Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • UA
  • EN
  • RU
Кафедра філософії та суспільних наук
Студенту
Історія кафедри

Історія кафедри філософії та суспільних наук

Лікар і гуманізм, лікар і громадянин... Ці поняття стали невід'ємними і протягом багатьох років були головним змістом і метою роботи викладачів-суспільствознавців університету по вихованню спеціалістів охорони здоров'я. В умовах сучасного українського державотворення кафедра докладає максимум зусиль щодо реалізації нової концепції викладання соціогуманітарних дисциплін, готує молоде покоління до сприйняття нових викликів сучасності, оволодіння світовими і вітчизняними досягненнями в галузі суспільствознавства.

Історія кафедри невід'ємна від історії університету, історії всього суспільства. Вона зазнала відчутного впливу і панівної ідеології тоталітарного режиму 30-40-х років, і хрущовської реформації, застійного стану і сподівань перебудовчих змін на краще. Займаючи активну громадянську позицію, викладачі по-різному сприймали реалії суспільного життя. Було і покірне вихваляння марксистсько-ленінської теорії та ідеології, партійних вождів, але й було чесне і принципове ставлення до того, що відбувалося у суспільстві, прагнення критично осмислити закономірності суспільного розвитку і трагічні сторінки нашої історії, прищепити студентській молоді почуття патріотизму, справедливості, соціального оптимізму.

Кафедра пройшла складний шлях розвитку і різноманітних реорганізацій. У радянський період в організаційній структурі і змісті роботи переважали ідеологічні чинники.

Від часу створення в 1944 р.  кафедру очолювали В.Г.Пипко (1944-1949), П.С.Кривко (1949-1975), С.К.Журавльов (1975-1976), В.Д.Голіченко (1976-1979), С.І.Рудавка (1979-1981), А.Т.Давидюк (1981-2002), Н.Б.Шуст (2002-2005), В.П.Лациба (2005-2008).

Доречно згадати і викладачів, які своєю невтомною працею сприяли формуванню колективу кафедри, її кращих традицій. У перші десятиліття на кафедрі працювали П.В.Шостак, П.А.Поліщук, Л.Г.Будьонна, А.І.Кадишева, Н.Я.Желєзная, Д.С. Третяк та ін.

У повоєнні роки серед викладачів вирізнялися своєю інтелігентністю, професійною майстерністю, чуйним ставленням до колег і студентів В.Н.Орлов, Ю.П.Мороховський, В.М.Мазило, Й.Г.Тельман, В.Ю.Дерезюк, В.С.Бєлякова, Л.Б.Ольшевський, В.Ю.Васильєв.

Кафедра філософії була створена в 1963 р. До цього часу викладання філософії проводилось викладачами, які входили до складу кафедри історії КПРС та політичної економії (доц. Лаптєв П.М., доц. Однорогов В.Ю., ст. викл. Іванов Е.М., доц. Нігальчук Л.М.). Завідував кафедрою доц. Даниленко І.М. Він очолював кафедру філософії 30 років. У 1980 р. доц. Даниленко І.М. захистив докторську дисертацію.

З 1993 року кафедри історії і економіки та філософії були об'єднані у кафедру суспільних наук, яку очолив проф. Давидюк А.Т.

Після чергової реорганізації у 2003 р. кафедра філософії і кафедра суспільних наук функціонували як самостійні адміністративні і науково-методичні підрозділи університету (завідувачі проф. Черкасов С.В. та проф. Шуст Н.Б., доц. Лациба В.П.)

З 2008 р. існує знову об’єднана кафедра філософії та суспільних наук.

Значну допомогу в організації і здійсненні навчально-виховного процесу впродовж багатьох років надає навчально-методичний кабінет. У різні роки його очолювали В.П.Шевчук, В.К.Василенко, Є.П.Кисілевський, Г.П.Мамонов, О.П.Тимофєєв. З 2006 р. навчально-методичний кабінет очолює В.О.Горіна.

Однією з позитивних рис роботи кафедри є постійне піклування про високу фахову підготовку викладацьких кадрів. Вона, як правило, здійснювалася через докторантуру і аспірантуру провідних університетських центрів Києва, Москви, Одеси. Дисертаційні дослідження викладачів присвячені найбільш актуальним проблемам історико-політичного досвіду суспільства, методології наукового пізнання, питань економічного життя тощо. Викладачами кафедри підготовлено і видано десятки монографій і навчальних посібників, розроблено чимало комплексних наукових тем, опубліковано значну кількість статей, повідомлень, тез. Переважна більшість з них отримали схвальні відгуки науково-педагогічної громадськості. В даний час на кафедрі склалось гармонійне поєднання професійної майстерності і прагнення молодих викладачів до наукової роботи.

Важливого значення кафедра надає вдосконаленню навчально-методичної роботи, особливо у контексті Болонського процесу. Впровадження з 2005-2006 навчального року кредитно-модульної системи визначило основні форми та принципи педагогічного експерименту.

Секція філософії забезпечує викладання курсу філософії та елективних курсів етичні проблеми медицини, етика і деонтологія в медицині, логіка і формальна логіка студентам всіх факультетів.

На секції суспільних наук вивчаються такі дисципліни як історія України, політологія, історія української культури, основи економічної теорії, соціологія.

Уже перший досвід організаційно-методичного забезпечення вивчення соціогуманітарних наук засвідчує переваги щодо інтенсифікації навчального процесу; систематизації засвоєння матеріалу; підвищення мотивації та відповідальності студентів за результати навчальної діяльності; вивчення програмного матеріалу шляхом його чіткого розмежування за змістом й у часі.

Вагомим доробком стало оновлення навчальних курсів з історії України та політології, історії української культури, центральне місце в яких відводиться вивченню історії українського державотворення на різних етапах і у різних умовах цивілізаційного процесу, становлення сучасних політичних інститутів.

Кафедра сповнена прагнень і надалі вести наполегливий пошук високоефективних форм і методів навчально-виховної роботи, наповнити її сучасними дидактичними і пізнавальними матеріалами, сприяти громадянському становленню молодих лікарів, примножувати славу Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Штат кафедри
Черкасов Святослав ВасильовичЗавідувач кафедри, доктор філософських наук, професор
Завідувач кафедри філософії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з січня 2003 р.,
з 2008 р. - об’єднаної кафедри філософії та суспільних наук.

Має базову вищу медичну та філософську освіти. Закінчив Львівський державний медінститут 1973 р.,
аспірантуру Інституту філософії АН СРСР 1976 р., докторантуру Інституту філософії РАН 1994 р. У листопаді 1993 р. в Інституті філософії РАН (м. Москва) захистив докторську дисертацію; у жовтні 1996 р. в Інституті філософії НАН України відбувся перезахист докторської дисертації.

Коло наукових проблем: логіка і теорія пізнання, історія філософії, філософські питання медицини.

Опублікував 65 наукових праць, в тому числі одну монографію і один підручник, підготував одного кандидата філософських наук.

Лациба Валерій ПавловичЗавуч кафедри, доцент, кандидат історичних наук, Заслужений працівник освіти України
Викладач історії України, історії української культури, політології, соціології

З 1977 р. працює в ВНМУ. У 1979-1981 рр. навчався в аспірантурі КНУ ім. Т. Шевченка. З 1983 р. - кандидат історичних наук, з 1991 р. – доцент.
З 1981 по 2005 рр. виконував обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи,

а з 2005 по 2008 рр. – завідувача кафедри суспільних наук. Член Вченої ради університету, 2 факультетських і 2 методичних рад.

У 2009 р. Указом Президента України присвоєно почесне звання Заслуженого працівника освіти України.

Нагороджений Почесними грамотами Вінницької облдержадміністрації і облради (2001 р., 2003 р., 2006 р., 2012 р.),
Почесною ювілейною грамотою Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова (1994 р.).


Рудавка Станіслав ІвановичПрофесор, кандидат економічних наук
Викладач економічної теорії

З 1978 р. працює у ВНМУ. Кандидат економічних наук з 1969 р.

В 1979-1981 рр. виконував обов’язки завідувача кафедри

Беднарчик Тарас РомановичЗав. секцією філософії, доцент, кандидат філософських наук
Викладає філософію, етику, логіку
українською, російською, англійською мовами

2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Український рідновірський релігійний рух у діаспорі ХХ століття».

Член Вінницького обласного відділення Української Асоціації релігієзнавців, член Історичного клубу «Холодний Яр».

Кротов Костянтин ВікторовичДоцент,кандидат філософських наук
Викладач філософії, етики, логіки

Вергелес Костянтин МиколайовичДоцент, кандидат філософських наук
Викладач філософії, етики, логіки

Член Вінницького обласного відділення Української Асоціації релігієзнавців,
член Вінницької обласної громадської організації «Інститут євроінтеграції та регіонального розвитку».

Півошенко Валентина ПетрівнаДоцент, кандидат історичних наук
Працювала в ВНМУ з 1980 по 2016 р. (36 років)

Викладала історію України, історію української культури, політологію, соціологію
російською мовою.

Корзун Олена ВікторівнаДоцент, кандидат історичних наук
Викладач історії України, історії української культури,
політології, економічної теорії

Трухманова Світлана ЛеонідівнаДоцент, кандидат історичних наук
Викладає історію України, історію української культури, політологію, соціологію

українською та англійською мовами

Член Спілки краєзнавців України.

Іванова Наталія В’ячеславівнаСтарший викладач,
Викладач історії України, історії української культури, політології, соціології

Бобело Вадим СергійовичВикладач,
Викладач історії України, історії української культури, політології, соціології, економічної теорії

Давидюк Людмила ПетрівнаВикладач,кандидат економічних наук
Викладає економічну теорію

українською, російською, англійською мовами

Марчук Іванна АнатоліївнаВикладач,
Викладач економічної теорії

Боблієнко Олена ПавлівнаВикладач,кандидат педагогічних наук
Викладає логіку, етику, історію української культури, історію України, політологію

українською, російською та англійською мовами

Ратушняк Ігор ІвановичВикладач,
Викладач історії України, історії української культури, соціології, політології, логіки

Горіна Валентина ОлександрівнаЗавідувач навчально-методичного кабінету,
Працює в ВНМУ з 1984 р.

Закінчила Вінницький державний педінститут, факультет іноземних мов, 1977 р.

Ковальчук Галина ВолодимирівнаСт. лаборант,
Працює в ВНМУ з 1988 р.

Закінчила Вінницький філіал Київського торгівельно-економічного інституту 1985 р.

Горбатюк Юлія ЛюдвигівнаЛаборант,
Працювала в ВНМУ з 1993 по 2016 р.

Волошина Оксана ВікторівнаСт. лаборант,
Працює в ВНМУ з 2006 р.

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет, Інститут філології та журналістики, спеціальність українська мова, література та зарубіжна література, у 2006 р.

Сулима Світлана МиколаївнаЛаборант,
Працює в ВНМУ з 2006 р.

Закінчила Вінницький державний педуніверситет, біологічний факультет, 2010 р.

Вакар Тетяна ВолодимирівнаВикладач,
Викладач економічної теорії

Пономарьова Любов Миколаївнастарший викладач,
Викладає етику, педагогіку, психологію англійською мовою іноземним студентам,
магістрантам, аспірантам, інтернам (українською, російською та англійською мовами).

З 2007 р. – член Президії профкому ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Є організатором багатьох культурно-просвітницьких заходів, краєзнавчих авто-походів студентів, викладачів та співробітників університету, а також десятків фотостіннівок та фотоальбомів, що висвітлюють українознавчу роботу кафедри та профкому співробітників університету.

Політанська Дар’я Вікторівнавикладач,
Викладає логіку, філософію

Школьнікова Тетяна Юріївнавикладач,
Викладач історії України та української культури

Новини
(без назви)
09.02.2013

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ