МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

09.01.2018

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. І. ПИРОГОВА

 
Міжнародна науково-практична конференція
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТРАТЕГІЇ, ТАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБІОТИКІВ, АНТИСЕПТИКІВ, ДЕЗІНФЕКТАНТІВ”


20-21  вересня 2018 року

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

До 1 квітня продовжено пізній дедлайн!

 

Відповідно до реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій 20-21 вересня 2018 р. на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова відбудеться Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання стратегії, тактики застосування і дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів (посвідчення УкрІНТЕІ  № 517 від 2.08.17 р.).

Адреса оргкомітету: Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, вул. Пирогова 56, м. Вінниця, Україна, 21018.

Контактні телефони: (097)411-13-51; (0432)57-03-79

Е-mail: microbiology@vnmu.edu.ua


НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Експериментальне, клінічне дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів.

2. Практичне застосування антибіотиків і антисептиків.

3. Сучасні дезінфекційні засоби, їх використання.

4. Актуальні аспекти мікробіології.

5. Методичні аспекти вивчення мікробіології у ВУЗах МОЗ України.


Місце проведення конференції: Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції публікуються у науковому фаховому виданні, затвердженому ДАК України.

Кінцевий термін подання матеріалів і заявок на участь - 01 квітня 2018 р.

Вартість публікації матеріалів – 120 грн. за комп'ютерну сторінку.

 

 

Кошти можна переказати через банківські установи України:

Отримувач: Ковальчук Валентин Петрович.

ІПН: 2023605816

Для поповнення картки номер: 5168742705657686.

Рахунок для платежу: 29244825509100.

Банк отримувача: ПАТ КБ ПриватБанк.

МФО: 305299. Код ЄДРПОУ 14360570.

Призначення платежу: «Благодійний внесок».


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Статті надсилаються у електронному варіанті, написані українською, російською або англійською мовами. Подані матеріали обов̓̕язково  супроводжують рецензією доктора наук (не співавтор статті та розширеною анотацією статті англійською мовою  з ключовими словами від 1,5 до 2 сторінок тексту та оформленою за вимогами.

­

Обсяг статей - до 15 сторінок машинопису. Відступи: з усіх сторін - 2 см, відступ абзацу - 1,25 см. Текстовий редактор: MS Word 6.0 та вище. Шрифт - Times New Roman, кегль - 14, інтервал - 1,5 (комп'ютерний). Вирівнювання - за шириною без переносів. При виході декількох строк на нову сторінку, строки скорочуються або сторінка оплачується повністю.

Статті подають за наступною схемою: титульні та вихідні дані, резюме, ключові слова, вступ, матеріали та методи, результати та їх обговорення, висновки і перспективи подальших розробок, список літератури.

Титульні і вихідні дані включають: прізвище, ініціали авторів (©Прізвище І. Пб.), УДК, прізвище та ініціали (Прізвище І.Пб.), назву організації (установа, кафедра/підрозділ, де виконана робота, повна поштова адреса установи з поштовим індексом, назву статті (набирається малими буквами як звичайне речення, після чого переводиться в прописні літери, застосувавши піктограму «аА», наприклад: ВПЛИВ РІЗНИХ…).

 

Вступ

З нової стрічки – текст вступу відображає суть дослідження, розкриває його актуальність, вміщує дані щодо аналізу останніх публікацій з проблеми, закінчується сформульованою метою (слово «Мета» - курсивом) дослідження.

Матеріали та методи.

З нової стрічки – текст (містить опис методів досліджень і статистичної обробки результатів).

Результати. Обговорення  або окремо

Результати

Обговорення (при умові достатності матеріалу). 

вміщують основні дані, які отримані в ході проведеного дослідження та аналіз отриманих результатів, їх порівняння з результатами інших дослідників з подібної проблематики.

Таблиці повинні мати заголовок і бути максимально компактними.

Таблиця 1. Назва… .

Примітка. *- рівень достовірності

Малюнки, графіки і фотоілюстрації (обов'язково оригінали) супроводжуються підписами (електронний варіант в форматах TIFF, JPG)

Рис. 1. Назва… .

Примітки:

Висновки та перспективи подальших розробок

1. містять висновки з предмету досліджень;

 Речення про перспективність подальших розробок в галузі досліджень.

Джерела літератури по ходу статті цитують в квадратних дужках [1; 2; 3].

Список посилань Нумерується. Подається в алфавітному порядку, згідно вимог МОН до оформлення списку літератури в дисертації за стилем APA STYLE


https://drive.google.com/open?id=1S-nXP3fXbzWVtfKKEb5qMqunnpIkg6S2


Обов’язково наприкінці статті додати:

Рецензент - д.мед.н., проф. Прізвище І.Пб., а також відомості про авторів з телефоном або ел. поштою.

Наприкінці статті обов’язково вказати дані про всіх авторів, наприклад:

Наприклад: Іванов Іван Іванович – д.мед.н., професор кафедри мікробіології Волинського медичного університету, ivanov@gmail.com,
тел. 0432 111 11111.

Окремим файлом надсилається розширена анотація статті з ключовими словами 1800-2000 знаків без пробілів трьома мовами (українська, російська, англійська). 

Резюме повинно відповідати структурі статті, включаючи висновки.

 

Структура:

©Surname (Прізвище І.П.)

UDC: (УДК:….)

The organization name in such order: institute, chair (address: st., house, country, index, e’mail) (Назва організації в такому порядку: інститут, кафедра (адреса: вул.., буд., м., країна, індекс, e’mail)

Article name (Назва статті, набирається маленькими жирними літерами як звичайне речення, а потім Регістром переводиться в прописні)

Introduction (Вступ)

Викладають коротко актуальність, мету та задачі роботи.

Materials and methods (Матеріали і методи)

Results (Результати)

Представляють весь цифровий матеріал без обговорення.

Conclusion (Заключення) Виставляють висновки

Key words: (Ключові слова: ….)

У випадку недотримання приведених вище вимог, вартість публікації буде уточнена після редагування.

Тези доповідей до публікації не приймаються.


Реєстраційна карта:


https://docs.google.com/forms/d/1rjfxvMw3Z6-OH5oIZ7kbJcXZCvJE2n-es94m_tFCKys/edit


Оргкомітет.