Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • UA
  • EN
  • RU

План науково-дослідних робіт університету

Затверджую
Ректор Вінницького національного
медичного університету ім. М.І.Пирогова
академік НАМН України,
______________________ проф. В.М.Мороз

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН
науково-дослідних робіт Вінницького національного медичного університету
на 2016 рік


з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку
і закінчення),
загальний обсяг фінансування
на 2016 рік

Очікувані результати та їх можливий вплив
на показники здоров’я  населення, очікуваний
економічний ефект від впровадження тощо

НДР, що фінансуються МОЗ України з державного бюджету:

1

Центральні механізми організації та реалізації рухів.

№ 0115 U 001167  фундаментальна

Каф. нормальної фізіології

Керівник проф. Йолтухівський М.В.

2015-2016 рр.

71,20 тис.грн.

Очікувані результати дозволять поглибити знання про часово-просторові закономірності функціонування нейронних систем мозку та нейронних ансамблів рухових центрів під час формування програми та реалізації моторного компоненту оперантного рефлексу в щурів.
Під час дослідження будуть встановлені структурні особливості експресії гену c-fos у нейронах головного та спинного мозку під час реалізації оперантного рефлексу, досліджені особливості експресії гену c-fos у різних шарах моторної кори в процесі формування оперантної рухової навички. Додатково будуть вивчені особливості імпульсної активності нейронів у моторній корі щурів під час вироблення і реалізації рухової навички. Отримані дані дозволять розширити уявлення про роль моторної кори в процесах навчання новим рухам, про просторові та часові механізми пластичності, про формування енграм пам’яті на рівні окремого нейрона та ансамблів нейронів.
Отримані результати дозволять створити моделі міжнейронної взаємодії у динаміці формування моторних програм.  
Економічний ефект: отримані у ході досліджень дані будуть використані для формування наукових концепцій про функціонування нейронних систем, залучених у процеси вироблення та реалізації моторних програм. Такі концепції можуть бути використані в якості теоретичного обґрунтування нормального перебігу фізіологічних процесів моторної функції організму, а також знайдуть своє використання в медичній практиці для пояснення патогенезу рухових порушень на супраспинальному рівні у неврологічних хворих, а також механізмів компенсації за рахунок пластичних можливостей нейронів при дитячому церебральному паралічі, у хворих в постінсультний період та ін.
Експериментальні дані можуть бути використані в нейрокібернетиці в системах управління рухами та прийняття рішення, при створенні штучного інтелекту.
Отримані результати можуть бути використані в навчальному процесі кафедр фізіології медичних та біологічних факультетів вищих навчальних закладів при викладанні фізіології ЦНС.

2

Вивчити роль клінічних, молекулярно-генетичних, метаболічних, імунозапальних та емокоагуляційних чинників у формуванні серцево-судинних уражень при ревматоїдному артриті та розробити рекомендації з їх профілактики та лікування.

№ 0116 U 001418 фундаментальна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник д.мед.н., проф. Шевчук С.В.

2016-2018 рр.

205,56 тис.грн.

Будуть поглиблені існуючі уявлення щодо патогенезу серцево-судинних ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит; буде оцінена вагомість впливу кожного з метаболічних факторів ризику, патогенетичне значення їх поєднань та вклад різних комбінацій факторів в формування серцево-судинних уражень; буде запропоновано методи фармакологічної корекції метаболічних факторів ризику серцево-судинних уражень цієї категорії хворих.
Економічний ефект: повернення до роботи 15-20% хворих та поповнення чисельності економічно активного населення держави, Потреба в медичній реабілітації в умовах стаціонару зменшиться як мінімум в 2 рази.

3

Вивчити стан та динаміку інвалідності при гіпотиреозі та розробити рекомендації з медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів.

№ 0116 U 001420 прикладна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник  к.мед.н. Вернигородська М.В.

2016-2018 рр.

141,76 тис.грн.

Будуть розроблені: удосконалені критерії проведення медико-соціальної експертизи, оцінки реабілітаційного потенціалу з урахуванням нових методологічних підходів та новітніх діагностичних методів; комплекс заходів з підвищення реабілітаційного потенціалу у хворих на гіпотиреоз.
Економічний ефект скорочення часу на постановку діагнозу захворювання та зменшення тривалості перебування хворого в стаціонарі від 1 до 3 діб; попередження виходу на інвалідність близько 10% хворих та поповнення чисельності економічно активного населення держави.

4

Розробити пропозиції з оптимізації системи медико-соціальної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції.

№ 0116 U 001419 прикладна

НДІ РІ ВНМУ

Керівник к.м.н., ст.н.с. Беляєва Н.М.

2016-2018 рр.

 145,13 тис.грн.

Буде вивчена інвалідність, дана її соціально-гігієнічна характеристика, будуть визначені потреби інвалідів-учасників анти терористичної операції в заходах медико-соціальної реабілітації, узагальнений досвід МСЕК з формування та реалізації індивідуальних програм реабілітації, визначені шляхи удосконалення медико-соціальної реабілітації даного контингенту інвалідів.
Економічний ефект полягає в профілактиці обтяження інвалідності, зменшенні кількості інвалідів, скороченні соціальних виплат, пов’язаних з інвалідністю.

5

Обґрунтувати наукові підходи до визначення складових реабілітаційного потенціалу у хворих на хронічну хворобу нирок І-V Д, Т.

№ 0116 U 001421 прикладна

Керівник д.мед.н., професор Шевчук В.І.

2016-2018 рр.

170,12 тис.грн.

Буде сформована статистика інвалідності внаслідок хронічної хвороби нирок (ХХН), особливо дані про накопичену інвалідність, визначені потреби інвалідів в різних видах медико-соціальної реабілітації; будуть розроблені оптимальні прогностичні критерії визначення реабілітаційного потенціалу та його складових при ХХН та запропоновані сучасні рекомендації з його підвищення.
Економічний ефект зменшення рівня інвалідності внаслідок ХХН і, відповідно, соціальних виплат. Адекватно підібрані реабілітаційні заходи призведуть до зниження інвалідності приблизно на 3%.

6

Розробити сучасні критерії медико-соціальної експертизи інвалідів внаслідок розсіяного склерозу на основі міжнародної концепції інвалідності.

№ 0115 U 000970  прикладна

Керівник д.мед.н., професор Шевчук В.І.

2015-2017рр.

178,05 тис.грн.

Вперше будуть отримані відомості про поширеність первинної, пов-торної та загальної інвалідності внаслідок розсіяного склерозу в Україні  за останні 5 років, проаналізовані регіональні особливості поширеності та динаміки інвалідності, вивчені соціально-гігієнічні і клініко-експертні характеристики контингенту інвалідів, запропоновані науково обгрунтовані критерії медико-соціальної експертизи при розсіяному склерозі з урахуванням сучасної концепції інвалідності.
Економічний ефект: своєчасне виконання заходів з професійної реабілітації осіб з розсіяним склерозом, визнаних інвалідами, дозволяє максимально довго зберігати здатність хворого  до професійної діяльності, і, таким чином, зекономити кошти державного бюджету.

7

Розробити моделі прогнозування пубертатних маткових кровотеч та альгодисменореї у дівчат в залежності від конституціональних особливостей організму.

№ 0115 U 001168  прикладна

Керівник к.мед.н., доцент Прокопенко С.В.

2015-2017рр.

324,38 тис.грн.

Очікувані результати досліджень нададуть нових відомостей та поглиблять існуючі знання про механізми порушень менструального циклу. Розробка уперше прогностичних дискримінантних моделей виникнення пубертатних маткових кровотеч та альгодисменореї на основі урахування конституціональних особивостей організму забезпечить можливість проведення необхідних своєчасних профілак-тичних заходів в виявлених групах ризику, призведе до зменшення кількості таких хворих та поліпшенню репродуктивного здоров’я жінок, яке формується якраз в пубертатному віці, покращення якості життя, психологічного стану дівчат пубертатного віку, в подальшому сприятиме зменше-нню кількості безплідних шлюбів, підвищенню народжуваності в країні.
Економічний ефект полягає в зменшенні кількості хворих на пубертатні маткові кровотечі, зменшенні витрат на діагностичні дослідження та вартісне лікування таких хворих, зменшенні втрат внаслідок непрацездатності по таким хворобам.

Ініціативні (пошукові) НДР:

8

Морфогенез та патоморфоз захворювань шлунково-кишкового тракту, сечостатевої, нейроендокринної та імунної системи.

№ 0111 U 010551 фундаментальна

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Керівник д.мед.н., доцент Гаврилюк А.О.

2012-2016 рр.

Узагальнити та зробити висновки щодо змін в тонкій кишці, виявлених при  гістологічному, морфометричному та електронно-мікроскопічному дослідженнях при використанні колоїдно-гіперосмолярних розчинів лакропротеіну з сорбітолом та HAES-LX-5% на пізніх стадіях опікової хвороби та морфогенезу альтеративних та компенсаторно-пристосувальних процесів в тонкій кишці при моделюванні опікової хвороби.
Узагальнити та систематизувати результати лактиногістохімічних досліджень загруднинної залози, виконати її 3D реконструювання, що стане основою для отримання висновків та результатів дослідження  етапів розвитку загруднинної залози в ембріогенезі.
За отриманими результатами будуть розроблені патенти на винаходи та методичні рекомендації з грифом МОЗ України
Економічний ефект полягає в тому, що застосування бензофурокаїну та метилурацилу з метою стимуляції регенерації тканин тонкої кишки, токсично ушкодженої циклофосфамідом, дозволить скоротити період реабілітації групи пацієнтів, яким була застосована хіміотерапія.
Впровадження в клінічну практику використання  колоїдно - гіперосмолярних розчинів лактопротеїну з сорбітолом HAES-LX-5% для здійснення корекції порушеного гомеостазу при лікуванні опікових станів, а також ендо- і екзогенних інтоксикаціях різної етіології  призведе до скорочених термінів лікування, періоду реабілітації та відновлення працездатності, а також до зниження вартості лікування.
Наукові праці: планується 10 статей за темою НДР 20 тез.

9

Судово-медична діагностика механічної травми з використанням технологічних систем обробки цифрових зображень.

№ 0114 U 004132 прикладна

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Керівник д.мед.н., доцент Гаврилюк А.О.

2014-2019 рр.

На основі математичної моделі формування кольору біотканин в динаміці посттравматичного періоду розробити спосіб діагностики давності виникнення біоушкоджень які спричинені тупими предметами при судово-медичній експертизі трупів, що сприятиме вдосконаленню здійснення судово-медичних експертиз, дозволить скоротити час їх проведення та зменшить витрати, та призведе до зростання  ефективності виконання судово-медичних експертиз.
Наукові праці: планується 10 статей, 10 тез.

10

Вікові особливості патогенезу захворювань внутрішніх органів. Патогенетичні підходи до лікування.

№ 0111 U 008679 фундаментальна

Кафедра патофізіології

Керівник д.мед.н., доцент Рикало Н.А.

2012-2016 рр.

Вперше будуть досліджені вікові патогенетичні особливості гострої і хронічної патології внутрішніх органів, зокрема хронічних вірусних гепатитів у дітей різного віку. Буде вивчена роль основних прозапальних та протизапальних цитокінів у розвитку гострої і хронічної патології внутрішніх органів у дітей різного віку.
Будуть досліджені зміни клітинного та гуморального імунітету при гострій і хронічній патології внутрішніх органів у осіб різного віку для їх корекції та дослідження імунопатогенезу даної патології.
Будуть виконані експериментальні дослідження по вивченню в порівняльному аспекті лікувальних властивостей найбільш уживаних засобів патогенетичної терапії, результати яких будуть використані для обґрунтування вибору найбільш ефективних препаратів для удосконалення патогенетичного лікування гострої і хронічної патології внутрішніх органів із врахуванням вікових особливостей та стану імунної системи.
Економічна ефектинвість: запропановані методики дозволять зменшити вартість лікування та  діагностики та лікування патології внутрішних органів.

11

Встановлення закономірностей органо- та гістогенезу і топографії внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, а також структур центральної нервової  системи плодів людини (мікроскопічне, гістологічне, гістохімічне таУЗ дослідження). Порівняння отриманих даних з аналогічними у плодів з вродженими аномаліями розвитку.

№ 0113 U 005070фундаментальна

Кафедра нормальної анатомії

Керівник д.мед.н., професор Гумінський Ю.Й.

2013-2017 рр.

Буде встановлені морфометричні параметри структур спинного мозку усіх сегментів та стовбурової частини головного мозку ембріонів та плодів людини без аномалій розвитку та із вродженими аномаліями На основі застосування ІГХ-методик встановлена цитоархітектоніка сегментів спинного мозку та стовбура головного мозку – міграція нейро- та гліобластів з епендимного шару у мантійний.
Результати дослідження дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань, пов’язаних з тератогенним впливом.
Наукові праці: планується наукових праць (статті і тези) – 18 у тому числі 3 у закордонних виданнях

12

Вплив екзогенних факторів (суспільно-економіч-них, екологічних, геологічних, територіальних) на антропометричні параметри та фізіологічні показники осіб юнацького віку

№ 0114 U 000990фундаментальна

Кафедра нормальної анатомії

Керівник д.мед.н., професор Гумінський Ю.Й.

2014-2018 рр.

Буде визначено особливості змін антропометричних параметрів, показників компонентів соматотипу, компонентного складу маси тіла, індексів гармонійності фізичного розвитку, фізіологічних та психофізіологічних показників осіб юнацького віку під впливом специфічних факторів військової служби та територіальних чинників.
Результати дослідження дозволять зменшити сукупні затрати на діагностику захворювань, пов’язаних з впливом екзогенних факторів
Наукові праці: планується наукових праць (статті і тези) – 18 у тому числі 3 у закордонних виданнях.

13

Структурні зміни в органах травної та сечостатевої системи після проведення оперативних втручань.

№ 0114 U 003688 фундаментальна

Кафедра оперативної хірургії

Керівник д.мед.н., професор Костюк Г.Я.

2014-2018 рр.

Буде вивчено характер морфофункціональних змін в організмі, уточнені патогенетичні механізми розвитку патологічних процесів при різноманітних захворюваннях і пошкодженнях організму людини та тварин, на цій основі будуть розроблені нові способи лікування та профілактики розвитку ускладнень. Планується розробити теоретичні та методологічні основи лікувальної тактики. Результати наукового дослідження, розроблені й апробовані методи корекції виявлених порушень будуть впроваджені для застосування в практичній охороні здоров’я.

14

Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей  їх перебігу.

№ 0114 U 001493 прикладна

Кафедра педіатрії № 2

Керівник д.мед.н., професор Дуднік В.М.

2014-2018 рр.

Вивчення особливостей клінічного перебігу, лабораторних показників у дітей з мультифакторними хворобами серцево-судинної системи, дихаль-ної системи, кровотворної системи, шлунково-кишкового тракту дозво-лить покращити якість надання медичної допомоги з оптимізацією мето-дів діагностики та лікування пацієнтів на основі отриманих результатів досліджень. Будуть розроблені диференційовані і індивідуалізовані програми діагностики та лікування дітей з мультифакторними хворобами різних систем в залежності від виявлених порушень.

15

Клініко-діагностичні критерії змін в гормонозалежних органах і системах організму жінки в період пери менопаузи та менопаузи.

№ 01104 U 003565 прикладна

Кафедра акушерства та гінекології ФПО

Керівник д.мед.н.,доцент Григоренко А.П.

2014-2018 рр.

Буде визначатиметься роль спадкових факторів у розвитку клімактерич-них розладів  та раннього клімаксу. Досліджується вплив екзогенних чинників на генетично запрограмований час настання природної менопаузи. Пропонується впровадження у практичну медицину нового способу лікування клімактеричних розладів з використанням трансдермальної терапевтичної системи, що містить естрагени та гестагени.

16

Дослідження репродуктивного потенціалу та вирішення проблем збереження здоров'я жінок.
№ 0112 U 002072 прикладна

Кафедра акушерства та гінекології № 1

Керівник д.мед.н., професор Мазорчук Б.Ф.

2012-2016 рр.

Отримані результати будуть впливати на репродуктивний стан жінок та збільшувати репродуктивний потенціал, прогнозувати та профілактувати можливі ускладнення.
Економічний ефект полягає в зменшенні затрат на діагностику, лікування жінок, зменшення тривалості перебування в стаціонарі.

17

Порушення функції ендотелію та жирової тканини, їх зв'язок з функціональним станом печінки і серцево-судинним ремоделюванням та можливості їх корекції у хворих з серцево- судинною патологією.

№ 0113 U 007670 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини № 1

Керівник д.мед.н., професор Серкова М.А.

2014-2018 рр.

Планується визначення та вивчення додаткових маркерів ураження ендотелію та їх зв’язок з розвитком патології печінки (стеатозом), визначення додаткових факторів серцево-судинного ризику та їх динаміка під впливом призначеного лікування, що може сприяти визначенню та розробці додаткових методик оптимізації терапії у кардіологічних хворих з коморбідною патологією. Отже, очікується поліпшення стану внутрішніх органів при серцево-судинній патології, зменшення загального кардіоваскулярного ризику та зниження фармакологічного навантаження на організм хворого, що призведе до покращення результатів лікування та сприятиме зменшенню собівартості лікування.

18

Дослідження ролі генетичних факторів в розвитку пухлинних процесів у населення Вінницької області.

№ 0110 U 000696 прикладна

Кафедра променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Керівник доктор філософії в медицині, доцент
Хурані І.Ф.

2010-2017 рр.

Покращення ранньої діагностики, лікування та реабілітації хворих на рак легень, грудної залози, пухлини шкіри, злоякісні плеврити. Результатом роботи стане покращення якості життя, збільшення показників виживаності хворих зі злоякісними новоутвореннями грудної клітини та шкіри. Буде отриманий економічний ефект від впровадження технологій, опрацьованих в результаті даної наукової роботи. Організована та проведена науково-практична конференція за темою НДР. Планується проведення ще однієї конференції за даною тематикою. По результатам науково-дослідної роботи планується захист докторської дисертації та двох кандидатських дисертацій. Планується видання 8 статей в фахових наукових виданнях.

19

Розробка та обґрунтування методів корекції панкреативної гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит.

№ 0114 U 003759 прикладна

Кафедра хірургії медичного факультету № 2

Керівник д.мед.н., професор Каніковський О.Є.

2014-2018 рр.

Розробка диференційованого підходу у виборі методу декомпресії системи проток підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит, ускладнений синдромом внутрішньопротокової панкреатичної гіпертензії. Впровадження методики визначення тиску у порожнині кісти підшлункової залози дозволить об’єктивізувати вибір оперативного втручання.Визначено залежність віддалених результатів хірургічної декомпресії від рівня внутрішньопротокової панкреатичної гіпертензії, патоморфологічних змін стінки кісти, протоків і тканини підшлункової залози.

20

Органні та гомеостатичні механізми розвитку ускладнень ургентної абдомінальної патології: прогнозування, діагностика, індивідуалізація вибору лікувальної тактики.

№ прикладна

Кафедра хірургії № 2

Керівник д.мед.н., професор Годлевський А.І.

2016-2020 рр.

Впровадження отриманих результатів по завершенню виконання планової кафедральної НДР в практику хірургічних закладів охорони здоров'я дозволить суттєво підвищити результати комплексного лікування хворих з ускладненим перебігом ургентної абдомінальної патології як в ранньому післяопераційному періоді шляхом зменшення кількості та частоти розвитку післяопераційних ускладнень та повторних оперативних втручань та показників загальної та післяопераційної летальності, так і в віддаленому післяопераційному періоді шляхом підвищення якості життя оперованих хворих, зменшення терміну медико-соціальної реабілітації.

21

Встановлення факторів ризику, діагнос-тичних критеріїв, особливостей клінічного перебігу, профі-лактики та прогнозування акушерсько-гінекологічної та онкогінекологічної патології у жінок різних вікових груп

№ 0115 U 005818 прикладна

Кафедра акушерства та гінекології №2

Керівник д.мед.н., професор Булавенко О.В. 

2015-2019 рр.

Вперше буде використаний метод флуоресцентної спектроскопії для діагностики післяпологовими гнійно-септичних ускладнень та експрес діагностики сепсису. В роботі вперше будуть створені лікувальні алгоритми варикозного розширення вен органів репродуктивної системи  в залежності від стадійності захворювання із використанням малоінвазивних лапароскопічних та ендоваскулярних методик. Очікується, що результати дослідження дадуть можливість якомога раніше визначати ймовірність патології імплантації та проводити адекватну терапію для збереження вагітності.  

22

Клініко-експериментальне обґрунтування застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування дітей та підлітків із аномаліями зубощелепної системи та ускладненнями карієсу.

№ 0115 U 007010 прикладна

Кафедра стоматології дитячого віку

Керівник д.мед.н., професор Філімонов Ю.В.

2016-2020 рр.

Підвищення якості життя дітей та підлітків із зубощелепними аномаліями та захворюваннями пародонта, ускладненнями карієсу за допомогою впровадження нових методів профілактики, діагностики та лікування цих захворювань. Скорочення термінів лікування хворих призводить до значного економічного ефекту.

23

Профілактика та комплексне лікування післяопераційних ускладнень та гнійно-запальних захворювань.

№ прикладна

Кафедра загальної хірургії

Керівник д.мед.н., професор Желіба М.Д.

2016-2020 рр.

Покращення результатів лікування абдомінальної хірургічної  патології, зменшення антибіотиконавантаження на організм хворого за рахунок створення «депо» антибіотика.
Зниження кількості післяопераційних ускладнень та летальності, скорочення терміну перебування хворих у стаціонарі, що стане підставою для широкого використання в клінічній практиці.

24

Структурно-функціональний стан серця і нирок та якість життя пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, оптимізація лікування.

№ 0115 U 007129 прикладна

Кафедра терапевтичних дисциплін ФПО

Керівник д.мед.н., професор Дубовий О.Х.

2016-2020 рр.

Підвищення ефективності лікування хворих із систолічною хронічною серцевою недостатністю на підставі вивчення впливу різних варіантів терапії на структурно-функціональний стан серця  і нирок та якість життя пацієнтів  і обґрунтування вибору оптимального варіанту терапії. Застосування результатів наукового дослідження в клінічній практиці дозволить вдосконалити лікування та надасть можливість своєчасно проводити профілактичні заходи.

25

Використання генетичних та нейрогуморальних чинників для прогнозування перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань.

№ 0111 U 010415 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету № 2

Керівник д.мед.н., професор Жебель В.М.

2012-2016 рр.

Планується вивчення впливу поліморфозу окремих генів на перебіг та ефективність лікування найбільш розповсюджених захворювань серцево-судинної системи з метою визначення оптимальних шляхів корекції.

26

Вивчення багатовекторності властивостей лікарського антимікробного препарату декаметоксину® та його лікарських форм.

№ 0115 U 006000 прикладна

Кафедра мікробіології

Керівник д.мед.н., професор Палій Г.К.

2016-2020 рр.

В роботі буде вивчено багатовекторність властивостей антимікробного препарату декаметоксину® та його лікарських форм (аурідекан, горостен, декасан, офтадексан, септефрил). Досліджено профілактичну та лікувальну дію щодо інфекційних ускладнень різної локалізації.

28

Пошук та розробка нових шляхів фармакологічної корекції порушень при ішемічному ушкодженні мозку та серця в експерименті.

№ 0112 U 001939 прикладна

Кафедра фармакології

Керівник д.мед.н., професор Степанюк Г.І.

2012-2016 рр.

Серед похідних адамантану знайдено речовину з умовною назвою «Адемол», придатну для створення на її основі нового церебро- та кардіопротекторного засобу, конкурентоспроможного з пірацетамом, цитиколіном, мексидолом. Це сприятиме підвищенню ефективності лікування ішемічного ушкодження мозку та серця.
В ІОХ НАН України проведено синтез структурних аналогів Адемолу. Планується провести додаткові дослідження цих сполук для виявлення більш активних речовин з церебропротекторною дією порівняно з адемолом.

29

Аеробіологічний моніторинг як підґрунтя розробки алергопрогнозів для профілактики сезонної алергії у населення.

№ 0112 U 003477 прикладна

Кафедра фармації

Керівник к.біол.н., доцент Родінкова В.В.

2012-2016 рр.

Вдосконалення системи алергопрогнозування, яка здійснюється через Інтернет та засоби масової інформації у Вінниці, за рахунок врахування термінів пилкування рослин із малою інтенсивністю палінації. Результати дослідження впроваджені у практику МКЛ №1 м. Вінниці, Вінницької обласної дитячої лікарні, науково-дослідного центру ВНМУ імені М.І. Пирогова та у навчальний процес кафедр загальної гігієни та екології, медичної біології, фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології, кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова; кафедри гігієни та екології Харківського національного медичного університету; кафедри гігієни Донецького національного медичного університету імені М. Горького; кафедр загальної гігієни з екологією і гігієни та профілактичної токсикології Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького; кафедри загальної гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету; кафедри гігієни та екології Буковинського державного медичного університету; кафедри загальної гігієни Дніпропетровської державної медичної академії; кафедри загальної гігієни, екології та охорони праці в медицині Української медичної стоматологічної академії; кафедри медичної біології, генетики та паразитології Запорізького державного медичного університету.
Можливий вплив на показники здоров'я населення:
постійно проводиться профілактична просвітницька робота серед населення через засоби масової інформації (Інтернет, радіо, телебачення) щодо ризику виникнення симптомів сезонної алергії та способів їх профілактики, що запобігає ускладненню перебігу сезонної алергії. Соціальним ефектом від розробки є введення у практику української системи охорони здоров’я безкоштовного соціального сервісу «Щотижневий алергопрогноз», який покращує інформування населення та наближує Україну до світових стандартів профілактики сезонних алергічних захворювань.
Очікуваний економічний ефект від впровадження: кумулятивний економічний ефект полягає у зменшенні витрат, як населення, так і системи охорони здоров’я у цілому на лікування та соціальне забезпечення хворих з симптомами сезонної алергії та їх ускладненнями, запобігання виникнення цих ускладнень.

30

Розробка лікувально-профілактичних та лікувально-діагностично-реабілітаційних програм при важких хронічних дерматозах та захворюваннях, що передаються статевим шляхом з метою підвищення якості життя пацієнтів.

№0113 U 003463 прикладна

Кафедра шкірно-венеричних хвороб

Керівник д.мед.н., доцентБондар С.А.

2013-2017 рр.

Будуть вивчені токсично-метаболічні, пероксидаційні , імунні зміни в патогенезі хронічних дерматозів. Вивчена змінена мітотична активність кератиноцитів при іхтіозі з подальшою розробкою комплексного методу терапії. Вивчена важлива науково-медична проблема поліпшення лікування та профілактики найбільш розповсюджених та небезпечних венеричних захворювань та інфекцій, що передаються статевим шляхом (сифіліс, хламідіоз, трихомоніаз)

31

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба з коморбідним, поліморбідним та атиповим перебігом: шляхи покращення діагностики, лікування та профілактики

№ 0112 U 008495 прикладна

Кафедра внутрішньої та сімейної медицини

Керівник проф. Чернобровий В.М.

2013-2017 рр.

Покращення діагностики  рефлюксів призведе до підвищення якості контролю над подією сучасними фармзасобами, а внаслідок цього покращенню якості життя хворих. Також очікується  зменшення витрат на лікування позастравохідних симптомів (кардіалгія, кашель, фарингіт) у хворих без печії та регургітації;

32

Іноваційні підходи до діагностики та лікування дітей з хірургічною патологією.

№0105 V 002712 прикладна

Кафедра дитячої хірургії

Керівник  д.мед.н., проф. Погорілий В.В.

2013-2017 рр.

Буде проведено клініко-рентгенологічні; біохімічні, імунологічні, генетичні дослідження; методи статистично-математичної обробки. Будуть підібрані науково обгрунтовані підходи до тих чи інших вадів подальшою оцінкою ефективності використаних методів, систематизації отриманих наукових даних та формування відповідних рекомендацій.

33

Епідеміологія, клініко-лабораторна діагностика, терапія та реабілітація вегетативних розладів, коморбідних з депресією, у дітей підліткового віку.

№ 0113 U 004528 прикладна

Кафедра педіатрії ФПО

Керівник проф., д.мед.н. Пипа Л.В.

2013-2017 рр.

Буде проведений аналіз клінічних варіантів вегетативних розладів коморбідних з депресією у дітей та впровадження простих доступних для роботи методик для їх діагностики допоможе лікарям первинної ланки своєчасно виявити депресію і скерувати дитину до дитячого психіатра для своєчасного лікування. Виявлені тригерні фактори розвитку вегетативних розладів коморбідних з депресією у дітей допоможуть в своєчасному проведенні системи профілактичних мір. Результати проведеного дослідження дозволять сформулювати пропозиції що до покращення епідеміологічної ситуації з дитячою депресією в регіоні.

34

Наукове обґрунтування діагностичних та лікувально-реабілітаційних заходів при ендогенних та екзогенно-органічних психотичних та непсихотичних психічних розладів.

№  0197 U 003347 прикладна

Кафедра психіатрії та наркології

Керівник д.мед.н., професор Римша С.В.

2013-2017рр.

Вперше буде вивчено  та узагальнено дані щодо клініки та динаміки перебігу ендогенних та екзогенно-органічних дементуючих захворювань на початкових етапах їх розвитку на основі клініко-психологічного дослідження феноменології у пацієнтів з зазначеними розладами, патопсихологічного дослідження їх пацієнтів з зазначеними розладами, патопсихологічного дослідження їх когнітивної та емоційної сфери.

35

Розробка методів комплексного лікування хворих з патологічними процесами щелепно-лицевої ділянки різної етіології з урахуванням індивідуальних особливостей.

№  0114 U 000020 прикладна

Кафедра хірургічної стоматології

Керівник д.мед.н., професор Шувалов С.М.

2014-2018 рр.

Будуть вивчені антропометричні, морфологічні та біохімічні критерії перебігу репаративних процесів при травмах та гнійно-запальних ушкодженнях лицьового відділу голови та шиї. Розроблені фізичні та математичні моделі дозволять адекватно прогнозувати той чи інший тип репараційних змін. Базуючись на отриманих даних, буде запропонований комплексний метод хірургічної і медикаментозної корекції травм та гнійно-запальних ушкоджень в ділянці лицьового відділу голови та шиї.

36

Особливості перебігу, лікувально-діагностична тактика та профілактика захворювань твердих тканин зубів, пародонту і слизової оболонки порожнини  рота при дії місцевих та запальних фактів.

№  0113 U 006438 прикладна

Кафедра терапевтичної стоматології

Керівник д.мед.н., професор Кулигіна В.М.

2014-2018 рр.

Буде розроблена методика комплексної профілактики та лікування карієсу у підлітків з ювенільним ревматоїдним артритом. Будуть розроблені покази до оптимального вибору методу скейленгу в комплексній профілактиці гігієни ротової порожнини у пацієнтів з різними видами зубних нашарувань. Буде розроблений  метод лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота при поєднані з системними ураженнями сполучних тканин. Буде розроблений метод комплексного профілактики і лікування атопічного хейліту у дітей різного віку.

37

Розробка і удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини.

№  0113 U 007692 прикладна

Кафедра хірургії № 1

Керівник д.мед.н., професор Шапринський В.О.

2014-2018 рр.

Будуть розроблені та удосконалені тактичні підходи, щодо покращення методів ранньої діагностики, консервативного лікування, хірургічної корекції та профілактики післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини. Результати роботи планується впроваджувати в науковий процес та в практичну охорону здоров’я на рівні лікувальних закладів.

38

Вплив екзогенних та ендогенних чинників на обмін гідроген сульфіду та асоційованих з ним метаболічних процесів в нормі та при патології.

№  0113 U 006461 прикладна

Кафедра біологічної та загальної хімії

Керівник д.мед.н., доцент Заічко  Н.В.

2014-2018 рр.

Результати дозволять з’ясувати нові молекулярні механізми впливу вікових, гендерних, нутрієнтних чинників,  фарм. засобів на різні шляхи метаболізму сірковмісних амінокислот, утворення H2S в тканинах, регуляцію судинного тонусу, опосередковану H2S та іншими сірковмісними сполуками. Встановити роль процесів, супряжених з обміном сірковмісних амінокислот, у формуванні патологічних станів (серцево-судинної патології, ураження нирок, мозку та ін.) та ідентифікувати нові молекулярні мішені для їх корекції.
Будуть визначені нові метаболічні чинники розвитку різних патологічних станів залежно від віку, статі та інших  ендогенних чинників та запропоновані підходи до їх корекції модуляторами обміну сірковмісних амінокислот та H2S.

39

Органопротекторна ефективність та безпека метаболічних коректорів у фармакотерапії
коморбідних  патологічних станів.

№  0114 U 000195 прикладна

Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології

Керівник д.мед.н., професор Яковлева О.О.

2014-2018 рр.

Планується розробити ефективні та безпечні алгоритми фармакотерапії метаболічними коректорами з метою підвищення органопротекції при коморбідній патології.
Планується визначити особливості формування, діагностичні та прогностичні маркери ендотеліальної дисфункції у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з надлишковою масою тіла та ожирінням, з’ясувати внесок дефіциту вітамінів групи В до розвитку захворювання й обґрунтувати можливості фармакологічної корекції різними схемами сучасних гепатопротекторів. На підставі порівняльного аналізу впливу на діагностичні маркери та ендотеліальну функцію різних схем фармакотерапії неалкогольної жирової хвороби печінки (при експериментальній патології та у хворих), оцінити методологію проведення диференційованої фармакотерапії та ефективності ендотеліопротективної дії фармакологічно активних метаболічних коректорів.
Планується розробити алгоритми фармакотерапії хвороби Альцгеймера різними групами препаратів при різноманітній супутній патології з метою підвищення ефективності та безпеки фармакотерапії.

40

Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладненних формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту.

№ 0116U003000 прикладна

Кафедра хірургії ФПО

Керівник д.мед.н., професор Суходоля А.І.

2016-2026 рр.

У дослідженнях буде вперше проаналізовано територіальні, вікові. часові тренди захворюваності і смертності від КРР його МП і мета статистичних форм у населення Хмельницької області; будуть проаналізовані результати застосування радіомодифікаторів за умов селективного і суперселективного ендоваскулярного їх введення.

Покращити безпосередні результати хірургічного лікування хворих на місцево-поширений та метастатичний колоректальний рак шляхом удосконалення способу прямого циторедуктивного впливу на пухлинний процес.

41

Сучасні аспекти діагностики і лікування хронічних неспецифічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, вуха, склероми і травм ЛОР-органів у мирний і воєнний час.

№ 0115 U 007096 прикладна

Кафедра оториноларингології

Керівник д.мед.н., професор Кіщук В.В.

2015-2019 рр.

Буде удосконалено хірургічне лікування хворих з травмами ЛОР-органів, що супроводжуються кістковими травматичними дефектами шляхом застосування нового пластичного матеріалу - біокомпозиту “Синтекість”  для їх пластки та оцінено ефективність його використання за допомогою клінічних, променевих, лабораторних, статистичних методів досліджень. Визначаться особливості формування кістково-керамічного комплексу, процесу кісткової регенерації та перебудови трансплантату при імплантації біокомпозиту “Синтекість” в експерименті. Будуть розроблені практичні рекомендації по застосуванню біокомпозиту “Синтекість”  в отохірургії.
Буде розроблено клініко-імунологічний діагностичний алгоритм для діагностики і об'єктивізації вибору методу лікування склероми і хронічного тонзиліту.

42

Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та систем.

№ 0110 U 002736 прикладна

Кафедра медичної реабілітації та медико-санітарної експертизи

Керівник д.мед.н., професор Колісник П.Ф.

2015-2019 рр.

При захворюваннях внутрішніх органів від моменту їх виникнення, в процесі патогенезу, а також на етапі клінічної маніфестації, мають місце патологічні зміни на фізичному (соматичному), тканинному, органному, системному, біохімічному, біофізичному, психоемоційному (інформаційно-енергетичному) рівнях. Лікування, реабілітацію, профілактичні заходи слід проводити на всіх перерахованих рівнях, для відновлення здоров’я, втраченого, внаслідок перенесеного захворювання, а також після проведеного раніше лікування. При цьому слід застосовувати систему багаторівневої медичної реабілітації, яка буде спрямована на відновлення змінених структур та втрачених функцій на кожному з перерахованих рівнів.
Система багаторівневої медичної реабілітації – спеціальна частина лікувального процесу, направленого на відновлення анатомічних структур і порушених функцій через застосування різних оздоровчих (лікувальних) засобів, які передбачають вплив на порушення, які виникли на різних рівнях внаслідок захворювань, травм або попереднього лікування
Економічна та соціальна ефективність доводить необхідність подальшого вивчення, оскільки за попередніми даними кожен долар, вкладений у правильно проведену реабілітацію, дозволяє зберегти від 7 до 14, залежно від нозології.
За темою НДР планується виконання трьох докторських, а також п’яти кандидатських дисертацій.
Наукові положення втілюються в практичну діяльність, а також доповідаються та оприлюднюються на науково-практичних форумах.

43

Розробка та вдосконалення методів діагностики, протоколів комплексного лікування і профілактики хворих з патологією зубощелепної системи.

№ 0114 U 001997 прикладна

Кафедра ортопедичної стоматології

Керівник к.мед.н., доц.Мунтян Л.М.

2014-2019 рр.

Підвищення ефективності комплексного лікування хворих із застосуванням сучасних технологій, удосконалення методів ортопедичного лікування хворих з зубощелепною патологією. Соціальна реабілітація хворих з повною втратою зубів, зменшення витрат на їх ортопедичне лікування. Удосконалення методик лікування часткової втрати зубів комбінованими конструкціями, що поєднують в собі незнімні та знімні елементи.

44

Особливості перебігу вірусних та бактеріальних інфекцій в залежності від генетичних, морфологічних та метаболічних факторів.

№ 0104 U 003552 прикладна

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Керівник д.мед.н., проф. Мороз Л.В.

2014-2018 рр.

На основі дослідження взаємозв’язку генетичних, морфологічних та метаболічних факторів з перебігом вірусних та бактеріальних інфекцій будуть оптимізовані підходи до їх діагностики та лікування. Економічний ефект від впровадження даного дослідження – поглиблення знань про патогенез, своєчасну діагностику та лікування інфекційних хвороб, що сприятиме підвищенню якості життя, зниженню інвалідизації та оптимізації схем лікування.

45

Патогенетичні паралелі між нейрогумо-ральними, метаболічними й структурно- функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції.

№ 0114 U 007197 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини №3

Керівник д.мед.н., професор Денисюк В. І.

2015-2019 рр.

Отримані оптимізовані критерії діагностики та лікування хворих на серцево-судинну патологію у поєднанні з супутньою патологією дозволяють поліпшити якість життя даної категорії пацієнтів, покращити прогноз та збільшити працездатність.
Матеріали використовуються у навчальному процесі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Буковинського державного медичного університету.

46

Психофізіологічні аспекти безпечної діяльності медичного працівника.

№ 0115 U 001153 прикладна

Кафедра медицини катастроф

Керівник к.мед.н., доцент Матвійчук М.В.

2015-2019 рр.

Планується провести обстеження серед медичних працівників з метою вивчення психофізіологічних показників психічного та фізичного здоров’я при виконанні професійних обов’язків в НС. Результати опублікувати в фахових виданнях, а також підготувати до друку методичні рекомендації щодо профілактики посттравматичних стресових розладів.

47

Психофізіологічні аспекти безпечної діяльності медичного працівника.

№ 0115 U 001153 прикладна

Кафедра медичної психології та психіатрії

Керівник д.мед.н., професор Пшук Н.Г.

2015-2019 рр.

Вперше будуть вивчені соціально-психологічні та індивідуально-психологічні механізми формування станів психологічної та психічної дезадаптації у здорових респондентів та психічно хворих з урахуванням психологічної предиспозиції.
Вперше будуть досліджені особливості комунікативної установки та проведена оцінка рівня міжособистісного спілкування при станах дезадаптації, виявлені об’єктивні та суб’єктивні предиктори психологічної та психічної дезадаптації.
Вперше будуть ідентифіковані домінуючі копінг-механізми та поведінкові стереотипи при станах психологічної та психічної дезадаптації, оцінена роль середовищних та особистісних психологічних ресурсів здорових респондентів та психічно хворих осіб.
Вперше буде розроблена система психокорекції та психопрофілактики дезадаптивних порушень, котра базується на комплексних (психофармакотерапевтичних та психотерапевтичних підходах).
Наукові результати, отримані при виконанні роботи, дадуть можливість дослідити причини та механізми психічної дезадаптації, виділити основні методологічні підходи для діагностики станів психічної дезадаптації в клінічній медицині, розробити заходи профілактики станів психологічної та психічної дезадаптації при психічних розладах з урахуванням клінічної феноменології та диференційованих підходів щодо їх корекції.

48

Особливості показників гемодинаміки в залежності від параметрів будови тіла у спортсменів різних видів спорту.

№ 0115 U 004045 прикладна

Кафедра фізичного виховання

Керівник д.біол.н., професор Сарафинюк Л.А.

2015-2019 рр.

Вперше буде дана оцінка параметрів центральної та периферичної гемодинаміки, антропометричних і соматотипологічних особливостей тіла у спортсменів різних видів спорту високого рівня спортивної майстерності юнацького віку різної статі й окремо у спортсменів і неспортсменок різних соматотипів і встановлені особливості відсоткового розподілу антропо-соматотипологічних показників у моделях належних гемодинамічних параметрів у спортсменів.

49

Метаболічні та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій у дітей та сучасні методи корекції.

№ 0115 U 001153 прикладна

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Керівник д.мед.н., професор Незгода І.І.

2015-2019 рр.

Проведення біологічних та імунологічних досліджень у хворих на вірусну інфекцію та розроблення критерії діагностики. Оптимізація методів лікування пацієнтів з вірусною інфекцією на підставі отриманих результатах досліджень. Покращити діагностику гострих вірусних інфекцій шлунково-кишкового тракту та підвищити ефективність лікування дітей з вірусними діареями, з урахуванням особливостей дисбіотичних порушень, метаболічних процесів в просвіті кишечника, генетичних факторів та клінічного перебігу захворювання.
Результати дослідження  буде впроваджено в практику Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні, Хмельницької міської інфекційної лікарні та Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні.

50

Генетичні та середовищні чинники в виникненні  та прогресуванні основних ревматологічних захворювань.

№ 0115U001282 прикладна

Кафедра внутрішньої медицини №1

Керівник д.мед.н., професор Станіславчук М.А.

2015-2020 рр.

Вперше на основі вивчення вмісту субстанції Р в крові буде оцінено роль феномену «центральної гіперсенситизації» в модифікації клінічної маніфестації РА при його поєднанні з ФМ.
Вперше у хворих з ОА колінних суглобів планується вивчити рівень лептину та адипонектину в сироватці крові. Буде оцінена патогенетична роль адипокінів в розвитку ОА та його прогресуванні. Вперше планується вивчити можливість прогнозування перебігу ОА на основі оцінки адипокінового профілю хворих. Буде прослідковано взаємозв’язок між фізичною активністю хворих і рівнем лептину в сироватці хворих на ОА.
В ході даної роботи вперше буде встановлено поширеність нейропатичного компоненту болю у хворих на АС, його клініко-лабораторні особливості, роль фактору некрозу пухлини при розвитку нейропатичного компоненту болю.

51

Комплексна реабілітація хворих з травмами та захворюваннями опоно-рухового апарату.

№ 0115 U 007095 прикладна

Кафедра травматології та ортопедії

Керівник д.мед.н.,професор Фіщенко В.О.

2016-2020 рр.

Покращити результати лікування хворих з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату на основі вивчення структурно-функціонального стану кістково-м'язової системи та розробки диференційованих систем лікування даної категорії пацієнтів.

52

Доклінічна оцінка ефективності потенційних органопротекторів.

№ 0115 U 007126 прикладна

Науково-дослідний центр

Керівник к.мед.н., доцент Прокопенко С.В.

2015-2019 рр.

Вперше буде теоретично обґрунтовано та експериментально доведено наявність додаткових фармакологічних властивостей, а саме цитопротекторних ефектів у відомих препаратів (адемолу, мелатоніну, мемантину, амантадину та магнію сульфату та ін.) при їх застосуванні за новим призначенням в якості церебро-, та нейроретинопротекрів в умовах геморагічного інсульту, черепно-мозкової травми, ішемії та контузії ока. Вперше буде проведено експериментальну оцінку церебропротекторної (при внутрішньомозковому крововиливі) та кардіопротекторної активності у похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу (сполука R-86). Вперше будуть встановлені нові молекулярно-біохімічні каскадні механізми за допомогою яких реалізується органопротекторна дія цих речовин при вищевказаній патології. Очікується, що отримані результати визначать доцільність проведення клінічних досліджень зареєстрованих препаратів за новим призначенням для лікування вищевказаної патології, а також стануть підґрунтям до створення на основі похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксиндолу (сполука R-86) промислового зразка фармацевтичної композиції для подальшої більш глибокої доклінічної оцінки, що є важливим, як для теоретичної медицини, так і в перспективі може мати вагоме практичне значення, яке полягає в більш ефективному лікування хворих.
Економічний ефект полягає в зменшенні витрат та тривалості лікування хворих з церебро-, кардіо- та офтальмопатологією щляхом застосування вітчизняних препаратів.

53

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей
адаптації дітей ,підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров'язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища.

№ 0116 U 000038 прикладна

Кафедра загальної гігієни та екології

Керівник д.мед.н., професор Сергета І.В.

2016-2020 рр.

В ході проведених досліджень буде здійснена комплексна фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей процесів формування провідних корелят психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів та обґрунтовані наукові основи університетської гігієни, розглянуті профорієнтаційні аспекти і проблеми запровадження здобов’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища у середніх і вищих навчальних закладах.
Економічна ефективність: покращання та удосконалення методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища.

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ