Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • UA
  • EN
  • RU
Кафедра внутрішньої медицини №1
Студенту
Історія кафедри

 

17 вересня 1934 року, відповідно до Указу Народного комісаріату Охорони здоров'я України відбулася реорганізація колишнього Вінницького фармацевтичного інституту і вечірнього виробничого інституту в Вінницький медичний інститут. Відповідно були створені клінічні кафедри, у тому числі і кафедра факультетської терапії.
Першим завідувачем кафедри був Юхим Якович Фішензон, доктор медичних наук, професор. У штат кафедри, крім завідувача, входили два асистенти і 1 лаборант. З моменту заснування на кафедрі функціонувала клінічна, а з 1936 р. – біохімічна лабораторії.

 

У 1939 р. після смерті проф. Фішензона Е.Я. кафедру очолив доктор мед. наук, професор А.А.Айзенберг. У довоєнні роки кафедра не мала єдиного наукового напрямку. Було опубліковано 5 робіт професора Фішензона Е.Я., дві роботи доцента Шинкаревой М.Ф.

Після звільнення Вінниці з 1944 по 1950 р. кафедру факультетської терапії очолював кандидат медичних наук Азлецький Олександр Володимирович.


 

У вересні 1950 р. завідувачем кафедрою факультетської терапії став Борис Соломонович Шкляр, який залишався на цій посаді до 1961 року. Видатний вчений, чудовий педагог, прекрасний лікар, блискучий ерудит, Вчитель з великої букви, він став засновником Вінницької терапевтичної школи. Нагороджений орденом «Знак Пошани», багатьма медалями. Автор одного з кращих підручників з пропедевтики внутрішніх хвороб, що витримав 4 видання.

Під керівництвом Б.С.Шкляра виконані 2 докторські і 11 кандидатських дисертацій. За 11 років роботи професора Шкляра Б.С. на кафедрі факультетської терапії видано 2 збірники наукових робіт, 2 монографії. Б.С.Шкляр був автором 5 статей для Великої медичної енциклопедії; 67 наукових статей. 11 учнів професора Шкляра Б.С. стали завідувачами кафедр, професорами: Олейник С.Ф., Піліпенко В.А., Каменецкий С.І., Мікуніс Р.І., Рибачук І.А., Головцев Ю.Н., Андренко П.Т., Зелінській Б.А., Березовській Б.А., Шеверда М.Г., Сєркова В.К.

 Після смерті Б.С.Шкляра кафедру очолила одна з його перших учениць Р.Й.Мікуніс, яка була  завідуючою кафедрою до серпня 1988 року.

 Р.Й.Мікуніс закінчила Вінницький медінститут в 1941 році.У 1953 р. захистила кандидатську і в 1966 році – докторську  дисертацію.

 За період 1961-1989 роки під керівництвом Р.Й.Мікуніс захищено 5 докторських (Зелінській Б.О., Андренко П.Т.,  Шеверда М.Г., Сєркова В.К., Дубовий О.Х) та 23 кандидатські дисертації. Під редакцією Р.Й.Мікуніс підготовлено 7  навчальних посібників, 5 монографій. Співробітниками в цей час опубліковано більше 500 наукових робіт. На кафедрі  розроблялись проблеми серцево-судинних захворювань: гіпертонічної хвороби, ІХС, недостатності кровообігу,  діагностики і лікування ревматичних хвороб. З 1974 року кафедра стає базою Державного фармакологічного комітету  Радянського Союзу з випробувань нових лікарських препаратів.

 Штатний склад кафедри постійно обновляється і розширяється. До 1988 року колектив кафедри налічував 19 викладачів і 3 лаборантів.


В 1988 році кафедру очолила професор В.К.Сєркова, яка була керівником кафедри по липень 2006 року. Закінчивши в 1955 р. Вінницький медичний інститут, вона була залишена в аспірантурі при кафедрі факультетської терапії. З 1956 г по 1977 р. працювала асистентом, з 1977 по 1988 р. – доцентом тієї ж кафедри. У 1960 р. під керівництвом проф. Б.С.Шкляра захистила кандидатську, в 1986 р. - докторську дисертацію, в 1988 р. одержала звання професора. У 2003 р. їй присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України. Неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства освіти та науки України, знаками «Відмінник охорони» здоров'я і «Відмінник освіти України». В 1981 р. нагороджена медаллю «За трудову доблесть». Автор більше 280 публікацій, у тому числі і в зарубіжних виданнях, співавтор 10 монографій.

Наукові дослідження в цей період присвячені патології серцево-судинної системи та ревматологічним захворюванням.

Під керівництвом проф. В.К.Сєркової захищено 2 докторські дисертації, присвячені важливим проблемам кардіології і ревматології: кандидатом мед. наук Жебелем В.М. («Вікові особливості оксидантної та антиоксидантної систем і їх зміни у хворих на ішемічну хворобу серця і гіпертонічну хворобу, шляхи їх корекції”. – 1995) і к.м.н. Станіславчуком М.А. («Оптимізація лікування хворих на ревматоїдний артрит нестероідними протизапальними та анальгетичними препаратами: фармакокінетичні та фармакодинамічні підходи” – 1997). З 1989 року по жовтень 2006 року захищено 31 кандидатських дисертацій, зокрема 21 – під керівництвом професора Сєркової В.К. і 10 – під керівництвом професора Станіславчука М.А. В даний час на кафедрі виконується 9 кандидатських дисертацій. На кафедрі підготовлено 19 магістрів випускників Вінницького медінституту і 2 випускники вузів Індії. За період з 1989 р. на кафедрі навчалися в аспірантурі 27 чоловік. Всі вони захистили кандидатські дисертації. Серед них, 3 іноземних громадян. Клінічну ординатуру в цей період закінчили 58 клінічних ординаторів, з яких 29 іноземних громадян. За період з 1988 по 2006 р. співробітниками кафедри опубліковано більше 600 наукових робіт, отримано 9 патентів, 34 раціоналізаторських пропозиції.

Починаючи з 1975 року, кафедра видає учбові монографії з різних розділів терапії. У 2004 році здійснене третє, доповнене видання монографій по чотирьох розділах: кардіології, гастроентерології, нефрології, пульмонології. В 2005 – по ревматології. У 2005 році співробітниками кафедри видано підручник «Факультетська терапія”, підготовлено до видання навчальний посібник «Ревматичні хвороби». Для іноземних студентів видано навчальний посібник з неінфекційних тропічних хвороб. Для лікарів і студентів видано керівництво з методів лабораторних досліджень при патології внутрішніх органів.

З 2001 р. кафедра є базою Фармакологічного комітету України з випробувань нових лікарських препаратів. Кафедра бере учать в проведенні міжнародних рандомізованих контрольованих клінічних досліджень. Кафедра співпрацює з іншими науковими закладами - Інститутом кардіології ім. М.Д.Стражеска, Українським НДІ реабілітації інвалідів, з іншими кафедрами університету.

В 2003 році кафедрою започатковано проведення Всеукраїнської конференції з міжнародною участю з внутрішньої медицини.

З липня 2006 року кафедру очолює професор Станіславчук М.А., який є випускником Вінницького медичного інституту (1981), закінчив клінічну ординатуру на кафедрі факультетської терапії (1987), працював терапевтом, завідувачем терапевтичного відділення Хмельницької районної лікарні. В 1991 році захистив кандидатську, а 1997 – докторську дисертацію. Під керівництвом проф. М.А.Станіславчука захищено 10 кандидатських дисертацій.

Штатний склад викладачів кафедри в даний час становить 22 чоловік. На кафедрі працюють два професори, 16 доцентів, 6 асистентів, 5 старших і один середній лаборант, 2 препаратори. Проходять навчання 7 аспірантів і 13 клінічних ординаторів, 1 магістрант з англійською мовою навчання.

Штат кафедри
Станіславчук Микола АдамовичЗав.кафедри, професор,д.м.н

Сєркова Валентина Костянтинівнапрофесор,д.м.н.
Закінчила Вінницький медичний інститут з відзнакою в 1955 році. З вересня 1955 року по жовтень 1958 року навчалася в аспірантурі при кафедрі факультетської терапії під керівництвом професора Б.C.Шкляра. Після закінчення аспірантури зарахована на посаду асистента тієї ж кафедри. В 1963 році захистила кандидатську дисертацію.
З вересня 1975 року – доцент кафедри факультетської терапії. У червні 1986 року захистила докторську дисертацію. У квітні 1988 року переведена на посаду професора кафедри. У червні 1988 року обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри факультетської терапії. У липні 2006 року переведена на посаду професора кафедри.
Багаторазово нагороджувалася почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я, обласного відділу охорони здоров’я та університету. Нагороджена медаллю «За трудову доблесть», значками «Відмінник охорони здоров'я» та «Відмінник вищої школи», медаллю «Ветеран праці».
Удостоєна звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
Нагороджена «Золотою медаллю імені академіка Н.Д.Стражеска.
Президентський стипендіат з 2013 року.
Автор та співавтор більше 400 наукових статей, співавтор 4-х підручників, 3-х монографій.
Науковий консультант 4-х докторських і науковий керівник 35 кандидатських дисертацій.

Кузьмінова Наталія Віталіївнапрофесор,д.м.н.
Закінчила «з відзнакою» лікувальний факультет Вінницького медичного інституту у 1991 році за спеціальністю «Лікувальна справа» та з серпня 1991 року почала працювати на посаді старшого лаборанта кафедри факультетської терапії ВМІ ім. М.І. Пирогова. У вересні 1994 року зарахована на посаду асистента кафедри. У листопаді 1993 року поступила в аспірантуру у ВДМУ ім. М.І. Пирогова на кафедрі факультетської терапії та в червні 1996 року в спеціалізованій вченій раді Харківського державного медичного інституту МОЗ України захистила кандитатську дисертацію на тему «Ліпіди крові і ліпопероксидація у хворих на захворювання нирок з гіпертензивним синдромом та їх динаміка під впливом антигіпертензивних засобів». В квітні 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри внутрішньої медицини. З грудня 2007 року навчалась в докторантурі на кафедрі внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова і 25 грудня 2009 року захистила докторську дисертацію на тему «Гемодинамічні, судинні та нейро-гуморальні механізми ремоделювання міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу та можливості їх корекції» з фаху «Кардіологія» в спеціалізованій вченій раді Д 64.600.04 Харківського НМУ МОЗ України. Рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського НМУ МОЗ України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності кардіологія.
Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності „терапія” та вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності „кардіологія”.
Відповідальний виконавець НДР з кардіології «Порушення функції ендотелію та жирової тканини, їх зв’язок з функціональним станом печінки та серцево-судинним ремоделюванням та можливості їх корекції у хворих з серцево-судинною патологією». Автор понад 180 наукових робіт, 6 патентів та 2 інформаційних листів, співавтор 6 учбових посібників з внутрішньої медицини та кардіології.

Осовська Наталія Юріївнапрофесор,д.м.н.
Закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту в 1997 р. з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа», а у 1998 році отримала свідоцтво лікаря спеціаліста за спеціальністю «терапія». Після закінчення інституту та проходження інтернатури за спеціальністю "терапія" у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова та водночас магістратури за спеціальністю "внутрішні хвороби" у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на кафедрі факультетської терапії з 1997 по 1998 роки захистила магістерську роботу на тему: "Порівняльна оцінка ефективності впливу еналаприлу та ніфедипіну на стан діастолічної функції серця» (шифр спеціальності 14.01.11 – кардіологія) та почала працювати лікарем-кардіологом центру функціональної діагностики у ВОКЛ ім. М.І. Пирогова, де і працює по цей час. В 1998-2001 роках навчалася у заочній аспірантурі за спеціальністю "внутрішні хвороби" у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на тій же кафедрі, по закінченню якої у 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Виявлення та медикаментозна корекція діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу" (шифр спеціальності 14.01.11 – кардіологія). З січня 2002 року працювала асистентом кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 30 січня 2009 року захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: "Малі структурні аномалії серця: стратифікація факторів ризику, принципи медикаментозної корекції» (шифр спеціальності 14.01.11 – кардіологія). В квітні 2011 року стала доцентом кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, з 2015 –професором тієї ж кафедри.
В 2013 році підтверджено вищу категорію за фахом «функціональна діагностика», в 2014 – вищу категорію за фахом «терапія» та в 2011 – за фахом «кардіологія».
З 2010 року – член робочої групи Українського товариства кардіологів (група з ехокардіографії та функціональної діагностики). З 2014 року – член редакційної колегії спеціалізованого фахового журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія». В 2011-2012 роках була членом спеціалізованої вченої ради Кримського державного медичного університету ім. С.І. Гергієвського. Має 148 статей, в тому числі 58 одноосібно, з них 49 в фахових журналах, в т.ч. 8 навчально-методичних праць, авторських свідоцтв 8, рацпропозицій 3. Під керівництвом виконано та захищено дві кандидатські роботи та дві магісерські.
Бере участь в якості лектора в школі кардіології для сімейних лікарів. З 2009 року щорічно приймається участь з доповідями в роботі конгресу кардіологів України та фахових конференціях. На 2015 рік має 4 зарубіжні доповіді та 4 публікації.
З 2011 року викладає курс «швидка діагностика та невідкладна допомога в кардіології», що включає в себе курс лекцій та практичних занять для клінічних ординаторів, магістрантів та аспірантів усіх спеціальностей.
З 2015 році прийняла участь в якості спів-дослідника у 9 міжнародних клінічних дослідженнях лікарських засобів та у 4-х вітчизняних.
Виконує лікувальну та консультативну роботу в кардіологічному та поліклінічному відділеннях Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, приймає активну участь у науково-практичних та паталого-анатомічних конференціях ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. Приймає участь у підготовці лікарів з кардіології та функціональної діагностики та у розробці і впровадженні в практику нововведень переважно з нових методів діагностики в кардіології.

Савицька Олена Олександрівнадоцент,к.м.н
В 1989 році закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. Після завершення інтернатури працювала лікарем-ординатором терапевтичного відділення Вінницької міської лікарні №3.
З 1994 по 1996 р. навчалася в клінічній ординатурі по терапії на кафедрі факультетської терапії, з 1996 по 1999 рік – аспірантура. В грудні 1999 року рішенням спеціалізованої Вченої Ради Івано-Франківської державної медичної академії МОЗ України на підставі прилюдного захисту дисертації «Оцінка впливу силларду П на ліпідний спектр крові та ліпопероксидацію при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця» присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук (диплом ДК№006195).
З 2000 року - асистент кафедри факультетської терапії (нині кафедра внутрішньої медицини №1), а з 2005 року – доцент тієї ж кафедри. Автор 72 наукових робіт із них 11 навчально-методичного напрямку. З листопада 2015 року – завуч кафедри внутрішньої медицини №1.

Демидюк Василь Тимофійовичдоцент,к.м.н
Народився 07.08.1938 року в с. Брониця Камінь-Каширського району Волинської області. Закінчив 7 класів в 1953 році, Камінь-Каширське медичне училище в 1956 році, в 1956-1957 роках працював фельдшером в с. Гута-Боровенська Камінь-Каширського району, 1957-1960 роки – служив у Радянській армії.

Пархонюк Валерій Петровичдоцент,к.м.н
Закінчив Вінницький медичний інститут з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа» в 1979 році та рекомендований на наукову роботу. З 1979 по 1981 рік - навчання в клінічній ординатурі по спеціальності «внутрішні хвороби» на кафедрі факультетської терапії Вінницького державного медичного інституту. З вересня 1981 р. – асистент кафедри факультетської терапії, з лютого 1999 року – доцент кафедри факультетської терапії Вінницького державного медичного університету. З вересня 1989 року – кандидат медичних наук. Має вищу категорію з терапії. Консультує у ревматологічному відділенні і поліклініці обласної лікарні ім. М.І. Пирогова.
Автор більш ніж 50 друкованих праць, співавтор посібників з різних розділів внутрішньої медицини.
З 1995 року – заступник декана медичного факультету №1.

Монастирський Юрій Ігоровичдоцент,к.м.н
Закінчив Вінницький медичний інститут з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа» в 1972 році. З 1972 по 1973 рік проходив інтернатуру на базі 3-ї міської лікарні м. Вінниці. З 1973 по 1977 рік працював завідувачем кабінету функціональної діагностики в Погребищанській районній лікарні. З 1977 по 1979 рік навчався в клінічній ординатурі, а з 1979 по 1992 рік працював асистентом на кафедрі факультетської терапії Вінницького державного медичного інституту. З 1992 року працює доцентом на цій же кафедрі.
Має вищу категорію з терапії. Консультує кардіологічне відділення і поліклініку обласної лікарні.
Автор більш ніж ста друкованих праць, співавтор підручника з факультетської терапії і дев'яти посібників з різних розділів внутрішньої медицини.
Автор історичного роману «Варвар», присвяченому подіям, що відбуваються в першому столітті нашої ери.

Макарова Людмила Павлівнадоцент,к.м.н
1965-1971 рр. – навчання в Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова, закінчила лікувальний факультет якого з відзнакою в 1971 році. З серпня 1971 року по червень 1972 року – навчалась в інтернатурі на базі Вінницької міської лікарні №3 за спеціальністю терапія.
З вересня 1972 року до грудня 1974 року працювала старшим лаборантом кафедри факультетської терапії. З грудня 1974 року до 1991 року – асистентом кафедри факультетської терапії Вінницького медичного інституту. З 1991 року працюю на посаді доцента цієї ж кафедри.
В квітні 1984 року захистила кандидатську дисертацію в Мінському державному медичному інституті за спеціальністю «Ревматологія».
Опубліковано 130 наукових робіт.
Лікувальну роботу виконую в якості доцента в гастроентерологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. Маю вищу категорію з терапії.

Пшелуцький Франц Францевичдоцент,к.м.н
В 1957 році закінчив Кам’янець-Подільське медичне училище, одержав диплом з відзнакою та спеціальність фельдшера.
В 1958 році вступив до Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, який із відзнакою закінчив у 1964 році за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 1964 до 1966 року навчався в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії. Після закінчення клінічної ординатури протягом 4 років працював заступником головного лікаря з медичних питань та зав. терапевтичним відділенням Хмельницької районної лікарні.
З 1970 до 1973 роки – відрядження, робота в Алжирі в якості лікаря загальної практики.
З 1973 року – асистент кафедри факультетської терапії.
У 1980 році захистив кандидатську дисертацію. Тема: «Вплив саліцилового натрію та альбумін-саліцилата на функціональний стан міокарду та ферментативну активність крові у хворих ревматичними вадами серця».
1981-1983 роки – відрядження за кордон. Робота радником міністра охорони здоров’я Анголи та керівником групи радянських лікарів в республіці Ангола.
1984-1991 роки – декан по роботі з іноземними громадянами.
1991-1993 роки – повторне відрядження в республіку Ангола. Робота в якості кардіолога та керівника групи радянських лікарів.
З 1993 до 2008 року – заступник проректора з міжнародних зв’язків з планово-економічних питань. В останній час – заступник декана по роботі з іноземними громадянами.
Опублікував понад 80 науково-практичних робіт з питань лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів.
Має дві урядові нагороди.

Нечипорук Ольга Вікторівнадоцент,к.м.н
Народилась 19.05.1950 року у м. Скалат Тернопільської області.В 1967 році закінчила середню школу №3 м. Тернополя з золотою медаллю. В 1967 році вступила до Тернопільського медичного інституту; в 1973 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова з відзнакою.
З 1974 по 1985 роки працювала кардіологом поліклініки МКЛ №1 м. Вінниці.
З березня 1985 року старший лаборант кафедри факультетської терапії Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова; з квітня 1990 року – асистент цієї ж кафедри. В 1991 році захистила кандидатську дисертацію «Прогнозирование отдаленных исходов инфаркта миокарда». В 2002 році присвоєно звання доцента кафедри факультетської терапії.
Автор 64 друкованих робіт.
Сфера наукових інтересів: кардіологія, нефрологія, гастроентерологія.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прогнозування віддалених наслідків інфаркту міокарда »

Темна Олена Василівнадоцент,к.м.н
Закінчила Вінницький медичний інститут
ім. М.І.Пирогова у 1984 році, з відзнакою.
З 1985 по 1987 роки навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 01.09.1987 по 1.12.1987 працювала лікарем-ревматологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. В 1987-1990 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі факультетської терапії Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. 1990-2005 рр. - асистент кафедри факультетської терапії. З 2005 року та по теперішній час доцент кафедри внутрішньої медицини №1.
В квітні 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-експериментальне обгрунтування поєднаного застосування мілдронату і -токоферолу у хворих на інфаркт міокарду на етапі санаторної реабілітації”.
Бере участь у виконанні планових науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрі внутрішньої медицини №1. Має 69 наукових друкованих праць. Приймає активну участь в з‘їздах терапевтів України, наукових конференціях та конгресах України, навчально-методичних конференціях ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Постійно веде та консультує хворих в нефрологічному та кардіологічному відділеннях Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. Проводить громадську роботу. Проявила себе як грамотний спеціаліст, володіє сучасними лікувально-діагностичними методиками, користується повагою та заслуженим авторитетом серед співробітників, лікарів, студентів та хворих.

Бурдейна Людмила Валентинівнадоцент,к.м.н
У 1993 році закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа», у 1995 році отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «терапія».
Рішенням Вченої ради ВДМУ ім. М.І. Пирогова у 1993 році була рекомендована на наукову роботу та на підставі матеріалів конкурсу і розпорядження МОЗ України була зарахованою до магістратури за спеціальністю «терапія» на кафедрі факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова. Під керівництвом доктора медичних наук, професора Сєркової Валентини Костянтинівни виконала та захистила магістерську роботу на тему «Застосування метода акупунктури низькоенергетичним гелій-неоновим лазером при лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу II стадії». Рішенням Вченої Ради ВДМУ ім. М.І. Пирогова у 1995 року було присуджено науково-кваліфікаційний рівень «магістр медицини».
У листопаді 1996 року поступила у заочну аспірантуру у ВДМУ ім. М.І. Пирогова при кафедрі факультетської терапії. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Сєркова Валентина Костянтинівна.
У жовтні 1999 року при Харківському державному медичному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Корекція порушень гемодинаміки, добового ритму артеріального тиску та стану перекисного окислення ліпідів у хворих на гіпертонічну хворобу» за спеціальністю каріологія.
З 1995 по 1997 рік працювала старшим лаборантом кафедри факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 1997 зарахована на посаду асистента-стажера, а з 25.03.99. переведена на посаду асистента цієї ж кафедри.
У 1999 році при Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І. Пирогова пройшла курси первинної спеціалізації для викладачів медичних вузів. У 2005 році пройшла цикл підвищення кваліфікації «факультетська терапія» при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця.
У 2003, 2008 та 2013 роках пройшла ПАЦ по терапії на факультеті підвищення післядипломної освіти при Хмельницькій філії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Має 110 публікацій. Здійснює лікувальну роботу у кардіологічному відділенні ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. Консультує нефрологічне та пуль- монологічне відділення ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. Здійснює консультативно-лікувальні виїзди у райони Вінницької області як співробітник Центру медицини катастроф.


Берко Галина Кузьмівнадоцент,к.м.н
З відзнакою закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту в 1984 році за спеціальністю «лікувальна справа». З 1985 року працювала лікарем-кардіологом дистанційно-діагностичного центру Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. У 1997-1999 р. навчалась у клінічній ординатурі з кардіології на кафедрі факультетської терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 1999 році отримала вищу кваліфікаційну категорію з кардіології. З серпня 2000 р. по 09.2007 р. працювала асистентом кафедри факультетської терапії (з 2008 р. - внутрішньої медицини №1) ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 01.10.2007 р. по теперішній час – доцент цієї ж кафедри.
24.04.2001 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Порівняльний вплив карведілолу та атенололу на добовий профіль артеріального тиску та показники гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця ” за спеціальністю “кардіологія” в Інституті кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска. В 2001 році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності кардіологія. Має 83 публікації. Здійснює лікувальну роботу у кардіологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Остапчук Олена Іванівнадоцент,к.м.н
Закінчила з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова в 1989 році. З 1989 по 1991 р. навчалася в клінічній ординатурі по спеціальності “Внутрішні хвороби”. З 1991 по 1995 р. працювала старшим лаборантом кафедри факультетської терапії. З 1995 р. по 1999 р. навчалася в заочній аспірантурі по спеціальності “Ревматологія” на кафедрі факультетської терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В травні 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Вплив антиоксидантів та омепразолу на протизапальний ефект, побічну дію та фармокінетику індометацину”. З 1995 р. по 2009 працювала асистентом, а з 2009 р. працює доцентом кафедри. Опубліковано 57 наукових робіт. Лікувальну роботу виконує в якості консультанта в нефрологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Гунько Ірина Петрівнадоцент,к.м.н
Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 1996 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1.08.1996 по грудень 1997 року проходила інтернатуру на базі Вінницької обласної клінічної лікарні. В 1997-2000 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова.
У 2000-2003 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі факультетської терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Ревматологія» на тему: «Анемія у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з мікронутрієнтною недостатністю, важкістю захворювання та ефективністю фармакотерапії (клініко-експериментальне дослідження)».
З листопада 2003 року була зарахована на посаду асистента кафедри факультетської терапії Вінницького національного медичного університету.
В 2009 році обрана доцентом кафедри внутрішньої медицини. Має 39 наукових друкованих праць. Лікар вищої категорії за спеціальністю «ревматологія». Здійснює лікувальну роботу у ревматологічному відділені та консультативну роботу у відділеннях Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Мовчан Галина Олексіївнаасистент,к.м.н
1993- 1999 навчання у ВДМУ ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа».
З серпня 1999 по червень 2001 року - інтернатура на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», яку закінчила з відзнакою.
В 2003 році зарахована до аспірантури на кафедру факультетської терапії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В квітні 2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Порівняльна оцінка хронотерапії хворих на артеріальну гіпертензію інгібітором АПФ спіраприлом та антагоністом кальцію амлодіпіном” в Кримському державному медичному університеті ім. Георгієвського і отримала науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «кардіологія».
З 2006 р. по 2007 р. - асистент кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії
З 2007 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Опубліковано 47 наукових робіт. Лікувальну роботу виконує в нефрологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Дзекан Ольга Василівнаасистент,к.м.н

Хоменко Вікторія Миколаївнаасистент,к.м.н

Березюк Ольга Михайлівнаасистент,к.м.н

Андрушко Інна Іванівнапрофесор,д.м.н.

Швець Лілія Володимирівнаасистент,к.м.н

Величкович Марина Михайлівнаасистент,к.м.н

Перебетюк Лариса Степанівнаасистент,к.м.н

Побережець Оксана Леонідівнаасистент,к.м.н

Галютіна Олена Юріївнаасистент,к.м.н

Кульчицька Олена Миколаївнаасистент,к.м.н

Шкарівський Юрій Леонідовичасистент,

Новоселецький Валерій Олександровичасистент,
Закінчив з відзнакою медичний факультет №1 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова у 2010 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2010 по 2012 навчався в інтернатурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З серпня 2010 року по теперішній час є старшим лаборантом кафедри внутрішньої медицини № 1 та з вересня 2015 року асистентом даної кафедри за внутрішнім сумісництвом.

Новини
Дострокова здача екзамену
20.05.2015
Перездача
25.04.2013
Олімпіада
14.02.2013
Наукова діяльність

7-8 квітня 2016 року у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова була проведена ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2016". Не залишилась в стороні кафедра внутрішньої медицини №1. Нами була організована терапевтична секція на базі актової зали обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.ВОКЛ актова СНК

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ