Вінницький національний
медичний університет
 • UA
 • EN
 • RU

Болонський процес

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ У ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. М. І. ПИРОГОВА

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова –багатопрофільний навчально-науковий центр підготовки, спеціалізації, післядипломної освіти та удосконалення лікарів і науково-педагогічних кадрів, навчальний заклад IV рівня акредитації державної форми власності.

За підсумками державного рейтингу вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров’я України університет визначено в складі кращих медичних вузів України. Згідно даним зарубіжних експертних оцінок, за якістю підготовки іноземних громадян ВНМУ ім. М. І. Пирогова посідає 14 місце серед 410 медичних факультетів Європи.

Європейські інтеграційні процеси дедалі відчутніше впливають на всі сфери життя України, зокрема на реформування системи вищої освіти. Сучасний загальноєвропейський об’єднувальний процес у вищий школі почався у 1957 р., коли було підписано Римську угоду.

Країни Європи визнали, що на сучасному етапі для інтеграції освітньої діяльності необхідно порівняти та зробити сумісними системи освіти. Ця нагальна необхідність була озвучена в принципах Болонської декларації і підписана у 1999 р. в Італії, у м. Болонья, де був заснований один з перших університетів Європи. 29 країн, які підписали Болонську декларацію, започаткували Болонський процес, ідеї якого знайшли подальший розвиток у ряді наступних європейських конференцій – у Саламанці, Празі, Берліні, Бергені.

Болонський процес – це діяльність європейських країн, спрямована на узгодження систем вищої освіти континенту. За Болонською декларацією, прийнятою 19 червня 1999 р., країни-учасниці зобов’язалися до 2010 р. привести свої освітні системи у відповідність до єдиного стандарту.

Якість вищої освіти в контексті Болонського процесу є основою створення єдиного європейського простору вищої освіти. Кожна держава-учасниця Болонського процесу має вжити заходів для забезпечення належної якості надання вищої освіти.

{mospagebreak title=1. Організаційна та координуюча функція впровадження основних засад Болонської декларації}

1. Організаційна та координуюча функція впровадження основних засад Болонської декларації

Інтеграція діяльності університету по входженню в єдиний європейський інформаційний та освітній простір (Болонський процес) здійснюється на основі таких основних нормативних документів:

 1. Наказ МОН України: № 48 від 23.01.2004 р. «Про проведення педагогічного експерименту з запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;

 2. Наказ МОН України № 49 від 23.01.2004 р. «Про затвердження програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки»;

 3. Наказ МОЗ України № 685 від 31.12.2004 р. «Про експериментальне впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах III - IV рівнів акредитації у 2004-2010 рр.»

 4. Наказ МОЗ України № 52 від 31.01.2005 щодо введення з 1 вересня 2005/2006 н.р. нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”;

 5. Наказ МОЗ України № 148 від 22.03.2004 р. про затвердження заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної, фармацевтичної освіти та призначення базовими закладами 5 ВМНЗ України, серед яких - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.

 6. Наказ МОН України № 774 від 30.12.2005р. „Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”;

 7. Наказ по ВНМУ ім. М.І. Пирогова № 333 від 07.10.2004р. „Про введення кредитно-модульної системи організації навчального процесу на 1 курсі навчання”.

В університеті створено робочу групу - координаційну раду ВНМУ - для реалізації основних засад Болонської декларації з розробки та впровадженню кредитно-модульної системи навчання. До складу ради входять проректор з навчальної роботи, координатор та куратори факультетів, декани.

В організацію навчального процесу ВНМУ згідно з вимогами Положення про КМСОНП впроваджені такі педагогічні технології:

 • структурований у кредитах Навчальний план на 2005-2006 н.р.;
 • модульна система викладання згідно з новими навчальними програмами;
 • рейтингова система оцінювання у шкалі ECTS.
{mospagebreak title=2. Методичне забезпечення}

2. Методичне забезпечення

Відповідно до нормативних вимог організації навчального процесу за кредитно-модульною системою навчальний процес в університеті повністю забезпечений необхідною обліково-звітною документацією, постійно проводиться моніторинг кафедр щодо впровадження кредитно-модульної системи та оптимізація навчального процесу шляхом надання консультативної допомоги викладачам та студентам членами координаційної ради ВНМУ з впровадження засад Болонського процесу.

{mospagebreak title=3. Інформаційне забезпечення}

3. Інформаційне забезпечення

Відповідно наказам у ВНМУ здійснюються заходи щодо інформування студентів ВНМУ та професорсько-викладацького складу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у контексті Болонської декларації та реформування вищої медичної освіти, наближення до європейських стандартів навчання і отримання дипломів європейського зразка. Студенти 1та 2 курсів отримали серед інших інформативних та звітно-облікових матеріалів “Індивідуальний навчальний план студента” з переліком нормативних та вибіркових дисциплін. Для студентів-іноземців план видано російською та англійською мовами.

Студентам, магістрантам, викладачам постійно читаються інформаційні лекції з питань перспектив КМСОНП.

Інформаційні повідомлення щодо основних засад з впровадження Болонського процесу в Україні та у ВНМУ щорічно надаються абітурієнтам, інформація розміщена в правилах прийому до ВНМУ та в газеті університету «Молодий медик»

Для викладачів кафедр постійно проводяться семінари-наради щодо методичного забезпечення навчального процесу та надається відповідна консультативна допомога.

В бібліотеці університету підготовлена збірка матеріалів на тему: «Вища освіта України в контексті Євроінтеграції», бібліографічний покажчик «Вища освіта і Болонський процес», створено електронну презентацію та підготовлено виставку з відповідної тематики.

Члени робочої групи постійно приймають участь в семінарах-нарадах МОН України та МОЗ України щодо впровадження основних засад Болонського процесу в ВМНЗ України.

Питання досвіду впровадження основних засад Болонської декларації в університеті висвітлюються на науково-методичних конференціях.

В університеті постійно проводиться моніторинг кафедр щодо впровадження сучасних технологій з оптимізації навчального процесу.

{mospagebreak title=5. Наукове обгрунтування}

5. Наукове обгрунтування

Представники робочої групи та викладачі університету постійно беруть участь в науково-методичних конференціях, нарадах, семінарах з питань вдосконалення організації навчального процесу при кредитно-модульній системі.

{mospagebreak title=6. Видавнича діяльність в університеті згідно вимогам Положення про КМСОНП }

6. Видавнича діяльність в університеті згідно вимогам Положення про КМСОНП

Надруковано пакет документів для студентів 1та 2 курсів:

 • “Індивідуальний навчальний план студента” з переліком нормативних та вибіркових дисциплін, їх модулів для вітчизняних студентів та студентів-іноземців російською та англійською мовами;

 • обліково-звітна документація відповідно до нормативних вимог;

 • “Інформаційний пакет” для студентів;

 • на допомогу викладачам підготовлені інструктивно-нормативні матеріали щодо вдосконалення навчального процесу.

 

{mospagebreak title=7. Підвищення кваліфікації викладачів університету}

7. Підвищення кваліфікації викладачів університету

На базі ФПК Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з 2005 року пройшли курси підвищення кваліфікації з питань ознайомлення з основними вимогами Болонської декларації понад 150 викладачів університету.

Принципи оцінювання результатів успішності студентів ВНМУ
при кредитно-модульній системі організації навчального процесу

Оцінювання знань, вмінь і навичок студентів являє собою один із завершальних етапів навчальної діяльності студента та визначення успішності навчання. За змістом оцінюється рівень сформованості вмінь та навичок, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці лікаря (ОКХ) та відображені навчальною програмою відповідної навчальної дисципліни.

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна. Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (до 120 балів) та оцінки підсумкового модульного контролю (80 балів), що в сумі складає максимально 200 балів.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу включає:

вивчення дисциплін (проходження практик), структурованих на модулі як задокументовану логічно завершену частину навчальної програми, що реалізуються відповідними формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим модульним контролем;

– впровадження залікових кредитів ЕСТS як одиниці виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни.

 

Кредит (Сгеdit) включає усі види робіт студента, передбачених у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну та самостійну, підготовку до державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок 1” і „Крок 2”, практично-орієнтованого державного іспиту, виробничу практику, виконання курсових робіт тощо. Один кредит ЕСТS становить 30 академічних годин:

– здійснення контролю засвоєння студентом кожного модулю навчальної дисципліни в умовах відсутності екзаменаційних сесій;
– застосування шкали оцінювання ЕСТS, яка конвертується у прийняту в Україні систему оцінювання знань, вмінь та навичок студента для внесення її до диплому міжнародного зразка.

Оцінювання модуля

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах).

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. Викладач проводить оцінювання поточної навчальної діяльності шляхом опитування кожного студента в групі на кожному занятті і виставляє оцінку в журналі обліку відвідувань та успішності студентів за традиційною шкалою («2», «3», «4», «5») та конвертованих у відповідних балах.

Крім обов”язкових дисциплін, студент обирає запропоновані елективні курси.

Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивченні модуля набрали кількість балів не меншу за мінімальну. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового мо­дульного контролю, становить 80 балів.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Перескладання підсумкового модульного контролю забезпечується деканатом разом з навчальним відділом та узгоджується з кафедрами протягом 2-х тижнів після закінчення семестру за окремим графіком під час зимових канікул або літніх .

Оцінювання дисципліни

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів з дисципліни).

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЕСТS та за чотирибальною (традиційною) шкалою проводиться в кінці вивчення дисциплін та являє собою ранжування всіх студентів курсу з присвоєнням кожному з них оцінок “А”, “В”, “С”, “D, “Е, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни.

Оцінки з дисципліни FХ, F (“2”) виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.
Оцінка FХ виставляється студентам, що набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових або літніх канікул (до 1 липня поточного року) впродовж двох тижнів після завершення навчального року.

Відповідно до діючої нормативної бази повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.
Оцінка F виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

За дозволом проректора з навчальної роботи студент може підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю (не більше трьох разів за весь період навчання).

Оцінка ЕСТS конвертується у традиційну чотирибальну шкалу таким чином:

Оцінка ЕСТS

Оцінка за традиційною шкалою

А

5

В, С

4

D, E

3

FX, F

2

 

{mospagebreak title=Навчальний план}

Нормативне забезпечення представлено Навчальним планом підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» за спеціальностями 7.110101 „Лікувальна справа”, 7.110104 „Педіатрія”.

1-й рік навчання: навчальних тижнів – 40

Назва навчальної дисципліни Кредит ECTS

1

Іноземна мова

6

2

Латинська мова та медична термінологія

4

3

Ділова українська мова

1,5

4

Культурологія

2

5

Основи економічних теорій

2

6

Історія медицини

2

7

Соціологія та медична соціологія

2

8

Основи психології. Основи педагогіки

1,5

9

Медична біологія

5,5

10

Медична та біологічна фізика

5,5

11

Медична хімія

4

12

Біологічна та біоорганічна хімія

2

13

Анатомія людини

11

14

Гістологія, цитологія та ембріологія

5

15

Курси за вибором

3

16

Військова підготовка*

3

 

 

Усього за 1-й рік

60,0

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

 

 

Курси за вибором: 1. Світова цивілізація. 2. Краєзнавство. 3. Європейський стандарт комп`ютерної грамотності. 4. Психологія спілкування. 5. Естетика. 6. Етика. 7. Сучасні проблеми молекулярної біології. 8. Фізичне виховання та здоров`я. 9. Основи педагогіки та етики.

 

*Військова підготовка проводиться на 1-5 курсах за навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством оборони України, Міністерством здоров`я України та Міністерством освіти України

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН %СРС
Усього Ауд Лекції Семінари Практичні СРС

180

90

0

 

90

90

 

120

70

0

 

70

50

 

45

30

6

24

 

15

 

60

40

14

26

 

20

 

60

30

10

20

 

30

 

60

30

14

16

 

30

 

60

30

14

16

 

30

 

45

30

14

16

 

15

 

165

110

30

 

80

55

 

165

110

30

 

80

55

 

120

70

20

 

50

50

 

60

40

10

 

30

20

 

330

220

40

 

180

110

 

150

90

20

 

70

60

 

90

30

 

 

 

60

 

90

60

 

 

 

30

 

 

1800

1080

 

 

 

720

40

 

27,0

 

 

 

18,0

 

2-й рік навчання: навчальних тижнів – 40

Назва навчальної дисципліни Кредит ECTS

1

Іноземна мова

6,5

2

Філософія

5

3

Анатомія людини

3,5

4

Гістологія, цитологія та ембріологія

4,5

5

Фізіологія

10

6

Біоорганічна та біологічна хімія

7

7

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

6

8

Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)

2,5

9

Медична інформатика

3,5

10

Догляд за хворими (практика)

3

11

Військова підготовка*

7

12

Курси за вибором

1,5

 

 

Усього за 1-й рік

60,0

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

 

 

Курси за вибором:1. Європейський стандарт комп`ютерної грамотності.2. Логіка, формальна логіка. 3. Деонтологія в медицині. 3. Фізичне виховання та здоров`я. 5.Безпека життєдіяльності. 6. Сучасні проблеми біофізики.7. Іноземна мова(друга). 8. Світова цивілізація.

*Військова підготовка проводиться на 1-5 курсах за навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством оборони України, Міністерством здоров`я України та Міністерством освіти України

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН %СРС
Усього Ауд Лекції Семінари Практичні СРС

195

80

0

 

80

115

 

150

90

30

60

 

60

 

105

60

10

 

50

45

 

135

80

20

 

60

55

 

300

200

60

 

140

100

 

210

160

40

 

120

50

 

180

130

40

 

90

50

 

75

60

10

 

50

15

 

105

60

10

 

50

45

 

90

40

0

 

40

50

 

210

130

 

 

 

80

 

45

30

 

 

 

15

 

 

1800

1120

 

 

 

680

38

 

28,0

 

 

 

17,0

 

3-й рік навчання: навчальних тижнів – 40

Назва навчальної дисципліни Кредит ECTS

1

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

2

2

Патоморфологія

7

3

Патофізіологія

7

4

Фармакологія

7

5

Гігієна та екологія

6,5

6

Пропедевтика внутрішньої медицини

6,5

7

Пропедевтика педіатрії

5

8

Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)

6

9

Радіологія

4

10

Медична психологія

1,5

11

Сестринська практика

3

12

Курси за вибором

1,5

13

Військова підготовка*

3

 

 

Усього за 1-й рік

60,0

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

 

Курси за вибором:1. Сучасні методи генетичної діагностики. 2. Теорія пізнання та медицина. 3. Етичні проблеми в медицині. 4. Основи соціальної психології. 5. Нутріціологія. 6. Побічна дія ліків. 7. Фізичне виховання та здоров`я. 8. Іноземна мова (друга). 9. Медицина та художня культура.

 

*Військова підготовка проводиться на 1-5 курсах за навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством оборони України, Міністерством здоров`я України та Міністерством освіти України

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН %СРС
Усього Ауд Лекції Семінари Практичні СРС

60

40

10

 

30

20

 

210

130

40

 

90

80

 

210

130

40

 

90

80

 

195

120

20

 

100

75

 

195

120

30

 

90

75

 

150

100

20

 

80

50

 

180

120

30

 

90

60

 

120

80

20

 

60

40

 

45

30

10

 

20

15

 

90

40

0

 

40

50

 

45

30

 

 

 

15

 

90

70

 

 

 

20

 

 

1800

1140

 

 

 

660

37

 

28,5

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ