1 подільська конференція 5 - 6 жовтня

11.11.2017

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

 

Маємо честь повідомити Вам, що 

5-6 жовтня 2017 року 

 в м. Вінниця відбулася

 

I Подільська міжрегіонарна науково-практична конференція: «Сучасні методи діагностики, невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіологічного забезпечення важких хворих».

 

 

детальна інформація про конференцію - vinpodkonf.privbis.ru


оргкомітет

I Подільська міжрегіонарна науково-практична конференція: «Сучасні методи діагностики, невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіологічного забезпечення важких хворих».ØÀÍÎÂͲ ÊÎËÅÃÈ!
Ìàºìî ÷åñòü ïîâ³äîìèòè Âàì, ùî
5-6 æîâòíÿ 2017 ðîêó
 â ì. ³ííèöÿ â³äáóäåòüñÿ
I Ïîä³ëüñüêà ì³æðåã³îíàðíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ: «Ñó÷àñí³ ìåòîäè ä³àãíîñòèêè, íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè, ³íòåíñèâíî¿ òåðàﳿ  òà àíåñòåç³îëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âàæêèõ õâîðèõ».