IX Всеукраїнська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів з клінічної фармакології на тему: «СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ на ТЛІ ДОСЯГНЕНЬ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ»

07.09.2017


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Кафедра фармакології, Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології,

Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА, Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради

Асоціація фармакологів і клінічних фармакологів України ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 1

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !


Маємо честь повідомити Вас щодо IX Всеукраїнської науково-практичній конференції за участю міжнародних спеціалістів з клінічної фармакології на тему:

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ на ТЛІ ДОСЯГНЕНЬ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ».

 

Конференція відбудеться за традицією та ініціативою Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Строки проведення: Вінниця, 16-17 листопада 2017 року

Конференція пройшла реєстрацію в Реєстрі УкрІНТЕІ – посвідчення № 373 (Київ-2017), що дозволяє оформляти відрядження.

 

В роботі конференції будуть приймати участь фірми – виробники ліків, медичної техніки та лабораторних реактивів. Запрошуються: лікарі сімейної практики, лікарі різних спеціальностей, завідувачі службами медичних центрів, наукові співробітники медичних, фармацевтичних, навчальних та наукових закладів України та країн СНД, академіки, професори, доценти, дисертанти, магістранти, фармацевти.

Сертитфікат (за номером реєстрації) є дійсним для нарахування балів при отриманні лікарської кваліфікаційної категорії.

Планується організація секції молодих вчених.

 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • актуальні питання клінічної, експериментальної фармакології, в різних галузях медицини;

 • досягнення експериментальній та клінічній фармакології при створенні нових лікарських засобів;

 • метаболічні коректори різних фармакологічних груп;

 • доказова медицина, стандарти фармакотерапії;

 • питання фармакокінетики, біоеквівалентності, біодоступності лікарських засобів;

 • небажані реакції ліків, система фармакологічного нагляду в Україні;

 • взаємодія лікарських засобів;

 • питання фармакогенетики;

 • особливості клінічної фармакології в різних вікових групах;

 • фармакоепідемологія, фармакоекономіка;

 • питання викладання клінічної фармакології та фармації, підготовка наукових кадрів.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Тези або стаття повинні бути надруковані на папері формату А4, представлені українською, російською або англійською мовами в 2-х примірниках і обов’язково на електронному носії інформації (надіслані електронною поштою для БЛИНДУР КАТЕРИНИ на наступну її адресу: bl_katya77@ukr.net

 

На другому примірнику паперового носія – підписи усіх авторів.

Подані статті повинні супроводжуватися направленням до друку установи, в якій виконана робота, висновком експертної комісії з підписом керівника установи, завіряються печаткою. До статті додаються 3 резюме (українською, російською та англійською мовами).
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Параметри сторінки – поля по 2 см з усіх сторін, стиль– звичайний, шрифт - Times New Roman, інтервал – (1,5) півтора, кегль– 14, вирівнювання - за шириною, без переносів.

При виході декількох строк на нову сторінку, строки скорочуються або сторінка оплачується повністю.

Вартість 1 компютерної сторінки – 50 гривень для статті, 100 гривень для тез

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Зразок оформлення заголовка статі

© Новосад А.В., Яковлева О.О.

УДК: 616.12-008.331.1:1:371.7

НОВОСАД А.В., ЯКОВЛЕВА О.О.

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, кафедра клінічної фармації і клінічної фармакології

(вул. Пирогова, 56, Вінниця, 21018, адреса електронної пошти….)

ВПЛИВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДИНАМІКУ САМООЦІНКИ ЗДОРОВ’Я

 

 

 


Пробіл

Вступ

З нової стрічки – текст вступу, що закінчується сформульованою метою (слово «мета» – курсивом). Вступ повинен відображати суть дослідження, його актуальність, вміщувати дані щодо аналізу останніх публікацій з проблеми та формулювання мети дослідження.

 

Пробіл

Матеріали та методи

З нової стрічки – текст. Матеріали та методи містять описання методів досліджень та методик статистичної обробки результатів.

 

Пробіл

Результати. Обговорення повинні вміщувати основні дані, отримані в ході проведеного дослідження, їх аналіз та порівняння з іншими дослідженнями з подібної проблематики. Таблиці повинні мати заголовок та бути максимально компактними. Малюнки (розширення JPG, TIF), графіки (набрані у MS Word, або Exсel) та фотоілюстрації (обов’язково оригінали) – повинні мати підписи.

ЛІТЕРАТУРУ в статті цитувати у квадратних скобках за номерами в алфавітному порядку [наприклад, 12, 22 ].

 

Пробіл

Висновки та перспективи подальших розробок

1.

2.

Перспективи подальших розробок ....

пробіл

Список літератури (за алфавітом!) Нумерується! Література оформляється згідно останніх вимог ДАКу до оформлення дисертації.

 

пробіл

Р е з ю м е

П.І.Б., Назва статті та організація, текст резюме (не більше 15 рядків кожне), ключові слова (не більше 5 слів).

Резюме дублюється російською і англ. мовами

Таблиця 1. Порівняльна... .(таблиці та малюнки в статтях наводяться після списку літератури та резюме російською і англійською мовами)

Примітки: 1. * - рівень достовірності...

2. ….

 

 

Оглядова стаття НЕ розбивається на Вступ, Матеріали та методи, Результати. Обговорення, але формулюється Мета. Завершується Висновками та перспективами подальших розробок

 

Стаття завершується відомостями про авторів (ПІ, по-батькові повністю, звання, посада, організація, № телефону, електронна адреса)

 

 

Зразок оформлення анотації до статі англійською мовою

© Guylaine Hadour, Rene Ferrera, Laurent Sebbag, Remi Forrat,

Jacques Delaye and Michel de Lorgeril

INSERM U121 Hospital Cardiologique, Lyon, France (організація + поштова адреса, e-mail)

Improved myocardial tolerance to ischaemia in the diabetic rabbit

Introduction. Actuality….In the present study, our purpose was to…..

Materials and methods.

Results.

Conclusions.

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг публікації – 1 - 2 набрані на комп'ютері сторінки формату А4, які відсилаються на e-mail ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ - bl_katya77@ukr.net

Мова набору: українська, російська або англійська, в текстовому редакторі Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman aбо Times New Roman Cyr, розмір шрифту 12, інтервал між рядками – 1,5; орієнтація сторінки – «книжна», поля: нижнє - 2 см; верхнє, зліва та справа – по 2 см.

 

П р и к л а д    о ф о р м л е н н я    т е з

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЦУКРОЗНИЖУЮЧИХ

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Дорошкевич І.О., Яковлева О.О.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 21018, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, dr_yakovleva@meta.ua

Актуальність.

Мета дослідження.

Матеріали та методи.

Результати.

Висновки.

 

Важливо: В структурі тез обов'язково повинні бути наведені названі підрозділи (подаються з нової стрічки, без абзацу, напівжирним виділенням);

Всі величини вказуються в одиницях СІ, умовні скорочення та позначення  мають бути розшифровані; Текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних і орфографічних помилок. При наборі не використовувати переноси (у т.ч. розставлені вручну).

Слідкувати за правильністю написання індексів у словах. Наприклад: вітаміни (В6, В9, В12 і т. ін.), хімічні формули (H2S; ССl4, тощо ), іони (Na+, Са2+ і т .д.), ізотопи, математичні вирази та ін.

Слова, написані латиною, виділяти курсивом (C. Albicans, Helicobacter руlоrі тощо).

Щодо покращення рівня технічної підготовки тексту: при вираженні числових діапазонів між цифрами ставиться тире – (без пробілів), а не дефіс (-) , і дефіс не повинен вживатися з пробілами у якості тире.

Задля того, щоб текст зберігав охайний вигляд при форматуванні збірника тез, наполегливо просимо поряд з цифрами замість звичайного пробілу застосовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl+Shift+пробіл) у випадках:

перед і після всіх математичних знаків (+, -, :, ×, ±, <, >, тощо)

перед позначеннями дозувань – нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl+Shift+пробіл) (мл/кг, г, мг/кг, ОД, МО тощо), концентрацій (г/л, ммоль/л тощо), часу (міс., с, хв), відсотків (%), температури (°С), інших фізичних та математичних величин

 

Автор несе відповідальність за зміст представлених статей та тез, достовірність результатів.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра клінічної фармації і клінічної фармакології,

проф. Яковлева О.О., вул. Пирогова 56, Вінниця, Україна, 21018.

 

Контактні телефони:

Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології:

(0432) 52-96-79, (0432) 26-60-16 (дом.)– Яковлева Ольга Олександрівна,

моб. (097) 587-06-51, dr_yakovleva@meta.ua

 

Кафедра фармакології:

(0432) – 61-14-00– Волощук Наталія Іванівна, моб. 067-307-71-34

Степанюк Георгій Іванович моб. (097) 296-86-36 факс: ( 0432 ) 67-01-91

 

Місце проведення конференції:

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

до 20-го ВЕРЕСНЯ 2017 року

 

Адреса для переведення оплати за матеріали:

ДОРОШКЕВИЧ Інна Олександрівна,

21032, вул. Київська, буд. № 60, квартира 85, Вінниця

 

Адреса для паперових текстів тез та статей:

ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА,

21 001, вул. Коцюбинського, 37, кВ. 21, Вінниця, Україна:

 

тези, в 2-х примірниках, копія квитанції про оплату, а також реєстраційна картка, одночасно вислати текст статті або тез на електронну пошту технічного секретаря (або надати на кафедру).

Технічний секретар: БЛИНДУР КАТЕРИНА ПАВЛІВНА bl_katya77@ukr.net

 

Сподіваємося на Вашу підтримку, зацікавленість в обговоренні сучасних проблем клінічної фармакології та знайомство з Вінниччиною.

 

Будемо раді зустрічі з Вами.

 

З повагою, ОРГКОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА

 

П.І.Б._

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вчене звання______________________________________________________

Науковий ступінь__________________________________________________

Місце роботи ______________________________________________________

__________________________________________________________________

Посада ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Адреса:

Поштовий індекс__________________ Країна _________________________

Місто_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Вулиця___________________________________________________________

__________________________________________________________________

будинку,________________ квартира ______________________________

Контактний телефон_______________________________________________

Факс _____________________________________________________________

Е-mail:____________________________________________________________

 

Просимо відмітити свої побажання щодо участі у роботі конгресу:

Публікація статті                тез

Усна доповідь     Стендова доповідь    Слухач

 

Бронювання готелю ТАК      Ні