8. 2018.10.8-9 – Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

«Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»

яка відбудеться 8-9 листопада 2018 року 

на сайті Вінницької академії неперервної освіти.

Організатори конференції:

Вінницький  національний  технічний університет

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

Вінницький національний медичний

університет ім. М.І. Пирогова

Вінницька академія неперервної освіти 

Люблінська політехніка (Польща)

Новий університет Лісабону (Португалія) 

 

До участі у Інтернет-конференції запрошуються наукові працівники, керівники та представники бібліотек всіх підпорядкувань, представники органів управління освітою, учителі, викладачі, керівники та працівники навчальних закладів, методисти бібліотек ВНЗ, представники районних (міських) методкабінетів. 

Планується робота за такими напрямками:

1.  Інформаційні та комунікаційні технології в освіті. 

2.  Дистанційне навчання: проблеми та перспективи їх вирішення.

3.  Електронні бібліотеки як один із напрямків організації електронних інформаційних ресурсів.

4.  Стан та перспективи розвитку бібліотеки ВНЗ у сучасному інформаційному просторі.

5.  Особливості використання інформаційних технологій у документознавстві.

6.  Технології та методологія розробки електронних навчальних посібників.

7.  Забезпечення захисту держави засобами інформаційних технологій.

8.  Інформаційні технології у медицині.

Матеріали будуть розміщені на сайті академії та видані у вигляді електронного збірнику за результатами роботи конференції. Подані статті та тези будуть обговорені у форумі. За результатами обговорення планується проведення вебінару.

Заявка на участь у конференції та матеріали до друку подаються з 1 жовтня по 1 листопада 2018 р.

Вимоги до поданих матеріалів (Додаток 1.)

Контактні телефони: (066)4806878, viber.

e-mail: serj_pojda@i.ua (тема листа «конференція)

Що потрібно для того, щоб прийняти участь у роботі конференції?  

Заповнити реєстраційну картку та завантажити файл із публікацією за адресою: https://bit.ly/2D2JMC2

Зверніть увагу на те, що реєстраційну картку потрібно буде заповнювати на кожного співавтора окремо!

Як підтвердити свою участь у конференції?

Вам буде надіслано посилання для завантаження макету збірника матеріалів конференції. Учасники також отримають електронні сертифікати учасників.

Як проходить конференція?

Автору матеріалів не потрібно приїздити на місце у час проведення конференції. Передані Вами матеріали розміщуються на сайті. Обговорення матеріалів проводиться на форумі, або у коментарях до розміщеного матеріалу. За результатами обговорення в останній день конференції планується проведення вебінару. 

По завершенню роботи конференції матеріали будуть додані до електронного макету. Автори отримають посилання для завантаження. 

 

Dear Colleagues!

We invite you to take part in the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet

Conference

“Electronic Information Resources: Creation ,Usage and Access

which will be held online on November 8-9 2018

in site of Vinnytsya Academy of Continuing Education

The conference organizers:

Vinnytsya National Technical University (Ukraine)

National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine

named after Bohdan Khmelnytskyi (Ukraine)

Vinnitsa National Medical University named after M. Pirogov

Vinnytsya Academy of Continuing Education (Ukraine)

Lublin University of Technology (Poland)

New University of Lisbon (Portugal)

We invite scientists, managers and representatives of libraries, representatives of educational authorities, teachers, professors, managers and employers of educational institutions, methodologists of university libraries, representatives of district (city) methodological studies to take part in the Internet conference

The areas of working:

 1. Information and Communication technologies in education.
 2. Distance education: problems and prospects of solutions.
 3. Digital libraries as one of the directions in the organization of electronic informational resources.
 4. Status and prospects of the university libraries in the modern information space.
 5. Peculiarities of using information technologies in the documentation.
 6. Technologies and methodologies of electronic text-books development.
 7. Providing the state’s protection with information technologies.
 8. Information technology in medicine

The materials will be placed on the website of institute and published electronic collection of articles as the results of conference. The articles and theses will be discussed in the forum. Webinar is planned according the discussion results.

Applications for the participating in the conference and articles should be sent from 1 of October to 1 of November 2018

Requirements to the material (look Appendix 1)

Phone: (066) 480 68 78, Viber.

e-mail: serj_pojda@i.ua (Subject must to be “Conference”)

How to take part in the conference?

Fill out the registration form and upload publication file at: https://bit.ly/2D2JMC2

Please note that the registration form should be filled for each co-author separately!

How to confirm you participation in the conference?

          You will receive a link to download the model of the conference materials. Participants will also receive electronic certificates.

About the conference.

          The author of the materials does not need to come to the conference. Your materials will be posted on the website. Discussion of materials is carried out in the forum, or in the comments to the posted materials/ The webinar will be on the last day of the conference based on the discussion.

          After the conference all the materials will be added to the electronic model. Authors will receive a link to download.

Додаток 1.

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ:

 • До участі у конференції допускаються статті та тези вказаної тематики.
 • Текст має відповідати таким вимогам: містити матеріал, не опублікований раніше; необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • шрифт Times New Roman, розмір 14, мова українська (російська, англійська), текстовий редактор Microsoft Word

Розміщення тексту:

 • заголовок великими літерами симетрично; через 2 інтервали ім’я та прізвище автора(ів);
 • через 1,5 інтервали анотації українською, російською або англійською мовами;
 • через 2 інтервали текст статті з інтервалом 1,5;
 • після тексту статті подаються бібліографія та відомості про авторів;
 • таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi.;
 • Ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 • Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень;
 • Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 • Стаття у форматі MS Word завантажується через форму https://bit.ly/2D2JMC2

з 1 жовтня по 1 листопада 2018 року. 

Матеріали, що не відповідають тематиці і зазначеним вимогам, до макету публікації не ввійдуть.