичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайних ситуацій» для вітчизняних та іноземних студентів ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форми навчання українською та російською мовами. Займаюсь післядипломною підготовкою провізорів-інтернів та клінічних провізорів.
У співавторстві з колективом кафедри розроблено та опубліковано 2 навчальних посібника, затверджених Вченою радою ВНМУ ім. М. І. Пирогова та 47 методичних рекомендацій.
Щорічно приймаю участь у розробці завдань та підготовці студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «фармація». Керую науковою роботою студентів. У 2015 та 2016 рр. підготовлені мною студенти займали призові місця у науково-практичній конференції «Перший крок в науку».
За час роботи пройшла курси підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної майстерності» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

Івко Тетяна Іванівна


доцент, к.фарм.н.

У 2008 р. закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора. З 2010 р. працює на кафедрі фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Викладає предмет «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» ІV-V курсів очної та заочної форм навчання англійською, українською та російською мовами.

Кременська Лілія Вікторівна


доцент, к.біол.н.

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2004р.
На кафедрі фармації з 2006 року. Викладає предмет «Фармацевтична ботаніка» для студентів другого курсу фармацевтичного факультету. Працює над дисертаційною роботою на тему «Зв'язок пилкування дерев’янистої флори м. Вінниці з факторами довкілля та полінозами».

Воронкіна Альона Сергіївна


доцент, к.фарм.н.

У 2008 р. закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація». З 2007 по 2012 роки працювала в аптеці на посадах фармацевта, провізора та завідувача аптечного пункту. У 2011 році закінчила факультет післядипломної освіти Вінницького національного технічного університету та отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» з присвоєнням кваліфікації «менеджер-економіст».
З 2010 р. по 2018 р. працювала на посаді асистента кафедри фармації. У 2018 р. обрана за конкурсом на посаду доцента цієї ж кафедри. У 2011 році пройшла атестацію з англійської мови та отримала право викладати англійською мовою. Викладає предмети «Теоретичні основи технології лікарських форм», «Аптечна технологія ліків», «Технологія лікарських засобів. Модуль 1: Аптечна технологія ліків» для іноземних та вітчизняних студентів ІІ-V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання українською, російською та англійською мовами.
Є куратором студентського наукового гуртка.

Григорук Юлія Миколаївна


доцент, к.фарм.н.

У 2007 році закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Клінічна фармація» та отримала кваліфікацію клінічного провізора. З 2007р. по теперішній час працює на посаді асистента кафедри фармації. Викладає предмети «Організація та економіка фармації», «Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек», «Технологія лікарських засобів у польових умовах та організація фармацевтичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайних ситуацій», «Вступ у фармацію» для вітчизняних та іноземних студентів I, ІV, V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання українською, російською та англійською мовами.

Щерба Ірина Каримівна


доцент, к.біол.н.

У 2006 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського та здобула кваліфікацію «Методика викладання в середній школі. Вчитель географії та біології». З 2006 р. по 2010 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармації, з вересня 2010 р. на посаді асистента цієї ж кафедри. У 2006-2010 рр. займалась науковою діяльністю та написанням кандидатської дисертації. Є автором та співавтором 8 навчально-методичних розробок для студентів фармацевтичного факультету, які схвалено методичною радою фармацевтичного факультету ВНМУ імені М. І. Пирогова.
За період роботи проводила лекції, практичні і семінарські заняття, приймала заліки, а також проводила консультації з «Біології з основами генетики», «Медичної паразитології та генетики» та з курсу за вибором «Сучасні проблеми молекулярної біології» для іноземних (англійською мовою) та вітчизняних студентів І-ІІ курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання.

Балинська Марина Володимирівна


доцент, к.фарм.н.

Закінчила фармацевтичний факультет з відзнакою за спеціальністю «Фармація» Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в 2011 р. і отримала кваліфікацію «Провізор». В цьому ж році згідно розподілу МОЗ України була направлена на роботу на кафедру фармації університету на посаду старшого лаборанта. У 2012 році була призначена наказом ректора університету на посаду асистента цієї ж кафедри.
Викладає предмети «Організація та економіка фармації», «Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек», «Технологія лікарських засобів у польових умовах та організація фармацевтичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайних ситуацій», «Вступ у фармацію» для вітчизняних та іноземних студентів I, ІV, V курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання українською та російською мовами.
В 2018 році захистила дисертацію на тему : « Наукове обгрунтування фармакоекономічних підходів до лікування ентеритів вірусного походження у дітей за умов медичного страхування » за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація та здобула науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук.

Гуцол Вікторія Володимирівна


доцент, к. фарм. н.

В 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. І.М. Пирогова - за спеціальністю фармація. В 2011−2012 роках пройшла інтернатуру за фахом. З 2012 року працюю асистентом кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Семененко Оксана Миколаївна


доцент, к.мед.н.

У 2002р. закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобула кваліфікацію «лікаря». З 2004р. працює на посаді асистента кафедри фармації, викладає предмет «Фармакологія» для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету.

Гордзієвська Неоніла Андріївна


старший викладач

У 1973 році закінчила Львівський державний медичний інститут імені Данила Галицького, фармацевтичний факультет. Практичний досвід роботи здобувала на різних посадах: провізора–технолога, заступника завідуючого аптеки та завідувач аптеки. Провізор – організатор вищої категорії. З 2003 року працює на кафедрі фармації фармацевтичного факультету ВНМУ імені М. І. Пирогова старшим викладачем. Займається науковою та навчально–методичною роботою. Автор та співавтором більше 40 наукових праць, в тому числі 4 патентів на винахід.

Благун Оксана Дмитрівна


старший викладач

У 1982 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище. У 1990 році - Пермський фармацевтичний інститут. Практичний досвід роботи здобувала у ЦРА № 6 м. Вінниці на різних посадах. З 1990 по 2004 р. працювала на посаді завідувача аптеки № 12 м. Вінниці. Є провізором вищої категорії. З 2004 року працює на кафедрі фармації Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Гайдай Ольга Дорофеївна


старший викладач

У 1979 році закінчила Житомирське фармацевтичне училище. 1979-1982 рр.. працювала завідувачем аптеки №100 Погребищенського району, Вінницької області. У 1987 році закінчила Львівський медичний інститут, фармацевтичний факультет. Після закінчення працювала у ЦРА №6 м. Вінниці на різних посадах. З 2006 року працюю у Вінницькому національному університеті імені М.І. Пирогова на кафедрі фармації.

Баланчук Тетяна Іванівна


асистент

У 2005 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова та здобула кваліфікацію провізор. З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри фармації. Викладає наступні дисципліни: «Фармакологія», «Підготовка фармацевтичного представника», «Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії» для студентів спеціальності «Фармація» і «Клінічна фармація» денної та заочної форм навчання, українською і російською мовами. За час роботи пройшла цикл підвищення кваліфікації викладачів "Основи психолого- педагогічної підготовки" при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, м. Харків та передатестаційний цикл зі спеціальності «Загальна фармація». Є автором та співавтором більше 20 наукових праць. Щорічно виступає на науково-практичних конференціях і конгресах з міжнародною участю.

Поліщук Юлія Миколаївна


асистент

В 2012 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю фармація. В 2012−2013 роках пройшла інтернатуру за фахом. З 03 вересня 2012 року працюю асистентом кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Бондар Лідія Матвіївна


асистент

У 1977 р. закінчила фармацевтичний факультет Запорізького державного медичного університету за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора.
Працювала у Вінницькому обласному аптечному управлінні на посаді провідного спеціаліста торгового відділу та провізора-аналітика контрольно-аналітичної лабораторії.
З 1985 по 2005р. займала посаду завідуючої аптеки №2 ВАТ «ФАРМАЦІЯ», з 2005 по 2011р. – завідуюча аптеки №3 МКП «Вінницька міська аптека».
З 2006 працюю на посаді асистента кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
Провізор вищої категорії зі спеціальності «Організація і управління фармацією».
Викладаю предмет «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» ІV-V курсів очної та заочної форм навчання українською та російською мовами.

Ковальська Лілія Володимирівна


асистент

В 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю фармація. В 2009−2010 роках пройшла інтернатуру за фахом. З вересня 2010 року працюю асистентом кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Кудря Вікторія Вікторівна


асистент

У 2014 році закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю "Фармація". У січні 2015 року отримала свідоцтво про отримання кваліфікації «Провізор-спеціаліст».
В період з 2011 по 2014 рік працювала на посаді провізора.
З вересня 2014 року працювала на посаді старшого лаборанта та асистента кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ імені М.І. Пирогова. З вересня 2018 року працює на посаді асистента на кафедрі фармації.
Викладає предмети «Теоретичні основи технології лікарських форм», «Аптечна технологія ліків», «Технологія лікарських засобів. Модуль 1: Аптечна технологія ліків»

Крамар Ганна Іванівна


асистент

Юрченко Ганна Іванівна у 2010 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. З 2010 р. по 2011 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармації, з 2011 р. переведена на посаду асистента тієї ж кафедри, де працює й по теперішній час. Викладає предмет «Аптечна технологія ліків» та «Технологія лікарських засобів» для іноземних та вітчизняних студентів III-V курсів фармацевтичного факультету денної та заочної форм навчання англійською, російською та українською мовами.

Тацюк Анастасія Ігорівна


викладач-стажист

У 2013 р. закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація». В 2014 році по закінченню інтернатури здобула кваліфікацію провізора-спеціаліста. У 2015 проходила курси підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ по циклу «Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів».
З 2009 – 2014 рр. навчалася в Київському національному лінгвістичному університеті та здобула кваліфікацію спеціаліста з англійської мови та літератури, філолога.
З березня 2013 року почала трудову кар’єру з посади фармацевта. У серпні 2013 року переведена на посаду провізора-інтерна, а в 2014 призначена на посаду заступника завідуючої аптекою. З 2015 – 2018 рр. працювала завідуючою аптеки.
Викладає предмети «Теоретичні основи технології лікарських форм», «Технологія ліків: модуль 1 Аптечна технологія ліків» для іноземних та вітчизняних студентів ІІ-ІV курсів фармацевтичного факультету денної і заочної форм навчання українською, російською та англійською мовами.

Злагода Вікторія Сергіївна


викладач-стажист

У 2009 році закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Фармація» та присвоєно кваліфікацію провізора.
З 2009-2018 р.р. працювала в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області
З 2018р. працює на кафедрі Фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Викладає предмети «Організація та економіка фармації», «Аналіз фінансово-господарської діяльності аптек», «Технологія лікарських засобів у польових умовах та організація фармацевтичного забезпечення населення за умов виникнення надзвичайних ситуацій», «Вступ у фармацію» для вітчизняних та іноземних студентів спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» I, ІV,V курсів очної та заочної форм навчання, українською та російською мовами.

Новини

Фотозвіт про проведення засідання секції
07.04.2016
Результати засідання секції "Фармація" XIІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2016» від 07.04.2016 р.
07.04.2016
План роботи студентського наукового гуртка кафедри фармації на 1 семестр 2015-2016 н.р.
23.09.2015
XII Міжнародна студентська наукова конференція
18.11.2014
Для студентів заочної форми навчання ІІ курс
21.10.2013
Про участь студентів-переможців І (вузівського) туру студентської олімпіади у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади
12.04.2013
Список переможців X Міжнародної наукової конференції студентів «Перший крок в науку - 2013»
11.04.2013
Результати першого (вузівського) туру студентської олімпіади
11.04.2013
Наукова конференція студентів
02.04.2013
Всеукраїнська студентська олімпіада
28.03.2013
ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Фармація" 2013
28.03.2013

Наукова діяльність

 

 

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2016-2017н.р.

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР  

Строки виконання НДР (рік початку і закінчення) 

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна). 

1.

Аеробіологічний моніторинг як підгрунтя розробки алергопрогнозів для профілактики сезонної алергії у населення;

0112U003477;

4 (прикладна),

Фінансування  ініціативне;

Шифр 14.02.01 – гігієна та професійна патологія;

Керівник: ВНМУ ім. М.І. Пирогова

доц. Родінкова В.В.

Відповідальні виконавці: Проф. Сергета І.В.,

ас. Кременська Л.В.,

ас. Мазур О.І.

Співвиконавці:

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології НАМНУ ім. Марзєєва», лабораторія гігієни атмосферного повітря та оцінок ризику

2012-2016

К-кість статей і тез 111. З них – 25 робіт представлені у наукових фахових виданнях України, 6 з яких входять до наукометричних баз, 11 публікацій – у наукових фахових виданнях інших держав.

За матеріалами наукової роботи підготовлені та видані 2 методичні рекомендації та три інформаційні листи.

Досягнуте вдосконалення системи алергопрогнозування, яка здійснюється через Інтернет та засоби масової інформації у Вінниці, за рахунок визначення тенденцій у зміні термінів палінації рослин, змін їх погодинної концентрації у повітрі, врахування термінів пилкування рослин із малою інтенсивністю палінації, а також визначення розташування джерел алергенного пилку та траєкторій його руху у м. Вінницю. Результати дослідження впроваджені у практику МП «Імунолог», МКЛ №1 м. Вінниці, Вінницької обласної дитячої лікарні, науково-дослідного центру ВНМУ імені М.І. Пирогова та у навчальний процес кафедр загальної гігієни та екології, медичної біології, фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології, кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова; кафедри гігієни та екології Харківського національного медичного університету; кафедри гігієни Донецького національного медичного університету імені М. Горького; кафедр загальної гігієни з екологією і гігієни та профілактичної токсикології Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького; кафедри загальної гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету; кафедри гігієни та екології Буковинського державного медичного університету; кафедри загальної гігієни Дніпропетровської державної медичної академії; кафедри загальної гігієни, екології та охорони праці в медицині Української медичної стоматологічної академії; кафедри медичної біології, генетики та паразитології Запорізького державного медичного університету. Отримані у ході дисертаційного дослідження дані увійшли як еталонні до першого узгодженого регіонального звіту Європейського проекту з Моніторингу складу атмосфери і клімату ІІ (MACC regional ensemble forecast) 2013 та 2015 років, стосовно прогнозування розповсюдження пилку (Report on pollen forecasting) на прикладі берези. Матеріали дослідження стали підґрунтям функціонування українських сторінок сервісу “Європейська інформація пилку” (European pollen Information, Відень, Австрія) на двох його платформах – науковій (Європейська Аероалергенна Мережа (EAN)) та публічній (polleninfo.org); стали базою додатку до смартфону «АЛЛЕРГИИ НЕТ!», розрахованого на українських користувачів; використовуються Українською Асоціацією Алергологів, ПМП “Імунолог”, Всеукраїнським інформаційним агентством “Укрінформ”, у роботі Вінницького обласного радіо “Хвиля”, Вінницького комунального радіо “Місто над Бугом” та інформаційного агентства “Перші новини Вінниці”. Загальна к-кість статей і тез 103.

Проводяться щорічні виступи на обласному (ВДТ, «Вінниччина», «Еверест») та всеукраїнському (ICTV, ТРК «Україна») ТБ, на радіо та у пресі.

Результати науково-дослідної роботи використовуються у курсі лекцій з Фармацевтичної ботаніки для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Результати роботи використовуються у навчальному процесі ряду інших кафедр як ВНМУ, так і інших ВНЗ України у сенсі демонстрації студентам можливості створення системи громадської профілактики на прикладі системи контролю ризиків виникнення спалахів сезонної алергії, а також надання інформації щодо особливостей морфології алергенних чинників біологічного походження та можливих пилкових та спорових спектрів визначених території майбутнім працівникам системи охорони здоров’я України та практичним лікарям алергологічного профілю.

Ефективність (медична, соціальна, економічна):

Медична: постійно проводиться профілактична просвітницька робота серед населення через засоби масової інформації (Інтернет, радіо, телебачення) щодо ризику виникнення симптомів сезонної алергії та способів їх профілактики, що запобігає виникненню ускладнень сезонної алергії; надані методичні рекомендації покращать обізнаність як сімейних так і лікарів вузьких спеціальностей, а також працівників санітарно-гігієнічної служби із засадами профілактики сезонних алергічних захворювань.

Соціальна: Соціальним ефектом від розробки є введення у практику української системи охорони здоров’я та постійне вдосконалення безкоштовного соціального сервісу «Щотижневий алергопрогноз», який покращує інформування населення та наближує Україну до світових стандартів профілактики сезонних алергічних захворювань.

Економічна: кумулятивний економічний ефект полягає у зменшенні витрат, як населення, так і системи охорони здоров’я у цілому на лікування та соціальне забезпечення хворих з симптомами сезонної алергії та їх ускладненнями, запобігання виникнення цих ускладнень.

2

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та схем лікування хворих в Україні;

0116U005801;

2.2(прикладна),

Фінансування  ініціативне (власні кошти);

Шифр 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація;

Керівник:

ВНМУ імені М.І. Пирогова

проф. Германюк Т.А.

Відповідальні виконавці:

ас. Поліщук Ю.М.

01.2017 -12.2021

Видано 3 статті та 3 тези. Освоєно методи фармако-економічного аналізу. Оброблено 355 медичних карток та листів призначень стаціонарних хворих із негоспітальною пневмонією. 

Ефективність (медична, соціальна, економічна): 

Медична: Лікарські засоби та схеми лікування хворих досліджуються на основі доказової медицини, що дозволить ефективно лікувати хворих, досягати високого відсотку виздоровлення. 

Соціальна: проводиться вдосконалення схем лікування хворих, що призводить до покращення стану здоров’я населення. 

Економічна: Результатами є призначення фармако-економічно обґрунтованих лікарських засобів та схем лікування, що знижує навантаження на бюджет країни та бюджет хворих.

 

 

Перелік НДР, що плануються виконуватися на кафедрі у 2016-2017н.р.:

№ з/п

№ держреєстрації

Код бюдже-тної програ-ми, харак-тер НДР

Назва НДР

Стро-ки вико-нання

Керівник НДР, підрозділ що виконує НДР

Обсяг бюджет-ного фінансування на 2016 рік

Отримані результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження, наукові праці, видання дисертації, форуми тощо

1

0116U005801

2.2

(прикладна)

Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та схем лікування хворих в Україні.

01.2017 -12.2021

проф. Германюк Т.А.

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра фармації

-

Вдосконалення схем лікування хворих на негоспітальну пневмонію, що приведе до покращення стану здоров’я населення, його якості життя. 

Очікуваний економічний ефект від впровадження: призначення економічно доступних лікарських засобів та обґрунтованих схем лікування, що знижує навантаження на бюджет країни та бюджет хворих.

 

Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2016-2017 н.р.

На кафедрі фармації виконувалась теми «Аеробіологічний моніторинг як підгрунтя розробки алергопрогнозів для профілактики сезонної алергії у населення». У рамках її виконання вдосконалена система алергопрогнозування, яка здійснюється через Інтернет та засоби масової інформації у Вінниці, за рахунок врахування термінів пилкування рослин із малою інтенсивністю палінації. Результати дослідження впроваджені у практику МКЛ №1 м. Вінниці, ПП «Імунолог», Вінницької обласної дитячої лікарні, науково-дослідного центру ВНМУ імені М.І. Пирогова та у навчальний процес кафедр загальної гігієни та екології, медичної біології, фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології, кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова; кафедри гігієни та екології ХНМУ; кафедри гігієни ДНМУ імені М. Горького; кафедр загальної гігієни з екологією і гігієни та профілактичної токсикології ЛНМУ  імені Д. Галицького; кафедри загальної гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету; кафедри гігієни та екології БДМУ; кафедри загальної гігієни Дніпропетровської державної медичної академії; кафедри загальної гігієни, екології та охорони праці в медицині Української медичної стоматологічної академії; кафедри медичної біології, генетики та паразитології ЗДМУ.

Отримані у ході дисертаційного дослідження дані увійшли як еталонні до першого узгодженого регіонального звіту Європейського проекту з Моніторингу складу атмосфери і клімату ІІ (MACC regional ensemble forecast), стосовно прогнозування розповсюдження пилку (Report on pollen forecasting) на прикладі берези. Матеріали дослідження стали підґрунтям функціонування українських сторінок сервісу “Європейська інформація пилку” (European pollen Information, Відень, Австрія) на двох його платформах – науковій (Європейська Аероалергенна Мережа (EAN)) та публічній (polleninfo.org); вони використовуються Українською Асоціацією Алергологів, ПМП “Імунолог”, Всеукраїнським інформаційним агентством “Укрінформ”, у роботі Вінницького обласного радіо “Хвиля”, Вінницького комунального радіо “Місто над Бугом” та інформаційного агентства “Перші новини Вінниці”. Надруковано 37 статей і тез. Ведеться постійне наукове співробітництво із Імунологічним дослідницьким інститутом Нової Англії (IRINE, США), із Європейською аероалергенною мережею з центральним представництвом у медичному університеті Відня (Австрія), із відділенням алергології Ягелонського університету м. Краків, із кафедрою ЛОР-хвороб Одеського медичного університету, із алергологічним кабінетом МКЛ№1 м. Вінниці, із фахівцями-аеробіологами Угорщини, Польщі, Латвії. 

 

Перелік захищених у 2016-2017 н.р. дисертаційних робіт:

№ з/п

ПІБ

(повністю)

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр

спеціальності

1

Кременська Лілія Вікторівна

«Зв'язок пилкування деревних рослин м. Вінниці з факторами довкілля»

2011-2014

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ВНМУ

ім. М.І. Пирогова

03.00.16 – екологія

2

Воронкіна Альона Сергіївна

«Розробка складу і технології м’якого лікарського засобу на основі глюкозаміну, метронідазолу та хлоргексидину для стоматології»

2013-2017рр.

НМАПО

імені П.Л.Шупика

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

3

Семененко Оксана Миколаївна

Вплив HAES-LX-5% на процеси енергетичного метаболізму і вільнорадикального окислення в нирках в ранній період опікової хвороби

2011-2016 рік

ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра фармації

14.03.05 - фармакологія

4

Григорук

Юлія

Миколаївна

Раціональне використання, підготовка, розміщення та професійна орієнтація фармацевтичних кадрів

2010-2013рр.

НМАПО

імені П.Л.Шупика

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

 

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

 

№ з/п

ПІБ

(повністю)

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1

Кривов’яз Олена Вікторівна

«Модель оптимізації медикаментозного забезпечення хворих із глаукомою на основі клініко- та фармацевтично економічної оцінки лікування.»

2013-2017рр.

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

2

Крамар Анна Іванівна

«Пошук речовин з анальгетичною дією в ряду похідних 4-оксо (аміно-) хіназоліну (експериментальне дослідження)»

2012-2016рр.

ВНМУ

ім. М.І.Пирогова

14.03.05-фармакологія

 

До основних задач, що стояли перед кафедрою фармації у 2016-2017 навчальному році, були:

 1. Розробка та затвердження робочих програм, тематичних планів лекційних, практичних занять та самостійної роботи з усіх дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «фармація» та «клінічна фармація», а також слухачів факультету післядипломної освіти.
 2. Розробка та удосконалення нових лекцій та підготовка до проведення занять з навчальних дисциплін: медична біологія, фармацевтична ботаніка, фармакологія, аптечна технологія лікарських засобів, промислова технологія лікарських засобів, організація та економіка фармації, фармацевтичне і медичне товарознавство, вступ у фармацію для студентів І-V курсів українською, російською та англійською мовою згідно профільних навчальних програм.
 3. Оновлення та поповнення бази мультимедійного забезпечення та відеофільмів з навчальних дисциплін.
 4. Розробка завдань для проведення підсумкового контролю з дисциплін кафедри фармації для студентів І курсу та оновлення таких завдань для студентів ІІ-ІV курсів, а також слухачів передатестаційних циклів.
 5. Підготовка, а також доповнення та оновлення білетів до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту з предметів: «Технологія ліків» та «Організація і економіка фармації» для студентів денної та заочної форми навчання.
 6. Підготовка до комплексного практично-орієнтованого іспиту для провізорів-інтернів 2016-2017 н.р. з предметів: фармацевтична технологія, фармакологія, організація, управління та економіка фармації.
 7. Доповнення і оновлення бази тестових та контрольних завдань для проведення поточного контролю з навчальних дисциплін кафедри фармації для студентів денної і заочної форм навчання, а також провізорів-інтернів.
 8. Оновлення екзаменаційних білетів для слухачів факультету післядипломної освіти.
 9. Удосконалення підготовки студентів, що навчаються за спеціальностями «фармація» та «клінічна фармація», до ЛІІ «Крок-1» і «Крок-2» - оновлення та поповнення комп’ютерного банку тестових завдань українською, російською та англійською мовами з навчальних дисциплін: «Фармацевтична ботаніка», «Аптечна технологія лікарських засобів», «Фармакологія», «Організація та економіка фармації», «Промислова технологія лікарських засобів».
 10. Проведення вузівського туру студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація».
 11. Складання методичних рекомендацій з предметів: «Вступ у фармацію», «Пропедевтична практика з аптечної технології лікарських засобів», «Засоби лікувальної косметики».
 12. Оновлення методичних вказівок з медичної біології, фармацевтичної ботаніки, аптечної технології лікарських засобів, промислової технології ліків, організації та економіки фармації, фармакології, фармацевтичного та медичного товарознавства для студентів денної та заочної форм навчання, в тому числі для підготовки до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту.
 13. Створення необхідних умов для ефективного оволодіння студентами практичних навичок на практичних заняттях та в процесі самостійної роботи, а саме: забезпечення необхідними наочними матеріалами, приладами, устаткуванням, посібниками, таблицями та іншими демонстративними матеріалами.
 14. Організація роботи студентського наукового гуртка на кафедрі та представлення робіт до участі у Всеукраїнських науково-практичних конференцій.
 15. Забезпечення проведення навчальної практики з предметів: фармацевтична ботаніка, організація та економіка фармації; виробничих практик з предметів: аптечна технологія лікарських засобів, промислова технологія ліків, організація та економіка фармації (студенти ІV-V курсу).

 

Викладачі кафедри є рецензентами дисертаційних робіт, а також наукових і навчально-методичних видань.

Велика увага приділялась роботі із студентами, у яких виникають труднощі з засвоєнням навчальної програми з окремих дисциплін – це відробки та консультації за індивідуальним графіком, виховна робота, а також залучення їх до виконання додаткових завдань і питань комп’ютерного тестування.

 

Студенти, які виявили бажання до поглибленого вивчення окремих проблемних питань з фахових дисциплін, були залучені до роботи у студентському науковому гуртку – було підготовлено 9 доповідей до участі в XIV Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2017». Кращі з них одержали дипломи І, ІІ, ІІІ ступеня:

Кращі доповіді:

Студенти:

І місце:

Фармакоекономічний аналіз лікарських засобів для лікування виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої палої кишки

Доповідач: Довженко Владислав, 54 група, 5 курс.

Науковий керівник: к. фарм. н., доц. О. П. Баліцька

ІІ місце:

Аналіз сучасного стану виробництва галенових препаратів в Україні та за кордоном

Доповідач: Лаврентієва Ірина, Гонтар Дарина, 51 група, 4 курс

Науковий керівник: ас. В. В. Гуцол 

ІІІ місце:

Opening a Pharmacy in Namibia Compared to Ukraine

Reporter: Efraim Ndina, group 59, 4th course, Nechas Olexandr, group 53, 4th course

Supervisor: assistant A. S. Voronkina, assistant G. I. Kramar

Краща стендова доповідь:

Опанування студентами практичної навички дозування, як складова частина покращення якості підготовки провізорів

Доповідач: Довженко Владислав, 54 група, 5 курс.

Науковий керівник: к. фарм. н., доц. О. В. Кривов’яз, к. фарм. н., доц. Ю. О. Томашевська

Молоді вчені:

І місце:

Гостра токсичність натрію 2-(тетразоло[1,5-С]хіназолін-5-ілтіо)ацетату (сполуки КВ-28)

Доповідач: к. фарм. н., доц. Тозюк О. Ю.

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Г. І. Степанюк

ІІ місце:

QALYs як критерій ефективності фармакотерапії цукрового діабету 2 типу

Доповідач: к. фарм. н., ас. Івко Т. І.

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Т. А. Германюк

ІІІ місце:

Дослідження соціально-економічної доступності антибіотикотерапії негоспітальної пневмонії в сучасних умовах функціонування системи охорони здоров’я України

Доповідач: ас. Поліщук Ю. М.

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Т. А. Германюк

 

22-23 березня 2017 р. на базі Національного фармацевтичного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фармакологія»

Олімпіада була проведена на базі кафедри фармакології Національного фармацевтичного університету.

У фармацевтичній секції приймали участь 19 студентів з вищих навчальних медичних закладів: Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, ДЗ «Луганський державний медичний університет», Запорізького державного медичного університету, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Буковинського державного медичного університету, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Одеського національного медичного університету, Ужгородського національного університету та Національного фармацевтичного університету.

Конкурсні завдання олімпіади охоплювали питання за наступними тематичними блоками:

 1. Лікарська рецептура
 2. Загальна фармакологія
 3. Фармакологія аферентного відділу нервової системи
 4. Фармакологія еферентного відділу нервової системи
 5. Фармакологія болю
 6. Фармакологія запалення
 7. Фармакологія протиалергійних засобів
 8. Фармакологія центральної нервової системи
 9. Фармакологія серцево-судинної системи
 10. Фармакологія видільної системи
 11. Фармакологія дихальної системи
 12. Фармакологія травної системи
 13. Фармакологія системи крові
 14. Фармакологія ендокринної системи

Від Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова в олімпіаді приймали участь студенти 3 курсу Грейц Яна та Костянко Наталія (52 група), які показали високий рівень знань з предмету фармакологія.

 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 навчальному році» від 9 грудня 2016 р. №1495, ІІ етап ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» відбувся 28-30 березня 2017 року на базі Національного фармацевтичного університету.

Приймали участь в олімпіаді студенти 4 курсу Возна Ганна (52 група) та Білобров Марія (53 група), які показали поглиблені знання з предметів, що були запропоновані на ІІ турі Вузівської студентської олімпіади.

Всеукраїнська студентська олімпіада проводилася згідно з програмою та метою пошуку, підтримання обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, підвищення якості підготовки фармацевтів , інтенсифікації та удосконалення навчального процесу.

У Всеукраїнській студентській олімпіаді приймало участь 12 вищих навчальних закладів. З кожного вищого навчального закладу приймало по 2 студенти-учасники та керівник делегації у складі журі. Олімпіада проводилась в два тури – теоретичний та практичний. Кожна делегація представляла 1 варіант конкурсного завдання з п’яти тестів 3-4 рівня складності з наступних дисциплін:

Організація та економіка фармаціїінвентаризація товарно-матеріальних цінностей аптек;

Аптечна технологія ліківтехнологія порошків;

Заводська технологія ліківтехнологія капсул;

Фармакогнозіялікарська рослинна сировина, яка містить дубильні речовини;

Фармакологіялікарські засоби, які діють на функцію органів дихання;

Фармацевтична хіміяаналіз якості субстанцій лікарських речовин із групи нітрогеновмісних п’ятичленних гетеро циклів та їх конденсованих похідних.

Робота журі, мандатної та апеляційної комісії працювала згідно до Положення. Зауважень до роботи комісій не виявлено.  

Призерами ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» стали студенти Возна Ганна та Білобров Марія.

Згідно підсумкових результатів ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація»:

- Возна Ганна -  в теоретичному турі набрала 34,297 балів, в практичному – 18,70, що в сумі балів складає 52,997 балів.

- Білобров Марія -  в теоретичному турі набрала 36,123 балів, в практичному – 14,85  що в сумі складає 50,973 бали.

Команда за результатами ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» серед вищих навчальних закладів України отримала третє командне місце та нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Переможців олімпіади нагороджено:

-         Возна Ганна - дипломом І ступеня за відмінні знання з промислової технології лікарських засобів;

-         Білобров Марія  - дипломом ІІ ступеня за відмінні знання з фармацевтичної хімії.

Контакти