Студенту

Історія кафедри

Шановні студенти! 

Вас вітає кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров'я 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

 

Перша кафедра була створена на третій рік існування Вінницького медичного інституту в 1937 р. і мала назву кафедри соціальної гігієни. Фактично основна учбово-методична і наукова робота розгорнулась тільки у післявоєнні роки, коли після демобілізації з лав Радянської армії завідуючим був призначений доцент Лєкарєв Леонід Григорович.


Його багатий досвід практичної роботи як керівника служби охорони здоров’я Дніпропетровської області в довоєнні роки, робота доцентом на факультеті вдосконалення лікарів при медичному інституті, участь у Великій Вітчизняній війні на протязі всіх 4-х років дозволили йому забезпечити високий теоретичний і практичний рівень роботи кафедри, розгорнути підготовку ю роботу у складі 3-х чоловік: завідуючий – доцент Лєкарєв Л.Г., асистент Подолян Г.І., старший лаборант Бурман Б.Ю. Крім керівництва кафедрою, Леонід Григорович завідував також обласним санітарно-статистичним бюро. Науковий напрямок кафедри в перші роки охоплював вивчення санітарних втрат, яких зазнало здоров’я  населення після окупації, бойових подій на території області. Були складені детальні статистичні огляди з питань охорони здоров’я населення Вінницької області за 1945-1947 рр.
Асистент Подолян Г.І. проводила роботу з вивчення здоров’я робітників цукрових заводів – науковий напрямок, який затвердило для сільськогосподарських областей МОЗ України. У цей же час була затверджена тема докторської дисертації Л.Г. Лєкарєва «Основні етапи розвитку охорони здоров’я Подільської губернії (Вінницької області)». Це було одне з перших комплексних досліджень оригінальних форм розвитку регіональної системи охорони здоров’я на Україні. В роботі поєднувався  історичний матеріал з творчим узагальненням сьогодення. У 1950 р. докторська дисертація була успішно захищена. За цей же час була також виконана велика робота з налагодження навчального процесу, створення методичних розробок лекцій та практичних занять, відтворення в них класичних основ соціальної гігієни. Ці напрацювання дозволили приступити до створення нового підручника з дисципліни сумісно з професором Г.А. Баткісом «Теорія і організація радянської охорони здоров’я», який вийшов у 1961 р. і був рекомендований як підручник для медичних вузів СРСР. У 1969 р. вийшло друге видання підручника, яке було перекладено на національні мови в багатьох країнах світу і теж використовувалось як основний підручник з дисципліни. На конкурсі в 1972 р. він отримав Всесоюзну премію ім.. М.О. Семашко.
Із 1952 р. були  збільшені штати кафедри. Асистентами почали працювати випускники інституту О.Г. Процек, П.А. Кланца, В.І. Тишецький, Ф.С. Рюхов.
Поширюються наукові доробки, які охоплюють такі напрямки, як: актуальні проблеми історії і органіці охорони здоров’я сільського населення ((монографії професора Л.Г. Лєкарєва «Сільська лікарська дільниця» видання 1949, 1957, 1964 рр.), статті в другому виданні Великої медичної енциклопедії «Сільська лікарська дільниця», «Районна сільська лікарня», монографія з диспансеризації сільського населення, виступи на багатьох з’їздах і конференціях, кандидатські дисертації О.М. Голяченко, а в останні роки виконання досліджень у цьому напрямку аспірантами С.П. Замковим, О.М. Очередьком, О.І. Губіним.
Другим напрямком наукових досліджень було вивчення актуальних  проблем здоровя міського і сільського населення, характеру домографічних процесів і відтворення населення, розповсюдження неепідемічних захворювань та ін. Його розробляли  О.Г. Процек  (серцево-судинна патологія), В.І. Тишецький, А.Д. Вирігіна, В.Д. Максимов (онкологічні захворювання), Ф.С. Рюхов (питання медичних кадрів), Г.Г. Конопелько (інвалідність), Ц.В. Ясінський (гіпертонічна хвороба, судинні ураження головного мозку), А.П. Голубовський (коронарна недостатність), Г.І. Вихристюк, С.Ф. Філь, Т.О. Слєпова, М.С. Гнатишин, В.П. Неділько, Л.Й. Бугай, І.І. Білик, Л.В. Бородій, В.М. Калмиков, Г. Ф. Сумська, М.Б. Тарасюк, А.В. Філик, О.М. Циборовський, (здоров’я матерів, дітей і підлітків, їх фізичний і психічний розвиток, профілактика захворюваності та смертності), Н.Т. Комарницька (питання диспансеризації міського населення), В.О. Кучер (епідеміологія хронічних неспецифічних захворювань легенів), Р.Я. Мар’янчик (поширеність психічних захворювань), Б.І. Монастирський (ранні форми гіпертонічної хвороби у механізаторів).
Подальше вивчення питань історії медицини проводили доценти П. А. Кланца (питання творчої спадщини в галузі охорони здоров’я, вищої освіти М.І. Пирогова). Як директор музею М.І. Пирогова він багато зробив для його розвитку, поповнення новими експонатами, перетворення музею в велику інтелектуальну скарбницю, базу вивчення значного  періоду історії медицини студентами. Ці традиції підтримує тепер директор музею Г.С. Бобчук. Розробці важливих історико-медичних напрямів присвячені роботи  Л.І. Ткач (історія розвитку середньої медичної освіти на Україні).
Після виходу на пенсію професора Л.Г. Лєкарєва в 1979 р. кафедру очолила професор Олена Герасимівна Процек, його учениця.
Деякий час Олена Герасимівна працювала лікарем, потім була запрошена на посаду асистента кафедри організації охорони здоров’я. Під керівництвом професора Л.Г. Лєкарєва виконала дослідження по кандидатській дисертації на тему: «Лікарняна летальність в місті Вінниця в 1951-1953 роках і заходи по її зниженню», а згодом і докторській: «Соціальні умови життя і серцево-судинна патологія (методологічні підходи, статистика, епідеміологія і профілактика)». Затверджена у вченому званні професора у 1978-му році.
Кафедра з безпосередньою участю професора О.Г. Процек набагато збільшила число практичних занять на базах санітарно-протиепідемічних та лікувально-профілактичних закладів, присвячених вивченню особливостей їх діяльності. В додаток до офіційної програми були розроблені та постійно вдосконалюються індивідуальні завдання для виробничої практики студентів на базі медичних закладів первинного, вторинного та третинного рівнів.
О.Г. Процек була членом Всесоюзної центральної методичної комісії з питань організації охорони здоров’я, на засіданнях якої постійно виступала з проблемними доповідями по вивченню предмету.  Вона є автор більше 200 наукових праць, які в основному присвяченні вивченню соціально-гігієнічних проблем охорони здоров’я населення, організації роботи медичних закладів, історії медицини.
З ініціативи кафедри в 1971 році на громадських засадах  були організовані курси для вдосконалення сільських лікарів, які тільки з 1979 року стати існувати як загальнодержавна система. Кафедра має до цього часу доцентський курс вдосконалення організаторів охорони здоров’я, керівником курсів є доцент, кандидат медичних наук Наталя Тимофіївна Комарницька.
Крім роботи на кафедрі О.Г. Процек з 1971 року обіймала посаду Вченого секретаря ради інституту, а з 1975 року була затверджена проректором з наукової роботи. Пропрацювала на цій посаді незмінно до 2006 року.
За весь період історії кафедри до теперішнього часу постійно проводилась робота щодо збереження традицій кафедри, підвищення якості навчального процесу, поширення наукових досліджень. Продовжують виконуватись роботи з удосконалення управління охороною здоров’я (докторська дисертація к.мед.н. Груші А.М., кандидатська дисертація Якобчука а.В.) вивчення стану здоров’я населення різних регіонів , віку і статі (А. О. Біньковська, І.В. Стемпен, Н.М. Орлова, М.П. Барціховська), підготовки і вдосконалення медичних кадрів (Н.Т. Комарницька, В.Л. Пилипчук, С.М. Кулєшова), динамічне вивчення здоровя студентів інституту, включаючи іноземних громадян (доц. Г.І. Вихристюк). Колектив кафедри виконує переважно комплексні роботи на замовлення МОЗ України, Академії наук і конкурсні теми.
Із 1951 р. на кафедрі викладається курс історії медицини, над удосконаленням якого багато працювали і працюють доц. П.А. Кланца, старший викладач  С.М. Кулєшова, доц. Г.І. Вихристюк, асистент В.М. Волков. На кафедрі було проведено три всесоюзних історико-медичних конференцій, які поповнили її цікавим досвідом роботи інших вузів СРСР. У досить складних умовах проходила організація курсу з вивчення економіки охорони здоров’я. Великий внесок у цей розділ роботи зробили старший викладач С.М. Кулєшова, проф.. Г.С. Стеценко, доц.. М.Б. Тарасюк.
Із 1970 р. на кафедрі почали працювати курси, а з 1979 р. – факультет удосконалення  головних лікарів, який забезпечував і забезпечує вдосконалення керівних кадрів сільських медичних закладів областей України.
Вагомий внесок у роботу з післядипломного вдосконалення внесли проф. Лєкарєв, проф. О.М. Галяченко, доц. Г.І. Вихристюк, доц. П.А. Кланца, доц.. Т.О. Слєпова, доц.. Н.Т. Комарницька, доц. М.Б. Тарасюк, доц. М.С. д.мед.н. Гнатишин, к.мед.н. С.Ф. Філь.
За період існування кафедри співробітники, а також пошукувачі виконали і надрукували більше 3000 наукових праць, захистили 12 докторських і 35 кандидатських дисертацій, видали понад 36 видів методичних розробок, інформаційних листівок, постійно виконують великий об’єм громадських робіт, активно співробітничають з органами охорони здоров’я, беруть участь у роботі атестаційних комісій, науково-практичних конференціях, впровадженнях передового досвіду у практику роботи медичних закладів.

 

З 2008 року кафедру очолює професор, доктор медичних наук Олександр Миколайович Очередько, вихованець кафедри, який закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1989 році за спеціальністю „лікувальна справа” з червоним дипломом, рішенням Вченої Ради рекомендований на наукову роботу. Закінчив клінічну ординатуру (1989-1990рр) та аспірантуру (1991-1993рр) при кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького державного медичного університету, після чого працював асистентом цієї ж кафедри до 2001 року. З 1995 року - голова Ради молодих вчених університету, член Вченої Ради університету. В З 2001 по 2007 рік працював доцентом кафедри, з 2007 року на посаді професора. 1995 році захистив дисертацію на науковий ступінь кандидата медичних наук з спеціальності 14.02.03 соціальна медицина, в 2003 році захистив дисертацію на науковий ступінь доктора медичних наук з цієї ж спеціальності. В 2007 році присвоєне наукове звання професора. В 2009 році обраний на посаду завідувача кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я. В 2004-2005 роках був запрошений як для читання курсів «Аналіз витрат-ефективність» («Cost-Effectiveness Analyses») та “Економіка охорони здоров’я» («Health Economics») в рамках підготовки майстрів - адміністраторів в охороні здоров’я та бізнес-адміністраторів на кафедрі Адміністрування в охороні здоров’я (Health Administration Department at Iowa City University, US) в університеті штата Айови, США. Має 173 публікацій у фахових виданнях, є автором 2 навчальних посібників та 5 наукових монографій. Є науковим керівником 6 затверджених ВАКом наукових дисертацій. Ще 2 прийняті на розгляд спеціалізованими радами, з них одна дисертація на науковий ступінь доктора медичних наук. Наукові проекти Очередько О.М. виграли три міжнародні наукові гранти – перше місце за конкурсом наукових робіт 2016 року SAS INSTITUTE Сorporation, тема «Building choice model design to study demand on IPP drugs by SAS tools» («Розробка дизайну моделі вибору для вивчення попиту на ІПП препарати інструментами SAS»), за конкурсом наукових робіт Economics Education and Research Consortium 2009 року на тему «Surgeon-induced demand on planned hernia repair surgeries in Ukraine», а також конкурс наукових робіт SAS Institute Ukraine, 2016, тема «Розробка дизайну моделі вибору для вивчення попиту на ІПП препарати інструментами SAS» 

Штат кафедри

Очередько Олександр Миколайович


завідувач кафедри, д.м.н. професор

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1989 році за спеціальністю „лікувальна справа” з червоним дипломом, рішенням Вченої Ради рекомендований на наукову роботу. Закінчив клінічну ординатуру (1989-1990рр) та аспірантуру (1991-1993рр) при кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького державного медичного університету, після чого працював асистентом цієї ж кафедри до 2001 року. З 1995 року - голова Ради молодих вчених університету, член Вченої Ради університету. В З 2001 по 2007 рік працював доцентом кафедри, з 2007 року на посаді професора. 1995 році захистив дисертацію на науковий ступінь кандидата медичних наук з спеціальності 14.02.03 соціальна медицина, в 2003 році захистив дисертацію на науковий ступінь доктора медичних наук з цієї ж спеціальності. В 2007 році присвоєне наукове звання професора. В 2009 році обраний на посаду завідувача кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я. В 2004-2005 роках був запрошений для читання курсів «Аналіз витрат-ефективність» («Cost-Effectiveness Analyses») та “Економіка охорони здоров’я» («Health Economics») в рамках підготовки майстрів - адміністраторів в охороні здоров’я та бізнес-адміністраторів на кафедрі Адміністрування в охороні здоров’я (Health Administration Department at Iowa City University, US) в університеті штата Айови, США. Має 173 публікацій у фахових виданнях, є автором 2 навчальних посібників та 5 наукових монографій. Є науковим керівником 6 затверджених ВАКом наукових дисертацій. Ще 2 прийняті на розгляд спеціалізованими радами, з них одна дисертація на науковий ступінь доктора медичних наук. Наукові проекти Очередько О.М. виграли три міжнародні наукові гранти – перше місце за конкурсом наукових робіт 2016 року SAS INSTITUTE Сorporation, тема «Building choice model design to study demand on IPP drugs by SAS tools» («Розробка дизайну моделі вибору для вивчення попиту на ІПП препарати інструментами SAS»), за конкурсом наукових робіт Economics Education and Research Consortium 2009 року на тему «Surgeon-induced demand on planned hernia repair surgeries in Ukraine», а також конкурс наукових робіт SAS Institute Ukraine, 2016, тема «Розробка дизайну моделі вибору для вивчення попиту на ІПП препарати інструментами SAS»
URL: https://sites.google.com/site/sas4ua2016/balickaya_lesyu
Є автором і розпорядником бібліотеки ltable міжнародної статистичної аналітичної системи R (v.3.4.0 і вище)
URL:https://CRAN.R-project.org/web/packages/ltable/index.html
Член редколегії міжнародного журналу «Horizon Journal of Medicine and Medical Science»
URL:http://horizonjournals.online/hjmms/editorial-board.php

ГРАНТИ
Soft tissue infections in injection drug users in Vinnitsa, Ukraine: Investigation of incidence and factors responsible for delays. 2004. Спонсор: Fogarty International Center (National Institute of Health, USA)

Викладає дисципліни:
Економіка охорони здоров’я, Аналітична економіка охорони здоров’я
Епідемідеміологія, Аналітична епідеміологія
Соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Фармакоекономіка
Біостатистика

Пилипчук Валентина Леонтіївна


завуч кафедри, к.м.н. доцент

Закінчила з відзнакою Вінницький медичний університет і набула перший практичний досвід як лікар швидкої медичної допомоги сільського району.
Науково-педагогічна діяльність йшла за стандартною програмою: асистент, аспірант (без відриву), старший викладач, доцент і майже чверть століття завуч кафедри.
В науку прийшла ще з студентських років і обраному напрямку зберегла вірність – медична етика та психологія лікарської практики.
Міжнародний досвід, отриманий перебуванням та співпрацею у 18 країнах Світу тільки зміцнив патріотизм та гордість за вітчизняну історію медицини.
Багато років присвятила роботі з талановитою молоддю в лавах Малої академії наук. Найбільшою гордістю стали успіхи юних науковців. Не надто кар’єрна наукова тема принесла дорогоцінний результат – щире задоволення своїм професійним життєвим шляхом, запорукою якому є любов до студентства.

Тарасюк Майя Броніславівна


завуч кафедри по роботі зі студентами фармацевтичного факультету, к.м.н

У 1967 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "лікувальна справа".
З 1967 по 1969 роки працювала дільничим лікарем у Білогірському районі Хмельницької області.
З 1970 по 1973 роки - районний педіатр Білогірського району.
З 1974 по 1980 роки - заступник головного лікаря з питань охорони материнства і дитинства Барської ЦРЛ Вінницької області.
З 1981 по 1986 роки - головний педіатр Вінницької області.
З 1987 по 1997 роки - заступник начальника управління з питань охорони материнства і дитинства.
З 1997 року і по теперішній час - доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 1990 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Профілактика смертності дітей 1-го року життя в степовому регіоні України" та отримала наукове звання кандидата медичних наук.
Нагороджена медаллю "Відмінник охорони здоров'я", орденом "Дружба народів", почесною грамотою МОЗ України.
Отримала звання "Заслужений лікар України". Внесена в енциклопедичний словник "Жінки України".
Викладає Менеджмент та маркетинг у фармації для фармацевтичного факультету студентам очної та заочної форми навчання, веде дистанційну форму навчання для інтернів-провізорів та відповідальна за навчання на кафедрі студентів фармацевтичного факультету.

Черешнюк Галина Семенівна


старший викладач кафедри

Заслужений лікар України, радник міського голови з питань організації охорони здоров’я Вінницької міської ради, голова Робочої групи з питань вивчення причин смертності населення м. Вінниці. Працювала головним педіатром, заступником начальника, начальником управління охорони здоров'я Вінницької міської ради, помічником-консультантом народного депутата Верховної ради України. Член Дорадчої ради при Комітеті Верховної ради України з питань охорони здоров'я. Радник міського голови з питань організації охорони здоров'я Вінницької міської ради. Голова робочої групи з питань вивчення причин смертності населення м.Вінниці. Предмети, які викладає: - соціальна медицина і організація охорони здоров'я інтернам всіх спеціальностей; - соціальна медицина та загальна практика-сімейна медицина інтернам за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина; - курс лекцій для інтернів по загальній практиці-сімейної медицини; - лекції по загальній практиці-сімейної медицини для студентів 5 курсу; - курс лекцій по менеджменту для студентів 5 курсу стоматологічного факультету. Автор 3-х посібників з організації загальної практики-сімейної медицини та диспансеризації.
Має більше 100 наукових публікацій. Неодноразовий доповідач на науково-практичних конференціях, з'їздах, нарадах.
За державним контрактом працювала двічі в якості старшого лікаря-педіатра (ЙАР, м. Ходейда, госпіталь Аль-Ольофі. Проходила стажування в США, штат Алабама, м. Бірмінгем.
В 2017 році указом Президента України №56 нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, другою медаллю за заслуги перед містом Вінниця, грамотами Вінницької міської ради.

Комарницька Наталя Тимофіївна


доцент, к.м.н

В 1975 році закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім.М.І. Пирогова.
З 1975 по 1979 роки закінчила очну аспірантуру на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров'я цього ж інституту, після чого стала асистентом кафедри, а з 1986 року - доцентом по факультету післядипломної освіти лікарів.
В 1980 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Досвід дослідження проблеми диспансеризації дорослого міського населення".
Стажувалася за кордоном (США, Університет штату Алабама, м. Бірмінгем). Двічі за конкурсом отримувала можливість участі в Школах організаторів охорони здоров'я (Львів, Одеса), що проводилися під егідою ВООЗ, ЮНІСЕФ, Світового банку для просуввння реформ в медичній галузі.
В складі груп керівників охорони здоров'я періодично під час запланованих виїздів ( у Польщу, Угорщину, Німеччину, Італію) ознайомлюється з европейськими моделями систем охорони здоров'я. Має монографію і 114 інших публікацій, виступає на наукових конференціях, зокрема, за кордоном.
З 1990 р. очолює курси післядипломної підготовки організаторів охорони здоров'я ФПО.

Василик Валентина Сергіївна


доцент, к.м.н

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Працювала у практичній охороні здоров’я педіатром, пізніше працювала науковим співробітником науково-дослідного інституту при ВНМУ. Закінчила клінічну ординатуру і аспірантуру за фахом соціальна медицина.
У 2008 році написала кандидатську дисертацію на тему : «Наукове обґрунтування оптимізації системи формування здорового способу життя серед міських школярів підліткового віку». Працює на посаді доцента кафедри, з 2003 року викладає соціальну медицини, економіку охорони здоров’я. За період роботи на кафедрі опубліковано понад 60 наукових праць, працювала в проектах «Igma-3», Рівний-рівному» та інших.

Головчанська-Пушкар Світлана Євгеніївна


доцент, к.м.н

У 2002 році закінчила Луганський державний медичний університет (факультет «лікарська справа») за спеціальністю лікар-лікувальник. Отримала рекомендацію на наукову роботу. В період з 2003р. по 2006 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Луганського державного медичного університету. З 2007 р. по 2013 р. працювала асистентом на кафедрі соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Луганського державного медичного університету охорони здоровʼя. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування програми медико-профілактичних технологій в сучасних умовах первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню». З 2013 – старший викладач кафедри соціальної медицини та економіки охорони здоров’я в ДЗ «Луганський державний медичний університет».
З 2014 по 2015 рік – старший викладач кафедри організації охорони здоров̕я та соціальної медицини в НМУ ім. Богомольця О.О.
З вересня 2015 року – асистент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров̕я в ВНУ ім. М.І. Пирогова.
З жовтня 2016 року – займає посаду доцента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров̕я в ВНУ ім. М.І. Пирогова.
Має 26 наукових робіт.

Дерезюк Анатолій Васильович


доцент, к.м.н

В 1992 році закінчив Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». Після чого працював лікарем неврологом.
В 1996 році закінчив клінічну ординатуру на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я.
З 1997 року асистент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я.
У 2004 році захистив дисертацію за напрямком «Соціальна медицина» та отримав звання кандидата медичних наук.
У 2007 році закінчив Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій, менеджер-економіст».
З 2007 року по 2012 працював на посаді доцента на кафедрі менеджменту та маркетингу.
З 2013 року по теперішній час працює на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я на посаді доцента та викладає дисципліни: «Соціальна медицина», «Біостатистика», «Менеджмент та маркетинг у фармації».

Ігнащук Олена Вікторівна


доцент, к.м.н

Закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, за спеціальністю «Лікувальна справа» (2006 рік). Навчалась у інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. У 2008 році захистила магістерську роботу, отримавши ступінь магістра медицини. У 2010 році отримала другу вищу освіту - закінчила фармацевтичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (заочна форма навчання). У 2011 році закінчила інтернатуру по спеціальності фармація.
У 2008 році вступила в аспірантуру на кафедру внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Кандидат медичних наук з 2012 року.
З 2008 року працює на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров'я, з 2015 року - на посаді доцента.
У 2016 році пройшла курси спеціалізації та отримала фах "Організація управління охороною здоров'я".
Викладає історію медицини, соціальну медицину, організацію охорони здоров'я, економку охорони здоров'я, менеджмент та маркетинг в охороні здоров'я, курс "Усна та письмова презентація результатів наукового дослідження".
З 2015 по 2018 рік брала участь у реалізації проекту «Поєднання інновацій, здоров’я та суспільства: освітній розвиток потенціалу в сусідніх регіонах Східної Європи» (BIHSENA), який співфінансується в рамках ЕРАЗМУС+ Розвиток потенціалу (КА2).

Паламар Інна Володимирівна


доцент, к.м.н

Доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я з 2012 року та по теперішній час.
З 1982 по 1989 рік навчалась у Вінницькому державному медичному інституті ім. М.І.Пирогова.
З 01.08.1989р. до 01.01.1990р. лікар-інтерн за спеціальністю «педіатрія».
З 1990 по 2000 рік - дитячий фтизіатр у Вінницькому міському протитуберкульозному диспансері.
З 2000 по 2002 рік - клінічна ординатура на кафедрі соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я ВНМУ за спеціальністю «соціальна медицина та охорона здоров’я».
З 01.12.2002 до 30.11.2006 рік - аспірантура з відривом від виробництва.
20.09.2007р. - захист кандидатської дисертації на тему «Медико-соціальна характеристика інвалідності дітей з хворобами нервової системи та удосконалення регіональної системи її профілактики і реабілітації» (ДК №042095) у НМАПО ім. П.А.Шупика МОЗ України зі спеціальності «14.02.03 – соціальна медицина».
На кафедрі викладає предмети соціальна медицина та організація охорони здоров’я на медичному, стоматологічному факультетах, а також біостатистику на медичних факультетах №1 та №2.

Олійник Ірина Василівна


доцент, к.м.н

Працює на кафедрі з 2004 року. Захистила кандидатську дисертацію за профілем кафедри (спеціальність«соціальна медицина») на тему «Медико-соціальні особливості гострих порушень мозкового кровообігу та розробка популяційноі і цільовоі моделі їх профілактики» (2012р.).
За час роботи на кафедрі викладала такі дисципліни: історія медицини, соціальна медицина (стоматологічний, медичні факультети), соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров‘я (6 курс, медичний факультет).

Задорожнюк Оксана Володимирівна


асистент кафедри

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова у 2010р.
З 2011р. і по теперішній час працює асистентом кафедри.
Викладає історію медицини.

Підлісна Ірина Володимирівна


асистент кафедри

В 2005 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».
У 2007 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Загальна практика сімейна медицина».
У 2008 році отримала сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Дерматовенерологія» та присвоєно звання лікаря за спеціальністю «Дитяча дерматовенерологія».
У 2010 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Організація і управління охорони здоров'я»
У 2014 році закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій, менеджер-економіст».
З 1 серпня 2008 року працює в ВОШВД лікарем дерматовенерологом і по теперішній час, також з 1 вересня 2011 року Підлісна І.В. працює асистентом кафедри соціальної медицини та ООЗ ВНМУ імені М. І. Пирогова і по теперішній час.
З 16.04.18 по 30.04.18 взяла участь в курсі тематичного удосконалення «Управління якістю в закладі охорони здоров’я» у ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

Пірвердієва Ірина Сергіївна


асистент кафедри

У 2010 році закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».
У 2012 році закінчила у інтернатуру за спеціальністю «Психіатрія».
З 2012 по 2013 рр. викладач-стажист на кафедрі патологічної фізіології.
З 2013 року і по теперішній час на посаді асистента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров`я, викладаючи дисципліни на старших курсах такі як соціальна медицина, економіка охорони здоров’я, менеджмент та маркетинг в медицині.
В 2015 пройшла навчання на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів НМУ ім. О. О. Богомольця.
З 16.04.18 по 30.04.18 взяла участь в курсі тематичного удосконалення «Управління якістю в закладі охорони здоров’я» у ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

Побережна Інесса Василівна


асистент кафедри

Закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 2004 році за спеціальністю клінічна фармація та у 2013 за спеціальністю фармація. Працює на кафедрі з 2015 року.

Ткаченко Олена Валеріївна


асистент кафедри

У 2005 році закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 01.08.2005р по 26.06.2007р. - інтернатуру за спеціальністю «загальна практика – сімейна медицина».
У 2008 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій, менеджер-економіст».
З 15.11.2010 по 10.12.2010 пройшла навчання на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів НМУ ім. О. О. Богомольця, цикл «Основи педагогіки та психології у вищій медичній освіті. Актуальні проблеми соціальної медицини та охорони здоров’я».
З 11.04.2016 по 22.04.2016 пройшла навчання при Інституті ПКСФ НФаУ, цикл «Сучасні технології навчання».
З 16.04.18 по 30.04.18 взяла участь в курсі тематичного удосконалення «Управління якістю в закладі охорони здоров’я» у ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
З 2010 року входить до складу оргкомітету РМВ ВНМУ (2010-2016 роки – секретар РМВ ВНМУ, з 2016 року – заступник голови РМВ ВНМУ з теоретичних напрямків).
З вересня 2016 року – секретар центральної методичної координаційної ради ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

Яремина Ірина Василівна


асистент кафедри

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2006 році, за кваліфікацією лікар анестезіолог-реаніматолог.
Протягом 2006-2011 працювала лікарем анестезіологом-реаніматологом лікарні ШМД м. Вінниці.
З 2011р. прийнята на посаду асистента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова та працює по теперішній час.

Ахмедова Анастасія Абдукарімівна


асистент кафедри

У 2014 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «лікувальна справа».
У 2016 році з відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, здобувши ступінь «магістр» за спеціальністю «лікувальна справа» та кваліфікацію магістр медицини з загальної практики – сімейної медицини. Тема наукової роботи: « Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у поєднанні з артеріальною гіпертензією: клініко-анамнестичні та фармакотерапевтичні паралелі. Шляхи покращення діагностики, лікування та профілактики ».
У 2016 році атестувалась та отримала сертифікат лікаря – спеціаліста при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина.
У 2016 році атестувалась та отримала сертифікат лікаря – спеціаліста при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова за спеціальністю організація і управління охороною здоров’я.
З 2016 по 2017 рік – старший лаборант кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова.
З 2017 по 2018 рік – викладач – стажист кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова.
З 2017 по 2018 рік – лікар загальної практики – сімейний лікар КЗ «ЦПМСД №4» м. Вінниці.
У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації та отримала посвідчення за спеціальністю «управління якістю в закладі охорони здоров’я».
З 2018 року – асистент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова.
Викладає дисципліни: біостатистику, епідеміологію, соціальну медицину та організацію охорони здоров’я, економіку охорони здоров’я, історію медицини.

Байдюк Ірина Анатоліївна


асистент кафедри

Закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 2015 році за спеціальністю фармація.
Працює на кафедрі з 2010 року.
Викладає «Менеджемент та маркетинг у фармації» студентам 4,5,6 курсів фармацевтичного факультету заочної та денної форм навчання, «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг» студентам 4 курсу спеціальності «Клінічна фармація» фармацевтичного факультету.

Андрієвський Іван Юрійович


доцент, к.м.н

Обіймає посаду директора Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного з 25.12.2003 р. згідно обрання на конкурсній основі зборами колективу та подання Управління охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації від 24.12.03 р. за № 3231, контракту і розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 25.12.03 р. за № 121-рк.
В 1984 р. закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю „лікар - педіатр”. Працював у Бершадській ЦРЛ лікарем-анестезіологом та викладачем анестезіології і реанімації Бершадського медичного училища.
В 1995 році призначений на посаду директора Бершадського медичного училища.
З 2003 р. директор Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного.
У 2007 році захистив кандидатську дисертацію.
Заслужений працівник освіти України.

Пірникоза Анатолій Васильович


асистент кафедри, к.м.н

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова в 1992 році, за кваліфікацією лікар акушер-гінеколог.
Протягом 2002-2009 працював головним лікарем Чечельницької ЦРЛ.
З 2009р. працює на посаді головного лікаря Вінницького обласного Центру екстреної допомоги та медицини катастроф.
З 2010 по 2013 навчався в заочній аспірантурі на кафедрі соціальної медицини ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
В 2013 захистив дисертацію на тему "Удосконалення системи медичного забезпечення сільського населення при екстрених станах".
З 2014 року працює на посаді асистента кафедри за сумісництвом.

Гранківський Петро Владиславович


асистент кафедри

В 2003 році закінчив Вінницький національний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа»;
З 2003 по 2005 рік - проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на базі Міської клінічної лікарні №1 м. Вінниці;
В 2005 році здобув кваліфікацію «магістр медицини» з хірургії;
З 2005 року працює асистентом кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я ВНМУ ім. М.І. Пирогова;
З 2005 по 2010 рік – тренер Проекту «Разом до Здоров’я», що впроваджувався в Україні за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID) з метою сприяти покращенню здоров’я чоловіків, жінок і родин у цілому шляхом запровадження сучасних практик зі збереження репродуктивного здоров’я і планування сім’ї;
З 2009 року секретар робочої групи з питань вивчення причин смертності населення м. Вінниці;
З 2011 року і по теперішній працює в практичній медицині на посаді заступника головного лікаря з організаційно-методичної роботи КП «Міський лікувально-діагностичний центр».

Іпатов Володимир Миколайович


асистент кафедри

Кізлова Наталія Миколаївна


асистент кафедри, к.м.н

У 1999 році закінчила Вінницький державний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа»
З 1999 по 2000 рік - проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія» на базі міської клінічної лікарні №1 м. Вінниці
2000-2011рр. - працювала лікарем-гастроентерологом, консультантом в гастроентерологічному центрі міської поліклініки № 2 м. Вінниці.
З 2011 по 2016 рік - працювала на посаді завідувача міського гастроентерологічного відділення міської клінічної лікарні № 1 та позаштатного міського гастроентеролога.
Працює завідувачем гастроентерологічним відділенням Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова.
З квітня 2016 року є головним експертом області за фахом «гастроентерологія».
З 2013 року і по теперішній час за сумісництвом є асистентом кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я Вінницького Національного медичного університета ім. М.І.Пирогова.
Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «гастроентерологія» (2010 рік).
В 2017 році отримала вчене звання кандидата медичних наук.

Кузик Олександр Володимирович


асистент кафедри

Закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2012 році.
В 2014 році закінчив інтернатуру за спеціальністю загальна практика сімейна медицина.
В 2014 році закінчив Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського торгівельно-економічного університету та отримав другу повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організації та адміністрування».
З 2013 року і по теперішній час на посаді асистента кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров`я, викладаючи дисципліни на старших курсах такі як соціальна медицина, економіка охорони здоров’я, менеджмент та маркетинг в медицині.
В 2015 році пройшов первинну спеціалізацію (курси) для керівників охорони здоров’я на кафедрі післядипломної освіти при ВНМУ ім. М.І. Пирогова по спеціалізації «Організація та управління в системі охороні здоров’я».
З серпня 2014 р. працював лікарем загальної практики сімейної медицини в Томашпільському РМЦ ПМСД.
З 2016 року працює на посаді заступника головного лікаря МКЛ №3.

Старинець Марина Олексіївна


викладач-стажист

У 2010 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія».
2010-2012рр. Лікар-інтерн офтальмолог ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.
З серпня 2012 року працювала лікарем- офтальмологом кабінету охорони зору МЛ «ЦМ та Д».
У вересні 2015 року отримала другу кваліфікаційну категорію по дитячій офтальмології.
У листопаді- грудні 2015 року пройшла спеціалізацію по організації охорони здоров’я на кафедрі соціальної медицини та ООЗ ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
У серпні 2016 року вступила до аспірантури кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я на вечірню форму навчання.
В квітні 2017 року призначена на посаду завідувача лікувально- реабілітаційним відділенням МЛ «ЦМ та Д».
З серпня 2017 року паралельно займається викладацькою діяльністю на кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Посада: Завідувач лікувально-реабілітаційним відділенням. Лікар офтальмолог дитячий, аспірант кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я. Викладач-стажист кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я.
Стаж роботи лікарем: 8 років.

Новини

Оновлення сторінки сайту
25.02.2019
Оголошення про проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
15.02.2019

Наукова діяльність

Важливою складовою діяльності кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я є науково-дослідницька робота. Напрями наукових досліджень кафедри зумовлено специфікою її орієнтації, якою передбачено викладання різнобічних питань громадського здоров’я.

 

Наукова тематика кафедри

 • формування політики та стратегії розвитку національної системи охорони здоров’я з урахуванням світового та європейського досвіду,
 • розширення міжнародних зв’язків в охороні здоров’я, удосконалення організації систем охорони здоров’я, їх реформування, нормативно-правового, кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення,
 • розбудова системи громадського здоров’я,
 • обґрунтування побудови оптимальних моделей,
 • комплексного міжсекторального міжгалузевого підходу,
 • медичного обслуговування населення,
 • розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини,
 • удосконалення стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги,
 • забезпечення доступності і якості медичних послуг, стандартизації,
 • збереження і зміцнення здоров’я населення, поліпшення визначальних детермінант здоров’я,
 • дослідження проблем екологічного громадського здоров’я,
 • боротьби з соціально значущими та соціально небезпечними хворобами, формування здорового способу життя,
 • утвердження профілактичного напряму в охороні здоров’я,
 • менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я
 • нормативного та навчально-методичного забезпечення,
 • реформування вищої медичної освіти, впровадження сучасних нових навчальних технологій в рамках реалізації положень Болонської декларації.

Література, що видана кафедрою

Рекомендована література

 

Основна література:

 • Громадське здоров’я: підручник для студ. вищіх мед. нав. закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва, [та ін.]. – К.:ВД «Авіцена», 2012. – 560 с.: іл.
 • Економіка охорони здоров’я: підручник  / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, В.В. Таран та ін.; під ред. В.Ф. Москаленка. –  Вінниця: Нова Книга, 2010. – 288 с.
 • Збірник тестових завдань до державних випробувань з гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я / за ред  В.Ф. Москаленка, В.Г. Бардова,     О.П. Яворовського. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 200 с.
 • Москаленко В.Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров’я: український контекст. Монографія. – К.: „Книга плюс”, 2008. – 320с.
 • Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Іншакова Г.В. Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня. – Контраст, 2006.– 296 с.
 • Мочерный С.В., Некрасова В.В. Основы организации предпринимательской деятельности: учебник для вузов./ Под общ.  ред. проф. С.В.Мочерного. – М.: «Приор – издат», 2004. – 544 с.
 • Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик, В.К. Юрьев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЕОТАР-Медицина, 2012. – 608 с.
 • Салтман Р.Б., Дж. Фигейрас Реформы системы здравоохранения в Европе. Анаплиз современных стратегий: Пер. с англ. – М.: Геотар Медицина, 2000. – 432с.
 • Экономика здравоохранения: учебник / В.Ф. Москаленко, В.В. Таран, О.П. Гульчий [и др.]; под ред. В.Ф. Москаленко. –  Винниця: Нова Книга, 2010. – 144 с.
 • Экономика здравоохранения / И.М. Шейман, С.В. Шишкин, М.Г. Колосницина;  под. ред. Колоснициной М.Г., Шеймана И.М., Шишкина С.В. / Издатель: Высшая школа Экономики, 2009. – 480 с.
 • Health economics: textbook / V. Moskalenko,V. Taran, O. Hulchiy [at al]; ed. by V. Moskalenko. – Vinnytsia: Nova Knyga, 2010 . – 112 p.

 
Додаткова література:

 • Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. К.: Лібра, 2002. – 712 с.
 • Зюзін В.О., А.В.Костріков, В.Л.Філатов Статистичні методи в медицині та охороні здоров’я. Полтава. 2002.
 • Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2005 г. Действия общественного здравоохранения в целях улучшения здоровья детей и всего населения. – Копенгаген: ЕРБ ВОЗ.–2006.- 168 с.
 • Досвід виконання Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки / За ред. Ю.В.Поляченка, В.М.Пономаренка. – К.: 2006. – 240 с.
 • Европейская база данных «Здоровье для всех». Копенгаген: ЕРБ ВОЗ. – 2013 г. // http:www.euro.who.inf
 • Здравоохранение и расширение Европейского Союза. Редакторы Мартин Мак-Ки, Лаура Мак-Лехоз, Эллен Нолт – Европейская обсерватория по системе и политике здравоохранения. 2006.– 291 с.
 • Каминская Т.М. Рынок медицинских услуг: Опыт теоретико-институционального анализа. – Х.: ИПП «Контраст», 2006. – 296 с.
 • Кэмпбелл Р. Макконнел, Стэнли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с анг. 11-го изд. – К., Ха Гар-Демос, 1998. – 785 с.
 • Лехан В.М., Іпатов А.В., Борвінко Е.В., Крячкова Л.В., Заков О.Л. Організація роботи лікаря загальної практики (сімейного лікаря). – Д.: АРТ-ПРЕС,  2002. – 370 с.
 • Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні / Під заг. ред.. В.М.Лехан, В.М.Рудого. – К. , Вид-во Раєвського, 2005. – 168 с.
 • Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ. Обновление 2005 г.  Европейская серия по достижению здоровья для всех, №7. – Копенгаген: ЕРБ ВОЗ, 2005. – 99 с.
 • Репродуктивне здоров’я: медико-соціальні проблеми / За ред. В.М.Лобаса, Г.О.Слабкого. – Донецьк: Либідь, 2004. – 146 с.
 • Решетников А.В. Социология медицины. Москва. Медицина. – 2002. – 976 с.
 • Сімейна медицина. Книга І «Організаційні основи сімейної медицини / За ред. В.Ф.Москаленка, О.М.Гиріної. Підручник, К.: «Медицина», 2007. – 392 с.
 • Усовершенствованные системы здравоохранения спасают жизни. Основы Европейской стратегии ВОЗ по развитию систем здравоохранения. – Копенгаген: ЕРБ ВОЗ, 2006. – 15 с.
 • Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію 2009 р.  –К., 2010. – 447 с.

 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

 • Электронная версия бюллетеня «Население и общество» / Институт демографии Государственного университета — Высшей школы экономики // http://demoscope.ru/weekly/2009/0377/index.php
 • The Ukrainian health financing system and options for reform / By Valeria Lekhan, Volodymyr Rudiy, Sergey Shishkin: Health Systems Financing Programme WHO Regional Office for Europe, 2007. — 33 p. // http://www.euro.who.int/document/e90754.pdf
 • https://sites.google.com/site/vinsocmed/
 • https://sites.google.com/site/departmentofsocialmedicine/