Студенту

Intern

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра фармацевтичної хімії створена у складі фармацевтичного факультету 23 червня 2004 року. Її очолила доцент, кандидат хімічних наук Ющенко Тетяна Іванівна.

На кафедрі навчаються студенти фармацевтичного факультету денної форми навчання (1-5 курси, спеціальності «Фармація», «Фармація, промислова фармація», «Клінічна фармація») і заочної форми навчання (1–6 курси,  спеціальність „Фармація”, термін навчання 4,5 р. та 5,5 р.). Навчання відбувається українською, російською та англійською мовами. Студенти на кафедрі вивчають такі дисципліни:

 • Загальна та неорганічна хімія;
 • Біоактивність неорганічних сполук;
 • Аналітична хімія;
 • Органічна хімія;
 • Сучасна аналітична лабораторна практика; 
 • Фізична та колоїдна хімія;
 • Фармацевтична хімія;
 • Медична хімія;
 • Теоретичні основи синтезу;
 • Фізико-хімічний аналіз у створені ліків;
 • Фармакогнозія;
 • Основи медичної стандартизації;
 • Стандартизація лікарських засобів;
 • Токсикологічна хімія;
 • Токсикологічна та судова хімія;
 • Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією; 
 • Ресурствознавство лікарських рослин;
 • Лікарські рослини світової медицини;
 • Належні практики у фармації;
 • Лікарські рослини та фітотерапія;
 • Контроль якості лікарських засобів
 • Фармакогностичні основи фітотерапії

Викладачами кафедри підготовлено тексти лекцій, методичні вказівки та навчально-методичні посібники з відповідних дисциплін українською, російською та англійською мовами.


Кафедра забезпечує проходження студентами навчальної практики з фармакогнозії (  експериментальна  науково-дослідна ділянка на території музею – садиби М.І. Пирогова), виробничих практик з фармацевтичної хімії та медичної хімії ( фармацевтичні підприємства м. Вінниці).

На кафедрі проведена робота з організації навчального процесу провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» з елементами дистанційної форми навчання.


Штат кафедри:
 11 доцентів (5 кандидатів хімічних наук та 6 кандидатів фармацевтичних наук), 2 старших викладачі (без вченого ступеня), решта – асистенти без вчених ступенів.

Штат кафедри

Ющенко Тетяна Іванівна


Зав. кафедрою, доцент, к.х.н.

Ющенко Тетяна Іванівна народилася 10 січня 1960 р. В 1981 році закінчила Київський національний університет імені Т.Шевченка за спеціальністю хімія-аналітична хімія, присвоєна кваліфікація хімік, викладач. Рекомендована до вступу в аспірантуру. Під час навчання в університеті і після його закінчення постійно займалася науково-дослідною роботою. В Чернівецькому державному університеті імені Ю.Федьковича захистила кандидатську дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук. Рішенням Міносвіти і науки присвоєно наукове звання – доцент. На фармацевтичному факультеті читає лекції і проводить практичні заняття з дисциплін «Загальна та неорганічна хімія», “Аналітична хімія”, «Сучасна аналітична лабораторна практика», „Токсикологічна хімія», «Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією».
Проводить значну методичну роботу на факультеті (голова методичної ради фармацевтичного факультету). Постійно займається науково-дослідною роботою за тематикою „Фармацевтичні дослідження лікарських засобів синтетичного та природного походження, вивчення взаємодії допоміжних речовин і активних інгредієнтів лікарських форм, аналітичне супроводження конструювання лікарських форм”. На кафедрі створена навчально-наукова лабораторія хіміко-фармакогностичних досліджень. В 2018 році лабораторія пройшла експертизу на технічну компетентність і 1 листопада 2018 року отримала свідоцтво, яке засвідчує відповідність її критеріям оцінювання, підтверджує її вимірювальні можливості і технічну компетентність при проведенні лабораторних досліджень в сфері законодавчо регульованої метрології.

Профіль Google Scholar

SCOPUS

ORCID

PUBLONS

Давиденко Олександра Олександрівна


завуч кафедри, доцент, к.ф.н.

2007 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор» і отримала диплом з відзнакою. З серпня 2007 року була прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з вересня 2008 р. – асистента-стажиста, з вересня 2009 р. була обрана на посаду асистента кафедри, з лютого 2015р. і по теперішній час - доцента кафедри фармацевтичної хімії. Захистила у 2011 р. кандидатську дисертаційну роботу на тему ”Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність заміщених 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот і їх похідних” (спеціальність «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»). На кафедрі забезпечую навчальний процес з дисципліни: «Фармацевтична хімія» для студентів денної та заочної форм навчання.
Профіль Google Scholar

ORCID

Антонюк Володимир Савович


доцент, к.х.н.

Антонюк В.С., 1944 р.н., в 1972 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальністю хімік, викладач хімії. В 1982 році захистив дисертацію на звання кандидата хімічних наук зі спеціальності органічна хімія. З 1984 року працює в Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І.Пирогова на кафедрі природничих наук. З 2004 року доцент кафедри фармацевтичної хімії, викладає органічну хімію, займається методичною та науковою роботою.
Викладає предмети: «Неорганічна хімія» та «Органічна хімія» для студентів І і ІІ курсів денної та заочної форми навчання українською та російською мовами.

Діденко Наталія Олександрівна


доцент, к. хім. н.

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача кафедри, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. Забезпечує навчальний процес з дисципліни «Органічна хімія» - для студентів денної та заочної форм навчання. З 2009 по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету (заочна форма навчання).
У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук.
Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.
Профіль Google Scholar

ORCID

SCOPUS

PUBLIONS

Євсєєва Марія Василівна


Доцент, к.х.н.

У 1985 році з відзнакою закінчила Кишинівський державний університет за спеціальністю – хімія, отримала кваліфікацію – хімік, викладач хімії. З 1987 р. по 1990 р. навчалась в аспірантурі на кафедрі неорганічної хімії Молдавського державного університету (м. Кишинів). В 1990 р. захистила дисертацію «Гетерометалічні (р-, d- або f-елемент)вмісні діоксимати та ацетилацетонати кобальту, нікелю і міді» і здобула вчений ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. З 1995 р. по 1997 р. була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. В 1996 році отримала індивідуальний грант за наукову діяльність фонду Дж. Сороса. В 2001 р. рішенням Атестаційної колегії МОНУ присвоєно вчене звання – доцента кафедри хімії.
З 1992 р. по серпень 2019 р. працювала на посаді доцента кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету. Займалась розробкою методів синтезу, дослідженням будови, фізико-хімічних та електричних властивостей гетерометалічних комплексних сполук з різними хелатуючими лігандами. Є автором та співавтором понад 110 наукових праць, з них: 3 монографії; 40 наукових статей (з них 3 у Scopus); 20 авторських свідоцтв і патентів; 48 тез доповідей на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Розроблено та опубліковано більше 30 наукових та навчально-методичних робіт, з них: 10 навчальних посібників (2 - з грифом МОНУ); 8 методичних вказівок; 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та інше. Індекс Гірша Web of Science – 4. Кількість публікацій – Web of Science – 18.
З вересня 2019 р. працює на посаді доцента кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Викладає дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» та «Аналітична хімія». Виконує обов’язки відповідального за навчально-методичну роботу на кафедрі та куратора студентської групи. Займається науковою та методичною роботою.

Профіль Google Scholar

PUBLONS

SCOPUS

ORCID

Михайлова Інна Василівна


доцент, к.х.н.

Михайлова І.В. в 1987 році закінчила хімічний факультет Ленінградського державного університету ім. Жданова за спеціальністю “Хімія – фізична хімія”, присвоєна кваліфікація „Хімік”.
В 2002 році закінчила очну аспірантуру Інституту хімії поверхні НАН України та захистила дисертацію на звання кандидата хімічних наук зі спеціальності фізика і хімія поверхні (м. Київ). Рішенням Міносвіти і науки присвоєно наукове звання доцента.
Опублікувала більше 30 наукових статей в вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Є провідним викладачем кафедри фармацевтичної хімії з фізичної та колоїдної хімії, займається методичною та науковою роботою.

Ващук Валентина Анатоліївна


доцент, к.фарм.н.

Закінчила фармацевтичний факультет Вінницького Національного медичного університету імені М.І.Пирогова в 2008 р. за спеціальністю «Фармація» і отримала кваліфікацію «Провізор». У 2009-2010 роках пройшла інтернатуру на базі ВНМУ імені М.І. Пирогова. У 2006 році зарахована наказом ректора університету на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії. У 2010 році переведена на посаду викладача-стажиста тієї ж кафедри. З 2011 року працює на посаді асистента. Забезпечує навчальний процес для студентів денної форми навчання з наступних дисциплін: «Фармакогнозія» та «Навчальна практика з фармакогнозії», «Ресурсознавство лікарських рослин» українською та російською мовами, займається методичною і науковою роботою.

Профіль Google Scholar

Дученко Марина Анатоліївна


доцент, к.ф.н.

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007 по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. Забезпечую навчальний процес з дисципліни «Фармакогнозія» - для студентів денної та заочної форм навчання. З 2014 по 2015 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету (денна форма навчання).
У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжую наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України, результати роботи опубліковано у статтях та тезах.

Профіль Google Scholar

Очеретнюк Анна Олександрівна


доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор» і отримала диплом з відзнакою. З серпня 2007 року була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з вересня 2008 р. – асистента-стажиста, з вересня 2009 р. – асистента кафедри. У вересні 2008 пройшла атестацію з англійської мови у ВНМУ імені М.І. Пирогова. На кафедрі забезпечую навчальний процес з дисциплін: «Фармакогнозія» для студентів денної та заочної форм навчання. Для іноземних студентів денної форми навчання викладаю предмет фармакогнозія на англійській мові ; читаю лекції, проводжу практичні заняття, виконую методичну роботу.Науковою роботою почала займатися з 2008 року, працюючи на кафедрі фармацевтичної хімії.
У 2010 році запланувала кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальне обґрунтування корекції колоїдно-гіперосмолярним розчином HAES-LX 5% функціонального стану легень в умовах опікового шоку». Дисертація була захищена 21 січня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 при Національному фармацевтичному університеті МОЗ України.
За темою дисертації опубліковано 23 наукові праці: 11 статей у наукових виданнях, з них 4 у фахових журналах, рекомендованих МОН України, 2 статті – закордонні, 9 тез доповідей у матеріалах з’їздів та конференцій, 2 інформаційні листи та 1 патент України на корисну модель. Беру участь у науково-практичних конференціях, займаюсь науково-дослідною роботою, результати якої опубліковано.

Профіль Google Scholar

ORCID

Web of Science ResearcherID

PUBLONS

Гарник Мирослава Сергіївна


доцент, к.ф.н.

У 2005 р. закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор» і отримала диплом з відзнакою. З серпня 2005 року була зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії, з вересня 2005 р. – асистента-стажиста, з вересня 2007 р. – асистента, з листопада 2014 р. – доцента кафедри. У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації спеціалістів фармації на базі НФаУ (м. Харків) «Сучасні технології навчання»; у 2014 році – курси тематичного удосконалення «Фітотерапія внутрішніх захворювань», з 2014 року – член фахової експертизи Центру тестування при МОЗ України «Крок 2. Клінічна фармація» з дисципліни «Фармакогнозія». На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Фармакогнозія» для студентів денної та заочної форм навчання, «Лікарські рослини та фітотерапія», «Лікарські рослини світової медицини» та «Фармакогностичні основи фітотерапії» для студентів денної форми навчання.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичний аналіз трави розхідника звичайного (Glechoma hederacea L.)». Є автором та співавтором 39 наукових та 43 навчально-методичних робіт, щорічно .
Приймає участь в НДР кафедри «Фармацевтичні дослідження лікарських засобів синтетичного та природного походження, вивчення взаємодії допоміжних речовин і активних інгредієнтів лікарських форм, аналітичне супроводження конструювання лікарських форм», рецензує наукові статті, методичні вказівки викладачів кафедр фармацевтичної хімії та фармації, автореферати здобувачів, тестові завдання для ліцензійного іспиту Крок 2. Бере участь у вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях, конгресах та з'їздах (м. Харків, м. Тернопіль, м. Вінниця, м. Люблін).
Щорічно готує студентів до наукових студентських конференцій та Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація» з фармакогнозії.
Профіль Google Scholar
ORCID

Мудрак Інна Григорівна


доцент, к.ф.н.

У 1991 р. закінчила фармацевтичний факультет Львівського ордена Дружби народів державного медичного інституту за спеціальністю «провізор».
З 01.10.2011 року – доцент кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ імені М.І.Пирогова.
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів рослинного походження, які використовуються в гастроентерології та урології» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи».
Виконує наукові дослідження з фармакоекономіки та доказової медицини про лікарські рослинні засоби.
Бере активну участь у міжнародних наукових конгресах ISPOR, всеукраїнських науково-практичних конференціях, з’їздах, конгресах.
Відповідальна за викладання циклу «Фармакогнозія» для провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» очної форми навчання. Займається науковою та навчально-методичною роботою.

Профіль Google Scholar

Косарева Альбіна Євгеніївна


ст.викладач

У 1983 р. закінчила Московський технологічний інститут легкої промисловості і здобула кваліфікацію “Інженер – хімік – технолог”. В 1998 р. закінчила спец. факультет практичної психології при Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників, здобула кваліфікацію “Практичний психолог”. У Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова працює з 2003 року: з вересня 2003 р. - асистентом кафедри фармації, з вересня 2004 р. - асистентом кафедри фармацевтичної хімії, з вересня 2011 р. - працює на посаді старшого викладача кафедри фармацевтичної хімії. Забезпечує навчальний процес з дисциплін «Аналітична хімія» і «Сучасна аналітична лабораторна практика» для студентів денної та заочної форм навчання українською, російською та англійською мовами.
Приймає участь у науково-практичних семінарах, наукових конференціях, займається методичною роботою.

Стахмич Тамара Василівна


ст.викладач

Мазур Ольга Іванівна


завуч кафедри, асистент

У 2004р. закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю « Хімія та біологія», отримала диплом з відзнакою. З жовтня 2004 почала працювати на кафедрі асистентом-стажистом, а з 2006 р переведена на посаду асистента кафедри. Викладає дисципліни : «Фізична та колоїдна хімія», «Загальна та неорганічна хімія», « Сучасна аналітична лабораторна практика» для студентів ІІ-ІІІ курсу очної та заочної форм навчання українською, російською та англійською мовами. У вересні 2007 пройшла атестацію з англійської мови у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
На кафедрі виконує обов`язки завідувача навчальної частини кафедри з заочної форми навчання.
З 2011 по 2013 р. проводила наукові дослідження в галузі екології, виконувала аеробіологічний моніторинг.
Бере участь у науково-практичних конференціях, займається науково-дослідною роботою, результати якої опубліковано. Є керівником студентських науково-дослідних робіт, готує студентів для участі у наукових конференціях студентів.

Профіль Google Scholar

Рогова Ольга Юріївна


асистент, завідувач навчально-наукової лабораторії хіміко-фармакогностичних досліджень (Свідоцтво про технічну компетентність № 028/18)

Знаміровська Ельвіра Муфталіфівна


асистент

У 1989 р. закінчила Іркутський державний університет за спеціальністю «Хімік. Викладач». З 2005 року працює на кафедрі фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисципліни «Неорганічна хімія» для студентів денної та заочної форм навчання. Займається науковою та методичною роботою.

Недорезанюк Наталія Степанівна


асистент

У 1999 р. закінчила Українську фармацевтичну академію та здобула кваліфікацію провізор.
З 2000 р. по 2005 р. працювала на посаді завідуючої аптеки.
У 2007-11 р.р навчалась в заочній аспірантурі КМАПО ім. П.Л. Шупика, виконувала дисертаційну роботу за темою «»Теоретичне обгрунтування показників якості і методів контролю ГМН Sophora, Robinia pseudoacacia і Fagopyrum».
З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії.
Забезпечує навчальний процесс з дисциплін «Медична хімія» і «Фармацевтична хімія» для студентів денної і заочної форми навчання (українською і російською мовами).
Профіль Google Scholar

Ліман Надія Сергіївна


асистент

У 1985 р. закінчила Запорізький медінститут за спеціальністю «Фармація», здобула кваліфікацію «Провізор». З 2004 року працює на кафедрі фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. На кафедрі забезпечує навчальний процес з дисциплін: «Фармакогнозія», «Ресурсознавство», «Лікарські рослини світової медицини» для студентів денної та заочної форм навчання. Має патент на корисну модель.

Дьякова Фаїна Єрофіївна


асистент

В 1999 році закінчила Українську Фармацевтичну Академію та здобула кваліфікацію провізор. В 1982-1996 рр. працювала в міжлікарняній аптецій вінницького Обласного протитуберкульозного диспансеру. В 1996-2002 рр. працювала заступником, а згодом завідуючою аптеки №1 ВАТ "ВінницяФармація". В 2002-2004 рр. працювала завідуючою аптеки "Агросвіт". В 2004-2010 рр. працювала на посаді директора ПП "Ніка". З 2006 року працює на кафедрі фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова на посаді асистента за сумісництвом. З 2010 працює на кафедрі фармацевтичної хімії на посаді асистента, викладає дисципліни: "Фармацевтична хімія" для студентів 4 курсу; "Виробнича практика з фармацевтичної хімії", "Виробнича практика з медичної хімії" для судентів 5 курсу українською та російською мовами. Займається науковою та методичною роботою.

Полонець Ольга Віталіївна


асистент

Закінчила природничий факультет Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 2006 р. за спеціальністю «Хімія» і здобула кваліфікацію магістр.
У 2006 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії фармацевтичного факультету Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, з 2009 р. – асистент кафедри. У вересні 2007 пройшла атестацію з англійської мови у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Забезпечує навчальний процес з наступних дисциплін: «Токсикологічна хімія» - для студентів денної форма навчання з англійською та російською мовами навчання та студентів заочної форми навчання, «Органічна хімія» - для студентів денної форма навчання з англійською мовою навчання; , «Неорганічна хімія» - для студентів денної форма навчання з англійською мовою навчання; читає лекції, проводить практичні заняття, виконує методичну роботу.
Бере участь у науково-практичних конференціях, займається науково-дослідною роботою, результати якої опубліковано. Є керівником студентських науково-дослідних робіт, готує студентів для участі у наукових конференціях студентів.

Профіль Google Scholar

Білик Оксана Володимирівна


асистент

В 1995 році закінчила Львівський державний медичний інститут ім. Д. Галицького та здобула кваліфікацію провізор. В 1995-1996 рр. пройшла інтернатуру в аптеці №2 ВАТ "ВінницяФармація". В 1999-2002 рр. працювала в ПП "Конекс" на посаді провізора. В 2002-2010 рр. працювала завідуючою аптеки №7, та за сумісництвом - асистентом на кафедрі фармації, а згодом - фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2011 року працює на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії. Викладає дисципліни: "Фармацевтична хімія", "Навчальна практика з фармакогнозії", "Ресурсознавство лікарських рослин", "Фармакогнозія" для судентів 3-4 курсу українською та російською мовами. Відповідає за утримання експериментальної ділянки та проведення наукових дослідженнь з вирощування лікарських рослин. Займається науковою та методичною роботою.

Профіль Google Scholar

Степанюк Катерина Олександрівна


асистент

У 2009 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію «Провізор». В цьому ж році згідно розподілу МОЗ України була направлена на роботу на кафедру фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М. І. Пирогова на посаду старшого лаборанта. У 2011 році була призначена на посаду асистента цієї ж кафедри. Викладаю предмети: «Фармацевтична хімія», «Стандартизація лікарських засобів» для студентів ІІІ, IV і V курсів денної та заочної форми навчання українською, російською та англійською мовами.
Профіль Google Scholar

Данилюк Катерина Євгенієвна


асистент

Закінчила фармацевтичний факультет Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в 2011 р. за спеціальністю «Фармація» і отримала кваліфікацію «Провізор». У 2011 році зарахована наказом ректора університету на посаду старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії. У 2012 році переведена на посаду викладача-стажиста тієї ж кафедри.
Викладає предмет «Фармацевтична хімія» для студентів денної та заочної форми навчання.
Профіль Google Scholar

Шепета Юлія Леонідівна


асистент

У 2007 р. закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (спеціальність «Фармація») з відзнакою, здобула кваліфікацію «Провізор». З 2007 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії, в 2008 р. обрана на посаду асистента кафедри. Забезпечує навчальний процес з дисципліни «Фармацевтична хімія» для студентів очної та заочної форми навчання українською, російською та англійською мовами.
Виконує обов‘язки відповідального за проведення факультетської олімпіади за спеціальністю «Фармація» (першого етапу Всеукраінської олімпіади).
Приймає участь у науково-практичних семінарах, наукових конференціях та займається методичною роботою.
Працює над виконанням дисертаційної роботи за спеціальністю 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія».

Профіль Google Scholar

Куколевська Олена Сергіївна


асистент

В 2011 році закінчила Вінницький Національний медичний університет ім. М.І.Пирогова і отримала кваліфікацію «Клінічний провізор». В 2011-2012 рр. навчалася в інтернатурі та працювала на посаді старшого лаборанта на кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології. У 2012-2013 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармацевтичної хімії. У 2013-2016 роках навчалася в аспірантурі ІХП ім. О.О. Чуйка НАНУ. З 2017 року працює на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії. Забезпечує навчальний процес для студентів денної та заочної форми навчання з дисциплін "Токсикологічна та судова хімія", "Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією", "Біоактивність неорганічних сполук". Працює над виконанням дисертаційної роботи зі спеціальності 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні". Займається науковою та методичною роботою. Виконує обов’язки секретаря кафедри.

Профіль Google Scholar

SCOPUS

ORCID

Андреєва Ліна Василівна


ст.лаборант

Слінченко Надія Анатоліївна


Лаборант

Дата народження 13.09.1963року. Закінчила професійно-технічне училище, здобула середню-спеціальну освіту. На кафедрі відповідальна за роботу на науково-дослідній ділянці медичного університету на території музею-садиби ім. М.І.Пирогова. Відповідальна за підготовку лабораторного посуду.

Новини

Перелік призерів секції фармацевтичної хімії на ХІІІ міжнародній науковій конференції студентів
07.04.2016

Секція: Фармацевтична хімія

Члени президії: к.хім.н. доц. Ющенко Т.І., к.хім.н. доц. Михайлова І.В., к.фарм.н. доц. Дученко М.А., к.фарм.н. доц. Гарни

Перелік доповідачів секції фармацевтичної хімії на ХІІІ міжнародній науковій конференції студентів
07.04.2016

СЕКЦІЯ: Фармацевтична хімія

Презид

Графік відробок та консультацій
02.10.2015

Консультації та відпрацювання занять для студентів денної та заочної форм навчання проводяться протягом робочого тижня в мережі занять викладачем групи і щосуб

Перелік призерів предметних олімпіад по кафедрі фармацевтичної хімії - 2014
04.07.2014

Вітаємо переможців олімпіади з аналітичної хімії:

І місце - Іванова Яна Олексіївна (125 балів)

ІІ місце - Куз

Рейтинг студентів ІІ курсу за результатами олімпіади з органічної хімії - 2014
04.07.2014

п/п

П.І.П. студента

Теоретичний

тур

Детальніше
Рейтинг студентів ІІ курсу за результатами олімпіади з аналітичної хімії - 2014
04.07.2014

п/п

П.І.П. студента

Теоретичний

тур

Детальніше
Перелік призерів секції фармацевтичної хімії на ХІ міжнародній науковій конференції студентів
04.07.2014

Секція: Фармацевтична хімія

Члени президії:

 1. к.х.н. доц. Ющенко Т. І. 
 2. к.ф.н. доц. Мудрак І.Г.
 3. ст.викл. Косарева А.Є.

Перелік доповідачів секції фармацевтичної хімії на ХІ міжнародній науковій конференції студентів
04.07.2014

Секція: Фармацевтична хімія

Члени президії:

 1. к.х.н. доц. Ющенко Т. І. 
 2. к.ф.н. доц. Мудрак І.Г.
 3. ст.викл. Косарева А.Є.

Перелік призерів секції фармацевтичної хімії на Х міжнародній науковій конференції студентів
12.04.2013

Секція: Фармацевтична хімія

Члени президії:

 1. доц. Ющенко Т. І. 
 2. доц. Михайлова І.В.
 3. доц. Мудрак І.Г.
 4. доц. Антонюк В.С.
Перелік доповідачів секції фармацевтичної хімії на Х міжнародній науковій конференції студентів
26.03.2013

Секція: Фармацевтична хімія

Члени президії:

 1. доц. Ющенко Т. І. 
 2. доц. Михайлова І.В.
 3. доц. Мудрак І.Г.
 4. доц.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота, яка проводиться на кафедрі

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконує НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) перехідних НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України ті інших нормативних документів, кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, доя яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна).

Фармакологічні дослідження субстанцій та хімічних речовин, вивчення взаємодії допоміжних речовин і активних інгредієнтів.

Номер держреєстрації – 01090003604.

Шифр теми – 15.00.02, 14.03.05

Виконавці – кафедра фармацевтичної хімії ВНМУ імені М.І.Пирогова, Інститут хімії поверхні ім.Чуйка м. Київ, НФаУ м. Харків, Інститут органічної хімії НАН України м. Київ

Керівники НДР - к.х.н.,доцент Ющенко Т.І., д.м.н., професор Германюк Т.А

 

03.2009 – 03.2014

Опубліковано тези:

 1. Атаманчук О.В., Чорнокнижний С.І., Ющенко Т.І., Заїчко Н.В. Дослідження зміни агрегації тромбоцитів під впливом нових синтезованих каліксаренів // Матеріали IX Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку - 2012», Вінниця, 20-21 березня 2012 року, с. 200.
 2. Перебийніс Р.Л., Чорнокнижний С.І. Виявлення можливостей прогностичного розрахунку величини гострої токсичності речовин // Матеріали IX Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку - 2012», Вінниця, 20-21 березня 2012 року, с. 209.
 3. Савицький В.Ю., Германюк Т.А., Ющенко Т.І., Чорнокнижний С.І., Біологічна активність каліксаренів // Матеріали IX Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку - 2012», Вінниця, 20-21 березня 2012 року, с. 211.
 4. Слобода А.А., Косарева А.Є., Чорнокнижний С.І. Комплексоутворююча дія каліксаренів // Матеріали IX Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку - 2012», Вінниця, 20-21 березня 2012 року, с. 213.

Соціальний ефект: Підвищення якості життя хворих, за рахунок того, що нові лікарські засоби володіють антимікробною активністю, але не підвищують здатність тромбоцитів до агрегації.

Медичний ефект: Перспектива розробки нових, більш ефективних та безпечних лікарських засобів з антимікробною активністю.

Економічний ефект: Розробка та використання методик прогностичного розрахунку величини гострої токсичності дозволяє зменшити витрати на проведення досліджень з встановлення токсичної дії нових синтезованих речовин.

 

Патенти, отримані на кафедрі

 

1. Патент на корисну модель №49209 від 26.04.2010, бюл. № 8.

 • Назва - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод методом титриметричного аналізу.
 • Автори - Ющенко Т.І., Чорнокнижний С.І.
 • Опис - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод, що передбачає використання титриметричних методів аналізу, який відрізняється тим, що проводять екстракцію 0,02 % розчином HNO3 разом з титруванням калію йодатом або калію перманганатом.

 

2. Патент на корисну модель №50749 від 25.06.2010, бюл. № 12.

 • Назва - Спосіб посмертного забору крові у лабораторних щурів.
 • Автори - Чорнокнижний С.І., Новак Ю.О., Вакар А.В., Бойко Д.О.
 • Опис - Спосіб посмертного забору крові у лабораторних щурів, який полягає в тому, що кров забирають почергово з чотирьох камер серця за допомогою шприца, коли серце ще скорочується.

 

3. Патент на корисну модель №54663 від 25.11.2010, бюл. № 22.

 • Назва - Спосіб одержання комплексу БАР з гепатопротекторною, регенеруючою та гемо статичною дією.
 • Автори - Ковальов С.В., Дученко М.А., Демешко О.В., Ковальов В.М.
 • Опис - Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною, знеболюючою та гіпотензивною дією шляхом принаймні трикратної екстракції подрібненої рослинної сировини водою при температурі 90-100 °С з подальшим об'єднанням відфільтрованих екстрактів, їх упарюванням та сушінням, який відрізняється тим, що як рослинну сировину використовують листя гледичії звичайної (Gleditsia triacanthos L.), першу екстракцію здійснюють при співвідношенні сировина:екстрагент 1:10, а наступні екстракції - при співвідношенні 1:9, причому тривалість кожного етапу екстракції дорівнює 1,5 години.

 

4. Патент на корисну модель №61922 від 10.08.2011, бюл. № 15.

 • Назва - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод методом фотоколориметрії.
 • Автори - Ющенко Т.І., Чорнокнижний С.І., Кудринецька Я.В.
 • Опис - Спосіб контролю якості препаратів, що містять йод, що передбачає використання фізико-хімічних методів аналізу, який відрізняється тим, що застосовують інструментальний метод аналізу - екстракційно-фотометричне визначення йоду.

 

5. Патент на корисну модель №65804 від 12.12.2011, бюл. № 23

 • Назва - Спосіб вилучення іонів цинку із промивних вод електрохімічного цинкування та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів.
 • Автори - Ранський А.П., Петрук Р.В., Степанов Д.В., Євсєєва М.В., Гордієнко О.А., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб вилучення іонів цинку із промивних вод електрохімічного цинкування та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів, що включає перемішування реакційної маси до утворення осаду, його промивання, фільтрування та висушування, який відрізняється тим, що спочатку визначають кількість сульфід- та гідросульфід-іонів у відпрацьованих сульфідно-лужних розчинах, далі додають стехіометричну кількість іонів цинку у вигляді складової промивних вод процесу електрохімічного цинкування до утворення осаду сульфіду цинку, причому стехіометричну кількість іонів цинку забезпечують попереднім кількісним їх визначенням у промивних водах і проведенням процесу осадження сульфіду цинку при температурі 35-40 °С протягом 60-90 хвилин.

 

6. Патент на корисну модель №66945 від 25.01.2012, бюл. № 2

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів нікелю(ІІ) з промивних вод електрохімічного нікелювання
 • Автори - Ранський А.П., Ткаченко С.І., Панченко Т.І., Гордієнко О.А., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб вилучення іонів нікелю(II) із промивних вод електрохімічного нікелювання та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів, що включає перемішування реакційної маси до утворення осаду, його промивання, фільтрування та висушування, якийвідрізняється тим, що спочатку визначають кількість сульфід- та гідросульфід-іонів у відпрацьованих сульфідно-лужних розчинах, далі додають стехіометричну кількість іонів нікелю(II) у вигляді складової промивних вод процесу електрохімічного нікелювання до утворення осаду сульфіду нікелю(II), причому стехіометричну кількість іонів нікелю(ІІ) забезпечують попереднім кількісним їх визначенням у промивних водах і проведенням процесу осадження сульфіду нікелю(II) при температурі 25-30 °С не більше 60-75 хвилин.

 

7. Патент на корисну модель №66946 від 25.01.2012, бюл. № 2

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин та вилучення іонів міді(ІІ) з промивних вод електрохімічного мідніння.
 • Автори - Ранський А.П., Тітов Т.С., Гордієнко О.А., Звуздецька Н.С., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб вилучення іонів міді(ІІ) із промивних вод електрохімічного мідніння та переробки відпрацьованих сульфідно-лужних розчинів, що включає перемішування реакційної маси до утворення осаду, його промивання, фільтрування та висушування, який відрізняється тим, що спочатку визначають кількість сульфід- та гідросульфід-іонів у відпрацьованих сульфідно-лужних розчинах, далі додають стехіометричну кількість йонів міді(ІІ) у вигляді складової промивних вод процесу електрохімічного мідніння до утворення осаду сульфіду міді(ІІ), причому стехіометричну кількість іонів міді(ІІ) забезпечують попереднім кількісним їх визначенням у промивних водах і проведенням процесу осадження сульфіду міді(ІІ) при температурі 15-25 °С не більше 45-60 хвилин.

 

8. Патент на корисну модель №69645 від 10.05.2012, бюл. № 9

 • Назва - Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю.
 • Автори - Ранський А.П., Тітов Т.С., Безвозюк І.І., Полонець О.В.
 • Опис - Спосіб очищення головної фракції сирого бензолу коксохімічного виробництва від сірковуглецю шляхом обробки алкіларил- та діалкіламінами HNR1R2 та водно-лужним розчином, перемішуванням реакційної маси з наступним охолодженням, який відрізняється тим, що зазначену реакційну масу охолоджують до температури 0-5 °C, інтенсивно перемішують протягом 1,5-2,0 год. при мольному співвідношенні сірковуглець : алкіларил-(діалкіламін) 1,1:1,0, нагрівають до температури 50-75 °C та витримують ще протягом 15-30 хв., далі охолоджують до кімнатної температури та додають до реакційної маси еквівалентну кількість катіонів s-, p- та d-металів, реакційну масу інтенсивно перемішують при кімнатній температурі протягом 10-20 хв. та виділяють з неї алкіларил- та діалкілдитіокарбаматиметалів загальної формули [R1R2NC(=S)S]nMe, де R1 = R2 = СН3, С2Н5, i-С5Н11; R1 = Н,R2=C6H5CH2, Me=Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Sn2+, Pb2+, Al3+, Cu2+, Zn2+, Co2+, Co3+, Ni2+,Fe2+, Fe3+, Cr3+, Cd2+, Hg2+, Mn2+, Ag+.

 

9. Патент на корисну модель №71734 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі аргентуму та стибію промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Полонець О.В., Прокопчук С.П., Петрук Р.В., Горобець А.В.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі аргентуму і стибіюпромивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 25-30 °С додають сумарну стехіометричну кількість іонів арґентуму (І) і стибію (III) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву срібло-стибій на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15-20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 7,0-8,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду арґентуму (І) та сульфідустибію (III).

 

10. Патент на корисну модель №71735 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та цинку промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Звуздецька Н.С., Полонець О.В., Прокопчук С.П., Петрук Р.В.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і цинку промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 20-25 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і цинку(II) в складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-цинк на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 20- 25 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 4,0-5,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду цинку(ІІ).

 

11. Патент на корисну модель №71736 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та бісмуту промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Гордієнко О.А., Прокопчук С.П., Полонець О.В., Тітов Т.С.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і бісмуту промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який  відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 20-25 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і бісмуту(ІІІ) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-бісмут на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15 -20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 5,0-6,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду бісмуту(ІІІ).

 

12. Патент на корисну модель №71740 від 25.07.2012, бюл. № 14

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та ніколу промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Полонець О.В., Євсєєва М.В., Тітов Т.С., Гордієнко О.А., Ющенко Т.І.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і ніколу промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 15-20 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і ніколу(ІІ) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-нікель на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15-20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 6,0-7,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду ніколу(ІІ).

 

13. Патент на корисну модель №71742 від 25.07.2012, бюл. № 14.

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та плюмбуму промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Полонець О.В., Звуздецька Н.С., Гордієнко О.А., Ющенко Т.І., Горобець А.В.
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму і плюмбуму промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який  відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 18-23 °C додають сумарну стехіометричну кількість іонів стануму(ІІ) і плюмбуму(ІІ) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву олово-свинець на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 10-15 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 6,0-7,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду стануму(ІІ) та сульфіду плюмбуму(ІІ).

 

14. Патент на корисну модель №71743 від 25.07.2012, бюл. № 14.

 • Назва - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі купруму та цинку промивних вод гальванічних виробництв.
 • Автори - Ранський А.П., Звуздецька Н.С., Полонець О.В., Тітов Т.С., Євсєєва М.В.  
 • Опис - Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі купруму і цинку промивних вод гальванічних виробництв шляхом їх обробки сульфідно-лужними відходами нафтохімічної промисловості з наступним виділенням осадів фільтруванням, який відрізняється тим, що як нафтохімічні відходи використовують відпрацьовані сульфідно-лужні розчини очищення сирої нафти, в складі яких спочатку визначають вміст сульфід- та гідросульфід-іонів, далі при температурі 25-30°С додають сумарну стехіометричну кількість іонів купруму(II) і цинку(II) у складі промивних вод гальванічного процесу нанесення покриття із сплаву мідь-цинк на сталеві деталі, реакційну масу перемішують протягом 15-20 хвилин, корегуючи при цьому рН середовища до 4,0-6,0 одиниць та кількість промивних вод гальванічних виробництв до повного осадження сульфіду купруму(II) та сульфіду цинку(II).

 

15. Патент на корисну модель №76587 від 10.01.2013, бюл. № 1.

 • Назва - Спосіб контролю якості препаратів анальгіну гравіметричним методом.
 • Автори - Морозова Л.П., Чорнокнижний С.І., Кудринецька Я.В., Проценко Т.В., Узварик М.М..  
 • Опис - Спосіб контролю якості препаратів анальгіну, що включає використання кількісного аналізу, який відрізняється тим, що проводять реакцію анальгіну з еквімолекулярною кількістю розчину йоду 0,05М в присутності кислоти хлористоводневої розведеної, сульфат-іони, що утворилися осаджують розчином барію хлориду, з подальшим гравіметричним визначенням сульфату барію.

 

16. Патент на корисну модель №76588 від 10.01.2013, бюл. № 1.

 • Назва - Протизапальний засіб "Церапласт".
 • Автори - Ющенко Т.І., Слюсар О.А., Ліман Н.С..  
 • Опис - Протизапальний засіб, що містить ефірні олії евкаліпту та лаванди, тваринний жир (очищений свинячий, яловичий або борсучий), віск медичний білий або жовтий, спирт етиловий 95 %, соснову смолу, цинку оксид, ланолін, муку пшеничну в наступних співвідношеннях: олія ефірна лавандова – 1,0; олія ефірна евкаліптова – 2,0; смола соснова (живиця) – 3,0; спирт етиловий – 10,0; жир тваринний – 15,0; ланолін – 0,5; цинку оксид – 5,0; мука пшенична – 5,0; віск медичний білий або жовтий – до 100,0.

Студентський науковий гурток

Керівник СНГ – Очеретнюк А.О. 

Староста СНГ – Брумер В.Я. 

Кількість та регулярність засідань – 5 засідань на рік (1 раз на 2 місяці)

Кількість активних учасників гуртка – 24.

Науково-дослідна робота за темами:

 • Синтез та дослідження фармакологічної активності похідних 3-гідрокси-4-хінолонів
 • Синтез та дослідження фармакологічної активності похідних 3-гідрокси-флавонів
 • Дослідження фармакологічної активності каліксаренів
 • Розробка та вдосконалення методик ідентифікації та кількісного визначення лікарських засобів
 • Встановлення кількісного взаємозв’язку між структурою та активністю хімічних речовин

     

Участь в конференціях інших ВУЗів:

 • ХХІІ Українська конференція з органічної хімії, Ужгород, 2010.
 • Наукова конференція присвячена до 95-ї річниці від дня народження професора Крамаренка В.П., Львів, 2011.
 • IV національний з’їзд фармакологів України, Київ, 2011.
Міністерство охорони здоров'я України
1545
Урядова гаряча лінія
Міністерство освіти і науки України

ВНМУ ім. М.І. Пирогова © 2020