Студенту

Master

Силабус

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми

Кафедра дитячих хвороб лікувального факультету Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова була організована у 1934 році на базі дитячої лікарні №2 м. Вінниці, що розташовувалася по вулиці Ворошилова (нині вулиця Замостянська). Першим завідуючим кафедри на протязі десяти років був професор Б.П. Бруханський, а потім − професор А.А. Розумовський. У 1951-1952 рр. кафедру очолювала доцент С.А. Піотровська-Векслер, з 1952 по 1960 рр. – доцент М.М. Красногорський. В 1962 р. завідуючим кафедри була доцент Е.М. Мечинська, в 1964-1965 рр. кафедру очолював професор О.І. Гнатюк , а далі − доц. В.А. Чеканов (1965-1966 рр.).

 

 

 

 

З 1966 р. до 1996 р. кафедрою дитячих хвороб завідував професор М.Б. Царюк.

 

 

 

 

Головним науковим напрямком роботи кафедри є клініко-фізіологічні дослідження терморегуляції, біоенергетики та нервової системи при різних функціональних розладах та запальних захворюваннях у дітей.

 

 

 

Крім цього, кафедра на протязі 20 років вивчає стан здоров’я дітей та їх фізичний розвиток за умов проживання на забруднених територіях внаслідок аварії на ЧАЕС.

 

 

 

 

 За допомогою сучасних методик розроблено діагностичну та лікувальну тактику і реабілітацію дітей, що постраждали від аварії на ЧАЕС. Кафедра має великий досвід надання допомоги дітям при затяжному субфебрилітеті та надання невідкладної допомоги хворим з гіпертермічним синдромом і фебрильними судомами. За цими матеріалами видані методичні рекомендацій для студентів 3-го курсу, лікарів-педіатрів та  захищено 9 кандидатських дисертацій.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

На кафедрі з науковою та діагностичною метою застосовувалися методики дистанційної термографії за допомогою тепловізора „Факел” та „Радуга”. Розроблено діагностичні критерії багатьох захворювань.

В 1996 р. кафедру дитячих хвороб було перейменовано на кафедру пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми. Очолив її професор Л.М. Булат, а згодом, клінічною базою кафедри стала міська дитяча лікарня м.Вінниці «Центр матері та дитини» (1998).

 

Лікарня є специфічним закладом, який об’єднує пологовий будинок та дитячий стаціонар, створюючи замкнений цикл від нагляду за вагітністю у жіночій консультації, народжуванням та наданням медичної допомоги дітям до 18 років фахівцями дитячого стаціонару та амбулаторно-діагностичного відділення. Стаціонарну медичну допомогу дітям надають у відділенні старшого дитинства, відділенні молодшого дитинства, відділенні патології новонароджених.

Крім цього, заняття із студентами проводяться на базі ЦПМСД №5 м. Вінниці, ВОДКЛ та будинку дитини, що значно покращує сприйняття практичних навичок  та формує клінічне мислення студентської молоді.

Професорсько-викладацький персонал кафедри затверджений у кількості 17 осіб виконує обсяг навчального навантаження близько 12 000 годин з навчальних дисциплін «Пропедевтика дитячих захворювань», «Догляд за хворими і здоровими дітьми», «Медсестринська практика» для студентів 2-3 курсів медичного факультету №1 та №2, а також для іноземних студентів, «Дитячі хвороби» для студентів стоматологічного факультету, «Педіатрія» для лікарів-інтернів загальної практики та сімейної медицини, з них за видами: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації для студентів. Викладання на кафедрі проводиться українською, російською та англійською мовами.

Сьогодні на кафедрі працюють: доцент Л.І.Лайко, доцент Курець О.О., доцент Черепахіна, доцент Катілов О.В., доцент Кулешов О.В., доцент Ющенко Л.О., доцент Лисунець О.В., доцент Медражевська Я.А., доцент ФІк Л.О., доцент Олійник В.С., доцент Коцур Л.Д., доцент Тихолаз О.В., доцент Антонець Т.І., доцент Чигір І.В. та асистенти  Меркулова Д.О., Трифяк О.Г.

 

 

 

Перед початком кожного навчального року завідувачем кафедри професором Л.М. Булатом, завучем кафедри доцентом Л.І. Лайко переглядаються робочі програми з навчальних дисциплін та, відповідно до змін програм і навчальних планів дисциплін, оновлюються тематичні плани лекції, практичних занять, самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів, питання для теоретичного контролю знань та перелік практичних навичок для складання диференційного заліку.

На методичних нарадах співробітників кафедри обговорюються та затверджуються всі навчально-методичні матеріали, загальні положення щодо проведення практичних занять, результати взаємовідвідувань, підсумкових занять, заліків, атестації студентів, диференційного заліку, державних іспитів. Наголошується на важливості досягнення мети, виконання завдань та отримання позитивних результатів навчання.

Наразі проведене ретельне оновлення лекційного курсу з пропедевтики дитячих захворювань (28 годин), відповідно до сучасних положень, вимог, досягнень світової медицини у сфері діагностичних критеріїв захворювань дитячого віку.

Щорічно професорсько-викладацьким складом кафедри оновлюються методичні рекомендації для викладачів, самостійної роботи студентів, самостійної позааудиторної роботи студентів до кожної з 35 тем практичних занять. Методичні рекомендації містять не тільки питання, що підлягають розгляду, а й короткий зміст, що висвітлює основний необхідний для мінімального обсягу знань матеріал, тестові завдання, що входять до бази КРОК-2, ситуаційні задачі, перелік сучасних літературних джерел. Методичні рекомендації написані 3 мовами (українською, російською та англійською), є у вільному доступі на сайті кафедри.

Під час проведення практичних занять студенти використовують навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються українською, англійською мовами «Клініне обстеження дитини/ Pediatric physical examination автори О.В. Катілов, Д.В. Дмитрієв, К.Ю. Дмитрієва, С.Ю. Макаров. Навчальний посібник рекомендовано Державною установою «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (27.10.2016 р. №3), а також навчальний посібник для студентів стоматологічного факультету «Дитячі хвороби» за редакцією професора Л.М. Булата, доцента О.О. Курець, посібник затверджено на методичній раді ВНМУ ім. М.І. Пирогова (протокол №1 від 28.08.2013.

Опитування студентів проводиться біля ліжка хворого, а також в форматі розв’язування ситуаційних задач з пропедевтики дитячих захворювань, завдань з бази даних КРОК-2, що постійно оновлюються.. Щорічно поповнюється архів додаткових методів обстеження пацієнтів різного віку з метою використання їх під час практичних занять, консультацій студентів.

 

 

Позааудиторне навчання включає роботу студентського наукового гуртка. Свою роботу гурток починав під керівництвом професора Л.М. Булата (старостами гуртка були Коцюбська І.Ю., Сідоров А.А., Зайцева Т.І. Засідання проводяться щомісяця згідно робочих планів кафедри. Доповідачами є студенти різних факультетів. На засіданнях висвітлюються методика та інтерпретація результатів нових методів діагностики захворювань дитячого віку.

 

 

 

Студентами під керівництвом викладачів виконується наукова робота, яка базується на власних результатах, отриманих під час безпосереднього спілкування з хворими, їх обстеженням, аналізом даних додаткових методів обстеження. Щорічно результати наукових досліджень студентської молоді висвітлююся під час роботи педіатричної секції міжнародної науково-практичної конференції  молодих вчених «Перший крок у науку»  та  різних наукових форумах

 

 

 

Завідувач кафедри професор Л.М. Булат є головою Державної екзаменаційної комісії, членами якої 4 роки поспіль є 6 викладачів кафедри,  та членом Спеціалізованої вченої ради при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова та Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького

 

 

 

На базі кафедри проходять заочне навчання аспіранти університету. Лекції та семінарські заняття з ними проводять завідувач кафедри, професор Л.М. Булат, доценти кафедри Л.І. Лайко, О.О.Курець,Л.Д.Коцур.

Керівництво літньою виробничою практикою студентів 2-5 курсів здійснювали у різні роки доценти Л.І.Лайко, Липко М.Р., Я.А. Медражевська, О.В. Кулешов, Л.Д Коцур., Л.П Черепахіна. на клінічних базах: Міська  лікарня «Центр матері та дитини» м. Вінниці, будинок дитини, ВОДКЛ. Усі без винятку викладачі кафедри приймають залік у студентів 2-5 курсів з літньої виробничої практики, які проходили її не на клінічних базах Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Крім цього, на базі кафедри з 2002р. вивчають цикл «Педіатрії» в очній інтернатурі лікарі-інтерни загальної практики та сімейної медицини під керівництвом завідувача кафедри професора Л.М. Булата та завуча кафедри доцента Л.І.Лайко

Упродовж всього періоду функціонування кафедри проводилися дослідження згідно планової науково-дослідної  роботи навчального закладу.

1974-1980 рр «Лихоманка у дітей, особливості перебігу лихоманки у дітей різного віку»

1986-1992 рр проводилося закрите дослідження захворювань органів дихання та травлення у дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

З 1996 року НДР виконується сумісно з кафедрою загальної гігієни, вивчаються анатомо-фізіологічні особливості, перебіг захворювань, можливості профілактики та реабілітації дітей  шкільного віку

З 2016 року на кафедрі, сумісно із кафедрою загальної гігієни та екології виконується НДР за темою: «Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’я зберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища»

 В рамках виконання планових кафедральних НДР захищено 11 дисертацій

Виконані та захищені на засіданні вченої ради ВНМУ імені М. І. Пирогова магістерські НДР (Зализюк А.А., Тихолаз О.В., Олійник В.С.)

Видавнича діяльність кафедри

Опубліковано близько 240 статей.

Видані 5 підручників, 4 навчальних посібників, 8 інформаційних листів, 5 методичних рекомендації.

Отримані 6 патентів, 18 рацпропозицій та впроваджень.

Зроблені близько 300 виступів на наукових медичних форумах.

Лікувальна робота проводиться всіма співробітниками кафедри. Розроблений і виконується графік консультацій у відділеннях лікарні.  Асистенти кафедри ведуть хворих у відділеннях лікарні.

Співробітники кафедри беруть активну участь в організації та проведенні клінічних розглядів, патолого-анатомічних конференцій.

 Багато часу приділяється проведенню освітніх програм серед лікарів міста та області. З 2017 року за участі кафедри проходить міжнародна «Українсько-Литовська алергологічна школа»

За ініціативи доцента О.В. Катілова та підтримки співробітників кафедри з 2011 року проводяться практичні семінари для педіатрів та сімейних лікарів міста та області.

В середньому за місяць співробітники кафедри здійснюють близько 240 консультацій, курують 20 хворих, приймають участь у  патолого-анатомічних конференціях у якості рецензентів.

Співробітники кафедри виконують обов’язки позаштатних міських та обласних спеціалістів: доцент О.В. Катілов – обласний позаштатний дитячий пульмонолог, доцент Л.І. Лайко – міський позаштатний дитячий пульмонолог, доцент Л.Д. Коцур - міський позаштатний дитячий алерголог. Вони проводить потужну роботу по вдосконаленню надання медичної допомоги дитячому населенню міста та області. 

 

 

Штат кафедри

Кулешов Олександр Вячеславович


завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Кулешов Олександр Вячеславович закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2004 році. В 2005 проходив інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі Черкаської ОКЛ, в цьому ж році закінчив магістратуру і поступив в аспірантуру на кафедру «Дитячі хвороби» ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2008 року працює на посаді асистента кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Стан та корекція центральної та мозкової гемодинаміки у дітей з порушеннями ритму серця». Лікувальну роботу проводить на базі відділення старшого дитинства міської лікарні «ЦМтД». З 2016 року займає посаду доцента кафедри. Є автором та співавтором 114 друкованих робіт, серед яких роботи, які входять в базу Scopus, Web of Science та інші наукометричні бази. З 2017 року є екзаменатором Державних іспитів для студентів 6-го курсу із предмету "Педіатрія". В 2021 році захистив докторську дистерацію під керівництвом академіка НАМН України, д.мед.н., проф. Майданника В.Г. та д.мед.н., проф. Мітюряєвої-Корнійко І.О. на тему "Фактори ризику виникнення і прогнозу пролапсу мітрального клапана у дітей та особливості його корекції". З квітня 2022 р. займає посаду професора кафедри, з вересня 2022 - завідувач кафедри.

Булат Леонід Мойсейович


професор, доктор медичних наук

Професор Л.М. Булат, 1946 року народження, народився в с.Довжок Ямпільського району Вінницької області в сім’ї сільської вчительки. Після закінчення Довжоцької восьмирічної школи вступив до Вінницького медичного училища, яке закінчив у 1965 році і здобув спеціальність фельдшера. Три роки перебував на військовій службі у Німецькій демократичній республіці. В 1969 році вступив до Тернопільського державного медичного інституту і в 1971 році перевівся до Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. Після закінчення інституту був направлений в інтернатуру з терапії у Літинську ЦРБ. З 1976 року працював лікарем-педіатром Літинської ЦРБ. У 1977 році вступив до клінічної ординатури з педіатрії на кафедру дитячих хвороб Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова, після закінчення якої працював асистентом кафедри дитячих хвороб. У 1979 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обмін макроергів, ліпідів та коагуляційна система крові у дітей з затяжним субфебрилітетом неясної етіології.” За час роботи на кафедрі проявив великий інтерес до наукових досліджень. Безпосередньо проводив наукові дослідження на території, яка постраждала від аварії на ЧАЕС. В 1994 році успішно захистив докторську дисертацію на тему: „Діагностика, прогнозування та немедикаментозна терапія захворювань органів дихання і травлення у дітей, що зазнали радіаційного впливу”. За період наукової роботи видав більше 130 наукових праць.

Лайко Лілія Іванівна


зав.учбовою частинию кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Лайко Лілія Іванівна кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.
У 1972 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту iм. М.I.Пирогова. Після проходження iнтернатури на базі Тульчинської ЦРЛ з 1973 по 1974 р. працювала лiкарем-ординатором дитячого відділення Тульчинської ЦРЛ.
З 1975 по 1978 рр. працювала дільничним педіатром у міській дитячій поліклініці №1 м. Вінниці.
Протягом 1978 - 1980 років проходила навчання в клiнiчнiй ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту
iм. М. I. Пирогова. Після закінчення клінічної ординатури з 1980 по 1983 рр. працювала завідувачем стаціонарного відділення міської дитячої лікарні №2 м. Вінниці. З 1983 року займала посаду асистента кафедри дитячих хвороб лікувального факультету Вінницького медичного інституту iм. М.I.Пирогова.
З 1983 по 1986 рр. навчалася в аспірантурі (заочна форма) на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту iм. М.I. Пирогова.
У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України) на тему «Кондиционирующая функция аппарата внешнего дыхания в норме, рецидивирующем бронхите и острой пневмонии у детей».
Є консультантом інфекційно-боксованого відділення дітей раннього віку, відділення дітей старшого віку та відділення реанімації Вінницької міської лікарні «Центр матері та дитини». Є членом робочої групи з оперативного аналізу причин смертності населення м. Вінниці та членом клініко-експертної комісії при Вінницькій міській лікарні «Центр матері та дитини». Має 80 друкованих робіт.

Курець Олександра Олександрівна


доцент , кандидат медичних наук

Курець Олександра Олександрівна закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту iм. М.I.Пирогова у 1991 році. Після проходження поглибленої спеціалізації у якості лiкаря-iнтерна на кафедрі педіатрії ВМI iм. М.I.Пирогова працювала лiкарем-неонатологом у пологовому будинку №1 м. Вінниці.
Протягом 1996-1998 років проходила навчання в клiнiчнiй ординатурі з педiатрii, після закінчення якої займала посаду завідуючої дитячим відділенням Вінницького військово-медичного центру ВПС України.
З грудня 1998 року по грудень 2002 року заочно навчалась в аспірантурі на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Вінницького державного медичного університету. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Стан вегетативного гомеостазу та система лікувально-реабілітаційних заходів у дітей із затяжними бронхо-легеневими захворюваннями" та отримала ступінь кандидата медичних наук.
З 1999 року працює на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету (спочатку на посаді асистента, з 2011 року – на посаді доцента). Має 40 друкованих робіт. з 2016 року відповідальна за електронні журнали кафедри (модератор). Викладає предмет "Пропедевтика дитячих захворювань" студентам 3-го курсу (практичні заняття та лекції). Косультант відділення старшого дитинства клінічної лікарні "ЦМтД". Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "Педіатрія"

Катілов Олександр Васильович


Доцент, кандидат медичних наук

Катілов Олександр Васильович закінчив з відзнакою педіатричний факультет Вінницького Національного Медичного Університету ім. М.І. Пирогова в 1996 році. Проходив інтернатуру по педіатрії у Вінницькій Центральній Районній лікарні. З 1997 по 1999 роки працював дільничним педіатром і неонатологом у Вороновицькій Районній Лікарні. Протягом 1999-2001 навчався в клінічній ординатурі з педіатрії. За час навчання в клінічній ординатурі працював в приймальному відділенні Вінницької Обласної Дитячої Клінічної Лікарні. Після закінчення клінічної ординатури працював педіатром торакального хірургічного відділення у Вінницькій Обласній Дитячій Клінічній Лікарні. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості стану здоров'я підлітків, притягнутих до кримінальної відповідальності». З 2007 по 2013 роки асистент кафедри педіатрія №1. З 2014 року асистент, а з 2016 - доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб. Автор 142 науково-практичних публікацій. Співавтор 3-х навчальних посібників для студентів з педіатрії.

Тихолаз Оксана Валеріївна


Доцент, кандидат медичних наук

Тихолаз Оксана Валеріївна закінчила педіатричний факультет Вінницького національного медичного університетуім.М.І.Пироговав 2006 році з відзнакою і, згідно державного розподілу, була направлена у міську дитячу поліклініку №3 м. Вінниці для проходження інтернатури по педіатрії на посаду лікаря-інтерна. В цьому ж році вступила до магістратури за спеціальністю “Педіатрія”. З високою оцінкою захистила магістерську роботу на тему: “Стан м’язової системи у дітей хворих на ювенільний ревматоїдний артрит” і здобула вчену ступінь магістра медицини за спеціальністю „Педіатрія”. З 2008 по 2011 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб. З 2008 року асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «СТАН ЗДОРОВ’Я, АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ВІТАМІНОМ D ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ».з 2014 року на посаді доцента кафедри. Лікувально-консультативну роботу проводжу у педіатричному відділення №2 ВОДКЛ». Є автором 45 друкованих робіт.

Черепахіна Лариса Павлівна


доцент, Кандидат медичних наук

Черепахіна Лариса Павлівна, закінчила факультет “Педіатрія” Луганського медичного інституту у 1989 році. У 1989-1990 роках навчалась в інтернатурі за фахом “Педіатрія” на базі Луганської обласної дитячої багатопрофільної клінічної лікарні. З 1990 по 1996 роки працювала дільничним лікарем-педіатром у Нижньотеплівській сільській лікарняній амбулаторії Станично - Луганського РТМО. З грудня 1995 року - заочний аспірант за фахом “педіатрія” при Луганському державному медичному університеті, з січня 1996 року переведена на очну форму навчання, яку закінчила у 1998 році. З 1998 по 2003 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб ЛДМУ, з серпня 2003 року – асистент кафедри сімейної медицини ФПО ЛДМУ, з серпня 2009 року – доцент кафедри пропедевтики педіатрії з циклом догляду за здоровою дитиною, з 2010 – доцент кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією ЛДМУ.
З 27 жовтня 2014 року працює доцентом кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пірогова. Викладає предмет "пропедевтика дитячих захворювань" англомовним студентам 3-го курсу (практичні заняття та лекції). Відповідальна за роботу з іноземними студентами з 2018 року.
Загальний стаж роботи 32 роки. Лікарський стаж – 28 років.
Стаж роботи у медичному вищому навчальному закладі 19 років.
Захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук 5 листопада 2002 р (затвердження 9 квітня 2003 року, диплом ДК №018212).
23 грудня 2008 року присвоєне вчене звання доцента (протокол №6/Д).
Присвоєна вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Педіатрія” (наказ управління охорони здоров’я ЛОДА №495-К від 28.12.2002 року). Підвищення кваліфікації: 1994 р. - Харківський інститут удосконалення лікарів, спеціалізація “Невропатологія дитячого віку”; 2000 рік - стажування з питань клінічної та лабораторної імунології на базі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні; на базі Луганського державного медичного університету: 1997, 2002 р.р. - куси підвищення кваліфікації за фахом «Педіатрія»; 2003 рік - ТУ з «Терапії»; 2004 рік – вторинна спеціалізація за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»; 2005 рік – ТУ «Рефлексотерапія»; 2006 р.(грудень) – курси з питань педагогіки на базі НДМУ ім. О.О. Богомольця (м.Київ), 28.03.2008 – ТУ для викладачів «Загальна практика – сімейна медицина», 20.06.2009. – закінчила на базі Московського Гештальдт інституту програму I ступеня «Теорія та практика Гештальдт - терапії», 30.06.2011р. – виконала повністю програму та склала відповідні іспити з курсу поглибленого вивчення англійської мови на базі ДЗ «ЛДМУ», 2012 р.(січень) – курси з питань педагогіки на базі НДМУ ім. О.О. Богомольця (м.Київ), 2012 (лютий) - передатестаційний цикл з педіатрії, щодо підтвердження вищої кваліфікаційної лікарської категорії на базі ЛДМУ.
Опубліковано 68 друковані роботи.

Ющенко Леся Олександрівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Ющенко Леся Олексагдрівна у 2004 році з відзнакою закінчила педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. У 2004-2005рр. проходила інтернатуру на базі ВОДКЛ та навчалась в магістратурі на кафедрі педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор О.К.Каблукова). У 2005-2007рр. працювала лікарем-ординатором у відділенні для дітей раннього віку ВОДКЛ. 2005-2008рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва. В 2008 році під керівництвом проф.О.К.Каблукової захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Одеському державному медичному університеті МОЗ України за темою „Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків”. 2007-2008 р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор О.К.Каблукова), з вересня 2008р. – асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми (зав.каф. професор Л.М.Булат), з 2017 року – доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми. Викладає предмет пропедевтика педіатрії для студентів ІІІ курсу медичного факультету українською та англійською мовами та дитячі хвороби для студентів ІV курсу стоматологічного факультету. На цих же курсах читає лекції на українській, російській та англійській мовах. З 2016 року є членом групи моніторингу з оцінки якості знань студентів. З 2017 року є членом Державної екзаменаційної комісії для студентів медичного, педіатричного факультетів та для іноземних студентів, приймає іспити зі спеціальності «педіатрія». Лікувальна та консультативна робота проводиться на базі інфекційно-боксованого віддлення КНПР “ВОДКЛ Вінницької обласної Ради”. Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «педіатрія». На кафедрі виконує обов’язки профорга та відповідає за Цивільну оборону. Проходила медичне стажування у Республіці Польща та Чехія у 2018 році. Є учасником міжнародних конференцій. Пройшла атестацію з англійської мови на відповідність рівню В2 (Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2). Автор та співавтор 112 публікацій, в тому числі і внесених до наукометричних баз Scopus.

Медражевська Яна Афанасіївна


доцент, кандидат медичних наук

Медражевська Яна Афанасіївна, закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова педіатричний факультет в 2002 році, після чого проходила інтернатуру в дитячій обласній лікарні м. Вінниці. З серпня по грудень 2003 року пропрацювала в Вінницькому обласному комунальному притулку для неповнолітніх «Добро» лікарем-педіатром. З 2003 по 2011 роки працювала в міській лікарні «Центр Матері та Дитини» на посаді дільничного лікаря-педіатра; з січня 2012 по жовтень 2012 лікарем-педіатром в ЦПМСД №4.
З 2005 по 2009 роки навчалась в ВНМУ ім. М.І. Пирогова в заочній аспірантурі з фаху “педіатрія”. В 09.02.2006 році запланувала дисертаційну роботу "Особливості ліпідного обміну у дітей хворих на хронічний вірусний гепатит С та шляхи його медикаментозної корекції" під керівництвом д.мед.н., проф. В.М. Дудник. В 03.07.2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю “педіатрія”.
З жовтня 2011 року працює асистентом кафедри пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2018 року займає посаду доцента.Викладає предмет "Пропедевтика дитячих захворювань" англомовним та україномовним студентам 3-го курсу (практичні заняття) та предмет "Догляд за хворими дітьми" англомовним студентам. Має 88 друкованих робіт. Консультант відділення для дітей раннього віку лікарні ЦМтД. Лікар-педіатр вищої категорії. З 2019 року відповідає за лікувальну роботу кафедри.

Коцур Людмила Дмитрівна


доцент, кандидат медичних наук

Коцур Людмила Дмитрівна
кандидат медичних наук
У 1996 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 1997 по 2010 рік працювала дитячим лікарем алергологом у міській дитячій поліклініці №1. За час роботи в поліклініці виконала і захистила кандидатську дисертацію (2010) за темою: «Недіагностована бронхіальна астма: поширеність, клінічні та фармакоекономічні аспекти». З 2010 року – асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб. Є автором 34 наукових публікацій, 2 з яких у науко-метричній базі Web of Science. Учасник конгресів та конференцій з питань алергології, пульмонології, педіатрії, вакцинації. В 2019 р. присвоєно вчене звання доцента. Отримала Бронзовий Грант для участі в роботі Конгресу Європейського респіраторного товариства, Золотий Грант для участі в роботі Турецького респіраторного товариства, які дозволили презентувати результати наукових досліджень. Має вищу атестаційну категорію з дитячої алергології. Консультує хворих з алергологічною патологією всіх відділень ЦМтаД. З 2015 р. виконую обов’язки міського позаштатного спеціаліста по дитячій алергології. Член Асоціації алергологів України. Нагороджена почесною грамотою міського департаменту охорони здоров’я та подякою від лікарні ЦМтаД.

Фік Леся Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Фік Л.О., у 2006 році закінчила факультет ,,Лікувальна справа’’ Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, після чого з 2006 по 2008 рік, проходила інтернатуру на базі міської клінічної лікарні ,,Центр матері та дитини’’ по педіатрії . З 2008 року працювала на посаді лікаря- стажера гастроентеролога, через 6 місяців пройшла курси по дитячій гастроентерології в Харківській академії післядипломної освіти, після чого працювала лікарем гастроентерологом МКЛ ,,ЦМ та Д’’.
В 2008році запланувала дисертаційну роботу під керівництвом д.мед.н., проф. Т.В. Починок.
17 травня 2012 року захистила кандидатську дисертацію за темою: “Предиктори формування та профілактика атеросклеротичних змін у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини ” при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія , в жовтні 2012 року отримала затвердження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. З вересня 2010 року працювалавикладачем - стажером кафедрипропедевтики дитячих хворобВінницькогонаціональногомедичногоуніверситетуім. М. І. Пирогова за сумісництвом. а з грудня 2012 року асистентом кафедри на основній роботі. Має 28 друкованих праць. З 2018 року - доцент кафедри. Викладає предмет "Пропедевтика дитячих захворювань" студентам 3-го курсу (практичні заняття) україно- та англомовним студентам та предмет "Догляд за хворими дітьми" англомовним студентам 2-го курсу. Консультує відділення старшого дитинства ЦМтД. Лікар гастроентеролог та педіатр вищої категорії

Олійник Вікторія Сергіівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Олійник Вікторія Сергіївна у 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "педіатрія". У 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку закінчила з відзнакою. З 2010 року аспірант кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2011 - 2018 працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У квітні 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему:«Клініко-імунологічна характеристика негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку, які народились передчасно», науковий керівник - професор Булат Л.М. З 2018 року займає посаду доцента кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми. Консультативну роботу проводить у відділенні для дітей старшого віку ВМКЛ "Центр матері та дитини". Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «педіатрія».Проходила медичне стажування у Республіці Польща у 2018 році. Є учасником міжнародних конференцій. Автор та співавтор 73 публікацій, в тому числі і внесених до наукометричних баз Scopus.

Лисунець Оксана Василівна


доцент, Кандидат медичних наук

Лисунець Оксана Василівна. У 2004 році закінчила ВНМУ ім.. М.І. Пирогова медичний факультет №2 за спеціальністю педіатрія. В 2005 році атестаційною комісією КМАПО ім. П.Л. Шупика присвоєна кваліфікація лікаря-спеціаліста за спеціальністю 10.01.10 – педіатрія. 2005-2008 рр. – працювала в структурі дільничої педіатричної служби. 2008-2010 рр. – клінічна ординатура на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань. 2010 – 2013 рр. – навчання в аспірантурі та робота над кандидатською дисертацією за темою: «Клініко-параклінічні особливості адаптації недоношених новонароджених високого перинатального ризику в перші місяці життя», науковий кервіник: д.мед.н., проф. Булат Л.М. З 2010 року на посаді асистента за сумісництвом. Має 17 друкованих робіт. з 2016 року - на посаді доцента. Відповідальна за роботу з інтернами. Консультує відділення патології новонароджених ЦМтД, має спеціалізіцію "Педіатрія" та "Неонатологія". Лікар Вищої категорії з обох спеціальностей. Відповідає за матеріальну забезпеченість кафедри

Чигір Ірина Викторівна


доцент, Кандидат медичних наук

Чигір Ірина Вікторівна закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова У 2009 році з відзнакою закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». Протягом 2009-2011 рр. працювала на посаді лікаря-інтерна, а згодом лікаря-педіатра міської дитячої поліклініки №1 м. Вінниця.
З 2011 по 2013 рр.- навчання у клінічній ординатурі на базі кафедри пропедевтики дитячих захворювань з доглядом за хворими дітьми ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія». З 2013 по 2015 рр.- навчання в заочній аспірантурі на базі кафедри пропедевтики дитячих захворювань з доглядом за хворими дітьми ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-діагностичні особливості білково-енергетичної недостатності та її корекція у дітей першого року життя із гіпоксично-ішемічним ушкодженням центральної нервової системи», виконану під керівництвом професора, кафедри педіатрії №1 д.мед.н. Токарчук Надії Іванівни.
З вересня 2015 року - асистент кафедри пропедевтики дитячих захворювань з доглядом за хворими дітьми .Здійснює лікувальну роботу як лікар-педіатр першої категорії у педіатричному відділенні молодшого дитинства «ВМКЛ «Центр матері та дитини».
Є автором та співавтором 32 друкованих робіт.

Меркулова Дар'я Олександрівна


асистент

Меркулова (Фоміна) Дарья Олександрівна. У 1994 році вступила до 7 загальноосвітньої школи, яку закінчита з відзнакою у 2004 і на конкурсній основі за співбесідою вступила на педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. У 2010 закінчила ВНМУ з відзнакою і за рішенням Вченої ради була залишена на наукову роботу, вступила в магістратуру з педіатрії, яку з відзнакою закінчила у 2012 році. з 2012 року - асистент кафедри. Має 10 друкованих робіт.
Працювали на кафедрі

Липко Михайло Романович


Роки роботи на кафедрі: 1975 - 2020

доцент, кандидат медичних наук

Липко Михайло Романович. У 1971 році закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Після закінчення вузу проходив інтернатуру в Хмельницькій обласній дитячій лікарні за спеціальністю педеітра. 1972-1975 роки працював на посаді РАЙ-педіатра Дерижненської ЦРЛ Хмельницької області. З 1975 року - асистент кафедри пропедевтики дитячих захворювань ВНМУ ім. М.І. Пирогова. у 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Теплообмін у дітей із захворюваннями нирок"
З 1988 року - на посаді доцента. має 50 друкованих робіт

Трифяк Олександра Геннадіївна


Роки роботи на кафедрі: 2015 - 2022

Асистент

Закінчила ВНМУ ім.. М.І Пирогова на державній формі навчання в 2009 році. Спеціальність – педіатрія. Проходила інтернатуру за спеціалізацією на базі ВОДКЛ в м. Вінниця.
В 2011 році закінчила ВНМУ ім.. М.І. Пирогова фармацевтичний факультет на контрактній основі, заочна форма навчання, за спеціальністю - провізор.
В 2013 пройшла спеціалізацію в м. Києві в інституті НМАПО ім.. П.Л Шупіка за спеціальністю - дитячі інфекційні хвороби.
З 2011-2017 рік працювала в ВОДКЛ дитячим інфекціоністом.
З 2018 і по сьогодні працює в ВОКДІЛ лікарем інфекціоністом дитячим.
З 2015 року працює за сумісництвом на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, як асистент кафедри. Викладає англомовним студентам.
Трифяк Олександра Геннадіївна закінчила аспірантуру з педіатрії в травні 2019 р. та планує захист дисертаційної роботи на осінь 2019 року.
Має 2-гу категорію за спеціальністю – педіатрія та 2-гу категорію з дитячих інфекційних хвороб.

Новини

Засідання секції «Пропедевтики дитячих хвороб» ХХІ Наукової конференції студентів з міжнародною участю «Перший крок в науку-2024».
16.04.2024

Шановні студенти!

У четвер, 18.04.24, о 13:00 розпочнеться засідання секції «Пропедевтики дитячих хвороб»

ХХІ Наукової конференції  студентів з міжнародною участю «Перший крок в науку-2024».

Конференція проводитиметься онлайн, на платформі Google Meet.

Регламент доповіді — 7 хвилин + 3 хв на запитання (для стендових — 3 хвилини).

Прохання заздалегідь потурбуватись про якість стабільного інтернет-зв'язку.

Посилання на конференцію

https://meet.google.com/nqg-jeuo-syn

Schedule for Consultations, Missed Classes and bad Grade Reworks in «PROPAEDEUTICS OF PEDIATRICS» for 3rd -year students of Faculty of Foreign Citizens Training (speciality «MEDICINE») for 2023-2024 acad. year
14.02.2024

 

 

Date (Tuesday from 3 to 5 p.m.)

Lecturer

Date

(Thursday from 3 to 5

p.m.)

Lecturer

13.02.2024

доц. Чигір І.В. Associate Professor Chihir I.V.

15.02.2024

доц. Антонець Т.І. ** Associate Professor Antonets T.I.

20.02.2024

доц. Тихолаз О.В. * Associate Professor Tykholaz O.V.

22.02.2023

доц. Медражевська

Я.А.

Associate Professor

Medragevska Y.A

27.02.2024

 доц. Фік Л.О.

Associate Professor Fik L.O.

29.02.2024

доц. Чигір І.В. Associate Professor Chihir I.V.

05.03.2024

доц. Курець О.О. Associate Professor Kurets O.O.

07.03.2023

доц. Тихолаз О.В. * Associate Professor Tykholaz O.V.

12.03.2024

 доц. Фік Л.О.

Associate Professor Fik L.O.

14.03.2023

доц. Коцур Л.Д. ** Associate Professor Kotsur L.D.

19.03.2024

доц. Черепахіна Л.П. Associate Professor Cherepakhina L.P.

21.03.2024

доц. Лайко Л.І. Associate Professor Laiko L.I.

26.03.2024

доц. Олійник В.С. Associate Professor Oliinyk V.S.

28.03.2024

доц. Антонець Т.І. ** Associate Professor Antonets T.I.

02.04.2024

доц. Курець О.О. Associate Professor Kurets O.O.

04.04.2024

доц. Медражевська

Я.А.

Associate Professor

Medragevska Y.A

09.04.2024

доц. Чигір І.В. Associate Professor Chihir I.V.

11.04.2023

доц. Лайко Л.І. Associate Professor Laiko L.I.

16.04.2024

доц. Олійник В.С. Associate Professor Oliinyk V.S.

18.04.2024

доц. Тихолаз О.В. * Associate Professor Tykholaz O.V.

23.04.2024

доц. Фік Л.О.

Associate Professor Fik L.O.

25.04.2024

доц. Коцур Л.Д. ** Associate Professor Kotsur L.D.

30.04.2024

 

доц. Черепахіна Л.П.

Associate Professor Cherepakhina L.P.

02.05.2024

 

Професор булат Л.М.  Professor Bulat L.M.

07.05.2024

Професор булат Л.М.  Professor Bulat L.M.

09.05.2024

доц. Медражевська

Я.А.

Associate Professor Medragevska Y.A.

14.05.2024

доц. Олійник В.С. Associate Professor Oliinyk V.S.

16.05.2024

доц. Тихолаз О.В. * Associate Professor Tykholaz O.V.

21.05.2024

доц. Чигір І.В. Associate Professor Chihir I.V.

23.05.2024

доц. Курець О.О. Associate Professor Kurets O.O.

28.05.2024

доц. Черепахіна Л.П. Associate Professor Cherepakhina L.P.

30.05.2024

Професор булат Л.М.  Professor Bulat L.M.

04.06.2024

доц. Антонець Т.І. ** Associate Professor Antonets T.I.

06.06.2024

доц. Лайко Л.І. Associate Professor Laiko L.I.
*- training takes place COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE VINNYTSIA

CHILDREN’S REGIONAL CLINICAL HOSPITAL

 

**- training takes place VINNYTSIA REGIONAL CHILDREN’S HOME

 

 

 

Адреси клінічних баз кафедри пропедевтики дитячих захворювань для україномовних студентів 3-го курсу
14.02.2024

 

 

Викладач

групи

Клінічна база

адреса

транспорт

1

зав.каф.,проф. Кулешов О.В.

(097)441-25-86

7а, 20а

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

2

проф.Булат Л.М.

(067)747-24-54

 1б,  8а, 19б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

3

доц. Лайко Л.І.

(067)775-12-82

 4б, 6а,12б, 15б, 27б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

4

доц.Курець О.О.

(096)601-36-59

 10б,12а,  26а, 29а, 95а

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

5

доц.Коцур Л.Д.

(067)561-82-59

 2а,6б, 7б, 13а, 15а, 17а

ППО КНП  “ Вінницький обласний будинок дитини ВОР”

Вул.Мечнікова,34

Будинок ,,Малятко,.

Трамвай №:5,2,4

6

доц.Тихолаз О.В.

(063)318-60-35

3б, 5б, 17б, 25а, 27а

КНП,,Вінницька обласна дитяча клінінічна лікарня Вінницької обласної Ради,,

 

Хмельницьке шосе.108

Трамвай №:5,2,4

7

доц.Олійник В.С.

(096)313-75-28

 3а,14а,  16а, 19а,28а

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

8

доц.Медражевська Я.А.

(067)292-27-61

14б,16б,20б, 28б,  29б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

9

доц.Антонець Т.І.

(067)5002325

2б, 5а, 8б, 9б, 11б, 13б

ППО КНП  “ Вінницький обласний будинок дитини ВОР”

Вул.Мечнікова,34

Будинок ,,Малятко,.

Трамвай №:5,2,4

10

доц.Чигір І.В.

(063)117-25-12

 10а, 11а, 18а,  26б, 95б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

11

доц.Фік Л.О.

(068)743-33-34

1а, 4а, 9а, 18б,  25б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

 

Адреси клінічних баз кафедри пропедевтики дитячих захворювань для англомовних студентів 3-го курсу
14.02.2024

 

 

Викладач

групи

Клінічна база

адреса

транспорт

1

зав.каф.,проф. Кулешов О.В.

(097)441-25-86

82а

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

2

доц.Тихолаз О.В.

(063)318-60-35

85а

КНП,,Вінницька обласна дитяча клінінічна лікарня Вінницької обласної Ради,,

 

Хмельницьке шосе.108

Трамвай №:5,2,4

3

доц.Черепахіна Л.П.

(093)202-01-86

71а, 81б, 82б, 83а, 84а, 85б

Центр первиної медико-санітарної допомоги №5

 

Вул.Замостянська,49

Тролейбус № 10,4

4

доц.Олійник В.С.

(096)313-75-28

81а

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

5

доц.Медражевська Я.А.

(067)292-27-61

      83б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

6

доц.Фік Л.О.

(068)743-33-34

84б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік відпрацювань з пропедевтики педіатрії на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань для студентів 3 курсу з лютого 2024 н.р.
14.02.2024

 

Дата (вівторок

з 17 до 19 год.)

Викладач

Дата

 (четвер

з 17 до 19 год.)

Викладач

13.02.2024

доц. Чигір І.В.

15.02.2024

доц. Антонець Т.І.**

20.02.2024

доц. Тихолаз О.В.

22.02.2024

доц. Медражевська Я.А.

27.02.2024

доц. Фік Л.О.

29.02.2024

доц. Чигір І.В.

05.03.2024

доц. Курець О.О.

07.03.2024

доц. Тихолаз О.В. *

12.03.2024

доц. Фік Л.О.

14.03.2024

доц. Коцур Л.Д.**

19.03.2024

доц. Черепахіна Л.П.

21.03.2024

доц. Лайко Л.І.

26.03.2024

доц. Олійник В.С.

28.03.2024

доц. Антонець Т.І.**

02.04.2024

доц. Курець О.О.

04.04.2024

доц. Медражевська Я.А.

09.04.2024

доц. Чигір І.В.

11.04.2024

доц. Лайко Л.І.

16.04.2024

доц. Олійник В.С.

18.04.2024

доц. Тихолаз В.С. *

23.04.2024 

доц. Фік Л.О.

25.04.2024

доц. Коцур Л.Д.**

30.04.2024

доц. Черепахіна Л.П.

02.05.2024

проф. Булат Л.М.

07.05.2024

проф. Булат Л.М.

09.05.2024

доц. Медражевська Я.А.

14.05.2024

доц. Олійник В.С.

16.05.2024

доц.Тихолаз О.В. *

21.05.2024

доц. Чигір І.В.

23.05.2024

доц. Курець О.О.

28.05.2024

доц. Черепахіна Л.П.

30.05.2024

проф. Булат Л.М.

04.06.2024

доц. Антонець Т.І.**

06.06.2024

доц. Лайко Л.І.

*- відпрацювання відбуваються на базі ВОДКЛ

**-відпрацювання відбуваються на базі ППО КНП  “ Вінницький обласний будинок дитини ВОР” 

Графік відпрацювань сестринської практики на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань для студентів 3 курсу 2024 н.р.
14.02.2024

 

Дата (вівторок

з 17 до 19 год.)

Викладач

Дата

 (субота

з 09 до 13 год.)

Викладач

13.02.2024

доц. Чигір І.В.

доц. Фік Л.О.

 

17.02.2024

доц. Медражевська Я.А.

доц.Олійник В.С.

20.02.2024

доц. Тихолаз О.В.*

доц. Антонець Т.І.**

24.02.2024

доц. Черепахіна Л.П.

доц. Коцур Л.Д.**

*- відпрацювання відбуваються на базі ВОДКЛ

**-відпрацювання відбуваються на базі ППО КНП  “ Вінницький обласний будинок дитини ВОР” 

Графік відпрацювань виробничої практики з догляду за хворими на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань для студентів 2 курсу 2024 н.р.
14.02.2024

 

Дата (вівторок

з 17 до 19 год.)

Викладач

Дата

 (субота

з 09 до 13 год.)

Викладач

13.02.2024

доц. Чигір І.В.

доц. Фік Л.О.

доц. Лисунець О.В.

17.02.2024

доц. Медражевська Я.А.

доц.Олійник В.С.

доц. Лисунець О.В.

 

20.02.2024

доц. Тихолаз О.В.*

доц. Антонець Т.І.**

доц.Лисунець О.В.

24.02.2024

доц. Черепахіна Л.П.

доц. Коцур Л.Д.**

доц. Лисунець О.В.

*- відпрацювання відбуваються на базі ВОДКЛ

**-відпрацювання відбуваються на базі ППО КНП  “ Вінницький обласний будинок дитини ВОР” 

Графік проходження "Сестринської практики" для студентів 3-го курсу іноземного факультету 2023/24 н.р.
15.01.2024

 

 

викладач

Група/дата

 

база,адреса

проф.Кулешов Олександр Вячеславович

(096)258-31-21

гр.84-а:  22.01.- 27.01.2024

гр.82-а:  29.01.- 03.02.2024

гр.87-а:  05.02.- 10.02.2024 (он-лайн)

 

 

 

 

 

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

Вул.Синьоводська,142

доц. Олійник Вікторія Сергіївна

(096)313-75-28

гр.86-б:  05.02.- 10.02.2024(он-лайн)

 

доц.Медражевська Яна Афанасіївна (067)292-27-61

гр.83-б:  22.01.- 27.01.2024

гр.82-б:  29.01.- 03.02.2024

доц.Фік Леся Олександрівна

(068)7433334

гр.84-б:  22.01.- 27.01.2024

гр.85-б:  05.02.- 10.02.2024(он-лайн)

 

доц.Тихолаз Оксана Валеріївна

(063)318-60-35

гр.81-а:  29.01.- 03.02.2024

КНП,,Вінницька обласна дитяча клінінічна лікарня Вінницької обласної Ради,,

Хмельницьке шосе.108

доц.Черепахіна Лариса Павлівна

(093)202-01-86

гр.83-а:  22.01.- 27.01.2024

гр.81-б:  29.01.- 03.02.2024

гр.85-а:  05.02.- 10.02.2024

               гр.86-а:  05.02.- 10.02.2024(он-лайн)

 

 

Центр первиної медико-санітарної допомоги №5, вул.Замостянська,49

Графік проходження "Сестринської практики" для студентів 3-го курсу медичного факультету №2 2023/24 н.р.
15.01.2024

 

 

викладач

Група/дата

 

база,адреса

доц.Лайко Лілія Іванівна

(067)775-12-82

гр.95-б:  22.01-27.01.2024

гр.19, 20: 05.02.-10.02.2024

 

 

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

Вул.Синьоводська,142

доц. Чигір Ірина Вікторівна

(063)117-25-12

гр.18, 95-а: 05.02.-10.02.2024

 

доц.Коцур Людмила Дмитрівна

(067)5618259

гр.16, 17: 29.01 – 03.02.2024

ППО КНП  “ Вінницький обласний будинок дитини ВОР” Вул.Мечнікова,34

Будинок ,,Малятко,.

 

 

 

Графік проходження "Сестринської практики" для студентів 3-го курсу мед.факультету №1 2023/24 н.р.
15.01.2024

 

викладач

Група/дата

 

база,адреса

доц.Лайко Лілія Іванівна

(067)775-12-82

гр.27, 28, 29:  22.01-27.01.2024

гр.3, 4, 5: 29.01-03.02.2024

 

 

 

 

 

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

Вул.Синьоводська,142

доц.Курець Олександра Олександрівна

(093)760-44-03

гр.12, 15:  22.01-27.01.2024

гр.2: 29.01-03.02.2024

гр.7, 10: 05.02-10.02.2024

 

доц. Олійник Вікторія Сергіївна

(096)313-75-28

гр.11, 14:  22.01-27.01.2024

 

доц.Фік Леся Олександрівна

(068)7433334

гр.1: 29.01-03.02.2024

 

доц.Коцур Людмила Дмитрівна

(067)5618259

гр.13:  22.01-27.01.2024

гр.6, 8, 9: 05.02-10.02.2024

 

ППО КНП  “ Вінницький обласний будинок дитини ВОР” Вул.Мечнікова,34

Будинок ,,Малятко,.

Графік проходження практики для студентів 2 курсу іноземного факультету "Догляд за хворими дітьми" 2023/24 н.р.
15.01.2024

 

 

викладач

група

дата

база,адреса

Доцент Лисунець Оксана Василівна  (098)455-29-38

81

22.01.- 27.01.2024

он-лайн

 

 

Графік проходження практики для студентів 2-го курсу мед.факультету №2 "Догляд за хворими дітьми" 2023-2024 н.р.
15.01.2024

 

викладач

Група/дата

 

база,адреса

проф.Булат Леонід Мойсейович

(067)747-24-54

гр.17:  22.01-27.01.2024

гр.19: 29.01-03.02.2024

 

 

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

Вул.Синьоводська,142

доц. Чигір Ірина Вікторівна

(063)117-25-12

                гр. 16, 96-а: 22.01-27.01.2024

 

доц.Лисунець Оксана Василівна

(098)455-29-38

                       гр.18: 29.01.- 03.02.2024

доц. Тихолаз Оксана Валеріївна

(063)318-60-35

                  гр. 22, 23: 22.01 -27.01.2024

                  гр. 21, 95-б: 05.02 – 10.02.2024

КНП,,Вінницька обласна дитяча клінінічна лікарня Вінницької обласної Ради,,

Хмельницьке шосе.108

доц.Антонець Тетяна Іванівна

(067)5002325

                гр. 20: 05.02 – 10.02.2024

ППО КНП  “ Вінницький обласний будинок дитини ВОР” Вул.Мечнікова,34

Будинок ,,Малятко,.

Графік проходження практики для студентів 2-го курсу мед.факультету №1 "Догляд за хворими дітьми" 2023-2024 н.р.
15.01.2024

 

викладач

Група/дата

 

база,адреса

проф.Булат Леонід Мойсейович

(067)747-24-54

гр.9:  05.0 – 10.02.2024

 

 

 

 

 

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

Вул.Синьоводська,142

доц. Чигір Ірина Вікторівна

(063)117-25-12

гр. 3: 29.01-03.02.2024

 

доц.Лисунець Оксана Василівна

(098)455-29-38

гр.12, 13: 22.01.- 27.01.2024

гр. 11: 05.02 – 10.02.2024

доц. Олійник Вікторія Сергіївна

(096)313-75-28

гр. 1, 4: 29.01-03.02.2024

доц.Медражевська Яна Афанасіївна (067)292-27-61

гр. 8: 05.02 – 10.02.2024

доц.Фік Леся Олександрівна

(068)743-33-34

гр. 10: 05.02 – 10.02.2024

ас. Меркулова Дар’я Олександрівна

(063)460-06-00

гр. 2: 29.01 -03.02.2024

гр. 6, 7: 05.02 – 10.02.2024

КНП,,Вінницька обласна дитяча клінінічна лікарня Вінницької обласної Ради,,

Хмельницьке шосе.108

доц.Антонець Тетяна Іванівна

(067)5002325

гр. 14, 15: 22.01 -27.01.2024

гр.5: 29.01 – 03.02.2024

ППО КНП  “ Вінницький обласний будинок дитини ВОР” Вул.Мечнікова,34

Будинок ,,Малятко,.

 

  Зав. кафедри                                                                                                                      професор ЗВО Олександр КУЛЕШОВ

Підготовка до конференції студентів та молодих вчених у 2024 році
01.12.2023

Студенти, які бажають взяти участь у конференції студентів та молодих Вчених у 2024 році, звертайтесь до своїх викладачів стостовно тематики доповідді. 

Засідання наукового гуртка 2023-2024
28.11.2023

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ДИТЯЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

План проведення наукового гуртка на 2023-2024 рр.

 

Засідання наукового гуртка проводиться останнього четверга кожного місяця на базі кафедри (ВМКЛ Центр Матері та Дитини).

Місяць

Рік

Викладач, який проводить засідання

Тема засідання засідання наукового гуртка

Жовтень

2023

Доцент Олійник В.С.

Комунікативні навички в педіатрії.

Листопад

2023

Доцент Олійник В.С.

Перша домедична допомога дітям

Грудень

2023

Доцент Коцур Л.Д.

Аспекти проявів алергічних захворювань у дітей та їх діагностика

Лютий

2024

Доцент Лисунець О.В.

Харчування  дітей раннього віку

Березень

2024

Професор Кулешов О.В.

Актуальні питання дитячої кардіології

Квітень

2024

Доцент Тихолаз О.В.

Вакцинація дітей в роботі лікарів різних спеціальностей

Графік складання дифзаліків з виробничої практики на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань для студентів 4-5 курсу з вересня до жовтня 2023 р.
04.09.2023

 

Дата (вівторок

з 17 до 19 год.)

Викладач

Дата

 (середа

з 17 до 19 год.)

Викладач

05.09.2023

доц. Олійник В.С.

06.09.2023

доц. Медражевська Я.А.

12.09.2023

доц. Чигір І.В.

13.09.2023

доц. Коцур Л.Д.

19.09.2023

доц. Лайко Л.І.

20.09.2023

доц.Курець О.О.

26.09.2023

доц. Тихолаз О.В. *

27.09.2023

доц. Фік Л.О.

*- відпрацювання відбуваються на базі ВОДКЛ

Розподіл груп 2023-2024 навчальний рік
01.09.2023

 

Адреси клінічних баз кафедри пропедевтики дитячих захворювань для  англомовних студентів 3-го курсу

 

Викладач

групи

Клінічна база

адреса

транспорт

1

зав.каф.,проф. Кулешов О.В.

(097)441-25-86

82а, 87а

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

доц.Тихолаз О.В.

(063)318-60-35

81а

КНП,,Вінницька обласна дитяча клінінічна лікарня Вінницької обласної Ради,,

 

Хмельницьке шосе.108

Трамвай №:5,2,4

 

доц.Черепахіна Л.П.

(093)202-01-86

81б, 82б, 83а, 84а, 86а, 87б, 40

Центр первиної медико-санітарної допомоги №5

 

Вул.Замостянська,49

Тролейбус № 10,4

 

доц.Олійник В.С.

(096)313-75-28

86б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

доц.Медражевська Я.А.

(067)292-27-61

83б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

доц.Чигір І.В.

(063)117-25-12

85а

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

доц.Фік Л.О.

(068)743-33-34

84б, 85б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

Розподіл груп 2023-2024 навчальний рік
01.09.2023

 

Адреси клінічних баз кафедри пропедевтики дитячих захворювань для  україномовних студентів 3-го курсу

 

Викладач

групи

Клінічна база

адреса

транспорт

1

зав.каф.,проф. Кулешов О.В.

(097)441-25-86

7а, 20а

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

2

проф.Булат Л.М.

(067)747-24-54

  43,44, 45

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

3

доц. Лайко Л.І.

(067)775-12-82

 4б,12б, 15б,19б, 27б, 29б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

4

доц.Курець О.О.

(096)601-36-59

 10б,12а,  26а, 29а, 95а

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

доц.Коцур Л.Д.

(067)561-82-59

 2а,7б,8а, 9а, 13а, 15а, 17а, 42

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

доц.Тихолаз О.В.

(063)318-60-35

5а, 17б, 25а, 27а

КНП,,Вінницька обласна дитяча клінінічна лікарня Вінницької обласної Ради,,

 

Хмельницьке шосе.108

Трамвай №:5,2,4

 

доц.Черепахіна Л.П.

(093)202-01-86

Центр первиної медико-санітарної допомоги №5

 

Вул.Замостянська,49

Тролейбус № 10,4

 

доц.Олійник В.С.

(096)313-75-28

 1а, 3а,14а,  16а, 19а,28а

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

доц.Медражевська Я.А.

(067)292-27-61

      3б, 11б,  14б,16б,20а, 28б, 41

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

доц.Антонець Т.І.

(067)5002325

2б, 5б, 8б, 9б, 13б

ППО КНП  “ Вінницький обласний будинок дитини ВОР”

Вул.Мечнікова,34

Будинок ,,Малятко,.

Трамвай №:5,2,4

 

доц.Чигір І.В.

(063)117-25-12

 10а, 11а, 18а,  26б, 95б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

доц.Фік Л.О.

(068)743-33-34

1б, 4а, 6б, 18б,  25б

Вінницька міська клінічна лікарня ,,Центр матері та дитини,,

вул.Синьоводська, 142

Автобус №21

Марш.таксі №21а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад 2023-2024 рік
01.09.2023

 

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

1. КУЛЕШОВ О.В.

 

20а

 

 

 

82а

 

 

 

 

2. ЛАЙКО Л.І.

 

19б

 

15б

 

 

12б

 

 

 

3. КУРЕЦЬ О.О.

 

 

95а

 

 

 

12а

 

 

 

4. КОЦУР Л.Д.

17а

 

 

15а

 

 

 

 

5. ТИХОЛАЗ О.В.

17б

 

81а

 

 

 

 

 

 

 

6.ЧЕРЕПАХІНА Л.П.

 

 

81б

 

 

82б

 

 

 

 

7. БУЛАТ Л.М.

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ОЛІЙНИК В.С.

 

19а

 

16а

 

 

 

 

9. МЕДРАЖЕВСЬКА Я.А.

 

20б

 

16б

 

 

11б

 

 

 

10.АНТОНЕЦЬ Т.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ЧИГІР І.В.

18а

 

95б

 

10а

 

11а

 

 

 

12. ФІК Л.О.

18б

 

 

 

 

 

 

 

 

13. МЕРКУЛОВА Д.О.

 

 

 

44 

10б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

1.  КУЛЕШОВ О.В.

 

 

 

 

 

 

87а

 

 

2.  ЛАЙКО Л.І.

 

 

27б

 

29б

 

 

 

 

3. КУРЕЦЬ О.О.

26а

 

 

95а

29а 

 

 

 

 

 

4. КОЦУР Л.Д.

 

 

 

 

13а

 

 

 

5. ТИХОЛАЗ О.В.

25а

 

27а

 

 

 

 

 

 

6. ЧЕРЕПАХІНА Л.П.

 

83а

 

84а

 

86а

40

87б

 

7.  БУЛАТ Л.М.

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ОЛІЙНИК В.С.

 

 

28а

 

 

86б

14а

 

 

 

9. МЕДРАЖЕВСЬКА Я.А.

 

83б

28б

 

 

 

14б

 

 

 

10. АНТОНЕЦЬ Т.І.

 

 

 

 

 

13б

 

 

11. ЧИГІР І.В.

26б

 

 

95б

85а

 

 

 

 

 

12. ФІК Л.О.

25б

 

 

84б

85б

 

 

 

13. МЕРКУЛОВА Д.О.

 

 

 

42

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Зав .кафедри                    проф. Олександр КУЛЕШОВ

Вітаємо переможців ХХ Наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку- 2023
22.04.2023

Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова

Кафедра пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми

Секція « Пропедевтики дитячих хвороб» ХХ Наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку- 2023»

Переможці:

І місце: Артеменко Владислава Олегівна, «Неінтервенційне дослідження поширеності вроджених вад серця в Україні», 1б група, 3 курс

Науковий керівник: д.мед.н., проф. О.В. Кулешов

ІІ місце:  Барановська Анна Миколаївна, Гончарова Єлизавета Сергіївна, Стариченко Анна Миколаївна, « BLW-прикорм (Baby-Led Weaning)», 1а група, 3 курс

Наукові керівники: к.мед.н., доц. О.О.Курець, к.мед.н., доц. І.В.Чигір

ІІІ місце:  Гейдарова Ельвіра Гафарівна, «Синдром Бругада», 2а група, 3 курс

Наукові керівники: д.мед.н., проф. О.В. Кулешов, к.мед.н., доц. Л.І. Лайко

ІІІ місце:

Дхалл Анкіта – 94а група, 3курс

Науковий керівник: к. мед.н., доц. Л.П.Черепахіна Вплив стресу на когнітивні функції мозку

Краща стендова доповідь: Харченко Владислав Володимирович , «Особливості перебігу вірусної інфекції COVID-19 у дітей», 5б група, 3 курсу

Наукові керівники: к.мед.н., доц. Л.О. Фік, к.мед.н., доц. Я.А.Медражевська

Об`ява
20.04.2023

 

Засідання секції "Пропедевтики дитячих захворювань" ХХ Наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2023"
Пятница, 21 апреля · 12:45–5:15PM
Контактная информация для встречи в Google Meet
Ссылка: https://meet.google.com/ooe-vkhd-ncp

Засідання секції "Пропедевтики дитячих захворювань" ХХ Наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2023"

П`ятниця, 21 квітня · 12:45–5:15PM

Контактна інформація для зустрічі в Google Meet посилання: https://meet.google.com/ooe-vkhd-ncp

ОБ`ЯВА
13.03.2023

Шановні студенти!


Запрошуємо вас взяти участь у І турі олімпіади, яка відбудеться 16  березня 2023 року (початок з 16.00).


ІІ тур відбудеться 23 березня 2023 року (початок о 15.00).


Місце проведення ВМКЛ "Центр матері та дитини" (вул. Синьоводська, 142) на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми. 

Графік відпрацювань з січня 2023 р.
07.02.2023

Графік відпрацювань «2» та «нб»

на кафедрі пропедевтики дитячих захворювань

для студентів 3 курсу (іноземці)

з січня 2023р.

Дата (понеділок з1до17год.)

Викладач

Дата (середа15до17год.)

Викладач

Дата (четверз15до17год.)

Викладач

16.01.2023

доц. Медражевська Я.А.

18.01.2023

доц. Черепахіна Л.П.

19.01.2023

доц.Тихолаз О.В. *

23.01.2023

доц. Чигір І.В.

25.01.2023

доц. Медражевська Я.А.

26.01.2023

доц. Черепахіна Л.П.

30.01.2023

доц.Тихолаз О.В. *

01.02.2023

доц. Чигір І.В.

02.02.2023

доц. Медражевська Я.А.

06.02.2023

доц. Черепахіна Л.П.

08.02.2023

доц. Тихолаз О.В. *

09.02.2023

доц. Чигір І.В.

13.02.2023

доц. Медражевська Я.А.

15.02.2023

доц. Черепахіна Л.П.

16.02.2023

доц. Тихолаз О.В. *

20.02.2023

доц. Чигір І.В.

22.02.2023

доц. Медражевська Я.А.

23.02.2023

доц. Черепахіна Л.П.

27.02.2023

доц. Тихолаз О.В. *

01.03.2023

доц. Чигір І.В.

02.03.2023

доц. Медражевська Я.А.

06.03.2023

доц. Черепахіна Л.П.

08.03.2023

доц. Тихолаз О.В. *

09.03.2023

доц. Чигір І.В.

20.03.2023

доц. Медражевська Я.А.

22.03.2023

доц. Черепахіна Л.П.

23.03.2023

доц. Тихолаз О.В. *

27.03.2023

доц. Чигір І.В.

29.03.2023

доц. Медражевська Я.А.

30.03.2023

доц. Черепахіна Л.П.

03.04.2023 

доц. Тихолаз О.В. *

05.04.2023

доц. Чигір І.В.

06.04.2023

доц. Медражевська Я.А.

10.04.2023

доц. Черепахіна Л.П.

12.04.2023

доц. Тихолаз О.В. *

13.04.2023

доц. Чигір І.В.

17.04.2023

доц. Медражевська Я.А.

19.04.2023

доц. Черепахіна Л.П.

20.04.2023

доц. Тихолаз О.В. *

24.04.2023

доц. Тихолаз О.В. *

26.04.2023

доц. Медражевська Я.А.

27.04.2023

доц. Черепахіна Л.П.

01.05.2023

доц. Тихолаз О.В. *

03.05.2023

доц. Чигір І.В.

04.05.2023

доц. Медражевська Я.А.

08.05.2023

доц. Черепахіна Л.П.

10.05.2023

доц. Тихолаз О.В. *

11.05.2023

доц. Чигір І.В.

15.05.2023

доц. Медражевська Я.А.

17.05.2023

доц. Черепахіна Л.П.

18.05.2023

доц. Тихолаз О.В. *

22.05.2023

доц. Чигір І.В.

24.05.2023

доц. Медражевська Я.А.

25.05.2023

доц. Черепахіна Л.П.

*- відпрацювання відбуваються на базі ВОДКЛ

Відкрита лекція
04.11.2022

 

Відкрита лекція
7.11.22р. о 10.55 буде проведена відкрита лекція доц. Чигір І.В. на
тему: «Анатомо-фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту.
Методика обстеження ШКТ (збір скарг, огляд, поверхнева та глибока
пальпація, перкусія та аускультація). Додаткові методи обстеження ШКТ
(лабораторні, функціональні, інструментальні)». Посилання для доступу:
https://drive.google.com/drive/folders/1B5vgfpWCucPg2r2fUycLsJWCktp7qGqW
Запрошуються усі бажаючі!

7.11.22р. о 10.55 буде проведена відкрита лекція доц. Чигір І.В. на тему: «Анатомо-фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту. Методика обстеження ШКТ (збір скарг, огляд, поверхнева та глибока пальпація, перкусія та аускультація). Додаткові методи обстеження ШКТ (лабораторні, функціональні, інструментальні)».

Посилання для доступу:https://drive.google.com/drive/folders/1B5vgfpWCucPg2r2fUycLsJWCktp7qGqW
Запрошуються усі бажаючі!

Медичні заходи,конференції, семінари, форуми та вебінари 2023
28.10.2022

https://ru-ru.facebook.com/groups/medical.event/

 

https://med-expert.com.ua/webinars

 

https://www.dnu.dp.ua/view/konferenchii

Наукова діяльність

 

 Статті в журналах за 2021 р., включених до баз Scopus або Web of Science

 

Автори 

Назва роботи

Електрона адреса

Бібліо-графія  

Kuleshov A.V., Medrazhevskaya Ya.A., Malyk S.L.

Cerebral hemodynamics in children with left ventricular false tendons

https://publons.com/publon/40585993/

World of medicine and biology. 2020; 4: 76-79

Л. В. Пыпа, Ю. Н. Лисица, Р. В. Свистильник, Н. И. Синчук

Ассоциация полиморфизма 5-HTTLPR гена-переносчика серотонина с развитием соматоформного расстройства у детей

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208280417

Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2020. – Т. 11, № 3. – С. 465–479.

Andrew Bush, Thomas Ferkol, Algirdas Valiulis, Artur Mazur, Ivane Chkhaidze, Tamaz Maglakelidze, Sergey Sargsyan, Gevorg Boyajyan, Olga Cirstea, Svitlana Doan, Oleksandr Katilov, Valeriy Pokhylko, Leonid Dubey, Edita Poluziorovienė, Nina Prokopčiuk, Vaida Taminskienė, Arūnas Valiulis

Unfriendly fire: How the tobacco industry is destroying the future of our children

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56510225800

Acta Medica Lituanica

 2021; 28(1):6-18

 

 

Перелік тез що входять до науковометричних Scopus або Wos за 2021 рік

 

Автори

Назва роботи

Електрона адреса

Бібліографія

Zupanets, K.O.Shebeko, S.K.Ratushna, K.L.Katilov, O.V.

Cumulative risks of excipients in pediatric phytomucolytic syrups: The implications for pharmacy practice

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56510225800

Scientia Pharmaceuticathis link is disabled2021, 89(3), 32

Zhang, Y.Huang, H.Liu, W., ...Dong, X.Katilov, O.

Endothelial progenitor cells-derived exosomal microRNA-21-5p alleviates sepsis-induced acute kidney injury by inhibiting RUNX1 expression

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56510225800

Cell Death and Diseasethis link is disabled2021, 12(4), 335

 Перелік опублікованих статей, що входять до інших наукометричних баз даних за 2021 рік 

 

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Електронна адреса

Обсяг сторінок статті

 

Бібліо-графія  

1

Particularities of distance learning of foreign students in a pandemic COVID-19. Медична освіта

Yushchenko L.O., Tikholaz O. V., Oleynik V.S.

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/11924

6

Медична освіта. – 2021. - №1. – С. 69-74.

2

Дослідження церебральної гемодинаміки у дітей з малими аномаліями розвитку серця. Вісник вінницького національного медичного університету

Кулешов О.В., Медражевська Я.А., Черепахіна Л.П.

https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/issue/view/21

5

Вісник вінницького національного медичного університет.2020; 3: 404-408

3

Місце соталолу в лікуванні екстрасистолії у хворих з гіпертонічною хворобою. Вісник Вінницького національного медичного університету 

Ivanov, V., Bulat, L., Lysunets, O.,  Didik N 

https://doi.org/https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2020-24(1)-16 

8

 2020; 24(1) : 84-91. 

4

A good teacher through the eyes of students. International scientific journal «Grail of Science»

Yushchenko L.O., Oliinyk V.S.

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/07.05.2021

3

2021; 4:468-470

 

 

Перелік захищених у 2021 році дисертаційних робіт:

 

з/п

ПІБ 

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Дата захисту

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські 


Кулешов Олександр Вячеславоич

Фактори ризику виникнення і прогнозу пролапсу мітпрального клапана у дітей та особливості його корекції

2011-2020

НМУ імені О.О. Богомольця

ВНМУ імені М.І. Пирогова

14.01.10 - педіатрія

● кандидатські
● доктор філософії


Лисиця Юлія Миколаївна

Клініко-патогенетичні особливості формування і перебігу соматоформних розладів у підлітків асоційованих з афективними станами

2018-2021

ВНМУ імені М.І. Пирогова

ВНМУ імені М.І. Пирогова

22 охорона здоров’я, 228 - педіатрія

 

 

Перелік виконуваних дисертаційних робіт (кандидатські) співробітниками кафедри 

 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1

Гилюк Олександра Геннадіївна

 

Клініко-патогенетична характеристика та фармакологічна корекція метаболічних порушень і уражень печінки у дітей з Епштейн-Барр вірусною інфекцією

ВНМУ

14.01.10

 

Література, що видана кафедрою

Перелік посібників за 2020-2021 рр

 

Катилов А.В., Дмитриев Д.В., Дмитриева Е.Ю.

Клиническая пульмонология детского возраста:учебное пособие для студентов высших учебных учреждений

Клиническая пульмонология детского возраста: учебное пособие для студ. высших учебных учреждений / А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев, Е. Ю. Дмитриева. – 3-е изд, допол. – Винница: Нова Книга, 2020. – 336 с. : илл. 

Катілов О.В., Дмитрієв Д.В., Дмитрієва К.Ю.

Клінічна пульмонологія дитячого віку

Клінічна пульмонологія дитячого віку : навчальний посібник для вищих мед. навч. закладів / О. В. Катілов, Д. В. Дмитрієв, К. Ю. Дмитрієва. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 320 с. : іл. ISBN 978-966-382-853-4

Katilov O.V., Dmytriiev D.V., Dmytriieva K.Yu., Makarov S.Yu.

Pediatric physical examination

Pediatric physical examination : textbook for students of higher educational institutions = Клінічне обстеження дитини : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів : переклад з укр. мови / O. V. Katilov, D. V. Dmytriiev, K. Yu. Dmytriieva, S. Yu. Makarov – 3rd ed., up. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2021. – 504 p. : il.

 

 

Перелік посібників за минулі роки

 

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

 

1

Katilov A.V.m Dmitriev D.V., Dmitieva K.Y., Makarov C.Y.

Pediatric Physical Examination

 

Вінниця, Нова Книга, 504 стор., 2018рік

2

Катілов О.В., Дмитрієв Д.В., Дмитрієва К.Ю., Макаров С.Ю.

Клінічне обстеження дитини

Вінниця, Нова Книга, 520 стор., 2017 рік

3

Катилов А.В., Дмитриев Д.В., Дмитриева Е.Ю., Макаров С.Ю.

Клиническое обследование ребенка

 

Винница. Нова Книга. 2016. 560 с.

4

Булат Л.М., Лисунець О.В.

Вибрані питання медичної допомоги дітям в практиці ЛЗПСМ

Навчальний посібник.2016.132 с.

Контакти

E-mail: child.diseases@vnmu.edu.ua

м. Вінниця, вул. Синьоводська, 142 (КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ")

 

З викладачем можна зв’язатися в Microsoft Teams за його прізвищем ім’ям та по батькові, або через електронну пошту: child.diseases@vnmu.edu.ua